NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Bolsjewistische penetratiepogingen in den zuidelijken sector. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C9, Bureau der Schager editie; Sclxagcn: Laan 201. Telefoon 444 (3 lijnen). Postrekening 66189- f DINSDAG 14 MAART 1944 SCHAGBR EDITIE. S8e .Taargfang. No. 63, 3 pagina's Adverteatle-ierlel: Prtji der gewone advertenties in de*e Editie 11 et. per m.m. BIJ contract binnen een jaar tc gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele Dexe Courant verschijnt dagelijks oplage op aanvrage. In uiterst zware gevechten bieden de Duitsche troepen weerstand. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 13 Maart (D.N.B.) - Het Opper bevel der Weermacht deelt mede: ..Het zwaartepunt van de grootc Sovjetaanvallenligt onveranderd in den Zuidelijken sector van het Oostelijke front. Onze troepen boden daar den met overmachtige strijd krachten aanvallenden vijand hard- nekktgen tegenstand en sloegen ook gisteren talrijke aanvallen in €ware gevechten af. In de penetratiegc- bieden ten Zuidwesten van Kriwoi- rog, ten Zuidwesten van Oeman en in het gebied ten Oosten van Tarno- pol werden aanvalstoppen der bols jewisten opgevangen, nadat een vrij groot aantal vijandelijke pant serwagens was stukgeschoten. Bjj dese gevechten heeft een afgesne den gevechtsgroep onder bevel van kolonel Bregenzer den opmarsch van een vele malen sterkeren vijand verscheidene dagen opgehouden, daarna al strijdende het contact met de linie hersteld en ook daarbij nog 35 vijandelijke pantserwagens in gevechten van dichtbij vernield. In de zware afweergevechten van de iaatste dagen hebben zich in het gebied ten Oosten van Tarnopol de 1ste SS- pantserdivisie „Leibstandarte SS Adolf Hitier" onder het plaatsvervangend be vel van Obersturmbannführer Lehmann en de Thürmgsche 7de pantserdivisie onder kolonel dr. Mauss bijzonder on derscheiden. Een ecadrille slagvliegers onder bevel van kapitein Ruffer on derscheidde zich eveneens bijzonder. In den centralen frontsector kwam. het slechts tot gevechten van plaatse lijke beteokenis. In de verbitterde af weergevechten aan den autoweg van Smolensk heeft de Würtiembergsch- Badensche 78ste slormdivisie onder be vel van luitenant-generaal Traut bui tengewone afweersuccessen bevochten. De vijand verloor in den sector van deze divisie in de periode van 5 tot 8 Maart meer dan 4000 dooden, 43 pant serwagens, 45 stukken geschut en tal rijke andere wapenen. Bij de voortzetting van hun vcr- geefsche aanvallen ten Noordwesten van Newel, in het gebied van Ostrof en aan het Narwafront le den dc bolsjewisten weer zware verliezen. Eigen tegenaanvallen ten Zuidwes ten van Narwa hadden 'n succesvol ver loop. In de finsche golf beschoten Duitsche torpedojagers op het schier eiland Magerburg Sovjetstellingen en aanvoerwegen "met goede uitwerking. De Finsche kwestie. BERLIJN. 13 Maart (A.N.P.) In de Wilhelmstrasse is op desbe treffende vragen verklaard, dat geen nieuwe inlichtingen ontvan gen zijn. welke het bepalen van een standpunt ten aanzien ,yan de ontwikkeling van het Finsch-Sov- jetrussische probleem noodzakelijk zouden maken. In politieke kringen alhier schijnt men te verwachten, dat in de eerst- volgende dagen dit geheele com plex van problemen wel zal zijn opgelost. Nog steeds kan in dc Wilhelmstrasse de grootste reserve» in dc beoordeeling van de verdere ontwikkeling worden waargeno men. Een Finsche persstem. HELSINKI, 13 Maart (DNB). Naar aanleiding van hel feit, dat vandaag voor vier jaar de vrede van Moskou werd geslot'en. schrijft de Aja Suunta onder het opschrift „F.en vrede van dwang is voldoende" over de opgedane ervaringen voor de huidige polilieke situatie van Finland. Finland, aldus het blad. heeft in den tijd zijner zelfstan digheid op 13 Maart 1940, toen het le ger zonder strijd den vijand het eigen land moest prijsgeven en het Finsche front zich moest terugtrekken op de grenzen van den gedwohgen vrede, den zwartstgn dag beleefd. Veel heeft Fin land bij dezen vrede van Moskou voor vier jaren verloren, maar toch heeft het noch zijn eer noch zijn geloof aan de toekomst van hel volk indertijd op gegeven. Thans echter eischt de Sov jetunie door de opnieuw gestelde voor waarden ook nog het opgeven van de eer en het geloof van Finland. Het Finsche antwoord daarop kan na vier jaar harde beproevingen slechts lui den. dat het voor de levende generatie van Finland voldoende is éénmaal ge bukt te hebben voor een gedwongen Sovjetvrede. DF VERVULDE GARANTIE „Maar lieve kindertjes, ik heb juli 'och gcr-'d, dat elk zijn eigen tulnti: ebben z Teckcn' i' VO.bis'Hol land Pax De strijd In Italië. In Italië kwam het bij levendige ver- kennings- en stoottroepactiviteit aan weerszijden niet tot gevechtshandelin gen van beteekenis. Het vuur van onze vérdragende artillerie veroorzaakte he vige ontploffingen en uitgebreide bran den op de vijandelijke landingsplaatsen in het gebied van Anzio-Nettuno. Britsche bommenwerpers en torpe dovliegtuigen vielen op 12 Maart in de Spaansche territoriale wateren voor den mond van de Ebro het Duitsche s.s Kijissi aan. Het schip geraakte in brand en ging verloren. Eenige Britsche stoorvliegtuigen lie ten in den afgeloopen nacht bommen vallen op plaatsen in West-Duitsch- land. Duitsche gevechtsvliegtuigen vie len doelen aan de Zuidkust van Enge land aan." Generaal-veldm aarschalk Von Runstedt op inspectie. PARIJS, 13 Maart (Belgapress). De Pariser Zeitung deelt mede. dat generaal-veldmaarschalk Von Rund- stedt, opperbevelhebber van de troe pen in het Westen, van 7 tot 10 Maart de troepen heeft geïnspecteerd langs den Weslwall. Hij heeft met de meeste aandacht de verdedigingsmogelijkheden bestudeerd, die ten doel hebben eiken vijand, die het zou wagen naar het hart van Euro pa op te rukken, de nederlaag te be zorgen. Hij bezocht de pantserdivisie SS-Adolf Ilitler in aanwezigheid van generaal Sepp Dietrich, Obergruppen- führcr van de SS, Grootscheepsche manoeuvres, geleid door generaal Witt, hebben hem in staat gesteld zich rekenschap te geven van den strijdgeest die deze troepen bezielt. Tijdens zijn inspectiereis heeft ge neraal-veldmaarschalk Von Rundstedt besprekingen gevoerd met de bevel hebbers van de weermacht in Neder land en met generaal Von Falkenhau- sen, militair bevelhebber in België en Noord-Frankrijk. Generaal-veldmaarschalk Von Rund stedt verklaarde in een korte toespraak tot een pantserdivisie: „Gij zult on middellijk eiken vijand, die zou lan den. terug in zee werpen. Uw onder vinding en Uw strijdgeest bewijzen mij. dat gij dit doen zult". Toulon zwaar geteisterd. TOULON, 13 Maart (Belgapress). De materieele schade, Veroorzaakt door den ter'reuraanval van Zaterdag op Toulon door het Angelsaksische luchtwapen. Is veel grooter. dan die veroorzaakt door de vorige drie lucht aanvallen. Honderdtwintig gebouwen, verschei dene kerken er. monumenten, en een moederhuis werden getroffen of ver nield door de bommen, die geen enkele wijk van de stad gespaard hebben. Het aantal gewonden, dat in hospi talen werd opgenomen, bedraagt 200. Door dit nieuwe bombardement telt de stad Toulon 4 tot 5000 getroffenen onder de bevolking. DE DIENSTEN VAN GENERAAL GAMBARA. MILAAN, 13 Maart (DNB). De minister van Oorlog en chef van den Generaien Staf van de Republikein- sche weermacht, maarschalk Graziani. heeft den chef van den Generaien Staf van het leger, generaal Gambara, van zijn post ontheven. In een persoonlijk schrijven heeft de Duce den scheiden den generaal zijn dank betuigd voor de diensten, bewezen bij den wederop bouw van het Italiaar sche leger. Tot chef van den Generaien Staf van het leger is benoemd generaal Archimedi Mischi. Generaal Gambara is met het oog op zijn gezondheid voor geruimen tijd met verlof gegaan. Over het verdere gebruik van zijn diensten is nog geen beslissing medegedeeld DE. STRIJD OP BOUGAINVILLE, TOKIO. 13 Maart (DNB). Japan- sche strijdkrachten op het eiland Bou gainville vernauwen voortdurend, naar Domei meldt, den omsingelingsring om de vijandelijke stellingen op Toro- Kina uit verschillende richtingen. Op 12 Maart heeft een Japansehe forma tie. die langs den weg ten N.W. van het vijandelijke vliegveld no. 3 opruk te. een strategisch belangrijke vijande lijke stelling genomen. Deze formatie rukt thans in Zuidelijke richting op. EEN OFFJCIEELE SPAANSCHE VERKLARING. MADRID. 13 Maart (DNB). Het Spaansche ministerie van Buitenland' sche Zaken heeft hedenmiddag aan de pers een verklaring van den volgen den inhoud overhandigd: „Persbureaux van verschillende landen speculecren in deze dagen herhaaldelijk op het be weerde verloojj*van de onderhandelin gen. die gevoerd worden tusschen Spanje, Engeland en de Ver Staten. De Spaansche regeering ziet zich ge noodzaakt tegen deze propaganda, die uitsluitend ten doel moet hebben de wenschelijke helderheid van de at mosfeer. waarin onderhandeld wordt, te vertroebelen, op te komen. Zooals tot de diplomatieke gewoonten be hoort, kan en mag alleen aan officieu ze mededeeiingen door aan de onder handelingen deelnemende regeeringen geloof gehecht worden. Zoolang de on derhandelingen evenwel nog aan den gang ziin en nog niet tot een overeen komst geleid hebben, kan van de re geeringen niet verwacht worden, dal zij den sluier der vertrouwelijkheid oplichten. Alle berichten over een zoo omvangrijk thema, waarover het bii de Spaanseh-Anglo-Amerikaansche be sprekingen gaat. moeten derhalve dc grootste voorzichtigheid worden be handeld". ZOON VAN GROOT-ADMIRAAL DöNITZ GESNEUVELD. BERLIJN. 13 Maart (DNB) Luit. nant ter zee Peter Dönitz de jongf'" zoon van den opperbevelhebber der Duitsche marine, is in den strijd op den Atlantisohcn O""* - r»«n helden dood gestorven. Tot 15 Mei geen verloven in Duilschland. Met ingang van 6 Maart 1944 zijn, naar „Het Volk" verneemt, alle trans porttreinen in Duitschland tot 15 Mei uitgevallen, waardoor ook alle verloven voor de Nederlandsche arbeiders in het buitenland tot dien datum zijn inge trokken. Alleen in zeer dringende gevallen als zware ziekte of overlijden van ouders, jvrouw of kinderen kan een uitzondering op deze bepaling worden gemaakt. Toe stemming voor een verlofreis wordt al leen gegeven, wanneer de ernstige ziekte of het sterfgeval in Nederland door de bevoegde Duitsche instantie, de aeutsche Fachberater bij het Geweste lijk Arbeidsbureau, is bevestigd. VAREN. DAT IS LEVEN! Wij gingen U voor, zijn reeds aan boord Bestrijden den vijand van Zuid tot Noord! Strijdt met ons mee, maar doet 'tsnel Want Neerlands toekomst staat op 't spel: Aanmeldmg staat open voor iederen Nederlander van J7-45 jaar. Inlichtin gen worden verstrekt door de Marine- ar.nahmestelle West für Germ. Fre:- willige, Plompetorengracht 24, Utrecht; het SS-Ersatzkomando Niederlande. den Haag, Korte Vijverberg 5, Neben- stellen: Amsterdam: Dam 4. Alkmaar I.angestraat 56; Groningen: Heerestraat 46; Enschede: Hengeloschestraat 30 en Heerlen: Saroleastraal 25 en door alle Hafen- en Ortskommandanturen in Ne? derland. LUCHTAANVAL OP OMGEVING VAN ST. ETIENNE. Tot nu toe heeft men in de omge ving van SI Etienne. die door het Ang- lo-Amerikaansche luchtwapen werd aangevallen. 46 dooden kunnen bergen, waarvan 35 konden geïdentificeerd worden. Er is alle reden aan te nemen, dat zich nog talrijke dooden onder het puin bevinden. Meer dan 60 personen werden ernstig gewond. STRIJD TEGEN COMMUNISTISCHE BENDEN. De achtervolging der communisti sche benden op den Balkan is ondanks de hier en daar zeer ongunstige weers gesteldheid voortgezet. De beide laat ste dagen hebben de bandieten 212 man aan dooden, 65 gevangenen, als mede talrijke gewonden en overloo- pers verloren. Dertien machinegewe ren, talrijke handvuurwapenen en mu nitie. ontplofbare stoffen, lastdieren en mijnen konden worden buitgemaakt. Ook Kroatische formaties hebben den benden groote verliezen toegebracht. Zij maakten 600 geweren en 8 machine geweren buit. De Bulgaarsche politie, zoo wordt uit Sofia gemeld, heeft in Russe een ter- roriste aangehouden en bii de poging om te vluchten doodgeschoten. Haar medeplichtigen, een zekere Toteff en diens dochter, die zij verborgen had gehouden, werden eveneens doodge schoten. DE DRUK OP IERLAND. STOCKHOLM, 13 Mrt. (D.N.B.) - In niet-officieele kringen te Belfast, wint de meening veld. zoo meldt de Britsche berichtendienst dat binnen enkele dagen de grens van I^óord-Ierland mei Eire gesloten zal worden. Hiervoor zouden de patrouilles, die op het oogenblik alleen het smokkelen trachten te ver hinderen aanzienijk versterkt moeten worden. - BETREKKINGEN TUSSCHEN SOVJETREGEERING EN BADOGLIO. Te Napels is Maandagavond officieel medegedeeld, dat de diplomatieke be trekkingen tusschen de Sovjet-Unie en de regeering-Badoglio met een gelijk tijdige uitwisse'ing van ambassadeurs zijn hersteld. Eii deze gelegenheid heeft Badoglio Maandag aan Stalin een dank- en felicitatietelegram ge zonden. Vipqws in 't kort. Aanval in Spaansche waleren. Het bijna 4000 ton metende Duitsche schip Kl- rissl is Zondag tn de Spaansche territoria- Ie wateren aangevallen door negen Brit sche torpedovliegtuieen en bommenwer pers. die daarmede het volkenrecht schon den. Er kwamen tien leden der Duitsche bemanning om het leven, vijftien werden gewond. Economische maatregelen tegen Eire? Volgens een bericht van Exchange Tele- graph uit Washington verwacht men in diplomatieke kringen aldaar, dat de Ver- eenigde Staten economische maatregelen ruilen nemen tegen Eire. Onder vallenden muur sedootl. Tij dens werkzaamheden aan de boerderij var den landbouwer Kolkhuis Tanlce. onder de gemeente Hasselo, stortte een hoogo ach tergevel plotseling In. Twee zoons van den eigenaar en een buurjongen werden der den vallenden muur bedolven Beide broers werden levenloos onder het puin vandaan gehaald. Het. derde slachtoffer brak een been. Dood el Uk ongeluk. Zondagmorgen lie pen te Smilde twee kleine meisjes aan dc linkerzijde van de straat. Toen een ach teropkomende vrachtauto een waarschu wingssignaal gaf. trachtten de kleinen nog vóór de auto langs de straat over te ste ken. De jongste, het 5-jarige dochtertje van den heer W. Timmermans, werd dooi de auto overreden. Het" kind was op slag dood. »lr. H. P. T. M i.oeff overleden. Op 51-Jarlgen leeftijd is in het St. Anthonius- Zlekenhuis te Utrecht overleden mr. H. P .7. M. I.oeff, rechter in de rechtbank te Utrecht. Dieven sloegen bun slag. Tijdens korte afwezigheid van de bewoners is een inbraak gepleegd in een perceel in de Goelvtnckstpcg te Amsterdam. Er werden kostbare sieraden ontvreemd, alles gebor gen In een paarlemoeren doosje, alsmede eenige bontjassen en vier heerencostuumf en een bedrag van f 7090.—De gestolen voorwerpen hebben een waarde van pl. KEURINGEN. Voor de Waffen-SS. SS-WachtbatalJon In Amersioort. Landstorm Nederland. K - .cgsmarlrr en rle Germaann-hf SS Ir Nederland Alle inlichtingen, brochure reisbiljetten voor rtp heen- en terugrei'! verkrijgbaar hU de NohensteMen der Waf fen-SS Amsterdam nam 4; Alkmaar. Lan gestraaf 56: Heerlen Saroleastraat 25: Gro pingen. Ile restr. 46: Enschede. Hengelo schee: -t -30 en het - msWBd' Nir.1- Den II -Korte Vijverberg 5 1 14 Maart. 9—14.00 uur Utrecht. NV Huls, Oudegracht 245 15 Maat-i n—li 00 uur NmTsfo-vt Pol Di-:cb lager, f cusdcriveg Een kans voor jonge landarbeiders. Zooals bekend, organiseert het Lan- gemarck-Studium in de komende maanden een schiftingskamp voor jon gelui tusschen 16 en 24 jaar. die werk zaam zijn in het landbouw-, het vee teelt- of het kweekersbedrijf. Dit kamp duurt ongeveer 5 dagen en heeft ten doel na te gaan, over welke vak kennis de deelnemers reeds beschik ken en of ze den lust en de geschiktheid tot een verdere studie bezitten. Als dit het geval is, kunnen ze een gratis op leiding voor het door hen gewenschte beroep ontvangen,, Het is de bedoeling, dat zooveel mogelijk een studierich ting gekozen wordt, die in verband staat met de vroeger uitgeoefende werkzaamheden. Een kweekersknecht kan op deze wijze tot tuinbouwkundige, een jonge man. die altijd in het landbouwbedrijf heeft gewerkt, tot landbouwkundig in genieur worden opgeleid. De persoon lijke voorkeur heeft echter het laatste woord en daarom behoort b.v. ook de studie in de medicijnen of in de rech ten niet tot de onmogelijkheden. Jongelui, die aan dit kamp willen deelnemen, kunnen ?lch hiertoe aan melden bü het Langemarck-Studium, Lange Vijverberg 8. Den Haag. alwaar ook nadere inlichtingen te verkrijgen zijn TWEE KINDEREN VERBRAND. VENLO, 13 Maart. In het dorp Reuver brak Vrijdagmiddag brand uit in de achterkeuken van de woning van den fabrieksarbeider G. G. Twee kin deren bevonden zich in het huis, doch ijlings toegeschoten hulp slaagde er niet in de kinderen te redden en men moest aanzien, dat. beiden in de vlam men omkwamen. De plaatselijke brand, weer, welke inmiddels verscheen, slaagde er in het vuur tot het achter huls te beperken. DR. HENDRIK WILLEM VAN LOON OVERLEDEN. BERN, 13 Maart (DNB). Volgens een bericht van United Press uit New- York is dr. Hendrik Willem van Loon tengevolge van een beroerte overleden. Hendrik Willem van Loon was op 14 Januari 1382 geboren. Zijn middelbare opleiding genoot hij aan het Instituut Noorthey in Voorschoten. Hij voltooide zijn studiën vervolgens aan de Harvard University, de Cornell University A. B.. de Universiteit in München, waar hij in 1912 tot doctor promoveerde. Intus- schen was hij van 1906 tot 1908 corres pondent geweest van de Associated Press uit Washington in Moskou. Pe tersburg en Warschau. Van 1914—1917 was Van Loon als professor in de mo derne geschiedenis verbonden aan de Cornell University, waarna hij van 1922 tot 1932 weer optrad als corres pondent van de Associated Press. Ge durende den wereldoorlog had hij ook reeds in vele landen journalistieke werkzaamheden verricht. Hij is redac teur geweest van de Baltimore Sun. Van zijn hand zijn talrijke, meeren- deels in het Engelsch geschreven wer ken verschenen. DF. TECHNISCHE DAG. 's-GRAVENHAGE. 13 Maart. Zon dag a.s. zullen in verband met den Technischen Bag geen wedstrijden voor de kampioenscompetitie worden gespeeld, opdat dc districtselftallen zoo sterk mogelijk in het veld zullen kun nen verschijnen. Verduister v. 18.45-6.45 u. 15 Maart: Zon op 6.55. onder 18.44 u. Maan onder 9.37, op 0.43 u. SCHAGEN. SLOTOPVOERING ZIGEUNERBARON. Ga zoo door en leef wel, Nico Snel! Zoo was dan Zaterdagmiddag voor het iaatst de Zigeunerbaron in het Noorden en wel in het Schager Thea ter Royal. Het publiek heeft weer volop geno ten van de sublieme opyoering van deze prachtige operette. Hoewel de heer Jan Meyer wal zijn gezondheid betreft, er nu niet zoo heel goed aan toe is, heeft hij ook deze laatste opvoering tot eeh groot succes helpen maken: hem komt daarom een extra woord van lof toe. Het einde kwam met een stormach tige ovatie voor de drie koren en hun dirigent. Het was de voorzitter van Caecilia. de heer A. Wiedijk, die dankwoorden sprak tot den directeur, den heer N. Snel. Hij feliciteerde hem met dit bui tengewone succes en wenschte hem tevens geluk met het feit. dat hij juist dien dag herdacht, dat hij vóór 10 jaar den dirigeerstaf zwaaide. Hij liet zijn felicitatie met een bloemenhulde ge paard gaan. Mevr. Buys—Grin werd eveneens voor haar fraaien zang en uitstekend spel in de bloemen gezet, evenais 'de jongste medewerker van het gezel schap, Piet Mantel, die als pianist een groot aandeel in dit succes heeft ge had. De laatste spreker was de heer Jan Meyer. die dat natuurlijk zingende deed. En op het molief van: ,.Ja, das alles auf Ehr". klonk het: „Juist tien jaar dirigent. Zijt Gij, dat is ons bekend, Ga zoo door en leef wel. Nico Snel, Nico Snel". Ongetwijfeld zullen zeer velen den heer Snel dankbaar zijn, dat hij in de ze zorgvolle tijden op zulk een voor treffelijke wijze het publiek eens een paar uur de dagelijksche beslommerin gen heeft doen vergeten en hen ver gast heeft op oen serie opvoeringen, die op oen verfijnd en kunstzinnig peil stonden. HET SCHOOLVOETBAL VOOR SCHAGEN EN OMGEVING. Naar de Sub-Schoolvoelbfilcommis sie ons mededeelt heeft men het plan opgevat dit jaar weer schoolvoetbal- v crMrijden te organisecren Reeds velen hebben zich afgevraagd of het dit jaar nu eindelijk weer eens 'oo ver zou komen. Geruchten deden 4e ronde. dat. inderdaad de school jeugd de gelegenheid zou worden gegeven in schoolverband aan voet balwedstrijden deel te nemen. Met belangstelling zien we. nu leze geruchten waarheid blijken te bevatten, dit sportgebeuren tegemoet, en we hopen, dat het iederen onder wijzer zal mogen gelukken zijn beste voetballers in het veld te brengen Het is namelijk ook het belang der heeren opvoeders, dat hun pupillen op het groene veld een goecl figuur slaan. Zij kunnen dan bewijzen, in hoeverre zij zooals onz.e aloude L.O.-wet het. zoo schoon zegt „het onderwijs dienstbaar gemaakt hebben ian de lichamelijke ontwikkeling der jeugd." Aanmeldingen worden tot uiterlijk Zaterdag 18 Maart Ingewacht bij he! Secretariaat. K. Beunder. Bierkade F 10. Schagen. De hoofden van scholen en onder wijzers worden verzocht bij hun aan melding mede te deelen welke dag of dagen, halve of beele. voor hun school bet geschiktst zijn. Rekening dient men er mede te hou den, dat jongens, die dit jaar (19441 twaalf jaar worden, mogen meedoen Jonger in géén geval: ouder wél, mits nog leerling van een school. Jongens, die uitkomen in een elftal van een school, moeten vanzelfsprekend ook 'oerling zijn van die school SCHAGEN I—TEXEL I 1-2. Op een zeer slecht terrein, waarop ',oed voetbal niet mogelijk was, heefi Schagen haar eersten wedstrijd voor den N.V.B.-beker met 2—1 verloren Dc wedstrijd stond op laag peil. Er werd van beid" ztv'en slecht gecom bineerd en ma?r -Uien zagen we een .goed opgezetlen en afs werkten aan val. Texel paste zich nog het best aan do t'-rrcinsom dmdiphod«n aan cn won ei" wedstrijd dan ook verdiend, Reeds spoedig wist zij de leiding te nemen door haar linksbuiten, die een goeden wedstrijd speelde en meerma len het Schagen-doel in gevaar bracht. Nog vóór de rust wist Schagen ge lijk te maken uit een goed opgezetten aanval. Van der Ben gaf tactisch door naar Grootes. die met een harden schuiver doelpuntte (11). Na de rust werd het spelpeil steeds slechter. Tegen het einde trachtte Scha gen het winnende punt nog te maken en drong Texel in de verdediging te rug. Het gelukte Texel echter in deze periode eenige malen gevaarlijk door te breken. Éénmaal bracht de paal voor Schagen redding, de tweede maal was het de snelle rechtsbuiten Ran, die goed doorzette, den bal doorgaf den linksbuiten, die onhoudbaar voor doelman Slikker in den uitersten hoek doelpuntte 0—2). Hiermede was het lot van Schagen bezegeld. Even later kondigde de heer De Snayer, die goed leidde, het einde aan van dezen matigen westriid. De uitslagen der andere clubs lul den als volgt: Winkel ISchagen II 12 Geelzwart ASchagen A 2—3 Schagen B—Oudesluis A 11—0 Schagen D—Aio. Victrix I 4—0 Schagen C—Alkmaar A3—0 Schagen III—Vios TI 16—2 BURGERLIJKE STAND. Geboren: Wilhelmlna J„ d. v. J. Mulder en H. S. Snijder. Ondertrouwd: L. Quax en A. M. van der Eng. Overleden: A. Sloove, 80 jr.. we duwe van P. Raat. A. Goudiiaan. «1 jr„ echtgenoote van C. M. Zwart. I. E. Vreijblocdt, 49 Jr. Vieringen Amicitia te Hippolytushoef. Wjj spraken met den tooneelschrtjver Henk Bakker. Reeds vele malen hebben wij over de Wieringer tooneelvereeni- ging „Amicitia" geschreven. Groote successen werden o.a. geoogst met de stukken „Najaarsstormen" en Wester man Zn." Van dit alles heeft de le zer in ruime mate kennis kunnen ne men. Het is thans bijna een week gele den, dat zich op een dezer uitvoerin gen de auteur van het gespeelde stuk bevond, n.1. Henk Bakker. Voor deze bijzondere gelegenheid komen wij dan nogmaals op Amicitia terug. Voordat het tooneelstuk Westerman Zn. dien avond opgevoerd werd, trad de heer M. Kooij op in de schets. De brief van Kees aan Trijn Hierin waren gedeelten verwerkt uit tooneel- stukken van Henk Bakker. Het succes, dat de heer Kooij met deze gezongen voordracht oogstte, was groot. Na afloop bood Henk Bakker mej. Bosker namens het bestuur bloemen aan en complimenteerde haar zoowel als alle nadere dilettanten voor den ijver, waarmede gewerkt was en voor het mooie spel. Vooral de knappe gisseur J. Schokker ontving een 1 diende hulde. „Het treft mij steeds," aldus de heer Bakker, in een kort onderhoud, dat wij met hem hadden, „dat op het platte land zoo serieus en met zooveel echte liefde voor de tooneelspeelkunst wordt gewerkt. In de groote rteden is di' vaak zoo heel anders; daar is de recet te, het „bal-na" of het „zich-zelf-be- wonderd-weten" hoofdzaak." Ook de keuze van het tooneelstuk roemde de tooneelschrijver. Minder waardige producten treft men op het platteland weinig aan; hier tracht men werkelijk het mooie van het stuk in zich op te nemen. Ook de aankleeding is zoo goed. Heele ameublementen worden meegenomen om alles maar zoo „echt" mogelijk te doen zijn. „En het spel?" vroegen wij. „Och kijkt u maar naar het publiek. Het was „erin" en reageerde zuiver. Er waren krachten, die slechts 50 pCt. haalden, marfr om het zoover te bren gen gaven zij zich 100 pCt. Allen ver dienen lof, niet één uitgezonderd." „En schrijft u ook voor de film?" „Inderdaad, ik schreef „Drie weker huisknecht". 17 Maart gaat die film draaien. Mijn nieuwe tooneelstuk „D- wereld op zijn kop" is haast klaar.' Tot zoover Henk Bakker. Het is niet gering wat Amicitia in den korten tijd van haar bestaan he ft gepresteerd. Dat de Wieringers iets künnen. daarvan getuigden reeds hun harmonie en hun mandolineclub. Hun verdere tooneelprestatles zien wij <J»m ook met belangstelling tegemoet. Gevonden voorwerpen. Gevonden een huissleutel, een wollen das en een portemonnaie. inh. bankpapier. Blij ven liggen een paar heerenhandschoe nen. Den Oever. Pols gebroken. Bij het uitvaren van één der kranen van de M.U.Z. schoot een lier los, waarbij een zekere R. zoodanig werd getroffen, dat hfl zijn pols brak. Harenkarspel. Schaken. - De uitslagen van de voor de wintercompetitie gespeelde partijen luiden bIs volgt: Wit Zwart R. Kant—P. Tijsen 0—1 J. KomenJ. Meinema ki—y, P. BurgerL. Meinema 0—-1 H. Hooijberg—W. G. Bakkum afgebr. P. HoeveL. Meinema io P. TijsenR. Kant iq Langedijk. Jaarvergadering „Hel Witte Kruis". Er komt 'n cursus in kraamvcrpleging. - De afdeeling Langedijk van het Witte Kruis hield Donderdagavond in café Kramer te Zuid-Scharwoude haar alge- meene jaarvergadering onder leiding van den heer Jb. Rutsen. Medegedeeld werd, dat er geen be zwaar bestaat tegen het verhoogen van de salarissen der wijkverpleegsters tot 1800 per jaar. De rekening 1943 van het Witte Kruis sloot In ontvangsten op 5376,26, in uit gaven op 4416,66; de rekening van de afd. Wijkverpleging in ontvangsten op J 5760,97, in uitgaven op 6242,02. To taal was ontvangen 11137,27 en uitge geven 10658.68, het kassaldo alzoo 478,55. De balans sloot op een totaal bedrag' van 3553,55, met een winst van 353,04. De reserve bedraagt thans 1753,55. De heer Post rapporteerde namens de commissie, welke de rekeningen heefi gecontroleerd, dat alles prima in orde is bevonden. Den penningmeester werd décharge verleend. Met eenige opmerkingen van de com missie, o.m. ten aanzien van de verze keringen tegen molest en bx-and en het bijhouden van een lijst van den inven taris van het magazijn, zal het bestuur rekening houden. Bij de behandeling van de begrooting 1944 kwam een zeer belangrijk onder werp ter sprake. Het bestuur stelde n.1. voor, een cursus Kraamverpleging te organiseeren. Er is aan den Langedijk een tekort aan geschoolde kraamvrouw verzorgsters. Het houden van een cursus in kraamverpleging is dan ook zeer noodig en nuttig. Verschillende bij zonderheden over den duur van en de wijre waarop deze cursus gefinancierd wordt, werden door den voorzitter mede- te Alkmaar zullen inlichtingen worden ingewonnen en pogingen worden gedaan gedeeld. Men hoopt, dat er voldoende belangstelling voor den cursus zal zijn. Wanneer er 6 k 8 deelneemsters zijn, kan de cursus doorgaan. Dit voorstel werd door de aanwezigen zeer toegejuicht. Het werd met alge- meene stemmen aangenomen. Vervolgens werd de begrooting vast gesteld op een totaal bedrag van 6830 voor het Witte Kruis en op 6175 voor de Wijkverpleging. De vergoeding voor den secretaris werd met 75 per jaar verhoogd. Het jaarverslag van de afd. Witte Kruis vermeldde dat het ledental met 47 ls gestegen tot 1550. Het ledental van de afd. Wijkverple ging is, dank zij de invoering van de be paling, dat ieder lid van het Witte Kruis ook lid van de Wijkverpleging moet zijn, van 1233 tot 1531 gestegen. Slechts drie leden van het Witte Kruis hebben ge weigerd lid te worden van de Wijkver pleging en deze zijn daarom geroyeerd. De wijkverpleegsters hebben 7667^ be zoeken afgelegd. Er warden 252 patiën ten verpleegd. Twee patiënten werden uitgezonden naar een sanatorium. Het aantal gezinnen, dat voor de t. b. c.- bestrijding onder toezicht staat, is toege nomen van 21 tot 26, dat 4er patiënten van 18 tot 24. Het consultatiebureau voor zuigelingen heeft zich weer in een zeer groote belangstelling mogen verheugen De werkzaamheden der zusters zijn zoo toegenomen, dat voor de bediening van de hoogtezon een assistente moest wor den benoemd. De regeling, welke is getroffen voor de hulp aan geëvaeueerden, voldoet nog niet heelemaal zooals bleek uit de bil de rondvraag gevoerde besprekingen. Het bestuur zal deze regeling nog eens bezien. Ook zal een onderzoek worden ingesteld naar het Sanatorium Ten aanzien van de sluiting van het Consultatiebureau voor t. b. c.-patiënt«n om dit spoedig heropend te krijgen. „Nut cn Sport" vergaderde. - De Langedijker Konijnenfokkers- er pluimvee-vereeniging „Nut en Sport" hield Donderdagavond in „De Witte Roos" te Zuid-Scharwoude een druk bezochte ledenvergadering. De voorzitter deelde mede. dat de tatoueertang besteld is. De vereeniging „Aves" van Alkmaar zal voorloopig de Langedijker jonge konijntjes tatouee- ren en wel ten huize van den voorzit ter aan de Spoorstraat te Noord-Schar- woude. Hiermede wordt heden (Zater dag) een aanvang gemaakt en vervol gens om de twee weken van 4-6 uur. De kosten van het tatoueeren zijn 5 cent per konijntje. Het dekbewijs of de oude voedster behooren meege bracht te worden. De heer S. Plakman is benoemd tot eerste lateneerder, de heer Fl. Keizer tot tweede tatoueerder de heeren R. van Lienen en Joh. van Putten werden benoemd tot nestcon troleurs. Nesten met jongen behooren in het vervolg te worden opgegeven aan den heer S. Plakman. binnen 24 uren na de geboorte. Dekbewijzen zijn bij den penningmeester, den heer Har- ry Bouwens te Noord-Scharwoudc. te verkrxigen 10 cent per stuk. Een vijf tal nieuwe leden werd toegelaten. Hef. door den penningmeester be schikbaar gestelde konijngrijs Hollan- dertje, werd hierna onder de aanwe zigen verloot. Het nieuwe lid Jac. San- der te Schoorl was de gelukkige win naar. De rondvraag leverde een geani meerde besnrekine van allerlei techni sche aangelegenheden op. Verschillen de vragen van beginnelingen werden door de meer ervaren fokkers beant woord waardoor dit een zeer leerzame vrgadering is geworden, De pluimvee-pfdeeling zal wel moe ten wachten tot na den oorlog, ant woordde de voorzitter op een vraag hierover

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1