NOORD-HOLLAND Varen, dat is leven! DAGBLAD VOOR Vergeefsche doorbraakpogingen van opdringende Sovjet-troepen. De gebeurtenissen aan het Oostelijk front. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schagcr editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189, DINSDAG #8 MAART 1944. BCHAGER EDITIfit Jaargang, No. Tl. 2 pagina's. Advertentie-tarief i Prijs der gewone advertenties ln deze Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheelo oplage op aanvrage. Dese Courant verschijnt dagelijks. Financieele kolder. |\E wis en waarachtig bij de N.V. Do Arbeiderspers verschijnende edi ties van „Het Volk" brachten op Vrij dag j.1. enkele mededeelingen, welke van groot belang zijn voor groote groepen overheidsdienaren. In dit artikel worden eenige mee ningen verkondigd, die zeer bevreem dend zijn. De schrijver van dit hoogst merk waardige artikel betoogt inleidend namelijk: „Een van de belangrijkste taken, waarvoor de financieele leiders Van den staat zich in oorlogstijd ge- Ëaatst zien. is het verhinderen van flatie We hebben steeds in de meening .verkeerd, dat inflatie bij een doelbe wust geleide economie, zooals die in de economische opvattingen van het nationaal-socialisme opgesloten ligt, Onmogelijk is of althans moet zijn. Een inflatie, hetgeen een „economisch- politiek moment" is. heeft enkel be- teekenis en verdient het ongunstig begrip van zijn naam (opblazing) leen in een vrije economie, met onbe perkt verkeer van bipnen- en buiten landsche markt, als prijzen en loonen niet uit eenigerlei sociaal-politieke overwegingen, doch uitsluitend langs den haast legendarischen weg van het vrije, ongebreidelde spel der bij het productieproces betrokken krachten tot stand komen. Aan het begrip inflatie zit bovendien een of andere (metal lieke) muntvoet verbonden. Bovendien profiteeren van inflatie naast staat en beurs hoofdzakelijk bui tenlandsche schuimers en binnenland- sche kapitalisten, die over mogelijk heden tot kapitaalbelegging ln goede- nen beschikken, o AM van de grauwe theorie tot de lucide werkelijkheid terug te kee-. ren, meenen we te kunnen vaststellen, dat hier te lande geen vrije, doch een geleide economie bestaat. De binnen- landsche markt wordt naast het distri butiestelsel door zooveel beperkende bepalingen en door een dermate wijd vertakt ambtenarenapparaat beheerscht, dat men over de eerste haast mataglap wordt, terwijl men over de anderen dreigt te struikelen. Wat meer dis cipline der bevolking zou zoo'n weid- Sche stoeterij van ambtenaren heel wat productiever elders te werk kun nen stellen. Een buitenlandsche markt speelt Ssen rol meer. Waar is immers het erige buitenlandsche verkeer, dat n.b. ook nog door diverse Zentralstellen en Instituten beschaduwd wordt? Prijzen worden beheerscht. Het ligt weer aan de bevolking te voorkomen, dat dit maar papieren maatregelen zijn. Met het vrije spel der krachten is het zoo soetjes aan uit, ook al geniet de zwar te handel nog een stevigen bloei. En Over den metallieken muntvoet willen We maar zwijgen, om niet onfatsoen lijk te worden. Doch zelfs de mogelijk heid vooa binnenlandschc kapitalisten (om van Duitenlandsche niet te rep pen, want dat zijn toch immers ,.na- tionaalsocialisten") hun overtollige ka pitalen in goederen te beleggen, is versperd door een menigte bureaucra tische prikkeldraadversperringen, die. soo rij door het schier onuitputtelijke ambtenarenapparaat onder stroom ge houden worden, niet te passeeren zijn. Hoe wil dan nog het spookbeeld der Inflatie meer dan een houten Sinter klaas zijn? Alle schoone tirades, die het blad voorts over „waardeloos ge baar", „gemeenste diefstal ten koste van het werkende volk" ten beste geeft, om een alleszins billijke en zelfs noodzakelijke loonsverhooging te dis- qualificeeren, hebben in werkelijkheid geen zin en maken op een nuchteren beoordeelaar geen indruk. o 1JET recept tot handhaving van de financieele orde schijnt toch ook weer niet zoo eenvoudig te zijn, zooals het blad voorstelt. Dat blijkt intusschen ook, wanneer men de desbetreffende uiteenzettingen van erkende deskundi gen, zooals Rijksminister Funk en den Prijscommissaris Dr. Fischböck er eens op naleest. Hoe komt het, dat in de zelfde periode, waarin hiertelande Co- lijn het Nederlandsche volk en speciaal de loontrekkers door raiddel van haast periodieke loonsverlagingen al maar aanpaste, tot deflatie dwong, van zijn kant Duitschland wel degelijk volko men straffeloos, n.1. zonder inflatie te verwekken, loonen en salarissen ver hoogde en een millioenenleger van werkioozen, die vóórdien nauwelijks de minimale levensbehoeften met ka rige ondersteuningsgelden konden be strijden, plotseling niet alleen aan het werk zette, doch tevens nog goed be taalde ook? Dat is het geheim van de geleide economie, die zich noch aan den boe man der inflatie stoort, noch zich door een bovenmatige verrijking van bin nen- of buitenlandsche kapitalisten in de luren laat leggen. Zij verijdelt door een kunstig samenstel van doeltreffen de maatregelen massale sociale ver schuivingen en economische ontspo ringen. Dat de inflatie de beruchte schroef- beweging van prijs- en loonsverhoo- gingen is, moge juist zijn. Maar be rucht of niet. Een doelbewuste leiding der nationale economie door overtuig de menschen, die daarnaast van zins zijn. het beginsel der sociale rechtvaar digheid van toepassing te brengen, is in staat iedere beweging te controlee ren, Dat heeft Duitschland bewezen Daardoor heeft het een streepje vóór op de staathuishoudens der geallieer den en daardoor zal het niet alleen financieel dezen oorlog kunnen door staan, doch zal het tevens de oorlogs naweeën het eerst te boven komen. Het onttrekt zich aan onze kennis of, het misschien niet juist mede dank zij dit feit is, waardoor Duitschland op den duur den oorlog op de geallieerden zal winnen. o HE volksche revolutie, die Europa weliswaar in theorie beheerscht, doch die in feite nog niet algeheel tot uitdrukking kon komen, is een socialis tische. Laten de nieuwe en oude hee- ren van het Hekelveld dat vooral niet vergeten! Het gaat hier om een toe passing van het zeer handvaste begin sel der sociale rechtvaardigheid. In flatie is een economische verschijning, die onder het liberalistische systeem, waaraan het inhaerent was. zeer groo te betcekenis had. Dit systeem bestaat niet meer. Gelukkig! Laten we hopen, Duiische troepen in zwaren afweerstrijd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 37 Maart (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Aan den benedenloop van de Oekrainsche Boeg zijn herbaalde aanvallen en pogingen van de bols jewieken om de rivier over te ste ken mislukt. Tusschcn Perwomaisk en Balti weerden troepen van het leger en de Waffen-SS sterke vij andelijke aanvallen af. Aan den middeoloop van de Dnjestr werd de vijandelijke druk versterkt. Es kaders slagvliegers hebben den op- dringenden bolsjewieken zware verliezen toegebracht. Vooral ten zuiden van Proskoerow leveren on ze divisies een zwaren afweerstrijd. In het gebied Tarnopol-Kowel heb ben de bolsjewieken vergeefsohe aanvallen gedaan. Ten noordwesten van Kowel hebben onze tegenaan vallen tegenover taaien vijandelij ken weerstand terrein gewonnen. In het gebied der Pripetmoeras- sen zijn herhaalde aanvallen van den vijand tnsschen Styr en Gory Ineengestort. Tusschen Dnjepr en Tsjauasy zetten de bolsjewieken met sterke strijdkrachten hnn door braakpogingen voort. Zij zijn door onze dappere grenadiers, in succes- volle samenwerking met het lacht- wapen, in harde gevechten terug geslagen. Daarbij heeft de eerste compagnie van het regiment grenadiers Mot 51, onder bevel van den eersten luitenant Huncke, zich onderscheiden door bij zondere dapperheid. In de gevechten der beide laatste dagen verloor de vij and hier ruim 3500 dooden, 39 tanks, 42 kanonnen en talrijke andere wa penen. In het gebied ten zuidoosten van Ostrow hebben Letlandsche SS-Vrij- willigersformaties tezamen met Duit sche troepen de bestorming van ver scheidene vijandelijke divisies afge weerd. Een plaatselijke penetratie werd afgegrendeld. Aan het front van de Narwa braken onze grenadiers, schit terend gesteund door artillerie, tanks, nevelwerpers en slagvliegers, door sterk gefortificeerde stellingen van den vijand heen en hieven een penetratie- plek op. Critiek op de radiorede van Churchill. BERLIJN, 27 Maart (A.N.P.). radiorede van Churchill noemt men ui de Wilhelmstrasse uiterst zwak en al gemeen teleurstellend. Churchill heeft geen standpunt bepaald ten aanzien van de tegenslagen der Britsche buitenland sche politiek en niets gezegd over Po len, het Atlantische Charter en de zgn. samenwerking onder de geallieerden. Ook ae algemeen belangtnboezemende kwestie van het lot van Europa en de wereld in geval van een geallieerde overwinning 5eejt"J afgedaan met de woorden, dat de tijden zeer hard zouden zijn. Ten aan zien van zijn militaire beweringen wordt in de Wilhelmstrasse verklaard, dat de toestand ln Italië voor zichzelf spreekt, dat de technische moeilijkheden, waar voor de dulkbooten plotseling geplaatst zijn, binnenkort waarschijnlijk wel zullen worden opgeheven en dat men de gevaar lijke situatie aan het Oostelijk front meester is, waarmede de voorwaarde is gegeven voor een der grootste militaire overwinning der wereldgeschiedenis. Het economische en sociale vierjaren plan van Churchill, zoo merkt men ver der op, is op nationaal-socialistlsche be ginselen opgebouwd. De duistere aandui dingen van Churchill ten aanzien van de Invasie geven, zoo zegt men ten slotte, geen aanleiding om van Duitsche zijde 'n standpunt te bepalen. Men herinnert er slechts aan, dat ten opzichte van dit the ma ook door Churchill reeds vroeger be- langreik meer en positievere dingen ge zegd zijn. Radio-Ankara over de rede. i" een commentaar op de rede van Churchill verklaart Radio-Ankara, dat ln deze rede slechts zeer weinig werkelijk openhartige passages te vinden zijn. Ook heeft Churchill niets gezegd over de na- oorlogsche kwesties, over het lot van de kleine naties, alsmede over het Atlanti sche Charter. Radio-Ankara verklaart voorts, dat bijna alle geallieerden kritiek uitgeoefend hebben op de rede en dat men hierover eigenlijk algemeen teleurge steld is. Alleen de Amerikanen hebben de passage over den strijd tegen Japan geaccepteerd, terwijl zij over den overi gen inhoud der rede ook ontevreden zijn. Amerikaansche teleurstelling STOCKHOLM. 27 Maart (DNB). Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt is men in politieke, doch vooral in perskringen aldaar te leurgesteld over de rede van Churchill Men had verwacht, dat de Britsche premier zijn standpunt zou bepalen ten aanzien van de actueele politieke en strategische kwes ties en dat hij de eerste zou zijn. die belangrijke gebeurtenissen zou mede deel en. Majoor Rudel, Gruppenkommandeur in een eskader slagvliegers, heeft in het zuiden van het Oostelijk front op één dag 17 vijandelijke tanks vernield. De strijd ln Italië. Uit Italië wordt alleen melding ge maakt van wederzijd8che activiteit van verkenners en stoottroepen. Aan de oostkust van de Golf van Genua is een ten noordwesten van La Spezia gelan de Amerikaansche commandotroep ter sterkte van twee officieren en dertien man in gevecht gedood. Na aanvallen overdag van Ameri kaansche bommenwerpers op zuidoost Duitschland hebben Britsche terreur- vliegers in den afgeloopen nacht tij dens aaneengesloten bewolking ver scheidene steden m het Ruhrgebied aangevallen. Door het neerwerpen van talrijke brisant- en brandbommen ont stonden vooral ln woonwijken van Essen en Oberhausen schade en verliezen on der de bevolking. Luchtverdedigings strijdkrachten vernielden bij deze aan vallen en boven de bezette westelijke gebieden onder moeilijke afweerom- standigheden 17 viermotorige bommen werpers. HET ZEEGAT UïTl NAAR ZEE. NAAR ZEE. ER IS NOG PLAATSi WIE VAART ER MEE Aanmelding als vrijwilliger bij de Kriegsmarlno staat open voor lederen Nederlander van 17—45 Jaar. Inlichtingen worden verstrekt door de Marineannahmestelle West für Germ. Freiwillige, Plom» petorengracht 24, Utrecht! de Merinemeldestellen In Groningen, Harllngen, Steen- wijk, Ede, Bredo en Bergen op Zooms de Hafenkon»- mandanturen in Amsterdanv IJmuiden, Rotterdam en Vlls» slngenj de ^-Meldestellen in Den Haag, Amsterdam, Alkmaar, Groningen, Ensche de en Heerlen, zoowel afe bij afle Weermacht»- en Ortskom- mandanturen in Nederland. Nieuws in 't kort. Radioboodschap van den Paus verwacht. Naar uit Vaticaansche kringen ver luidt. heeft de Paus het voornemen op Paaschzaterdag des avonds een nieuwe radioboodschap tot de wereld te richten. Ambtsaanvaarding polltle-presidcnt van Utrecht. rn de Blauwe zaal van den Stadsschouwburg hier ter stede is onder zeer groote belangstelling de nieuwbe noemde politle-prësldent van Utrecht, overste W. van Groningen, in zijn ambt geïnstalleerd Meisje verdronken. Te Groningen is gistermorgen de 5-jarige Alida H.. wonen de aan boord van een schip, liggende in het Noordwillemskanaal. van de loopplank in het water gevallen Hoewel iemand 't meisje spoedig op het droge kon brengen, bleken de levensgeesten reeds geweken. dat zijn mentaliteit ook spoedig ver- dwijne! In dit verband is een toekenning van een Kerstgratificatie door leidende mannen bij overheidsinstellingen geen „ondoordachte daad", voortspruitend uit een „gebrek aan inzicht", doch mag veeleer dankbaar begroet worden als een au devant naar de nieuwe maatschappij, die den mensch, den werkenden mensch vooral, weer in het middelpunt plaatst. Of de heeren al of niet de bureaucratische hiërarchie verstoord hebben, laten ze dat onder- ing binnenkamers uitvechten, doch dezen strijd iliet beslechten op de rug gen van loontrekkers, die niet in de gelukkige omstandigheid verkeeren, dat hun inkomen geen bijzondere gra tificatie bitter van noode heeft. HAMA. Men verwacht een sterkere band met de Z.-0. Europeesche staten. BERLIJN, 27 Maart. D. A.N.P.- correspondent meldt: Hetgeen zich op het oogenblik in het Z. van het Sovjet-Russische front af speelt gaat ongetwijfeld in beteekenis ver uit boven de gevechten, die aan het groote Sovjet-Russische offensief tegen den Z, vleugel van het Duitsche front zijn voorafgegaan. Het roode leger schijnt thans alles op alles te zetten om de Duitsche legergroep-Zuid be slissend te verslaan. De krachtsinspan ning, die het zich daartoe getroost, is geweldig en de overmacht, waarover het beschikt, op sommige punten over weldigend. Drie legers stormen zonder ophouden op de Duitsche stellingen In en laten de verdedigers ln dezen waar lijk gigantischen strijd geen oögenblik tot rust komen. De strijd is thans tot de grenzen van het grondgebied der ra«-< Duitschland geallieerde staten ge naderd, hetgeen uiteraard in der.i landen niet zonder invloed ls ge bleven. Als eerste heeft Hongarije zich reeds moeten aanpassen aai de situatie, die door het aan zijn grenzen dreigende gevaar is om staan, en het Ifjkt wttarsch{jni$i*, dat ook in Roemenië nlenwe maat regelen zullen worden genomen. Men kan zeggen, dat het militaire verloop ook ln politiek opzicht z(jn invloed zal doen gelden. Berljjn- sche kringen verwachten er ln elk geval een versterking van de ban den met de verbonden Zuld-Oost- Europecsche staten van. Uit de Duitsche berichten blijkt, dat het front nog steeds in beweging is en dat het scheppen van een evenwicht nog niet op alle plaatsen gelukt is, al heeft men daarentegen het tempo van den opmarsch der Sovjet-Russen, voor al aan den benedenloop van den Boeg. d.w.z. op den O. vleugel van het uitge strekte slagveld, aanmerkelijk kunnen vertragen. De ernst van den toestand wordt dan ook in militaire kringen al hier niet verheeld. Het kritieke punt. Het kritiekste punt van het front is op het oogenblik wel daar, waar het tweede Sovjet-Russische Oekraine- leger onder maarschalk Koniew, na tus schen Mogilew-Podolsk en Jampol de Dnjestr te hebben overschreden, in Z richting tot voorbij Balti (Bieltzy) is opgerukt en thans aan de spoorlijn naar de Roemeensche stad Jassy staat. Het if thans de Proeth genaderd, de rivier, die tot 22 Juni 1941 de grens van Roe menië vormde en vanwaar destijds het Duitsche offensief tegen de Sovjet- Unie is begonnen. Voor Roemenië be- teekent dit, dat de vijand thans aan zijn poorten staat. De snelheid, waarmede Koniew naar het Zuiden oprukt, vormt ongetwijfeld een gevaar voor de Duitsche en Roe meensche troepen, die nog aan den be nedenloop van de Boeg stand houden. Deze zijn op den W. oever van de Boeg teruggetrokken, behalve in het gebied van de marinebasis Nikolajew, dat een bruggehoofd op den anderen oever vormt en inmiddels in de onmiddellijke nabijheid van het front is komen te liggen. Zij hebben zich tot dusver met succes kunnen weren tegen pogingen van strijdkrachten van het derde Oe krainsche leger onder maarschalk Mali- nofsky, na overschrijding van de Boes in Z. richting door te stooten naar Odessa, om zoodoende den verdedigers aan de monding van deze rivier ln den rug te komen. Een grooter gevaar voor hen vormt wellicht de Sovjet-Russische opmarsch in de richting van Jassy. waardoor, indien hij niet tot staan wordt gebracht, de Duitsche en Roe meensche troepen ten O. van de DE POSITIE VAN EDEN. STOCKHOLM, 27 Maart (DNB). Naar Reuter uit „bevoegde bron" ver neemt, is totdusver nog geen besluit genomen om in het Britsche ministerie van buitenlandsche zaken een wijzi ging te brengen. Wanneer Eden tot het inzicht zou komen, dat zijn beide functies, n.1. minister van buitenland sche zaken en leider van het LagerT huis, te zwaar voor hem worden, dan zal hij waarschijnlijk eerder de leiding van het Lagerhuis neerleggen dan de portefeuille van buitenlandsche zaken. HONGAARSCHE GEZANTEN VERLIEZEN STAATSBURGERSCHAP BOEDAPEST, 27 Maart (C.D.) Het Hongaarsche Staatsblad heeft een regeeringsverordening gepubliceerd, waarbij den Hongaarschen gezant te Stockholm, Rzviczky, den Hongaar schen gezant te Madrid. Ambro, en den zaakgelastigde van de Hongaarsche herzieningsliga te Genêve, Honti, het Hongaarsche staatsburgerschap werd ontnomen. Proeth, willen zij niet worden afgesne den, gedwongen zouden zijn zich terug te trekken. De WestelUke vleugel. Op den W. vleugel opereert de Sov jet-Russische maarschalk Sjoekow met zijn eerste Oekrainsche leger. De druk, die zijn strijdkrachten in W. richting uitoefenen, schijnt thans door de Duit sche verdediging opgevangen te zijn. De colonne, die in de richting van Lemberg oprukte, wordt bij Brody tegengehouden, een andere colonne is ten N.W. van Kowel tot staan gebracht Deze stad is nog in Duitsche handen. De opmarsch van Sjoekow's strijd krachten naar het Z., die blijkbaar op Czernowitz is gericht, heeft tot verbit terde gevechten aan de Dnjestr geleid. Het spoorwegstation Proskoerow ls door de Duitschers prijsgegeven, doch het ernstig bedreigde Kamencs-Podolsk ls nog steeds in hun bezit. De strijd nadert hier de Karpathen, die den toe gang tot Hongarije beschermen en den opmarsch der bolsjewisten voorloopig wel tot staan zullen brengen. De modder bemoeilijkt den laatsten tijd de Duitsche verdediging, doch zal thans geleidelijk minder haar invloed doen gelden. De toestand fai Z'iid-Oost'Europa. BERLIJN, 27 Maart (A.N.P.). In verband met de bewering van Chur chill. dat het Z.O. voor een chaos staat, verklaart de leider van de persafdeellng van het Departement van Buitenlandsche Zaken, gezant dr. Schmidt, op grond van zijn persoonlijke indrukken, dat b.v. ln Boedapest volkomen rust heerscht. Het zelfde geldt voor alle Z.O. Europeesche steden. De speculatie op een ineenstorting van de politieke structuur ln Z.O. Euro pa moet Wlnston Churchill definitief op geven. De rijksregeering zal nooit dulden, dat het lot van Europa door eenige eigen zinnige. onbetrouwbare, onverbeterlijke of omgekochte persoonlijkheden twijfel achtig wordt gemaakt. In dit verband wordt er in de Wilhelm strasse op gewezen, dat de nieuwe Hon gaarsche regeering, en de daarin verte genwoordigde krachten rekening moes ten houden en zouden houden met de Hongaarsche volksstemming. Het Hon gaarsche volk wenscht opheffing van de klieken en krachten, die tot dusverre een nauwe samenwerking tusschen Duitsch land en zijn bondgenooten in den weg hebben gestaan. Hêt wenscht verder de regeling van het Joodsche vraagstuk en wil niets weten van welke Hongaarsche misdadige elementen ln het buitenland ook. Het zal de taak der Hongaarsche regeering zijn met alle wenschen reke ning te houden. Het ligt voor de hand, dat de binnen dit bestek te nemen maat regelen zullen staan in dienst van den oorlog tegen het bolsjewisme en de an dere gemeenschappelijke vijanden. Vijandelijke berichten over z.g, opposl- tioneele stroomingen in Roemenië worden in de Wilhelmstrasse beantwoord met de verklaring, dat de onbestreden en onbe- strljdbare vertegenwoordiger van de Roe meensche natie en de Roemeensche weer macht, maarschalk Antonescu Is en blijft. Daarom zal ook de poging om een pro blematiek van tweederangs beteekenis ten aanzien van de wereldbeschouwing ter tafel te brengen niets veranderen. DE UITBARSTING VAN DEN VESUVIUS. MADRID. 27 Maart (DNB). Het aantal dakloozen ten gevolge van de uitbarsting van den Vesuvius is, -ol- gens de laatste berichten uit Zuid-Ita- lië, gestegen tot 40.000. In enkele zónes in de omgeving van den Vesuvius heeft zich het verschijnsel voorgedaan van een modderregen. De tot een hoogte van 3000 meter opgestegen vulkanische asch, vermengde zich bij de neerda ling in de wolken met water tot een slljkerige massa, die verkeersstoornis- sen en schade teweeg brengt. Ondanks het feit. dat de uitbarsting de laatste dagen verminderd is, duurt de zware aschregen voort. In de omgeving van Pompeji heeft de aschlaag een dikte van 2 M. bereikt, zoodat het verkeer aanzienlijk belemmerd wordt. Doodvonnis voltrokken. 's-GRAVENHAGE, 27 Maart. Officieel wordt medegedeeld: De Nederlandsche onderdaan Peter Johannes Maria Vloet, die door het Duitsche Obergericht in de'bezette Ne derlandsche gebieden wegens verboden bezit van wapens en poging tot moord op Duitsche politieambtenaren als sabo teur ter dood verbordeeld was, is na dat de kwestie van gratieverleening was onderzocht, terechtgesteld. VERPLEEGSTERS VOOR HET DUITSCHE ROODE KRUIS. 's-GRAVENHAGE. 27 Maart. - Zater dag is het laatste transport van 85 Nederlandsche verpleegsters uit den Haag naar Duitschland vertrokken, om aldaar verder opgeleid te worden. Zich ten volle van hun moeilijke, maar prachtige taak bewust, hebben deze flinke Nederlandsche vrouwen af scheid genomen van vaderland en fa milie om zich geheel aan hun taak in dienst der menschheid te wijden. Invoering zomertijd. 's-GRAVENHAGE, 37 Maart. - In de bezette Nederlandsche gebieden zal, evenals in het Groot-Dnitsohe R(jk, op 3 April 1944, des morgens om twee uur, de zomertijd worden ingevoerd. Op dit tijdstip worden de officieele blokken een uur vooruit- gezet, d.w.z. van 2 „ot 8 uur. DE UITGIFTE VAN RAAMKBANTEN. •s-GRAVENHAGE, 27 Maart. - Het dept. van K. en V. deelt mede, dat ver zoeken tot uitgifte van z.g. raamkranten uitsluitend schriftelijk moeten worden Ingediend. Mondeling onderhoud over dit onderwerp wordt, alleen na schrifte lijk verzoek daartoe, eventueel toege staan. ASSURANTIE-TUSSCHENPERSONEN. 's-GRAVENHAGE. 27 Maart. - De Secretaris-Generaal voor bijzondere economische zaken deelt mede dat hij besloten heeft de aanmelding bij de bedrijfsgroep „makelaars in assuran tiën, assurantiebezorgers en assuran tieagenten", die oorspronkelijk slechts tot 24 Dec. 1943 openstond, opnieuw open te stellen gedurende de komende maand April. BOERENLEENBANKEN EN DB ADMINISTRATIE DER LAND- BOUWERS UIT DE ONTRUIMDB GEBIEDEN. 's-GRAVENHAGE. 27 Maart Aan gezien het uit den aard der zaak niet zeker is, dat de landbouwers uit de ontruimde gebieden, indien zij later weer vee noodlg hebben, dit op de vrije markt kunnen koopen voor het bedrag, dat zij thans zouden krijgen uitbetaald, is het in het belang van de getroffenen, dat zij recht krijgen op het terugontvangen van vee en goede ren. Het is de bedoeling, de admini stratie van de door het Bureau Ont ruiming ontvangen dieren en goederen en de daaruit voortvloeiende rechten en de rentebetaling in handen te geven van de boerenleenbanken. STAMKAARTEN VOOR DB ITALIANEN. 's-GRAVENHAGE, 27 Maart. - In eeecu- zione di accordi presi con le competent! autorita per il rilascio di tessere an- nonarie agll Italianl, la gerenza affar! Consolari d' Italia, Zeestraat 65-f, 1'aja, sta procedendo al censlmento di tutti gl'Italiani attualmente residenti In Olanda. Questl sl persenteranno subito, per fornire esattamente I dati che verranno loro richiesti, alla gerenza medeslma o ad una delle sottoelencate Segreterie di Fascio, muniti di tutti i documenti d' identita proprl e del loro familiari (passaporti, stamkaarten, libretto ma trimoniale ecc.): Amsterdam, Heerengracht 6Uj Tilburg, Bredascheweg 118, Utrecht, Biltstraat 58; Deventer, Pikeurlaan 44; Rotterdam, Eendrachtswog 24; Heerlen, Sittarderweg 25aj Arnhem, Korenmarkt 37; Sluiskil, Fabriekstraat 11. Ter uitvoering van overeenkomsten, die met de bevoegde instanties voor de afgifte van dlstr.stamkaarten aan de Italianen*gesloten zijn, is het consulaat generaal van Italië, Zeestraat 65-f, Den Haag, tot de algemeene telling van da Italianen overgegaan, die tegenwoordig in Nederland verblijf houden. Deze moeten zich dadelijk aan het consulaat generaal of aan een van bo vengenoemde adressen van secretarieën der R.F.P. aanmelden en daar al hun identiteitspapieren en die van htm fa milieleden (paspoorten, stamkaarten trouwboekje enz.) toonen, ten einde op juiste wijze de noodige gegevens te vetf schaffen. Verduister v. 19.156.15 u. 29 Maart: Zon op 6.S3, onder 19.08. Maan op 9.21, onder 0.18. 30 Maart: Zon op 6.21, onder 19.10. Maan op 10.03, onder L26. 31 Maart. Zon op 6.18 u., onder 19.11 u. Maan onder 2.25 u„ op 10.49 u. HUURPRIJZEN VAN NIEUWBOUW. In ons blad van j.1. Zaterdag was een publicatie opgenomen Inzake Huur prijzen van nieuwbouw, waarin als de instantie, tot welke men zich heeft te wenden, werd genoemd het Prijzen- bureau voor Onroerende Zaken. Dit bureau is gevestigd te Alkmaar. Steyn- straat 39 en omvat de gemeenten: Akersloot, Alkmaar. Barsingerhorn. Beemster, Bergen (N.H.), Castricum, Egmond aan Zee, -Egmond Binnen. Graft, Harenkarspel, Heerhugowaard. Heiloo, Koedijk, Langedijk, Limmen. Nieuwe Niedorp, Oterleek, Oude Nie- dorp. Oudorp (N.H.). De Rijp. Scha gen, Schermerhorn. Schoorl, Sint Maarten. Sint Pancras. Uitgeest, War- menhuizen. Wieringerwaard. Winkel, Zuid- en Noord-Schermer en Zijpe. SCHAGEN. V O »tb«L IC HA GEN I—B.BL.O. t 1—1. Hot U Schagen niet gelukt op Olgan veld B.K.C. te verslaan. Met een gelijk spel moesten de Spartanen genoegen no men en kregen daarmee zelfs meer dan hun toekwam. De wedstrijd stond niet op derde klasaepell. Van SchagenzJJdö werd er matig gespeeld en goed voetbal zagen we sporadisch. B.K.C. was acttver plaatste beter en speelde met meer sys teem dan Sparta. Zij hield het spel meet open, terwijl Schagen ln de oudo fout verviel van te kort en te peuterig spel, De halfllnle was het minst slechte deel van de Schagenploeg. De voorhoede bloöfc onmachtig doelpunten te maken, terwijl de Schagen-defenale niet over geluk te klagen had. Eenige malen ontsnapte het Scha gen-doel op gelukkige wijze aan een doorboring. Invaller-doelman Schoon moest meermalen door snel uitloopen er ger voorkomen. Hij speelde een goeden wedstrijd. Ook de spil Ab de Wit kan oo een goeden wedstrijd terugzien. Door bet slechte plaatsen konden de andere spelers ons maar matig bekoren. B.K.C. telt aar* dige voetballers ln haar gelederen. Voor» al de rechtervleugel ls zeer gevaarlijk. De rechtsbuiten speelde een prima wedstrijd» Hij was uiterst bewegelijk, zeer snel en beschikte over een goede balcontröle. Zijn succes. Zijn hooge voorzet stichtte ver warring ln de Schager-achterhoede en van dichtbij werd de bal hard ln het boven» net geschoten (0—1). Tot 10 minuten voo* het einde wist B.K.C. dezen voorsprong te behouden. Toen was het Peetoom, dl* 'n goeden voorzet gaf naar D. Schoorl ar> die op zijn beurt weer van dichtbij hoog inschoot (1—1). Even kwam er opleving m de Schagen-ploeg. In deze periode had T winnende doelpunt gescoord kunnen wor den maar men verviel weer in de oude fout, het leer te lang bij zich te houden. Met onveranderden stand kwam het eln» de van dezen bekerwedstrijd, die doof veel publiek werd bijgewoond. Dé scheidsrechter leidde voortreffelijk. SCHAGEN H—WINKEL t— 1. '•Morgens om 10 uur speelde Schagen 3 tegen Winkel I voor het Gouden Kruis en wist In een zeer spannenden wedstrijd met een 2—1 overwinning te zegevieren. De rust ging in met een gelijken stand 1—1. Na de rust wist Schagen 2 nog één keer het net te vinden, zoodat het einde kwam met een 21 overwinning voo# Schagen 2. Schagen Jun. AQ.S.O. Jon. S.R.C. A—Schagen A n SchoolvoetbaL TEEKENSCHOOL—U.L.O. V-K In het begin wogen de belde olftaftau vrijwel tegen elkaar op. Het Ulo-elftaJ forceerde, nog geen vijf minuten na den aftrap, een goed geslaagde doorbraak, dié echter door de Teekenschool-backs ge» stopt werd vlak voor het „hol van aiag leeuw". Dan brak de Teekenschool dooR maar linksback Molenaar stuitte den ba} en via Watertor ging de bal naar Take& die hem verder wegwerkte. Steeds bleef de bal nu op de Teekenschool-helft. Hei eerste doelpunt werd gemaakt door We* tertor. 1—0 voor Ulo. Nu zetten de Te«» kenscholieren weer op en probeerden óéq achterstand ln te halen. Enkele aanvalle* op het Ulo-doel werden prachtig doof doelman Gljsberts ultgedoken. Een kei hard schot van stöve endoelpunt (2—0). Direct na den aftrap was weer 1 Ulo-elftal in den aanval. Henk de Graaf was ter aanvulling van de Teekenschool ln het veld gekomen. Dat was achter af bekeken de redding geweest. Toen hffl zich Ingewerkt had, brak hl) door, pee» seerde Molenaar en schoot (2—1). Eefll hoekbal voor de Teekenschool werd dooi Mosk weggewerkt. De volgende wedstrijd van «Je Ulo-school zal. naar ons wordt medegedeeld, lndtefc mogelijk. Zaterdag i April tegen Uk* Texel op het Sparta-terrein alhier 0»* speeld worden. Wandelsport WANDELTOCHT VAN „DE JUTTEB*» Zondag organiseerde de HeldersdMi Wandelsport Ver. „De Jutter" een 25 km. tocht vanuit Schagen over Nieuwe Nle» dorp en terug. Veel deelnemers waren aam den start verschenen. Ruim 180 wande» laars verzamelden zich ln Hotel Igea% waar het een drukte van belang was. n waren niet alleen Helderschs en Schagef wandelaars, maar zelfs uit Den Haag, Haarlem, Amsterdam en Alkmaar had men zich aangemeld. Het was een lust deze blijde gezichten te zien. Velen waren opgetogen over 't landschapsschoon. d«4 West-Friesland biedt. De Jutter kan dafl waarin verschillende soorten van vlsschet, ons tegenglansden, terwijl een der blao» we zeeridders met vaste hand het roe» omklemd hield. Een woord van huidal voor deze zeer orlglneele verslering, E«s orkestje hield de stemming er goed tn, Handbal. OLYMPIA 1—SPARTA 1 9—L Zondag vond onder groote belangstelttBg de handbalwedstrijd Olympia 1—Spartel plaats. De uitslag hiervan bracht de be slissing ln de afdeellng 2C. Olympia werfi n.1. overwinnaar met 6—1. Het was eet» vlot gespeelde wedstrijd, met vooral va6 de zijde van Olympia goed samenspel. N4 afloop werd den dames van Olympia nu bloemenhulde gebracht en wachtte haar nog een verrassing ln den vorm van e«A taart, welke natuurlijk ln den smaak vief. Wij wenschen Olympia in do oj. pro motiewedstrijden veel succes toe. Z w e m m n. NEDERLANDSCHE ZWEM- SN REDDINGSBOND. Zondagmorgen hield de xwemkrlfw noordelijk Noord-Holland van den Nedof- landschen Zwem- en Reddingshond MA kringvergadering ln hotel Igesz te Beha gen. Het jaarverslag was pessimistisch. Me» betreurde het heengaan van den heer Da Ridder, die een zoo groote steun geween is voor dezen kring, Er is een stilstand zoo niet een achteruitgang te constatoo- ren. Te kort propaganda, weinig contact tusschen besturen en leden, weinig ani mo worden als oorzaken genoemd. Het devies: „Iedere Nederlander zwemmer", geldt toch ook voor Noordelijk Noord- Holland. Het Jaarverslag sprak dan ook de hoop uit op een meer energiek aan pakken. Het financieele verslag baarde minder zorg, Ondanks den stilstand en de lakr- held had men 'n nadeellg saldo ln 'n batig saldo weten om te zetten. Het belangrijkste punt van de agenda was de benoeming van een geheel nieuw bestuur. Het werd als volgt samenge steld: Voorzitter D. Kaan Dzn., .Anna Paulowna; le secr. A. J. van Duuren, Alkmaar: 2e secr.-penn. mej. J. W. Jan sen, Wieringerwaard; commissaris J. Ko- mngstein. Den Helder (zwemsporttrainlng en waterpolo): commissaris mej, Tijsen, Winkel (redden van drenkelingen). Naar het zich laat aanzien ishier oen krachtig bestuur geformeerd, dat de za ken met groote energie zal aanpakken. Dat ls zeer zeker hoog noodig, De Ne derlandsche Zwembond telt. momenteel ruim 55,000 leden. De afdeellng Noordelijk Noord-Holland slechts 400. Dit is de klein ste afdeellng. In West-Friesland bang van water? Ook de opkomst op deze vergadering liet zeer veel te wenschen over. Van de 12 aangesloten vereeniglngen waren er slechts 5 aanwezig. De sportclub „De Wiel" te Schagen kon zich met moeite door één afgezant laten vertegenwoordi gen. Besloten werd een tweetal commis sies in het leven te roepen, n.1. eetl schoolzwemcommlssie en een prnpaganda- commis'ie. De leden danrvooi zullen na der aangezocht worden. M<-f o.-r, krach tig woord ter opwekking sloot vomritter Kaan de vergadering.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1