NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Strijdbare jeugd. De Finsch-Sovjet-Russische sluier opgelicht. DE DAG VAN DE JEUGD. Bij Krzemieniez en Kowel nieuwe zware gevechten. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Scbagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 23 MAART 1944. 8CHAGER EDITIE. 88c Jaargang, No. 69, 2 pagina's. Advirttntli-tirliti Prtfs der gewone advertenties In desa Editie 11 et. por m.ni. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheelc oplage op aanvrage. Dese Courant verschijnt dagelijks. OEDERT jaren reeds wordt om de Jeugd gestreden. Slagzinnen als „Jeugd in de branding", „Jeugd in nood", „Jeugd vooraan", „Dag der jeugd". „Week van de werkende jeugd", en hoe ze alle ook heeten mogen, zijn even zoovele pogin gen van ouderen, om invloed op de denkwijze van de jeugd uit te oefenen 'en hen in een bepaalde, door ouderen aangewezen richting te stuwen. Wanneer men aan zijn eigen jeugd te rug denkt, hoe versch deze ook nog ach ter ons ligt, herinnert men zich de vele pogingen, waarmede de oudere genera tie destijds eveneens haar best deed, de jeugd te beïnvloeden. Wat men destijds langs mensch-zuiveren, rationeelen weg trachtte te bereiken, veelal in interna tionaal verband, geschiedt thans ook langs den weg van het hart. De heden- daagsche mensch heeft plotseling weel- ontdekt, dat zijn mensch-zijn niet uit sluitend een aangelegenheid van het verstand is, doch dat het gevoelsleven een niet minder groot bestaansrecht heeft. (AN LANGS (op 9 Februari 1944) schreven wij in een artikel „Kloof der generaties" neer, dat de ouderen geen recht op de jeugd hebben. Zondag j.1. hoorden wij op een bijeenkpmst van het Ned. Arbeids Front in den Stads schouwburg te Utrecht ter gelegenheid van de opening van de „Week van de werkende jeugd" uit den mond van den jeugdleider van het N A. F., Theo Knol, een soortgelijke Uitspraak. Met een haast onverzoenlijken hartstocht poneer de deze jeugdige, begaafde spreker de stelling: „Geeft ons drie maanden tijd de jeugd aan den invloed van de oudere generaties te onttrekken en wij zullen n nieuwe toekomst bouwen." Daaruit spreekt een revolutionnaire daadkracht en een positief vertrouwen op eigen kracht, die, zoo zij gemeengoed der op groeiende jeugd worden, bemoedigende beloften inhouden. W/AT heeft de hedendaagsche jeugd W aan het voorgeslacht te danken? Heeft zich ooit de jeugd in moeilijker omstandigheden bevonden? De jeugd, die de lasten en gevolgen van den hul digen oorlog straks te dragen zal krij gen, heeft dezen oorlog niet gewild. Haar wordt de rekening gepresenteerd van scherven, die debile en naar hun graf dribbelende grijsaards uit bekrom pen, egoïstische behoudzucht of uit kortzichtigheid met een cynisch gemis aan sociale verantwoordelijkheid heb ben aangericht, Wie schat dén ziele- angst der opgroeiende kinderen, wier bewustwording over de onttrekking aan de menschelijke samenleving ge schiedt onder sirenengehuil, bommen regen en het plotseling wegrukken van alles, wat hun dierbaar was? Zulke omstandigheden wettigen de verpach ting, dat de jeugd, die thans opgroeit, hard zal worden als het staal der ge- schutmonden, die zich dreigend aan de kust verheffen. Zal zij zich neg langer laten lijmen door het zalvend geteem van haar prae-historische troostschen- kers, die uit een schijnbaar onuitputte lijke bron van volksvreemde hiero- glyphen een levenshouding van meer dan 2000 jaren her tot heilig en onaan tastbaar voor alle eeuwigheid verkla ren? Zal zij nog langer acht slaan op looze praatjes, waaraan de drijfkracht van een stuwend revolutlonnarismc ontbreekt? o— HE wereld kan beter worden, als de Jeugd den bouw van de naaste toe komst volgens in wetten vastgelegde en door macht gesanctiormeerde on wrikbare beginselen van de sociale rechtvaardigheid zelf in eigen hand neemt. Zij zal niet pacifistisch zijn. den strijd om verbeterng van het mensche- lijk bestaan ook onder toepassing van harde middelen niet schuwen. Maarzij zal den vrede vestigen zonder terug te deinzen voor de offers, die daarvoor gebracht moeten worden. Vele ouderen zijn de meening toege daan. dat de hedendaagsche jeugd beter en gelukkiger leeft dan die van 50 jaar geleden. Wij gelooven dat niet. De we reld ls intusschen oneindig gecompli ceerder geworden en dit verwikkelings proces van de moderne samenleving zal eerder toenemen dan verminderen Er zijn geen teekenen, dat het huidige gistingsproces van maatschappelijke hervorming binnenkort in een breede bedding van rustige, ongestoorde ont wikkeling uitmondt. Het einde van den huidigen oorlog is n$g niet in zicht. En met een vrede is nog geenszins de strijd beslecht. WAT voor den enkeling in de volks- w gemeenschap geldt, geldt ln groo- ter verband voor^ie gemeenschap der volkeren. Zonals Duitschland als jonge mogendheid den strijd niet gewild maar ook niet geschuwd heeft, om zijn billijke levensrechten te verdedigen zoo zal ook de jeugd eigen toekomst naar eigen normen moeten bevechten. o QVER den in het Concertgebouw te Amsterdam gehouden „Dag van de jeugd," georganiseerd door den Ned Omroep, kunnen we kort zijn. Naar ons gevoelen was de ieugd hier meer toeschouwer dan belever, meer echo dan oorsoronkelijk geluid, meer uit voerder dan ontwerper, meer werktuig dan bouwer. Hoe technisch volkomen, krachtig van regie en suggestief van uitwerking deze bijeenkomst ook was zij kwam niet uit boven den'aestet'- Bchen smaakzin. de litteraire en muzi kale speelschheid van een voorbij ge slacht. Als schouwspel verdient de plechtigheid allen lof. maar ze was ont goochelend onvruchtbaar. HAMA. Bulgarije en de oorlog. Het Bulgaarsche regeerlngsblad „Dnes" schrijft met betrekking tot Bulgarije's houding ten opzichte van den oorlog": Bestond er ongeveer drie jaar geleden voor ons het alternatief: nu of nooit, op het oogenblik is de voortzetting van den oorlog tot het einde voor Bulearije niet slechts een kwestie van eer en waardig heid als volk, doch ook een bestaans- kwestie, want Cr is geen twijfel aan, wij kunnen slechts dan als volk en staat voortbestaan, wanneer wij tot het einde van den oorlog trouw en stevig In de stellingen volharden, die wil den lsten Maart 1941 betrokken. Dit is een waar heid waarvan het geheele Bulgaarsche volk overtu'gd is. Zij moet door eiken Bulgaar begrepen worden, vooral door hen, die met allo middelen der propa- gar 4a trachten ons van den ingeslagen weg af te brengen. Hei standpunt van Finland. BERLIJN, 21 Maart. (CD). De ontwikkeling der laatste dagen heeft grootendeels den sluier der geheim zinnigheid opgelicht, welke weken lang gelegen heeft over de z.g. vre desonderhandelingen tusschen Fin land en de Sovjet-Unie. In werke lijkheid hebben er namelijk heele- maal geen vredesonderhandelingen plaats gevonden en heeft de Finsche regeering alleen getracht na te gaan of het mogelijk was, tot een overeen komst te komen met de Sovjet-Unie, tegen welke zij immers geen ver overingsoorlog voert, maar waartegen zij tot eiken prijs de nationale zelf standigheid van het Finsche volk wil verdedigen. Het contact waarin eenige vooraan staande Finsche persoonlijkheden door middel van besprekingen met de Sov jet-Russische gezante, mevr. Kollontay, met het Kremlin zijn getreden, wérd uiteraard tot stand gebracht met voor kennis en in volledige overeenstem ming met de Finsche regeering, maar droeg geen officieel karakter. Herstel van het onrecht. Het Finsche standpunt is intusschen onveranderd gebleven sedert de pro grammatische redevoering, welke pre sident Ryti reeds in het begin van het vorige jaar heeft gehouden. Ryti ver klaarde toen nadrukkelijk, dat Fin land jegens de Sovjet-Unie geen an dere vorderingen had, dan het herstel van het onrecht, dat de Sovjet-Un'e de Finsche Republiek door den winter- veldtocht van 1939-1940 met den daarop volgenden z.g. vrede van Moskou had aangedaan en dat het geen verove ringsoorlog tegen de Sovjet-Unié be oogde. Na .de herovering van de slad Viïpuri en -gebiedsdeelen in midden-Karelië, welke Finland bij den vrede van Mos kou had moeten afstaan, zou het Fin sche leger alleen nog maar zijn gren-, zen verdedigen en geen verdere aanvallen tegen de Sovjet-Unie onder nemen. Tevens hernieuwde Ryti de Finsche aanspraken op Petsamo en het Visschers-schiereiland, welke Finland eyeneens dcor Moskou ontnomen wa ren en nog in Sovjet-Russische han-/ den waren. Over de te Stockholm gevoerde be sprekingen tusschen Finsche politieke persoonlijkheden en de gezante der Sovjet-Unie, mevr. Kollontay, zijn zooveel geruchten verspreid, dat de ware tendenz er van op het oogenblik niet valt te reconstrueoren. Interes sant is nog. dat de befaamde interven tie van koning Gustaaf van Zweden, waarover pas in de liatste dagen zoo veel te doen is geweest, reeds in dit beginstadium der Finsch-Russische be sprekingen schijnt te hebben plaats ge vonden. De Ffrtsehe onderhandelaars te Stockholm stelden zich. zoodra zij van mevr. Kollontay een antwoord ui' Moskou hadden ontvangen, in verbin ding met de regeering te Helsinki, waarna dit ahtwoord als basis voor verdfero onderhandelingen practisch van de hand werd gewezen, zij het dan ook niet botweg, maar in den vorm van een verzoek aan het Kremlin, om een gevolmachtigde der Finsche regee ring te willen ontvangen voor -het voe ren van reehtstreeksche besprekingen. Dit eerste Finsche antwoord lokte de publicatie der zes Sovjet-Russische voorwaarden voor een Finsch-Russi- schen wapenstilstand met daarop vol gende* vredesonderhandelingen te Mos kou uit, omtrent de strekking waar van Finland uiteraard volkomen in het duister werd gelaten. De gevaarlijk ste der zes Sovjet-Russische voorwaar den, welke ook den doprslag gegeven zal hebbenbij de afwijzing daarvan door een parlementaire meerderheid, was de eisch, dat Finland de Duitsche divisies, die in Finland slaan, zou in terneeren. Aangezien ook de Sovjet- Unie wel inzag, dat dit voor het Fin sche leger een hachelijke onderneming zou zijn,, bood zij meteen volledige hulp en ondersteuning van het roode leger aan. BIJ ome Vrijwilligers, Ovr de mot modder en ijs bedekte wegen worden berichten von den commandant Heer de stellingen gebracht Vt PK Fablger/O/H/P Finland slagveld. Ofschoon het Kremlin in de rest van de wapenstilstandsvoorwaarden ver gaande beloften deed aangaande de Finsche zelfstandigheid en territori ale intgritelt, stelden de regeering cd de meerderheid van het parlement de liberale en de boerenpartij, alsmede een deel der sociaal-demo craten, dio den doorslag gaven zich op het standpunt, dat de ge wraakte cischcn automatisch moes ten leiden tot ccn opmarsch van het roode leger in Finland en een bot sing mot de Duitsche troepen, waar door Finland tenslotte slechts slag veld zou worden. Om dan nog te zwijgen van het prijs geven der tradintioneele Finsche bui- tenlandsche politiek, die op een goede verstandhouding met Sovjet-Rusland èn Duitschland is gebaseerd. Daar de Sovjet-Unie Ket eerste Fin sche verzoek om reehtstreeksche be sprekingen te voeren, heeft geweigerd en er dus geen direct contact tusschen Helsinki en het Kremlin bestaat, is het Finsche antwoord op de zes Sovjet- Russische voorwaarden voor een wa penstilstand via de Zweedsche regee ring naar Moskou gezonden, waar het inmiddels ook is aangekomen. Dit ant woord houdt, ondanks allen druk, welke vooral van Amerikaansche zijde op Finland is uitgeoefend, in elk geyal niet in dat de Finsche regeering deze voorwaarden aanneemt. Aan den an deren kant lijkt het ook onwaarschijn lijk, dat Finland met een botte weige ring heeft geantwoord. Men is waar schijnlijk het dichtst bij de waarheid, wanneer men aanneemt, dat de Fin sche regeering van dc gelegenheid heeft geprofiteerd, om nog eens bij het Kremlin aan te dringen op een ver-' gelijk door middel van reehtstreek sche besprekingen in plaats van een eenzijdig dictaat. Volgens de laatste persberichten uit Moskou wordt hèt Finsche antwoord momenteel in het Kremlin bestudeerd. Te Helsinki is officieel gedementeerd, dat de Ver. Staten de diplomatieke rela ties met Finland zouden hebben afge broken, omdat dit land de Sovjet-Rus sische eischen niet zou hebben inge willigd. In een te Helsinki gepubliceerd offi cieel compiunique, waarvan de tekst hedenmorgen bekend geworden is, wordt gezegd, dat Finland niet op de eischen der Sovjet-Unie is ingegaan, ook al blijft het op verdere onderhan delingen aandringen. Volgens de eer ste Anglo-Amerikaansche reacties op dit Finsche communiqué stelt men zich zoowel te Londen als te Washington op het standpunt, dat Finland de reehtstreeksche voorwaarden heeft verworpen. LANDWACHT NEDERLAND IN HET GEHEELE LAND IN ACTIE. Het Stafkwartier van de Land wacht Nederland deelt mede: Met ingang van Dinsdag is de Landwacht Nederland in het go- h e e 1 e land haar dienst begon nen. Zooals reeds gemeld, zijn de landwachters kenbaar aan een roo- den armband met het opschrift „Landwacht". Zij hebben politie- bevoegdheid en kunnen alle in burger gekleede personen, zoowel overdag als des nachts, aanhouden, om hen op wapens en ter identificatie te onderzoeken. Nogmaals wordt cr nadrukkelijk op gewezen, dat bij correct en nauw keurig opvolgen der bevelen geen enkele onschuldige volksgenoot iets tc duchten heeft. Integendeel, de Landwacht Nederland is juist in het leven geroepen om ons volk mede de orde en rust te verzekeren, waarop het prijs stelt. De plaats gehad hebbende gebeur tenissen, de aanslagen op onze voedselvoorziening, overvallen op distributiekantoren, politieke moor den, roofovervallen, enz., stuiten de overweldigende meerderheid van ons fatsoenlijk volk tegen de borst. De Landwacht Nederland wil het hare ertoe bijdragen deze Amerikaan sche beschavingsvormen met wortel en tak uit te roeien. Het Nederlandsche volk kan hier toe ook zelf bijdragen, door de Land wacht Nederl.and voorkomend tege moet te treden en de gegeven beve len stipt op te volgen. Bedrijfsgroep detailhandel in Noord-Holland. Onlangs is de bedrijfsgroep détail- handel, welke als deel van de zelf standige organisatie van het bedrijfs leven tot taak heeft de belangen vén de tot den détailhandel behoorende ondernemingen te verzorgen, overge gaan tot provinciale indeeling van haar werkterrein. In elke provincie is een kring ge vormd, waarvan aan het hoofd een be stuur staat, van drie leden plus een ambtelijlFe secretaris, welk bestuurs college wordt bijgestaan door een raad van bijstand, waarin zitting hebben vertegenwoordigers van de bij den détailhandel aangesloten vakgroepen. In Noord-Holland is deze rand van bijstand thans geïnstalleerd bij monde van den voorzitter van het provinciale bestuur, den heer Joh. Balder. die tevens fungeert als voorzitter van de afdeeling détailhandel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Holland. De raad van bijstand bestaat uit ver tegenwoordigers van ruim 20 vakgroe pen. Het secretariaat, dat gevestigd is aan de Keizersgracht 638 te Amster dam. staat onder .leiding van den heer M. W. Wiewei. BIJNA 46 MILLf VOOR ONS VOLK. 's-GRAVENHAGE. 20 Maart. - In de eerste week van deze maand ls. bulten alle collectes om, voor onze minder bedeelde volksgenooten een bedrag van bijna 46 mille, om precies te zijn f 45.677.89 bijeen gebracht. Voor hen die hun offer per giro willen brengen, zii vermeld, dat het gironummer van WHN ls 5553. Rekenschap Grooische manifestatie in het Concertgebouw te Amsterdam op den 21sten Maart. In de klassieke sfeer van het Amster- damsche Concertgebouw is het een war reling van tihten. die de oude lijstver- sicringen op de antieke gebogen lijnen overstemt. Nêerlands jeugd is bijeen op dezen 21en Maart, die door alle eeuwen heen voor al wat leeft in deze gewesten één der belangrijkste dagen is geweest. De anders zoo stemmige concertzaal is versierd. Princevlaggen, nu niet wappe rend aan de masten van snelle galjoenen, maar statig neerplooiend, staan geplant mef de vanen van den Nederlandschen Omroep, om het podium. Daarvóór in forsche b'okl etters, massief kubiek in een rijken bloemenrand de woorden: De Jeugd vooraan!" En alles ia kleur, leven en vreugde. Tegen het hooge orgel een zonnig be schilderd doek, voorstellende jeugd en arbeid. Deze heele omgeving ademt iets Terreuraanvallen op Z.W.-Duitsche steden. Bij Nikolajei luwde de strijd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN' DEN FüHRER, 21 Maart. (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: Ten noordoosten van Nikolajef hadden vrij zwakke vijandelijke aanvallen geen resultaat. Aan den benedenloop van den Ockrainschen Boeg werden Sovjet-bruggchoof- den door tegenaanvallen opgeheven of verkleind. In het pcnctraticgebied tusschen den uilddenloop van den Ockrainschen Boeg en den Dnjeslr kwam hel alleen bij Smcrinka tot hevige nog voortdurende gevechten. Onze luchtmacht bracht met sterke formaties gevcchts- en slagvlieg tuigen den naar den Dnjeslr op- rukkenden bolsjewisten zware ver liezen aan menschen en materiaal toe. Tusschen Proskoerof en Tar- nopol drongen onze tegenaanvallen dc vijandelijke stellingen binnen. Sovjet-strijdkrachten werden uit eengeslagen, een leemte in het front gesloten. In het gebied van Krzemieniez en bij Kowel nam de hevigheid der vijande lijke aanvallen toe. In zware wissel vallige gevechten werden 18 vijande lijke' pantserwagens stuk geschoten of buitgemaakt en een bolsjewistische ge vechtsgroep, die in Kowel was bin nengedrongen, vernietigd. Ten zuiden van de Pripet mislukten tusschen Styr en Goryn herhaalde bolsjewistische aanvallen. Van de rest van het Oostelijke front wordt slechts plaatselijke gevechlsactie gemeld. In de zware gevechten in den noor delijken sector van het Oostelijke front heeft zich de 2de compagnie van de 502de zware pantserafdeeling onder bevel *an den eersten luitenant Von Schiller bijzonder onderscheiden. Van het landingshoofd van Nettuno wordt slechts levendige verkennings- en stoottroepenbedrijvigheid gemeld. In de stad Cassino bloedden ook gisteren weer alle vijandelijke, door sterke pantserstrijdkrachten gesteunde, aan vallen in het afweervuur der dappere verdedigers dood. Noordwestelijk van de plaats werd een vijandelijke ge- echtsgroep ingesloten. De verliezen K E U R I N G EN. Het SS-Ersatzkommundo deelt mede: Wegens de zeer veie aanmeldingen zal nog een extra keuring ge houden worden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 nur te Amsterdam, Dam 4 en op Maandag 27 Maart van 9 tot 14 unr te Den Haag in één der zalen van A m i o 11 i a, Westclndc 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor dc Waffen-SS, SS- Wachtbataillon in Amersfoort. Landstorm Nederland, Kriegsmarlne en de. Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle/inlichtingen verstrekt met betrekking lot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Personen tusschen 1930 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hnn verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder .worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Gratis reisbiljetten voor dc heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de involgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam. Dam 4; Alkmaar. Langcstraat 5G; Heerlen, Saroleastraat 25: Groningen. Hccrcnstraat 46; Enschede. Hengclosohcslraal 30 en eveneens bij het Ersatzkommando Korte Vijverberg Dcu llaag. veelvoud van den vijand bedragen van de onze. In de middaguren van 20 Maart vlo gen formaties Amerikaansche bom menwerpers met krachtige jagerbe scherming Zuidwest-Duitschland bin nen en ondernamen terreuraanvallen op Mannheim, Ludwigshafen en voor steden van Frankfort am Main. Hier bij, alsmede bij vluchten boven het be zette gebied in het Westen en aan het Italiaansche front werden 24 vijande lijke vliegtuigen vernield. Eenige vij andelijke vliegtuigen ondernamen stoorvluchten boven hèt RuhrgeBied en Zuid-Duitschland. Beschermingsstrijdkrachten van een Dultsch convooi sloegen in het Kanaal een aanval van Britsche torpedo-motor- booten af. schoten 1 boot in brand en beschadigden een andere zoo zwaar, dat zij verloren geacht kan worden. Daarmede heeft de onder bevel van Kapitanleutnant Behrens staande for matie binnen enkele dagen 5 vijande lijke torpedo-motorbooten tot zinken gebracht en 2 zwaar beschadigd. Vèrdragende batterijen der marine beschoten in den afgeloopen nacht, de Engelsche kust en vijandelijke sche pen voor Dover. Tusschen Boeg en Dnjesir. De B-correspondent van het ANP meldt: In de Wilhelmstrasse achtte men den toestand aan het Oostelijke front Maan dag iets gunstiger dan de vorige dagen. Tusschen Boeg en Dnjestr wordt nog zeer hevig gevochten en de Sovjet- Russen' trachten met alle geweld hun bruggehoofden aan den Dnjestr uit te breiden. In eenige kringen te. Berlijn wordt over tegenmaatregelen der Duitsche le; gerleiding gesproken, die binnenkort aah het daglicht zullen treden. Over het algemeen kan gezegd worden, dat het noorden van het Oostelijke front vrij rustig is geweest. Ook in het midden verloren de aanvallen der bols jewieken Iets aan kracht. Bij Tarnopol zetten Duitsche troepen nog steeds hun tegenaanval voort en wonnen zij ook Maandag terrein. De belangrijkste sector blijkt echter nog steeds het zuiden, waar dc legers van von Manstein tegenover-een gewel dige overmacht aan menschen en mate riaal staan. Nieuws in 't kort. Geweigerd haar kind te voeden. - Dc 22-jarlge ongehuwde moeder G. v. d. B. tc Rotterdam die geweigerd had haar zuigeling tc voeden, naar de politie aan neemt ln de hoop. dat het ktnd sterven zou, Is door do rechtbank op Juridische gronden vrijgesproken. Fietser tc water en verdronken. Maandagavond is de 32-jarige M. Hdevlnk ie Vrlezenvccn (Ov,). toen hij van een be zoek aan zijn zwager te Daaderveen huis waarts keerde, door de duisternis met zijn llets het kanaal gereden. Dinsdagmor ren werd het lijk drijvende gevonden HIJ laat een vrouw met drie kinderen achter. Kinderlijkje gevonden. Mannen van cien gemeentelijken reinigingsdienst tc Delden (Ov.) deden op de vuilnisbelt een lugubere ontdekking, toen «ij temidden het huisvuil het lijkje van een pas geboren kind aantroffen. Bij het genees kundig onderzoek van den poliliegenees- kundigc dr. Hulst bleek. dat het kind dood geboren was. van een gezonde sfeer, van ,,jong-zijn' en kracht. Amphitheatersgewijs aan weerskanten van het Omroeps.vmphonie-orkest staan jonge mannen en meisjes van den Ne derlandschen Arbeidsdienst en jongens en meisjes van den Jeugdstorm. Groen, blauw, wit, oranje. In de ruimte waar hoog langs de ran den der loges de namen der grootste kunstenaars neerzien op jong Nederland en waarin anders hun muziek wordt be luisterd, is thans driftig stroomend blöed, de polsader van een nieuw volk. Nu en dan klinkt boven het geroeze moes een kort commando de organi satie klopt prachtig rijen belangstel lenden komen binnen en nemen plaats. Klokslag 1 uur: 'n Daverend tromgerof fel en schallende fanfares. Afgestooten en als 't ware in gelijke stukken gehakt, dreunen in machtig rhythme de klanken vanaf een achterbalkon over de hoofden der toehoorders. aar voren en weer Dan worden de vanen gedragen. Een commando is het stil. Na samenzang van het lied: „Wij zijn jong en dat is fijn" spreekt een jonge Nederlander. Geen dr. „Zus" of mr. Zoo," maar een eenvoudige jonge kerel heeft het woord; 't Is*tok niet belangrijk, wie er spreekt, maar wét er gezegd zal worden. Nieuw leven overal. - Rustig en beheerscht spreekt hij van de wedergeboorte der natuur op dezen dag, overal merkbaar, op hèt land en in de stad, in de bloemen en boomen. Maar daar niet alleen, ook in de harten der jonge menschen is een onstuimig verlangen ontwaakt. Een verlangen om grootsche daden te verrichten, zonder bang te zijn. Misschien lachen de ouderen daarom en gewis, velen trachten den glans en de fleur aan het leven te ontnemen, maar dat laten wij niet toe. Jeugd, durf te leven en een «idealist te zijn. Heil de jonge lente, heil jong Nederland! roept hij aan het slot van zijn toespraak uit. Onder ademlooze stilte is dit ongekun steld gesproken woord aangehoord. Het gelaat der toehoorders ontspant. Hier was niet noodig een voordrachtkunste naar. al beschikt de Omroep over ge schoolde stemmen. Hier. zoomin als bij de declamatie van het arbeidsmeisje: „Het lied van de jeugd" en bij de 4 spreekstemmen van 2 onbekende meisjes en jongens. Het ging ook niet om lof te oogsten voor persoonlijke prestaties, maar alleen om den geest tot uiting te brengen en om te getuigen van het nieuwe leven, dat de krachten en driften der jeugd bezielt. Het lied van dc jeugd. Het feestdicht „Het lied van de Jeugd" van J. A. v. Kersbergen..muziek van P. Jakma. gezongen door 350 Jonge stem men, begeleid door het Omroep- Symphonie-orkest, is een muzikaal suc ces geworden. Tot slot zongen koor en publiek een drachtig „Alle man van Nêerlands stam". Zoo is dad een aanvang gemaakt met de viering van den 2Ien Maart door de ;ougd Het is niet het plan van den Neo Omroep om elk jaar organiseerend op ie treden. Ditmaal is slechts het initia tief van hem uitgegaan om van den I,entedag een voor de jeugd blijde tra ditie te maken. In de .toekomst zal dc ieugd in verschillende organisaties zelf dezen dag vieren, waaraan de Omroep zijn diensten kan verleenen en voor de technische organisatie zorg draagt. Hoe het ook zij. de 21e Maart van dit (aar 1944 is voor ieder, die deze mani festatie bijwoonde, 'n dag van beteeke- ris geworden. Thans is het Lente, het •"'euwe leven werd geboren. DR. F. O. BRUYNING OVERLEDEN. In 51-jarigen ouderdom is overleden dr. F. O. Bruyning, directeur-generaal, chef der afd. Volksgezondheid bij het dept, van Sociale Zaken. Dr. F. O. Bruyning werd 7 Febr. 1893 seboren te Wageningen. In 1918 behaal- ae hij het arts-diploma én twee jaren later promoveerde hij. In 1929 werd hij benoemd tot hoofd der medische afdee ling van de inspectie van den genees kundigen dienst der landmacht, welke functie hij bekleedde tot 1931. in welk jaar hij de functie aanvaardde van dis- trictstubcrculose-arts te Dordrecht. Als •.oodanig was dr. Bjruyning werkzaam, toen hij met ingang van 1 Juni 1942 tot dirccieur-geperaal werd benoemd. Dr. Bruyning was SS-unterscharf(lhrer. Van verschillende zijden werd mij de vraag gesteld waarom ik voor de onderteekening van de stukjes op deze plaats den naam O v i d i u s gekozen heb. En nu thana ook de leerlingen van een Gymnasium mij om opheldering verzoeken, wordt mij het vuur zoo na aan de schenen gelegd, dat ik wel spreken moet. Het zij zoo. Maar verwacht geen op zienbarende onthullingen. Ik vlei mij overigens minde; met de gedachte, dat ik met mijn verklaring iedereen tevreden zal stellen, dan met het vooruitzicht, dat straks menigeen zal uitroepen: „Maar zoo ls het toch niet heelemaal!" Ovidius, de echte, was een Ro- meinsch dichter uit de eerste eeuw v. Chr. Tot zijn meest bekende wer ken behooren de „Metamorphen" (Gedaanteverwisselingen). i£n hierin, mijne lezers en lezeressen, schuilt het kleine geheim van mijn pseu doniem. Het leven immers althans too zie ik het vertoont zich elke seconde in een andere gedaante. De mensch van elf uur is een andere ais de mensch van vijf minuten over elf. Elke gebeurtenis is als het ware een fragment van een nieuwe levensge daante. Ik heb mij nu tot taak ge steld een klein deel dier gebeurte nissen ln dit hoekje op mijn, uiter aard pretentielooze en altijd goed- moedig-bedoelde, wijze in het licht te stellen. Vandaar de naam VsOVIDIUS. J Nauwere samenwerking. De B-correspondent van- het ANT meldt: Sedert geruimen tijd is cr reedc sprake van geweest, dat de deelneming van de landen in zuidoost- en midden- Europa aan den oorlog geactiveerd zo* worden. Ook eenige bezoeken aan hot hoofdkwartier van den Führer wezen er op, dat de besprekingen dienaangaande begonnen waren. Tot dusver werden officieel nog geen nadere bijzonderhe den verstrekt. De vermoedens en de geruchten over deze activeering waren de laatste dagen wel herhaaldelijk het onderwerp van gesprekken in politiek* kringen, doch daar geen positieve aan wijzingen ter beschikking stonden, ont hield men zich officieel nog van com mentaar. Eerst Maandagmiddag heeft d» spreker van het ministerie van buiten- Iandsche zaken in de conferentie voo* de buitenlandsche pers met buitenge wone mededeelingen een einde aan de spanning gemaakt. Gesandter Schmid zeide, dat de ge beurtenissen in zuidoost-Europa niet* geheimzinnigs hebben en dat men er rustig en openhartig over spreken kan. De ontwikkeling van. den oorlog heeft een organisatie en een nieuwe opstelling van alle beschikbare krachten noodza kelijk gemaakt. Na wederzijdsch over leg hebben Duitschland en zijn bondge- nooten in het zuidoosten en midden vari Europa besloten alle krachten voor dei» oorlog te mobiliseeren en tot nog nau were samenwerking over te gaan. •Op den voorgrond zal hierbij waar schijnlijk een zeer hechte militaire sa menwerking tusschen Duitschland ea Hongarije komen te staan, waartoe de inleidende maatregelen, zoowel op poli tiek als op militair gebied, reeds geno men zijn. Over eenige dagen zïtflen dez* maatregelen ook naar buiten toe zicht baar worden. Verhooging melkrantsoen. 's-GRAVENHAGE. 21 Maart. - Met ingang van 18 Maart 1944 is de hoe veelheid volle melk, welke in het z.g. volle melkgcbied op den taptemelkboB mag worden afgeleverd, wederom ge bracht op 13/4 liter, inplaats van 1 liter per bon. Handelaren ln het bo vengenoemde gebied moeten derhalv» op de thans geldige bonnen Taptemelk 13 en Taptemelk 14 1 3/4 liter volle melk per bon afleveren. UIT DENOMTREK. Noordscharwoade. Politie. Gevonden: een leeren scha- kelrlem en een handwarmer. Inlichtingen bij den heer Van der Mars. Biljartwedstrijd. De bekende biljart- prof. Pardon heelt Maandagmiddag la café Spoorzlcht alhier onder groote be langstelling gespeeld tegen den gérant vat dit café, den heer G. Hop. die onder da biljarters ln ons land ook een goede* naam heeft. De voorgift van 300 caram boles was dan ook aanmerkelijk te groot. De heer Hop had-spoedig de 150 car. g«s- maakt, maar men speelde evengoed doof, totdat de heer Pardon in 30 beurten do car. 'bereikt had. De heer Hop had toen in 29 beurten J46 caramboles. Het gemiddelde van den heer Pardon Was 16.66, dat van den heer Hop 11.93. Da heer Pardon maakte een hoogste serie an 07, de heer Hop een van 52. Voor de vele blljartliefhjbbers, die de zen wedstrijd hebben bijgewoond, tvn» er veel te genieten. Ook de kunst- en fao- taslestooten hadden weer aller bewonde ring. Schaakmat heeft een bibliotheek. Naar wij vernemen heeft de schaakver- ccnlging Schaakmat alhier zich een bi bliotheek aangeschaft, waarin tal van In teressante werken op het gebied van het schaken zijn opgenomen. De heer J. Lln» deboom treedt op als bibliothecaris. Men deelt ons mede, dat ook voor nlet-leden de gelegenheid bestaat, boeken uit de» bibliotheek te lecncn. Zaandam J— Schaakmat 2 9 1/i1/*. Schaakmat 2 heeft bij den Zondag te Alk maar tegen het derde tiental van Zaan dam gespeelden wedstrijd een flinke ne derlaag moeten lijden. Zaandam 9 won met 9 1/2—1/a. Simultaan schaken. De belangstelling voor het schaken is onder de Langedljker jeugd zeer groot. De heer W. Kaan, do kampioen van Langedljk, zal Maandag s.s, in het clublokaal van Schaakmat een sl- multaan-seance geven tegen een JS-t«\ Jeugdige schakers. Wintercompetitie van Schaakmat. De uitslagen van de voor de wintercompeti tie gespeelde partijen lulden als volgt: le klas: D. Koorn—H. Hart 0—1; J. Smit -G. Goudsblom 0—1; W. Kaan—J. Kllnkert 1—0; J. Ootjers—H. J. Schut l0; J. J. Kroon—J. Krijgsman 1/31/2. 2e klas: J. Heidsma—C. Krijgsman QX< van Loenen—K. de Vries 1/31/2: J. Lindeboom—A. Coppens 1—0. 3e klas: W. Muller—G. Vader 1—0: G. Vader—W. Muller 0—1: P. Rustenburg—J. Hout 0—1: A. J. de Wit—J. de Reus I—0. Juniores: C. Dullemond—J. Vijzelaar 1—0; W. Staqj—W. Verkroost 1—0: W. Stam—D. Polman l—0: D. Peetoom—K. Brouwer 1—0; K. Brouwer—D. Polman C. Langedljk—D. Polman 1—0: O. Langedijk—H, Kuiper 1—0.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1