NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Vergeefsche Sovjet-aanvallen bij den Boeg. Hitier beantwoordt vragen over Finsche kwestie. Oostelijk elftal opnieuw geklopt door West; Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Burcan der Scbagcr editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 20 MAART IM4, «CHAGER EDITIE. 88c Jaargang, No. 67, 2 pagina's. Advertentie-tarief: PriJe der gewone advertenties la de«e Editie 11 ot per man. BIJ oontraet binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. De re Courant verschijnt dagelijks. Zware strijd in Italië om Cassino. De strijd om Cassino. Bijna 100 vijandelijke vlieg tuigen vernietigd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 9 Maart (DNB). - Hot opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan den benedenloop van den Oekrainschen Boeg hebben de Sov jets talrijke vergeefsche aanvallen op onze brnggehoofden onder nomen. Vijandelijke pogingen om de rivier óver te steken werden verijdeld. Tusschen den middelloop van den Oekrainschen Boeg en den Dnjepr duren de gevechten met verder opdringende vijandelijke strijdkrachten voort. Aan den bo- verfloop van den Oekrainschen Boeg alsmede tusschen Proskoerof en Tarnopol zijn herhaalde aanval len der bolsjewieken mislukt. Onze troepen sloegen de Sovjets op ver scheidene plaatsen in vastberaden tegenaanvallen terug en berokken den hnn zware verltezen aan men sehen en materiaal. Daarbij wer den alleen in één corpssector 44 pantserwagens en 12 stukken storm- eeschut alsmede talrijke andere wapens en voertuigen vernietigd of buitgemaakt. In het gebied Krze- mleniezKowel werden sterke vij andelijke aanvallen afgeslagen of opgevangen. De hevige gevechten duren voort. In den centralen frontsector is de gevechtsactiviteit weer opgeleefd. Plaatselijke aanvallen van den vijand op den zuidelijken oever van de Pri- pet, ten zuiden van de Berezina, den autoweg van Smolensk en ten zuidoosten van Witebsk zijn mislukt. In het noorden van het Oostelijke front is de kracht der vijandelijke aan vallen als gevolg van de den dag tevoren geleden zware verliezen verminderd. De Sovjets ondernamen op de vroegere brandpunten slechts plaatselijke, door pantserwagens ondei-steunde aanvallen, die in ons afweervuur ineenstortten. Eenige pcnetratieplekken der vorige dagen werden in een tegenaanval ge zuiverd. Eigen stoottroepen vernietigden aan het landingshoofd van Nettuno talrijke vijandelijke nesten van verzet. De vij and leed zware bloedige verliezen. Er werden gevangenen gemaakt. De vij and zette zijn door pantserwagens on dersteunde sterke aanvallen op Cas sino voort. Zij werden met doeltref fende ondersteuning door slagvliegers in felle gevechten afgeslagen. In een kloekmoedigen tegenaanval werd de in het noordwesten van de plaats lig gende burchtrulne heroverd. Aan de rest van het front verliep de dag zon der bijzondere gebeurténissen. Rome opnieuw gebombardeerd. Formaties Amerikaansche bommen werpers Iiebben opnieuw een terreur- aanval ondernomen op de stad Rome. In het centrum der stad en in woon wijken werd. groote schade aangericht en ontstonden verliezen onder de be volking. De Britseh-Amorikaansché bommen werpers hebben de afgeloopen 24 uur bij aanvallen op het Rijksgebied en op Duitsche steunpunten in boven-Italië zware verliezen geleden. 98 Vijande lijke vliegtuigen, waaronder 83 vier-, raotorige bommenwerpers. werden neergeschoten. Overdag werd in woon wijken der steden München en Frie- drichshafen, in den afgeloopen nacht in Frankfurt aan den Main door de vij andelijke terreurbommeiiwerpers scha de veroorzaakt en werden verliezen onder de bevolking teweeggebracht. Stooraanvallen van eenige Britsche vliegtuigen waren gericht op Midden- en West-Duitschland. De Fransche massa moordenaar. DE RAADSELACHTIGE PETIOT. Het onderzoek, dat te Auxere in verband met de zaak-Petiol is in gesteld, heeft nog steeds niets nieuws aan het licht gebracht. De jongste ppsporingen. die den sluier zouden kunnen oplichten, die over het geval-. Dehauve hangt, dat dateert van 14 jaar geleden en waarin de naam van dokter Petjot genoemd is, schijnen zich naar het plaatsje Villeneuve- Sus-Yonne te richten. Ziehier in het kort enkele bijzonder- Jieden betreffende deze aangelegenheid: den Hen Maart 1930 brak in de woning der echtgenooten Dehauve, bedrijfslei ders van de Coöperatieve Melkinrich ting te Vilienuève-Sur-Yonnc. een brand uit. Na het blusschen ontdekte men het lijk van mevrouw Dehauve, geboren Henriëtte Gay, 46 jaar oud en geboren te Egriselies-Le-Bocage. Zij bleek met hamerslagen gedood te zijn.' Na zijn misdaad volbracht te hebben, had de moordenaar' in de keuken een ontvlambare vloeistof uitgegoten, die hij, in brand had gestoken. De moor- dénaar had 10.000 fr. meegenomen, maar een bedrag van 230.000 fr. laten liggen. Hoewel men ter plaatse een kartonnen doos had gevonden, waarop de vingerafdrukken van den misdadi ger stonden en de anthropometrische dienst deze afdrukken onderzocht had. kon de schuldige niet geïdentificeerd worden, zoodat de zaak bleef rusten. Voor een groot aantal menschen was het echter duidelijk, dat dokter Petiot wiens intieme omgang met het slacht offer aan geen twijfel onderhevig was, de dader kon zijn. Petiot, die burge rmeester van Villeneuve geweest was. was volgens de beweringen van som migen kort na de misdaad aan den 'oever van de Yonne gezien. Hij had zich toen naar het koffiehuis „Soleil d'Or" begeven, dat .gehouden werd door een van zijn vrienden, die enkele dagen nadien op geheimzinnige wijze overleed. Korten tijd later werd de publieke opinie opnieuw in beroering gebracht door den niet minder raadselachtigen dood van de meid van den dokter, die eveneens gedurende verscheidene jaren zijn minnares was geweest. Het hoofd van de brigade der Rijkswacht, die het onderzoek had geleid, werd naar elders overgeplaatst. Misschien zal commissaris Massu verzoeken hem de vingerafdrukken van dokter Petiot, genomen op het oogenblik dat zijn persoonsbewijs werd uitgereikt, toe te zenden, ten einde ze te •ergelijkon met' de afdrukken die in "■30 tvid'c - bet onderzoek van de zaak- len gevonden. Het Duitsche weermachtberlcht van Zaterdag luidt: Bij Kertsj hadden vijandelijke aan vallen ook gisteren geen resultaat. Aan den benedenloop van den Oekrainschen Boeg mislukten nieuwe Sovjetpogin gen, met sterke strijdkrachten onze bruggehoofden in te drukken. De Württembergsch-Badensche 335e divisie infanterie onder bevel van generaal- majoor Rast, die in den loop der distancieerlngsb.ewegingen tijdelijk van haar verbindingen was afgesneden, heeft, onder afweer van voortdurende vijandelijke aanvallen en met mede neming van alle gewonden en talrijke gevangenen, al strijdende het contact met onze hoofdstrijdkrachten hersteld. Westelijk van den' Midden-Boeg konden vrij sterke bolsjewistische strijdkrachten meer terrein winnen. Tusschen Proskoerof en Tarnopol werden in zware aanvals- en afweer- gevechten 20 vijandelijke pantserwa gens vernield. Daarbij sloten pantser- strijdkrachten van het leger in samen werking met formaties der Waffen-SS door een energieken aanval een leemte in het front. In het gebied Krzemiemniez-Kowel zijn verbitterde gevechten gaande. In den noordelijken sector van het Oostelijke front leefde de gevechts bedrijvigheid weer op. Noordwestelijk van Newel, zuidoostelijk van Ostrof, noordelijk -van Pskof en aan het Nar- wafront werden' hevige door talrijke pantserwagens gesteunde ^Sovjet-aan- vallen met afgrendeling van eenige penetraties afgeslagen en 82 vijande lijke pantserwagens vernield. Bij deze gevechten heeft zich de 6e compagnie van het 3e Ocst-Pruisische grenadiers regiment onder bevel van den Ober- feldwebel Kutschkau door buitenge wone dapperheid onderscheiden. In het zeegebied van Vardö viel een formatie Sovjet-bommenwerpers en torpedovliegtuigen driemaal tevergeefs een Dultsch convooi aan. Van de on geveer 60 aanvallende vijandelijke vliegtuigen werden er 37 neergeschoten in luchtgevechten en 7 andere door het scheepsafweergeschut. Het convooi zette zonder schade zijn reis voort. Van het landingshoofd Nettuno wordt slechts plaatselijke gevechts bedrijvigheid gemeld. Aan het Zuide lijke front duurt de zware worsteling in het centrum van Cassino met on verminderde hevigheid voort. Het sta tion Cassino ging in zwaren 6trijd ver loren. In de puinhopen van de plaats wordt de verbitterde strijd voortgezet. Een formatie vijandelijke bommen werpers vloog in den middag van 17 Maart bij slecht zicht het Donaugebied binnen en liet zonder grondzicht zeer verstrooid bommen vallen op het ge bied van Weenen. Schade en verliezen zijn gering. Boven dé Oostmark en Italië werden onder moeilijke afweeromstandig- heden 9 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. Eenige Britsche stoorvliegtuigen He ten in den afgeloopen nacht bommen vallen op het Rijnlandsch-Westfaalsche gebied. Duitsche vliegtuigen vielen in de avonduren van 17 Maart afzonderlijke doelen in Londen aan. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: l Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog ccn extra keuring ge houden worden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 nur te Amsterdam, Dam 4 en op Maandag 27 Maart van 9 tot 14 nur te Den Haag in één der zalen van A m i c i t i a, Westeindc 15. waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS- Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kricgsmarlne en de Germaansche SS in Nederland. Tüdens dc keuringen worden 3lle inlichtingen verstrekt met betrekking tot dc verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Personen tusschen 1930 jaar, die aanmcldingsplichtig zijn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-SS kan leder worden, die na minstons een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bU dc navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46: Enschede, Hengeloschesiraat 30 en eveneens bij het Ersatzkommando Korte Vijverberg 5, Den Haag. Bedoeling der Sovjets: uitroeiing der niet-Russisch-bolsjewistische volkeren. Garanties van Engeland een utopie. Op grond van eenige in het bui tenland verspreide berichten over een beweerden stap van den Ffihrer bij den Zweedschen koning ln verband met de Finsche kwes tie, heeft dc Berlijnsche correspon dent van de ..Stockholms Tiduin- gen" om een rechtstrecksch stand punt van den Ffihrer ten aanzien van deze publicaties verzocht. De Ffihrer heeft den Zweedschen cor respondent op zijn vragen de vol gende antwoorden ter beschikking gesteld: Vraag: „In buitenlandsche persbe richten werd beweerd, dat de Führer bij koning Gustaaf van Zweden een Stap van toenadering zou hebben ge daan in verband met de bemiddeling van den Zweedschen koning bij Fin land. Stemmen deze berichten met de feiten overeen?" Antwoord: ..De berichten zijn valsch. Ik zou ook niet weten, waarom ik een zoodanigen slap gedaan zou hebben. Het is mij niet bekend, of koning Gus taaf van Zweden inderdaad in dien zin zijn invloed op Finland heeft uitgeoe fend. Speciaal is mij ook niet bekend, wanneer deze stap zou zijn ondernomen. Wanneer dit echter zoo zou zijn, is hier uiteraard sprake van een zuiver Zweedsche aangelegenheid." Bedoeling der Sovjets. Vraag: „Mag ik in dit verband 'ra gen, hoe u in het algeméén den toe stand op grond van de wapenstil. standsvoorwaarden beoordeelt?" Antwoord: „Ik beoordeel de door de Sovjets bekend gemaakte wapenstil standsvoorwaarden precies zoo als zij bedoeld zijn. Haar doel is vanzelfspre kend. Finland in een toestand te bren gen. waarin een verdere tegenstand Luchtoorlog in vollen omvang! De laatste dagen van de vorige week hebben de Anglo-Amerikanen verschillende luchtaanvallen gedaan op onderscheidene streken van het vasteland van Europa. Vrijwel overal wierpen de bommenwerpers lukraak hun bommen uit, zonder dat zij in feite'eenige militaire doelen raakten. De verliezen waren groot en tien tallen toestellen werden neergehaald, deels door het afweergeschut, deels door de snelle jagers, die zich bo ven het wolkendek begaven en daar den strijd aanbonden. Vrijdag vlogen groepen vijandelijke bommenwerpers boven Slowaaksch ge bied. In de omgeving van Pressburg wierpen zij brisant- en brandbommen uit. maar tengevolge van het slechte zicht werden geen doelen geraakt. Er werden geen personen gedood en geen schade aangericht. Dien zelfden dag vlogen andere groe pen boven Hongarije en wierpen bom men neer op Wieselburg, Kaposvar en verschillende plaatsen in W -Hongarije. Eén persoon werd gedood, vier gewond. Zaterdagochtend vlogen formaties vier motorige Amerikaansche bommenwer pers, krachtig door jagers beschermd, in twee golven boven het Opper-Italiaan- sche gebied. Reeds vóór het bereiken van de kust stieten zij op den energieken Duftschen afweer. Bij een onbedekten hemel wer den de op groote hoogte vliegende Ame rikaansche bommenwerpers hardnekkig door Messerschmitt-vliegtuigen en Jtali- aansche jagers achtervolgd en in weer wil van de krachtige vijandelijke be scherming door middel van jagers, die verdeeld over verschillende hoogten meevlogen, onvermoeid aangevallen. Reeds enkele minuten nadat de vliegtui gen elkaar bereikt hadden, stortten eerste Amerikaansche jagers brandend omlaag. Nadat de vijandelijke jagers waren verdreven, bestookten de Duitsche jagers de in gesloten formatie vliegende Amerikaansche bommenwerpers Zij slaagden er in, enkele bommenwerpers van de formatie af te zonderen en neer te schieten, alsmede andere vliegtuigen te dwingen hun bommen lukraak neer te werpen. Totdusver zijn rapporten ont vangen over het neerschieten van 29 viermotorige Amerkiaansche bommen werpers en j.igers. Aanval op zuid-Duitscb gebied. De berichten over den luchtaanval van Amerikaansche formaties bommenwer pers op zuid-Duitsch gebied in de mid daguren van Zaterdag töonen duidelijk aan, dat hier weer sprake is geweest van zuivere terreurondernemingen. Woongebieden .van zuid-Dultsche steden werden door brisant- en brandbommen zwaar getroffen. Duitsche jacht- en torpedovliegers hebben den vijandelijken formaties in felle luchtgevechten, die plaats hadden boven het geheele zuid en zuidwest-Du'tsche gebied tot hoogten van bijna 10 000 meter, zware verliezen toegebracht Tot dusver is 't neerschie ten van tenminste 40 viermotorige hom- menwerpers vastgesteld, alsmede van een aantal jagers. In de avonduren van 18 Maart zijn Britsche formaties 't zuldwest-Duitsche gebied binnengevlogen. Zooals bij tal rijke vorige gevallen maakten de Brit ten weer gebruik van een weersgesteld heid, die hun bescherming scheen te be loven tegen de Duitsche nachtjagers. Boven het gebied lag een hoogreikend, gesloten wolkendek. Niettemin stegen formaties Duitsche nachtjagers op. dron gen door do wolken heen en bereikten de op groote hoogte vliegende bommen werpers. Goede resultaten van dezen afweer kunnen verwacht worden. Geslaagde Duitsch aanval. In den sector-Cassino van het Italiaan- schc front hebben Duitsche slagvliegers en snelle gevechtsvliegtuigen op 18 Maart den BritschAmerikaanschen aanvoer met bommen en boordvvapens aangevallen. Wegen en bruggen leden door dezen aanval zware schade. Troe pencolonnes cn vliegtuigen met belang rijk materiaal werden hevig getroffen en leden gevoelige verliezen. Engelsch vliegtuig boven Stockholm. Naar in de Zweedsche pers gemeld wordt., vloog Donderdag een Engelsch Mosquito-vliegtuig op slechts 200 meter hoogte in oostelijke richting over Stock holm, o.m. over de marinehaven en de marinewerf. Het vliegtuig kon duidelijk als een Engelsch herkend worden. Het Zweedsche luchtdoelgeschut kwam, aldus meldt Folkets Dagbladet, niet ln actie. Het is overigens niet zoo lang :e- leden aldus voegt het blad hieraan toe, da* Sovjetvliegtuigen zich boven Stock holm bevonden zonder dal het afweer geschut in werking trad. Verduister v. 19.6.30 uur. 21 Maart: Zon op 6.41, onder 18.54. Maan op 5.31, onder 14.46. Nieuws in 't kort. Dieven slaan hun slag. -- In een per ceel aan den steenweg te" Utrecht is in gebroken. waar de dieven een groote par tij manufacturen, vier bontjassen, een hoeveelheid bonttasschen en een groot aantal textielpunten hebben gestolen'. Noodwlnkels te Nijmegen. Naar wij uit goede bron vernemen zal in den loop van de volgende week te Nijmegen een begin gemaakt worden met den bouw van 50 noodwlnkels, waaronder een koffiehuis op het Mariënburgplein. Ook zullen zeer waarschijnlijk noodwinkels gebouwd wor den op de z.g. renbaan aan den Bljlc- veldssingel. Gloeiende lava uit den Vesuvius. De Engelsche nieuwsdienst meldt uit Napels, dat er sinds Zaterdagavond stroomen gloeiende lava uit den Vesuvius komen. Twee breede gloeiende slroomen hebben zich van den top af tot ongeveer een derde van den weg langs den noordelijken kant van den berg uitgegoten, één zwak kere stroom langs den oostelijken kant. Boven het bergmassief gloeit een damp wolk in donkerroode kleur. De eigen aardig roode gloed aan den zuidelijken he mel neemt van uur tot uur merkbaar toe sinds hij Zondagavond voor het eerst de aandacht getrokken heeft. Rookwolken die uit den Vesuvius opstijgen, zijn zelfs in Napels zichtbaar. Brutale roofoverval In Nico. Twee ge maskérde kerels zijn Donderdagavond bij een tandarts te Nice binnengedrongen. Terwijl zij den dokter, zijn vrouw en de meid \p bedwang hielden, legden zij de hand op een hoeveelheid goud ter waar de van 60.000 fr.. alsmede op juweelen welker waarde op 15 millioer, geschat wordt. onmogelijk wordt, om dan datfene aan het Finsche volk te voltrekken, wat Molotof indertijd reeds te Berlijn heeft geëischt. Met welke frazen en onder welke voorwendsels deze voorwaarden der Sovjets ook gekend worden go maakt, is practisch volkomen onver schillig. Het gaat er hier slechts om, het slachtoffer een lus om den hals te leggen, om die dan te gelegener tijd te kunnen aantrekken. Dat Sovjet-Rus land zich tot dezen stap gedwongen ziet, is slechts het bewijs, hoe sceptisch het zijn militaire mogelijkheden zelf beordeelt. Aan de uiteindelijke bedoe ling van het bolsjewisme kan niemand twijfelen: n.1. uitroeiing der niet-Rus sisch-bolsjewistische volkeren in Euro. pa en in dit geval vooral uitroeiing van de Finnen, Om dit doel te berei ken, heeft men, zooals onze tegenstan ders openlijk toegeven, den zenuwoor log tegen Finland ontketend." Vraag: „Meer dan eens is de vraag opgeworpen eener garantie voor Fin land van de zijde van Engeland en de Ver. Staten. Wat dunkt u van derge lijke garanties voor Finland?" Garanties van Engeland een utopie. Antwoord: „De vragen van garan ties voor Finland van de zijde van En geland en de Ver. Staten konden slechts het doel nastreven, den Finnen de onderwerping smakelijker te ma ken. In de praktijk is elke garantie der Engelschen of der Amerikanen een utopie. ,Noch Engeland noch de Ver. Staten zouden bij machte zijn, een ze gevierend Sovjet-Rusland ook maar de geringste voorschriften te stellen over de definitieve doelstelling zelfs wan neer zij dit zouden willen. In werke lijkheid echter hebben zoowel Enge land als Amerika niet den geringsten eerlijken wil, een dergelijken invloed Uit te oefenen. In beide landen regee- ren dezelfde krachten, zij het ook on der een burgerlijk masker gecamou fleerd, die in Sovjet-Rusland volkomen openlijk de macht bekleeden. Wat Ame rikaansche garanties betreft, Duitsch- land heeft daarmede na afloop van den wereldoorlog zijn ervaringen opgedaan. De plechtig toegezegde 14 punten van Wilson waren, nadat Buitschland de wapens had neerge legd. vergeten. De practische werke lijkheid leidde in elk afzonderlijk ge val tot het tegendeel van hetgeen men toentertijd het Duitsche volk heel plech tig had toegezegd. Wat Britsche garan ties waard zijn. dat is met hel geval Tolen op éclatante wijze bewezen. Overigens staan. Engeland en Amerika zelf voor ernstige binnenlandsche cri ses. en de vraag is niet, of zij bij machte zijn, het bolsjewisme voor schriften te stellen, doch hoe lang het hun zal gelukken, de bolsjewistische revolutie in hun eigen landen te ver hinderen'. Zooals lot dusver nog altijd in het leven der volkeren is de eenige garantie voor het beslaan van een natie de eigen kracht." Strijd op leven en dood gaat verder. De „StTomen Sosialdemokraatti" schrijft, dat de regcering en de rijks dag in de wapenstilstandskwestie hun besluiten genomen hebben. Ongeacht hun wil tot vrede, hebben beide in stanties zich niet in staat gezien, op de aanwezige, bittere,- onrechtvaardige en onzekere voorwaarden een wapen stilstand aan,te gaan. voor welks houd baarheid geen garanties aanwezig waren. De strijd op leven en dood gaat nu verder. De Chineesche ministers gearresteerd. NANKING, 18 Maart (DNB). - regeering deelt mede: Hotasjo Dlltomor van het bureau voor levensmiddelenvoorziening dei- provincie Kiangsoe, en Hoesjien. di recteur van het bureau voor de econo mische exploitatie van de waterkracht, zijn ontslagen wegens grove lichtzin nige vergrijpen in functie tegen de levensmiddelenvoorzicning van het Chineesche leger tijdefts den oorlog. De minister van 'voedselvoorziening Koeopaoheng en de- vice-minister van voedselvoorziening Tsjoenehwen zijn eveneens ontslagen, daar zij van mede daderschap verdacht worden. Een spe ciale rechtbank is met het onderzoek belast. Het ministerie van voedselvoor ziening zal tot nadere aankondiging door den minister van industrie Tsjentsjoenhoei worden waargenomen. De arrestatie van bovengenoemde personen vormt in de Chineesche hoofdstad het voornaamste onderwerp van gesprek. Algemeen wordt een zui vering der regcering en de arrestatie van corrupte ambtenaren geëischt. Nog twee Chineesche ambtenaren ontslagen. Uit Nanking wordt verndmen, dat Tsjengwen Hsoean, de directeur der staatsdrukkerij in Noord-China. gear resteerd is onder de beschuldiging bankbiljetten der centrale bank ver- valscht te hebben. Voorts is Lin Tsjenc Sen, de leider van het bureau voor dc bestrijding van den opiumhandel in Noord-China. van zijn post ontheven. Voor beide mannen zijn reeds opvol gers aangewezen. De Landwacht begint haar dienst De. Gewestelijke commandeur voor Zuid'Holland en Zeeland voor Landwacht Nederland deelt mede: Met ingang van 15 Maart is de Land wacht Nederland in het Gewest Zuid- Holland en Zeeland haar dienst be gonnen. De Landwachters hebben poli- tiebevoegdheid en zijn kenbaar aan een rooden armband met het opschrift: „Landwacht". Bij de patrouilledién sten van de Landwacht kunnen alle in burger gekleede personen overdag of 's nachts worden staande gehouden teneinde op wapens en ter identifica tie te worden onderzocht. Wanneer een ieder de bevelen van de Landwacht nauwkeurig nakomt, kan men er van verzekerd zijn, dat hem geen enkel nadeel zal overkomen en, dat men ongestoord zijns weegs kan gaan. Ook wanneer b.v. personen, die te goeder trouw zijn, de handen omhoog zullen moeten steken om op wapens onderzocht te worden, zullen zij moe ten bedenken, dat. dit een noodzakelijke maatregel is. geboden door de om standigheden, waarin ons land op het oogenblik verkeert. Waneer de Nederlandsche burger snel en correct de bevelen opvolgt, kan hij de onaangenaamheden zelf tot het uiterste beperken. LID HOOGE RAAD. Het Rijkscommissariaat deelt mede Do Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden heeft den Raadsheer in het gerechtshof te De.i Kaag mr, S. A. van Lunteren benoemd tot lid van den Hoogen Raad. G. J. M. COUVEE OVERLEDEN. Te Utrecht is in den ouderdom van ruim 76 jaar overleden de heer G. J. M. Couvee, destijds een sportlievende figuur, die vooral in de schaatsenrij- derswereld een groote reputatie heeft genoten. In zijn joège jaren was hij een i bekend hardrijder. Jarenlang is hij de zeer gewaardeerde voorzitter geweest van den' Ned. Schaatsenrijdersbond, in welke functie hij veel ter bevordering van de ijssport in ons land heeft ge- ,daan. Hij was Ridder in de Orde van Oranje Nassau De teraardebestelling is vastgesteld op Woensdag 22 Maart a.s. te half een op de Eerste Algemeene Begraafplaats te Utrecht. Uitreiking nieuwe bonkaarten. '8-ORAVENHAGE. 18. Maart. O. plaatselijke distributiediensten roike» van 19 Maart tot en met 15 April tegen overlegging van de oude dstribw- tle-stamkaarten en het daarbij behoo- rend vervolginlegvel de volgende boa- kaarten voor voedingsmiddelen uit: Aan houders van een inlegvel KI V een bonkaart KA 403, aan houders ran een inlegvel K2 V een bonkaart KL 405, aan houders van een inlegvel-K3 V een bonkaart KC 405, aan houders var. een Inlegvel K4 V een bonkaart KD 405 of een bonkaart KE 405 naar gelang zij geboren zijn tusschen 16 April 1940 en 17 April 1942, dan wel na 16 April 1942. Zij, die geboren zijn tusschen 19 Maart en 17 April van de jaren l&St, 1930 en 1940, dienen hun vervolginleg vel te rullen vóór het in ontvangst nemen van hun bescheiden. Men kan zijn kaarten uitsluitend «I- halen bij den distributïedlenst der ge meente waar men in het bevolkings register is ingeschreven. Een uitzon dering wordt gemaakt voor schipper woonwagenbewoners (voor zoover zSi zijn opgenomen in het centraal bevol kingsregister), gedétacheerde mare- chaussee's, de vaste bevolking van kostscholen e.d. en voor' hen, die ten gevolge van oorlogsomstandigheden rrj- delijk elders verblijven. Bij de uitreiking der bonkaarten voe dingsmiddelen wordt bon 27 van het vervolginlegvel ingenomen. Teven? wordt rechts naast het vakje ,,S5'" van de stamkaart een diagonaal kruis ge plaatst. Aan mannelijke personen, geboren voor 27 December 1925, wordt tegen inleve ring van den bon „Tabak R03" van de tabakskaart Q 40r een nieuwe tabaks- kaart Q 405 uitgereikt. Bovendien worden toeslagkaarten L 405 aan hen uitgereikt, die ln het bezit waren v«n een toeslagkaart L401 en den bon ..Toe slag R03" kunnen inleveren. Personen, die den bon „Tabak R03"' of „Toeslag R03" niet kunnen inleveren, komen in geen geval in aanmerking voor eén tabakskaart Q 405. resp, toe slagkaart L 405. Men ga terstond bij de ontvangst der kaarten nar of men alle bescheiden, waarop men recht heeft, ontvangen heeft. Latere reclames ^worden niet Sn behandeling genomen. Zuid en Noord speelden gelijk 3—3. Noord-Holland won van Leiden. Opnieuw heeft het Westen gezegevierd over het Oosten en opnieuw was deze zege te danken aan de betere techniek au de beproefde krachten als Smit, Harder c.s. Zoo heel erg belangrijk ls dal natuur lijk niet. Maar wat wei van belang Is: de nieuwe midvoor, de Voïewljcker De Jongh, faalde geheel. HU kreeg ontel bare kansen, doch wist er niet één van te benutten. Men zou zoo zeggen, dat het spelpeil achteruit gegaan is. als men bedenkt, dat de oude paardjes de jongeren nog een les moesten geven Was de Westelijke aanval hoofdzakelijk gebaseerd op kort samenspel, mogelijk zoo en dan te ver doorgevoerd, om De Jengh een kans te geven, 't Oosten ging met open spel op het doel af en zijn aanvalsspel kreeg daardoor een verrassend karakter. Toch was dit niet zóó verras send, of de westelUke verdediging wist er wel raad mee en doelman Kraak moest dan ook slechts twee maal visschen, maar in beide gevallen voor harde, zuivere schoten. Door stug verdedigen wist Oost langen tijd stand te houden, maar een kopbal van Smit' gaf aan West de leiding. Met een onverwacht schot kwam de gelijkmaker. Reeds een minuut na de hervatting doel puntte De Harder (1—2) en enkele oogen- blikken later benutte FIscher een voor zet (1—3). terwijl Dc Harder er spoedig daarop 14 van maakte. Uit een snelle doorbraak kwam het tweede tegenpunt van Oost, doch De Harder vond de cijfers nog niet voldoende en zorgde voor num mer vijf. De Westelijke ploeg waar aanmerkelijk zwakker dan verleden jaar. hetgeen vol doende zegt t. a. v. het Oosten. Zuid en Noord spelen gelijk. Het leek er op, dat het Zuiden een flinke overwinning zou behalen op het Noorden, want binnen een half uur stond het. al 3—0 voor de gastheeren. Toen de den de Zuiderlingen het kalmer aan en dat was hun fout. Wet handhaafden zij den voorsprong tot de rust. maar in de tweede helft kwamen er lekken in de Zui delijke verdediging en Lenstra c.s. zagen kans, om den achterstand geheel in te loopen. En bijna had Lenstra in de laat ste minuut nog het winnende doelpunt gemaakt, doch op 3 meter afstand schoot hij nog binnen het bereik van den doel- ïan den bal in! Opgemerkt' moge worden, dat verschil lende Zuid-spelers zich spaarden voor den komenden beslissingswedstrijd PSV—Lon- ga; hetgeen van Invloed was! op het spel- beeld der Zuiderlingen. Competitie. 'Hier en daar werden nog competitie wedstrijden gespeeld, maar de twee be langrijkste ontmoetingen gingen niet door: Texel—Atlas en Wicrlngerwaard—Vronc. Hier kon immers dc beslissing gevallen zijn, maar in belde gevallen moesten de gasten verstek laten gaan. In de 4e klasse C werd ADO definitief kampioen door een 3—1-zege op Vltesse '22. Wat de bekerwedstrijden betreft, ver wijzen we naar de uitslagen. Noordhnllandsche ploeg te sterk voor Leiden. Met 31 won het Noordhollandsch elftal Zondag van de Leldsche ploeg, maar deze cijfers geven toch geen juist beeld van den wedstrijd zelf. Immers, op een goede 20 minuten na in de tweede helft was het N.-H.-elftal voortdurend in de meer derheid en speciaal in de eerste helft en in het laatste kwartier was het een sterk aanvallend elftal, dat voortdurend het Leidsche doel trachtte te vinden. Men zou zoo zeggen, dat drie doelpun ten dan maar heel magertjes waren, maar de „zwakte" van de Noordhollandsche elf school dan ook in de betrekkelijke schotloosheid der voorhoede en in hel remmende spel van Kok, die steeds te egoïstisch was en te veel alleen wilde doen. Wanneer Kok zijn medespelers meer ln het spel betrokken had, zduden onge twijfeld meerdere doelpunten genóteerd zijn. Het overwicht der Noordhollanders kwam wel het meest tot uitdrukking in dc eerste helft. Toen klopte het verras send goed. toen werd er uitstekend gecom bineerd en toen stuwde de middeniïnJ- haar voorhoede steeds maar weer op. Het Leldsche elftal zocht in deze periode te vergeefs naar een goeden vorm en uit. niets bleej: toen, dat dit Leidsche elftal eigenlijk de versterkte UVS-ploeg -was. een ingespeelde ploeg dus. De Leldsche achterhoede moest direct op volle toeren draalen en Duffels moest herhaaldelijk redding brengen. Dat deed hij naar be- hooren, doch nauwelijks had htl een open doekje gekregen voor een fraaie red ding, of hij werd geslagen. Een voorzet van den linkervleugel van N.-H. beland de bij Wezel en deze kopte den bal prach tig langs den doelman (1—0). Er was toen bijna een kwartier gespeeld. Ook na dit doelpunt bleef Noord-Holland aanvallen en 2elfs Sehaaper loste oenige verre schoten op het doel! Lelden moest zich bepalen tot snelle uitvallen en deze leverden een enkele maal gevaar op. Want de jonge en naderhand uitstekende achterspeler Teeclenburgh deed eerst wat onwennig en trapte toen twee keer royaal over den bal heen. De eerste maal redde Klokkemeyer door snel ingrijpen; de tweede maal zette Oosterom buiten het bereik van Klokkemeyer voor en Duprls maakte gelijk. Het derde kwartier was vrijwel geheel voor degastheeren, doch burgers kon eenmaal zelfs het leege doel niet vinden, terwijl Schenk tot twee keer loc een scherp schot gestopt zag. Ook Wezel miste ln deze periode een prachtige kans en toen de rust aanbrak was het nog steeds 1—1, terwijl een veilige voorsprong van Noord-Holland alleszins bereikbaar was geweest. De tweede helft was niet zoo goed ai» de eerste. Het vrij hooge tempo was ge zakt en de Leidenaars vonden eensklaps le combinatie. Echter hoe aardig veldwerk- ze ook te zien gaven, het spel bleef te veel in de breedte en do Noordholland sche verdediging kon hier heel gemakke lijk ingrijpen. Vrij onverwacht hei-nam Noord-Holland de leiding. Bij een snellen aanval faalde den Daas jnet het wegwer ken en Wezel was er snel bij oni ten tweeden male te doelpunten (2—1), Geleidelijk verminderde toen het Leid sche overwicht en Engel, die een periode van inzinking had doorgemaakt, herstel de zich weer, zoodat de wttte mlddcnli- nie opnieuw ook haar aandacht aan den aanval kon besteden. Toen van Marle eens het leer opdreef en iedereen een pass naar voren verwachtte, knalde d«ze ZFC-er plotseling op het doel en on bereikbaar vloog het leer langs Duffels (31). Er moest toen nog een kwartier gespeeld worden en dat laatste kwartier probeerde Noord-Holland den voorsprong nog te vergrooten. Zelfs Sehaaper schoo' weer een paar keer op het doel (en goed ook!), terwijl Schenk een kans voor open doel miste! Gedoelpunt werd er echter niet meer. Een aardige wedstrijd op behoorttfk peil. Ddt was de algemeene indruk, 't Was alleen Jammer, dat Leiden niet sterk genoeg was, om Noord-Holland tot het uiterste te dwingen. Kritiek op de spe lers zullen we verder niet geven: alleen dit: de belde invallers, Pater voor Maa- sen en Engel als spil waren hun plaatsen ten volle waard. Overigens, wanneer Noord-Holland r»og eens 'n dergelijken wedstrijd spelen moet. laat men dan eens speciaal de jongeren een kans geven. TECHNISCHE DAG. OostWest 25; JJuidNoord 3—3; AmsterdamRotterdam 33; Dordrecht —Den Haag 1—6; Limburg—Utrecht 2—7: Twente—Haarlem 4—2; Rotterd. 2e klas- sers—Amsterd. 2e klassers 4—2; Haag- sche 2e en 3e kl.—Haarl. 2e en 3e kl. 3— 2 Noord-HollandLeiden 31; Gouda Gooi en Eemland 5—2; Zwolle—Fries land 2—4. COMPETITIE. District I, Vierde klasse A: Texel— Atlas (A, n.o.g.); Wieringerwaard—Vrone (V. n.o.g.) Vierde klasse C: ADO '20— Vitesse '22,00 3—1 (ADO def. kamp.) N.V.B.-BEKER. District I, G: BKC—Nieuwe Niedorp onb.; HRC—Schagen 2—1; Texel—Wa tervogels uitg. H: Succes—Wieringer waard uitgest.: DTSSijbekarspel 4—1. I: Always Forward—SEW 3—1; Andijk— WW onbek.; Sporters—Hollandia 0—4. J: QSC—Electra 1—0; CSV—USVU 2—3. K: Beverwijk—Zeevogels onb.: Assen delftDEM 24. L: Terrasvog.'-'.sKW onb.; Westzaan—>{I,VSV 1930 1—2. M: Bloemendaal—K'nn.-'im 2—1 IEV—VVB

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1