NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Aanvallen op Kerisj er Nikolajef mislukt. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 301. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189 ZATERDAG 18 MAART 1941 SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang. No. 66. -4 pagina's Adverten t I e - t a r 1 e f Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar e gebruiken bclang- rijke korting. Tar evcn voor de geheele oplage o aanvrage. Deze Courant v erschijnt dagelijks Lezers schrijven. Garanties voor de toekomst. ALS een oase in een woestijn van aftandsche verdrietigheden, zooals scheldpartijen, verdachtmakingen, leu gens en steriele theologische predika ties verdrietigheden, die geen pijn doen, doch enkel een diep meelij op wekken, verkwikte ons temidden van brieven van lezers een schrijven van een „ondernemer'' uit Beverwijk, die ons reeds vroeger' aanleiding tot ge- dachtenwisseling gal". Nuchter en on opgesmukt geeft hij zijn persoonlijke visie op het huidige wereldgebeuren weer, zooals hij dat ziet als een onbe> vooroordeeld zakenman, die naast per soonlijk interesse ook gemeenschaps zin bezit. „Uw beide artikelen „Waarom deze oorlog" (op 14 en 15 Febr. 1944), waar in u o.a. ook antwoord gat op een door mi] gestelde vraag, heb ik met groote belangstelling gelezen, zooals ik even eens uw uiteenzettingen over 't „nieu we socialisme" volg en waardeer. Ik wil niet ontkennen, dat lk het wel eens niet met u eens ben, doch dat speelt geen rol. In groote trekken heb ik respect voor de objectieve wijze, waarop u de onderwerpen, die ons allen interesseeren moeten, van ver schillende zijden belicht. Ik ben niet uit op het uitdeelen van goedkoope complimentjes, evenals ik u daarboven verheven acht. Wat ik echter in uw uiteenzettingen vooral mis, zijn de aanvaardbare aan- knoopingspunten voor een vergelijk tusschen de strijdende partijen. Nu weet ik wel, dat geen van beide strij dende partijen volgens de geijkte pro paganda iets van een capitulatie wil weten, maar tusschen capitulatie- en wapenstilstand en vergelijk kunnen groote afstanden liggen. Tenslotte moeten de heeren toch vroeg of laat aan de groene tafel komen, Vijf jaren hebben we thans reeds oor log. Is een van beide partijen veel ver der gekomen dan toen de oorlog be gonnen werd? U van uw kant zult zeggen: de Duitschers voeren thans de hegemonie over Europa en hebben zich uit hun knellend keurslijf van econo mische. politieke en militaire insnoe ring bevrijd. Daartegenover zou men kunnen aanvoeren, dat het einde van dezen oorlog nog niet in zicht is. De Geallieerden zetten een oorlogspoten tieel op de been. dat zich vermeerdert volgens een meetkundige reeks, ter wijl dat van Dultschland—Europa slechts in een rekenkundige reeks toe neemt. Dit is een ruwe vergelijking, doch zij drukt uit, wat men op grond van natuurlijke gegevens kan schatten. Gesteld het geval, dat de Duitschers nog krachtige reserves in de achter hand hebben. Ik voor mij neem aan, dat zij inderdaad over slagvaardige re serves aan vliegtuigen en duikbooten beschikken. Op een goeden dag zullen ze dan zooals de_ formule van dezen oorlog luidt: Sedert' het aanbreken van den dag'n grooten stoot wagen. Aangenomen dan, dat ze zelfs militair succes hebben.* Wat is dan nog be reikt? Een overwinning van Dultschland in het Westen kan hoogstens op Engeland behaald worden. Dal wil dan ook weer niet zeggen, dat de hardnekkige Brit oók een Germaan verslagen is! Tal van uitwijkmogelijkheden blijven dan nog over! Amerika blijft m.i. in elke omstandig heid buiten schot! Wat geschiedt dan echter met het Oosten? De Sovjets zijn niet op de knie ge bracht. Deze oorlog heeft hen moreel en waarschijnlijk ook materieel sterker gemaakt dan ooit tevoren. Zij zijn ge vaarlijker, daar de innerlijke weer stand tegen hen uitgehold is door het feit van den oorlog, die revolutionee- i-end werkt en door de onmiskenbare verdieping der socialistische gedachte, waarheen de moderne beschaving on afwendbaar schrijdt. De weerstand dei- Sovjets is evenmin te breken als die van de Amerikanen, omdat zij het voordeel van een onoverwinnelijk ach terland hebben, terwijl de Amerikanen beschermd zijn door eci\ onoverbrug- baren Oceaan, deze enorme pantser gracht. die nimmer te bestormen is. Wat zijn dan de levensmogelijkheden van Europa? Wat geschiedt dan vooral met Nederland, met het economische leven van ons land, met zijn handel, industrie, bodemproductie, zijn cultu reel en godsdienstig leven, dat we nu eenmaal vormen en uitingen wensqhen te geven, zooals we zelf dat willen en niet. zooals dat eenlg buitenstaander gaarne zou zien. Wij kunnen zooveel eeuwen natuurlijke ontwikkeling niet wegcijferen en ik zie ook niet In, waarom we dat zouden moeien doen. Begrijpt u me goed. Ik ben er van overtuigd, dat Europa en Nederland bij ecg Duitsche nederlaag op genade of beter nog op ongenade van de Bolsje wisten zijn overgeleverd. Zij hebben niets en zouden gaarne op onze kosten sier willen maken met hetgeen ons na zooveel bombardementen overgebleven is. Ik ben niet zoo naïef te gelooven. dat het ons onder een communistisch regiem of een bolsjewistische bezetting beter zou gaan dan thans onder een Duitsche. Uit dezelfde afschuw voor naïeviteit weiger ik aan een andere machtsverhouding te gelooven. indien Duitschland zou verliezen. Niet. alleen sociaal en economisch zou dat een catastrophe zijn. doch het erg ste is. dat we in dat geval een revolü- tiepenode zouden tegemoet gaan. die de verschrikkingen van 1918—1924 en alle wieedheden van den huidigen oor log in veelvouden zal overtreffen. Dan helpen geen papieren protesten van Christelijke Jongeren-Vereenigingen of welke organisaties ook. lioe goed ze t overigens zullen bedoelen. Welke garanties biedl ons Duitschland bij een halve of gedeeltelijke overwin ning? Het is de tragiek van deze bewogen periode van de wereldgeschiedenis, dal wij hier in liet westen, hoewel we door Duitschland tegen alle beloften van integriteit in overvallen zjjn. toch in het nuchtere eigenbelang van ons naakte bestaan en 't bestaan van onze kindoren gedwongen zijn, de zege van de Duitsche wapenen „in stille" ie wenschen". O gOVENSTAANDE vaststellingen van den inzender uil Beverwijk, hoe in dividueel ze in het onderhavige geval ook wellicht mogen zijn. bewijzen, dat men zich meer en meer nuchter de ge beurlijkheden van morgen realiseert. Het geschreeuw van Bijltjesdag, op hangen en doodslaan en zoo meer vcr- stilt. al vinden we nog geregeld onder de ingezonden brieven dergelijke fana tieke onbenulligheden. Er groeit een nijpende angst voor het duistere Morgen. Wie gelooft in het Hiernamaals en op dit ondermaansche zijn plicht hoert gedaan, behoeft geen angsl te hebben voor den Dood. Wie in hel sociale rechtvaardigheidsbeginsel 'van het na- tionaal-socialtsmé gelooft en daarnaar zijn houding en handelen richt, zal evenmin vrees koesteren. Er moet ge- Ha een luchtgevecht met Duitsche Jegers landde deze Amerikaansche terrewbommen werper Boeing -Fort rest bijna onbeschadigd op oom Dtiitseh vliegveld PK Doelfs'St/P m Verbitterde gevechten aan den Boeg. Duitschers in Cassino houden stand. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 17 Maart (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede; „Op het bruggenhoofd van Kertsj viel de vijand gisteren onder 'bescherming van een kunstmatigen nevel vergeefs aan. Plaatselijke penetraties werden opgeheven. Sovjetaanvallen op hét bruggenhoofd Nikolajef mislukten harde gevechten met zware verliezen voor den vijand. Verder naar het noor den verijdelden formaties artillerie en gevechtsvliegers vijandelijke pogingen om den Boeg over te steken. Aan den middenloop van den Oekrainschen Boeg zijn verbitterde gevechten gaande met de vyande- lyke gevechtstroepen, die over de rivier zijn gedrongen. B(j Winnitza, in het gebied van Proskoerot' en ten oosten van Tarnopol boden onze troepen den bolsjewisten in zware aanvals- en afiveergevechten suc- cesvollen tegenstand. Ten noorden van Doebno en in het gebied ten zuiden van de Pripjet- moerassen werden nieuwe hevige Sov jetaanvallen afgeslagen. Aan de rest van het Oostelijke front vielen de bolsjewisten aan in het ge bied ten westen van Newel, bij Ostrof en aan het Narwa-front. Aan den ge slaagden afweer van deze aanvallen hadden Letlandsche SS-vr.:jwilligors- formaties een belangrijk aandeel. In het Hooge Noorden heerschte een levendige wederzijdsche verkennings activiteit in den sector van Louhi en Kandalaksja. De stryd om Cassino. In Italië viel de vijand opnieuw na hevige bomaanvallen en gesteund door sterke artillerie- en pantser- strijdkrachten, met Nieuw-Zeeland- sche, Indische en Fr arische troepen de plaats Cassino aan. Een vijande lijke gevechtsgroep, die de stad kon binnendringen, werd door onze dap pere valschermjagers onmiddellijk teruggeworpen. Zware gevechten zijn nog gaande. Aan de rest van het front kwam het niet tol gevechtshan delingen van beteekenis. Een formatie Duitsche gevechtsvlie gers viel in den afgeloopen nacht sche pen voor Nettuno en het havengebied met goéd gevolg aan. Daarbij werd een transportschip van 6500 ton tot zinken gebracht en 1 torpedopjager. 1 groot landingsvaartuig en 2 transportschepen met een gezamelijken inhoud van 9000 ton zwaar beschadigd. Bovendien wer den treffers geplaatst op de pier, op de havenwerken en tusschen landingsvaar tuigen. Terreuraanvallen op Z-uid- Duitsehland. Onder krachtige bescherming door jagers vlogen in den middag van 16 Maart Amerikaansche bommenwerpers Zuid-Duitschland binnen. Bij mceren- deels gesloten wolkendek lieten zij op talrijke plaatsen brisant- en brand bommen vallen, vooral op Augsburg en Ulm. In weerwil van de moeilijke af- Icozen worden. Voor elkeen breekt het moment der keuze aan. Om zulk een standpunt gewetensvol te kunnen bepalen is het goed, dat men niet van verkeerde veronderstellingen' uitgaat. De Duitsche troepen kregen geen marschbevel voor het Nederland- sche grondgebied, omdat Duitschland land wilde buitten, doch omdat "dit land een schakel vormde in een strategischen verdedigingsring. De scha kel „NederlSnd" was kwetsbaar door zijn ontoereikende weermacht en dooi de ondubbelzinnig werkelijkheids- vreemde mentaliteit der bevolking. Duitschland mocht in dezen strijd om zijn bestaan zulk een factor van on zekerheid niet laten voortduren. Hel moest zekerheid hebben, een strategi sche. een economische en zelfs een politieke zekerheid Wat Nederland als staat bij het be palen van zijn positie verkeerd deed, moeten de enkelingen hier te lande durven goed te maken. Opdat Neder land als natie herleve! o QARANTIES voor de toekomst? Op dit keerpunt der geschiedenis valt Europa, zoo niet spoedig een beslissing tot stand komt, in een nacht van veel zijdige wentelingen, waarin een breed /eld van Niemandsland ontstaat. Er al een verschuiving van macht en be voegdheden plaats vinden. Garanties zijn alleen de vasti wil, de moed en de daadkracht dergenen, die op grond van inzicht in gegevens, verhoudingen en mogelijkheden zeggen: Zóo willen wij straks de Nederlandsche volksge meenschap politiek, sociaal. econo misch en cultureel herscheppen. Door oorlogsmentaliteit of bpzettings- moeilijkheden mag men zich niet van de wijs laten brengen. Hel. nationaal- soclalisme herhaaldelijk betoogden we dil hier reeds is nog niet ver wezenlijkt. Het is een revolutie, wier beste troeven de toekomst eersl kan uitspelen. Dèlt is veel voor wie gelooft en misschien niets voor den afivachter. den scepticus. HAMA. Correspondentie: Inzender Heer Hu- gownard: Voor wat vroeger vóór H Oet. 1943 in dit blad over Italië, enz. geschreven is. .kunnen we uiter aard niet instaan. Evenhtin voor dc „lei- en griffclprodukton", zooals u zc noemt, in de „Cetem-Zondagavond". weeromstandigheden vernietigden Duit sche lüchtverdedigingsstrijdkrachten 36 der aanvallende vliegtuigen, waarbij 23 viermotorige bommenwerpers. Eenige Britsche vliegtuigen lieten in den afge loopen nacht bommen op West-DuitSeh- land vallen." Het besluit van den Finschen Rijksdag. HELSINKI. 17 Maart (DNB) Met het oog op het voorschrift, dat door de pers niets uit de Rijksdagzittirfg mag worden behandeld, gaan de bladen niet rechtstreeks in op den huidigen toe stand, maar trachten zij indirect op de gevolgen te wijzen, die uit een capi tulatie van Finland zouden kunnen voortvloeien. De „HeJsingin Sanomat" zet uiteen wat verstaan moet worden onder de formule, die den laatsten tijd herhaal delijk in besloten bijeenkomsten van den Rijksdag werd toegepast: de Rijks dag gaat over tot de orde van den dag. Dit geschiedt wanneer de regeering buiten de agenda om een rapport bij den Rijksdag indient en deze daarover beraadslaagt. De president kan dan vervolgens met het oog op het feit, dat de kwestie onvoorbereid door de afgevaardigden behandeld moest wor den, voorstellen to't de orde van den dag over te gaan. Dit komt neer op een motie van vertrouwen in de regee ring. De stemming moet naar buiten de eenheid demonstreeren. De Flnsche Rijksdag heeft heden in een gewone zitting een aantal minder belangrijke wetsontwerpen behandeld, na een vergadering van een uur werd de zitting verdaagd tot a.s. Dinsdag 14 uur. De correspondent van het ANP meldt uit Berlijn: Sinds het historische beslut van Hel sinki voert de Anglo-Amerikaansche diplomatie in versterkte mate een ze nuwenoorlog tegen Finland. De Flnsche regeering en de Finsche Rijksdag on derzoeken echter koelbloedig de buhen- gewoon moeilijke positie, die het gevolg van hun besluit is geweest. De in menging van den Zweedschen koning, die aan maarschalk Mannerheim en aan staatspresident Ryti een brief heeft geschreven om tot capitulatie aan te manen, evenals de aanhoudende diplo matieke pressie van Washington, dat Finland tracht te bewegen de diploma tieke betrekkingen met het Duitsche Rijk te verbreken, alsmede de dreige menten der Amerikaansche pers, welke met verbreking der diplomatieke be trekkingen tusschen Amerika en Fin- alnd dreigt, heeft de positie van Helsin ki uiterst moeilijk gemaakt. Een feit is, dat Moskou thans zijn oorspronkelijke voorstellen in een anderen milderen vorm heeft gegoten, en dat de Zweed- sche regeering op grond hiervan drin gend aanraadt te capituleeren. In Berlijnsche diplomatieke kringen onthoudt men zich vooralsnog van com mentaar, hoewel men verklaart, dat men groot vertrouwen heeft in de sol dateske en eervolle houding, welke de Finsche natie de laatste dagen aan den dag gelegd heeft tegenover de andere Europeesche volken, een houding, wel ke in de laatste jaren tot de Duitsch- Finsche wapenbroederschap heeft ge leid. Ook de grooten betalen. Zoon van Rnosevelt krijgsge vangen. Naar „Volk en Staat" meldt, fs de oudste zoon van president Roosevelt bij een luchtaanval op Duitschland krijgs gevangen gemaakt. Elliot Roosevelts vliegtuig werd getroffen, maar hij kon zich door middel van een valscherm redden. Zijn gevangeneming zou door het Amerikaansche departement van oorlog bevestigd zijn. Ook de grooten, aldus „Volk en Staat" betalen in dezen oorlog hun tol aan Mars. Het is bekend, dat Jacob Stalin zoon van den dictator, 2 jaar geleden bij Witebsk in krijgsgevangenschap is geraakt. Zoo sneuvelden o.a. Mussolini's zoon Bruno; kapitein Horthy. zoon van den Ilongaarschen rijksregent; een zoon van maarschalk Gort: een zoon van maarschalk Keitel; twee zonen van maarschalk Von Blomberg; drie zonen van Von Biilow (op één dag) een neef van prins Starhemberg*, een kleinzoon van keizer Wilhelm II en andere leden van het huis van Hohenzollern; een zoon van genevaal Dittmarde jongste zoon van grootadmiraal Dönitz; enz. Een zoon van Mololow en een neef van generaal Alexander bevinden zich in Duitschland als krijgsgevangenen. DE NIEUWE BONNEN. (Uitknippen en bewaren. Van 19 Maart tot en met I April. Brood 13A en 14A elk 4 rants. 13B en 14B elk 1 rants. Beschuit 13 1 rants. beschuit; 14 62'/= gr. kindermeel, havermout, gort of voedingssuiker. Bloem (173 en 074 1 rants. bloem, brood of gebak. Peulvruchten 075 250 gr. Vermicelli 076 100 gr Kindcrvoedscl: D25 250 gr. gorl E25 250 gr. rijst of gort. Boter 13A rants. margarine; 13B rants. bak- en braadvet. Kaas 077 100 gr. magere of 20plus kaas. Melk 13 en 14 (13/4 1.); Taptemelk 13 en 14 (1 3/4 1.) Geldig t.e.m. 15 April. Vleesch 13A en 14A elk 1 rants.; 13B en 14B elk V.i rants. Aardappelen 13 en 14 elk 2 kg.; Toe slag 13 en 11 elk 1 kg. 13 Aard. en 13 toeslag geldig t.e.m. 25 Maart. Suiker 078 500 gr. Jain 079 250 gr. Versnaperingen: 13 150 gr. Tabak 13 en 14 elk 1 rants. shag- tabak, rooktaoak of pruimtabak. Eenheidstoiletzeep 080 1 rant., Toi letzeep E27 res. 1 rants. Geldig t.e.m. 15 April. Waschpoedcr 081 1 rants. wasch- poeder; *C26, D26 en E21 res. 1 rants. waschpocder. Geldig t.e. m. 15 April. Op deze bonnen mag reeds 18 Maart worden gekocht, 'Uitgezon derd vleesch en aardappelen. Reeds aangewezen bonnen, die nog geldig zijn: 10B boter voor 250 gr. kaas tot en met 15 April; 12A en 12B boter (voor 125 gr. margarine) tot en met 15 April. R01 Tabak (voor scheerzeep) t.e.m. 29 April. Toelichting bonnenlijst. Van 19 Maart tot en met 1 April a.s. geeft' alleen de bon „Beschuit 13" recht op het koopen van beschuit enz. Daar naast wordt op de vier bonnen „Beschuit 14" tezamen, naar keuze 250 gram kinder meel, gort, havermout of voedingssuiker beschikbaar gesteld. Op dezen laatsten bon zijn derhalve geen beschuit en kin- derbescuits verkrijgbaar. Zooals bekend kan, men op de beschuitbonnen geen bróód of gebak meer koopen. Voorts zijn voor bovengenoemd tijdvak wederom twee bonnummers voor melk en twee bonnummers voor taptemelk aangewezen. Men houde er evenwel re kening mede, dat voor het tijdvak van 2 tot en met 15 April wederom slechts een bonnummer voor deze artikelen zal worr den bekend gemaakt, zoodat men gedu rende de vierweeksche periode van 19 Maart tot en met 15 April a.s. de be schikking heeft over drie bonnummers voor melk en taptemelk. In verband hiermede zal de geldigheidsduur der bon nen 13 en 14 voor melk en taptemelk verlengd worden tot en met 15 April. Voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar zal voor de periode van 2 t.e.m. 15 April een bon worden bekend gemaakt voor 5 1/4 liter melk, teneinde hun rantsoen op 51/4 liter melk per week te handhaven. Verder ïs op bon „boter 13A" 125 gram margarine verkrijgbaar en op bon „boter 13B" 100 gam bak- en braadvet. De op bon „Boter 10B" beschikbaar gestelde s mag afgeleverd worden, zoodra de detaillist deze kaas ontvangen heeft. Op de bonnen „tabak 13" en „tabak 14" uitsluitend shagtabak, rooktabak of pruimtabak verkrijgbaar. Sigaretten, si garen en sigarillos kan men op deze bon nen derhalve niet koopen. MELK OVER VIER WEKEN VERDEELEN. Evenals dat ln de afgeloopen twee veer- tiendaagsche distributie-perioden het ge- is geweest, zullen voor de komende twee veertiendaagsche distributie-perio den (behalve voor de 0-4-jarigen) niet vier, maar drie bonnen voor melk en voor taptemelk worden aangewezen. Men dient er rekening mede te houden, dat alleen bij een gelijkmatige verdeeling de kleinhandelaar aan de vraag naar melk kan voldoen. Het is niet zoo, dal men mag verwachten, dat in de eerste veer tiendaagsche periode de taptemelk op de twee thans aangewezen bonnen en in de tweed©: veertiendaagsche periode op de derde, *nog aan te wijzen bon wordt verstrekt. Het publiek zal zich ook nu weer er op moeten instellen de op de drie bonnen verkrijgbare melk te verdee- len over de geheele periode van vier we ken. Voor verbruikers in het westen des lands geldt bovendien, dat de verstrek king van taptemelkpoeder voor een deel het taptemelkrantsoen ook in de ko mende vier weken gehandhaafd blijft. Betreden verbaden gebieden. Er wordt op gewezen, dat de ge bieden in de provincies Zuid-Holland en Zeeland, waarvan het betreden door de politie verboden is. met in gang van heden slechts mogen wor den bezocht door hen, die in het bezit zyn van een daartoe door den bevoegden gevolmachtigde van den Rijkscommissaris (Polizeioffizier) af gegeven vergunning, welke moet wor den aangevraagd bij den burgemees ter van de gemeente, welke men wenscht te bezoeken. De tijdens de ontruiming van bepaalde gebieden verleende faciliteiten voor bet be zoeken van de verboden gebieden zyn met onmiddellijke ingang vervallen. Door paard omver geloopen. Terwijl het in de weide speelde, werd het drie jarige dochtertje van den landbouwer Ktekebosch te Raalte omver geloopen door een jong paard. De kleine werd zoo ernstig verwond, dat zij aan de gevolgen Is overleden. KEURINGEN. Hel SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring ge houden worden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 uur te Amsterdam, Dam 4 en op Maandag 27 Maart van 9 tot 14 uur te Den Haag in één der zalen van A ra i c i t i a, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, ten einde, gekeurd tc worden voor dc Waffen-SS, SS- Wachtbataillon in Amersfoort. Landstorm Nederland, Kriegsmarinc en dc Germaanschc SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt-, met betrekking tot dé verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levcnsmiddclen etc. Personen tusschen 19—30 jaar, die aanmeldingsplichtig zyn voor de te werkstelling. kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis Van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zyn geschiktheid voor de officiersopleiding hoeft bewezen. Zyn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zyn: karakter, gedrag, prestatie. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zyn verkrijgbaar by de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam. Dam 4; Alkmaar. I.angestraat, 56; Heerlen. Suroleastraai 25: Groningen, Heerenstraat 40; Enschede. Ifciigclosciiestraat 30 i by het Ersatzkouunando Korte Vijverberg 3, Den Ilaag, Groote jeugdmanifestatie te Amsterdam. „De dag van de jeugd". Op den lentedag (21 Maart) zal in het kader van den door den Nc- dcrlandschen Omroep georganisccr- den, .Dag van de jeugd" in het Con- certgcboinv te Amsterdam een groote jeugdmanifestatie worden ge houden. Het tijdstip is gesteld op 12 uur, op dat zooveel mogelijk jongeren Kunnen deelnemen, Om de Arnsterdamsche schooljeugd gelegenheid te geven deze manifestatie bij te wonen, heeft de wet houder van onderwijs te Amsterdam den schoolhoofden toestemming gegeven de leerlingen van 11 lot 3 uur vrij te geven. Het programma. Het geheele omroep-programma van 21 Maart zal levens in het teeken der jeugd staan. „De jonge dag ontwaakt" (7.30 uur) met muziek en poëzie ter inleiding van den „Dag van de jeugd", samengesteld door Adriaan van Hees. Hierna brengt om 3.15 uur G. de Josse- lin de Jong een reportage over de voor bereiding van het programma „Dag van de jeugd", waarna om 11.15 uur onder den titel „met jonge oogen door het land" een programma over het jeugd herbergwezen in binnen- en buitenland wordt uitgezonden. De geheele Neder landsche jeugd kan om 12 uur de groo te betooging in het Concertgebouw te Amsterdam mee beleven door te luiste ren naar de uitzending hiervan over zender en draadnet Hilversum I. In dit programma zal een jonge Nederlander de jeugd toespreken en brengt het Om- roep-Symphoneiorkest o.l.v. P. Jakma een feestgedicht van jeugd en lente voor koor en spreekstemmen, waaraan be halve hel Omroep-Symphonic-orkest een gemengd koor van 350 personen en 4 spreekstemmen medewerken. Tusschen 13.15 en 14 uur is er een uitzending, getiteld „Zoo is' de jeugd van het land en zoo leeft de stadsjeugd". Daarna vertolkt het Symphonie-orkest der Rijksorkestschool jeugdcomposities van Mozarl; en Johan Wagenaar. Om 17 uur brengt het cabaret „De jonge Neder landers" o.l.v. Wim lbo een vToolijk programma, in de pauze waarvan een report, over de sportschool te Rijswijk. De Stormer spreekt om 19.05 uur over het onderwerp „Jeugd vooraan", waar na vanaf 20 uur de avond gevuld zal worden met de jeugdrevue „Het jonge hart". De jeugd zal op dezen dag getuigenis afleggen van haar begrip voor het nieu we, dat ontwaakt en zij zal ons laten zien. dat zij paraat is voor de toekomst. Hulp aan begaafden. „Vrije plaats" aan Univer siteiten. 's-GRAVENHAGE. 17 Maart. De centrale persdienst van het Ne derlandsche Arbeidsfront meldt: De leider van het Nederlandsche Ar beidsfront, dat er naar streeft een nieu we sociale orde te vestigen, waarbij aan ieder, ongeacht de maatschappelij ke omstandigheden van de ouders, de kans wordt geboden zijn gaven ten behoeve van de volksgemeenschap te ontplooien, heeft geconstateerd, dat tot nu toe het volgen van hooger onder wijs voor velen onmogelijk was, om dat deze universitaire studie boven de financieele draagkracht van de ouders lag. Hieraan hebben de bestaande beur zen en rentelooze voorschotten van het Rijk niets kunnen veranderen. Daarom heeft de Arbeidsfrontleider een aantal vrije plaatsen .ingesteld, waardoor het begaafden jongeren wordt mogelijk gemaakt hooger onderwijs te genieten, zonder dat zij daarbij afhankelijk zijn van de financieele ondersteuning van hun ouders. In tegenstelling tot de rijksvoor- scholten behoeven de verstrekte be dragen niet te worden terugbetaald, tenzij de studie door de schuld van den betrokkene niet tot een goéd einde wordt gebracht. Aan de vrije plaatsen zijn toelagen verbonden, die zoo ruim zijn berekend, dat de student zich. zonder in verkwis ting te vervallen, kan voorbereiden op zijn taak als leider in het maatschap pelijke leven, niet alleen door het ver zamelen van kennis, maar ook door het verwerven van een harmonische ontwikkeling naar lichaam en geest. Daarmee wil de leider van het Neder landsche Arbeidsfront aanloonen, dat het vaak geuite bezwaar, dat jongeren, die door middel van een beurs studee- ren, niet geschikt zouden zijn voor lei dende functies en een soort geestelijk „proletariaat" zouden vormen, berust op een "dwaling. Het practische bewijs, dat uit. minder draagkrachtige gezinnen vele bekwame mannen voor leidende functies kunnen worden gevonden, zal naar hij hoopt ook de overheid den prikkel geven, op dezelfde wijze wegen voor de Ne derlandsche jeugd të openen. Zij, die in aanmerking willen ko men voor een vrije plaats, dienen zich vóór 1 April 1944 op te geven bij de afdeeling „Hulp aan begaafden" van het Nederlandsche Arbeidsfront, P. ,C. Hooftslraat 178. Amsterdam-Z„ ook wanneer zij eerst later het eindexa men van het gymnasium of de H.B.S. zullen afleggen Tevens worden de aanstaande stu denten er opmerkzaam op gemaakt, dat zij zich. ten einde tot een Uni versiteit te kunnen worden toegelaten, vóór 1 April 1944 moeten melden voor het vervullen van den Arbeidsdienst. Zwevend Noord-Holland Nieuws in 't kort. Komc zonder water. Tengevolge van de jongste geallieerde luchtbombardemen ten heeft de stad Rome eenige dagen zonder water gezeten. Van de vier voor naamste pompstations hadden er n.1. drie bommenschade bekomen. In die deelen der stad, waar de waterleiding nog func- tionneerdc. stond de bevolking in lange rijen met emmers en dergelijke te wach ten. (C. D.) Dezer dagen kroeg ik in een twee' de-hands-boekenwinkel een werkje te pakkenflPm een schrijver, die het ook over de provincie Noord-Hol land heeft. Ik las.... en wreef wel dra nnjn oogen uit, Want daar stond het zoo waar zwart, op wil „Noord- Holland is een der provincies, die weinig gratie bezit. Er wordt, om het figuurlijk uit te drukken, niet „gezweefd"; de loop is er wat traag en moeizaam." De boekhandelaar, die aan zijn toonbank een beetje ingedut was, is verschrikt opgesprongen. Wat ook begr$pelijk is, want mijn hoonlach moet vreeselijk >§klonken hebben. In Noord-Holland wordt niet ge zweefd! Zou je den vent niet? Ik zou hem weieens willen meenemen naar Alkmaar, naar een tooneel- voorstelling van mijn vrienden van Ulvadero, en hem dan de dames en heeren looncn, van wie onze tooneel- criticus destijds gezegd heeft: hun loopen is zweven. En dan zou ik eens willen zien of hij nog volhield, dat er niet gezweefd werd. En dan heb je in Schagen en Hoorn ook nog een paar danseressen, die een goed deel Van de wereld al door hun zweven verbaasd hebben doen staan. En hij zou ook eens een kijkje in de Zaan streek moeten nemen, waar ik gra tievolle vroi^wen en mannen al vele malen over de planken, die de wereld verbeelden, heb zien zweven. Over „zweven" in Noord-Holland gesproken OVIDIUS. J De stem der S.S. Luistert op Zondag 19 Maart van 11.30—11.45 uur over dert zender Hilversum I op golflengte 415 meter naar de Stem der SS, onderwerp: „Een Soldatenleven". PETROLEUM VOOR VERLICHTING. •s-GRAVENHAGE. 17 Maart. De aanwijzing der bonnen voor petroleum voor verlichting van 9 tot en met 31 Maart 1944 is de laatste bonaanwijzing voor dit doel in het Verlichtingseizoen 1943-1944 geweest, terwijl er ook na 31 Maart a.s. geen verlenging van aan gewezen verl'chtingsbonnen meer zal plaats vinden. HET ONTVANGEN VAN DUITSCHE ORDERS. Door Nederlandsche onder nemingen. 's-GRAVENHAGE. 17 Maart. Bij beschikking van den Rijkscom missaris voor het bezette Nederland sche gebied (Commissaris-generaal voor Financiën en Economische Za ken) is betreffende het ontvangen van Duitsche orders door Nederlandsche ondernemingen o.a. het volgende paald: Orders tot levering van goederen van elke soort (koop van goederen), als mede orders tot be- of verwerking van grondstoffen (orders tot vervaardiging), welke door Duitsche natuurlijke per sonen dan wel rechtspersonen, ven nootschappen of andere vereenigingen van, personen naar Duitsch recht of door Duitsche instanties naar of in Ne derland worden geplaatst, behoeven de vergunning van het Centraal Bureau voor Opdrachten voor het bezette Ne derlandsche gebied. Het bovenstaande geldt niet voor: a. Koop van grondstoffen. b. Koop van goederen, welke voort brengselen zijn van de voedselproduc tie en den landbouw in den zin van het organisatiebesluit voedselvoorzie ning 1941 (no. 69). Deze afhkoopen van goederen behoeven een vergunning volgens de desbetreffende in het bezet te Nederlandsche gebied geldende be palingen c. Orders. waarvan de goederen- waarde minder bedraagt dan vijfhon derd gulden, voor zoover de order niet moet worden overgelegd ter zake van het omwisselen van bewijzen van ge rechtigheid tot het betrekken van grondstoffen. d. Koop van Duitsche particuliere personen tot dekking van hun persoon lijke behoeften, ongeacht de verplich ting lot het in acht nemen van de an derszins geldende Voorschriften, ra kende hot economische leven. HET SOCIALISME EN DE KUNSTENAAR. De wnd. Secretaris-Generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, jhr. mr. S. M. S. de Ranitz zal Zondag 19 Maart a.s. te 13.45 uur over den zender Hilversum I spreken over het onderwerp „Socialisme en de kunstenaar". HET EERSTE HUWELIJK IN DEN NOORDOOSTPOLDLR. In het gebouw Flevo op de Menno van Coehoornsingel te Zwolle klopt het hart van den Noordoostpolder. Daar komen de resultaten samen van wat in den polder gewrocht wordt en daar is, se dert dc N.O.-polder een openbaar li chaam is. ook de administratie geves tigd van het: burgerlijk bestuur. Donderdag is in dit „gemeentehuis" het eerste huwelijk uit den Noordoost- polder voltrokken. Het waren de 26- jarige opzichter der Wieringermeerdi- rectie Evert v, d. Berg uit Emmeloord en de even oude Riemke Fobbe uit Zwolle, die de rij openden, len over slaan van den secretaris van het open bare lichaam, den he r Blaauwboer. die als ambtenaar van den burgerlijken stand fungeerde. De N.O.-oolder bood het echtpaar, dat dil nieuwe hoofdstuk uit de poldergeschiedenis had ingeleid, een boekwerk aan, het personeel zorg de voor bloemen en de radio voor mu ziek. NEÊRLANDS TOEKOMST LIGT OP DE BAREN! KRIEGSHARINE BIEDT U HIERTOE OE GELEGENHEI

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1