NOORD-HOLLAND Andere wind waait in het land van Horthy. DAGBLAD VOOR Garnizoen van Kowel sloeg nieuwe aanvallen af. Uitgave: Dagblad voor Noord-HoMand N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 <2 lijnen). Postrekening 661S9. VRIJDAG 24 MAART 1944. SCHAGER FOUTE. 88e Jaargang, No. 71, 2 pagina's. Advertentie-tarief i Prijs der gewone advertenties In dm Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor dc geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschUnt dagelijks, Geen halfslachtigheid meer. IN haar diepste wezen, is de groote politieke en sociale vernieuwing?-" beweging, die Europa beheerscht, dooi haar noodgedwongen totaliteitsaanspra- kan vijandig aan iederen vorm van compromissen en halfslachtigheid. Wan neer zoo nu en dan, hier en daar. uit opportunistische redenen een compro-1 mis aangegaan wordt, zoo draagt dit steeds in zich het karakter van een tij delijke oplossing. De oorlog radicali seert de meeningen en werkt revolu- tioneerend. poor een toespitsing der verhoudingen en het omvangrijker worden van reëele gevaren dient een klare scheidingslijn tusschsn vriend en vijand getrokken te worden, opdat ze kerheid verkregen wordt, op wen wèl en op wien niét in kritieke situaties te rekenen valt. Het is geenszins zoo daft de Innerlijke stootkracht van de volksche revolutie in Europa uitgeput is, zooals tegenstander^ zoo gaarne be weren. De volksche ordening onder Duitsche leiding schrijdt voort, ondanks alle schijnbare en werkelijke tegen slagen. Tegenspoed verandert niets aan den 'onwrikbaren opzet, eindelijk eens klaarheid in de Europeesche verwik kelingen te brengen. Inwgendeel. in grimmige verbittering worden duide lijke» de doelstellingen omlijnd en on verzoenlijker nagestreefd. Vanuit deze gezichtspunten van vei ligheid en innerlijken drang tot afge- werkten arbeid moet men de gebeurte nissen in Hongarije betrachten, die nauwelijks een verrassing zijn. o IIONGARIJE was reeds lang een zor genkind in de interne Europeesche politiek. Na het bolsjewistische inter mezzo van Bela Kun tijdens zijn schrik bewind van 132 dagen kwam in dit haast achterlijke land een reactionnair •"regime aan de macht, dat meer uit het verleden dan uit het heden en mor gen bestaansrecht putte. Als deel van een grooter geheel plotseling" voor eigen zelfstandigheid geplaatst, kon de nieuwe regeering zich geruimen tijd «taande houdan en laten drijven door eng-nationalistische tendenzen. In den wirwar van parlementairen strijd, die in Hongarije als in alle staten van dit continent weelderig bloeide, kreeg nu eens het conservatisme de overhand, dan weer waren liberalen in de meer derheid en een enkelen keer gelukte het zelfs een krachtige sociaal-politieke minderheid voor het vormen van een coalitie de leiding van staatszaken aan, «ich te trekken. De strijd bleef echter onbeslist. Het parlementarisme hield zich overeind, zoadat een noodzakelijke algeheele sociaal-politieke vernieuwing van land en volk achterwege bleef. In November 1940 plaatste zich Hon garije door een deelgenootschap aan het As-mogendhedenverdrag aan de zijde van Duitschland. Het dankte aan de Duitsche heropstanding reeds belang rijke voordeelen. Het land werd in oppervlakte en inwonertal verdubbeld door toepassing van het volksche prin cipe op het scheidsgerecht te Weenen en de daarop aansluitende beslissingen. •-Burgerlijke Hongaarsche leidende krin gen, die het meest van deze aanwinsten profiteerden, hebben deze toeschiete lijkheid en ruime erkenning van ver langens slecht beloond. Van een posi tieven inzet naast papieren aanhanke lijkheidsverklaringen bleek weinig Eerst toen de strijd tegen het bolsje wisme ontbrandde, nam Hongarije met enkele Honvedtroepen daar aan deel, zonder nochtans, zooals verwacht mocht worden, een evenredig aandeel in dien strijd te leveren. Bij het verraad van Badoglio bleek, hoe zwak de overtui ging en het vertrouwen van de Hon gaarsche regeering en leidende kringen in de As-politiek waren. Te verwonde ren behoeft dit alles geenszins, Het parlementaire-regime met alle voos heid en halfslachtigheid van dien was gebleven. Een krachtige sociale politiek was verwaarloosd. Er waren Jodénwet- ten uitgevaardigd, doch deze bleken zoo gematigd, dat dè bijna één millioen Joden in feite, evenals vroeger, belang rijk aandeel in openbare aangelegen heden hadden. De sociaal-politieke vernieuwing was in de puberteit van een opgeschroefd nationalisme blijven steken. o I)E volksche revolutie, die thans over Europa vaart, duldt geen halfslach tigheden meer. De offers en tegen slagen hebben in stede van verzwak king versterking van het revolution- naire bewustzijn gebracht. De tijden van burgerlijke genoegzaamheid, geza pigheid, starre behoudzucht, klein- staatsch egoïsme en gemakzucht zijn voorbij. Wie zijn plicht verzuimt, een evenredig aandeel inden strijd tegen de vijanden van ESBtopa te leveren, loopt gevaar uitgeschakeld of onder den voet geloopen te worden. Wie slechts op halve kracht ondersteunt struikelt vroeg of laat. Voor elkeen, natie of enkeling, komt het moment, een klare keus te doen. voor of tegen partij te kiezen en naar vermogen in de' offers den inzet bij te dragen. Slechts wie offers brengt, zal beloond worden. Wie alleen met verlanglijstjes komt aanzetten en nadat deze zijn inge willigd, zich naar de andere zijde wil dekken, wordt aan zijn plicht herin nerd. Dat is de taak der Duitsche troepen, die Hongarije zijn binnengerukt en allen tegenstand zullen vernietigen. Het is te verwachten, dat Hongarije slechts een étappe is op den bevhist-ingeslagen weg van een krachtig geactiveerden koers. Dat eischt het ongeschreven testa ment der honderdduizenden dooden. die op diverse slagvelden in den strijd voor Europa's eenheid tegen hun vij anden het leven lieten. HAMA. STRIJDBARE JEUGD. In het artikel „Strijdbare Jeugd" van 22 Maart j.1. zijn in de derde alinea een paar foutjes geslopen. Men leze den 14den en volgende regels als volgt „Wie schat den zieleangsg der op groeiende kinderen, wier bewustwor ding «ver dc omtrekken van de men- schenlijke samenleving geschiedt on der sirenengehuil. bommenregen en het plotseling wegrukken van alles wat hun dierbaar was?" Den voornaamsten zin van deze alinea lezeVnen aldus: „Zal zij zich nog lan ger laten lijmen door het zalvend geteem van haast prae-historische troostachenkers, enz." Nieuwe regeering sierk nationalistisch getint. Karpathen-passen zijn bezet. e oe nTn I De B-correspondent van het ANP meldt: Precies vijf en twitftig jaar na de communistische en bloedige revolutie van Bela Kun in Hongarije beeft dit land weer een oogenblik onder poli tieke hoogspanning gestaan, een hoog spanning, waarvan de ontladingen thans in den vorm van twee communi qué'» van M.T.L voor ons liggen. In overleg met de Duitsche regeering heeft admiraal von Horthy het kabinet- von Kallay ontslagen en den Hon- gaarsc.hcn gezant te Berlijn, von Stn'av. met de van -cn nieuwe regeering' belast. Deze regee»' ring heeft het karakter van een sterke nationalistische concentratie. Zij zal haar taak ook in dien zin opvatten. Zond^nd" js mr>* aa- gemaakt ,aan verschillende anti-Hon- gaarsche en anti-Europeesche invloe den. welke reed6 lang merkbaar waren en waartegen het kabinet-von Kallay klaarblijkelijk niet vermocht op/te treden. Thans ts dit anders geworden. De io Hongarije zeer sterk vertegenwoordigde Joden, waarvan het nv»e-er>dppi p~- lioen inworiers ongeveer een millioen Joden waarvan het meerendeel emi granten uit andere Europeesche staten zijn en eénige kleine Hongaarsche groepen, die ook als dragers van ge noemde schadelijke invloeden be schouwd moeten worden, zijn hiermede onmiddellijk geneutraliseerd. In Berlijnsche diplomatieke kringen wijst men er op. dat de nieuwe regee ring tevens op de basis van zeer nauwe samenwerking met Duitschland samen gesteld is. Volksduitschers uit Hongarije leden van de Pijlkruiserspartij zijn niet in de regeering opgenomen hetgeen in Berlijn als ee'n bewijs wordt aange zien voor de vrijheid van handqlen welke Stojay gehad heeft. Het meeren deel der nieuwe regeeringsleden maakte deel uit van de rechtsradicaie partij van von Imredy. Een aantal leden van het kabinet von Kallay zijn eveneens in de nieuwe regeering al of niet met behoud van hun portefeuille opgenomen. Geruchten tegengesproken. Met nadruk verzekert men in de Wil- helmstrasse, dat alle geruchten betref fende dwangmaatregelen, gevangenne ming van admiraal von Horthy en hooge officieren, van von Stojay en anderen, volkomen uit de lucht gegrepen zijn en s'echts door vijandelijke propaganda- organcn werden verspreid om onrust in Hongarije te veroorzaken. Uit de feiten is gelfleken, dat von Horthy reeds den negentienden Maart in Boedapest terug gekeerd is. Zooals in het commlmique aangeduid wordt, zijn de Duitsche troepen in Hongarije binnengerukt om tezamen met ae Honved het land tegen het gevaar uit het Oosten te beschermen. Deze maat regelen hebben niet alleen de volle in stemming van von Horthy en van de nieuwe regiering gehad,Vioch zij zullen ook stellig door de groote meerderheid van het Hongaarsche volk worden toe gejuicht Dit blijkt reeds uit enkele Hongaarsche persstemmen, die van >en zekere opluchting getuigen. Een der bla den schrijft b.v., zinspelanc' op de revo lutie van Bela Kun: Wij herinneren ons alles en hebben niets vergeten. Te Berlijn meent men in het kamp van, den tegenstander reeds thans een zekére teleurstelling te kunnen consta- teeren. Na de diplomatieke nederlagen in Finland. Argentinië en Ierland, na het mislukte offensief gericht tegen, de neutralen aan de peripherie, hebben de Angelsaksische en de bolsjewistische reclame-agenten ook in Hongarije de kous op den kop eekregen. In Hongarije dat een makkelijke prooi van het bolsje wisme moest worden, waait plotseling een andere wind. Nieuwe regeering beëedlgd. De Hongaarsche Rijksbestuurder heeft Woensdagmiddag 5 uur minister-presi dent Doeme Stojay en de leden van de nieuwe regeering in audiëntie ontvan gen. Na de audiëntie legden minister president Doeme Stojay en de leden van de regeering in handen van den Rijksbestuurder den ambtseed af. Voorts meldt M.T.I.: De leden van de regeering hebben na de eedsaflegging hun eersten minister raad gehouden. In dezen ministerraad, die uren duurde, bespraken de leden van de regeering de dringendste actu,- eele aangelegenheden. Geen maatregelen in Bulgarije. In verband met de gebeurtenissen in Hongarije doen in het buitenland ge ruchten de ronde volgens welke in Bulgarije soortgelijke maatregelen ge troffen zouden zijn of zouden wortjen. Deze geruchten worden in welinge lichte kringen te Berlijn met nadruk gedementeerd. Verdediging tegen Je bolsjewisten. De Duitsche troepen, die thans reeds eeuige dagen in Hongarije zijn binnengerukt, zullen tezamen met de Hónved dc grenzen van het land tegen de opdringende bolsjewisten verdedigen. Het ligt voor de hand dat de' nieuwe regeering alle maatrege len zal treffen voor een volledige mobilisatie van krachten in Hongarije. Duitsche troepen hebben onmiddel lijk na hun opmarsch de Karpathen- passen bezet, die voor de verdedi ging van het land niterst belangrijk zijn. Ook deze maatregel is in vriend schappelijk overleg tussehen Hitier en von Horthy genomen. De gebeurtenissen m Hongarije ston den Donderdag in het middelpunt der Vrlijnsc^e persbeschouwingen. Het -oei is volkomen duidelijk, zoo schrijf1 de Berliner Nachtausgabe, het Hon gaarsche volk, mo«t in den strijd tegen het bolsjewisme geholpen worden. Het Duitsche volk, dat heel zijn kracht, gebruikt voor den strijd tegen het bolsjewisme, maakt er echter ook aanspraak op, dat ook' in de verbonden j landen alle aanwezige krachten voor j den gemeenschappelijken strijd worden gemobiliseerd. De maatregel van den Rijksbestuurder en de benoeming der nieuwe Hongaarsche regeering hebben bovendien de pogingen der Britsche en Amerikaansche agitatie teniet ge daan om in Hongarije door Inwendige ontbinding oneenlgheid in het land te doen ontstaan en daardoor den Joden de mogelijkheid te geven defaitistische tendenties voor te bereiden. Duitschland was niet bereid, aldus de Berliner Börsenzeitung werkeloos toe te zien bij een in gevaar brengen van zijn ouden wapenmakker door hei bolsjewisme van buiten en door laf aards of saboteurs van binnen De nieuwe maatregel an hebben niet slechts de mogelijkheid van gevaarlijke ontwikkelingen van militairen of poli- tieken aard voor Hongarije uitgescha keld, maar bovendien ook alle voor waarden in het leven geroepen, dat Hongarije thans vrij van binnenland- sche remmingen zijn bijdrage tot dan strijd tegen den gemeenschappelijken vijand kan leveren. De onstuimige bolsjewistische vijand In het Oosten, zoo schrijft 't Hambur ger Fremdenblatt, heeft zich ten doei gesteld, naar men uit zijn laatste offen sief mag concludeeren. de Karpathen te bestormen en verder naar het zui den eventueel het Europeesche zuid oosten binnen te dringen. Gezien deze feiten zou het van dén kant der Duit sche regeering een gebrek aan verant woordelijkheidsgevoel zijn geweesl, wanneer zij zou hebben verzuimd het verbonden Hongarije iedere hulpver leening tè geven voor toekomstige eventueele gevallen. Voor een staat als Hongarije, die geopolitiek gelëgen is op een zoo geëxponeerde plaats in het zuidoosten vaif Europa,' die de verbin dingswegen tussehen midden-Europa en het Europeesche gevechtsfront voor de hellingen van de Karpathen be heerscht, zoo besluit dr. Adolf Halfeld bestaat alleen de mogelijkheid zich geheel te geven in de worsteling voor hèt eigen bestaan. De stappen der nieuwe Hongaarsche regeering betee- kenen in dezen zin een samenvatting van alle militaire krachten des lands. Sovjet weldra in een dwangpositie. De groote strategische beweging van de Duitschers in het Oosten behoort zonder twüfel mede tot de anti-lnvasiemaatregelen van dc Duitsche oorlogvoering cn is in zooverre van eminente beteekenis, schrijft Martin Hallensleben, de, militaire' correspondent van het DNB, in z0n beschouwing van Don- - derdag over den toestand, en hfl vervolgt: Hoe meer het Oostelijke front zich van de eigenlijke krachtcen tra van het bolsjewistische oor logspotentieel over uitgestrekte verwoeste gebieden naar het- Wes ten verplaatst, des te meer treden de voordeeion aan het licht, die do strijd op de binnenste linie den Duitschers verleent. Men zou zich kunnen indenken, dat in de komende gevechtshandelingen een zoodanige overweging maatregelen uitlokt, die aan het. oorlogsgebeuren een nieuwe wending vermogen te ge ven. In ieder geva'. geraken de Sov jets, terwijl zij onder voortdurende gevechten meer ruimte naar het Wes ten probeeren te verkrijgen, niet in een situatie, die militair de kans op het eindresultaat verhoogt. Integendeel, weldra zuilen zij 'n een dwangpositie geraken, die hun meer nog dan tot dusver hun handelingen zal voorschrij ven. Zuiver geografische redenen al leen reeds steunen deze opvatting, doch daar komt nog iets anders bij. Hoe meer de operaties bepaalde ge bieden van Europa naderen, des te sterker moet de kracht van die oor logvoerende partij merkbaar worden, die sinds meer dan een jaar ongewoon zuinig met haar strijdkrachten is om gegaan, want zij heeft alles, wat zij aan potentieel in de weegschaal kan werpen, in zekeren zin klaar voor het grijpen. Het is geen geheim, dat. afs gezien van de oarate Duitsche strijd krachten in het Westen en Noorden Europa, ook in het Oosten reserves aanwezig zijn. Hoewel zij sinds gerui- i tijd gereed liggen werden zij tot dusver niet aangesproken. Een actiever Hongarije. In dit verband krijgt het feit der bekendmaking van het geconcentreer de gebruik van alle Hongaarsche hulp middelen voor den gemeenschappelij- ken oorlog een opmerkelijk relief. De aanwezigheid van Duitsche troepen in Hongarije als ondersteuning van de Hongaarsche inspanningen voor de be scherming van- Europa tegen alle eventualiteiten, kan niemand verras sen, die den toestand nuchter beoor deelt. Overwegingen, van militaire veilig heid hebben hu eenmaal in eiken oor log den natuurlijken voorrang boven alle andere overwegingen. Het springt duidelijk in het oog. dat de Hongaar sche bondgenoot in den gemeenseï\ap- pelijken strijd van Europa om de le vensrechten van alle Europeesche na ties een actievere rol wil spelen, vooral met het oog op de ontwikkeling, die de gecoördineerde oorlogvoering van alle in het Driemogendheden Pact ver bonden staten den oorlog wil geven. D De rol van Hongarije voorloopig uit zuiver militair oogpunt gezien wordt door de ruimte bepaald. In mi litaire kringen van de Rijkshoofdstad acht men het gisteren hierover te Boedapest uitgegeven communiqué van beteekenis omdat daaruit blijkt, hoe sterk de eensgezinde oorlogsinspan ningen der mogendheden van het Pact van Drie zich onderscheiden van die der tegenpartij. Reeds deze eensge zindheid biedt een groote waarborg voor de verdere snelle uitbreiding der militaire "stellingen ïn het betrokken §ebied. Verduister v. 19.fi.30 uur. 25 Maart: Zon op 6.32, onder 19.01. Maan op 7.30, onder 20.23. OEKRAINE-SIG ARETTEN. De dienst perszgken van het N.O.I. deelt mede: Voor de eerstvolgende distributie periode der Oekraine-sigaretten zijn van de roode bonkaart de bonnen 15, lfl en 17, en van de blauwe bonkaart bon no. 9 geldig verklaard. Alle tot op heden gepubliceerde bonnen behou den tot nader order hun geldigheid. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer velé aanmeldingen zal nog ccn extra keuring ge houden worden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 nnr te Amsterdam. Dam 4 en op M a a n d a g 27 M a a r t van 9 tot 14 uur te Den Haag n een der zalen van A m 1 c lt 1 a. Westeinde 15. waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS. SS- WachtbatailloD in Amersfoort Landstorm Nederland. Kriegsmanne en de Germaansohe SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen Personen tussehen 19—30 jaar. die aanmeldingsplichtig zön voor de te werkstelling. kunnen zich eveneens^ aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier In de Waffen-SS kan leder worden, die ha minstens een laar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering ztfn: karakter, gedrag, prestatie. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam. Dam 4: Alkmaar Langestraat 56; Heerlen. Saroleastraat 25; Groningen Heerenstraat 46; Mi Enschede. Hengeloschcstraat 30 rr cn eveneens bij het Ersatzkommando Korte Vijverberg o, Den Haag. Opnieuw uitreiking van Leistungsrune. '3-GRAVENHAGE. 23Maart. Op 1 Februari 1944 hebben uit handen van den Reichsflihrer-SS 95 SS-mannen In het SS-Opleidingskamp Avegoor de Germanische Leistungsrune ontvangen. Deze mannen waren in dubbel opzicht onderscheiden, daar zij de eersten zijn, die de Germanische Leistungsrune dra gen en zij deze als getuigenis van hun soldatesk-sportieve vorming en wereld beschouwing van den Reichsföhrer-SS zelf ontvangen hebben. Thans zijn wederom 32 mannen met de Germanische Leistungsrune onder scheiden. Zij hebben met goed gevolg aan de veelzijdige eischen voldaan, dj'e voor het verwerven van de Leistungs rune zijn gesteld. De kommandeur van het opleidingskamp, SS-Sturmbannfüh- rer dr. Brendel, zeide o.a. in zijn toe spraak: „De Germanische Leistungrune is het eerste insigne, dat buiten het eigenlijke Duitsche gebied verworven kan worden, door mannen van Duitsch en verwant' bloed, die de nationaalso- cialistische wereldbeschouwing, den nieuwen tijd en de nieuwe orde in het Germaansche levensgebied belijden en de daarbij behoorende lichamelijke voorwaarden en een daarbij behoöreix- de voorbereiding meebrengen. De toe kenning er van heeft de bedoeling, de individueele prestatie tot de prestatie van de gemeenschap op te heffen en .daarmede het diepe begrip voor de waarde der gemeenschapsgedachte te wekken en in de gemeenschappelijke prestatie practisch te doeti beleven." Bij deze 32 mannen bevonden zich 12 ledan van de lijfwacht van den Leider, die®in Avegoor een korte militaire op leiding gevolgd hebben. Onroerende brandstoffen 2500 voor 4 ons biefstuk. Ook al heet je Hottentot, daarom mag je je nog niet met zwarte prijzen in laten. De slager Hottentot uit Aven- horn waagde het er toch op, verkocht 800 gram biefstuk, die f 1.02 had mogen kosten voor f 8.doch liep prompt tegen de lamp! De Inspecteur voor de Prjjsbeheersehing rekende Hottentot, wiens fiflancieele toestand in de verste verte geen aanleiding voor dergelijke praetijken gaf, deze wel zeer onbeschei den extra-winst ernstig aan en veroor deelde hem tot betaling van f 2500 boete en f 125 proceskosten.,, Het eerste kievitsei. LJEEUWARDEN, 23 Maart. - Giste ren is het eerste kievitsei in Fries land gevonden door G. Warsma en M. Dankert te Finkum. Bij onze Vrijwilliger». - P#r (Iets begeeft de eJlosiIng zich op weg «eer do voorste linie» pK Nigullle/O/H/P m Amerikaansche vliegers leden opnieuw zware verliezen boven Duitschland. Nog felle strijd om Cassino. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 23 Maart (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Op de Krim werden Sovjetaan- vallen bij Kertsj en op het Slwasj- bruggehoofd door Duitsche en Roemeensche troepen afgeslagen. Vrij zwakke vijandelijke aanvallen op onze bruggehoofden aan den benedenloop van den Ockrainschcn Boeg bleven zonder resultaat, evenals ecnige pogingen om de ri vier over te steken. Tussehen den middcnloop van den Ockrafnschen Boeg en den Dnjcstr, aan den Dnejstr zelf en in het gebied Proskoerof—Brody woeden nog steeds zware, wissel vallige gevechten met overmachtige vijandelijke strijdkrachten. Daarbij werden 34 pantserwagens stuk geschoten. De Unteroffizicr Rodc- wald van den berichtendienst van een grenadiersi c-.giment vernietigde in deze gevechten binnen 45 minu ten 5 Sovjetpantserwagens van dichtbij. Het garnizoen van Kowel sloeg nieuwe aanvallen der bolsjewisten af en schoot van de 10 vijandelijke pantserwagens, die de stad waren binnengedrongeij, es 6 stuk. Ten noordwesten van Kowel brachten onze troepen den opdrlngen- den vijand na zwaren strijd tot staan. Ten zuidoosten van Witebsk misluk ten nieuwe door pantserwagens ge steunde doorbraakpogingen der bols jewisten. Aan het Narwa-front viel de vijand meermalen vergeefs aan. Bij de zware afweergevechten in het zuiden van het Oostelijk front heeft zich het 850e regiment grenadiers on der bevel van Luitenantkolonel Schmid biizonder onderscheiden. Bij Cassino stortten verscheidene door pantserwagens gesteunde aanval len op het noordelijk deel van de plaats in ons geconcentreerd afweer-» vuur ineen. Aan de Adriatische kust werden vijandelijke aanvallen afgesla gen en bij ges'aagde eigen stoottroep acties verscheidene steunpunten* van den vijand opgeblazen. Formaties Amerikaansche bommen werpers vielen op 22 Maart met ge bruikmaking van een gesloten wolken dek de stad Berlijn aan en lieten zon der grondzicht lukraak brisant- en brandbommen op verscheidene woon wijken vallen. In weerwil van de on ongunstige afweeromstandigheden wer den door luchtdoelgeschut 19 vijande lijke vliegtuigen, waaronder 13 vier motorige bommenwerpers, neerge schoten. Na stooraanvallen door eenige vijan delijke vliegtuigen op plaatsen in mid- den-Duitscbland ondernémen forma ties Britsche bommenwerpers in den afgeloopen na.cht terreuraanvallen op plaatsén in het I^ijn-Maingebied, voor al op Frankfort aan de Main. In het stadsgebied werd aanzienlijke schade aangericht. De bevolking leed verlie zen. Nachtjagers en luchtdoelgeschut vernietigden hierbij 55 viermotorige terreurbommenwerpers. De eerste lui tenant Becker, bestuurder bij een es kader nachtjagers, schoot in een en kele vlucht 5 vijandelijke bommenwer pers neer. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen met goed gevolg afzonderlijke doelen in Londen aan. Bewakingsvaartuigen der marine schoten voor de Neder- 'andsche kust van 3 vergeefs aanval- ende vijandelijke vliegtuigen er 2 neer an het derde in brand. Bomaanvallen op Duitschland. Amerikaansche formaties bommen werpers, die door sterke groepen jagers begeleid waren, zijn Donderdagmor gen naar Duitschland gevlogen en heb ben terreuraanvallen ondernomen 3p Noordwest en Centraal Duitsch ge bied. Ondanks een voor de verdedi ging niet zeer gunstigen weerstoestand zijn sterke strijdkrachten Duitsche ja gers en jachtkruisers opgestegen, die dp vijandelijke vliegtuigen door de luchtgevechten wikkelden. Reels vol gens de tot dusver ontvangen berich ten is een reeks toestellen neergescho ten. Ook op hun weg terug werden de vijandelijke vliegtuigen do^P de Duitsche luchtverdediging bestreden. De burgers en buitenlui hebben tegenwoordig nogal eenige olfl- cieele administratie te verrichten óok zij die dat vroeger niet deden. En voor de laatsten, waartoa ook ik behoor onlangs zei een zeer beminde vriend mij nog, dat Ik een kind in de administratieve kunst was! baart dit uiteraard vaak problemen en moeilijkheden. Dat was ook weer dezer dagen het geval. Ik moest namelijk schriftelijk de vraag beantwoor den: „Stookt ge met losse of vaste brandstoffen Een vreemde zaak. Ik had namelijk steeds gedacht, dat steenkolen en dergelijke tot de* „roerende" goederen behoorden, derhalve „los" zijn, maar nu schij nen zij ook gerekend te kunnen worden onder de „onroerende'1 goederen, want zij blijken ook „vast" te kunnen .wezen. Overigens: hoe komen die „vaste" brandstoffen in de kachel? Öf moet men het woordje „vaste" opvatten als een onopvallenden wenk van de overheid om de brandstoffen goed vast te houden, opdat men niet ontijdig in de kou kome? OVIDIU3. J Nieuwa in 't kort. De uitbarsting van den Vesurlns. De uitbarsting van den Vesuvius Is vol gens berichten uit Zuid-Itallë nog he viger geworden. De lavastroom heeft een breedte van 300 meter en een hoog te van 27 meter bereikt. Een dichte rookwolk hangt over de geheele Golf van Napels. De lavastroom heeft, na San Sebastlano en Massa di Sofnmgyverwoest te hebben, thans het dorp Cercola be reikt. De lavastroom voert geweldige rotsblokken mede en beweegt zich lang zaam in de richting van de Golf van Na pels. Uit den krater worden steenen 300 tot 400 metef de lucht ln geslingerd. De ze uitbarsting van den Vesuvius la «ie hevigste sedert 70 Jaar. Gelukwenscben aan Mussolini. De Ftlhrer heeft den Duce ter gelegenheid van den 25sten verjaardag der oprichting van de fascistische strijdhonden op tS Maart een in hartelijke bewoordingen ge steld telegram gezonden. Drachtster tram ontspoord. Zondag avond is de Drachtster tram, die om 7 uit Groningen was vertrokken, door tot nu toe onbekende oorzaak, in Opende ontspoord. De machinist, dc S8-jarige ge huwde A. Kampen, sprong van de ma chine, doch werd met ernstige verwon dingen naar het ziekenhuis te Heerenveen overgebracht, alwaar hij eenfgen tijd la- SCHAGEN. UITREIKING EINDDIPLOMA'S RN RAPPORTEN VAN DE H.A.S. In Hotel Igcsz had gisteren de utt- reiking plaats van de rapporten an einddiploma's van de HAS te Schagett, in tegenwoordigheid van het bestuur, directeur en leeraren van deze school. De voorzitter, de heer W. D. Nie- stadt, heette allen welkom en sprak zijn tevredenheid uit over het werk van dc leerlingen, die onder de moei lijke omstandigheden zulke goede re sultaten bereikt hebben. ..Jullie hebt getoond niet tot de afwachters te wie len behooren, maar te willen aanpak ken voor de toekomst. De jeugd heeft de toekomst, en als de tijden weer normaal zijn", zoo sprak de voorzitter, „dan zal ons vaderland aan jullie zeker flinke vrouwen en mannen hebben." Daarna kreeg de directeur,4 de heer A. v. Graafeiland, het word voor het bekend maken van de resultaten. Hij sprak een woord van dank tot het be stuur, dat de gelegenheid heeft weten ten bewaren om zulk nuttig, praktisch onderwijs te geven. „Elke midden stander, die geen ander onderwijs volgt, moet toch minstens deze studie volgen. Het einddiploma "van de HAS wordt in wijden kring gewaardeerd. Daarna werd het volgende resultaat bekend gemaakt: Bevorderd Van de eerste naar de tweede klasse: W. Kamp. H. Luider. N. Reuvers. N. Rijs, G. Rijswijk, A. v. d. Welle en J. Zwart te Schagen; E. Bloothoofd, IJ. v. Gijtenbeek en M. Wijngaard te St. Maartensbrug; N. Kok, H.. Houter, A. Borst. H. v. Geebergen en H. Haulo, te St. Maarten; L. Korf, G. Paarlberg, J. Ploeger, K. Ploeger '$n D. Roozendaal te Harenkarspel: F, Raat te Burgerbrug; A. Bierhond. A. Kater en A. v. d. Vliet te Oudesluis; K. Blaauboer, T. Koojj en J. Schenk te Wieringerwaard; S. Broers, R. Ge luk en A. Keppel te Anna Paulowna; K. Gorter en T. Jongejans te Barsin- gerhorn; T. Marees en H. Oenema te 't Zand; T. v. d. Molen te N.-Niedorp; A. v. Scheijen te Callantsoof. Acht leerlingen werden niet bevorderd. Het einddiploma werd uitgereikt aan de volgende leerlingen: Met voldoende uitslag: T. Ruig le Schagen. Ruim voldoende: M. ter Burg te An na Paulowna; R. Kaper te Schagen «ei C. de Schipper te Wieringermeer. Goed: B. Aarsen te Anna Paulow na: J. Burger te Kolhorn; M. Gootje» en G. Raat te Schagen; A. de Jong te Wieringerwaard; N. Kistemaftev te St. Maartensbrug en R. Lakcman te Oude- Niedorp. Zeer goed: G. Beumer en G. Slikker te Anna Paulowna; J. Bregman te Bur gerbrug; N. Koning te Schagen; D. Rus te St. Maarten; R. Slikker te Bar» singerhom en S. de Vries te Dirkshorn. Uitmuntend: A. Eriks te St. Maar ten. Voor de beste prestaties \yerd door het bestuur, een boek geschonken aan A. Eriks te St. Maarten en S. de Vries te Dirkshorn. De directeur wekte allen op met de studie voort te gaan. Da heer 3. Boon nam met enkele woorden af scheid als leeraar van de Handela- Avondschool. In zijn plaats is benoemd de heer M. Petersen te Schageri. al» tijdelijk leeraar de heer A. Fielmich, •weneens ta Schagen. Namens de leerlingen werd het woord gevoerd door den heer G. Raat. die met harteliike woorden zijn waar deering uitsprak voor het genoten orv- derwijs en aan direeteör en leerarea geschenken overhandigde. Nadat de voorzitter nogmaals do 'eerlingen tot verdere studie had nange- sooorH. en gewezen had od het belang van het Mlddenstandsdi^omo. sloot hij de bijeenkom*! Men blrof daarna ig lang gezellig bijeen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1