NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Hevige afweergevechten tusschen Perwomaisk en Brody. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Sehager editie: Schagen: Laan 20L Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66\89. MAANDAG 27 MAART 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 73, 2 pagina's. Adverlcntie-tarlefi Pril» der gewone advertenties In Editie 11 ct. per m.m. Rij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. D«« Courant verschijnt dagelijks. Gevechten van man tegen man tusschen finjepr en Tsjaussy. Balti en Proskoerof ontruimd UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 26 Maart. - Het opper bevel van de weermacht maakt bekend Aan den benedenloop van de Oekrainsche Boeg werden verschei dene aanvallen en overzetpogingen van de Sovjets verijdeld. Aan het geheele front tnsschen Perwomaisk en ten oosten van Brody zjjn onze troepen In hevige afweergevechten gewikkeld, in welker verloop de steden Balti en Proskoerof ont ruimd werden. Bij Tarnopol vernietigde een van onze pantserformaties in een vastberaden aanval 25 vijandelijke stukken geschut In de succesvolle afweergevechten ten zuiden van de Pripet-moerassen heeft zich de majoor der reserve Stro bel, .commandant van een regiment artillerie, door bijzondere dapperheid onderscheiden. Tusschen Dnjepr en-Tsjaussy vie len de bolsjewieken na hevige artll- lerlevoorbereiding met verscheidene divisies infanterie en pantserforma ties aan. In felle gevechten behaal den onze troepen een volledig af- weersucces. Plaatselijke penetraties werden in kloekmoedige tegenaan vallen gezuiverd, de binnenge drongen vijand werd in een gevecht van man tegen man vernietigd. Ten zuidoosten van Witebsk onderna men de Sovjets als gevolg van de zware verliezen die zij de vorige dagen geleden hadden, slechts vergeefsche plaatselijke aanvallen. In het Hooge Noorden werden vijan delijke aanvallen in den sector Kanda- laksja afgeslagen. In Italië werden bij Cassino sterke vijandelijke stoottroepafdeelingen, die door artillerie werden gesteund, met" zware verliezen voor den vijand afge slagen. Van de rest van het front wordt slechts melding gemaakt van weder- zdjdsche activiteit van verkenners en stoottroepen. Eenige vijandelijke stoorvliegtuigen zijn in den afgeloopen nacht tot West- Duitschland en tot het gebied van-Ber lijn doorgedrongen. Het legerbericht van Zaterdag luidt Op het bruggenhoofd Nikolajef mislukten vr(j krachtige vijande lijke aanvallen na zware gevechten. Pogingen van den vijand, om de Oekrainsche Boeg in haar beneden loop over te steken, werden ver ijdeld. De op eenige plaatsen aan den westelijken rivieroever gelande bojsjewisten werden in een onmid dellijke tegenactie vernietigd of opeengedrongen. Tusschen den middenloop van de Oekrainsche Boeg en den Dnjestr. alsmede westelijk van den Dnjestr in het gebied ten noorden van Bal- tij bieden Duitschc en Roemeen- sche troepen den opdringenden vijand hardnekkig tegenstand. Tusschen Proskoerof en Tarnopol drongen dc bolsjewisten met over machtige strijdkrachten verder naar het zuiden door. Aanvallen op bei de steden werden in zware gevech ten afgeslagen. Door een tegenaan- val onzer troepen In het gebied van Brody leden de bolsjewisten zware verliezen. Noordwestelijk van Kowel werden de bolsjewisten ver der teruggeworpen. Ten zuidoosten van Witebsk hand haafden onze troepen liun stellin gen tegen nieuwe vijandelijke door braakpogingen, zuiverden plaatse lijke penetraties en brachten den bolsjewisten ook hier zware ver-, liezen aan dooden en gewonden toe. Aan de rest van het oostelijke front beerschte slechts plaatselijke gevechts bedrijvigheid. De strijd in Italië. In Italië hervatte de vijand zijn doorbraakpogingen bij Cassino. De aanvallen, die den geheelen dag met sterke strijdkrachten op het oostelijke en het noordelijke deel van de plaats worden ondernomen, strandden op den hardnekkigen tegenstand der 1ste val schermjagersdivisie, die daar opereert onder bevel van luitenant-generaal Heldrich. De zware afweersttijd dezer divisie werd op voorbeeldige wijze ge steund door de onder bevel van luite nant-kolonel Denzinger en. kapitein Lydecke staande artilleriegfoepen. De vijand leed zware verliezen. Van het overige front worden geen bijzondere gebeurtenissen gemeld. Boven Italië werden gisteren 12 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Terreurvluchten Formaties Amerikaansche bommen werpers vlogen op 24 Maart het Rrn- Maingebied binnen en lieten bommen vallen op verscheidene plaatsen, vooral op Frankfort aan den Main. Onder de moeilijkste afweeromstöndigheden wer den 9 vijandelijke vliegtuigen vernie- tigd. Bij een nieuwen terreuraanval op Berlijn in den nacht van 24 op 25 Maart leden de Britsche m-vlieg- tulgen de zwaarste verliezen: 112 vier motorige bommenwerpers werden ver nietigd. In verschillende woonwijken van Berlijn ontstonden branden en verwoestingen. De bevolking leed ver liezen. Door het Staats bedrijf der P.T.T. ral met ingang van 1 April a s een nieuwe post zegel van 40 ct met beeltenis var Co< nelis Evertsei de Jongste wor den uitgegeven CNF/PTT/P* m Londen aangevallen Sterke formaties zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen vielen in den afge loopen nacht Londe-i wederom aan. Dc geconcentreerde aanval veroorzaakte hevige ontploffingen en talrijke bran den, die zich nog gedurende den aanval uitbreidden tot oppervlaktebranden. Eenige Britsche stoorvliegtuigen vlogen over het grensgebied van West-Duitsch- land. In de vroege ochtenduren van den 24sten Maart brachten bewakingsvaar tuigen der marine in het Kanaal twee Britsche torpedomotorbooten tot zinken en beschadigden twee andere zoo zwaar, dat die verloren geacht kunnen wor den. Tegelijkertijd sloegen zij ver scheidene vruchtelooze aanvallen van jachtbommenwerpers af. Duitsche duikbooten brachten in zwa- ren strijd van konvooien in het noor delijke deel van den Atlantischen Oceaan en in de Middeilandsche Zee 10 schepen met een gezamenlijken inhoud van 46.000 ton, alsmede 5 torpedojagers en escortevaartuigen tot zinken. Bo vendien schoten zij 3 vijandelijke vlieg tuigen neer. De strijd om Cassino. GENèVE, 25 Maart. - De Times be handelt den strijd om Cassino in een hoofdartikel en noemt dezen „woedend en verbitterd",. Deze gevechten zijn nu al meer dan een week aan den gang zondpr dat hier sprake is vai# een eer sten geallieerden aanloop tot verove ring van de stad en van het hoog ge legen klooster Cassino. Deze gevechten, die van de zijde der geallieerden een do'orbraak beoogden, duren nu al den geheelen winter. De vroegere inspan ningen zijn verricht om een frontalen aanval te vermijden. Dit is intusschen onmogelijk gebleken en derhalve is men ruim een week geleden tot dezen fron talen aanval overgegaan. Maar men komt zelfs niet eens stap voox stap vooruit. De gevechten maken „leelijke schommelingen" door, waarbij de Duit- schers erin geslaagd zijn op de troepen van het vijfde leger gebieden te her overen. die deze ten koste van de zwaarste offers en de grootste moeite hadden kunnen bezetten. OPENING VAN TWEEDE FRONT UITGESTELD? MADRID, 26 Maart. - Naar „Arriba" uit Londen meldt, is men In Engeland over de ontwikkeling van de militaire gebeurtenissen in Zuid-Italië zeer on tevreden. De Engelsche bladen ver helen niet, dat de heftige tegenstand het geallieerde opperbevel zoozeer onder den indruk heeft gebracht, dat men de opening van het tweede front heeft uit gesteld. Men kan wel nagaan, zoo ver volgen de Engelsche persstemmen,-hoe veel grooter de tegenstand in West- Europa zal zijn, waar de Duitschers over hun beste verdedigingswerken be schikken. De hongersnood in Rengalen, GENèVE, 25 Maart. (D.N.B.) De regeering van Bengalen heeft, naar de Yorkshire Post in een bericht van een specialen correspondent in Cal- cutta meldt, het juiste aantal Indiërs opgegeven, dat als gevolg van den hon gersnood om het leven is gekomen. Vol gens de Bengaalsche regeering zijn 1.873.749 personen van honger gestorven. Hierdoor, aldus de correspondent van genoemd blad, krijgt men een juist beeld van den werkelijken omvang van den hongersnood. Het is de taak der Ben gaalsche regeering om in het loopende jaa- een herhaling van deze ramp te voorkomen. De vooruitzichten hiervoor zijn volgens de voorzitter van de Lon- densche IndiëLiga, Krishna Menon, niet al te best. De levensmiddblcnposi- tie van Indië, aldus de voorzitter, wordt slechter en slechter. Indië gaat weer een hongersnood tegemoet, die alles wat in 1943 is gebeurd, nog in de schaduw zal stellen. In de komende twaalf maan den zullen millioenen Indiërs van hon ger omkomen. De Engelsche bezettings autoriteiten, zoo scl^ijft de Daily Wor- ker, bekommeren er zich weinig om, want in plaats van met Britsche sche pen levensmiddelen naar Indië te bren gen, laten zij whisky, alsmaar whisky aanvoeren. De terreuraanval. op Berlijn. BERLIJN, 25 Moajt (DNB). In de avonduren v/an ded 24sten Maart was de Rijkshoofdstad opnieuw het doel van een groot opgezetten terreuraan val. Talrijke brisant- en brandbommen werden door de Britsche bommenwer pers op de geheele stad geworpen. De luchtverdedigingsstrijdkrachten vielen de vijandelijke gevechtsformaties met luchtdoelartillerie en nachtjagers aan. De verdedigende Duitsche nachtja gers hebben in den nacht van 24 op 25 Maart hun tot dusver grootste afweer- suces behaald. Volgens tot dusver ont vangen nog onvolledige rapporten wer den 102 viermotorige bommenwerpers bij den aanval op Berlijn vernietigd, zijnde meer dan een vierde van alle Britsche vliegtuigerf; die Vrijdagavond tegen 21 uur via de Duitsche bocht met noordoostelijken koers tot Berlijn doordrongen. D.N.B verneemt, dat 'op grond van de ervaring kan worden aangenoman, dat de totale vliegtuigverliezen giste ren door de Engelschen geleden bij den aanval op Berlijn, zeker wel 50 procent boven de in het weermachtsbericht ge noemde 112 vliegtuigen liggen. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de toestellen, die beschadigd of met ern stige personeele verliezen op hun ba- zijn teruggekeerd. Al met al kan men zeggen, dat de vijand minstens 20 procent der opgestegen vliegtuigen, heeft verloren. Het grootste verlies, tot dusverre bij nachtelijke aanvallen gele den. De afweer is. afhankelijk van het eer.Dat de Duitsche jagers, als- het weer het maar even toelaat den vijand hard aanpakken en verslaan, bewijst het succes van Vrijdagavond. Londen meldt verlies van 73 vliegtuigen. Naar Reuter meldt, heeft het Brit sche ministerie van luchtvaart tofc dus verre het verlies van 73 vliegtuigen bij den Vrijdagavond ondernomen aanval op Berlijn toegegeven. Roemenië ziet gevaren onder oogen. BOEKAREST, 26 Maart (D.N.B.) Alle bladen bevatten op een in het oog springende plaats van hun Zondag ochtendedities een uiteenzetting, waar in zich het officieele Roemeensche standpunt weerspiegelt ten aanzien van den toestand die ontstaan is doordat het Roemeensche grensgebied bij de mili taire operatics is betrokken geraakt De uiteenzetting vermeldt o.a. het volgende: „Wij verhelen de waarheid niet over de moeilijke tijden die wij beleven. Doch sedert eeuwen kennen wij slechts ernstige levensomstandigheden. Onze aan gebeurtenissen zoo rijke historie heeft ons daarmede vertrouwd gemaakt. Zij gebiedt ons thans, het vertrouwen In onze kracht en in ons recht niet te Verliezen.' Het is het gebod van dit oogenblik, de gevaren onder de oogen te zien, zich niet voor hen te verber gen, niet te trachten, hen te ontgaan, doch hen tegemoet te treden met het vaste geloof in de natie, in den staat en in het leger. Onze staatkundige organi satie vervult ongestoord haar plicht. De natie is eensgezind, maar net leger is de steun van ons bestaan als staat en na tie." Nieuws in 't kort. Nieuwe luchtaanval op Sofia. De Zaterdagochtendbladen publiceeren het volgende officieele communiqué: „Op 24 Maart hebben vijandelijke vlieetuigen een terreurJhnval op Sofia gedaan'!. Handels- en betalingsovercpnkomst Duitschland—Zwitserland. De sedert eenigen tijd in Bern gevoerde bespre kingen tusschen Zwltsersche en Duitschc vertegenwoordigers over een verlenging van de Duitsch«-Zwitsersche verreke ningsovereenkomst van 9 Augustus 1940 volgens de wijziging van 1 October 194t werd op de tot dusverre overeengekomen technische basis verlengd tot 30 Juni 1944. Gelijktijdig werd een regeling getroffen voor het handelsverkeer tusschen belde landen tot 30 Juni 1944. Dr. Unger Rijksarchivaris in Zeeland. Dr. W. S. Unger, sedert 1918 archivaris der gemeente Middelburg, is benoemd tot rtlksarchivaris in Zeeland. De uitbarsting van den Vcsuvius. Naar uit Zujd-Itallë wordt gemeld, is 't tempo van de uitbarsting van den Vesu- vius sedert Vrijdagavond langzamer ge worden. Er vinden echter nog steeds nieuwe erupties plaats De gevaarlijke aschregen is wat verminderd, doch de rookwolken, die boven het geheele gebied hangen en een hoogte van 3000 meter be reiken. zijn dichter geworden. De top van den vulkaan Is bedekt met een dikke sneeuwlaag. ^r-Vrljwlllige-panlsergrenadi®r*-briga- de .Nederland". Bij de afweerge vechten in het gebied van Leningrad hebben de ^menschappen d^r hh' Vrijwillige - pantser grenadiers-brigade .Nederland" xlch onderscheiden De brigade-commandant, ffy Oberführer Wagner, die xelf het Ridderkruis draagt, reikt aan zijn mannen het Uzeren Kruis uit ft PK Wisnlewski/O/H/P m Redevoering van Churchill. STOCKHOLM, 26 Maart (DNB) Churchill heeft heden voor den Brit- schen omroep gesproken tot het Brit sche volk. Ter inleiding zeide hij, vol gens den Britschen berichtendienst, dat de geallieerden „een langen en vrees lijken marsch" moesten afleggen. In het verder verloop zijner rede sprak (Jhurchill over de verhouding van den strijd tusschen Oost-Azië en Europa. Hij verklaarde, dat men er rekening mede mag houden, dat de „Amerikaansche broederS" met den iaatsten vezel van hun kracht tot het einde zullen strijden. Voorts trachtte Churchill de op zijn regeering uitgeoefende critiek een an dere richting te geven. Hij sprak van een ..groot aantal fatsoenlijke, ja zelfs prominente lieden, die er oprecht van overtuigd zijn dat zij met hun critiek nuttig werk kunnen doen". Churchill zeide verder, dat ongetwijfeld thans reeds 7.ekere ministers opdracht hebben tot het ontwerpen van plannen voor den tijd na den oorlog, „hij kon echter niet garandeeren, dat alles 'volmaakt zal zijn" vAan het slot van zijn radiorede sprak Churchill over „het uur der steeds dichter bij komende ge vechtshandelingen". weshalve niet van een demobilisatie gesproken kan worden. Ook hierbij wees hij op „het schitterende leger der Ver Staten", dat gereed staat, resp. bin nenstroomt. Hü beweerde, dat be halve dit leger ook Britsche troe pen in overeenkomstigen getale ge reed staan. Ten slotte verdedigde Churchill zich tegen het verwijt, vaak loos alarm te hebben geslagen. In dit verband gaf hij de mogelijkheid toe. dat "Engeland zelf „het voorwerp zou kunnen worden van een nieuwen vorm van aanvallen van den kant van den vijand." RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. 's-GRAVENHAGE, 25 Maart. Max Blokzijl spreekt in zijn politiek week- praatje, uit te zenden op Maandag 27 Maart over Hilversum 1 om 18.45 u. De titel van dit praatje is: „Het éénheids- front der anderen". De jeugd vindt in Oostland haar toekomst. De persdienst van den Germaanschen Landdienst schrijft: Het was in den tijd na den eersten wereldoorlog. In Duitschland trokken velen weg van het land naar de stad. Het gebrek aan Jonge boeren en landar beiders trachtte men op te heffen door Poolsche arbeiders in dienst te nemen. Hierdoor ontstond het gevaar, dat de eigen menechen steeds meer verdrongen zouden worden door vreemden en dat 't eigenlijke volkskarakter verloren zou gaan. Ook in Duitschland had men toen tertijd maar weinig aandacht voor dit probleem. Ook daar had men den blik gericht op het westen, op Engeland en Amerlkè. Hot-djaz scheen het hoogste symbool der cultuur te zijn. Tegen deze ontaarding ls de Duitsche jeugd zelf opgekomen. In dien tijd ont stond n.1. de beweging der Artamanen. Het eerst hooren wij van hen in 1924, pis zij op een landgoed ln Saksen bijeenko men. Tegenover de vreemde oultuur stel len zij hun eenvoudige daad: zij zingen de oude volksliederen weer njet begelei ding van mandolines, guitaren of blok fluiten; zij beoefenen de oude volksdan sen weer en hebben de natuur en het leven op het land lief. ZIJ gaan bij den boer werken en trachten zelfstandig een bedrijf te verkrijgen. Toen overal in Duitschland Poolsche ar beiders bezit van den grond dreigden te nemen, verkondigden zij voor het eerst het recht van den Germaanschen mensch op den bodem en de verbondenheid van den mensch met de natuur. Temidden van een wereld, die geen oog had voor deze waarheden, staat eenzaam en boven alles verheven de daad der Jeugd. De geschiedenis heeft hiui gelijk gege ven. Later werd weliswaar de Artamanen- beweging opgenomen ln de Hitler-Jugend, doch meteen werd de Landdienst inge steld en deze groeide weldra uit tot een organisatie", die 30.000 Jongens en meisjes, verdeeld over 1300 kampen, omvatte. Doel dezer organisatie was: do jeugd weer te rug te brengen naar het land. In 1942 werd de Landdienst ook open gesteld voor de jeugd uit de andere Ger- maansche landen. Want door den strijd der Germaansche legers zijn inmiddels in het Oosten uitgestrekte gebieden vrij ge komen. Achter het zwaard komt in het Oosten de ploeg. Reeds vele honderden Nederlandsche jongens en meisjes trokken naar Dantzlg- West-Pruisen en ontvangen thans hun op leiding tot boer en boerin. Reeds 13 kam pen zijn bevolkt door onze vrijwilligers (-sters) en spoedig zullen meer kampen noodig zijn. Jongens en meisjes van 14 tot 17 Jaar, blijft niet achter. De Germaansche Land dienst ls gesticht door en voor de jeugd, de Jeugd, die niet bij de pakken neer wou blijven zitten, maar van aanpakken wist. Trek mede op naar «het Oosten en verwerf Je een zekere toekomst. Zeer zeker is het werk bij den poer niet licht of gemakkelijk. Maar het is ook het mool- !e en gezondste werk dat bestaat. In de kampen van den Germaanschen Landdienst berust de leiding bij eigen landgenooten. Men verbindt zich voor één Jaar. Na afloop van het eerste Jaar kan men beslissen of men blijven wil of niet. Trek er dus mede op uit en meld Je als. vrijwllliger(-ster) of vraag inlich tingen bij den Germaanschen Landdienst. Pfïmfe opgenomen in H. J. en B. D. M. Dienstlcitcr Ritterbtisch sprak te Maastricht. MAASTRICHT, 26 Maart. Telkenjare worden de Duitsche veer tienjarigen, die tot dan toe in de orga nisaties van Jungvolk en Jungmadel zijn geweest, plechtig opgenomen in Hitlerjugend en Bund Deutscher Madel. Tevens leggep zij dan een gelofte van trouw af aan den Führer. De belangrijkste van de installatie bijeenkomsten. die in verschillende plaatsen werden gehouden, was dit- jaar die te Maastricht, waar de jongens en meisjes van de ban Limbur door den leider van het Arbeitsbereich der N. S. D. A. P. dienstleiter W. Ritterbusch, werden toegesproken. Dienstleiter Ritterbusch maakte zijn jeugdigen toehoorders in eenvoudige be woordingen duidelijk, welke verplichtin gen zij tegenover hun volk thans op zich gingen nemen. Zij verplichten zich voortaan in de voorste linies te staan in den strijd voor hun volk en hun vaderland, om zich met geest en lichaam daarvoor in te 3£tten. Men moet dezen tijd vooral groot zien. Als de wapenen eens zullen rus ten, zal men eerst pas zien hoe .groot de problemen zijn die dan om een oplos sing vragen. Nadat Dienstleiter Ritterbusch den Führer ten voorbeeld had gesteld en het lied „Heilig Vaterland" was gezon gen. nam een Bannführer de jongens en meisjes over. Vervolgens zeiden zij hem de formule der gelofte na, en las hij een boodschap van den Reiehsju- gendführer voor Deze wees daarin op de beteekenis van den huidigen strijd en* op de deugden, welke de jongens en meisjes moeten beoefenen. Prijsbeheersching grijpt drastisch in. „GEZELLIG CAFé" IN DEN BOSCH GESLOTEN. DEN BOSCH, 25 Maart. - Eenigen tijd geleden hadden ambtenaren van de prijsbeheersching een Inval gedaan in het minder gunstig bekend staande café „Klein Casino" te Den Bosch, waar prijsovertredingen van allerlei aard werden geconstateerd. Niet alleen vloeiden hier de clande stiene borrels tegen hoogen prijs rijke lijk, doch ook was er voor goede be kenden gelegenheid om zonder bon tegen waarlijk fantastische prijzen zich te goed te doen aan allerlei vooroor- logsche spijzen Langzamerhand was het café, waarin steeds drie orkesten de bezoekers op vroolijke klanken vergastten en dat zich ook mocht verheugen in een luxueus ingerichte bar, het aangewezen ount van samenkomst geworden voor ^Ue clandestiene handelaren uit den omtrek. Thans is hieraan op drastische wijze een einde gemaakt. De inspecteur voor de prijsbeheersching te 's-Hertogen- bosch heeft den eigenaar veroordeeld tot 10.000 gulden boete met verbeurd verklaring van de in beslag genome*, goederen en heeft tevens de sluiting van het bedrijf gelast voor den tijd van 5 iaar. Tevens is hem verboden het beroep van caféhouder uit te oefenen. Hij werd daarbij nog veroordeeld lot de kosten van het proces, ad 5000. NIEUWE BURGEMEESTERS. VLISSINGEN, 25 Maart. - Tot bur- gémeester van de gemeente Zuidzande is benoemd de heer J, R. van der Bent te Terneuzen. Hij is aldaar op de ge meentesecretarie werkzaam als hoofd van de afdeehng bevolking. De heer J. J van Hijfte, landbouwer en wnd. 'burgemeester, is tot burge meester van Vogelwaarde benoemd Voordien was hij reeds wethouder va.i Vogelwaarde. De heer van Hijfte is sedert 1940 lid der N.S.B., is dorpsboe renleider van den Ned. Landstand en voorzitter van het Burgerlijk Armbe stuur. Tot burgemeester van Hontenisse is benoemd de heer C. J. V. v, d. Pijl, burgemeester van Hoek, voordien lei der van den distributiedienst te Terneu zen. De heer ,v. d! Pijl is sinds 1940 lid der N.S.B. en ls thans streekleider van den Nat. Jeugdstorm. Verduister v. 19.156.15 u. Sinaasappelen voor kleine kinderen. 'J-GRAVENHAOE. 25 Maart. - Vot.r kinderen van 0 tot en met 3 jaar zul len wederom 500 gram sinaasappelen oeschikbaar worden gesteld. Men moot hleytoe de bonnen „Reserve D28" en „Reserve E28" vóór of op 29 Maart a.» bij zijn groentehandelaar inleveren. De aflevering der sinaasappelen W. zoo spoedig mogelijk plaats vinden. PROF. SCHILDER VOOR DRIE MAANDEN GESCHORST. De Generale Synode der Geref. Ker ken heeft in haar jongste zitting, naar het Hbld. meldt, besloten om prof. dt. K. Schilder voor den tijd van drie maanden te schorsen ln zijn ambtelijke bediening als hoogleeraer aan de theo logische hoogeschool te Kampen en «W emeritus-predikant te Rotterdam-Delfe- haven. V.U.C. speelt gelijk iegen Heracles. Z.V.V. wint van Helder. 't Was buitengewoon jammer, dat de -wedstrijd Volewljckers—Heeren veen na ruim 11 minuten spelen al gestaakt moest worden. Jammer, omdat er nu eenige onregelmaal in de landscompetitie komt, maar jammer ook, omdat iedereen nieuwsgierig was naar het verloop van den strijd. Immers, Heerenveen was de ne derlaag tegen VUC blijkbaar ver geten en gaf den Amsterdammers volledig partij. Zelfs gelukte het den gasten het eerste doelpunt te ma ken, ongeveer 10 minuten na het begin, maar even later moest de scheidsrechter het spel staken. Een onverwacht einde dus van een kam pioenswedstrijd! VUC speelde thuis tegen Heracles, dat met een geheel nieuwe opstelling in het veld kwam en nu kans zag, een gelijk spél te forceeren. En dat gelij ke spel kwam den Twentenaren wer kelijk ook toe. Zelfs had het heel weinig gescheeld, qf Heracles was met de beide punten huiswaarts gegaan.' VUC begon welis- w-aar goed. doch werkte de aanvallen niet af. Na een kwartier werd Hera cles sterker en kreeg verschillende kansen, uit een waarvan de Twente naren de leiding namen. Spoedig na de rust kwam de gelijkmaker en in dezen stand kwam geen verandering meer. PSV, dat het voordeel had. om voor eigen publiek te spelen al werd de beslissingswedstrijd dan ook op het neutrale Eindhoven-veld gespeeld kon dat voordeel niet uitbuiten. Met niet minder dan 3—0 won Longa, dat daarmee dus voor den eersten keer het Zuidelijk kampioenschap behaalde. De Tilburgers speelden enthousiaster dan PSV, hadden bovendien het ge luk aan hun zijde en zoo kwam de ti tel terecht bij die club, welke op papier weinig kans had... PSV kon haar sanvalsspel niet ont plooien en toen een der achterspelers een kans weggaf, waardoor Longa goedkoop aan de leiding kwam. werd het spel van PSV zeer onzeker. De middenlinie durfde niet naar voren gaan en daardoor bleef het verband in de ploeg zoek. Toen in de eerste helft PSV's midvoor voor open doel faalde, raakte men heelemaal de kluts kwijt. Met een strafschop kwam Longa's tweede doelpunt en vlak voor tijd werd de stand tot 30 opgevoerd. ZVV klopt Helder! In Zaandam werd een begin gemaakt met de promotiewedstrijden van de 3e klas-kampioenen. Men weet, dat Helder, Zaandijk en ZVV de drie gegadigden zijn voor één plaatsje in de twee de klasse. De Zaansche ploeg wist de zen eersten wedstrijd tegen Helder met 10 te winnen. Geen groote zege dus en de uitslag wijst op spanning. De ploegen deden niet veel voor el kaar onder en juist daarom zijn de puntjes voor ZVV zeer kostbaar. Intusschen behoeft Helder nog niet te wanhopen; het heeft nog drie wed strijden voor den boeg! In de 4e klasse A is thans ook ein delijk de beslissing gevallen. Wel trachtte Texel nog Wieringerwaard voorbij te streven, maar het gaf niet. Texel won met 6—3 van Atlas, doch Wieringerwaard bleef met 3—1 tegen Vrone meester van het terrein, zoodat de Wieringerwaarders kampioen wer den. Ze moeten nu nog twee wedstrij den spelen tegen LSVV, de kampioene van het vorige seizoen en dan kan de winnaar beginnen met de promotie wedstrijden naar de derde klasse. Een lange weg dus Bekerwedstrijden. De bekerwedstrijden vallen in den smaak van het publiek. Overal trok ken deze ontmoetingen vele toeschou wers en vrijwel overal werd er vin nig gestreden om de beide puntjes. Alcmaria stelde haar aanhang danig teleur door gelijk te spelen tegen de Kennemers. Deze tegenstanders waren eigenlijk over alle linies de minderen, maar hun zwakke voorhoede wist de fouten in de Alcmaria-verdediging netjes af te straffen. Op een gegeven oogenblik stond het 4—1 voor de thuis club, die toen wat al te kalm begon te spelen en daarvan profiteeren de Beverwijkers geheel terecht. West-Frisia we nemen slechts en kele ontmoetingen in deze beschouwing op deed opnieuw uitstekend werk door gelijk te spelen tegen de eerste klusser DWS. 't Werd 1—1 en het ge lijke spel verdienden de Enkhuizers ten volle. Hollandia ondervond, hoe lastig het is, om van een lager geklasseerde te winnen. De Hoornsche club trok naar Wervershoof om WW' te bekampen. De 4e klassers bleken geheel opgewas sen tegen Hollandia en slechts uit een strafschop wist Hollandia ten slotte nog te winnen. Bij USVUQSC kwamen de tijds omstandigheden een woordje meespre ken. De 4e klassers waren in de min derheid en QSC leidde dan ook op een gegeven oogenblik met 3—1. Toen vloog ook de laatste voetbal aan flarden en de wedstrijd moest gestaakt worden. Er waren echter nog slechts enkele minuten te splen. zoodat men mag aan nemen. dat QSC den wedsrijd gewon nen heeft. Tenslotte wijzen we op het matige succes van Schagen in deze bekercom- oetitie. Thans moest genoegen genomen worden met een gelijk spel tegen BKC en d?t moest toch eigenlijk niet noodig zijn 'voor een sterke derdeklasser! Kampioenschap van Nederland: VUCHeracles 11; De Volewtjcka»? Heerenveen gestaakt met stand 1—6 voor Heerenvecn; PSV—Longa 6— Wageningen—PEC 1—2. Tweede klasse B: DOS—Vrienden schaar 3-2; Watergraafsmcer-Dc Spar taan 2—1. Competitie: Promotio 3e klasae. ZVV —Helder 1—0; Derde klasse D: De Moar —WA 33. Vierde klasse A: Texel— Atlas 6—3; Wieringerwaard—Vrone 8 —1 (W. kamp.). Res. 2e klasse A: He:- der 2-RCH 2 2-0. Res. 3e klasse At HRC 2—Alkm. Boys 2 3—0 N.V.B.-BEKER: Alc. Victr.-De Ken- nemers 4-4; HVCDWV 2—1; Hilver sum—Haarlem 5—8; Santpoort—AFC 1 6; WFC—ZFC 1—0; Volendam—Alk- maarsche Boys onb.; Stormvogels-Her cules 3-4; HBC—RCH 3-3; West-Fri- ^|~DWS 1—ri Zeeburgia—Ajax 1—5; EDO—Elinkwijk 0—0; N.-Niedorp-Wa- tervogels onb.; Schagen—BKC 1—L OudesluisDTS 0—5: VVW—Hollandia 2 3; SEW—Andljk 61; SportersAJ- ways Forward 0—4; Electra—Ultgeesrt -—2; GVO—QSC 1—3; DEM—Bever wijk afgel.; GVO-Assenrlelft 1-3 Noordhollandsche: Petten-*Mce-vo- gels A 2—1. Gouden Kruis: Schoorl 2— Kolp. Bom 1 2—2; DTS 2—Vios 1 4—0; DTS I— WZ 2 3—0. Paardensport. OPKNINGSDR AVERIJEN TE HILVERSUM. Geersen wint 4 nummert, HILVERSUM. 25 Maart. Hedea. middag werden-op de baan van 't Hil- versumsche Sportpark de opening», draverijen gehouden van dit seizoea, welke de volgende resultaten hadden: Openingsprijs, draverij voor paar den, die nog geen drieduizend guldafc hebben gewonnen; afstand 164C met«n 1. Guy Hanover. rijder W. H. Geer sen, tijd 2 min. 47.4 sec.; km-tijd 1 min. 40.8 sec., totalisator winnend f 1 5C Welkomprüs, draverij internationaal voor paarden, die 2000 gulden of moer hebben gewonnen, afstand 2020 meter- 1. Nar Ciso, rijder W. H. Geersen, tot. w. f 1.30. Voorjaarsprijs, draverij voor Neder landsche paarden, die 6000 maar nog geen 10.000 gulden hebben gewonnen, afstand 2000 meter: 1. Caid, rijder E Kruythof, tijd 3 min. 9 sec., km-tijd 1 min. 34,5 sec.; 2. Buziau K. W., rijd«r L. Dooper. tot. w, f3.30, pl. f2 en f 3.90. Lenteprijs, draverij voor Ned. paar den, die 2000, maar nog geen 8000 gul- den hebben gewonnen; afstand 2000 m.: 1, Frans, rijder W. H Geersen. tijd 3 min. 6,2 sec., km-tijd 1 min. 33 ne«.; 2. Welkom, rijder J. Wagenaar. tot. w. f 2.20. pl. f 1.70 en f 3.30. Tulpenprijs, Intern, draverij voor amatcurrijders, afstand 2000 meter- 1. Diabolo, rijder S. van Voorts. tijd 3 min. 8 sec., km-tijd 1 min. 33,1 sec.; 2. Anselor, tot. w. f 4.50, pl. f 2.30 en f 1.50. Crocusprijs, draverij voor Nedorl. paarden, die 4000 maar nog geen 10.000 gulden hebben gewonnen, afstand 2000 meter: 1. De Gleaner T.. rijder W. H. Geersen, tijd 3 min. 8 sec., km-tijd 1 min. 33,1 sec.; 2. Caid, rijder F„ Kruythof. tot w, f 1.20, pl. f 1 en f 1. Dammen. NOORDHOLL. DAMBOND. Zondag vingen te Alkmaar de per soonlijke 'kampioenschappen damm«n van West-Friesland, in dc Hoofd- en 'le klasse aan. Er was flinke belangstel, ling en de eerste ronde heeft reeds een aantal zeer belangwekkende partijen opgeleverd. De uitslagen der partijen dezer eerste ronde waren: Groep Schagen. Hoofdklasse: Kruider—Dissel i—i de HaasRab ij HuitemaJosé o3 J, RavenstijnOud i1 Ie Klasse: Grootjes—Jol o_g Mienes—Toepoel 56 Groep Hoorn: Schuit:Zwuup t %—Q GrootMeester 1 Groteman—Smit a—n De wedstrijd Bizot—Ravenïtjjn L- werd wegens ziekte van Ravenstijn L. uitgesteld. De volgende ronden worden voor Groep. Schagen gespeeld té Schagen tn Hotel de Posthoorn op Zaterdag 1 en Zondag 2 April a.s. an voor groep Hoorn op Zondag 2 April 1944 ln café Bakker, Groote Noord, Hoorn. Wandelen. DE JUTTERS AAN DEN WANDEL. De wandelsportvereeniging „De Jut ters" uit Den Helder heeft Zondag het wandelsportseizoen in Noord-Holland geopend met den Juttertocht rondom Schagen. Ongeveer 200 wandelaars uit geheel Noord-Holland namen aan do- zen tocht deel en werden niet alloen vergast op een goed uitgezocht par cours, maar ook op een prettige ont vangst, terwijl zij na afloop in hotel Igesz te Schagen (het vertrek- en aan komstpunt) in een nog betere stem ming gebracht werden door twee en thousiaste wandelaars, een bekenden SAV-er uit Alkmaar en een bekend UDI-SOS-lid uit Bovenkarspel-Hoornl Dc organisatie was in goede handen en niet alleen had men alles op de we gen keurig verzorgd, ook de zaal van samenkomst was zeer toepasselijk ep Jutters-wijze versierd. Na afloop kregen de deelnemers een fraaie herinnering en een eveneens goed uitgevoerd zegel in het wandel- boekje.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1