NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Duitschetroepen in Hongarijeaangekomen Zware afweergevechten in gebied van Brody Japan voor den beslissenden strijd. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C9. Bureau tder Schager editie: Scbagco: LaaD 201. Telefoon 444 <2 lijnen). Postrekening" 66189 DONDERDAG 2» MAART 1944. SCHAGER EDITIE. 88c Jaargang, No. 70, 2 pagina's. Advsrtentls-tarlef: Prijs der gewone advertenties in dne Editie 11 et. per m.m. Bij eontraet binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeelc oplage op aanvrage. Deze Conrant verschijnt dagelijks. Ter doeltreffende bestrijding van het bolsjewisme. Nieuwe Hongaarsche regeering gevormd. ACTIEVER ROL VAN HONGARIJE. Het Hongaarsche persbureau M.T.) heeft Woensdagmiddag het volgende officieele communiqué gepubliceerd: Teneinde in het kader van dc ge meenschappelijke oorlogvoering der in het Driemogendhedenpact verbon den Enropeeschv naties tegen den gemeenschappelijken vijand Hon garije ter zjjde te staan, vooral om de doeltreffende bestrijding van het bolsjewisme door de mobilisatie van alle krachten en het tot stand brengen van uitgebreide beveiligin gen te versterken, zijn op grond van wederzijdsch overleg Duitsche troe pen in Hongarije aangekomen. In plaats van de afgetreden tot dusver aan het bewind zijnde regee ring heeft zijne hoogheid de heer Rijksbestuurder de vorming van de nieuwe regeering opgedragen aan Stojay, tot dusver gezant in Berlijn. De beide verbonden regeeringen zijn het er over eens. dat de getroffen maat regelen ertoe zullen bijdragen, in den zin van de oude vriendschap en wapen broederschap tusschen het Hongaarsche en Duitsche volk. alle hulpmiddelen van Hongarije voor de eindoverwinning der gemeenschappelijke zaak te gebruiken. Alle krachten vereeni?d. De diplomatieke correspondent van het DNB, dr. Siegfried Horn, schrijft: Reeds op de persconferentie van het Auswartige Amt van j.1. Maandag was In antwoord op een desbetreffende vraag erop gezinspeeld, dat in het kader van de militaire ontwikkeling een intensie ver deelneming van het zuidoosten aan de gemeenschappelijke taken en doel stellingen der mogendheden die in het Pact van Drie zijn vereenlgd, noodzake- lijk zow kunnen worden. Uit de thans gepubliceerde officieele communiqué's wordt duidelijk, dat Hongarije in het kader van den Europeeschen afweer- strijd tegen het bolsjewisme en tegen de intriges zijner Engelsch—Amerikaan- sche bondgenooten, geroepen is een actievere rol te spelen. Niemand, die vertrouwd is met de militaire noodzakelijkheden, en die de nauwkeurieheid kent. waarmede de po litieke leiding van het Rijk met derge lijke noodzakelijkheden pleegt rekening te houden, zal verbaasd zijn over de ge troffen mahtreee'en. Verrast en zoo als reeds in andere gevallen teleur gesteld zouden hoogstens die kringen van het vijandelijke en van het met hen sympathiseerende neutrale bu'tenbjmj zijn, die óok in Hongarije een geScmftt object meenden te hebben gevonden voor hun zenuwoorlog en hun influiste ringen. Uit de officieele communiqué's blijkt duidelijk, dat Hongarije en Duitschland in hun eigen belang en in het be'ang van Eurooa. maaf'-eee'en ge nomen hebben, die in niets de zelfstan digheid van Hongarije afbreuk doen of Frontstrijders uit Cassino bij dr. Göbbels. Rijksminister dr. Göbbels heeft Dins dag een delegatie fronstrijders uit het gevecljtsgebied van Cassino ontvangen, die onder leiding van den Ridder- kruisdrager Kolonel Von Behr een be zoek van eenige dagen aan de Rijks hoofdstad brengt. De soldaten schil derdén dr. Göbbels uitvoerig hun op treden en de omstandigheden van den strijd in dit veelomstreden gebied van het Zuid-Italiaansche front. Uit hun woorden bleek de vastbeslotenheid de hun toevertrouwde stellingen stand vastig te verdedigen tegenover een sterke overmacht aan menschen en materiaal en den vijand waar deze zich vertoont, te vernietiger) Het volk is trotsch! ,*,Het geheele Duitsche volk", zoo zeide "Ör. Göbbels tot de strijders van Cassino, „houdt den blik op u en uw kameraden gevestigd en toont bewon dering en dankbaarheid voor u. Ook aan vijandelijke zijde weet men de bui tengewone beteekenis van dezen strijd aan het Italiaansche front naar waarde te schatten. De vijand heeft hier tever geefs getracht door meedoogenloos in den strijd brengen van zijn materi aal, voor/hl. van zijn luchtmacht, een beslissing af te dwingen. Er is echter gebleken, dat hij met duizenden ton nen ontplofbare stoffen wel een stad met den grond gelijk kan maken, doch niet den geest van de mannen kan vernietigen, die vastbesloten zijn dit gevechtsgebied met alle krachten te verdedigen. Aan het front en in het vaderland, vooral in de door de vijan delijke luchtterreur getroffen gebieden, heerscht dezelfde onwankelbare over tuiging van de rechtvaardigheid van den strijd van Duitschland en de nood zakelijkheid van de eindoverwinning Wij zijn vast overtuigd, dat de ver- nietigingswil van de vijanden teniet moet gaan door dezen he'dhaftigen geest, die front en vaderland in gelijke mate bezield." zijn rechten beknotten, doch uitsluitend tot taak hebben, naar buiten en naar binnen alle krachten te'vereenigen voor den strijd van Europa tegen het ge meenschappelijke gevaar, en elke pene tratiemogelijkheid uit te schakelen. Van Duitsche zijde is den laatsten tijd steeds weer er op gewezen, dat de oorlog naar dramatische hoogpunten en wellicht zelfs naar zijn beslissend keerpunt schijnt te snellen. In die omstandigheden zou het niet te ver antwoorden zijn, wannéér ook maar een beveiliging, die tot de eindover winning kan bijdragen, buiten beschou wing werd gelaten. Niet alleen de Duitsche natie, die in den Europee schen vrijheidsstrijd de leiding heeft, doch evenzeer haar wapenbroeders die voor dezelfde taak geplaatst zijn, heb ben aanspraak op het nemen van vérziende voorzorgsmaatregelen tegen over situaties, zooals die door de bedreiging uit het oosten zouden kun nen ontstaan. Daar een zoodanige be dreiging zich niet alleen begon af te teekenen in propagandistisch-politiek- opzicht, doch ook militair, en wel tegen een sector, waarin de vijand een zwakke plek van den Europeeschen flank vermoedt, werd de thans ge schiede versterking van dezen verde digingssector noodzakelijk. Op de plaats van den utopischen „cor don sanitaire," die vroeger in Brilsche en andere hoofden als mogelijke dam tegen den vloed uit iet oosten spookte, en wellicht nog spookt, hebben de op bouwende kraenten van het nieuwe Europa een levenden „cordon militaire' gezet, aan welks versterking voortdu rend gewerkt wordt. In dien zin moeten ook de jongste naatregelen worden op gevat, die thuis behooren in 't arpo*«re kader der bescherming van Europa Hon garije neemt zijn plaats aan het strij dende front in, dat van de Oostzee tot. de Middellandsche Zee zich opmaak^ voor den beslissenden strijd. Sovjet-vliegtuigen boven Hongaarsche grens. Naar M.T.I. meldt, hebben Sovjet- Russische vliegtuigen In de avonduren van 21 Maart boven de Oostgrens van Hongarije gevlogen en het luchtruim weer verlaten na oostelijke en zuidelijke gebieden te hebben gepasseerd. De terugtocht geschiedde in bijna denzelf- dep koers. Er wordt geen melding ge maakt van het uitwerpen van bommen. Nieuwe Duitsche gezant in Boedapest. De Führer heeft op voorstel van den Rijksminister van buiténlandsche zaken, von Ribbentrop, dr. Edmund Veehsen- mayer benoemd tot gezant en gevol machtigde van het groot-Duitsche rijk in Hongarije. Von Jagow, die tot dusver Duitsch gezant ln Hongarije was, heeft een functie gekregen aan het Auswar.- tige Amt. Duitsche successen aan den Boeg fn aan het Moermanfront. Smernika ontruimd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 22 Maart (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: Aan den benedenloop van den Oekrainschen Boeg vielen de Sov jets op verscheidene plaatsen ver geefs aan. Een vijandelijk brug- gehoofd pverd ln een tegenaanval verder verkleind. Tusschen den middenloop van den Oekrainschen Boeg en den Dnjestr duren dc zware gevechten met overmachtige Sovjetstrijdkrachten voort. Talrijke bolsjewistische aan vallen werden met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. De stad Smerinka werd volgens bevel ontruimd. Tusschen Prpskoerof en Tarnopol gingen de bolsjewisten met steyke in fanterie- en pantserformatie3 opnieuw tot den aanval over. In zware gevech ten werden 33 vijandelijke pantserwa gens vernield. Ook in het gebied van Brody leverden onze troepen zware af weergevechten met de opgerukte vij andelijk© strijdkrachten. Het garnizoen van Kowel sloeg verscheidene vijan delijke aanvallen af. 0 Ten zuidoosten van Witebsk hervat- Nieuwe aanval op Berlijn. Formaties Amerlkaansche bommen werpers, krachtig door jagers be-. schermd. hebben, naar het DNB ver neemt, Woensdagmiddag, profiteerende van de slechte weersomstandigheden boven Noord-Duitschland. opnieuw woonwijken van de stad Berlijn aan gevallen. De bommen werden zonder eenig grondzicht neergeworpen. Er ontstonden schade en verliezen onder de bevolking. De Duitsche luchtverdediging, die den strijd aanbond met de vijandelijke formaties, werd door de zware bewol king en de dichte sneeuwjachten zeer in haar optreden gehinderd. De nieuwe aanval op Londen. De Woensdagochtend vroeg door es kaders Duitsche bommenwerpers op Londen ondernom%n aanval is, naar het DNB verneemt, de twaalfde sedert het begin van de nieuwe faze in den slag. om de Brltsche hoofdstad. Deze aanval trof Londen in het hart. De City werd zwaar getroffen cjoor tal rijke brisant- en brandbommen. Tegen middernacht vlogen de Duitsche for maties op een bepaalde plaats over het Kanaal en wel zoodanig, dat de vijandelijke waarnemingsposten noch het aantal konden schatten noch tijdig genoeg konden uitmaken, wat het aan valsdoel zou zijn. Te 0 uur 48 stiet de eerste golf door den vuurgordel van het Britsche afweergeschut. Zij liet haar bommen vallen op een nauwkeu rig afgebakend gebied. De bemannin gen der volgende eskaders, die door een nieuwe list zonder verliezen door de afweerhel waren gekomen, konden zonder moeite de speciale doelen her kennen, doordat het gebied door ge weldige branden verlicht werd. Ook voor het laten vallen der bom men pasten --'e vliegtuigen een nog doeltreffender systeem toe. In ieder geval was de uitwerking van den aan val in verhouding tot het aantal aan vallende toostellen" buitengewoon groot! Teruggekeerde bemanningen verklaarden: „De slag om Londen duurt voort. Wij komen terug." REURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring ge- honden worden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 uur te Amsterdam. Dam 4 en op Maandag 27 Maart' van 9 tot 14 nur te Den Haag in één der zalen van A m I c 11 i s. Westeinde 15. waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, ten einde gekeurd te «lorden voor de Waffen-SS. SS Wachtbataillon in Amersfoort Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Gcrmaansohe SS ln Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Personen tusschen 1930 jaar. u aanmeldlngsjllichtig z|jn voor de te werkstelling. kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun- verb'ntenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor .de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn: w karhkter, gedrag, prestatie. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bu de navoigendp Nehenstellen der Waffen-SS: Amsterdam. Dam 4; Alkmaar Langestraat 56; Heerlen Saroleastraat 25; Groningen Heerenstraat 46; F.nschede. Hcne','oschcstraat 30 en eveneens bij het Ersatzkommando Korte Vijverberg 5," Den Haag. ten de bolsjewisten met verscheidene divisies infanterie en talrijke pantser wagens hun doorbraak-pogingen. De. in verscheidene golven stormloopende bolsjewisten werden met afgrendeling van een penetratie afgeslagen. In het hooge noorden sloeg de uit Hessische grenadiers bestaande bezet ting van een steunpunt in den sector Kandalaksja aanvallen van twee bols jewistische infanterie-regimenten met zware verliezen voor den vijand af en maakte gevangenen. Aan het Moer man-front namen Oostmarksche berg- jagers een vijandelijk steunpunt stor menderhand en vernietigden de be zetting. Bij de zware gevechten in den zui delijken sector van het Oostelijk front heeft de Rijnlandsch-Westfaalsche 6e pantserdivisie zich in aanval en afweer bijzonder onderscheiden. Nieuwe aanvallen op Cassino. In Italië zette de vijand ook gisteren met de grootste verbetenheid zijn met zware verliezen gepaard gaande aan vallen op Cassino zonder succes voort. Bij de beschieting der havens Anzlo en Nettuno door onze vèrdragende batterijen werden treffers geplaatst op een vijandelijk vrachtschip. Kustbat- terijen der marine namen in de Adria- tische Zee voor S. Giorgio twee vij andelijke torpedojagers onder vuur, dwongen hen den steven te wenden en schoten een der jagers in brand. Londen gebombardeerd. Stooraanvallen van vijandelijke vliegtuigen waren in den afgeloopen nacht gericht op» plaatsen in het Rijn landsch-Westfaalsche gebied. Een nieuwe groote aanval van for maties zware Duitsche gevechtsvlieg tuigen op Londen veroorzaakte door het massale neerwerpen van brisant- en brandbommen wederom uitgebreide branden en verwoestingen. Britsche artillerie beschoot zonder succes een Duitsch convooi ln het Ka naal. Vèrdragende batterijen van onze ma rine namen daarop Dover met waar genomen goed gevolg onder vuur. Varen, dat is leven. Een Hollandsche jongen behoort op de zee, Pak op dus je bultzak 'en vaar met ons mee. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 17—45 jaar. Inlichtingen worden verstrekt door de Marineannahmestelle West für Germ. Freiwillige, Plompetorengracht 24, Utrecht, het SS-Ersatzkommando Niederlande, den'Haag, Korte Vijverberg 5, Nehenstellen; Amsterdam: Dam 4. Alkmaar, Langestraat 56; Groningen: Heerestraat 46; Enschede: Hengelo- schestraat 30 en Heerlen: Saroleastraat 25 en door alle Hafen- en Orts- kommandanturen in Nederland. Militaire situatie gedurende de laatste zes weken ernstig geworden. Het lot van Japan. Minister-president Tojo heelt gis ter ln het parlement het woord ge voerd, waarbij hl) zich in het kort bezig hield met den binnenlandschen en buitenlandschcn toestand. Allereerst moet worden opgemerkt, zoo zeide Tojo, dat de militaire situa tie gedurende de afgeloopen zes weken zeer ernstig Is geworden. In den Stil len Oceaan heeft de vijand uit alle macht aanvallen ondernomen op de Marshall-eilanden en de Marianen. Al zijn de Japansche troepen er in ge slaagd den vijand aan de voorste front linie terug te slaan, het spreekt toch vanzelf, dat do vijand met overmach tig oorlogsmateriaal zal blijven trach ten, door offensieven een succes te be halen. Het Japansche rijk staat dan ook voor beslissende gevechten, van welker afloop het lot van het land af hankelijk is. Er is thans geen verschil meer tusschen het voorste gevechts front en het thuisfront. In deze een heid ligt echter tegelljkertUd de sleutel voor de definitieve overwinning. De premier sprak vervolgens over de verschillende oorlogsmaatregelen van de laatste weken, die alle ten doel hebben de gepeele kracht van het land voor de zen totalen oorlog te mobiliseeren. tojo zeide met bijzondere voldoening te kunnen constatceren, dat de totale mobi lisatie groote vorderingen heeft gemaakt. Vooral de luchtmacht wordt van dag tot dag versterkt. Anderzijds hébben deze maatregelen grooten invloed op de levens omstandigheden van het volk, doch de regeering zal alles doen om het bestaans minimum te blijven waarborgen. Met vol doening kon-de minister er op wijzen, dat alle maatregelen veel begrip en steun bli het geheele volk hebben gevonden. Ten aanzien van den toestand ln Euro pa zeide Tojo, dat Duitschland er tot dus-' verre in geslaagd is alle moeilijkheden te overwinnen. Duitschland voert thans met sterke strijdkrachten een elastischen en succesvollen strijd tegen de Engelschen en Amerikanen. Japon wenscht zijn bondge noot In dezen strijd alle succes. Ten slotte sprak Tojo woorden van waardeering voor de prestaties der ver schillende Oost-Azialische landen. Hun nauwe en vruchtbare samenwerking le vert den besten waarborg, dat Engel schen en Amerikanen er niet in zullen slagen nogmaals in Oost-Azlë binnen te dringen. Verduister v. 19.6.30 uur. 24 Maart: Zon op' 6.34, onder 19.00. Maan op 7.04, onderi 18.59. (12.36 N.M.) Bij onze Vrijwilligers Sleehls weinige meters voor de Sovjetlinie b een telefoonverbinding met de buitenwereld tot stand gebracht tjtf PK Ohlemacher/Atl/H/P m Nieuws in 't kort. Slachtoffers van een projectiel. Maandagmiddag vonden vier bewoners van Tolbert, gem. Leek, in het welland eenige brandbommen. Een der projectie len brachten zij tot ontbranding. De ge volgen waren verschrikkelijk. De 40-Ja- rige J. v. d. Velde, vader van vier kin deren. de 16-jarige R. Wijnalda en zijn broertje, de 14-jarige E. Wijnalda. allen uit Leek, werden zwaar gewond naar het Academisch Ziekenhuis te Groningen ver voerd. Men vreest voor hun leven. De 15- Jartge S. v. d. Veen uit Leek liep lichte brandwonden op. De uitbarsting van den Vesuvitts. Reuter verneemt uit Napels, dat de uit barsting van den Vesuvius Dinsdagmid dag in een nieuwe phase is getreden. Reusachtige rookwolken bedekken den berg en overkoepelen de baai van Na pels. Hot district Cercola werd geëva cueerd. Meer dan 14.000 mannen, vrou wen en kinderen hebben de bedreigde plaatsen verlaten. Zomertijd in Duitschland. De zomer tijd begint dit jaar in Duitschland op 3 April des ochtends om twee uur. Op dit tijdstip zullen de wijzers van alle ken één uur vooruit gezet worde: NA DE RAMP VAN NIJMEGEN. Velen meldden zich spontaan als bloedgever. In het maandblad van het Ned. Roode Kruis wordt melding gemaakt van bloedtransfusies die noodzakelijk wa ren om slachtoffers van den bomaan val op Nijmegen op 22 Februari j.1. van een wissen dood te redden. Het blad deelt mede, dat den middag van de ramp reeds 56 bloedtransfusies waren verricht. Toen er gebrek aan donores (bloed gevers) dreigde te ontstaan, liet men hieraan mondeling bekendheid geven. Een. groot aantal menschen verklaarde zich hierop bereid bloed af te staan en meldde zich aan het ziekenhuis. Dank zij maatregelen, waardoor het mogelijk was onmiddellijk te bepalen, tot welke bloedgroep de betrokkenen behoorden, heeft men van dit spontaan aanbod een dankbaar gebruik kunnen maken. RADIOPRAATJJE MAX BLOKZIJL. Max Blokzijl spreekt in de serie Brandende Kwesti'es hedenavond over Hilversum I om 18.46 uur over „Een Jordaansche arbeider .schrijft". De bevrijding van Britsch-Indië. Minister-president Tojo heeft een of ficieele verklaring afgelegd met betrek king tot de bevrijding van Britsch-Indië, waarin hij o.a. zeide: Het Indische nationale leger la onder bevel van den leider der voorloopige vrije Indische regeering, Soebhas Chandra Bo- se, in samenwerking met de Japansche strijdkrachten aangetreden voor den lang verwachten opmarsch ln het Indische va derland. Het feit, dat de troepen van het nationale leger zoo korten tijd 11/2 jaar na de vorming van de voorloopige rpgeering van het vrije Indlë overgaan tot krachtig optreden, geeft aanleiding tot hartelijke gelukwenschen. De vreugde van 400 millioen Indiërs, die vele jaren hebben geleden vah de tyrannie en vervolging van Engeland, moet zeer groot zijn. Ja pan heeft het voornemen den vijandelijken invloed te vernietigen en Indlë geheel en al In handen van het Indische volk te laten. Alle gebieden van Indië, waarin het na tionale leger oprukt, zullen onmiddellijk worden onderworpen aan het bestuur van de voorloopige regeering van het vrije Indië. Wij mogen natuurlijk niet aanne men, dat de weg naar deze bevrijding ge makkelijk zal zijn. Ik hoop en vertrouw, dat hel Indische volk en leger alle mede werking zullen verleenen en alle moel- lijkheden-zullen overwinnen voor 't voort zetten vaïi den opmarsch naar de over winning. NIEUWE RANTSOENBONNEN EN RANTSOENKAARTJES. 'S-GRAVENHAGE. 22 Maart. Met ingang van 20 Maart 1944 reiken de distributiediensten rantsoenbonnen en rantsoenkaartjejs uit, welke voorzien zijn van den opdruk „8-7-'44. Van dien datum af worden geen rantsoenbonnen en -kaartjejs met opdruk ,.15-4-'44" meer afgegeven. De in omloop zijnde rantsoenbonnen en -kaartjejs met den datum 15-4-'44 blijven evenwel geldig tot en met 15 April a.s. De wisselbonnen „brood 1/4 rantsoen", „boter 1/50 rantsoen", .kaas 1/4 rantsoen", „melk 1/7 rantsoen", „tap temelk 1/7 rantsoen" 'en „vleesch 1/4 rantsoen", alsmede de rantsoenbonnen voor cacao en Industrieele artikelen (brandstoffen enz.) blijven tot nader erder geldig. In tegenstelling tot de vroegere regeling kunnen de rantsoen- tonnen ,,15-4-'44' niet wordeninge wisseld voor nieuwe rantsoenbonnen. SCHACF.N. BEROEPEN. Ds. P. H. Kapteyn alhier heeft een beroep ontvangen naar de N.H. Gem. te Veendam. Laneednl! Een goede les. Dezer dagen bericht ten wij. dat een flets, welke even .onbe heerd voor een sigarenwinkel stond, was gestolen. Dit is niet heelemaal juist. Het karretje was wel weggenomen, maar naar later is gebleken niet door een zwijntjes jager doch door de politie. De onvoorzich tige jongeman heeft zijn rijwiel weer te ruggekregen, doch werd tevens vereerd met een bekeuring wegens het onbeheerd laten staan van zijn karretje. Voor hem een goede les en voor anderen, die dit lezen, nog èens een waarschuwing, dat men rijwielen niet onbeheerd aan den openbaren weg mag laten staan. Het Wlt-Gele Krols. In, de dezer da gen gehouden Jaarvergadering van de vereenlging „Het Wit-Gele Kruis", welke onder leiding stond van den secretaris, doordat de voorzitter verhinderd was, werd medegedeeld, dat de Moedercursus In den afgeloopen winter niet kon door gaan wegens drukke werkzaamheden van de zuster-docente en wegens verkeers- moeilijkhehen In het jaarverslag kwam de toenemende zorg voor de volksgezond heid tot uiting. In deze afd deden zich geen ernstige moeilijkheden voor. Het gebrek aan- voldoende gediplomeerde kraamvrouwverpleegsters deed zich, me de tengevolge van het stijgende geboor tecijfer zeer sterk gevoelen. Zr. Prancina legde voor de wijkverpleging 3004 bezoe ken af ln 116 gezinnen: voor t.b.©-bestrij ding 150 bezoeken. Het consultatiebureau voor zuigelingenzorg schreef 70 zuigelin gen in. het kleuterbureau 41 kleuters Er werden 7 personen door de hoogtezon be straald. De materialenafdeeling leende 414 artikelen uit. Er werden 25 nieuwe leden Ingeschreven. Het ledental was einde December 212 voor de kraamverpleging en 496 voor materialen en wijkverpleging De R.K E.H.B.O. kan zich handhaven en geniet de volle belangstelling. De vierinc van het 12V;-jarig bestaan, welk iubi- leum in October 1943 herdacht kon wor den, werd wegens de tijdsomstandigh?den uitgesteld. De rekening van de kraamver pleging sloot op een totaal bedrag van f 735.56, die van de afd. materialen op f 1351.86 en die van de wijkverpleging op f 2221.89. Boeken en bescheiden waren in orde bevonden Den penningmeester werd décharge verleend. Hierna volgde vast stelling der begrootingen voor het jaar 1944. Dc aftredende bestuursleden, de hee- ren N. Kr.amer en N. Sneekes. werden herkozen. De heer Jb, Beentjes werd be noemd tot afgevaardigde naar de centrale vergadering. Ook brood. Een bejaarde lezeres uit de Hulk bij Hoorn 6tort in een langen brief haar hart uit. Haar man, die vijf en veertig jaar bij één en dezelfde firma in betrekking geweest is, is kortge leden gestorven en van dat oogen- blik af heeft de firma zich niet slechts weinig meer van haar aange trokken, doch haar het leven nog be moeilijkt op den koop toe. De oude vrouw heeft, naar zij mij meldt, de heeren gewaarschuwd met het fiere 'woord uit den bijbel: „Wee dengene, die op het kleed van dc weduwe trapt!" Deze oude vrouw, die allerminst den indruk maakt, dat zij de zaken anders voorstelt dan zij in werkelijk heid zijn, is weer één der velen, die ondervinden, dat de deugd der dank baarheid nog lang geen gemeengoed der massa is en dat nog talloozen handelen naar het wrange bevel: „De Moor heeft zijn werk verricht, de Moor kan gaan!" Ik weet wel, dat men voor schoone volzinnen bij den bakker geen brood krijgen kan en dat met fraaie gezeg den en spreuken het leed om een onrecht niet te niet wordt gedaan. Maar het is toch altijd goed wanneer men in eerlijkheid van zichzelf ge tuigen kan, dat men zijn plicht na gekomen is en het besef met zich meedragen mag: „Wie een laagheid aan mij begaat, verlaagt mij daar mede nog niet." Dat is óók brood en ik reik dit gaarne mijn bejaarde briefschrijfster over. L OVIDIUS. J Jubileum. Dinsdag heeft de heer X. Stip den dag herdacht, waarop hij 25 Jaar geleden in dienst trad bij de Nedérland- sche Spoorwegen. Ongeveer 23 van deze 23 Jaren Is re heer Stlj werkzaam geweest aan het station Noord-Scharwoude, voor namelijk aan de laadplaats Noord-Schar^ woude-Dorp, waar hij thans sinds eenige Jaren de functie van lfjn-assistent ver vult. Dat de jubilaris zich ln al die Ja ren zeer vele vrienden heeft verworven is dezen dag zeer duidelijk gebleken. Zijn geriefelijke woning aan den Laanweg wat. op sommige oogenblileken bijna te klein om de groote schare belangstellenden te bevatten. Het was den geheelen dag een komen en gaan van collega's, handelaren, vertegenwoordigers van de veiljngsver- eenlging en tal van andere relaties van de Nederlandsche Spoorwegen, die den heer Stip en zijn familie kwamen geluk wenschen. Er zijn vele mooie woorden gesproken, maar de meesten lieten het niet bij woorden. Tal van bloemstukken en andere geschenken vertolkten de ge voelens, welke men ten opzichte van den Jubilaris koestert. Het was voor den heer Stip en de zijnen een mooie dag. Zaidscharwoade. Bridge-wedstrijd. De uitslag van den in café De Schelvlsch alhier gehouden brldge-wedstrljd was als volgt: Groep I, oneven lijn: H. Kuiper—C. Beekwa, 16 pnt.: G. Kamper—J. Komen, 18 pnt.; J. Schuit—D. Rijper, 22 pnt.; I. Kamper—D. Entes, 11 pnt., 2e pr.; J. d. Abeele—K. Ruiter, 8 pnt., Ie pr. Even lijn: H. Boon—J. Burger. 16 pnt, 2e j>r.; c. Bruin—Schouten, 17 pnt.: fl. Smït^-A. Schram, 16 pnt.; C. Borat—ïf. Kaan, 7 pnt., Ie pr.; C. Bruin—A. Kra mer, 10 pnt. Groep n, oneven lijn: M. Goudsblom— P. Eecen, 24 pnt.: C. Wit—H. Machlelse, 24 pnt.; G. Vroling—W. Bergen, 15 pnt., Ie pr.; H. de Vries—P. Deutekom, 17-pnt., 2e pr.; C. Bras—H. Kramer, 19 pnt., Je pr.j A. Weel—S. Jonker, 27 pnt. Even lijn: A. Bruin—K. Zijp, 18 pnt, J« pr.; Jb. Beers—W. Vader, 30 pnt.; A. Goudsblom—P. Konijn, 26 pnt.; C. Bakker C. Goudsblom, 15 pnt., Ie pr.; J. Zijp— L. Overtoom, 18 pnt., 2e pr.; J. Heldsma— J. Langedljk, 19 pnt. Ovdknrsnet. „In t gouden haantje". - Zondagavond heeft het gezelschap „De Kluchtspel era" in de tooneelzaal van ,,'t Huls de Brede- rode" een voorstelling gegeven van da klucht „In 't gouden Haantje" doorOtto Hartung. Een zeer talrijk publiek, de vaal was geheel bezet, heeft de verrich tingen van de tooneelisten met. veel pleizier gevolgd. De inhoud van dit. stuk, dat reeds verscheidene malen ln deze omgeving werd opgevoerd, Is voldoend* bekend. De aanwezigen hebben zich' kostelijk vermaakt met de zeer talrijk® vaak zeer kluchtige verwikkelingen waaraan dit stuk zoo rijk is. Vooral Piet Köhler, als wethouder Bollman en Kal man Knaack, als leeraar Schwannecke, de beide pantoffelhelden wier itsnattin- gen in 't café „In 't gouden haantje" de oorzaak waren van al deze moeilijkhe den, wisten de lachspieren in beweging le brengen. Frans Nienhuys zorgde even eens voor menig vroolijk moment al* kok en plaatsvervangend kantonrechter. De liefhebbende, ietwat tyrannieke echt- genooten der pantoffelhelden werden met overtuiging uitgebeeld door Risk Berkhout en Annie Schuitema. De ove rige medespel enden* kweten zich ook' goed van hun taak. Het was een vlott» uiterst grappige vertooning, waarom men eens echt heeft kunnen lachen. D« toeschouwers beloonden de spelers tel kens met een daverend applaus. Marie Kliffen zingt ln het Concertge bouw. - Naar wij vernemen is ome plaatsgenoote Marie Kliffen uitgenoo* cMgd als soliste op te treden bij het op Zondag a.s ln het Concertgebouw té Amsterdam door de zangver. „Zanglunt**, dirigent 'W. Hespe, te geven concert. De schooljeugd voetbalde. - De eerst» oefenpartijen tusschen elftallen van do lagere scholen aan den Langedljk zijn Zaterdagmiddag op het DTS-terreln ge speeld. De heer van Drunen, consulent voor de lichamelijke opvoeding, heeft voor den aanvang van de partij een korte toespraak gehouden, waarin hij het doel van deze ontmoetingen uiteenzette. Men wil door deze oefenpartijen, wed strijden kunnen het niet genoemd wor den, de schooljeugd de regels van het voetbalspel leeren. Dit gaat opi de ge makkelijkste manier als zij zelf aan het spel deelnemen. Tijdens de.gespeelde nartijen kwam dit duidelijk tot uiting. Verscheidene malen werd het spel on derbroken, waarna de jongens op fouten in het spel en in de opstelling werden gewezen. Zoowel de heer van Drunen als de voorzitter van DTS, ds. Willink, en de heer N. Kooiman, van de jeugd commissie van DTS, hebben de noodig® wenken gegeven. Het was een leuke, 'eerzame middag voor de jongens. Zij zullen den volgenden Zaterdag wel weer heel graag meedoen. 't Zand. Verlof B. - De Burgemeester heeft aan den heer L. Hendriks alhier een verlof B voor den verkoop van alcohol vrijen drank ver'eend voor een kamer van het perceel K 41. gelegen aan den Rijksweg alhier

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1