NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Heldenherdenkdag op den Grebbeberg. Verbitterde strijd in den Zuidelijken sector. Uithoudingsvermogen is de hoofdzaak. De openingsdag van de drafsport te Alkmaar. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9, Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 15 MAART 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 63. 2 pagina's. Advertentie-tarief: Prija der gewone advertenties In derft Editie 11 et. per m.m. Bi) contract binnen een jaar te gebrniken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks Rijkscommissaris en Mussert aanwezig. RHENEN, 14 Maart. De Grebbeberg b(j Rhencn. waar in Mei 1940 Duitsche en Nederland- scbe soldaten tegenover elkaar stonden, en later een gemeenschap- pelyfec rustplaats hebben gevonden, was ook dit jaar weer het centrale punt van de Heldenherdenking in Nederland. Zondagmorgen is hun een militair eeresaluut gebracht tijdens een korte plechtigheid, welke o.a. werd bijgewoond door den Rijkscommis saris en door Mussert. Onder de nog kale takken der hoo rnen, welke ii>- den zomer aan deze plek zulk een koele rust verzekeren, ston den ter weerszijden van het hoofdpad rond de Duitsche oorlogsvlag de eere formaties opgesteld. Het waren een eerecompagnie van een SS-standarts met muziekcorps, een leidersgroep van de N. S, D. A. P., een deputatie van de N. S B. een groep W. A. en een van den Natlonalen Jeugdstorm. Op den rechtervleugel hadden verder offi cieren van de marine, luchtmacht en leger, benevens de voorman der Ger- maansche SS in Nederland, Feldmeyer, de commandant der W.A., Zondervan en de Gemachtigde van den Leider voor Financiën Van Bilderbeek, een plaats ingenomen. Voor het centrale kruis was een spreekgestoelte opgericht, dat geflan keerd werd door hakenkruisvlaggen, de vlag der SS en die der N.S.B., daar achter stong een eerewacht opgesteld. Nadat een SS-Gruppenführer en luitenant-generaal der Waffen-SS' de gelederen had geïnspecteerd, arriveer den om half elfde Rijkscommissaris en Mussert met hun gevolg, waarop een muziekcorps de plechtigheid met treur muziek inleidde. Vervolgens sprak de SS-Gruppenführer en luitenant-gene raal der Waffen-SS de herdenkingsre de uit. Hij wees erop, dat de Duitsche sol daten niet uitgetrokken zijn om de militaire macht van het huidige Duitschland te demonstreeren, maar tot een heilige verdediging der nat.- socialistische revolutie, waartoe pluto craten en bolsjewisten hen hebben gedwongen. Een historische botsing. Wij beleven een historische bot sing in wereldbeschouwend op zicht. Een geweldige worsteling, aan het ëipd waarvan slechts de totale overwinning of de volkomen nederlaag en vernietiging staan. De Duitsche soldaat strijdt daarin, om het leven en de toekomst van zijn volk voor immer te behouden. Geen Volk is zoo doordrongen van de noodzaak van djt alles en zoo vastbe sloten e\1s het volk van Adolf Hitier. Nog nooit heeft een volk zich zoo ge voeld als het strijdende Duitschland thans. Trotsch is het zich bewust van zijn verplichtingen als strijdende par tij. bereid alle offers te brengen, die noodig zijn op een weg. die volgons den zin van dit historisch en revolu- i ionnair gebeuren slechts zal mogen leiden tot de triomphantelijke over winning. Spreker hield den mannen vervolgens voor oogen, dat de beste Duitschers hen zijn voorgegaan in den strijd voor het recht-van hun volk en dat volk en front ahngetreden staan in bereidheid tot eengezinden inzet en tot het offer. Hier op den Grebbeberg rusten dap pere kameraden naast Nederlanders. Eens stonden zij als tegenstanders te genover elkaar. Dit feit moet men aan vaarden als een op een weg vol of fers, die het Germaansche ras heeft te gaan om tot de uiteindelijk^ overwin ning te geraken. Nadat spreker, woorden van Adolf Hitier aanhalend, de overtuiging had uitgesproken, dat het Ijzeren front van den grauwen staalhelm een symbool der onsterfelijkheid zal zijn, herdacht hij de hier gevallenen en zette het mu ziekcorps, terwijl de geweren gepre senteerd werden, het lied in van den Trouwen Kameraad. Kransen gelegd. Vervolgens legden de Rijkscommis saris en Mussert de kransen neer, waarna de plechtigheid met een betui ging van onwankelbaren .trouw en ge hoorzaamheid aan den Führer en het spelen der volksliederen werd beslo ten. Er waren o.a, kransen van den Reichsführer-SS Himmler. den Rijks commissaris. Mussert, den Höheren SS- und Polizeifüher SS-Obergruppenführer und General der Polizei Rauter, den Beauftragte van den Rijkscommissaris, partij en weermacht. AtlantikwalL Een gevechtsgroep marcheert uit haar onderkomen naar het steunpunt Pk' Nlt-h ?r!e/PBZ/R/P m Verduister van 18.45-6.45 u. 16 Maart: Zon op 6.53, onder 18.46 u Maan cp 0.43, onder 9.57 u. Cherson na vernieling van belangrijke installaties ontruimd. HOOFDKWARTIER VAN» DEN FüHRER, 14 Maart (DNB), Het op perbevel der weermacht deelt mede: In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front, waar zich bjj on begaanbare wegen eir een door en door modderig terrein een verbit terde worsteling afspeelt, waarbij aan beide zijden nieuwe formaties in den strijd worden geworpen, on derscheiden zich onze troepen te genover de overmachtige vijande lijke strijdkrachten steeds weer door voorbeeldige standvastigheid en ongeschokten aanvalsgeest. Zoo muntten de laatste dagen de pant- sergrenadierdivisie Gros^-Deutsch- land onder bevel van luitenant-ge neraal Von Manteuffel en de troe pen van bet 59ste legercorps onder bevel van luitenant-generaal Fried- rich Wilhelm Schulz bijzonder uit. In het kader van een voorgeno men distancleerihgsbcweging werd de stad Cherson na vernieling van alle voor den oorlog belangrijke in stallaties ontruimd. In het gebied ten Zuiden van Staror Konsta'ntinof en ten Oosten van Tar nopol hadden eigen tegenaanvallen succes. Aan de rest van het Oostelijke front ondernamen de bolsjewisten alleen nog in het gebied ten Noordwesten van Newel vrij hevige "maar vergeefsche aanvallen. In de gevechten van de laatste weken heeft zich hier de Ne- ddrsaksisch-Slecswijk-Holst ein.sche 170c- divisie infanterie mei. daarbij gedeta cheerde formaties onder, bevel van ko lonel Hass bijzonder -onderscheiden. In Italië. In Italië kwam'het ook gisteren niet tot, gevechtshandelingen van beteeke- nis. Duitsche. jagers cn luchtdoelge schut schoten boven het landingshoofd var Nettuno 7 vijandelijke vliegtuigen neer. Rijksminister D[. Göbbels spreekt: Churchiil in een dwangpositie. SALZBURG, 14 Ma^rt (DNB). - Rijks minister dr. Göbbels heeft gisteren middag alhier op plechtige wijze het feit herdacht, dat zes jaar geleden de Alpen- en Donaugouwen weer bij het Rijk werden aangesloten. In zijn rede herinnerde dr. Göbbels o.a. aan de bevrijding voor zes jaar van de Oostmark dooi' den Führer en wees er op, dat- de bond. die la den huidi- j^en oorlog bezegeld is met het bloed van Oostmarksche zonen, voor alle tij den onscheidbaar is. De' oorlog snelt in zijn vijfde jaar. met reuzenschreden zijn dramatisch hoogtepunt tegemoet. Vlak voor de be slissing trachten de vijandelijke mo gendheden nog neutrale of verbonden staten aan hun zijde te lokken. Het. vijandelijke kamp weet thans precief, dat het geen militaire mogelijkheden bezit om dezen oorlog op het slagveld te zijnen gunste te beslissen. Alle po gingen zijn tot dusverre met de zwaar ste verliezen voor den vijand mislukt. Wanneer men onze oorlogvoering rechtvaardig wil bcoordeelen, moet men haar steeds ook vergelijken met de oorlogvoering van den tegenstander. Dr. Göbbels verklaarde, dat Enge land met dezen oorlog het Europee- sche evenwicht tegen Duitschland wil de oprichten erf herstellen, doch het staat thans voor een nog veel sterkere bedreiging van den kant van de Sovjet unie. Dit blijkt duidelijk uit het feit, dat het Engelsche Rijk volstrekt af hankelijk is geworden. Het Duitsche volk is in de verdediging van zijn be staan bereid alle krachten te geven en iederen last te dragen. Deze houding legt dit volk thans aan den dag, terwijl het niet alleen niet ineenstort onder de luchtterreur, maar bovendien nog daardoor een toenemende verharding van zijn oorlogsmoreel ondergaat. Wij weten, dat zelfs deze manier van oorlogvoeren voor ons altijd nog dra gelijker is dan een vrede, zooals onze vijandpn ons dien hebben toebedacht. De minister herinnerde aan de groote voorbeelden van idealisme en offer vaardigheid van het Duitsche volk in zijn verleden en verklaarde, dat dit volk dergelijke voorbeelden niet waar dig zou zijn, wanneer het In dezen oor log zwakheid toonde. Voor het Duitsche volk zal het niet alleen eervoller en heroïeker. maarook voordeeliger zijn, aan het einde van dezen oorloa weliswaar een reeks< ver woeste steden, maar daarvoor dan ook de overwinning en de vrijheid te bezit ten. dan niet vernielde steden te heb ben met de nederlaag. Dr. Göbbels zette vervolgens uiteen in welke dwangpositie Cburchill even als Roosevelt zich bevindt. Zij zijn. zij het ook om verschillende redenen, ge dwongen een gevaarlijke onderneming als de invasie te wagen. Hier zal even tueel een militaire krachtmeting ge houden worden, die bet snijpunt van dezen oorlog zal vormen cn de beslis sing rijp zal maken. De vijand, die voor het geweldigste militaire risico zijner historie staat, moet thans reeds erkennen in den luchtoorlog tweeiun,-. aamenleele tegenslagen op zijn reke ning te moeten boeken. T-Ii.i is er niet in geslaagd het Duitsche moreel te breken en het is hem bovendien niet. gelukt de Duitsche bewapeningspro ductie in haar kern te treffen of ook slechts één van haar vita4e onderdee- !en Tjeslissend te kwetsen. Ten aanzien van de kansen der overwinning van de Spil verklaar-' de dc minister, dat deze thans vele troeven in handen heeft. Over 'niet al tc langen tijd zal het initiatief weer naar Duitschland overgaan eh langzaam maar zeker zal dc tijdelijke technische voorsprong van den vijand niet alleen worden in gehaald, maar zal bovendien een voorsprong worden verworven. Tenslotte verklaarde de minister, dat een volstrekt realistisch en nuchter overzicht over den toestand een voor Duitschland gunstig resultaat ople vert. Het is voor het Duitsche volk, zoo zeide hij, een historisch geluk tijdens den oorlog onder de leiding te staan van een man, die met onwrikbare kracht en zonder dwaling de natie door alle gevaren leidt. Wanneer een natie zich door dezelfde onvoorwaardelijk heid tot den laatsten vezel laat door dringen, zal zij overwinnen, want de geschiedenis biedt er geen voorbeeld van, dat zoo'n volk ooit het onderspit zou hebben gedolven. Deze oorlog is een lange, taaie en verbitterde worste ling. Maar des te meer geldt juist voor hem het woord van Theodor Fontanes' ..Een groote tijd is er steeds slechts, wanneer het bijna mis gaat, wanneer men ieder oogenblik denkt: nu is alle.' voorbij. Dan blijkt dat courage goed is, maar uithoudingsvermogen is be ter. Uithoudingsvermogen dat is de hoofdzaak". In de Middellandschc Zee werd een vijandelijke duikboot door duikboot.ia- gers vernield, In den afgeloopen nacht hebben Britsche stoorvliegtuigen bommen op West-Duitschland laten vallen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen met goed gevolg doelen aan de kust van Zuid-Engcland aan. De striid aan het Oostelijk front. BERLIJN, «14 Maart. De A N P.-cor respondent meldt: Terwijl de Sovjet-Russische aanval len in het centrum en noorden van hel front van betrekkelijk geringe beteeke- nis zijn, duurt, in hel zuiden de strijd met onverminderde hevigheid voert. Overal aan het uitgestrekte front tu3- schen Tarnopol en Kriwoirog blijft hel roode J^ger hevigen druk op de Duit sche stellingen uitoefenen, een druk. welke hoofdzakelijk naar het zuiden gericht is. waarbij mag worden aange nomen, dat het doel der Sovjet-Rus sische legerleiding is, na' een gehikte doorbraak door het zuiden, door flan- keerende bewegingen dc Duitfche strijdkrachten ten noorden van 1 dc- Zwarte Zee In te sluiten. Het feit, dat in het gebied van Tarnopol, dat een op het oogenblik hevig omstreden bolwerk der Duit schers vormt, de Duitschers met toepcinrnd succes den opmarsch van den tegenstander naar het zui den trachten tc verhinderen, is voor Duilscho militaire UrinRen aanleiding de situatie weer iets op timistischer tc bcoordeelen. daar een verder opdringen van de Sov jet-Russen juist in dezen sector voor de Duitsche strijdkrachten in de zuidelijke Oekraïne een zeer gevaarlijke situatie zou kunnen doen ontstaan. Ook ten zuidwesten van Kriwc.rof; rneent men van Duitsche zijde ccRlicht- punt tc zien. in zooverre, dat de bolsje wisten, die hier* met een sterke over macht aanvallen, er niet in geslaagd zijn bij hun opmarsch in dc richting van Nik^lajev/ door de Duitsche stel lingen heen te breken. In hef midden van het Zuidelijke front ligt hét zwaartepunt der gevech ten thans ten Zuidwesen van Oeman De opzet van het Sovjet-Russische op perbevel is kennelijk, een wig te drij ven in de Duitsche legers om deze in twee deelon 1:e splitsen. De verwezen lijking van dit plan is echter tot dusver afgestuit op de verdedigingslinie, die de Duitschers aan de Boeg hebben ge trokken. ROME OPNIEUW AANGEVALLEN. BERLIJN, 14 Maart (D.N.B.) - Rqme is op 14 Maart opnieuw door Arnert- kaanschc bommenwerpers aangevallen. De formaties, die in verscheidene golven vlogen,- wierpen, n'aar het D.N.B ver neemt. talrijke bi-isantbommen op woonwijken in het Oosten en Noord oosten van de eeuwige stad. Totchisver wordt melding gemaakt, van groote schade aan gebouwen en van aanzien lijke verliezen onder de burgerbevol king. De opruimingswerkzaamheden zijn in vollen gang. Talrijke slachtof fers liggen' nog onder de puinhoopen van de verwoeste huizen. JAVA, TWEE JAAR BHZET. Prestaties voor den (otajen oorlogsinzet. De woordvoerder van het Japansch militair bestuur heeft .ter gelegenheid van don 2dcn verjaardag yan de bezet ting van Java door de overheden, die de ontwikkeling van de nijverheden en van de verdedigingsinstallaties op het eiland bevorderen, zijn dank betuigd voor hun arbeidsprestaties. De woord voerder verklaarde o.m.: „Nadat men op den wensch van de bevolking om aan de verdediging van haar vader land mede te werken, door de oprich ting van een vrijwillig hulpkorps, is ingegaan, is intusschen de opleiding van een Javaansch officierenkorps der wijze gevorderd, dat thans met de op leiding van de recruten kan worden begonnen. Ook de politieke fnedewer- king van de inlanders door hun raad gevende comité's heeftgoede uitslagen ten opzichte van db omschakeling van het land voor den totalen oorlogsinzet doen bekomen". BIJEENKOMST VAN FINSCIIEN RIJKSDAG. Het oflïcicele bureau van voorlich ting heeft het volgende communiqué uitgegeven over de heden gehouden bijeenkomst van den FinscHen 'Rijks dag- „De Rijksdag hield heden een ge sloten zitting, waarbij minister-presi dent LinkomieS namens de regeering verslag heeft uitgebracht over den po litieleen toestand. Krachtens de agenda van den Rijksdag werd de aangelegen heid ter behandeling uitgesteld tot de volgende bijeenkomst." Brandstoffendistributie seizoen 1944-1945. Van 2 tot en met 29 April 1944 zullen de .distributiediensten de brandstoffen- kaarten T 405 voor het seizoen 1944 '45 uitreiken. Bedoelde brandstoffen- kaarten worden uitsluitend verstrekt aan personen, die de aanduiding „hoofd" op hun stamkaart hebben cn het restant der voor het stookseizoen 1943-'44 uitgereikte kaart T 116, waarop alle niet" aangewezen bonnen moeten voorkomen, kunnen inleveren. Tevens dient het aanvraagformulier MD 323— 06 te worden medegebracht, nadat dit vooraf behoorlijk is Ingevuld. Schippers en schippersknechten die nen zich met het grijze en/of bevrach tingsboekje, waarin de aantcekening voorkomt van" den bevrachtingscommis saris of diens agent, dat de schipper of schippersknecht al dan niet met zijn gezin aan boord woont, tot den distri- butiedienst van hun ligplaats te wen den. Genoemde bescheiden, alsmede de distributie-stamkaarten en het restant van de T 116-kaart dienen zij aan den distributiedienst over te leggen. Vaste brandstoffen voor kookdoclcinden 1944/'45. Personen, die voor de bereiding van hun warme maaltijden uitsluitend op vaste brandstoffen zijn aangewezen, kunnen van 12 tot en met 18 Maart 1944 bij de distributiediensten een aanvrage indienen voor een bonkaart U 405 voor vaste brandstoffen voor kookdoelein- den. Hierbij moet worden gebruik ge maakt van de aanvraagformulieren MD 32303 (voor gezinshoofden) en MD 32304 (voor alleenwonenden). Schippers en schippersknechten kun nen voor de verstrekking van brand stoffen voor kookdoeléinden slechts in aanmerking komen, indien zij, al dan niet met hun gezin aan boord wonen de. aldaar de warme maaltijden .berei den en hiervoor uitsluitend op het ge bruik van vaste brandstoffen zijn aan gewezen. Zij dienen zich hiertoe tot den distributiedienst van hun ligplaats wenden met het grijze- of bevrach tingsboekje. - waarin de aanteekening van den bevrachtingscommissaris of diens agent voorkomt, dat de schipper of schippersknecht al dan niet met /.ijh gezin aan boord woont. Heeft dc be trokkene gegn Deyrachtingsboekje. dar. dient hij een afzonderlijke verklaring van den bevrachtingscommissaris of agent over te leggen. Daarna vult hij bet aanvraagformulier MD 323—03 resp MD 323—04 in. De dislributiedienlst zal aan den betrokkene vervo'gens .de brandstoffenkaart U 405, dan wel van eeif nog nader te bepalen dalum ai' de hem toekomende rantsoenbonnen, uit reiken. HET COMPETITIEPROGRAMMA VOOR ZONDAG A.S. 's-GRAVENHAGE. 14 Maart. Voor de voetbalcompetitie van den N.V.B. wordt'Zondag nog één wedstrijd ge speeld der eerste klasse, n.1. in dis trict .5, tusschen Heerenveen en Veen- dam. Voor de tweede klasse worden ge speeld: District 3: Tweede klasse A: Eiler- marlt—Burne en Hengelo—Phcniw •District 4: Tweede klasse B: Kïm- bria—Sittardsche Boys„ District 5: Tweede klasse B; Em- men—GRC, BatoWoTtersum en Mun tendam—Helpman. DE KRIEGSMARINE IN BEELD. In de étalages van Galeries Modérnes Utrecht L. Viestraat, De Bijenkorf Amsterdam en Den Haag, vindt U een overzicht van dc moge lijkheden, welke voor Nederlanders zijn opengesteld hij dc Kriegsmarine. Interessante foto's en zeer fraai uitgewerkte scheepsmodellen doen het hart van iederen .iongen sneller kloppen. Ned. Volks dienst schenkt half millioen. Aan slachtoffers van bom aanvallen. Zooals bekend heeft de Nederland- sche" Volksdienst terstond voor de slachtoffers van Enschedé, Arnhem en Nijmegen een bedrag van twee ton ter beschikking gesteld. Daarbij is een oproep gericht tot. on ze volksgenooten, dit. yoorbeeld te vol gen. Zeer velen hebben hieraan gevolg gegeven. Met .deze bedragen kon reeds een zeer groot aantal voorzieningen getroffen worden. Nu evenwel de omvang, van deze ramp volledig te overzien is. blijkt, dat het aanvankelijk beschik baar gestelde bedrag niet voldoende is om den eersten nood op te vangen. Daarom heeft de Nederlandsche Volksdienst besloten dit bedrag te ver- hoogen tot een half millioen. Weder om wordt hierbij een beroep gedaan op alle volksgenooten, die gespaard zijn gebleven voo* een ramp als. thans onze oostelijke steden getroffen heeft, hun offer voor deze slachtoffers te brengen. Dit kan geschieden door een bijdrage te storten op het gironumlher 174861 van de landelijke financieele leiding van den Nederlaridschen Volksdienst met vermelding: voor de slachtoffers van Enschedé. Arnhem en Nijmegen. In deze laatste plaats is een comité opgericht, dat ten doel heeft goederen in te zamelen voor de getroffenen. Hier in werken samen het Dekanaal Fonds (R.K.), de Ned. Hervormde Diaconie, de gemeente Nijmegen en de Nederland sche Volksdienst. Verwacht mag worden, dat deze sa menwerking niet beperkt blijft tot de ze eene plaats, doch dat alle volksge nooten de handen ineen zullen slaan voor hen, die dit thans zoo bitter hard noodig hebben. Njeuws in 't kort. Pr. x. Japikse overleden. Op 71-jailgen ouderdom is te Den Haag. onverwacht ow. rieden dr, N. Japikse. bekend histori- cus. oud-directeur van het "Bureau voor 's Rijks Geschiedkundige Publicaties en directeur van het .Huisarchief. Ingevolge den laatsten wensch van den overledene zal de bijzetfing van het stolielijk overschot in stilte gescheiden. Mr. D. Reilingli overleden. In den ouderdom van 60 jaar is te Leeuwarden overleden mr. D. Tteilingh, tot voor eéni- ge jaren procureur-generaal bij het Hof aldaar. Prof. «Ir. J. Snnon va» der Aa tv In den ouderdom van 70 jaar is te Lausan- ne overleden prof. dr. J. Simon van der Aa, oud-hoog leer aai' aan de rijksuniver siteit te Groningen. Brutirie inbraak in huishoudschool. Inbrekers hebben zich toegang verschaft tot ae gebouwen van de huishoudschool te Eindhoven. Zij doorzochten alle loka len en maakten onder meer een voor raad levensmiddelen buit. Voorts viel hun een vrij groote partij textiel in handen, waaronder honderden band- en keuken- doeken, terwijl zij 'op de naai-afdeeling alle voorradige stoffen meenamen. Kolenmijnen in Nieuw-Zukt-Walcs on der staatstoezicht. Naar de „Times" uit Canberra 'meldt, zijn de mijnen in de kuststreken van den Australlschen staat Nieuw-Zuid-Wales. waar sedert half Fe bruari wordt, gestaakt, thans onder staats toezicht geplaatst. KOMT HET VOORJAAR SPOEDIG? BERLIJN. 14 Maart (C.D.) Bijna dagelijks trekken met veel geschreeuw groote zwermen wilde ganzen over Oost-Friesland naar het Noorden. De ervaring heeft geleerd, dat in derge lijke gevallen fietr voorjaar voor de deur staat. BADOGLIO EN FINLAND. Naar het Finsche nieuwsbureau me dedeel l. zal de legatie van de regee ring van Badoglio in Helsinki terstond haar werkzaa~mheden staken ingevolge een instructie van de regeering van Badoglio. De gezant en het gezant- schapspérsoneel vertrekken naar Zwe den. De belangen der rpgeering van Badoglio in Finland zullen door de Ver. Staten worden behartigd. WAAR. JAN DE VLIEGER r'N NAAM ALLE EER AAM OBED EN NET DOOGLAS W. EVEN OEN VOORSpoeopros VAN f t5oo EO ELKANPER. VLOOG 4 et verstand is g oed...~\ Dezer dagen werd de Nederland sche actrice Marie van Eysden de Vink tachtig jaar. Het stond als simpel berichtje in db dagbladen en het bracht mij niet slechts de nobele gestalte van deze knappe actrice in de herinnering, maar ook een stuk tooneelhistorle, dat voirgoed tot het verleden be hoort. De tijden veranderen en de men- schen met hen. Ook dc tooneelspeler is veranderd. De „bestudeerde" too neelspeler, de man van wetenschap pelijke opleiding, heeft het onge schoolde natuurtalent van vroeger vervangen. Het was wellicht nood zakelijk; een eisch van den vooruit gang. Maar mèt. de winst is toch ook iets verloren gegaan: de innigheid van het zich vereend weten door het talent, dat een eenvoudig geschenk van den hemel was. Wie een 'kleine twintig jaar geleden nog temidden onzer oudere tooneelspelers vertoefde tooneelspelers, die alles uit genade en uit ervaring hadden, omdat zij nu eenmaal niet anders dan tooneel- öpelen konden mist thans een gloed en een warmte, en hij is ge neigd te verzuchten: het verstand Is goed. maar het hart is beter!. Marie van Eysdende Vink is nog altijd een schoon en kostbaar sym bool van dit „hart". OVIDIUS. J SCHAGEN. BRIDGE-WEDSTRIJD. Zondag vond in hotel De Posthoorn 'n bridge-wedstrijd plaats door 'n 28-tal spelers(sters).D eultslag van dezen bui tengewoon geslaagden wedstrijd is a.v.: Oneven lijn: C. Timmevman-mevr. Tfm- merman, 34 p.; Jb. Pronk-mevr. Pronk, 21 p.; P. Dekker-mevr. Dekker, 35 p.; Schroevers-Bronder! 27 p.; Bel-Kwel- dam, 22 p.; Wester-;Mantel, 29 p.; Heij- mansv. Ketel. 28 p. Even lijn: S. de Jong-Sohier, 251/2 p.; W. Nicstadt-Jb Zwart, 33 p.; Beekman-Kuiper. 19 1/2 p.", Holtrop-v. d. Hoven. 25 p.; E. Rus- li. de Kroon, 301/2 p.; E. v, Barneveld- mevr, v. Barneveld, 41 p.; C. v Bar- neveld-mevr. v. Barneveld, 221/z- p. RIJKSPOSTSPAARBANK. In den loop van de maand Februari werd op spaarbankboekjes aan het postkantoor alhier en ressort ingelegd f64.432.85 en terugbetaald f21.493.08. dus f42.939.77 meer ingelegd dan te rugbetaald. Het aantal nieuw uitgege ven boekjes bedroeg 60. POLITIE. Gevonden een enveloppe, inhouden de een belangrijk aantal distributie bonnen. Inlichtingen ter gemeente secretarie. GESLAAGD. Bij de te Hillegersberg gehoudcu exa mens, uitgaande van de Ver. Mode vakscholen, slaagden voor coslumtëre dames A. Baken te Aóna Paulowna; A. Kuiper en m. v. d. Vlies te St. Maar tensbrug. Voor coupeuse slaagde mej. M. de Leeuw te 't Zand. KANTONGERECHT TE ALKMAAR. Uitupraken van dé zitting van 10 Maart. Overtreding van de Verduisteringsver ordening: J. W. te ZIJpe, f10 of S dg. Overtredingen van de Motor- en Rtj- wielwet: J. S. te St. Maarten f3 of 2 dg.: M. v. d. W. te Heerhugowaard, A. T. S. te Schagerbrug, ieder f 3 plus fl «f i plus 1 dg. Overtreding van dc verordening betref fende bescherming van de jeugd: Q. T. te Breezand, 12 of 1 -dg. Overtreding van het Algemeen Regle ment Vervoer Spoorwegen: W. C. X. Schoorl, f2.50 of 2 dg. Overtredingen van de Leerplichtwet: d. de J. te Schagen, fs ol 2 dg.; G. v. d. S. te Zijpe, 14 of 2 dg. Overtreding van het Melkbeslult: P, O. S. te Schagen, f35 of 15 dg. Overtreding van het Binnenaanvaringa- reglement: J. C. B. te Lutjewinkel, f K plus f! of 6 plus I dg. Hieuwt Niedorp. Tuinbouwvereeniging. - Dezer dage» vergaderde de tuinbouwvereeniging N.-Niedorp en omstreken In caié La«u te Winkel. Uit het jaarverslag bleek dat het aantal leden is gestegen tot 90. Door stijging van het ledental -was ook 4* kas eenigermate vooruitgegaan en ga- stegen tot een saldo van 140 De re kening werd goedgekeurd. De aftredende bestuursleden, de heeren C. Koster, H. de Wit en G. Wit wer den allen wederom herkozen. Bepaalde voorstellen voor de aig*- meene vergadering van den Noorder- markt Bond heeft men niet. Wel aal worden aangedrongen via de veiling te bewerken dat betere verkoopvoorwaar den voor pootaardappelen worden verkregen door b.v. bij verkoop aar een firma te verzoeken uniforme con tracten via de veiling beschikbaar stellen. Afgeloopen jaar hebben som mige pootaardappeltelers minder pret tige ervaringen opgedaan. Dat de veiling het volle marktgold wil hebben' van pootaardappelen die aan handelaren zijn verkocht, oordeelde men niet geheel juist, omdat de bemoei ingen van de veiling in deze gering zijn en wanneer men consequent het veilingsreglement op dc leden zou wil len toepassen, moet men ook marktgeid heffen van aan de V.BJ4.A. geleverde aardappelen. Hierdoor komen groote aardappel telers in de polders in Wieringermeer in 'n gunstiger positie dan de tuinders Men zal eens uitkienen hoe het vci- lingsreglement luidt. Tot afgevaardigde naar de algemeene vergadering werden benoemd de heeren R Amels, G. Koedooder, G. Wit en TT de Wit. De heer P. Zwagerman bracht dank aan den heer P. Band voor den door hem gehouden aardappelselectiecursu*. waarvoor zoo'n groote deelname was. Kolf wedstrijden. - Aan de Zondag ge houden kolfwedstrijden, uitgaande van P. I1. C. in de Prins Maurits, werd door ongeveer 40 kolvers deelgenomen. De wedstrijd had een geanimeerd ver loop en over het algemeen werd er matlg gekolfd. De uitslagen waren a\s volgt: 1. D. Blauwboer, Barsingerhorn (sajet). 152 pt.; 2. J. Hart, N.-Niedorp (sajet), 141 pt.; 3. G. Keulen, N.-Niedorp, 138 pt. na overkolven met N. Bakkum Nieuwe- Niedorp. Ie serieprijs: Jan Goet N.-Niedorp. 50 pt.; 2e serieprijs Waal. Opmeer. 52 pt. na loting mei N. ^afckunv

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1