NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Distancieeringsbewegingen hebben een stelselmatig verloop. Baanbrekers van den nieuwen tijd. De landvrouwen te Alkmaar bijeen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.V. Alkmaar - Voordat» C Bureau tier Schagcr editie: Scbagen: Laab 301. Telefoon 441 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 17 MAART 1944 SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 65, 2 pagina's Advertentie-tarief: Frijs der gewone advertenties ia deae Editie 11 ct. per m.tn. Bil contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gehrele oplage op aanvrage. Deae Courant verschijnt dagelijks. Bommen op Brunswijk en Stuttgart. HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiHRER, 16 Maart (DNB). Het op perbevel van de weermacht deelt mede: Aan weerszijden van de Ingoel en ten Westen van Klrowograd hebben onze distancieeringsbewe gingen in zware aanvais- en af- weorgevechten tegen den op den voet volgenden vijand een stelsel- matig verloop. In het centrale deel van den Oekraïnschen Boeg en ten Zuiden van Staro-Konstantinoff verden aanvallende bolsjewisti sche gevechtsgroepen afgeslagen en opgevangen. Door tegenaanvallen van onze troepen ten Oosten van Tarnopol werden vrij sterke vijan delijke strijdkrachten teruggewor pen en niteengeslagen. Ten Noorden van Doebno ging de vijand met verscheidene infanterie divisies en pantserformaties tot den aanval over. Hij werd afgesla gen. eenige penetraties afgegren deld en 28 vijandelijke" pantserwa gens vernietigd. Aan het overige Oostelijke front zet ten de bolsjewisten slechts ten Noord westen van Newel en aan het Narwa- front hun "door pantserwagens en slag vliegtuigen ondersteunde, vergeefsche aanvallen voort. Ten Zuidwesten van Narwa wonnen verscheidene eigen tegenaanvallen ter rein. Tn de gevechten ten Noordwesten van Newel heeft zich de Rijnlandsch- Westfaalsche 329ste infanteriedivisie onder bevel van luitenant-generaal Mayer bijzonder onderscheiden. In Italië. Op het landingshoofd van Nettuno ondernam de vijand verscheidene plaatselijke aanvallen, die ten deelein tegenaanval werden afgeslagen. Vèr- dragende artillerie bestookte vijande lijke scheepsconcentraties in het ha vengebied van Anzio—Nettuno met waargenomen goede uitwerking. Aan het Zuidelijke front viel dc vijand na buitengewoon zware bomaanvallen, met krachtlgen steun van artillerie en pantserwagens, de plaats Cassino aan. De aanvallen mislukten door den heldhaftigen tegenstand van het hier in den strijd gebrachte regiment val schermjagers nr. 3 onder bevel van kolonel Hcilmann met doeltreffen- den steun van het granaatwerpers- regiment nr. 71 onder bevel van luitenant-kolonel Andreae. Boven het gebied van Cassino wer den door jagers en luchtdqelartillerie zes vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Terreuraanvallen. In de middaguren van den 15den Maart drong een formatie Amerikaan- sche bommenwerpers met krachtige bescherming van jagers het gebied van Brunswijk binnen en wierp bij een meerendeels gesloten wolkendek bom men op verscheidene plaatsen. De ont stane schade en verliezen zijn gering. Britsche lerreurbommenwerpers vlo gen in den afgeloopen nacht Zuidwest- Duitschland binnenv en vielen het stadsgebied en verscheidene voorstedén van Stuttgart aan Bij deze aanvallen verloor de vijand 66 vliegtuigen, waar van 57 viermotorige bommenwerpers. Eenige Britsche stoorvliegtuigen wier pen bommen in het. Rijn-Ruhrgebied. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in de late avonduren van den 15den Maart doelen in het gebied van Lon den aan. Beveiligingsstrijdkrachlen der mari ne kwamen gisteren tijdens de avond uren opnieuw in het Kanaal in botsing met een krachtige formatie Britsche motortorpedobooten, brachten vier Bri'tsche booten tot zinken en keerden zelf voltallig op haar steunpunten te rug. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring ge houden worden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 uur te Amsterdam, Dam 4 en op Maandag 27 Maart van 9 tot 14 uur te Den Haag in één der zalen van A m i c i 11 a, Westeindc 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS. SS- Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Krlegsmarlne cn de Germuanschc SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Personen tusschen 1930 jaar. die aanmeldingsplichtig zün voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden cn worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan leder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zjjn verkrijgbaar bü de navolgende Ncbenstcllen der Waffcn-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56: Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30 en eveneens bjj bet Ersatzkommaudo Korte Vijverberg 5, Den Haag. DE VERJAARDAG VAN MARIE VAN EIJSDEN VINK. 's-GRAVENHAGE, 16 Maart. Bij het ontelbaar aantal schriftelijke ge- lukwenschen, cadeaux en bloemstuk ken, dat mevrouw Marie van Eijsden Vink, die Dinsdag 1.1. 80 jaar werd en dien dag uitstedig was, bij haar thuis komst aantrof, bevond zich ook een geschenk in couvert, aangeboden door '60 bewondcraar(sters) uit alle deelen des land3. SCHAGEN. Finland verwerpt Sovjet wapenstilstandsvoorwaarden. BERLIJN, 16 Maart. De B-correspondent van het A.N.P. meldt: In goedingcliohte Finsche krin gen van de Rijkshoofdstad werd hedennacht medegedeeld, dat het Finsche parlement met overgroote meerderheid besloten heeft, de Sovjet-Russische wapenstilstands voorwaarden niet te accepteeren. Van de ongeveer 200 parlementsle den stemden tijdens de laatste zeer dra matische zitting slechts 37 tegen de re- geering. De Finséhe regeering heeft het besluit van de Finsche volksver tegenwoordiging reeds via de Sovjet- Russische ambassade te Stockholm aan de regeering der Sovjet-Unie medege deeld. Staatspresident Ryti zal heden nog een radiorede voor het Finsche volk houden en het standpunt van parle ment en regeering uiteenzetten. Welke gevolgen deze ontwikkeling voor Finland en voor het verdere ver loop van den oorlog zal hebben, kan op het oogenblik nog niet worden overzien. Uit Helsinki wordt d.d, 16 Maart gemeld: Naar vernomen wordt, komt het besluit van den Finschen Rijksdag om over te gaan lot dc orde van den dag. waarvan gisteren melding werd gemaakt, neer op verwerping van de Sovjet-Russische wapen stilstandsvoorwaarden. Berlijn over het besluit der Finnen. De B-correspondent van het ANP meldt: Een oorlogsepisode, welke de heele wereld met groote spanning gevolgd heeft, is thans afgesloten. De Finsche volksvertegenwoordiging heeft na rijp beraad besloten aan de zijde van Duitschland den oorlog voort te zet ten. Begrijpelijkerwijze heeft het een drachtige besluit van den Finschen Rijksdag in Berlijn groolen indruk ge maakt. Zoowel ln politieke als ook in militaire kringen uit men zijn voldoe- r'p.g over de ontwikkeling, welke we. iswaar door velen niet anders ver- ,vwaoht werd. maar die toch ook een ander verloop had kunnen nemen. In ieder geval is het zakelijke en kalme standpunt, dat Berlijn de laatste we- ken heeft ingenomen, thans meer dan gerechtvaardigd gebleken. Tevens heeft men onder geen enkele voorwaarde druk op Finland willen uitoefenen. De officieele woordvoerder van het ministerie van Buitenlandsche Zaken beeft in de Donderdagmiddag gehou den conferentie voor cle buitenland sche pers aan bovenstaande eerste im pressie nog het volgende toegevoegd; Het laconieke communiqué, dat na de historische Rijksdagzitting in Helsinki is uitgegeven, heeft bewezen, dat de Finsche volksvertegenwoordiging dsn wil van het Finsche volk begrepen heeft cn dezen voor de regeering en de wereld tot uiting heeft gebracht. Volk en volksvertegenwoordiging staan gesloten achter den staatspresi dent en zij zijn voor politieken militairen druk niet geweken. Dat het Finsche communiqué in Enge land. de Ver. Staten en de Sovjet-Unie, mitsgaders in Zweden, waar men het gendeel verwacht had, ontgoochelend heeft gewerkt, spreekt van zejf. De ver klaring van het Amerikaansche staats- departement naar aanleiding van het communiqué noemde de spreker van hei Auswartige Amt «en camouflage der ware Amerikaansche bedoelingen. Men weel in de Ver. Staten heel goed. dat een Finsche capitulatie den ondergang van land en volk beteekend zou hebben. Dit blijkt o.m. uit een voorstel van een senator, hetwelk door Reuter overge bracht is en waarin het denkbeeld ge opperd wordt Alaska den Finnen ter beschikking te stellen. Waarom deze volksverhuizing als den Finnen geen ge vaar zou dreigen? De Britsche pers, die de vorige week ten deele nog van een capitulatie der Finnen vertuigd was. heeft geen com mentaar gegeven. Dr. Göbbels in „Das Reich' De tijd werkt voor Duitschland BERLIJN, 16 Maart (D.N.B.) - Rijks minister dr. Göbbels gaat onder het opschrift: „Baanbrekers van den Nieu wen Tijd" in het weekblad „Das Reich" uit van de Engelsche persbe richten, die aan het einde van het vorige jaar zeiden, dat in Londen ten behoeve van de wapenstilstandsfeeste lijkheden reeds plaatsen in hotels en aan ramen voor sprookjesachtige prij zen verhandeld werden, en dat de oorlog practisch ten einde was. Ook Churchill heeft zooiets gezegd. Welk een misleiding der openbare meening zegt dr. Göbbels o.a. want een groot deel dei* hdtel- en vensierplaataen, die in December daarvoor verhuurd werden, is intusschcn stellig een prooi ge worden van de aanvallen van het Duit sche luchtwapen op Londen. De restee- rende zullen nauwelijks kunnen ver wachten dezen oorlog te overleven. De oorlog is practisch noch theore tisch ten einde, en voor ons ziet het er naar uit, dat wanneer er al een oor logvoerend land in eigen vet gaar- smoort, dat alleen Engeland kan zijn, dat door dezen oorlog in een wanhopig politiek dilemma is geraakt, waaruit zijn leiding geen uitweg meer vindt. De laatste rede van Churchill in het Lagerhuis vormde veeleer een getui genis van berusting dan van groot spraak. Over het algemeen kan men zeggen, dat in het Westelijke vijandelijke kamp de illusieS vervlogen zijn als kaf in den wind en plaats hebben gemaakt voor een diepe ontnuchtering. De minister behandelt o.a. de be- richtenpolitick van den tegenstander en noemt die „beneden iedere critiek." De dwaling is bij wijze van spreken regel. Wat heeft bijv. het Engelsphe en Amerikaansche publiek er aan, dat men het een gemakkelijken en bijna reeds gewonnen oorlog voor oogen toovert? Wij, aluds Göbbels, kunnen er vrede mee hebben wanneer wij uit F.ngelsche persstemmen vernemen, dat de vergelding bluf is van de Duitsche propaganda. Des te pijnlijker zal het Britsche volk verrast worden wanneer het op zekeren dag daar het slachtoffer van wordt. Er zijn in de vijandelijke staten in het Westen kringen zonder in zicht, die er inderdaad op wachten, dat Duitschland op een goeden dag zijn on voorwaardelijke capitulatie komt aan bieden. Voor zoo'n volkomen dwaze handelwijze is van onze zijde noch aanleiding gegeven noch een voorne men aan den dag gelegd. Geen menseh in Duitschland denkt er ook maar aan den vijand éen kans te geven tot overrompeling, Wederom wijst dr. Göbbels erop, da- de tijd niet voor den vijand maar voor Duitschland werkt. De politieke crisis die zich in Engeland en de Vereenigde Staten van maand tot maand meer toespitst, wortelt veel dieper dan r ®ver het algemeen aanneemt. Zij van principieelen aard. Men behoeft Jechts haar verdere ontwikkeling af te wachjen. Dr. Göbbels constateert, dat de Duit sche regeering het Duitsche volk niets behoeft wijs ie maken. „Wij weten niet", zoo gaat hij verder, „wanneer, maar wij weten hoe de oorlog zal eindigen. Wij zijn vastbesloten zoo lang gebruik te maken van de wapens tot onze vijandén bereid zijn ons de vrij heid en veiligheid van ons nationale be staan onvoorwaardelijk te waarborgen Wij zijn een vrij en souverein volk en zullen nooit, iets anders zijn. Wij hebben 't Duitsche Rijk lief meer dan ons leven en er is niemand onder ons, die niet bereid zou zijn den dood te aanvaarden om zich beschermend voor het vader land te plaatsen. Wat dat beteeken' zullen de Engelschen en Amerikanen ervaren, wanneer zij met de invasie beginnen. Het oude Engeland gelooft door de zen oorlog zijn overlee*de privileges L kunnen behouden of zelfs nog uitbre'- den, maar uit dezen geweldigen striid der volkeren zullen vrije naties te voor schijn komen, die het juk van eer wereldkapitel- Uisehe dtVanghccrsrhan - pij hebben afgeschud en nog slecht- huil eigen wel en wee dienen. Een nieuwe wereld komt, Deze oorlog ga= gepaard inct grenzenlOos leed en smarten." Duitschland is hier weer de baanbreker van een nieuwe wereld. Wij dragen den fakkel voor de andere vol ken uit. Aan het slot van zijn artikel wijst dr. Göbbels erop, dat bij de Engelschen en Amerikanen, die er thans mee pochen hoeveel bommen zij op afzonderlijke Duitsche steden neerwerpen, eens het inzicht zal dagen, dat een volk, dat zulk leed overwint, niet verslagen kan worden. Wij hebben nooit zoo hecht geloofd aan de Duitsche overwinning als in deze weken en maanden, nu zij haar vuurproef moet doorstaan. Massamoord te Parijs. PARIJS, 16 Maart (DNB). Gister middag is de vrouw van den voort- vluchtigen Petiot verhoord, die met haar zwager, Maurice Petiot, naar Pa rijs is overgebracht. Het verhoor vond plaats in de woning van den arts in de Rue Caumartin. Volgens de verkla ringen van de vrouw heeft haar man het huis in de Rue Lesueur 2'/« jaar geleden gekocht, zonder haar daarvan tevoren in kennis te stellen. Petiot had haar nooit- iets verteld over den om vang van zijn practijk en slechts laten doorschemeren, dat hij vele rijke pa tiënten had. De vrouw beweerde niets te weten van het komen en gaan van haar man tusschen de Rue Caumartin en de Rue Lesueur. Haar man v/as Za terdag 19 uur thuis gekomen en even later opgebeld door de politie, die hem mededeelde, dat cr brand was in zijn huis. Hij was onmiddellijk weggegaan, doch kwam den geheelen nacht niet terug. De vrouw vertelde des ochtends tot de overtuiging te zijn gekomen, dat haar man gearresteerd was, waarop zij besloot naar haar zoon in Auxerrc te gaan. Er ging echter geen trein in die richting en pas Zondagavond las zij in de bladen de misdaden in de Rue Lesu eur. Uit vrees voor arrestatie bracht zij den nacht door in het trappenhuis van een huis in de Rue Reuilly, dat haar toebehoorde. Maandagochtend ging zij naar Auxerre, waar ook haar zwager was aangekomen. Na deze ver klaringen kreeg de vrouw een zenuw instorting, zoodat zij naar een zieken huis moest worden overgebracht. Het verhoor van Maurice Petiot leidde tot de vrijwel volledige bevestiging van het vermoeden, dat hij medeplich tig was of althans op de hoogte van de misdaden van zijn broer. Zoo is komen vast te staan, dat hij op 19 Fe bruari te Aisy in het departement Yon. ne 400 kilogram kalk heeft gekocht, die hij met twee vrachtwagens naar Parijs liet brengen, waar ze in zijn tegenwoordigheid werd gelost in de Rue Lesueur. Overigens heeft men in een wand kast in de Rue Lesueur nog meer res ten van menschelijke lichamen gei den en wel van een vrouw en drie TWEEDE LINIE IN HET WESTEN. Naar te Berlijn verklaard wordt, is thans het bevel gegeven tot den bouw van een tweedon defensieve» gordel in het westen, die op verschillende af standen achter den Atlantische» Wal zal komen to liggen Dit bevel wei d ge geven ondanks het feit., dat Duitsche militaire experts er van overtuigd zijn, dat oen Britsch-Amerikoanscho Inva siepoging reeds aan den Atlantlsehen Wal afgeslagen zal worden, aldus non speciale "correspondentie van „Hot Volk" uit. Berlijn EEN VIJFLING. Naar Informaciones uit Buenos Aires meldt, heeft de vrouw van den in het Argentijnsche plaatsje Belgrano wo nenden Italiaan Qilligenti hot leven geschonken aan vijf gezonde kinderen. De geboorte van de vijfling, drie meisjes en twee jongens, is geschied in Januari j.1. De vader had zich echter uit afkeer van dagblad- en filmreporters tot dusver verzet tegen bekendmaking van fie gebeurtenis Do moeder der vijf spruiten had reeds eerder het leven geschonken aan een drieling. Verduister va^. 18.45-6.45 u 18 Maart: Zon op 6.48 u„ onder 18.49 u. Maan op 3.58 n„ onder 11.20 u. De cultuurmonumenten van Nijmegen. Na het bombardement. s-GRAVENHAGE 16 -Maart. In verband met de ramp, welke Nijmegen op 22 Februari J.1. heeft getroffen, deelt men ons vanwege het Departe ment van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming nog het volgende mede. In Nijmegen bevinden zich nog vijf monumenten, die in verband met haar groote historische of aesthetische be- teekenis onder speciale bescherming zijn gesteld van de Rijksinspectie voor de Bescherming van schatten van We tenschap en Kunst tegen Oorlogsgeva ren: de kapel in het Valkhof, de Ste- venskerk met toren, het raadhuis, de Latijnsfhe school en de Waag. Van de ze heeft het Valkhof in het geheel geen gevaar geloopen. Dank zij de maatre gelen, welke door de Inspectie getrof fen waren, is ten aanzien van de ove rige de schade beperkt gebleven lot die welke door rechtstreeksche tref fers werd aangericht. De oude Ste- venskerk is ernstig geschonden. De to ren van deze kerk werd door een vol treffer geraakt; de spits is neergestort, het metselwerk aan West- en Zuidzij de tot aan den onderkant van de galmgaten is geheel vernield, terwijl het neervallend puin eenige traveeën van de zijbeuken heeft verwoest. Het orgel is waarschijnlijk niet ernstig be schadigd, het orgelfront is behoudens eenige schade aan de oppervlakte ii tact gebleven. Verder is eenige schade van weinig beteekenis toegebracht aan de Latijnsche school en het poortge bouw, dat van de markt toegang geeft tot het terrein rondom de kerk. Van de verdere gebouwen met oudheidkun dige waarde is een uit de 18de eeuw dateerend gebouw in de Lange Burcht- straat geheel vernield. Grooter onheil voorkomen. De schade aan onze monumenten zou ontegenzeggelijk nog veel ernstiger zijn geweest, wanneer het den Kunst- beschermingsdienst niet gelukt was te voorkomen, dat deze gebouwen met de omgeving in brand geraakten. Terwijl door het buiten werking geraken var de waterleiding en hel electrisch be drijf de brandweer eerst na betrekke lijk geruimen tijd met het blusschings- werk kon beginnen, was deze dienst in staat reeds enkele minuten na de ramp water te geven, dank zij het feit, dat hij beschikte over een speciaal voor dit doel geboorde bron en epn pomp- aggregaat, dat niet afhankelijk is van electrischen stroom. Tengevolge van deze gunstige omstandigheden kon een begin van brand in. de kerk gebluscht worden en is de Latijnsche school niet in brand geraakt, hoewel huizen in de onmiddellijke nabijheid door het vuur waren aangetast. Onder lejding van het hoofd van den Kunstbeschcrmings- dienst, den architect A. van der Kloof, heben de manschappen gedurende 24 uur zich zonder onderbreking aan het blusschingswcrk gewijd, terwijl zelfs nog op 24 Februari opnieuw oplaaiend vuur moest worden bestreden. Het De partement op Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming heeft hun daarvoor zijn erkentelijkheid betoond. Voor ons Volk. 's-GRAVENHAGE, 16 Maart. In het kader van den zorg voor Moeder en Kind heeft de Nederlandsche Volks- dienst dezer dagen te Roosendaal we derom een hulppost „Moeder en Kind" geopend. De (aak van de NVD is immers Jen, die voor ons volksbestaan van waarde zijn en die door omstandig heden buiten hun schuld in hoeilijk- heden zijn geraakt, bij te staan. Vooral kan hierbij gedacht worden aan mo- reele hulp. Dit nu geschiedt in de hulpposten „Moeder en Kind". Voorts is' weer een aantal huismoe ders uitgezonden naar een Moeder tehuis van den Volksdienst cn een aan tal kinderen naar tehuizen te Heiler- doorn, Schledehausen en Nunspcet. Et. groep kinderen is gesterkt terugge keerd uit een tehuis te Viktoriastift. Tenslotte kan gemeld worden, dal onze eigen volksgenooten voor de min derbedeelden in de weck va» 21—2< Februari, buiten allo- collectes om, oor bedrag van niet minder dan ƒ76.549,7' bijeengebracht hebben. Vermeld zij. dal hot Gironummei van Winterhulp is: 55 53. MARKTOVERZICHT. Gisteren trad de nieuwe marktver- ordening voor rundvee ln werking. Er waren voor de markt 22 koeien aange voerd, waarvan er slechts drie voor den prijs van f 300—f 625 genomen werden. Dat er zoo weinig overgeno men zijn, vindt zijn oorzaak in het feit, dat er te weinig aankoopvergunningen waren uitgereikt. De koeien dus, die aangenomen zijn, gingen naar de ge gadigden en de rest kon weer „huis toe". Er was voor dezen eersten keer •oote belangstelling, die wel voort vloeide uit nieuwsgierigheid. De functie van den veehandelaar is dus teruggebracht tot. die van commis- sionnair in vee. Voor de Centrale zijn aangevoerd 54 koeien, 1 stier, 24 pin ken, 3 graskalveren en 30 vette var kens. Het was prettig, weer zooveel wolvee op de markt te zien. De han del viel niet tegen, want voor over- houders werd betaald f 230—f 240. Een schaap met twee lammeren bracht den flinken prijs van f 475 op. De biggen gingen tegen vastgstelde prijzen van f 60—f 100 in massa. De handel in kip pen en konijnen was iets beter verge leken bij de vorige weken. Het slacht- goed werd tegen de, bekende vastge stelde prijzen verhandeld. UVO-NIEUWS. Programma Zondag 19 Maart 1944. YVormervecr: Kraaien 4UVO 1 (da mes). De dames van UVO 1 ontmoe ten Zondag om 12 uur in het Wessa- nen's Sportpark te Wormerveer het vierde elftal van de Zaansche Hockey club. Dit is alweer de laatste uitwed strijd voor de competitie. Thuis spe lend wisten de Uvonen het ondanks een groote veldmeerderheid, destijds niet verder te brengen dan een punt loos gelijk spel. Willen de Schager da mes absoluut de tweede plaats behou den en haar kleine kans op de eerste plaats niet verspelen, dan dienen zij dezen wedstrijd in winst om te zet ten. waartoe wij ze wel in staat ach ten. Oudesluis: UVO 1FIT 3 (hceren). De heeren krijgen aan den Rulgc- weg om 12 uur gasten uit de hoofdstad. De mannelijke Uvonen hebben nog wat met de „Fitters" goed te maken. Nu in deze enkele competitie tegen de veraf wonende elftallen maar één maal gespeeld wordt en zij tegen FIT 2 en 4, die in dezelfde afdeeling uitko men als het derde elftal, niet bepaald eervol resp. verloren en gelijkspeel den. zal het ons wel benieuwen hoe de UVO-heeren het legen FIT 3 klaar spelen. Kan UVO volledig uitkomen, ja, dan durven wij een kleine over winning toch niet voor onmogelijk te houden. Vijf en twintig jaar De heer Harsevoort van Hel Dag blad voor Noord-Holland Is in de feeststemming, hij vierde dezer dagen zijn zilveren jubileum aan de zetkast. Hij zal stellig met de schoone Badeloch uit Vonders „Gijsbrecht v. Aemstel" van zichzelf kunnen getui gen: „Van mijnen bruiloft af, van dat ik zat verloofd (met de heilige Godin der Drukkunst, wel te ver staan!), wat zorgen gingen mij niet sedert over het hoofd!" Want, lieve lezer, ik verraad het U: vijf en twin tig jaar met heeren redacteuren Werken, is een hondebaan, en ik be grijp eigenlijk niet hoe men zoo iets een Icwart-eeuw kan volhouden. Of ficieren van Justitie, deurwaarders en redacteuren ik ben er zelf een en heb dus recht van spreken'. zijn de vreemdsoortigste en moei lijkste wezens, die er bestaan. Er zijn aan de dagbladen redac teuren, die zelf soms kunstenaar zijn; zij schrijven, dichten, musiceeren of schilderen. Maar een goede zetter is a 11 ij d een kunstenaar en het zijn stellig niet de slechtste redacteuren. die op hoogtijdagen uit de volte hun ner harten verklaren, dat zij van. den zetter toch maar menig ding hebben geleerd! In zijn stille beschei denheid, die getooid is in den blau wen werkkiel of de ge'e stofjas, is de zetter een waardevol medebo'uwer. een architect, aan de krant, welke het publiek eiken dag thuis in de bus krijgt. In den jubileerenden Harsevoort mag' ik thans op deze plaats die schare van toegewijde dagbladbou wers eeren! 1 OVIDIUS. 1 JAPON ZOEK. Op Donderdag 2 Maart werd op 6e LoetRensgart een japon verloren. Waarschijnlijk is zij thans in handen van een onrechtmatige eigenares, want het gewaad is nog altijd niet terecht Wie dus gezien heelt, dat iemand dien dag het kleedingstuk opraapte of anderszins zich over deze textiel ont fermde. melde zich ter secretarie. Wielingen. Lente. Voor de afd. Wieringen van den Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie hield drs. Lodewijks uit Den Haag een lezing over „Lente" in Cinema De Haan te Hippolytushoef. Aan de hand van eenige schitterend opgenomen kleuren films vertelde de heer Lodewijks over herfst en winter, een tropisch aquarium en ten slotte over het groote wonder in de natuur/dat wij lente noemen, den tijd der wedergeboorte van alle leven. Het was voor de N.J.N. een groote en leer zame avond. Aleen. jongens en meis jes, wat meer attentie en wat minder rumoer was wel zoo wenschelijk. Het dappere bestuur heeft dit zeker wel ver diend. Wieringermaarit. Evangelist benkemd. De heer De Witt, thans evangelist te Svhagerbrug, ia me' ingang van 1 April a.s. benoemd tot vasten voorganger van de Evangelisatie- post alhier. Dc heer Ter liaar: men zjj het nageslacht ten voorbeeld. In de namiddagvergadering was de eerste woordvoerder de heer Ter Haar, hoofd van de afd. Volk en Bodem, die in hoofdzaak wilde stilstaan bij enkele problemen, welke de landvrouwen ra ken. Spr. wees hierbij op den groöten invloed van de vrouw op het gezin, waarom haar de mogelijkheid moet worden gegeven, zich voor haar laak als opvoedster te bekwamen. Dit geldt vooral voor de landvrouwen, omdat deze mede gebonden zijn aan de beslom meringen van het bedrijf. Het is een feit, dat de ccn in dit opzicht meer vermag dan de ander, wat niet zoo zeer een kwestie is van geldelijk bezit als wel van de bloedlijnen, al spreken de omstandigheden, waaronder men leeft, een woordje mee. Een euvel, dat vooral de laatste jaren ook cp het plat teland van Noord-Holland ingang heeft gevonden, is het verder springen dan de stok lang is, waardoor velen zich heb ben Overgegeven aan het afbetalings- systeem. Spr. drong er in dit verband op aan, de spaarzaamheid onder de jeugd aan te moedigen, welke echter nimmer mag ontaarden in gierigheid, want ook deze treft men te plattenlande* aan. Gemeenschapszin en hulpvaardig heid moeten voorop staan. Gij kunt, al dus spr., aan het woord ..sociale ge meenschap" gestaltp geven en dit uit dragen naar de stad. in de opvoeding van de jeugd zijn de ouders veelal te slap' geweest: Iaat men de oogen, de ooren en vooral het hart voor de groo te levensvragen openstellen, want le vensbeschouwing is niet alleen een kwestie van verstand, doch ook vooral van het hart. Raszuiverheid. De raszuiverheid is in dit verband geen hol woord. Spr. gaf een opsomming van de deugden, die passen bij den Ger- maanschen mensch. Enkele wenken werden hierop door hem nog gegeven; laat Amsterdam, zoo zeide hij o.m., op het gebied van mode en woninginrich ting niet toonaangevend zijn. doch blijft getrouw aan het oude, zij het ook her schapen in nieuweren vorm. De behan deling van het dienstpersoneel is ook niet altijd juist geweest. Vaak was er meer sprake van onderhoorigen dan van medewerkers of medewerksters. De dienstbode dient ook in het actieve werk van den Jongen Landstand te wor den opgenomen. Dan is er nog de taak voor de landvrouwen om aan de boe rendochters liefde bij te brengen voor hel boerenwerk, waarbij de huishou delijke voorlichting enz. niet mag wor den verwaarloosd. In alle opzichten heeft men tot taak,door levenshouding het nageslacht ten voorbeeld te zijn want eens zal daarvoor strijden de milliocnen aan de fronten de duister nis van heden plaats maken voor hel licht. De landelijke leidster over dc taak der landvrouwen. De alndelijke leidster, mevr. Zwiers— Luth, die daarna het podium betrad, stond in de eerste plaats even stil bij hel lot van de vele volksgenooten, die- door liet water van hun haardsteden zijn verdreven, daarbij dc anderen op wekkende, zich in te stellen op een zoo hoog mogelijke productie. Dan. komende tol haar eigenlijke onderwerp, besprak zij den ideëelen kant van het werk der landvrouwen en haar plichten t. o. v ons volk. De voedselvoorziening moge belangrijk zijn, voorop staat, dat de boe renstand de bloedbron van ons volk ie. Wij moeten weer boerinnen zijn in den goeden zin van het woord en weer lief de hebben voor en kennis van het boe renbedrijf. Ook al mogen wij bij onze kleeding de mode niet verwaarloozen. zij moet toch eenvoudig, solide en dege lijk zijn, evenals de stijl van ortze boer derijen. Wat zijn wij de laatste jaren in dit opzicht ver afgedwaaldl Wij gin gen villa's bouwen met op eenigen af stand de schuren en de stallen. Het was zoo ver gekomen, dat wjj weliswaar op de boerderij woonden, doch daar liefst maar zoo weinig mogelijk aan werden herinnerd. Voor het vieren van verlo vingen e.d. trok men naar een hotei. terwijl men toch dergelijke hoogtijdager, diende te beleven in de eigen vertrouw de omgeving. Men moet beginnen mei de jonge dochters liefde bij te bren gen voor het mooie boerenbedrijf, doch zij moeten ook een goede ontwikkeling genieten, aan sport doen en worden op genomen in de jeugdorganisaties. Wan neer zij in het bedx-i.it' worden opgeno men, houdt dit nog niet in, dat zij ach ter den ploeg moeten en ook dient do klok niet teruggezet, want van de mid delen, ons door de techniek aan de hand gedaan, zal men een dankbaar gebruik kunnen maken. Het gebeurt echter maar al te vaak. dat de moeder, die zelf een harde jeugd had, haar dochter hiervoor wil sparen, met het gevolg, dat deze het dametje gaat uithangen. Men dient echter in het oog te houden, dat leven beteekent: een taak hebben en de land vrouwen mogen zich gelukkig prijzen, dat haar zoo'n belangrijke taak is toe gedacht. Mogen zij zich de eer, ons volk to dienen, niet laten ontnemen en mo gen zij zich bij allen strijd, dien ril heh ben te voeren, de geweldige worsteling voor oogen houden, die ook onze voor ouders zich ter wille van hun overtui ging hebben getroost, Boerenleider Koeman over een symbool van eenheid. Een kort woord werd hierop" nog ge sproken door den Provincialen Boeren-, leider C. Koeman, die er op wees. dst men zich tot. taak ,had gesteld dr sa menbundeling van den boerenstand waarmede men op den goeden weg i- Het is de nood, aldus spr., die ons bn elkaar brengt en een treffend staaltje daarvan ervoer hij in de provincie, waar 1200 H.A. voor inundatie kon wot- den gespaard, zoo de boeren zelf in korten tijd eeh dijlc zouden aanleggen ter lengte van 4 kilometer. Zaterdag avond werd dit bekend en reeds Zondag waren 500 mensc'nen, katholiek en pro testant, op het appèl en zelfs hadden twee dominees de spade ter hand geno men. Dit is een mooi symbool, hoe v. j onze taak moeten zien en wel heel schril teekende zich daarbij af de hou ding van enkele boeren, die zeiden: mijn land onder water dan het zijne ook. Kunnen wij tot een werkelijk sa mengaan geraken, zoo besloot spreker, dan zal geen offer zwaar genoeg zijn Door de presidente, mevr. BoskerDe Haan. werd de bijeenkomst gesloten m> t een hoog gestemd woord, waarin z.J constateerde, dat er veel was gezegd li j\ bate van het gezlns- en gemeen:-, h p leven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1