NOORD-HOLLAND 17 PUNTEN VAN HULL. DAGBLAD VOOR Hef geval-Pucheu. Verbitterde afweerslag in het Oosten duurt voort. Hongaarsche pers over de jongste gebeurtenissen Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagcn: Laan 20i. Telefoon 444 (2 lijnen).. Postrekening 66189. ZATERDAG 25 MAART 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 72,-4 pagina's. Advertentie - t a 'r i e" f Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. p.r m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de goheelc oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. TN de terechtstelling van den voorma- ligen medewerker .van maarschalk Pétain, den gewezen Franschen minis ter Puchen, steekt een diepe tragiek, die een zeer algemeen geldende zijde heeft. Pucheu was in de regeering van Péthin te Vichy na de capitulatie een der be langrijkste ministers. Hij leidde ver schillende departementen, o.a. datsvan Binneplandsche Zaken en van Propa ganda. Aanvankelijk was hij een der in tiemste raadgevers van Pétain. die een koers van nauwe samenwerking met Duitschland bepleitten. Tezamen met Darlan begon hij vervolgens geleidelijk, een draai te nemen, spetfaal nadat ook Amerika in den oorlog getreden was. In Frankrijk heeft men van oudsher voor Amerika een kinderlijke bewon dering, al is het ook weer juist, dat dé aard van die bewondering door dollars^ gestimuleerd kan worden. Toen Darlan* naar Algiers ging en zich vandaar bij de Fransche dissidenten -aansloot om een ten overstaan van Pétain verrader lijk bondgenootschap met de Geallieer den aan te gaan, volgde Pucheu dit voorbeeld. In hoeverre Pucheu getracht heeft, ook in N.-Afrika nog in zekeren zin de onaantastbaarheid van de figuur van Pétain hoog te houden, onttrekt zich aan onze kennis. Zeker is echter in ieder geval, dat hij openlijk en rauw zijn vroeger gevoerde politiek van nau we samenwerking met Duitschland ln een continentaal Europeesch eenheids front verloochende. Deze omzwaai red de hem evenwel niet voor de intriges der steeds krachtiger wordende com munistische JAitatie in Noord-Afrika. 'AL t c4 te natef zou het zijn, te veronder- stellen, alsof de communisten het nu bepaald op den persoon Pucheu begre pen hadden. Pucheu was voor de com munisten slechts 3e verpersoonlijking van een door hen verafschuwd begrip. Hij was de vertegenwoordiger van de burgerlijjre wereld, die zij onverzoenlijk haten. Daarnaast is het van Pucheu be kend, dat hij een vooraanstaand katho liek was. De Fransche correspondent van een vooraanstaand katholiek dag blad hier te lande heeft zich destijds gehaast, dit in alle duidelijkheid voor het nageslacht vast. te leggen. Hoe com munisten over godsdienst in hun poli tieke agitatie denken, is bekend. In hun stoken tegen Pucheu troffen zij derhal ve niet alleen een vertegenwoordiger van de door hen gehate* bourgeoisie, - doch tevens een actieven katholiek. Maar daarmee waren hun argumenten tegen Pucheu nog niet uitgeput. Pucheu was tevens een nationalist, die in de heropstanding van de Fransche natie geloofde. Dat was alles tezamen voor de communisten onder leiding van Marty en consorten voldoende hem als een aarts-reactionnair te bestempelen. Tegen Pucheu werd door de communis ten geïntrigeerd, omdat hij van het communisme niets wilde weten. Pucheu sloot zich bij de Geallieerden aan in den waan. dat er naast de keuze van communisme of nalionaalsocialisme voor Europa en Frankrijk nog eert der de mogelijkheid was. Hij heeft zich vergist. Deze pech heeft hij met den dood moeten bekoopen. De communis ten hebben het daarmee eiken Euro peaan. die op den valreep, van den Afrikaanschen bodem naar* het na-oor- logsche Europeeschte toekomstvaartuig van ongeduld te trappelen staat, duide lijk gemaakt, dat elkeen vernietigd zal worden, die niet met de communisten gemeene zaak maakt. Het is niet zoo, dat de Geallieerden het naoorlogsche Europa bij hun overwinning zullen re- geeren en daarbij Moskou alp toeziende voogd een woordje laten meespreken. Neen, de communisten eischen de heer schappij over Europa voor zich op. Mis schien mogen de Geallieerden dan een woordje meespreken. Of de communis ten, als zij eenmaal het heft in handen zouden hebben, zich daaraan zullen storen, is een vraag, waarop het geval- Pucheu een duidelijk' antwoord geeft. DUCHEU is een- les voor allen, die meenen, nu eens met Duitschland te kunnen meedoen en een andere maal een daaraan tegengestelde houding in te nemen onder verloochening van al les, wat zij vroeger over samenwerking en loyaliteit betoogden. Het gaat niet aan voor een Europeesehen staat, of dit nu Finland, Hongarije of wie ook is, nu eens een bondgénootschap met Duitschland te sluiten en op het mo ment. dat er gevaar dreigt, het over een anderen boeg te gooien om bij tegen standers heul en "dekking te zoeken. De Europecsche eenheid is een onvermij delijke noodzakelijkheid van oen geo politiek gegeven. Het moet 'een lots verbondenheid -zijn op leven en dood. Dit is niet alleen een eisch van moreel fatsoen, doch tevens een logische ge volgtrekking uit economische, politieke en sociale overwegingen. Wat Voor stalen geldt, geldt, evenzeer voor den enkeling, of hij nu Pucheu of Jansen heèt. Nu eens ijverig meedoen, zoolang "er iets te halen is en als er gevaar dreigt hard de beenen nemen of zich onder veel pluimstrijkerij en speculaties op geheugenzwakte naar het kamp der tegenpartij redden is een meelijdenswaardig gedoe. Ook als men daarbij zijn best doet^ den martelaar uit te'hangen. Van dergelijke conjunc tuurridders is noch de eene, noch de andere partij gediend. Het eenige ant woord op zulke pogingen is zooals in het.geval-Pucheu: de kogel. HAMA. Correspondentie: „Ode aan de vrij heid". Anonieme inzender van als bo ven getitelde poëtische ontboezeming zal deze in het op 21 Maart j.1. ver schenen nummer van „De Gil," afge drukt vinden. Redactie van „De Gil," die voor dit schoone ontvankelijk bleek, heeft tot adres -Postbus 278, Den F^ag. CHURCIIILL VOORSPELT Naar de Engelsche berichtendienst meldt, heeft Churchill voor Ameri- kaansche luchtlandingstroepen de verklaring afgelegd, dat zij spoedig" de gelegenheid zoudeil krijgen om bij de a.s. operaties op te treden, ten einde een „grooten slag" te slaan. Churchill wilde hiermede klaar blijkelijk opnieuw het spoedige komen der invasie aankondigen, nu de door hem voor deze onderneming tot dusver Voorspelde termijnen reeds verstreken zijn. GENERAAL VON RUNDSTEDT: „Te mooi om waar te zijn..." PAHIJS. 23 Maart. (D.N.B.) De militaire medewerker vün een Duitsch perbureau heeft met een ge neraal uit den staf van den opperbe velhebber der Duitsche strijdkrach ten in het westen, generaal-veld- maarschalk Von Rundstedt, een in teressant onderhoud gehad. Op de vraag, hoe de generaal dacht over de invasie.' antwoordde hij: „Dat is! een Engelsche aangelegenheid, daar voor moet gij u tot den heea Chtir- chill wenden." Op de opntterking, dat Churchill den aanval in het westen nog vóór half Maart voorspeld had. zeide de generaal: „Ja, Churchill is een po liticus. Hij heeft zich reeds eenmaal bij Gallipoli verrekend, een tweede maal bij Duinkerken, een derde maal, toen zijn voorspellingen betreffende Italië slechts voor een klein deel Tn vervulling gingen." Toen de ondervrager opmerkte: „Maar generaal Montgomery heeft gezegd dat het tweede front in Europa reeds voorhanden is en het bombardement van Europa aanzien lijke vorderingen maakt. Volgens de laatste berichten zouden de Engel- schen en Amerikanen de eerstvol gende vier weken de grootste mili taire amphibische onderneming star ten, die de wereld ooit gezien heeft" antwoordde de generaal door hem de hand te schudden en afscheid van hem te nemen met de woorden: „Dat zou te 'mooi zijnflbrfl waar te zijn." Amerikanen verloren opnieuw 51 vliegluigen. Aanval bij Kowel afgeslagen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 24 Maart (DNB). Het opperbevel» der weermacht deelt mede: Aan het oostelijke en noordelijke front van de Krira, alsmede aan den benedenloop van den Ockrain- sohen Boeg mislukten verscheidene '.Sovjetaanvallen, Tusschen den middenloop van den Ockrainschen Boeg en den Dnjestr, alsmede in het gebied van Proskoerof en Tarnopol duurde de verbitterde afweerslag tegen .over machtige Sovjetgevechtsgroepen voort. Bij geslaagde eigen legen- aanvallen in het gebied van Brody werden verscheidene vijandelijke bataljons en batterijen, alsmede een aantal pantserwagens vernie tigd. Ten noordwesten van Kowel sloegen onze troepen dc hcrhaal- t deiijk aanvallende bolsjewisten" af en wierpen hen in den tegenaanval terug. Zuidoostelijk van Witebsk zette de vijand ook gisteren den geheelen dag meL sterke sti'ijdkrachten zijn vergeef-. sch9 doorbraakpogingen voort. Van de rest van het Oostelijke front wordt slechts plaatselijke gevechtsactiviteit gemeld. Boven de Finsche Golf schoten wachtschepen der marine van ver- Bij onze Vrijwilligers ^-grenadiers stormen voorwaarts, om dan een concentrisch vuur op den vijand te> openen ffy PK Grönert/O/H/P «n Een muur tegen het Sovjet-gevaar. In talrijke commentaren en hoofdar tikelen bespreekt de pers de gebeurte nissen in Hongarije. Hongarije, dat in nauwe lotsgemeert- schap met het machtige Duitsche Rijk- leeft, zoo s'chrijft „Függetlenseg", weel dat zijn toekomst slechts op (jen ouden beproefden grondslag eener Duitsch- Hongaarsche vriendschap kan worden gewaarborgd. In het diepe en oprechte gevoel van deze vriendschap begroet het Hongaarsche publiek die in Honga rije aangekomen Duitsche troepen op recht als wapenbroedei's en kameraden. Het Hongaarsche publiek heeft de benoeming der nieuwe regeering met de grootste kalmoe, met vertrouwen en hoop opgenomen, zoo schrijft ..Reggeli Magyarorszag". De oude traditioneele vriendschap en wapenbroederschap is altijd een peiler geweest- van de Hon gaarsche politiek en "zal dit ook in de toekomst blijven. In den geest van deze onwrikbare vriendschap .ontvangt het Magyaarsche volk de in Hongarije aan gekomen Duitsche troepen, die tegen den gemeenschappelijke!! vijand met gemeenschappelijke krachtsinspanning schouder aan schouder met Hongarije in dezen strijd Europa en ook Honga rije verdedigen. De door'de Duitsche en Hongaarsche regeering opnieuw bevestigde lotsge- meenschap van beide volkeren zaï steeds de basis 'der Hongaarsche poli tiek vormen, schrijft „Pester -Lloyd". Dat is de geest, waarin de troepen der Duitsche weermacht op Hongaarschen bodem worden verwelkomd. Er kan geen oogenblik aan getwijfeld worden, schrijft „Uj Magyarszag", dat het kabinet Sztojay in vollen omvang het moreele en politieke vertrouwen van de natie geniet. Hel zal de pUcht zijn van het nieuwe kabinet, alle mo reele en materieele krachten van he' land tegen het bolsjewisme te gébrui - ken. Een andere taak zal izijn. de joden kwestie in Hongarije eindelijk eens zoo op te lossen, dat dit probleem het lever der natie noch moree' noch materiec' meer kan verstoren. ■De „Cosszetartas" schrijft, dat de I-Iongaarsch-Duitsehe vriendschap en samenwerking de basis vormt der poli- 'tieke richting van Hongarije Hongarije begroet de nieuwe regeering en de als wapenbroeder aangekomefi Duitsche troepen in het stellige vertrouwen, dal de komende beslissende gebeurtenissen de eindoverwinning en daarmede de toekomst van hel nieuwe Europa zullen garandeeveh. Roenieenschc persstemmen De door Duitschland en Hongarije ge nomen maatregelen ter versterking vao het Europee$che afweerfront verklaart de Evenimentul met den vastbesloten wil van Duitschland om .een ondoor- dringbaren muur te plaatsen tegenover de bolsjewistische bestorming. Deze muur. aldus het blad. kan alleen ver sterkt worden door den gevechtsvvi! van alle volken in Oost-Europa. De, zuidoostelijke staten, zoo gaal het blad- verder. weten, dat hun onafhankelijk heid door Sovjet-Rusland bedreigd wordt. Ter verdediging van deze onaf hankelijkheid is geen oQ'er te groot. De concentratie van alle krachten leger Sovjet-Rusland moet dus totaal zijn ten eipde des te vastberadener en doel treffender te kunnen zijn De leugen en het bedrog der vijandelijke agitatie kunnen niemand verdooven, die zich bewust is van het doodelijke gevaa-, dat het bolsjewisme beteekent. Het leven en de nationale toekomst liggen noch in de handen van den onverzoen- lüken tegenstander, noch kan de red- dmg verwacht worden van de barmhar tigheid der met de bolsjewieken ver bonden geallieerden. Zij kunnen niet anders verdedigd worden dan met dc •uiterste energie, die voortkomt uit de solidariteit van alle krachten. Op de dreigementen en uitnoodigingen tot capitulatie kan slechts één antwoord gegeven worden: Er liggen niet duizen den graven van de Proelh tot de Koe- ban om den strijd op te geven bij de eerste dreiging, een strijd niet alleen voor rechtvaardige eischen, maar een strijd om het bestaan van het volle zelf. Ook de Porunca Vrem4 legt den na druk op den wil en de missie van Duitschland om het continept te red den. In het licht van deze noodzake lijkheid. zoo schrijft het blad, zijn alle maatregelen gerechtvaardigd, die de leiding van Duitschland gebóden acht. Het is. natuurlijk, aldus het blad, dat de geheele macht van de beschaafde menSchheid zich aanéénsluit tegen het bolsjewisme. Het is niemand veroor loofd in dit groote conflict afzijdig te blijven of zelfs te - werken tegen de totale en verbeten betuiging van onzen wil lot den strijd.Niet alleen zwak heid. maar ook onverschilligheid is een misdaad jegens het bestaan van het •vasteland. Wie zijn plicht niet inziet, wie zich afsluit voor den roep tot ver dediging van zijn eigen bestaairi- ver dient niet te leven. Do^ permanente wet van het leven is strijd en' de menschheid heeft de hardheid der zenuwen -harer geschiedenis niet -met diplomatieke' trucs overwonnen, maar met de onbeperkte betuiging .van een sirjjdvaardigen geest. Gevechten sBn de grens van Birma. Nu de Japansche en Indische legers op verscheidene plaatsen de ^rens tus schen Indië en Birma hebben over schreden en het Manipoerbekkfti bin-. nendringen. heeft, aldus meldt Domek de 20ste Britseh-Idische divisie, welker hoofdkwartier Ie Tamoe is gevestigd, 'een aanvang gemaakt met een grooteo terugtocht in zuidelijke richting langs het Kabaudal. Volgens berichten van het ffoht zijn dc kansen van den vijand, uit- het. dal te ontkomen of een reorga nisatie voor een doeltreffende tegen actie tot stand te brengen, uiterst ge ring wegens den druk der oprukkende Japanners en Indiërs Verbindingen afgesneden- Andere Japansche afdeelingen zijn, na de grens te hebben <^/erschreden. in het vijandelijke gebied opgerukt en heb ben de, achlerwaar.tsche verbindingen van den vijand afgesneden, terwijl weer andere Japansche en Indische afdeelin gen, die in het Tsjingebergte de 17de Br.-Indische divisie vernietigend heb ben verslagen, thans langs het jCabau- dal naar het Noord'en oprukken. De 20ste Britsch-Tndische divisie is dus In het nauwe Kabaudal tusschen twefe machtige legers ingesloten en heef' slechts te kiezen tusschen volkomen ver nietiging en overgave. De v^l van Ta- moe k^n elk oogenblik verwacht wor den. Naar gemeld wordt, hebben dc meeste Britsche officieren en soldaten Tamoe reeds verlaten en de verdediging aan de Indische troepen toevertrouwd Een Goerkha-soldaat, 'die onlangs door vrije Tndische troepen gevangen^ werd genomen, vertelde, dat de inhe'emsche i roepen itr de Britsch-Jndische 2öste. divisie zich er steeds meer tegen ver zetten, dat Engeland hen als kanonnen- vleesch gebruikt. scheidene golven aanvallende Sovjet- bommenwerpers 3 vliegtuigen neer, zonder zelf Verliezen te lijden. In Italië zette de vijand zijn aanval len op Cassino tengevolge van zijn zware verliezen gisteren niet voort Aan beide fronten heerschte slechts plaatselijke gevechtsactie. Een groep slagvliegers onder kapitein Walter en een groep verkenners voor korten af stand onder kapitein Proll hebben zich in de laatste gevechten bijzonder on derscheiden. Lissa gebombardeerd. In de vroege ochtenduren van 23 Maart vielen Duitsche gevechtsvliegtuigen het vijandelijke ellandsteünpunt Lissa aan de Adriatische kust aan. Naast "m- vangrijke vernielingen in het h:-.-. -n- gebied werd door bomtreffers zware schade toegebracht aan 8 zeilvracht- schepen. Formaties 'Amerikaansche bommen werpers vielen in den ochtend van 23 Maart plaatsen in Noordwest- en Mid- den-Duitschland aan. Luchtverdedi gingsstrijdkrachten vernietigden 51 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 44 viermotorige bommenwerpers. In den afgeloopen nacht vlogen eenige vijan- lijke stoorvliegtuigen over Noordwest en Zuidwest-Duitschland. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen ook gisteren weer afzonderlijke doelen •in het stadsgebied van Londen met goed gevolg aan. Voor de kust van West-Noorwegen schoten bewakingsvaartuigen van een Duitsch convooi van 14 vruchteloos aanvallende torpedovliegtuigen er 5 neer. Drie daarvan werden neerge haald door een klein vaartuig onder bevel van den Ober-bootsman Willy Böhme. Nieuwe ontmoeting 'tusschen Geallieerde chefs. De geruchtenover een a.s. Drie- mogendhedenconferentie tusschen Chur chill, Roosevelt en Stalin, resp. over een ontmoeting tusschen Churchill en Roosevelt worden in Berlijn voor niet onwaarschijnlijk gehouden. Volgens aldaar heerschende opvat ting zijn er genoeg onderwerpen van gesprek, aangezien de Britsche, even als de Amerikaansche pers. vooral den laatsten tijd talrijke meeningsver- schillen in het Geallieerde kamp. wel ke dringend opgehelderd moeten wor den, heeft geconstateerd. De Stormer spreekt Dinsdag 28 Maart, des avonds van 18.45 tol 18.50 uur, spreekt de Stonrier in de Jeugdstormuitzending tot de rij^ pere jeugd oven het onderwerp: „Nog maals de vrije meeningsuïting". Hoogfrequent-meetapparaten. Zooals reeds eerder in een persbe richt onder de aandacht werd gebracht, is voor het in bezit of gebruik hebben van electrische apparaten of inrichtin gen, waarmede door middel van hoog frequente trillingen 'metingen van eeni- gerlei soort kunnen worden gedaan, volgens verordening nr. 1/1944 van den Rijkscommissaris, vergunning van den directeur-generaal der P.T.T. noodig. Aanvfaa'gformulieren zijn te verkrijgen bij het Hoofd van den dienst radio Scheveningsche weg 6 te 's-Graven- hage. Voor elk type zal een afzonder lijk aanvraagformulier moeten worden ingediend; verzoeken om toezending van aanvraagformulieren dienen daar om vergezeld te zijn van een opgaaf van het benoodigde aantal. Ook de radiohandelaren, die reeds vroeger op grond van de verordening van den Rijkscommissai'is nr. 16/1943 aangifte deden van hoogfrequent-meet apparaten. zullen een vergunning moe ten aanvragen. 'Verbod voor - raam-advertenties. Bij besluit van den Secretaris-Gene raal van het Departement van Volks voorlichting en Kunsten d.d 20 Maart 1944, afgekondigd in de Nederlandsche Staatscourant van 24 Maart 1944. is de plaatsing van z.g. raanjadvertenties met ingang van genoemden datum verbo den. Met de afkondiging van dit besluit is een einde gemaakt aan een sinds enkele jaren ontstanen misstand, die on beperkten koop, verkoop en uitwisse ling van goederen mogelijk maakte gn den handel in gebruikte goederen aan iedere control^ onttrok. De voorschrif ten der prijsbeheersching en de talrijke beperkende bepalingen waaraan handel, nijverheid en industrie thans in het algemeen belang zijn onderworpen, vormden op deze open markt een doode letter. Om echter tegemoet te komen aan de dringende behoefte, die, sedert de be perking der advertentieruimten bij de Nfd pers is ontstaan, om elders dan in de nieuwsbladen, door middel van ad vertenties goederen te koop, ten ver koop en ter ruiling aan te bieden of te vragen, zal aan een beperkt aantal uit gevers de uitgifte van z.g. raamkranten worden gegund, welke uitgifte uiter aard aan bepaalde voorwaarden zal zijn gebonden. Overtreding van het verbod wordt gestraft met geldboete van ten hoogste duizend gulden. De stei^ der S.S. 's-GRAVENHAGE, 24 Maart, - Luis tert op Zondag 26 Maart van 11.30 tor 11.45 uur over den zender Hilversum 1 op golflengte 415 met#r naar De stem der SS., onderwerp: „Houding". Verduister v. 19.6.30 uur. 26 Maart. Zon op 6.30 u., onder 19.03 u." Maan op 7.54 u., onder 21.46 u. 27 Maart. Zon op 6.27 u., onder 19.05 u. Maan op 8.18 u., onder 23.04 u. ZONDER ZEEVAART HEEFT NEDERLAND GEEN TOEKOMST MEERI STRIJDT DERHALVE MEE VOOR EUROPA'S VRIJHEID TER ZEE MELDT U VOOR DE KRIEGSMARINEIt MÉLl Amerikanen behaalden nergens succes. De Amerikaansche minister van BuitcnlandsChc Zaken, C'ordell Huil. heeft een in 17 punten samenge vatte verklaring over de. buiten- landsche politiek der Vereenigde i Staten bekend gemaakt, waardoor naar hq zegt de verwarring en het 1 gebrek aan begrip voor liet Ameri- Lkaaiisclie standpunt verdwijnen moeten en de handhaving van het Atlantische Charter opnieuw be vestigd moet worden. Hij 'Jjerinnert eraan, dal de toekom stige internationale orde een controle voorziet- van de Geallieerden op Duitschland. Japan. Italië en dè andere mel.de As bevriende landen. Hij ver klaart voorstander te zijn van een in ternationaal organisme, dat over de gepaste middelen zou beschikken om dan internationalen vrede te handha ven en van een internationaal gerechts hof, dat de regeling der geschillen tot taak zou hebben. Uiti, de publicatie van dit pro gramma .blijkt, welk een zenuw achtigheid er in zeker opzicht in Britsche en Amerikaansche kringen bestaat. Men moet niet vergeten, dat xie Anglo-Amerikaansche diplo matie in Finland, Spanje, Argen tinië en Turkije nergens succes heeft gehad en dat ool^ in Sovjet- Rusland stellig met weinig waav- deering over de activiteit 'der bond- genooten gesproken zal worden. •Deze fiasco's wil men thans camou- fleeren door het opstellen van ze ventien punten, die in vele opzich ten aan de Veertien punten van Wilson herinneren. Huil spreekt over vrijheid, gelijkheid, rechtsgelijkheid, zedelijkheid en ge rechtigheid en over de maatregelen die na een door de Geallieerden gewonnen oorlog tegen Duitschland, Japan, Italië en hun bondgenooten genomen zullen worden. Huil wenscht de instelling van een soort controlecommissie over dez<* landen, die zal moeten vaststellen wan neer deze volken rijp zTjn om weer hun eigen weg te gaan. De waanzinnigheid van deze denkbeelden is reeds eens be wezen. Oojs dc zinspeling op de her leving van den Volkenbond js van geen beteekenis, daar het juist dè Amerika nen zijn, die zich tot nu toe tegen het aangaan van internationale verplichtin gen verzet hebben. Bovendien is het een zeer groote vraag of Sovjet-Rus land en Engeland het met deze politiek eens zullen zijn. Tn de tweede plaats ziet men in Genéve in Hulls verklaringen een tweede pro- pagandagolf tegen de neutralen, die sedert den dag waarop het Atlantische Charter met Voeten getreden werd, een zeker wantrouwèn tegenover de Geal lieerden aan den dag gelegd hebber. De door Huil opgesomde punten lef eren hun geen nieuws op. De Amerikaan sche minister heeft een paar oude gra- mofoonplaten lalgn hooren en het valt te betwijfelen of deze in Spanje. Ar gentinië. Ierland en Turkije indruk zul len maken, temeer daar het onwaar schijnlijk is. dat dc Anglo-Amerikanen- ooit in staat zullen zijn de Sovjet-Unie in haar Europeesche plannen te storen als Duitschland niet den allés keeren den dam opwerpt. NIEUWE POSTZEGEL VAN 10 CENT. 's-GRAVENHAOE. 24 Maart, - De nieuwe '.postzegel van 40 cent in de serie „zeehelden" zal van 1 April af ver krijgbaar zijn. Hij draagt een afbeel- ding van Cornelis Evertsen de jongste, ontwerp Kuno Brinks. Nieuws in 't kort. Concentratiekamp in Zuid-Italië. In Isernia in Zuid-ttalië hebben de Anglo- Amerikanen oen concentratiekamp opge richt. waarin zich thans reeds onder niet te beschrijven toestanden meer dan 14000 Italiaansche burgers bevinden. Liever voor Hitier dan voor Stalin! De ..Daily Workoi*. partij-orgaan dor Engelsche communisten, beschuldigt er de Polen van. een verraderlijke' anti-Sovjet- Russische propaganda te voeren. Rerds drie Jaar lang leggen de Poolsche solda den en officieven een anii-Sovjet-Russi- schen tendenz aan den dag volgens dit blad. Onder de Polen krijgt men vaak te hooren: ..Ik vecht nog liever voor Hitier dan voor Stalin.'" Vesuvius eiseht 2000 menschenlevens. Naar Efe uit Napels meldt, heeft de nieu we uitbarsting van den Vesuvius. die een grootere afmeting aanneemt dan in het jaar 190G, tot dusver reeds aan 2000 men- sclien het leven gekost. Het aantal dak- loozen is al gestegen tot 25000. Nog steeds vloeit de lava en daalt een onafgebroken regen van asch en steenen neer óp het gebied van de Golf van Napels. Majoor Zur I.ippe—Weisscnfeld gesneu veld. Majoor Egmont zur Llppe—Wels- senfeld. Gruppenkommandeur in 'n eska der nachtjagers en drager van het ridder kruis van h#t iizcren kruis met eikenloof is den Vliegerdood gestorven. De 25-jari- ge majoor was een der beste en meest succesvolle Duitsche naentjagers. Op hol geslagen paarden. De 71-ja- vigc landbouwer H. Dijks te Erm. ge meente Sleen (Drente) keerde Woensdag avond met paard en wagen huiswaarts. Plotseling sloegen de dieren op hol, met het gevolg, dat de wégen omsloeg en de landbouwer er onder kwam. Met zware inwendige kneuzingen werd het slachtoffer naar het Dtaeoncssenliuis te Assen vervoerd, waar de man later is overleden". Loods aan Boord. Dezer dagen kreeg ik een prospec tus in handen van een tooncclstuk, waarin ik ontroerd getroffen werd door den volgenden sehooncn vol zin: ..De levensles js: men moet goed zijn en braaf." Dat is best! Afgezien echter van c'en ontegen zeggelijk nobelen inhoud dezer ge dachte. kan dunkt mij, over haar taalkundige formulccring een woord je gesproken worden. Men hoet goed zijn en braq/1 Hoe is het nu wanneer men al leen maar „goed" is. is men dan niet braaf? Of ais men alleen „braaf" is, is men dan niet goéd? Of moet het zóó opgevat worden, dat men goed braaf en braof goed moet zijn? Het zou wcï aardig wezen wan neer de loods aan boord van het leven, die deze* voortreffelijke wijs heid* uitdacht, zi.in bedoeling» een wcinigje toelichtte. M. ar hij moet het dan goed duidelijk en braaf helder doen! OVIDIUS. Voorlichting voor volkstuinders. Velen hebben in de laatste jaren de tastbare voordcelen genoten van het houden van een volkstuin, ofschoon soms enkele teleurstellingen wegens gemaakte fouten niot' zijn uitgeble ven. Het volkstuinwezen heeft in de huidige omstandigheden een groote vlucht genomen en is een belangrij ke factor geworden voor de voedsel voorziening. Om deze rt-den heeft de Rijkstuin- bouwvoorlichtingsdieiïst, welke voor heen uitsluitend werkte voor de be langen van den beroepstuinbouw. zijn werkzaamheden ook uitgestrekt tot die van den amateurtuinbouw. Deze dienst heeft hiertoe speciaal voor dit doel aangewezen ambtenaren tot zijn be schikking. die nauwkeurig op dc hoog te zijn van de bijzondere- eischén, wel ke aan volkstuinen moeten worden ge steld. Dezo eischen wijken belangrijk af van die. welke voor berocpstuinders gelden, waardoor ook de voorlichting geheel anders dient te zijn. Deze per sonen kunnen den volkstuinder in al le opzichten tot raadsman zijn. Om met deze ambtenaren in con tact te komen, kan men zich wenden tot den Rijkstuinbouwconsuient in wiens gebied men woont. Wil men «nis volkstuinder iets weten over grondbe-' werking, baaien, de hoeveelheid to ge bruiken zaad, ziekteverschijnselen, be mesting, het planten en oogsten, het niet-opkomen van een gewas of slech ten groei, kortom over alles wat van belang lijkt om daarover inlichtingen in te winnen, dan zal de Rijkstuin bouwconsuient er voor zorgen, dat een zijner assistenten den vragensteller be zoekt. Ook .ongevraagd komen zij ech ter wel met volkstuiniers ccn praatje maken, waarbij gewoonlijk wc! gele genheid bestaat moeilijkheden op tc lossen. Teneinde zooveel mogelijk volkstuin ders te kunnen bereiken, richten deze assistenten zich tot de besturen van volkstuindersvereenigingenl terwijl zij verder- bij eenige groepen volkstuin ders wel enkele vertrouwensmenschen hebben" kunnen vinden, die hun in hun taak terzijde willen.staaft. Van tijd tot tijd bespreekt de assistent met deze vertrouwensmenschen enkele actueele kwesties, waarvoor een oplossing aan de hand wordt gedaan, welke qan dc volkstuinders, kan worden doorgege ven. Verder geven de assistenten in het winterseizoen cursussen in samenwer king met volkstuindersvereenigingen. Voorts worden door den tuinbouw- voorlichtingsdienst in de wintermaan den demonstraties gegeven in verschil lende plaatsen van het land. bij welke gelegenheid met behulp \>an een aan tal paneeTen den volkstuinder op be vattelijke en leerzame wijze de hoodige voorlichting wordt gegeven. De aant trekkeljjkheid van deze demonstraties wordt verhoogd door het vertoonen van eenige toepasselijke films. DE PREMIE INGEVOLGE HET ZIEKENFONDSENBESLVIT. 's-GRAVENHAGE. 24 Maart. - De secretaris-generaal van het departe ment v»n Sociale Zaken heeft voor het jaar 1944 de premie voor de verplichte verzekering ingevolge het Ziekenfond- senbesluit onveranderd op 4 vast ge- steld. f Nieuwe sensatie in de moord zaak Petiot. De moordzaak Petiot bracht Donder dag een nieuwe sensatie. Een zekere Nezondct, een kennis van den massa- moordonaar.* heeft verklaard dat. dc broer van den afts hem heeft mede gedeeld. dat dr. Petiot 50 a 60 perso nen heeft vermoord. Nezondet, die énkele dagen geleden werd gearresteerd, zeide in November of December van het vorig jaar een afspraak met den broer van den arts gehad te hebben, waar deze zeer bleek, doch te laat \yas verschenen. Hij kwam uit de villa van zijn broer. Op rle vraag, wat er aan de hand was. of er soms een geheime zonder of wapens waren, antwoordde Mau- ricc; ..Als het meer niet was. was het niet zoo erg. er is iets. dat ons alle maal den kop kan kosten. Dc reizen naar Amerika beginnen en eindigen in de villa. Ik geloof, dat 50 tot GO per sonen vermoord werden. Mijn broer heeft mij een boek laten zien. waar in nauwkeurig aanteekening wordt gehouden van de moorden. I-Iij heeft mij gezegd, dat hij zijn slachtoffers een inspuiting met een uitschuifbare spuit .heeft gegeven." Wat de reizen naar Amerika betreft: dc arts heeft tegenover „rahntteurs" gesproken over de mogelijkheid men- schen over de gcenzvn naar het bui tenland te brengen. Het tarief bedroe? 50.000 francs. Het betrof meerendecls personen, die het levetT te Parijs te onbehaaglijk vonden cn graag naar -Zuid-Amerika wilden gaan. Petiot liet zich vaak door zijn slacht offers geprodatccrde Brieven geven, waarin zij kennis gaven van hun aan komst in Amerika, om hun familie ge rust te stellen. Nezondet zeide verder, dat mevr. Petiot. dié tot dusve^ ontkende iets ge weten te hebben van de handelingen van haar man. in zijn tegenwoordig heid door haar man daarvan op de hoogte word gesteld. Dat zij daarbij flauw viel, hield hij voor aanstellerij.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1