NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Verbitterde Duitsche tegenstand in diverse sectoren. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 39 MAART 1914. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang. No. 75, 2 pagina's. Advertentie-tarief t Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deae Courant verschijnt dagelijks. Vele Sovjei-aanvallen afgeslagen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 28 Maart. - Het opper bevel van de weermacht deelt mede- BU Nlkolajef zijn aanvallen der Sovjets in veretterde gevechten np korten afstand afgeslagen. Ten noordwesten daarvan hebben jagers en bergjagers in kordate tegenaan vallen een poging der bolsjewieken verijdeld om een bruggenhoofd over de Boeg te vcrbrecden. In het ge bied van Balti zijn nog steeds zware gevechten aan den gang. Tusschen Dnjestr en Proeth heb ben sterke Duitsche formaties slag vliegtuigen in de gevechten inge grepen. Zij verwoestten talrijke vijandelijke tanks en een groot aantal gemotori seerde en bespannen voertuigen. Daar bij vernietigde majoor Rudel wederom negen vijandelijke tanks. Hij heeft daarmede in ruim 1800 vluchten alleen 202 vijandelijke tanks vernietigd. Ten zuiden van Proskoerof, ten noordwesten van Tsjernowitz. bij Tarnopol en in het gebied van Brody wordt de afweerslag met on verminderde hevigheid voortgezet. Onze troepen bieden den Sovjet- Russischcn aanvalskrachten verbit terden tegenstand. Het garnizoen van Kowel heeft onnieuw vijande lijke aanvallen afgeslagen. Ten noorden van Kowel hebben onze divisies in den aanval verder ter rein gewonnen en vijandelijke tegenaanvallen uiteengeslagen. Bij de gevechten in het gebied van Kowel heeft luitenant Klapperstüek groepscommandant van een brigade- storm geschut zich door bijzondere dap perheid onderscheiden. Tusschen Dn.iepr en Tsiaussv heb ben onze troepen tegenover de met steun van talrijke tanks en slagvlle- gers aanvallende bolsjewisten op nieuw een volledig afweersucces behaald. De viiand verloor weder om verscheidene duizenden dooden en talriikc zware en lichte wapens. In het gebied ten zuidoosten van Ostrof is het tot wisselvallige plaat selijke gevechten gekomen. In den noordelijken sector van het oostelijke front heeft het grenadiers regiment nr. 162 zich onder leiding van majoor Hasc tezamen met de daaronder geplaatste eenheden infanterie en pio niers bijzonder onderscheiden. In het hooge noorden aan het Lizafront heb ben Oostmarksche bergiagers verschei dene vijandelijke heuvelstellingen ge nomen en gevechtsinstallaties met haar bemanningen vernietigd. De strijd In Italië In Italië is het gisteren niet tot ge vechtshandelingen van beteekenis ge komen. Duitsche slagvliegtuigen heb ben vijandelijke scheepsdoelen voor De striid aan het Oostelijk front. BERLIJN, 28 Maart. - Aan het Ooste lijk front nemen de gevechten in den Z sector nog steeds de eerste plaats in. vooral daar de bolsjewieken hier weer eens met alle beschikbare middelen trachten de aan den gang zijnde grootc Duitsche distancieeringsbeweging te storen en den naar het ,Oosten uit- springenden Duitschen vleugel in een tang te vatten, aldus Martin Hallens- leben. de militaire correspondent van het D.N.B. Het kan niet uitblijven, dat bij zulke groote bewegingen hier en daar critieke situaties ontstaan tegen over een numeriek overmachtigen tegenstander. Kenmerkend voor den toestand is echter, dat dergelijke situa ties steeds slechts een plaatselijk ka rakter dragen. Over het geheel ligt de toestand vast in handen der Duitsche leiding, ook al leggen soms plaatselijke moeilijkheden onverwachte taken op Deze taken is men echter nog steed* meester geworden in den zin van het groote plan. dat ten grondslag ligt aan de Duitsche distancieeringsmanoeuvre Dit verschijnsel, dat de aan zichzelf gelijk gebleven superioriteit der Duit- schers ook t.a.v. de leiding en uitvoe ring van zeer moeilijke tactische taken bewïist, doet zich in het huidige sta dium der gevechten weer in opvallende wijze zien. Want alle pogingen tot pas- seeren, alle penetraties en flankbedrei gingen van de bolsïewieken tegen den Duitschen Z. vleugel zijn weer in situa ties. die ongetwijfeld voor de Duitscher? rijk waren aan gevaren, geneutrali seerd. Dit Blijkt duidelijk uit het feit dat de gevechtspositie zoowel bij Niko- lajef als bij TarnopolKowel statio nair gebleven is. De zwaarste gevechten worden thans geleverd in het gebied van Balta. Tus schen Dnjestr en Proeth wordt de druk der bolsjewieken sterker. Hier wordt, het duidelijkst zichtbaar, dat de tegen stander flankeerend den Z. Duitscher. vleugel wil passeeren. Men zal juist daarom in dit gebied nog uiterst zwart' gevechten moeten verwachten, aange zien van Duitsche zijde nog geen aan wijzingen zichtbaar zijn geworden, dat men hier het front reeds verder naar het W. wil verplaatsen. Landwacht Nederland. De tweede Landwacht compagnie treedt aan voor den middagdienst De onderwijzers melden zich bij den spiest voor he' in ontvangst nemen van Instructies CNF/A G Swert/Pe* m Anzio met succes bestreden. Een vrachtschip werd tot zinken gebracht, drie andere werden beschadigd. Bij den afweer van vijandelijke lucht aanvallen op Duitsche vliegvelden in zuidwest-Frankrijk zfjn gisteren 20 Amerikaansche vliegtuigen neergescho ten. Eenige vijandelijke stoorvliegtuiger zijn in den afgeloopen nacht het Rijn- landsch-Westfaalsche industriegebied binnengedrongen. Aanval op Bristol Sterke Duitsche gevechtseskaders hebben in den nacht van 27 op 28 Maart een zwaren aanval op Bristol gericht. Door het neerwerpen van een groot aantal brisant- en brandbommen ontstonden reeds tijdens den geconcen- treerden aanval omvangrijke vernie lingen en groote branden in het doel gebied. De aanval op Bristol. BERLIJN, 28 Maart (DNB). Om trent den grooten aanval der Duitsche luchtmacht in den afgeloopen nacht op Bristol wordt nog vernomen, dat dit een geconcentreerde, zeer zware aan val is geweest. De zeer vele zware Duitsche gevechtsvliegtuigen opereer den tezamen met snelle Duitsche ge vechtsformaties. die verschillende aan vallen deden. o.a. op het stadsgebied van Londen. De omstandigheden waaronder de aanval op Bristol geschiedde, waren zeer gunstig. Reeds tijdens de eerste minuten van den aanval werden ver scheidene groote branden veroorzaakt nadat een groote massa brandbommen was uitgeworpen. De bemanningen van snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen, die in het overige gebied van Zuid- West-Engeland en het Kanaal van Bristol opereerden namen eenige krachtige explosies te Bristol waar. waarna de vuurgloed feller werd. De belangrijke overlaadhaven Bristol is tot nu toe 104 maal door de Duitsche luchtmacht met duizenden tonnen bri santbommen bestookt. Debatten in het Lagerhuis. LISSABON, 28 Maart (DNB). Tij dens de heden gehouden debatten in het Lagerhuis heeft Churchill ook ge sproken over den Amerikaanschen druk op Eire. Volgens den Engel- schen nieuwsdienst verklaarde Chur chill letterlijk: „Uit de openlijke verklaring, die de regeeringen van de Britsche Common- wealth hebben afgelegd blijkt duide lijk, dat zij met de stappen van de Ver. Staten in de Iersche aangelegen heid volkomen overeenstemmen." Op vragen ten aanzien van de krijgs verrichtingen bij Cassino en andere Italiaansche fronten antwoordde Chur chill: „In heb mijn teleurstelling niet verborgen, dat er geen snellere vorde ringen gemaakt worden." Met betrekking tot Churchill's radio rede van Zondagavond stelde het on afhankelijke Lagerhuislid Edgar Gran- ville aan Churchill de vraag, of hij zich nog herinnert, dat hij Zondag avond gezegd heeft, dat het Britsche volk er staat op kan maken, in kennis gesteld te zullen worden van de Brit sche tegenslagen. In zijn antwoord beweerde Churchill niet te gelooven, dat men het Britsche volk den toestand, zooals die in Italië bestaat, verheimelijkt. Naar zijn mee ning is het echter niet bijster voordee- lig. al te zeer op de bijzonderheden in te gaan, daar zulks den vijand van nut kan zijn. WAAR CHURCHILL OVER ZWEEG BERLIJN. 28 Maart. De Berlijn- sche correspondent van het ANP meldt: De met zooveel ophef aangekondig de rede van Winston Churchill heeft in de geheele wereld, ook in Engeland en de Vereenigde Staten, uitermate te leurgesteld. Na de Reuterberichten. die aan de rede voorafgingen, had men sensationeele dingen verwacht, doch thans moet men vaststellen, dat de Britsche premier geen enkel urgent probleem behandeld heeft. Churchill heeft zich bijvoorbeeld met geen woord uitgelaten over het fiasco der Britsche buitenlandsche politiek ten aanzien van Spanje, Zuid-Amerika, de neutra len. Ierland en Zuid-Oost-Europa. Ook over de vraag wat er met Europa zal gebeuren, als de door Churchill met zooveel overtuiging aangekondigde ge allieerde overwinning behaald is en dus de Sovjet-Unie zegevierend uit de arena zal treden, heeft Churchill met geen woord gerept. Wat denkt Churchill b.v. tegen de bolsjewistische expansiezucht te doen en hoe staat het met het Britsche standpunt ten aan zien van Polen? Wat blijft er straks nog over van de Atlantic Charta? Het vierjarenplan voor' Engeland. De sensatie van de rede moet volgens de Wilhelmstrasse gezocht worden in de aankondiging van een vierjarenplan voor Engeland, een aankondiging, die het vermoeden zou kunnen doen oprij zen, dat Winston Churchill de uitvin der van het vierjarenplan is. Dit is evenwel allerminst het geval Het vier jarenplan is een der voornaamste fun damenten der wederopleving van de Duitsche economie geweest. Aan haar heeft Duitschland vrijwel zijn geheele huidige kracht te lanken. Thans wil Engeland zijn productieproces, zijn ar beidspotentieel en zijn economie vol gens dezelfde nationalistische princi pes gaan leiden als Duitschland. Een troost is, dat ChurchUl wel een slecht nationaalsocialist zal blijken. Daarom kan het vierjarenplan in zijn handen voor Duitschland geen bedreiging zijn. DE POSITIE VAN EDEN. STOCKHOLM. 27 Maart (DNB). Naar Reuter uit „bevoegde bron" ver neemt. is totdusver nog geen besluit genomen om in het Britsche ministerie van buitenlandsche zaken een wijzi ging te brengen. Wanneer Eden tot het inzicht zou komen, dat zijn beide functies, n.1. minister van buitenland sche zaken en leider van het Lager huis, te zwaar voor hem worden, dan zal hij waarschijnlijk eerder de leiding van het Lagerhuis neerleggen dan de portefeuille van buitenlandsche zaken. LUCHTAANVALLEN OP FRANSCHE STEDEN. PARIJS, 27 Maart. - De Anglo-Ame- rikaansche luchtmacht heeft bij aan vallen op het bezette Fransche gebied Maandagmiddag weer een aanzienlijk aantal slachtoffers veroorzaakt. Een zeer hevige aanval werd gedaan op een stad in het zuidelijke deel der Pyre neeën, waardoor 76 burgers werden ge dood en 100 gewond. Tezelfdertijd werd de omgeving van Bordeaux gebombar deerd, waardoor 14 personen gedood werden. Een aanval op de stad Tours waarbij vooral arbeiderswijken getrof fen werden, veroorzaakte volgens de eerste berichten elf dooden. Engelsche vliegtuigen vielen bij Cherbourg in scheervlucht een autobus en twee vrachtauto's geladen met goederen van vluchtelingen aan. Hierbij werden ach» personen gedood en negen gewond. DE TURKSCHE NEUTRALITEIT. ANKARA. 28 Maart (DNB). De al hier verschijnende „Tanin" haalt een bericht aan van United Press, volgens hetwelk het niet uitgesloten zou zijn, dat de Sovjet-Unie de aan haar afge stane Italiaansche schepen door de Dardanellen en den Bosporus zou wil len laten varen. Wanneer Ankara daar toe toestemming zou geven, zou dit neerkomen op het laten varen van de neutraliteit. De kwestie der scheep vaart door deze zeeëngten is een be langrijk onderwerp geweest op de con ferentie te Cairo. De „Tanin" verklaart, dat toonaan gevende Turksche kringen van een dergelijken eisch der Sovjet-Unie niet op de hoogte zijn gesteld. De strijd in Birma. TOKIO. 28 Maart (D.N.B.) Het Japansche hoofdkwartier heeft Dinsdagmiddag het volgende communiqué betreffende den militairen toestand aan het Birmaansche front gepubliceerd: 1. Onze strijdkrachten in Noord-Blrma zijn in gevechten geyMkkeld met twee Tsjoengkineesche divisies en ongeveer twee brigades der Vereenigde Anglo- Amerikaansche strijdkrachten, die van het Hoekaung-gebied zijn opgerukt tot het gebied ten noorden van Myitkina De ring om de vijandelijke troepen, die door de lucht in het gebied van Katha gebracht zijn, wordt steeds nauwer. 2. Het gros van onze troepen in den centralen sector van het Indisch-Birmaan- sche grensgebied rukt op in het dal van Impbal. Tegelijkertijd zetten Japansche troepen hun aanvallen voort op het gros van het Britsch-Indische 4e legevcorps, dat is ingesloten in het Tsjingebergte en het Kabaudal. 3. Onze in den zuidelijken sector van het Indisch-Birmaansche grensgebied ope- reerende troepen, die een vernietigings actie ondernemen tegen het gros van de Britsch-Indische 7de divisie, zijn thans een tegenaanval begonnen op het Britsch-In dische 15de legercorps, dat tot dit gebied is doorgedrongen Onze troepen vallen bovehdien de 81ste West-Afrikaansche di visie in het Kaladandal aan. De toestand in dit gebied ontwikkelt zich over het algemeen In ons voordeel. Japanners bereiken gebied van Silchar. Naar van een Japansche basis in Birma wordt gemeld, hebben de Japansche troe pen, die kortgeleden over de Tsjindwin trokken en voor-Indlë binnendrongen, reeds het gebied van Silchar bereikt Hoewel de vijand was voorzien van alle mogelijke mechanische wapenen, o.m. 200 auto's, 70 tot 80 stukken geschut en ruim 100 pantserwagens, werd hij door de Ja pansche verrassingstactiek overweldigd De Japansche troepen zuiveren thans het 'ebied van verstrooide vijandelijke resten. Het lot van de 20ste Britsche divisie. De strijd tegen de Britsche 20ste divisie in het gebied van Tamoe wordt met on verbiddelijke hardheid voortgezet. De Ja pansche strijdkrachten maken den ijzeren ring rond de vijandelijke strijdkrachten nauwer. Van alle kanten loopen de for maties storm op den vijand en werpen zij vijandelijke pantserformaties terug. Het gros van de 20ste divisie bevindt zich naar Domei meldt ln een ware hel en doet voor het laatst wanhopige doch nut- telooze pogingen om zijn lot te ontgaan. PETIOT SCALPEERDE ZIJN SLACHTOFFERS. Ook Nederlanders onder hen? PARIJS, 25 Maart. (D.N.B.) Do ge rechtelijke arts Paul, een specialist voor lijkschouwing, die dé laatste jaren in de Seine, in het Bois de Boulogne en op andere plaatsen gevonden deelen van menschelijke lichamen heeft onderzocht, is na een onderzoek van de in do villa van den arts Petiot gevonden lichaams- deelen tot de conclusie gekomen, dat dc moorden, waarvan de eerstgenoemde lichaamsdeelen afkomstig zijn, eveneens zijn gepleegd door dén moordenaar uit de villa in de Rue Lesueur. Hij heeft dit afgeleid uit de steeds gelijke sneden die de moordenaar toepaste. Gebleken is, dat de dooden, die in de Rue Lesueur zijn gevonden, gescalpeerd waren. Dit moest, naar men aanneemt, de identifi catie der slachtoffers van Petiot onmo gelijk maken. Intusschen heeft men een man ver hoord, bij wien Petiot kalk had besteld, welke bestelling om niet bekende rede nen niet is uitgevoerd. Vermoed wordt, dat de 400 kilogram kalk, die hij reeds had ontvangen, den moordenaar niet voldoende waren. Toen een tweede kalkleveranlie op zich liet wachten, heeft Petiot, uit vrees, dat de lijklucht in de omliggende straten zou worden geroken, de deelen der lijken verbrand, hetgeen uiteindelijk juist tot de ont dekking der misdaad heeft geleid. In een door dqn rechter van instructie ontvangen anoniemen brief is sprake van twee rijke Nederlandse h e emigrantengezinnen, die in Augustus 1942 naar Parijs waren gekomen, en met behulp van Petiot naar Argentinië wilden uitwijken. Tevoren was hun me degedeeld, dat zij zich eenige dagen in een huis, dat in de nabijheid van de Are de Triomphe was gelegen, verborgen moesten houden. De villa van den moordenaar bevindt zich daar even eens. Met de Nederlanders zijn hun voorwerpen van waarde en hun geld verdwenen. Het zou zes of zeven per sonen betreffen, die spoorloos zijn ver dwenen. Het aantal vermoorden, dat tot dus ver kon worden geïdentificeerd, be draagt 14. Van de namen zijn er twee medegedeeld. De politie zoekt naar het boek, waarin de massamoordenaar de namen van zijn slachtoffers en de bij zonderheden heeft ingeschreven. Bo vendien wordt gezocht naar 47 koffers, die uit de villa in de Rue Lesueur zijn verwijderd. Brand in Zwcedsch kindertehuis. Maandagavond is in een kindertehuis bij Karlskrona brand uitgebroken. Elf kinderen, die zich in twee zalen op de eerste verdieping bevonden, kwamen hierbij oin het leven GRUWELIJK DRAMA. Een drama, dat dc grenzen der ver schrikking overschrijdt, heeft zich na bij Overijsche (België) afgespeeld. Ge volg gevend aan zijn leveringsplicht, had een boer een zijner koeien naar de stad gebracht en hiervoor 40.000 fr. ont vangen. Thuis gekomen legde hij het geld op tafel en verwijderde zich een oogenblik uit de keuken, waar zijn jon ge zoon alleen achterbleef. Geen kwaad vermoedend, nam het kind de bank briefjes in handen en stak ze spelen derwijs in brand. Toen de vader terug binnenkwam en het misdrijf bemerkte, schoot hij in een zoo hevigen toorn, dat hij zijn zoon eerst goed afranselde, waarna hij razend geworden, het dek sel van de groote kachel trok en er het hoofd van het kind mee verbrijzel de. Op het hulpgeroep van het jongetje snelde de moeder, die boven een ander kind aan het baden was, naar beneden en viel van ontzetting levenloos ten gronde. Bij dit gruwelijk tooneel vluchtte de vader als waanzinnig de velden in. Toen de buren eindelijk, aangetrokken door het lawaai, ter plaatse kwamen, zoch ten zij naar het tweede kind, dat ver dronken in de badkuip teruggevonden werd. Deze gruwelijke tragedie, die aan drie menschen het leven kostte, heeft in de geheele streek een diepe ontroering verwekt. De politie stelt een onderzoek in. PROF. IR. J. NELEMANS 85 JAAR. 's-GRAVENHAGE. 28 Maart. Mor gen zal prof. ir. J. Nelemans den 85- jarigen leeftijd bereikt hebben. In 1881 werd hij ingenieur bij de Staatsspoor wegen en het jaar daarop adspirant- ingenieur bij den Rijkswaterstaat, waar hij, na verschillende rangen doorloo- pen te hebben, in 1910 tot hoofdinge nieur werd benoemd. Ondertusschen was ir. Nelemans in 1906 hoogleeraar in de waterbouwkunde en den brug- bouw aan de technische hoogeschool geworden, welke functie hij tot 1929 bekleedde. EEN EERLIJKE KANS. Meer kan niemand verlangen. Ook niet als het er om gaat zich een toe komst op te bouwen. Tot dusver hing iemands loopbaan dikwijls echter ge heel af van omstandigheden, die bui ten zijn bereik lagen, geld- en tijdge brek, huiselijke cmstandigheden enz. stonden de studie in den weg en heb ben al heel wat toekomstplannen ver nietigd. Wie zich bij het Langemarckstudium aanmeldt, kan er zeker van zijn. dat hij alleen volgens zijn eigen prestatie vermogen en persoonlijkheid wordt be oordeeld. Zijn afkomst, zijn schoolop leiding, zijn godsdienstige of zijn poli tieke overtuiging spelen daarbij geen rol. Blijkt hij iemand te zijn, die voor een verdere studie geschikt is, zoo neemt het Langemarckstudium de kos ten zijner opleiding op zich en laat hem na een vooropleiding in een zijner scholen verder studeeren aan een M. T.S., een middelbare landbouwschool, een akademie voor beeldende kunsten, een conservatorium of aan een hooge school. Eigenlijk staat dan elk beroep voor hem open. Jongelui van 16 lot 24 jaar, die mce- nen tot een verdere studie in staat te zijn, kunnen zich aanmelden bij het Langemarckstudium, Lange Vijverberg 8, Den Haag. alwaar ook nadere inlich tingen schriftelijk kunnen worden aan gevraagd. Alle candidaten worden eenigen tijd na hun aanmelding opge roepen voor een schiftingskamp. al waar vastgesteld wordt, in hoeverre zij geschikt zijn. SCHAGEN. Bericht. Met ingang van 1 April is een daling van ons abonnementcnaantai voorgeschreven. Waar het uiteraard moeilijk is bepaalde personen van een abon nement uit te sluiten het zouden de iaatstaangenomenen moeten zün! daar doen wij het vriende lijke verzoek aan hen, die daarvoor in de gelegenheid zijn, samen te te gaan lezen. Op die wijze wor den zoo weinig mogelijk menschen van het lezen van de krant uit gesloten. Het zal hun, die ons blad tot nu toe gratis ontvingen, begrijpelijk voorkomen, dat wij deze exempla ren niet meer kunnen missen en dc meeslcn van hen zullen wij na 1 April a.s. niet meer van dienst kunnen zijn. Natuurlijk spreken wij dc hoop uit, dat spoedig de papierpositie moge veranderen en naast de nu af te voeren abonné's ook de dui zenden candidaat-abonné's kunnen worden ingeschreven. DE ADMINISTRATIE. „NUMMER EEN". Hedenavond zal in het Theater Royal optreden Daan Pool met zijn gezel schap. Naar men ons mededeelde, is de zaal reeds geheel uitverkocht, waar uit blijkt, dat dit plattelandsgezelschap bij uitnemendheid zich in een groote populariteit verheugt. Behalve Daan zelf en Mimi Buick- Pool werken mede Henk Borst. Kees Rijswijk, Oeb Bootsma en Bob v. Brug gen. Nu de verwachtingen noga] hoog gespannen zijn. hopen wij. dat het Daan gelukken zal hieraan tc voldoen. Hockey. UVO I—HERMES II (hoeren) 2—0. Deze ontmoeting heeft UVO eep ver diende overwinning gebracht. Voor de rust zagen wij van beide partijen aardige staaltjes hockey Bij Hermes vielen voor al op de spil Stellberg, de linksachter- aanvoerder Smits en de doelverdediger Zegel. Bij UVO waren goed Knfiwer, v. Loon. Settels cn vooral Kees Tuinman De rust ging ln met 1—0 door toedoen van Herman Knüwer Gaf de eerste helft een tamme partij te zien, na de pauze kwam de geestdrift eerst goed los. Na 15 minuten spelen verhoogde Ad Groene- wegen den voorsprong tot 2—0. Steeds bleef UVO het Hermes-doel belagen, zel den was Hermes aan het woord. Allen werkten voor wat ze waard waren, onder groote spanning verstreek het laatste kwartier. De traditie, dat UVO nimmer van Hermes had gewonnen, was gebroken en gelijk hiermede is voorloopig door UVO, de tweede plaats op de ranglijst van Hennes overgenomen. Bravo. Uvonen. UVO I—ALKMAAR III (dames) 1-0. Direct na de mldbullie nam UVO de leiding De gastvrouwen bleken de stop techniek goed te beheersehen, waardoor zij menlgen Schageraanval onderbraken. Het achtertrio bij UVO met Ank de Klerk als Invalster, bleek zijn werk aan te kun nen. BIJ mooi open spel van UVO gaf de halflinlc naar dc linksbuiten Rika Key- zer. Deze gaf resoluut door naar de rechtsbuiten To v. cl. Berg, deze op haar beurt passeerde handig de Alkmaar-ver dediging en het was 1—0. Met dezen stand werd gedraald. Na de hervatting werden de speelhelften om beurten be zocht. Bij een hevig gedrang voor het UVO-doel constateerde de scheidsrechter een overtreding. Een strafbulllc hiervoor toegekend, wist de Uvoon Gré v. d. Berg te voorkomen Kort daarop hetzelfde voor het Alkmaar-doel. wederomN straf- bullic. De raidvoor Gerda Riemerts zou voor UVO het vonnis voltrekken, doch liet de kans onbenut. In hoogspanning werd verder gespeeld maar steeds was 't buitenspel, afdraaien, stokhoog en andere fouten, maar doelpunten kwamen er niet meer. UVO won verdiend en omzeilde een lastige klip. HERMES UI—UVO n (dames) 2—1. De UVO-reserves. hoewel sterk in de meerderheid, wisten van deze meerder heid geen gebruik te maken. Twee door braken van Hermes brachten evenzoo- eel. doelpunten, zoodat Hermes met de rust de leiding had met 2—0. In de twee de helft zetten de Uvonen alles op alles. Eindelijk weet Willy Kamp een kans te benutten en het ls 2—1. De voorhoede van UVO was steeds aan het woord Hermes verdedigde met man en macht, legio strafcorners op het doel der Helderschen. Zij hielden stand en wisten het genoegen te smaken dezen wedstrijd in winst om te zetten Niettemin een aardige partij, waarbij de UVO-invalsters Ada Pronk en Lenie van Zandwijk zich dapper hebben geweerd. GROOTE BRAND TE WARMEN- HUIZEN. Donderdagmiddag j.1. omstreeks half vijf brak brand uit in de groote boer derij. eigendom en bewoond door den heer J. de Groot, aan de Dorpsstraat te Warmenhuizen. In weinige oogenblikken stond de boerderij met rieten dak in lichterlaaie. Het vee kon bijtijds gered worden, als mede nog enkele kleedingstukken. Overigens is alles verbrand, aan red den viel niet meer te denken. Ook het dubbele woonhuis, bewoond door M. B. M. en C. D.. is gdeeltelijk uitge brand. Door de geweldige hitte en het warrelende brandende riet was men een oogenblik bevreesd dat nog vijf perceel en groot gevaar liepen. De Alk- maarsche brandweer werd gewaar schuwd en deze kwam met twee brand weerauto's opdagen Hoewel het erg ste gevaar toen gewek ;n was, heeft deze brandweer nog nuttig werk kun nen verrichten. De oorzaak van den brand is on bekend. Vermoed wordt kortsluiting. Alles was verzekerd. Wieringen. „Een lek bandje". - Waar een lek bandje al niet goed voor is konden wij Vrijdagavond meemaken in Cine ma de Haan, toen onder directie van Johan Kaart door de Komedianten ten tooneele werd gebracht de kluchtige comedie van Paul Gavault: „La Petite Chocolatière" („Eer. Ick bandje"). Door een lekken band aan haar wa gen is Berijamine. dochter van een chocolade-fabrikant, gedwongen te overnachten in het landhuisje van Paul Normand. Den volgenden morgen krijgt Paul echter bezoek van zijn ver loofde en zijn a.s. schoonvader en de aanwezigheid van Benjamine, met al le verwikkelingen hierbij, brengt een huwelijk tusschen Paul en Florise aan het wankelen. Als dan later de ver loofde van Benjamine komt, weet Jo han Kaart te bewerken, dat ook deze verhouding zoo goed als afspringt. Bei de huwelijken waren uit berekening opgebouwd. In het 3e bedrijf maken we een scène mee op Pauls bureau op het ritinisterie te Parijs, waardoor de finitief een huwelijk tusschen Paul en Florise verbroken .wordt. Na tal van komische situaties weet echter Johan Kaart, in zijn rol als kunst(??)schilder, Benjamine en Paul tot elkaar te bren gen. Jammer was het, dat de zaal niet geheel gevuld was. Velen hadden zich laten afschrikken door het gerucht als zou het geen mooie uitvoering zijn. Degenen, die dit gerucht verspreid hebben, hebben zeker nooit van dan naam van Johan Kaart gehoord, of hebben hem nog nooit gezien. Dit ge tuigt van weinig bekendheid op dit gebied. Zij. die aanwezig waren, zul len verlangend uitzien naar de volgen de opvoering. Politic. - Gevonden een paar blauw met rood gekleurde kinderwantjes. Inlichtingen gem.-bode. Schooluitvoering. - Na de succesvol le uitvoering van 11 Januari j.1. zal nu wederom door de school van 'V.G.L.O. te Hippolytushoef een tweetal tooneel- avonden worden gehouden. Woensdag 12 April zal opgevoerd worden „Jopie bij de Zigeuners" en Donderdag 13 Apr. „Mijnheer Schraap" en „Dokter Alwe tend". Daar nu de zaal toegankelijk is voor alle leeftijden, twijfelen wij er niet aan of deze avonden zullen weer volle zalen trekken. Daan Pool. - Zondagavond gaf het cabaretgezelschap „Nummer Eén" on der leiding van Daan Pool een voor stelling in hotel Concordia van den heer Halfweg. Nadat Daan het contact met het publiek tot stand had ge bracht., zong Mimi „Het Wiegje", waar mee zij groot succes had. Ook Henk Borst, de man met de gouden stem. oogstte veel bijval. Daan Pool en Kees Rijswijk in hun dwaze creatie Knibbel en Dribbel, brachten het pu bliek van de eene lachbui in de andere. De Westfriesche voordrachten van Daan waren weer de hoogtepunten van den avond. Alles werd begeleid door den jongen pianist Oeb Bootsma. die ook een daverend toegejuichte piano solo gaf. Al met al een mooié avond voor een talrijk publiek. Voor Daan en z'n clubje een groot succes en wij hopen dan ook. dat „Nummer Eén" met het volgend jubileumprogramma weer in ons dorp zal optreden. Als bij zonderheid vermelden wij nog. dat Daan met den heer Halfweg alle be woners van „Noorderlicht" had uit- genoodigd. Zij vormden een enthousiast gedeelte van het opgetogen publiek. OPENING VAN DE WIERINGER WIELERBAAN. Het wielrenseizoen in ona land zal dit jaar wordon geopend met een be langrijken stayerswedstryd op de Wieringer wielerbaan. A s. Zondag zullen n.1. de drie beste Nederlandsche stayers elkaar voor het eerst treffen Het zijn Ben v. d. Voort; Kees Bakker en Andrc van Amsterdam, die elkaar in ecu wedstrijd over 80 k.ni. zullen De vrouw in diensi.- De bekende Fransche tooneel- schrijver Sacha Guitry is er d'- rechtbank te Parijs gedaagd door zijn gewezen vrouw, de niet minder befaamde actrice Yvonne Printemps. omdat zij beweerde nog salaris van hem tegoed te hebben. De gedaagde verweerde zich door aan te voeren, dat zijn vroegere echtgenoote gedu rende hun huwelijk voor eenige mil- lioenen aan juweelcn van hem ten geschenke gekregen had. De president der rechtbank heeft de lieftallige eischcres niet ontvankelijk verklaard, omdat hij vond. dat die juweelen wel opwogen tegen de nog verschul digde gage. Ik kan het niet helpen, maar mijn rechtsgevoel is door deze oplossing niet bevredigd. Want wat heeft een geschenk met een salaris te maken? Een cadeau is een welwillendheid, -maar een tractement is een recht, en zij zijn derhalve geen tweelingbroer tjes. Wanneer een patroon aan zijn secretaresse een diamanten broche geeft en een verstandig patroon doet op zijn tijd iets dergelijks dan ontslaat hem dat niet van de verplich ting om aan het eind van de maand tóch af te tikken. Ook al zou de secretaresse toevallig zijn eigen vrouw zijn. Maar het blijkt, dat an deren daar anders >ver denken. Het komt mij voor, dat het Parij- sche vonnis perspectieven opent voor Fransche zakenlieden. Die zullen nu met spoed hun duurst betaalde vrou welijke employee kunnen afdanken en hun echtgenoote er voor in de plaats nemen, want je kunt immers nooit weten, hoe het met de liefde loopt en er schuilt event een voor deeltje ln van een maand salaris, die niet betaald hoeft te worden, want elke man geeft zijn vrouw wel eens een cadeautje. Of zullen zij het een nog grooter voordeel vinden hun vrouw niet. en hun secretaresse wèl in dienst te hebben? OV1DIUS. V- .J Verduister v. 19.156.15 u. 30 Maart: Zon op 6.21 u.. onder 19.10 u. Maan onder 1.26 u„ op 10.30 u. 31 Maart: Zon op 6.18 u„ onder 1911 u. Maan onder 2.25 u., op 10.49. u. 13.34 e.k. 1 April: Zon op 6.16 u., onder 19.13 tr. Maan onder 3.17 op 11.39 u. treffen. Als motorgangmakers zullen fungeeren: F Wiorsma, J. Bustraan en J, Schlebaum. In het voorprogramma zullen de beste Nederlandsche amateurs aan den start verschijnen. Ook voor vel schillende jongens uit Noord-Holland isi een plnatsje ingeruimd. Van hen zullen o.a. meerijden de Bruyn, Scha- gerbrug; Molenaar. Hoorn «n de Bruyn uit Den Helder. Wieringerwaard. Bevestiging. - De heer J. C. v. Blijen- burgh zal Zondag 2 April alhier zijn entrée preeken na bevestigd te zijn door ds. Vorstman. Wieringermeer. Strooschip gekapseisd. - Een schip. geladen met stroo, op weg naar zijn bestemming, verloor de geheele boven- last. Honderden pakken stroo drijven thans in de kanalen rond. Een schade post voor den betrokken schipper. Zijpe. Toeback. - Naar we vernemen, het den amateur-tabaksplanters gelukt de kleurenfilm „Toeback" te introdu- ceeren in de zaal van den heer P. Kreijger. Het tijdschrift „De Tabaks plant" van Maart jJ. schrijft hierover het volgende: „De zeer artistieke film met haar duidelijke gegevens en prach tige kleurennuances behandelt den ta- baksverbouw van zaad tot sigaret en gaf den aanwezigen een leerrijke voor lichting, hoe men in ons land op bijna alle grondsoorten als beroepsteler en amateur een zeer dragelijk product kan kweeken." Bijdrage tuberculosebestrijding. - Aan deze gemeente is over 1943 een Pro vinciale bijdrage van 675. toegekend in de kosten van verpleging van tu berculoselijders. Tijdelijk onderwijzeres. - De burge meester dezer gemeente heeft tot tijde lijk onderwijzeres aan de openb. lagere school te 't Zand benoemd mej. O. Tigchelaar té Alkmaar. Stierenkeuring. - Onder vrij goede belangstelling werd Zaterdagmorgen te Schagerbrug de Stierenkeuring ge houden. Er werden aangevoerd 29 éénjarige, 12 tweejarige en 1 vierjarige stier. Er werden van de éénjarige stie ren 10 goedgekeurd voor 't NRS. 6 voor NH en 10 voor P, terwijl 3 wer den afgekeurd. Dc voor het NRS goedgekeurde één jarige stieren waren: Gretha's Frans 8 Jac. Brak: Wondertje's Frans van de dezelfde: Gerard J. 4 van Ed. Jim- mink Hzn.; Donar B. van A. Baken; Barend 8 van Jn. Jimmink: Maar schalk van C. Marees; Lucie's Frans van O. J. Bruin: Gerard 7 van Ed. Jimmink Jac.zn.; Paul 27 van O. D. de Lange; Lodewijk Lindberg van D. Vries, Voor NH werden goedgekeurd: Hielke van J. Bakker; Jannetje's Frans 10 van Jac, Brak; Wondertjej's Frans van de zelfde: Gerard J. 5 van Ed. Jimmink Hz.; Gerarda van Ed. Jimmink Jac.zn.; Pietjes Paul van D. Vries. Voor P. goedgekeurd werden: Srair- noff R. 5 van P. A. v. Tiel: Lodewijk E. 6 van J. Blom: Wondertje's Frans 2 van Jac. Brak: Oonst v. d. Wind 17 var. S. Knossen; Bouke 3 van H. M. Bos man; Lodewijk E. 4 van A. Eriks Hzn.; Johanna's Adema van G. Jongerling: Frans E. 36 van*" G. Buik; Willem van N. Sneekes; Kapitein 2 van J. van Lange. Van de 12 tweejarige stieren wer den goedgekeurd voor 't NRS 4, voor NH 4. voor P 3; één werd afgekeurd. De tweejarige NRS stieren waren: Diamant 9 van Joh. Ros; Jannetje's Frans 9 van Jac. Brak; Gerard 6 van Ed. Jimmink Jac.zn.; Titus 12 van K. Birk Azn. Goedgekeurd voor NH: Gerard J. 2 van Wed. J. Stroper; Dick van Frans Konijn; Aafjes Apollo van P. H. Dek ker en Klaas van P. Vries Goedgekeurd voor P: Nico 15 van Adr. Bakker; Diamant 8 van R, de Vries en Max van Jac. Stammes.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1