NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR HET DUITSCHE FRONT NERGENS DOORBROKEN. De taak van de hulpposten. Voorjaarsbijeenkomst landsvrouwen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C9. Bureau der Scbager editie: Scbagcn: Laan ZOL Telefoon 444 (2^ lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 16 MAART lfllt 6CQAGER EDITIE. 88c Jaargang, No. G4, 2 pagina's Advertrntie-ta-rief: Prijs der gevcone advertenties In deur. Editie 11 ct. per m.m. Bü contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor dc geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. De Nederlandsche SS-vrijwilligers met eere genoemd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN Führer, 15 Maart (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het Zuiden van het Oostelijke front probeerden vrij sterke vijan delijke strijdkrachten tevergeefs, in verscheidene sectoren onze dls- tanciceringsbewegingen te door- stooten, Aan den Ingoel, aan den middenloop van den Boeg in de Oekraïne, ten Zuidwesten van l*o- grebisjtsjc cn in het gebied ten Oosten van Tarnopol zijn hevige afwcergevechten aan den gang, iu welker verloop onze troepen altijd weer succesvolle tegenaanvallen ondernamen. Bij de gevechten in het gebied va Tarnopol hebben zich een bataljon fu seliers onder majoor Balzer cn een pantsertrein onder den eersten luite nant Lorscheid bijzonder onderschei den. Ten Noordwesten van Newel is de kracht, van de bolsjewistische aanval len. die weef met zware vijandelijke verliezen mislukten, verminderd. In de gevechten der laatste da gen heeft zich in den Noordelijken sector van het Oostelijke front het Nederlandsche SS-vrijwilligersregi- rnent pantsergrrenadiers „Generaal Seyffardt" onder bevel van den SB-Oberstnrmbannführer Joerchcl bijzonder onderscheiden. Ue strijd in Itali* •Aan het landingshoofd van "Nettuno heeft de vijand, na krachtige voorbi reiding dqor de artillerie, verscheidene door pantserwagens ondersteunde aan vallen ondernomen, die mei z\v verliezen vour den vijand werden ver ijdeld. Er werden talrijke gevangenen gemaakt. Vèrdragend geschut bestookte het vijandelijke scheepvaartverke< voor Anzio en Nettuno, trof een trans portschip en dwong verscheidene sche pen om den steven te wenden. Formaties Amerikaansche bommen werpers hebben opnieuw een terreur- aanval ondernomen op de stad Rome. Jn verscheidene stadswijken ontston den zware verwoestingen en verliezen onder de bpvolking. In den afgeloopen nacht hebben Duitsche gevechtseskaders met goede uitwerking de havenwerken van Na pels, alsmede vijandelijke scbeepsdoe- len voor Napels aangevallen. Vier transportschepen met een. gezamenlii- ken inhoud van 18000 brt. werden zwaar getroffen. In opslagplaatsen voor den aanvoer ontstonden verwoestingen en uitgebreide branden. Benige Britsche stoorvliegtuigen wierpen ln den afgeloopen nacht bom men op plaatsen in West-Duitschlsnd. Sterke formaties van onze lucht macht vielen in den nacht van 14 op 15 Maart opnieuw Londen aan. Hét massale, uitwerpen van brisant- en brandbommen veroorzaakte omvangrijke verwoestingen en talrijke groote bran den in het stadsgebied. Britsche oorlogsschepen vernield. In het verloop van felle nachte lijke gevechten hebben Duitsche escortestrijdkrachten in het Ka- De jongste luchtaanval op Rome. MILAAN, 15 Maart (DNB). Zooals reeds gemeld is Rome op 14 Maart op nieuw door Amerikaansche vliegers gebombardeerd. Bij volledig helder weer vlogen de Amerikanen omstreeks het middaguur in drie golven naar de eeuwige stad en wierpen ongeveer 100 brisantbommen van zwaar kaliber op woonwijken in het Oosten en Noord oosten der stad. Jn de wijk Prenestina, één van de dichtbevolkte arbeiders wijken, werden zware vernielingen aangericht. Ook de centrale begraaf plaats van Rome, Campa Porana. werd door talrijke bommen getroffen. Waar devolle grafmonumenten werden on herkenbaar vernield en de skeletten uit de graven geslingerd. In dc via No- mentana werd een kliniek en een. kin deropvoedingsgesticht getroffen. Het. gebouw van de zusters van het H. Hart werd eveneens verwoest. Uit. de puin hoopen van de vernietigde gebouwen zijn tot dusver de lijken van acht zus ters en verscheidene kinderen ge haald. In de woonwijken zijn talrijke huizen ingestort, waarvan de bewoners onder de puinhoopen liggen. Tot dus ver konden meer dan 150 dooden ge borgen worden. Het aantal slachtof fers zal nog aanzienlijk stijgen, daar ondanks de ijverigste opruimingswerk zaamheden tot dusver slechts een deel der puinhoopen kan worden opgeruimd. De Finsche Rijksdag. HELSINKI, 15 Maart (DNB). - Het inlichtingenbureau der regeering heeft, het volgende communiqué gepubli ceerd: De Rijksdag heeft tijdens de vandaag gehouden besloten vergadering het rapport der regeering, dat minister president Linkomies gisteren over den politieken toestand heeft uitgebracht, behandeld. Na een vergadering va:i anderhalf uur besloot de Rijksdag met algemeene stemmen over te gaan tot de orde van den dag. Berlijn over de zitting. In de Duitsche hoofdstad zijn geen berichten ontvangen over het resultaat van de Dinsdag gehouden zitting,van den Finschen Rijksdag. Ailct n het hierover uitgegeven officieele commu niqué is bekend. Men twijfelt er te Berlijn echter niet aan, dat op deze zitting de Sovjetvóorwaarden bespro ken zijn. Met. het oog op dezen toestand heeft dc woordvoerder van het ministerie van buitenlandsche zaken op een des betreffende vraag geantwoord, dat hij niet wist welke beslissing de Finsche regeering zal nemen. Wat hij echter als uitdrukking van zijn overtuiging en van die der toonaangevende Duit sche kringen meende te mogen zeggen, was de verklaring, dat het Finsche volk nog steeds en - misschien sterker dan tot dusver, gekant is tegen het aanvaarden van de Sovjetvoorwaarden. in welken vorm deze ook gegoten mo gen worden, omdat dit in strijd zou zijn met den Finschen nationalen trots en den wil tot zelfbehoud. naai twee Britsche motortorpedo- booten in den grond geboord en een andere motortorpedoboot zóó zwaar beschadigd, dat zij als ver loren beschouwd moet worden. Bovendien werden twee booten i brand geschoten, Eén eigen vaartuig kreeg een torpedotreffer en zonk. Duitsche slagvliegers in actie. BERLIJN, 15 Maart (DNB). Duit- i sche slagvliegers hebben op 14 Maart herhaaldelijk het overzetverkeer van Sovjettroepen aan den Ssiwasj met bommen en boordwapens aangevallen. Een pas onlangs gemaakte overgaug over de rivier werd door 5 bomvol- treffers buiten gebl-uik gesteld. De luchtdoelbatterijcn der bolsjewieken, dis de overgangen aan de Ssiwasj moeten beschermen, werden door de Duitsche vliegers aangevallen en verscheidene stukken met het bedienend personeel en de munitievoorraden vernietigd. Bij Galworon bestreden honderden Duit sche slagvliegers van den vroegen och tend van 14 Maart af onafgebroken de Sovjettroepen en gemotoriseerde for maties. die hier den Boog probeerden over te trekken. Talrijke bomtreffors op colonnes infanterie en concentra ties vrachtauto's veroorzaakten aan zienlijke verliezen bij den vijand. Aan den benedenloop van den Dnjepr ver nietigden Duitsche slagvliegers twee hulpbruggen over deze rivier. In de streek van Prokoerof waren vooral Sovjet-pantserstrijdkrachten en gemo toriseerde eenheden aan felle aanvais- slagen van Duitsche formaties vechts- en slagvliegers blootgesteld. Alleen op één plek vernielden Duit sche vliegers drie zware Sovjet-tanks en dwongen andere tanks door bescha digingen lot den aftocht. In den Zui delijken sector werden volgens de voorloopige berichten 12 Sovjetvlieg tuigen in luchtgevechten neergescho ten. Dc isoleering van Eire. Naar de Britsche berichtendienst meldt, worden verdere en ingrijpen der maatregelen ter isoleering van Eire door de Britsche regeering over wogen. Alle telefoonverbindingen tus- schen Engeland en Eire zouden wor den afgesneden. Mogelijk zullen ook soortgelijke maatregelen genomen wor den voor het telefoonverkeer tusschen Noord-Ierland en Eire. De censuur op brieven tuschen Noord-Ierland en Eire zal waarschijnlijk nog deze week wor den ingevoerd. Luchtslag boven Zd.-Engeland. BERLIJN. 15 Maart. (DNB). - Sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben gisteren kort voor middernacht een grooten aanval op Londen gedaan Bij de duizenden brisant- en brand bommen. die zij lieten vallen, waren er ook van het zwaarste kaliber. Toon de aanvalsgolven, die het laatst door versperring van het afweervuur braken, haar bommen lieten vallen konden reeds uitgebreide branden wor den waargenomen De aanval werd ge daan bij helderen maneschijn en uitste kend zicht en duurde een half uur. Naar aanleiding van dezen luchtaan val meldt de Britsche berichtendienst dat boven Zuid-Engeland een der hef tigste luchtslagen van dit jaar tegen een sterke Duitsche formatie is gele gerd. In eskaderformatie naderden de Duitsche bommenwerpers de hoofdstad Op een zeer bekende Londensche wijk viel een regen van brandbommen De reddingsploegen waren den geheel sn nacht bezig. Verduister van 18.45-6.4S u. Maart: Zon op 6.51 u.. onde 18.47 u. Maan op 1.51 u., onder 10.33 u. BRIEFWISSELING TUSSCHEN DEN FÜHRER EN Dit. HACHA. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 15 Maart (DNB). Naar aanleiding van den vijfden verjaardag van de hcreeniging van Bohemen en Moravië met het Duitsche Rijk heeft de Rijksprotector in Bohemen en Mo ravië, Rijksminister dr. Frick, een be zoek gebracht aan den president van den Staat, dr. Hacha, en hem een in hartelijken toon gehouden eigenhandig schrijven van den Führer overhandigd. In dit schrijven heeft de Führer de hoop uitgesproken, dat onder het Tsje chische volk in de toekomst de over tuiging steeds dieper moge worden, dat het behoud van zijn geërfde levensvor men en van zijn middel-Europeesth levenspeil alleen afhankelijk is van de Duitsche overwinning. Dr. Haeha' heeft in een antwoord- schrijven den Führer dank gebraent, dat deze de landen Bohemen en Mora vië en het Tsjechische volk onder de bescherming van het Duitsche Rijk heeft genomen. Op de onvoorwaardi lijke vastberadenheid der bevolking zullen ook in de toekomst alle tegen gestelde vijandelijke plannen misluk ken. SONJA HENIE TOCH IN LEVEN? Eenige weken gele'den werd bekend gemaakt, dat volgens een bericht uit het neutrale buitenland de wereldkam pioene in het kunstrijden op de schaats, Sonja Henie, bij een filmopname doo- delijk verongelukt zou zijn. Thans mel den Zwitsbrsche bladen, dat. volgens een. bericht uit Amerika Sonja Henie nog in leven is. „Kitsch"-zaken gesloten. 's-GRAVENHAGE, 15 Maart. Dcfcer dagen zijn op verschillende plaatsen in het land door de poli tie op verzoek van de Nederland sche Kultuurkamer z.g. „Kitsch"- zaken, welke schilderijen van zeer twijfelachtig kunstzinnig gehalte verkochten, gesloten. De betrokken handelaren waren niet in het bezit van ccn bewijs van aanmelding voor het lidmaat schap der Nederlandsche Kultuur kamer. of waren voor het lidmaat schap afgewezen. In verband met het bovenstaande maakt de Nederlandsche Kultuurka mer het volgende bekend: Het ingrijpen van de politie in z g „Kitsch"-zaken zal stelselmatig wor den voortgezet in het kader van een al geheele saneering van den kunst-, handel, waarvan de uitwassen den laatsten tijd schrikbarende vormen hadden aangenomen. Nogmaals zij medegedeeld, dat het verkoopen van schilderijen verboden is door hen, die niet in het bezit zijn van een bewijs van aanmelding voor het. lidmaatschap der Nederlandsche Kultuurkamer. Daarnaast i6 het ver koopen van schilderijen door rijwiel handelaren, sigarenwinkeliers, hande laren in mode-artikelen en -oortgcïÜJs» personen verboden. Eveneens wordt onder de aandaeht van belanghebbenden gebracht, dat kunsthandelaren, die na 1 Januari 1641 een kunstzaak hebben geopend, slechts bij zeer hooge uitzondering tot het lid maatschap van de Nederlandsche Kul tuurkamer zullen worden toegelaten. Speciaal de verkoop van kunstpro ducten. welke als z.g. „Kitsch" moe- - '-r-'-v/d, zal met kracht worden tegengegaan. Aan hen die oo arond van boven staande bepalingen hun werkzaamhe den niet langer mogen voortzetten, wordt aangeraden ten spoedigste daar mede op te houden. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. 's-GRAVENHAGE, 15 Maart. MaK Blokzijl spreekt in de serie Brandende Kwesties, hedenavond over Hilversum 1 om 18.45 uur. De titel van dit praatte is: „Leelijk ér langs gegooid". „MOEDER EN KIND". MUI.PP05T tlÖEOEP. EN KIND (C.N.F.-Pax). e Nederlandsche Yolksdicnst heeft zich o.m. tot taak gesteld, vrouwen en 'l bijzonder moeders met raad en daad terzijde te staan. Vooral in het gezin kunnen zich moeilijkheden, ook van financieelen aard, voordoen, welke de huisvrouw zonder hulp van anderen nic te boven komt. De Nederlandsche Volksdienst staat dan voor hei gezin op de bres en zal, met- inachtneming van zijn richtlenen, overal die hulp bieden. Hel gezin is dan wederom in staat den strijd om het bestaan zelfstandig voort to zetten cn aldus bjj tc dragen aan de versterking van onze volkskracht. Het centrale punt van deze hulpvo.rleening wordt gevormd door de hulpposten „Moeder cn Kind". Reeds «yn in vele plaatsen van ons land een of meer van deze hulpposten geopend. De leidster van een hulppost is door haar aard en opleiding in staat voor elke moeilijkheid dc juiste oplossing te vinden. In vele hulpposten houdt tevens een m dicus zitting. Meer gespecialiseerd is de taak der hulpposten als volgt: Medewerking by de hulpver leening aan moeders, kleuters en zuigelingen. Verzorging van a.s. moeder.;, kleuters zuigelingen. Deelname door de leidsters van den hulppost aan het spreekuur van den dokter, indien deze in den hulppost zit ting houdt. Toezicht op moeders en kinderen, die op het spreekuur van den dokter advie zen gekregen hebben, opdat deze advie zen nagevolgd worden. Vcrleenen van opvoedkundige cn huishoudelijke hulp, in overleg met ct buurtschapshoofd. Medewerking by de moeder uitzending. ff Nagaan welke moeders behoefte bob ben aan ontspanning en invulling der uitzendformulicren. Verzorging van het gezin g'edurende de afwezigheid van de moeder. Nazorg nd terugkeer der moeder, op dat. zekerheid verkregen wordt:, dat de uitzending een blijvend resultaat heeft. Medewerking hij gezinsverzor ging (bemiddeling l»y. de. plaat sing van gezinsverzorgsters Voor' en na de bevalling. Gedurende uitzending of tijdelijke ziekte van de moeder. Tot hulp aan kinderrijk;-.moeders, in het bijzonder aan werkende moeders. Medewerking bij dc kinder uitzending. Nagaan welke kinderen uitzending van noode hebben en invullen der uit- zend-formulieren. Attent maken op en onderzoeken van g.-schikte pleegadrcssen tot opname van kinderen, die uitgezonden moeten wor den. Toezicht en controle op de verzorging der bij pleegouders ondergebrachte kin deren. Medewerking op hel terrein der kleuter verblijven. Samenwerking met de leidsters der kleuterverblijven enkleuterdagverblij ven van den Nederlandschen Vólks- dienst bij de hulpverleening en verzor ging der gezinnen, waarvan de kinde ren in een kleuterverblijf zijn opgeno men. Medewerking by dc zorg voor dc jeugd. Achterhalen van jeugdige personen, wier opvoeding verwaarloosd wordt, of waarbij het gevaar bestaat, dat de op voeding verwaarloosd zal worden. Attent maken op opvoeders, waarvan vermoed wordt, dat zij niet in staat zijn hun kinderen behoorlijk op te voeden. Nagaan welke gezinnen voor duurza me opname van een pleegkind in aan merking zouden kunnen komen. VAREN, DAT IS LEVEN! Te land is er strijd, maar op de zee. Daar vecht er „de Geus" 'ook nu weer voor twee! Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 17—45 jaar. Inlich tingen worden verstrekt door de Marineannahmstelle West für Germ. Frei- willige, Plompctorengracht 24. Utrecht, hei SS-Ergatzkommando Niederlande, Den Haag, JCorte Vijverberg 5, Nebenstellen: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar. Langestraat 56; Groningen. Heerestraat 4G; Enschedé. Hengeloschestraat 30 en Heerlen, Saroleastraat 25 en door alle Hafen- en Ortskommandanturen in Nederland. De verstrekking van V iiamine-C-tabletten. 'S-GRAVKNHAGE. !5 Maart. - Dal onze voeding in dezen tijd van het jaar over het algemeen minder rijk is aan vitamine-C, mag langzamerhand be kend heeten. Ook d't jaar is men er op bedacht geweest tijdig bijzondere maatregelen te treffen om in het voor jaar over te kunnen gaan tot gratis verstrekking 'van vitamine-C-tabletten. Daar slechts wordt beschikt over een beperkte hoeveelheid, zal de uitreiking der tabletten, evenals vorige jaren, be perkt moeten blijven tot die catego rieën personen, die aan vitamine-C het meeste behoefte hebben. Voor de gratis verstrekking zullen allereerst in aanmerking komen de leerlingen der scholen, voor lager cn voorbereidend lager onderwijs. De ge meentebesturen zullen hun onder schooltijd 3 tabletten per week doen uitreiken. In de tweede helft van Maart zal met de voorziening van deze groep een aanvang worden gemaakt. Zij zal waarschijnlijk gedurende 12 we ken kunnen geschieden. De tweede groep vormen de aan staande en jonge moeders. Al die vrouwen van wie in de periode lus- schen 20 Maart 19-14 (eersten dag) en 8 April 1944 (laatsten dag) kan worden vastgesteld, dat zij ten minste in de ie maand der zwangerschap zijn, zullen zich in deze periode van een betreffen de verklaring van den bel.andelenden arts of de behandelende vroedvrouw moeten voorzien. Bij de plaatselijke distributiediensten ontvangen zij in de periode 20 Maart—8 April 1944 op ver toon van deze verklaring en de eigen stamkaart, tegen ontvangstbewijs gra tis 72 tabletjes vitamine-C, berekend op het gebruik van één tablet per dag. Voorts kunnen voor jonge moeders wier (jongste) kind is of wordt geboren tusschcn 1 December 1943 (eersten dag) en 8 April 1944 (laatsten dag) op ver toon van de stamkaart van de moe der cn die van dc(n) pasgeborene bij dezelfde distrifiuliodicnsten en gedu rende. dezelfde periode, te weten tus schcn 20 «Maart 1944 cn 8 April 1944, eveneens gratis 72 tabletjes in ont- angst worden genomen, Verder zullen bepaalde groepen ar beiders de tabletten ontvangen. Met de leiding van ,do daarvoor in aanmer king komende bedrijven zal worden overeengekomen, dat de tabletten ge durende een bepaald aantal weken op het bedrijf aan de arbeiders worden verstrekt en door hen genuttigd. Tenslotte zal do jeugdige bevolking an opvoedingsgestichten, internaten en weeshuizen in de verstrekking der tabletten declen. Men makc er gebruik van Het is gewenscht. dat alle groepen ook thans weer een goed, dus ruiin gébruik van de geboden gelegenheid tot hel. opnemen van voldoende vitn- mine-C (naken, Het is voor alle be trokkenen van het gTootstc belang. Om het volle profijt van de geboden gele genheid te trekken, dienen de volgende aanwijzingen opgevolgd te worden Men lette erop, dat de yitamin—C- tabletten zorgvuldig worden bewaard daar anders de gebruikswaarde ach teruit gaat. Bewaring op een donkere koele en droge plaats in de oorspron kelijke verpakking of in -donker ge kleurde droge Hesehjes wordt aanbe volen. Men dient ze voor de nuttiging niet oo le lossen, fijn te maken of door voedsel te mengen, aangezien de ta- I bietten dan zeer veel van hun waarde nboeten. Eenvoudige nuttiging. des- gewenscht met wat water, is de aan- I gmvezon weg. SUIKERPREMIE V'OOR AARDAPPEL VERBOUWERS. Zooals reeds bij de publicatie van het teeltplan akkerbouw 1944 is medege deeld, zal den verbouwers van aard appelen en hun arbeiders dit jaar een sutkerpremle worden toegekend Blijkens een officieele mededeeline zijn thans de richtlijnen bepaald, die voor de toekenning der premie zullen gelden. Belanghebbenden worden naar bedoelde officieele mecledeeHng ver wezen. Nieuws in 't kort. Door tram overreden. Dinsdagmor gen om half 'vijf geraakte op den Insu- lindeweg te Amsterdam een 89-jarige man onder een tramwagen van lijn 11, waardoor hij op slag werd gedood. Kuifmateriaar meegenomen. In den nacht van Zaterdag op Zondag werd een inbraak gepleegd in een pakhuis in de Govert Fllnckstraat te Amsterdam, waar de dieven een niet onaanzienlljken bult wegsleepten, n.1. 391 kruiken en fles- schen oude jenever. 80 flesschen wijn, 12 flessclien cognac en 3 Hosseinen cham pagne. i n braak. Kcnigc nachten geleden hebben inbrekers eeii bezoek gebracht aan een handelskantoor op de Prinsen gracht te Amsterdam. Zij verdwenen met drie schrijfmachines, een stencil- en een iel machine, twee Oöstersche tapijten, 12 kisten jam, 18 doozen puddingpoeder. 200 kg vanillesuiker, enz., tezamen circa r iO.OOO waard. Dagbladzorgen Noord-Holland is, wanneer ik zen letterkundigen criticus mag Re-, looven. een prachtig land. Op zijn tijd schieten daar niet clleen ae bloem bollen kleurig en fleurig uit den grond, maar ook de jonge dichters en dichteressen. De poëtische oog3t is werkelijk bij het wonderbaarlijke af! Gisterenochtend stond ik even bij het schrijfbureau van onzen literai- ren man. Hij had een zorgelijk ge zicht. Want de post had juist weer een' grooten stapel inzendingen van jeugdige Vondels-in-spé gebracht. Argeloos zei ik: „Dat is weer een heele prullenmand vol!" Ik bedoelde er alleen maar mee, dat ik het „veel" vond, doch tk kreeg prompt den wind van voren, want mijn woor den werden verkeerd en hatelijk uitgelegd. En zeg tegen onzen letter kundigen medewerker in 's hemels naam niets van zijn jonge schare. Tot' op het oogenblik is hij nog niet op me te spreken. Maar ik ver neem juist, dat in de wachtkamer een kolenbaas op hem zit te wach ten, die in zijn vrije uren een roman geschreven heeft. Misschien is het een meesterwerk. En dun zal de stemming wel weer opklaren. Bo vendien heb ik een brief zien lig gen, waarin een andere kunstenaar vertelt, dat hij achttien Maart jarig is en dan zoo graag een stukje van hem in de krant zou hebben. En och. al die dingen zijn geschikt, niet waar. om een boos hart weer te ver teederen. V i OVID1US. y De nfeuwe bonnen voor Huisbrandverbruikers. Ten vervolge op het kortgeleden ver schenen bericht wordt bekend gemaakt, dat van IC Maart tot en met 30 April 1944 de met „brandstoffen een eenheid periode 9" en „brandstoffen een een heid periode 10" gemerkte bonnen recht geven op het koopen van -één eenheid vaste brandstoffen, met uit zondering van fabrieksturf. De hier be doelde bonnen zijn uitgereikt aan d® zgn. kleine huisbrandverbruikers, welke door de brandstotfencommissies ziin geclassificeerd in de groepen B, C, D oi' E-rood, resp. in de groepen X tot en met XVI en „woningen cv". De grootere huisbrandverbruikers in de groepen B, C, D cn E-rood, dat zijn zij, die van de brandstoffencommissic. waaronder zij ressorteeren een identi teitskaart, hebben ontvangen, worden binnenkort door den plaatselijken dis- tributiedienst opgeroepen, ten einde op een door dezen dienst nog nader be kend te maken dag de toewijzingen voor de 9e en 10e periode in ontvangst te nemen; een eventueel hierop reeds verstrekt voorschot zal uiteraard wor den verrekend. Ook de hier bedoelde toewijzingen geven geen recht op het betrekken van fabrieksturf. Ten slotte wordt er de aandacht op gevestigd, dat voor het stookseizoen 1943-1944 ten behoeve van de genoemde verbruikers geen verdere bonnen zul len worden geldig verklaard, resp. geen verdere toewijzingen zullen worden verstrekt. Bij de opvoeding moet plicht worden voorop gesteld. In Hotel Proot -te Alkmaar werd Vrijdag de voorjaarsbijeenkomst van de landvrouwen gehouden onder lei ding van mevrouw Bosker-De Haan. De bijeenkomst, die ditmaal niet zoo druk bezocht was. els wij gewoon wa ren, werd o.m. bijgewoond door den voorman J. Saai. den boerenleider C. Koeman en den burgemeester van Alk maar, B. A. van der Sluys. Mevrouw Bosker-De Haan richtte een speciaal welkomstwoord tot landelijk hoofd en provinciaal hoofd van af- deeling I, den hoer Zuidervliet. On danks dat de volgende week de lente aanvangt, hetgeen ons tot vreugde moest stemmen, aldus spr., gevoelen wij thans weemoed. Jan Barendrecht, die op deze bijeenkomst zou spreken over „Boerenrecht in den vreemde", heeft in zijn werk voor liet platteland den dood gevonden en wij zijn met droefenis ver vuld, dat hij niet meer in onze rijen kan voortstrijden voor den opbouw van het platteland, maar wij weten, dat een volk pas dan zijn hoogsten bloei bereikt, wanneer de enkeling be reid is. het ol'fer te brengpn, dat dient om dc grootheid er van in stand te houden. Ook hij heeft het hoogste of fer gebracht. Dat den 'nabestaanden de kracht moge worden geschonken, dit zware leed te dragen. Op verzoek van spr. verhieven de aanwezigen zich een minuut in stilte van hun zetels. Dat dc opkomst; niet zoo groot was, als men g wend was, stemt vooral daarom lot teleurstelling, omdat vele landvrouwen in de inundatiegebieden, die wel niet direct hun hoeve moesten verlaten, hun vee cn land kwijt zijn geraakt. Veel troostwoorden kan spr. daarvoor niet vinden. Na dezen donke ren ,lijd zal echter het licht, weer ko men. In het voorjaar spreekt de lente tot ons als een nieuwe belofte.* Wij gevoelen het verlangen, deel te mogen hebb'cn aan den stroom van levensener gie, die door dc wereld gaat en niemand onberoerd 'laat. Zoo ooit een lente on der moeilijke omstandigheden, haar jölocht heeft gedaan, dan is het wel deze; doch de levenswil, die onze land vrouwen bezielt om voort te gaan, de wil om ons zelf te zijn en den strijd voort te zetten, is in ons niet te blus- schen. Ondanks dat wij leven in een somberen tijd. waarin stroomen van het edelste bloed vloeien, ondanks dat ve len vol vertwijfeling zich afvragen of het nog zin heeft, stil te blijven staan* bij de wendepunten in de jaarkringen en hoewel de dood regeert, zooals wij de laatste dagen in ons land hebben kunnen aanschouwen, komen wij toch, wanneer wij luisteren naar hetgeen de natuur ons te zeggen heeft, onder den indruk van het opbloeiende jaar en voelen wij ons weer met nieuwe levens kracht bezield. Wij zullen vdortgaan met fleren tred en opgeheven hoofd. Dc heer Zuidervliet over dc opvoeding, De heer Zuidervliet, hoofd van afd. I van den Landstand, ving zijn betoog aan mol dc mcdedeeling. dat zijn hoofd taak was, in oorlogstijd richtlijnen aan te geven mét de besturen van de land jeugd en van de landvrouwen. Zijn taak was dus een ideologische en daarom wenschte hij te spraken over de opvoe ding van het kind. Zelf heeft hij in de tachtiger, negen tiger jaren in een boerendorp door de toen heerschende armoede een harde opvoeding gehad. Do jeugd in die jaren was een jeugd van zorg. Ze leerden zuinig met het geld omgaan, omdat dii door zweetdruppels werd verkregen, Die jeugd leerde, haar plicht te doen in de huishouding, in de school en later in de verdere studie. Als man boven de 60 zegent spr. in gedachten zijn oude moeder, omdat zij hem geleerd heeft, den plicht te stellen boven de cischen- Er is niets zoo fout, als de zorg en den plicht van het kind verwijderd te hou den. In deze fout verviel ons volk, toen na de negentiger jaren de welvaart, haar intrede in Nederland deed en het. liberale principe: „Geef de jeugd een aangename jeugd" en vooral: „Geef ze geen plicht", werd gevolgd. Daarnaast een streven, op school het kind zoo veel mogelijk vol te proppen met kennis, op dat het zich in den harden strijd om het bestaan zou kunnen redden en dit onderwijs is nu, God geklaagd nog zoo. Wat is ontwikkeling? Men noemt ontwikkeling, wat geen ontwikkeling is. Er is geen warmte Sn het onderwijs. Het onderwijs is door en door kapot en het is een ergernis om in de school rond te wandelen. Plicht moet de ieugd worden opgelegd. Het is voor een kind een ontspanning om na schooltijd in de huishouding of in het bedrijfsleven mee te helpen. Op het vervullen van dien plicht kan het loon volgen. Nu zitten wij met de gebakken peren. De jeugd zit in de ijssalons en in dc bioscopen. Ze krijgt geen goede boeken meer onder de oogen, maar ze leest allerlei vuile en plastische lectuur. Bovendien is de jeugd totaal losgesla gen van haar volk. Dit alles heeft een Juneste uitwerking gehad op de ont wikkeling van den geest, die zijn schep pend vermogen heeft verloren. De jeugd staat in een jammerlijke maatschappij zonder idealen en mist den lust tot strijd om de maatschappij beter te maken. Wij in onze jeugd, aldus spr., vochten achter Domcla Nieuwenbuis en latei* achter Troelstra, om al het schande lijke uit de maatschappij te krijgen. Slechts 135 jongeren zijn georganiseerd in den landjongerenbond, maar daar hcerscht een frissche geest. Wij moeten doorhamcren om de jeugd wakker te schudden en met klem wekte spr. de landvrouwen op om hun kinderen aan den landjongerenbond toe te vertrou wen. Mevrouw Bommezij vertelde hierna voor de pauze nog een en ander over de groenteteelt op de boerderij. In de middagbijeenkomst sprak de landvrouwe Zwiers-Luth en de heer Jacq. ter Haar, hoofd van de afdceling „Volk en Bodem", waarop wij morgen terugkomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1