NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Sterkere vijandelijke druk tusschen Boeg en Dnjestr. In Juni nieuwe Nederl.-lndische regeering. Bolsjewisten staan in een „doode ruimte." Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.Y. Alkmaar - Yoordaro C 9. Bureau Uur Schagei editie: Schagen: Laan 301. 'Telefoon 111 (3 lijnen), Poslrekeuiug 66189. DINSDAG 31 MAART 1941. SCHAGEB KDITRi 68e Jaargang, No. 68, 2 pagina's. Advertentia-tarlele Prijs dei- gewone advertenties In dere Editie 11 ct. per m.m. Bü contract binnen een .jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geberte oplage op aanvrage. Dese Courant verschijnt 'dagelijks Zware afweersirijd bij Krzemieniez en Kowel. Winniiza werd ontruimd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 20 Maart (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: Op het bruggchoofd, Nlkolajèf» in het gebied van Wosnessensk en ten noordoosten van Pcrwomaisk bleven nieuwe vijandelijke aanval len zonder resultaat. Een gevechts groep onder bevel van kapitein Nalberlak heeft zich bij dee.e ge vechten bijzonder onderscheiden. Tusschen den middcnloop van den Oekrainschen Boeg en den Dnjestr v erd d» vijandelijke druk sterker. De stad Winniiza werd na vernie ling van alle voor den oorlog be langrijke installaties volgens bevel ontrnimd. Ten oosten van Proskoerof werden gedeelten van verscheidene bolsjewis tische infanterie-divisies door vastbe raden aanvallen onzer pantserformaties uiteengeslagen. Hierbij heeft zich de L6de gepantserde verkenningsafdeeling onder bevel van kapitein Schiller bij zonder onderscheiden. Ook tusschen Proskoerof en Tarnopol werden den bolsjewisten door geslaag de tegenaanvallen zware verliezen toegebracht. In het gebied van Krze mieniez en bij Kowel zijn onze troe pen nog steeds in een zwaren afweer- strüd gewikkeld. In het gebied der Pripetmoerassen en aan den zuidelij ken oever van de Pripet mislukten talrijke Sovjetaanvallen. Ten zuidoos ten van Witebsk kwam het tot zware plaatselijke gevechten om een heuvel stelling, die meermalen van bezitter wisselde. In den noordelijken sector van het Oostelijk front viel de vijand alleen aan het Narwa-front aan. Na vernieti ging van 10 pantserwagens werd hij afgeslagen. Vergcefschc vijandelijke aan vallen bij Nettuno. Op het landingshoofd van Nettuno ondernam de vijand ten zuidwesten van Aprlllia verscheidene door krachtig ar tillerievuur gesteunde maar vergeef- sche aanvallen. De verdedigers van Cassino sloegen gisteren wederom alle vijandelijke aanvallen, die den geheelen dag met krachtigen steun van artillerie werden ondernomen, af. In de avonduren van 19 Maart bracht een formatie Duitsche torpedo-vliegtui gen bij een aanval op een vijandelijk convooi voor de kust van Noord-Afrika schade toe aan 5 geladen vrachtsche pen met. een gezamenlijken inhoud van meer dan 30.000 ton. De luchtoorlog. Vrij zwakke formaties Amerikaan sche bommenwerpers vlogen gisteren overdag bij slecht zicht van het zuiden uit Zuidoost-Duitschland binnen en lieten op verscheidene plaatsen bri sant- en brandbommen vallen. Schade en verliezen zijn gering. Vijf-en-twin tig vijandelijke vliegtuigen, waarvan 24 viermotorige bommenwerpers, wer den vernietigd. In den afgeloopen nacht lieten eenige Britsche stoorvliegtuigen bommen val- den op West-Duitschland en op het ggbied van Bérlijn. Formaties Duitsche gevechtsvliegtui gen vielen de Britsche haven Huil met talrijke brisant- en brandbommen aan. In de aangevallen doelen ontstonden uitgebreide branden en ernstige ver woestingen. Door vlootstrijdkrachten. afweerge schut van koopvaardijschepen en lucht doelgeschut der marine zijn in de pe riode van 11 tot 20 Maart 41 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. De strijd in het Verre Oosten. VUand trekt terug bü Tiddin. De militaire operaties in het voor naamste gevechtsgebied van thans aan cle IndischBirmaansche grens, dus bij Fort White, hebben volgens berichten van het front een zeker hoogtepunt be reikt. ^Den recent bericht meldt, dat de vijandelijke strijdkrachten in den sector van T'ddin, ongeveer 30 km ten N.W. van Fort White, begonnen zijn met een algemeenen terugtocht naar Indisch gebied. Andere vijandelijke strijdkrachten in het gebied van Taungzon worden in verbitterde jungle gevechten systematisch in de pan ge hakt. De Japanners hebben zich hier weer superieur getoond. In het gebied van Fort White strij' den naast de Japanners eenheden van het Indische Nationale leger, die daar mede het oogenblik tegemoet zien. waarop zij hun vaderlandschen bodem kunnen betreden. Reeds heeft de tegen stander hergroepeeringen ondernomen, aangezien Indische soldaten en officie ren bij het gevechtsóontact met eenhe den van het Indische Nationale vrij- heidsleger waren overgeloopen. In de eerste frontlinies zijn -■ thans Engel- sehen geplaatst. Amerikanen boven Duitschland. In de middaguren van Maandag heb ben formaties Amerikaansche bommen werpers tiidens een nieuwe operatie bij slecht v eer woongebieden in West en Zuid-Luitschland aangevallen. Gedurende het naderen van de vlieg tuigen hing er een, met uitzondering van enkele plekken, aaneengesloten wolkenlaag van vrij groote dikte, zoo dat de Duitsche luchtverdedigings strijdkrachten aanzienlijke moeilijkhe den hadden te overwinnen bij de be strijding der vijandelijke terreurfor- maties. De Stille Omgang te Amsterdam. AMSTERDAM, 20 Maart. Der traditie getrouw heeft het manne lijke deel van katholiek Amsterdam in den nacht van Zaterdag op Zondag den Stillen Omgang gehouden, ter herdenking van het Mirakel van Amsterdam. Reeds onmiddellijk na het verstrijken van den spertijd kwamen zij uit alle dee- len der stad naar het oude stadscentrum en hoewel de omstandigheden evenals de laatste jaren een gezamenlijk paro chieel optrekken verhinderde, bij hot Ba- gijnhof, het beginpunt van den omme gang, waren de enkelen saamgegroeid tot een massa van duizenden, die als een on afgebroken stroom door de nauwe Bagij- nensloot de Kalverstraat in golfde. In stilte schreed men ingetogen voor waarts, biddend voor de intentie, welke dit jaar luidde: „Om door de voorspraak van de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria. Koningin van den Vrede, de weldaad van den vrede te verkrijgen". Nog toen het daglicht reeds was aan gebroken, trokken talrijke pelgrims langs den Ouden Beeweg. Ook uit de naaste omgeving van de hoofdstad waren ver scheldenen op de fiets naar hier geko men. Des middags om 3 uur werd in de kerk van den H. Willibrordus aan den Amsteldijk een plechtig lof gecelebreerd, waaronder rector dr. A. A. Olierook een feestpredikatie hield. Verduister v. 19.6.30 uur. 23 Maart: Zon op 6.39, onder 38.56. Maan op 6.07, onder 1S.09. Verandering van formeele beteekenis. BERLIJN. 20 Maart (C.D.) De Australische premier Curtin heeft in een rede, welke hij de vorige week voor het Parlement hield over 't aan deel van het vijfde werelddeel in de oorlogvoering der geallieerden, onder andere gesproken over een Neder- landsch-Indlsche regeering, die in Australië gastvrijheid 'zou genieten en alle mogelijke hulp en steun zou ont vangen. Deze mededeeling heeft in zooverre bevreemding gewekt, dat het bestaan eener Nederlandsch-Indische régeeiing tot dusverre onbekend was. In de Anglo-Amerikaansche berichtge ving is sinds de bezetting van Neder- landsch O.-Indië alleen sprake geweest van een Ned.-Ind. comité, hetwelk ook wel het comité-Van der Plas werd ge noemd, naar den voorzitter, het vroegere lid van den .Raad van Indië van dien naam. Dit comité heeft nooit een zeer groote rol gespeeld en uitsluitend admi nistratief werk verricht. In den beginne heeft het veel moeite gedaan om jeug dige Nederlanders en Indonesiërs aan te werven, teneinde de Ned.-Ind. strijdkrach ten, die naar Australië waren gevlucht in de eerste plaats vliegeniers, maar daarnaast ook vlootpersoneel en kleine contingenten landleger zooveel moge lijk te versterken. Veel succes heeft deze actie niet gehad, daar er in Australië maar weinig Nederlanders waren en de Nederlanders uit andere deelen der we reld reeds in Canada en Engeland wer den opgeleid voor het luchtwapen en eenige brigades tanksoldaten, pioniers n landingstroepen. In den zomer van het vorig jaar maak te het Comité-Van der Plas bekend, dat de opleiding van Nederlandsche militai ren in Australië was stopgezet en dat er in plaats daarvan cursussen werden ge geven, die ten doel hadden jeugdige Ne derlanders en Indonesiërs op te leiden tot ambtenaren om onmiddellijk na de her overing het binnenlandsch bestuur van N.O.-Indië op zich te kunnen nemen. Dezer dagen nu heeft de minister van koloniën der geëmigreerde Nederlandsche regeering te Londen, de vroegere vice- gouverneur-gerleraal van N.O. Indië, dr. II. J. van Mook,. die op het oogenblik een Inspectiereis door Australië maakt, ver klaard, dat er inderdaad geen N.-Indische regeering bestaat, maar dat het wel in de bedoeling ligt er binnenkort, n.1. in Juni s,, een te vormen. Dit feit j:al uitsluitend formeele betee kenis hebben, daar de hoofden der de partementen zonder uitzondering uit het comité-Van der Plas gekozen zullen wor den, zoodat practisch alleen dit comité een meer officieel karakter krijgt dan het tot nu toe had. Strijdkrachten onder intergeallieerd opperbevel. De Nederlandsche luchtstrijdkrachten in het Verre Oosten en ook de Nederland sche vlootstrijdkrachten in het zuidwesten van deh Stillen Oceaan voornamelijk onderzeeërs en verder eenige kleinere eenheden blijven uiteraard onder het intergeallicerde opperbevel staan en ook de nieuw op te richten N.-Ind. regeering natuurlijk afhankelijk van het depar tement van koloniën, zij het ook naar het schijnt in met zoo sterke mate als :ger. Of dit laatste is bedoeld als een principieele wijziging, dan wel of het al leen door de oorlogsomstandigheden dient KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring ge- honden worden op Zaterdag 25 maart van 9 tot 14 uur te Amsterdam, Dam 4 en op Maandag 27 Maart van 9 tot 14 uur te Den Haag in één der zalen van A m i c i t i a, Westeinde 15, waar Iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS- W&chtbataiilon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarinc en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens dc keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Personen tusschen 1930 ,iaar, die aanmcldingsplichtig zyn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier In de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een .iaar diensttijd zijn geschiktheid voor dc officiersopleiding heeft bewezen. Zyn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zyn verkrijgbaar bü dc navolgende Ncbcnstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 1; Alkmaar, Langcsiraat 56: Heerlen, Saroleariraat 25: Groningen, Hecrcu..' f Enschede, Hcngeloscbeatraat 30 en eveneens bij 3rel Ersatzkommando Korte Vijverberg 5, Den Haag. te worden verklaard, velt niet na te gaan. Dr. van Mook zeide verder, dat het niet het plan Is der geëmigreerde Ne derlandsche regeering te Londen om de herovering van N.O. Indië over te laten aan de geallieerden, maar dat er Integendeel voor dit doel dadelijk na de bevrijding van Nederland een zeer sterke troepenmacht zon worden ge mobiliseerd. Cijfers noemde dr. van Mook In dit verband niet, maar reeds eerder heeft men te Londen gespro ken over een Nederlandsch leger van 10D.00O tot 500.000 man. Wat de kwestie betreft of de geallieer den, na een evenlueele herovering van N.O.-Indië op de Japanners, de'territoriale integriteit van deze gebieden zouden er kennen en of zij dus m.a.w. N.O.-Indlë In zijn geheel zouden teruggeven aan Nederland, verklaarde dr. Van Mook pa thetisch „dat deze kwestie zelfs nooit ter sprake was gekomen". ARBEIDERS INLANDBOUWBEDRIJVEN. 's-GRAVENHAGE, 18 Maart. Krachtens de landelijke regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in den landbouw, is de werkgever verplicht, bij beëindiging van het dienstverband aan den arbeider een ontslagbewijs uit te rei ken volgens een door den Gemachtigde voor den Arbeid vastgesteld model. Voorts is het den werkgever verboden een arbeider aan te stellen, die niet een ontslagbewijs kan overleggen, Waaruit blijkt, dat, hij zijn vorige diuiisttoeureKRWg op regelmatige wijze heeft verlaten. Dit verbod geldt uiteraard niet. wanneer de tewerkstelling geschiedt door tusschen- komst of in opdracht van het gewestelijk arbeidsbureau. De omstandigheid, dat er ontslagbewU- zen in omloop zijn, die niet overeenstem men met het door den Gemachtigde hier voor vastgestelde model, doet natuurlijk geen afbreuk aan het feit, dat de werk gevers in den landbouw, de door nieuw aangestelde arbeiders ingeleverde ontslag- bewijzen steeds zorgvuldig moeten bewa ren. Overigens zullen binnenkort bij de plaatselijke V.V.O.-bureauhouders offi- cleele ontslagbewi.isformulieren verkrijg baar worden gesteld. VAREN, DAT IS LEVEN. Jan Salie zit thuis bij moeder te kienen Een kerel vaart uit met de Kriegsmarine. Aanmelding staat, open voor iederen Nederlander van 1745 jaar. mBch- tingen worden verstrekt door de Ma rineannahmestelle West für Germ. Freiwillige, Plompetorengracht 24, Utrecht, het SS-Ersatzkommando Nleder- ïande, Den Haag, Korte Vyverberg 5, Nebenstellen: Amsterdam: Dam 4, Alkmaar: Langestraat 56, Groningen: Heerestraat 16, Enschedé: Hengeloschestraat 30 en Heerlen: Saroleastraat 38 en door alle Hafen- en Ortskommandanturen In Nederland. SCHAGEN. SCHAGER KOGGE. Zaterdagmiddag vergaderden het bestuur en de hoofdingelanden van het Heem raadschap „de Schager Kogge" in hotel „Vredelüst" onder leiding van den heer W. Kooijman. Na voorlezing en vaststel ling der notulen van de vorige vergade ring deelde de secretaris mede, dat van het P. E. N. bericht is ontvangen, dat de bestaande spertijdregeling met Ingang van 15 Februari j.1. is opgeheven. De nachturen gaan nu weer in om 23 uur. Aangezien de moeilijkheden voor het F. E. N. blijven bestaan, wordt verzocht tusschen 7 uur en zonsopgang en tusschen 11 cn 12.30 uur geen stroom te gebruiken. De machinist is hiermede In kennis ge steld: men zal aan dit verzoek voldoen. Vervolgens werd de rekening over het dienstjaar 1913 postgewijze behandeld. Zij sloot in ontvangsten op f 1S099.98, in uitgaven op f 13641.32, het batig saldo was alzoo f 2458.6C. Het dienstjaar was begon- en met een batig saldo van 1 1429.20. De schulden van hel waterschap toedra gen in totaal £36735. Zonder op- of aan merkingen werd de rekening aldus goed gekeurd. De begrooting 1914 kwam hierna aal\ de orde. Deze sloot in ontvangsten en uitga ven op een totaal bedrag van f 15317.58, met een post onvoorzien van f 1345.48. Geen der aanwezigen had iets naar vo ren te brengen naar aanleiding van deze ruim opgezette begrooting.. Zij werd op de bovengenoemde cijfers vastgesteld. Bij dc rondvraag vroeg de heer Jm. Blaau- boer of de geldleening, waarvoor thans 4 pet. rente betaald wordt, niet goedkoo- per kon worden geplaatst. Hierop werd ontkennend geantwoord. Oorspronkelijk was de rente t'/= pet. Deze is indertijd verlaagd tot 4 pet. onder voorwaarde, dat op geen verdere verlaging zou worden aangedrongen. Oosifroni: Slijtage der Sovjet-troepen als doel. Achter de groote Duitsche distan- ciecringsbeweging in het zuiden van het Oostelijke front worden dagelijks de leidende gedachten van de Duitsche bevelvoering duidelijker zichtbaar zoo schrijft Martin Hallensleben, de militaire correspondent van het DNB, in zijn beschouwing van gister over den toestand. Verder schrijft hij: Bij de bewegin gen, die de Duilschers sedert weken in den zuidelijken sector en tevoren in den noordelijken sector van het Ooste lijke front ten uitvoer hebben gelegd en ongetwijfeld nog verder zullen uit voeren. gaat het om meer dan alleen maar correcties van het front. De Duitschers maken daarbij als wapen gebruik van het door hen veroverde gebied, waarbij zij den numeriek over- machtigen tegenstander hebben ge dwongen tot een vermoeienden. ver liezen opleverenden marsch met aanbod van een kans op de mogelijkheid van een vernietiging van aanzienlijke doe len van het Duitsche veldleger. Dc doodc ruimte. De bolsjewieken staan nu in de „doode ruimte" zonder één enkelen vernietigingsslag te kunnen toebrengen aan de Duitschers. Weliswaar kan nog geenszins gezegd worden, dat zij moe gestreden zijn, het feit echter, dat zij militair geen enkele maal gekomen zijn tot het effectieve succes in den zin van ten minste een omsingelende ge deeltelijke beslissing, na zoo veel moeite, ontberingen in het binnenland en uiterst zware offers aan goed en bloed aan de telkens veranderende fron ten, heeft voor hen noodzakelijkerwijze de beteekenis van een aankondiging der beslissing. De Duitschers trachten en dat is klaarblijkelijk de beteekenis van hun huidige onderneming in den zuidelij ken sector het platform in het leven te roepen voor een even verrassende als energiek^ oplossing van' alle mili taire problemen, zooals die door den oorlog opgegeven worden. Drie bijzondere posities. Bij beschouwing van het Oostelijke front vallen daarbij drie posities ten minste op het oogenblik bijzonder op: de Krim, de ruimte van Witebsk en dc Narwa-sector. Het. schijnt hier te gaan om integreerende bestanddeelen der ingehouden kracht van de Duitsche formaties. Over het geheel krijgt men den in druk yan een stabielen toestand in het Oosten, Weliswaar trachten do bolsje wisten thans met alle middelen den Dnjestr te forcecrcn, voorshands schijnt het echter alsof de Duitschers niet voornemens zijn zich hier van den tegenstander los te maken. Ook in an dere gebieden, die hierop aansluiten, zooals het gfebied ten oosten van Tar nopol en aan' den middenloop van den Boeg, gaan Duitsche tegenaanvallen met plaatselijk gelimiteerde doelstel lingen met succes verder. Mogelijk is, en dit kan zelfs als stellig beschouwd worden, dat zij ten doel hebben de slijtage van de bolsjewistische aanvols- krachten zoo intensief mogelijk ten Uitvoer te leggen. Het uiteenslaan van verscheidene bolsjewistische inl'an- lerie-divisies ten oosten van Proskurow door Duitsche tankformaties spreekt een duidelijke taal. Tegelijkertijd zegt dit feit. ook een en ander over de onverminderde tref kracht der Duitschers ter plaatse, waar hun het bevel tot den aanval wordt gegeven. Z.O.-Europa cn de oorlog. Op de vraag, of met hel oog op de militaire ontwikkeling een intensivee- ring van de oorlogvoering in Zuidoost- Europa verwacht kan worden, heeft de woordvoerder van het Duitsche minis terie van Buitenlandsche Zaken Maan dag geantwoord, dat iets dergelijks zeker in het bereik'der mogelijkheden ligt. Deze kwestie, zoo zeide hij. moet geheel worden beschouwd als onder werp van de Duitsche buitenlandsche politiek. Een kostelooze opleiding. Hot sludèeien op lateien leeftijd brengt groote bezwaren mot zich mede. 1 ooral als men overdag moet werken om dan 's avonds zich nog ln de boeken te ver diepen, Al heel wat prachtig opgezette studieplannen vielen in duigen, omdat, of schoon de lust cn de aanleg aanwezig waren, de omstandigheden hel niet toe lieten alles tot een goed einde te bren- 7.\j, die zich tot het Langcmanck-stu- dlum wenden, krijgen de kans zich ge heel te ontplooien, De opleiding is kos teloos cn opent den weg tot alle beroe pen, waarvoor een middelbare vak schoolopleiding, bijv. aan M.T.S, of aan een academie voor beeldende kunsten, of oen universitaire studie noodig Is. Naast do eigenlijke vakopleiding ontvangen de deelnemers nog een brècde nlgemeéne ontwikkeling, die hen in staat stelt zich later in elke positie thuis te gevoelen. Zij, die voor plaatsing bij het Lange- marek-studium in aanmerking willen komen, kunnen zich hiertoe aanmelden bij het Langemarck-studium, Lange Vij verberg 8. Den Haag. Zij ontvangen dan een oproep voor een z.c. sehlft'ngsk-- w>. alwaar vastgesteld wordt of zij voer een verdere studie geschikt zijn. De deel name simt allr-n open voor jongelui vu tb tot 24 'nar. ook lorken ze. Sn Duitsch land werken. VIJFJARIG BESTAAN SCHAGER DAMCLUB, J.1. Zondag vierde de Schager Dam club haar vijfjarig bestaan in de bo venzaal van „De Posthoorn" alhier. De voorzitter, de heer Bruin, memo reerde de oprichters der vereenlging, de heeren Blaauboer, Bremer, Bruin, Grootes, Keet, Peetoom, Ruiten, Vis ser en De Vos en hoopte, dat btj het volgend lustrum alle thans aan wezige- leden en hunne dames weer in de gelegenheid zouden zijn het tien jarig bestaan te vieren. De heer Van der Oord, wedstrijd leider, had een keurige grafiek ge maakt van het ledenaantal. Deze gra fiek werd het bestuur aangeboden. De curve beweegt zich nog steeds in stij gende lijn. Het aantal leden bedraagt thans 32. Gaarne sporen wij dammers en spirant-dammers aan zich op te geven als lid dezer mooie en goed georgani seerde vereeniging. Men late zich niet door schroomvalligheid tegenhouden. Dóór dammen léért men dammen. Het woord was nu aan de leden. Verschillenden amuseerden de aanwe zigen kostelijk met aardige voordrach ten. Vooral de heer Sprenkeling, di< met onmiskenbare zangerskwaliteiten het wel en wee der leden bezong, oogstte een daverend applaus. Dc stemming kwam er nu goed in. Een groot aandeel hierin had ook de heer v. Bruggen, die op zeer muzikale wijze voor piano- en accordeonmuzlek zorg droeg. Oorspronkelijk lag het in de bedoe ling na het diner 's avonds een gong wedstrijd te houden. De feestvierenden raakten echter in een zoodanigen tijd nood, dat dit niet meer mogelijk was. Deze wedstrijd wordt nu Woensdag avond gehouden. De heer De Vos ging daarna over tot de prijsuitreiking aan eenige kam pioenen uit een vorige competitie, hetgeen door de tijdsomstandigheden vertraagd was. Voorts schilderde de heer De Vos den uitstekenden geest ln de vereeniging en 'roemde het werk van de heeren Van der Oord en Keet, die zich wel bijzonder verdienstelijk gemaakt hadden. Beiden ontvingen een aandenken, ouder applaus der feestvie renden. De avond werd verder gevuld met muziek, zang en voordrachten. TAXATIE PAARDENMARKT. Aangevoerd waren 21 paarden, waar van er 11 voor de verdeeling genoihen werden. 10 Paarden konden weer naar lmis. De priizen waren van ƒ250,— tot 1175.—. De prijs van één hit be droeg 225,—. RECTIFICATIE. Konlinenliefhebbers. In ons nummer van Zaterdag J.1. is door een zetfout aan het slot van ons artikel; „Voor den Konijnenliefhebber" een kleine onduidelijkheid ontstaan. Deze laatste regels luiden: „Dit laat ste zal zeker dit jaar dan ook niet de oorzaak zijn van het z.g. „vergooien" van de nesten, dus kunnen wil ons tot het eerste bepalen, maar daarover later." Langedijk. De boomen aan den Langedijk- - Wij hebben den laatsten tijd reeds eenige Iji al en geschreven over den boomentooi aan den Langedijk. Elke vermeerde ring van de zeer schaarsche beplanting van onze gemeente hebben wij met vreugde vermeld. Wanneer, zooals ver leden week en ook nu nog, verschei dene boomen worden omgehakt, ver melden wij dit ook. Naar ops van de zijde van het ge meentebestuur wordt medegedeeld, zullen er nog we! meer van die stoere reuzen het veld moeten ruimen, door dat vele boomen zijn aangetast door dc iepziekte. Wanneer deze ziekte gecon stateerd wordt, krijgen de e'genare,: hiervan bericht en zijn zij verplicht deze aangetaste boomen te rooien. Daar valt dus niets aan te Verande ren. Een verheugend verschijnsel is ech ter. dat het gemeentebestuur reeds ge- ruimen tijd plannen heeft om de vrij gekomen plaatsen weer met boomen te doen beplanten. En niet alleen op dez? plaatsen, ook elders, bijv. in de Koor te Zuid-Seharwoude. van het voorma lige gemeentehuis tot aan de Ned. Herv kerk, langs het Gorterdiepje te Noord- Scha'rwoude en op verscheidene plaat sen welke zich daartoe leenen. zullen binnenkort jonge boomen worden gc- plant. zoodat op den duur de gerr.e;n- V L i.tedyk een heel- wat fleurige: uiterlijk zal krijgen. Broek op Langendijk. Politie, - Gevonden: een paar wollen, handschoenen. Inlichtingen bij opperwachtmeester Boterhoek, Broek op Langendfjk 613. Zaidscharwoade. Dure sigaretten. Een jongeman ui de Wieringermeer. die Zaterdag alhte •ven een doosje sigaretten kocht en rijn rijwiel onbeheerd voor den winkc. neerzette, kwam even later tot de on: dekking, dat het rijwiel gestolen was' Ondkarspei. Vrachtauto l« water. - Zaterdagmor gen geraakte de vrachtauto van den groentenhandelaar De V. te water b:i het bruggetje aan den voormalige:. Laanweg. De chauffeur heeft de boch te ruim genomen en de auto is. na d- brugleuning te hebben vernield, op haar zij in de wegsloot gevallen Persoonlijke ongelukkon kwamen niet voor. Frauduleus geslacht. Drie ingezete nen van Oudkarspel zijn door de ma- rechauaséegroep Langedijk gearres teerd. Zij worden er van verdach' een schaap dat in Friesland gestolen was. frauduleus te hebben geslacht Het drietal is Zaterdag naar hel Huig van Bewaring te Alkmaar over gebracht. Dure schapenwol. - Bij mevr. B. te Noord-Scharwoude is een hoeveelheid onbewerkte schapenwol in beslag n nomen Zij had de wol gekocht en wa> van plan deze te spinnen en weer i<- verkoopen. Dit handeltje, dat een ta melijk zwart „tintje vertoont, is nu verhinderd. De spinster werd gever baliseerd. Koedijk. v*er iongen. - Als een bijzonderheid kan vermeld worden da dezer dagen de geit van den heer Jb Kramer vier levende jongen ter we reld bracht, die mi vroolijk om de moeder huppelen. .w«C^0°J^ee?iginB Donderdag avond hield de oudste plaatselijke ver eeniging. die al meer dan 70 Jaar be staat, haar jaarvergadering. Uit de verslagen bleek, dat bet ledental weer grooter is geworden, terwijl veel ten ,,üne genoegen der kinderen tot volle tevredenheid kon worden uitge voerd. De kas sloot met een batig sal do van f 194.07. Het vorig jaar was he' bezit iets hooger, Er.. w®,rd weer besloten voor de jeugd, de ouders, alsmede voor be langstell enden een prettigen avond t- houden, te vullen met kindertoonee terwijl ook de commissarissen onder leiding van den heer Lammecschaac voor een vroolijken avond zullen wor gen Het schoolfeest zal met het oog op de onzekere toestanden t.z.t. na de va- cantie geregeld worden. In de vacature van commissarissen werden gekozen de heeren Jn. Mole naar en Jb Blaauwboer. In het verslag over onwettig verrui men. dat gewoonlijk 0 is of soms m- kele schooltijden omvat, komt nu een geval voor van 3 maanden onwettig schoolverzuim. De heer Zwetsman besprak al» lid der commissie *ot wering van schoo1- verzuim deze kwestie en legde er den nadruk op, dat een zoodanig geval hier ter plaatse vóórdien niet eerder we» voorgevallen, ook niet vóór het instel len der leerplichtwet, daar het School verbond al als zoodanig werkte en vrijwel iedereen hieraan medewerkte Spreker lyjopte dan ook. dat de ouder.- vooral het bezoeken der lagere school niet zullen veronachtzamen, daar dif het fundament is voor het verdere le ven. Gymn.ver. „Voorwaarts". - Twee Zon dagen gaf de gymn.ver. „Voorwaarts'' haar uHYoeringen van de „Revue der jaargetijden" voor een uitverkochte zaal. Na voorlezing vah een proclamn tie, waarin kond gedaan werd van wal er ging gebeuren en zang van he1 bondslied en vaandelgroet. opende de voorzitter dezen eersten avond en riep de clementie in, daar door de omstan digheden alles niet zoo verzorgd wa* als men wenschte. De heer Cees van Twulver begon hierna met een liedje waarvan de tekst was van ,To. Geus Hierna werd in een byzonder vlot tem po voor elck wat wils geboden. Zang dans, voordracht, alles was even fleu rig en los. Behalve de enkele nummer» cabaret was 't uitstekende gymnastiek die gegeven werd. De verschillend-: jaargetijden werden met declamatie in geleid, terwijl men daarna, in gym nastiek, dans, voordracht en cabaret het jaargetij zag voorgesteld. Een West-Frlesche voordracht moet ge noemd, genaamd „Naar den voetbal wedstrijd" om de goede uitspraak. Hei geheel was een bijzonder geslaagde avond met goede muziek en begelei ding. Aan het slot kregen alle made werkenden een woord van dank van den voorzitter. „De Laatste Eer". - Onder voorzit terschap van den heer P. Hart hield de fcegrafenisvereeniging „De I.aatsie Eer haar jaarvergadering in café Butter. Bij de opening memoreerde de voorzitter het verscheiden van het oud-bestuurs lid L. Vethaak. Tevens gaf hij als advi seur een overzicht over de afrreloopen 5 jaren, in welk tijdperk 44 leden en 49 niet-leden van de diensten der vereeni ging gebruik hebben gemaakt. Daar het ledental meer dan 50 pet. der be volking uitmaakt, doet het vreemd aar dat cr meer niet-leden dan leden zyn overleden, hetwelk aan de diverse evacuaties wordt toegeschreven Ook gaf de voorzitter uiting aan zijn dank jegens 1 corps dragers, daar alles in dc beste orde en harmonie is uitgevoerd en diverse dankbetuigingen binnenkwa - men. Het jaarverslag gaf aan een ledental van 750 terwijl 20 begrafe nissen zijn uitgevoerd, waarvan 11 van leden en 9 van niet-leden. De fin.-com missie adviseerde bij monde van den heer M. Muis tot goedkeuring der re kening, welke sloot met een eindbedrac van' f 1624.12, waarbij een winst vo. f 89, terwijl het- kapitaalbezit f 1908-5'! bedroeg. Bij de mcdedeelingen werd verslag uitgebracht van de vakgroep vergadering. Over overname van leden werd gezegd, dai dit thans per stree': weer is geregeld, en het doel is dit een landelijk feit te doen worden, waarb'i dient opgemerkt, dat men bij overnam- in gunsten en lasten komt van de over nemende vereeniging De voorzitter braóht dank aan het corpslid Ib. Boon, dat wegens Ijet bereiken van den voor geschreven leeftijd als dra "-, n- be dankt. De aftredende besti- rV heeren P. Mulder er. \V. den herkozen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1