NOORD-HOLLAND VAREN, DAT IS LEVEN! DAGBLAD VOÖR Vergeefsche doorbraakpogingen van Sovjet-troepen. Uitgave: Dagblad voor Noord-üolland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schagcr editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 30 MAART 1944. SCIIAGER EDITIE. 88 Jaargang, No. 76, 2 pagina's Advertentie-ta r i ef Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Engeland's oorlogsdoel. Illusie en werkelijkheid. riVER de oorzaken van den oorlog en de doelstellingen der machten, spe ciaal die van Engeland, bestaan zeer aanvechtbare en scheeve voorstellingen. Engeland ontketende den werkeiijKen offriog met als aanleiding, de Duitsche opiossing van het corridor-probleem Danzig. Duitschiand bedoelde, na het alsiaan van zijn billijke verlangens, met den Poolschen veldtocht de onbe schaamde Pooische eischen te tuchti gen, die tot in geen enkele verhouding tothun moreeie rechtvaardiging en mogelijke verwezenlijking stonden. Duitschiand beschouwde den Pooischen veldtocht als een strafexpeditie tegen het optreden van door Britsche pon den opgeveerde Pooische machtheb bers, die de Volksduitschers sedert ja ren systematisch onderdrukten en kort voordien nog vervolgd en mishandeld hadden. In een aantal punten zullen we na gaan, wat Engeland van den daarop ontketenden oorlog verwachtte en wat bet bereikte. Tegenover iedere Britsche illusie stellen we aansluitend de wer kelijkheid en de waarneembare ont wikkeling, die daaruit voorkomt. I. Herstel van bet Európeesche even wicht voigens de Britsche machts- en belangengroeyeering, welk evenwicht door de opkomst van Duitschiand als politieke, economische en militaire macht verstoord werd. Europeesch evenwicht volgens Brit sche conceptie is vernietigd en zal ook. naar Engeland zelf toegeeft, nimmer weer tot stand kunnen komen, zelfs al zou Duitschiand dezen oorlog verliezen 3. Oplossing van het üantzig-pro- bleem zonder dat Duitschlands macht en aanzien vergroot werden. Duitschiand bezit een voorrangspo sitie in Europa, zooals nog nimmer een Európeesche staat er een verworven heeft. Niet alleen heeft Duitschiand volgens zijn inzichten het Dantzig-pro- bleem opgelost, doch het heeft tevens alle bindernissen uit den weg geruimd, die de geallieerden sedert Versailles kunstmatig en met investeering van veel kapitaal ter eeuwigdurende kne veling en intooming van het Duitsche volk rondom een naar alle zijden in politiek, economisch en militair op zicht gekortwiekt Duitschiand hadden opgericht. 3. Integriteit en volledige onafhan kelijkheid van den Poolschen staat met de grenzen en rechten van 1939. Polen is door Engeland volledig af geschreven en aan de Sovjet-Unie prijsgegeven. Over garantie wordt se rieus niet meer gerept. 4. Instandhouding van dc Britsche voorrangspositie in de Middellandscbe Zee tegenover den groeienden invloed cn aanspraken van Italië, dat de Brit ten weliswaar in toom wilden houden, doch dat zij in hun cynisch evenwichts- spel desondanks overeind wilden hou den om het steeds als een dreigende boeman tegen Duitschiand te kun nen hanteeren. Italië heeft zijn rol uitgespeeld en zal nimmer meer voor Engelands doelein den ge- of misbruikt kunnen worden. Tegenover de uitschakeling van Italië in de Middellandsche Zee zijn als veel ernstiger tegenstanders voor Engeland opgetreden het vereenigde Europa, USA en de Sovjet-Unie. 5. Verovering van Italiaansch Abes- sinië. Het eenige werkelijk verwezenlijkte oorlogsdoel. 6. Zco ver mogelijke verdringen van Frankrijk uit zijn koloniën. Frankrijk is inderdaad als concur rent tegen Engeland uitgeschakeld. Tijdelijk heeft zich Engeland op kos ten van zijn voormaligen bondgenoot kunnen verrijken. Daarentegen zijn als veel ernstiger concurrenten opgestaan de USA, de Sovjet-Unie en het niet te onderschatten nationale bewustzijn der Arabische volkeren. 7. Monopoliseering van allo olie bronnen in het Nabije Oosten In Brit sche hand. Het is veeleer in zicht, dat de USA alle oliebronnen in het Nabije Oosten voor hun monopolie verwerven, voor zoover zij deze nog niet geheel ver worven hebben onder uitschakeling van Engeland. 8. Definitieve vestiging der Britsche belangen rond de Perzische Golf en speciaal in het gebied van Iran. Iran is een speelbal tusschen econo mische belangen van het USA-impe- rialisme en de bolsjewistische politieke agitatie. Britsche invloed is miniem geworden. 9. Onvoorwaardelijke uitschakeling van Rusland uit het gebied van de Middellandsche Zee en uit den Indi- schcn Oceaan als vervolg op een meer dan honderd jaren nagestreefd Britsch imperialisme. De Sovjet-Unie bezit reeds een Mid dellandsche Zeevloot, bedingt vrije doorvaart door de Dardanel'en heeft het binnen haar machtsbereik. Iran tot de Perzische Golf te annexeeren en kan van daaruit veel effectiever dan voorheen bolsjewistische agitatie in de tijdens den oorlog krachtig geïndustria liseerde gebieden van den Indischen Oceaan voeren. 10. Voortdurende versterking van de Britsche posities in Oost-Azic en uit breiding van de Britsche voogdij in China. Engeland is volledig uit het Verre Oosten uitgeschakeld. Het in verhou ding tot kosten en offers weinige dat op Japan wordt terugveroverd. reser veeren de USA voor zich zelf. China is vaster dan ooit in Japansche handen. Verloren zijn voor het Britsche impe rium tevens zijn Tnsulinde-gebieden en Achter-Indië De oude Britsche kolo niale basis, Voor-Indië gist en is rijp voor opstand. De Japanners dwingen de Britsch-Tndische hoofdmacht vanuit B.rma tot wijken. II. Uitbouw en versterking van het Britsche imperium als politieke en economische eenheidsm-vcht. De Dominions eischen steeds groote- re zelfstandigheid (Ierland. Zuid-Afri- ka) or plaatsen zich meer en meer n- der bescherming der USA (Canada AustiaHë. Nieuw-Zee'ar.d). Op het in zich opstandige Indië slaan U^A-'r.ioe- ria';sten begeerige blikken (..Onder zoek naar den hongersnood" noemer de Wal'street-agenten hun „zendelings- vorkenningen"). fWordt vervolgd) HAMA. Diverse Duitsche gevechtsgroepen net eere vermeld. Nikolajef ontruimd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 29 Maart. - Het opper bevel der weermacht deelt mede: Aan den benedenloop van de Oekrainsche Boeg mislukten op nieuw vrij krachtige Sovjet-aanval len en pogingen om de rivier over te steken. Verscheidene met ge schut cn infanterie geladen veer schepen werden door artillerie ver nietigd, talrijke gevangenen en buit gemaakt. De aan den oostelyken oever van de Boeg gelegen stad Nikolajef werd na wekenlange ver nieling van alle voor den oorlog be langrijke installaties volgens bevel ontruimd. In de gevechten der afgeloopen dagen heeft zich daar kapitein Staude, batal jonscommandant bij een grenadiers- regiment, bijzonder onderscheiden. Tusschan Boeg en Proeth sloegen Duitsche en Roemeensche troepen krachtige Sovjet-aanvallen, ten deele in den tegenaanval, af. Ten zuiden van Troskocrof, ten noorden van Tsjcrnowitz en aan den bovenloop van den Dnjestr le veren onze troepen tezamen met Hongaarschc formaties nog steeds wisselvallige aanvals- en afweer- gevechten. Het garnizoen van Tar- nopol sloeg krachtige door pantser wagens en laagvlicgcnde vliegtuigen gesteunde vijandelijke aanvallen af. Ook bij Brody werden met doel- treffenden steun van nevelwerpers alle Sovjet-aanvallen afgeweerd. Een onzer pantserformaties sloeg in een energieken aanval vrij sterke vijan delijke gevechtsgroepen uiteen. Bij de zware afweergevechten in het gebied ten zuiden van Proskoerof heeft zich de Württembergsch-Sudetenduitsche 101ste jagersdivisie onder bevel van luitenant-generaal Vogel bijzonder on derscheiden door buitengewone dapper heid en standvastigheid. Dc bolsjewisten vielen ook giste ren weer de stad Kowcl vergeefs aan. Noordelijk van de stad braken onze troepen krachtigen vyandely- ken tegenstand en rukten verder naar het oosten en zuidoosten op. In deze gevechten heeft zich he' 670ste beveiligingsbataljon onder bevel van kapitein Borgert bijzonder onder scheiden. Tusschen Dnjcpr en Tsjaussy cn ten zuidoosten van Witebsk onder namen de bolsjewisten met versch aangevoerde .trydkrachtcn, ge steund door talrijke pantserwagens en slagvlicgtuigen, krachtige aanval len. Onze dappere grenadiers en pantser-grenadiers verijdelden in voorbeeldige samenwerking met ar tillerie. stormgcschut en formaties Eden beantwoordt vragen in het Lagerhuis. LISSABON. 29 Maart. - Naar de En- gelsche nieuwsdienst meldt, hebben verscheidene Lagerhuis'eden heden tot minister Eden het verzoek gericht, een verklaring af te leggen over verschil lende actueele vraagstukken van de Engelsche buitenlandsche politiek. De Labour-afgevaardigde Shinwell verzocht Eden, ondubbelzinnig te ver klaren. dat Engeland, voor zoover Euro pa betreft, niet kan toelaten, dat de Britsche buitenlandsche politiek volle dig door de Ver. Staten wordt gedic teerd. Eden antwoordde: „Daar kan absoluut geen sprake van zijn. Wij werken onbeperkt samen en geen der beide partijen is daarbij de mindere van de andere". In het verdere verloop der debatten werd aan Eden de vraag gesteld, of hij het niet raadzaam achtte, thans een „Európeesche commissie van overleg op ministerieelen grondslag" op te richten, opdat de „ongelukkige inciden ten en controversen" tusschen Enge land, de Ver. Staten en de Sovjet-Unie vermeden kunnen worden. Eden ant woordde, dat naar zijn meening de hiervoor op het oogenblik bestaande commissie uiterst bevredigend werk levert. De Labour-afgevaardigde Kirkwood stelde de vraag: „Is het inderdaad het geval, dat Engeland, de Ver. Staten en de Sovjet-Unie niet samenwerken?" Eden antwoordde: „Ik stel voorop, dat Engeland, de Ver. Staten en de Sov jet-Unie zeer goed samenwerken, waar bij „nu en dan" misverstanden ont staan, zooals dat tusschen vrienden vaker gebeurt." Op een vraag van den Labour-afge vaardigde Ivor Thomas antwoordde Eden: „Het is reeds duidelijk gezegd dat de Britsche regeering een Euró peesche vereeniging der „verdeelina van Europa in invloedssferen" voorziet." Ook sprak Eden nog over de kwestie der onderha delingen tusschen de Sov jet-Unie en Finland. Eden zeide' „Ik heb aan de verklaring der Sovjets, die op 21 Maart over radio Moskou is uit gezonden, niets toe te voegen. T.a.v de voorstellen der Sovjet-regeering aan Finland is de Britsche regeering geraadpleegd, en tijdens het verloop der geheele aangelegenheid heeft zij met de Sovjet-regeering in nauw con tact gestaan." gevechtsvliegtuigen alle vyande- ïyke doorbraakpogingen en brachten den bolsjewieken wederom zware verliezen aan menschen en mate riaal toe. Ook ten zuidoosten van Ostrof en aan het Narwafront werden hef tige vyandelyke aanvallen In zware gevechten uiteengeslagen door Duitsche troepen en Letlandsche SS-vrijwilligcrsformaties. Bewakingsvaartuigen der marine schoten boven de Finsche Golf drie Sovjet-bommenwerpers neer. De strjjd in Italië. In Italië verliep de dag zonder bij zondere gebeurtenissen. Een sterke for matie Duitsche gevechtsvliegtuigen viel in de avonduren van 28 Maart op nieuw de vijandelijke' eilandbasis Lissa aan. In havengebied en verdedigings werken werden ernstige vernielingen aangericht. Vaartuigen der marine sloegen in de Golf van Genua aanvallen van Britsche torpedomotorbooten af en beschadigden een der booten zoo zwaar, dat zij ver loren geacht kan worden. Duitsche en Italiaansche jagers schoten boven Noord-Italië twaalf Amerikaansche vliegtuigen neer. In den afgeloopen nacht werden in de Nederlandsche wateren en voor de kust van West-Frankrijk in succesvolle afweergevechten van Duitsche bewa kingsstrijdkrachten twee Britsche tor pedomotorbooten tot zinken gebracht en een derde zoo zwaar beschadigd, da' haar ondergang waarschijnlijk is. Boven het bezette gebied in het wes ten vernietigde luchtdoelgeschut der luchtmacht gisteren zeven vijandelijke vliegtuigen. Formaties luchtdoelgeschut van het Fcldluftgaukommando België- Noord-Frankryk hebben zich bij zonder onderscheiden door de ver nietiging van meer dan duizend vijandelijke vliegtuigen. Luchtaanvallen op Duitschiand. BERLIJN. 29 Maart (DNB). For- maties Amerikaansche bommenwer pers van middelmatige sterkte zijn, naar het DNB verneemt, op 29 Maart des middags, krachtig door jagers be schermd, tot boven het Duitsche Rijks gebied doorgedrongen. Zij werden reeds boven de bezette gebieden, als mede na het passeeren van de Duitsche grens door sterke formaties één- en tweemotorige vliegtuigen der Duitsche luchtverdediging in zware gevechten gewikkeld, die vooral boven het Teuto burger Woud zeer hevig waren. Ge meld wordt. dat reeds verscheidene vliegtuigen zijn neergeschoten. Nederlaag van de Britsthe regeering. STOCKHOLM. 28 Maart. - De Brit sche regeering heeft vandaag in het Lagerhuis een nederlaag geleden bij de stemming over gelijke salarieering van vrouwelijke en mannelijke onderwijs krachten. Tijdens de behandeling van de onderwijswet werd gestemd over een amendement, ingediend door de conser vatieve afgevaardigde mevrouw Caza- let—Keir en inhoudende gelijke sala rieering voor gelijk werk. De minister van onderwijs, Richard Butler, protesteerde namens de rcgce- ring tegen dit amendement. Het resul taat der stemming was 117 stemmen tegen en 116 stemmen voor de regeering Dit resultaat werd met gejuich begroet Een afgevaardigde keerde zich zelfs naar de ministersloge, die geheel beze' was, en riep: „Wat zult ge nu doen?" Greenwood, de leider der labourfrac- tie, verklaarde, dat hij niet kon aan nemen, dat de commissie een motie van wantrouwen tegen den minister heef' willen indienen. De leider van het La gerhuis, Eden, verklaarde, dat de regeering het resultaat der stemming zou bestudeeren en zoo spoedig moge lijk haar besluit zou mededeelen. Een verklaring van Churchill Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft Churchill in het La gerhuis een verklaring afgelegd over de nederlaag der regeering in de onder wijswet. Churchill zeide, dat de Brit sche regeering besloten heeft te ver zoeken, het amendement, waarin de gelijke salarieering van de manlijke en vrouwelijke leerkrachten wordt ver langd welk amendement tegen den wensch der Britsche regeering was in gediend in te trekken. Deze intrek king zou als een votum van vertrouwen worden opgevat en wanneer de Brit sche regeering geen voldoende meer derheid zou kunnen krijgen, zou dit de gebruikelijke constitutioneele gevolgen met zich meebrengen. Labour achter de Britsche regeering. De plaatsvervangende leider van de Labour-partij, Arthur Greenwood. zal zijn aanhangers op de speciale verga dering van dc partij Donderdag aanbe velen zich ten aanzien van de motie van vertrouwen, die Churchill geëischt heeft, achter de regeering te plaatsen. Neerlands toekomst ligt op de baren het zeegat uit we gaan weer varen Aanmelding als vrijwilliger bij de Kriegsmarine staat open voor iederen Nederlander van 17-45 jaar. Inlichtingen worden verstrekt door de Marlne- annahmestelle West für Gerrh. Freivviliige. Plompetorengracht 24, Utrecht; de Marinemeldestellen in Groningen, Harlingen, Steenwijk, Ede, Breda en Bergen op Zoom; de Hafenkommandanturen in Amsterdam, IJmuiden. Rotterdam en Vlissingen; de SS-Meldestellen in Den Haag, Amsterdam, Alkmaar, Groningen, Enschede en Heerlen, zoowel als bij alle Weermachts- en Ortskommandanturen in Nederland. HONGARIJE EN BULGARIJE. SOFIA. 29 Maart (DNB). Ter ge legenheid van de vorming der nieuwe Hongaarsche regeeiing hebben de Hongaarsche premier en minister van buitenlandsche zaken. Sztojay, eener- zijds en de Bulgaarsche premier Bosji- lof en de minister van buitenlandsche zaken, Sjichmanof. anderzijds harte lijke telegrammen gewisseld in den geest van de traditioneele vriendschap tusschen beide landen. DE POSITIE VAN TURKIJE. ISTANBOEL, 29 Maart (DNB). Het comité der republikeinsche volkspartij heeft een bijeenkomst gehouden, waar op Menemendszjogloe. de minster van buitenlandsche zaken, het woord voer de over den politieken toestand en het standpunt van Turkije. Het betrof hier vooral de gebeurtenissen van de laat ste drie weken. Op verscheidene vra gen gaf de minster, aldus meldt Radio- Ankara, geruststellende antwoorden. Ontslagen burgemeesters. 's-GRAVENHAGE, 29 Maart. Bij be sluit van den Commissaris-generaal voor bestuur en justitie is ontslagen: a. met ingang van 30 November 1943 als burgemeestei van Zuid- en Noord- Schermer J D. Rigbers; b. met ingang van 6 Maart 1944 ats burgemeester van Duiven W. J. A. F R. van den Clooster baron Sloet tot Everlo; c. met ingang van IC Maart 1944 als burgemeester van Voorst mr. G., W. J baron van der Feltz; d. met ingang van 11 Maart 1944 als burgemeester van Breda B. W. T. van Slobbe; c. met ingang van 14 Maart 1944 als burgemeester van Opmeer en Span broek H. J. M. Keyzer Reichskarte für Urlauber. 's-GRAVENHAGE, 29 Maart. - De bonnen van de Reichskarte für Urlau ber, welke blijkens het daarop gestelde opschrift geldig zijn tot 14 November 1943, moeten tot 1 Mei 1944 niet alleen in hotels, restaurants enz., doch ook in winkels worden aangenomen. Aange zien het voor blijkt te komen, dat detaillisten weigeren deze bonnen aan te nemen, wordt er met nadruk op ge wezen, dat voor het niet leveren op deze bonnen geen verontschuldiging wordt aanvaard en de betrokken win keliers zich bij weigering aan zeer ernstige moeilijkheden blootstellen. De „Urlauber" bonnen kunnen op geheel dezelfde wijze bij de distributie diensten voor toewijzingen wordeh om gewisseld als Hollandsche consumen tenbonnen. Indien het aantal „Urlau ber" bonnen te klein is voor een toe wijzing, reikt de distributiedienst rant soenbonnen uit. De bonnen der Reichskarte für Ur lauber zijn uitgevoerd in groene kleur met als opdruk een geelwitte „U" welke op een schildje is geplaatst Zij dienen wel te worden onderscheiden dc „Reise und Gaststattemarken" welke uitsluitend in hotels, restaurant* enz. en n i e t in winkels mogen worden aangeboden. Vaste brandstoffen voor het stookseizoen '43-'44. 's-GRAVENHAGE, 29 Maart. Ten einde misverstand te voorkomen, wordt er de aandacht op gevestigd, dat hoof den van Nederlandsche gezinnen, die voor het stookseizoen '43/'44 behalve de brandstoffenkaart „T 116" extra bonnen voor het betrekken van vaste brandstoffen van de N.a.D.A.P. hebben ontvangen, voor het stookseizoen 1944/ '45. evenals de overige Nederlandsche gezinnen, in het bezit worden gesteld van een brandstoffenkaart „T 405" voor verwarmingsdoeleinden. Te dien einde moeten de hier bedoel de gezinshoofden, of hun plaatsver vangers, zich evenals de hoofden det overige gezinnen op nader door den plaatselijken distributiedienst bekend te maken tijdstippen bij dezen dienst vervoegen met medeneming van de stamkaart met de aanduiding „hoofd", het ingevulde aanvraagformulier MD 323-06, welk formulier tegelijk met de levensmiddelenkaarten voor de 4e pe riode in de afgeloopen weken is uitge reikt, alsmede van de oude brand stoffenkaart „T 116". Voor zoover de gezinnen, waarvan hier sprake is. voor de bereiding hun ner maaltijden uitsluitend op het ge bruik van vaste brandstoffen zijn aan gewezen, dient men zich, wanneer nog niet geschied, alsnog tot den plaatse- lijken distributiedienst te wenden ter invulling van het aanvraagformulier MD 323-03, waarop t.z.t. een brandstof fenkaart „U 405" zal worden uitgereikt. Spoorwegdieven werden berecht. In den nacht van Zondag op Maan dag 17 Januari van dit Jaar werden op het spoorwegemplacement to Alkmaar niet minder dan twaalf spoorwa gons opengebroken en uit elk daar van stukgoederen ontvreemd, welke in den zwarten handel een zeer hooge waarde hadden: schoenen, textielgoe- deren, tabak, w|Jn en Jenever. Zooals zoo vaak: van de daders geen spoor. De Alkmaarsche recherche onder lei ding van rechercheur Van den Burg stelde echter een uitgebreid onderzoek in en in den avond van 18 Januari wist zy niet alleen de dieven, maar ook hun handlangers op heeterdaad te betrappen, terwyi het gezelschap juist bezig was om de gestolen goederen in te pakken en over te brengen naar Amsterdam. Zeven mannen en drie vrouwen wer den dienzelfden avond overgebracht naar het Huis van Bewaring te Alk- Dinsdagmiddag werd deze groote spoor wegdiefstal behandeld voor de Alkmaar sche rechtbank. Het bleek al gauw tij dens de verhooren, welke de politie de verdachten had afgenomen, dat men hier niet met een groepje menschen te doen had. die slechts één keer gestolen had den, doch het gezelschap bleek op meer dere plaatsen het spoorwegemplacement onveilig te hebben gemaakt en Alkmaar bovendien nog twee keer te hebben be zocht en belde keeren met succes. Hier tn Alkmaar had men cor.tact ge kregen vla een zekeren W. C. Zw. met den kellner Jozef K., wonende ln de Wognumsche Buurt. Deze K. had zijn woning beschikbaar gesteld voor het voorloopig opslaan van gestolen goederen en het was natuurlijk prachtig, dat die woning dicht bij het emplacement stond. K zou aan elke transactie een zekere som verdienen en ontving dan ook voor de beide eerste kraken resp. 200 en 250 gulden. En zoo werd dan in den bewusten Zon dagnacht een groote voorraad gestolen goederen naar de woning van K. gebracht en aldaar voorloopig opgepakt. Dinsdag d.a.v kwamen de dieven met eenige vrienden en vrouwen terug en begon men alles te verdeelen Intusschen had rechercheur v. d. Burg ontdekt, dat cr merkwaardig veel bezoek bleek te zijn voor K en hij sloeg zijn slag. Plotseling drongen politiemannen de woning van k binnen cn betrapten het heele gezelschap. Het bleken te zijn han dige jongens uit Amsterdam, terwijl de vrouwen eveneens uit Amsterdam kwa- Zware straffen geëischt. Zij waren dien Zondagavond per trein naar Alkmaar gekomen hadden den avond bij K. al kaartende doorgebracht en togen des nachts om één uur op stap. De wagons bleken slechts met een dun ijzerdraadje te zijn afgésloten. zoodat het slechts een kleinigheid was, om de wagens te openen. De buit werd daarna snel naar K 's woning gebracht en den volgenden morgen trok het Amsterdamsche gezel schap weer naar de hoofdstad. Een dag later kwamen de heeren weer terug, nu vergezeld van hun vrouwen en een of meer vrienden of familieleden. De dames hadden flinke tasschen bij zich.... Niet lang daarna kwam er een einde aan het drama. En zoo trokken naar het politiebureau de heeren Jan v. L„ Jac. v L., R. C. J R. J. de W H.. W J R„ Johanna M. E. v w., Anna v Sch en Cornelia R., allen uit Amsterdam, alsmede J K. en W. C Zw uit Alkmaar De drie eerstgenoem- den waren de hoofdfiguren Zij hadden de diefstallen in elkaar gezet, zij hadden met J. K. een afspraak gemaakt, om de gestolen en de te stelen goederen in diens huis voorloopig onder te brengen en zij verdeelden ook den buit naderhand. Alle drie bekenden volledig en hoorden elk drie jaar gevangenisstraf tegen zich eischen. De andere verdachten waren bij dc diefstallen zelf niet betrokken geweest, doch gingen op den bewusten Dinsdag avond mee met het gezelschap naar Alk maar om den buit te verdeelen. J de W M., die door de recherche ge snapt werd, juist toen hij een paar nieu we gestolen schoenen onder zijn kleeren verborg, werd door den officier getaxeerd op 10 maanden wegens opzettelijke he ling. W J R., die slechts toevallig was meegegaan en niets wist van den diefstal, hoorde wegens schuldhellng van een paal schoenen zes weken tegen zich eischen Minder goed kwam Johanna M E v. W er af Zij bleek we) met den diefstal op do hoogte te zUn geweest en had een kof fer meegenomen, om daar een aantal pa ren schoenen in te vervoeren Tegen haar elschte de officier wegens opzettelijke he ling twee maanden en tegen Cornelia R. voor precies hetzelfde feit. zes weken ge vangenisstraf Anna v Sch kwam er be ter ai' Zij had geen schoenen tn haar be zit toen de Inval door de politie ge schiedde: zij wist ook niets van den dief stal af en hier kon slechts vrijspraak ge vorderd worden Ten slotte werd de Alkmaarder W. C Zw verhoord Hii zou de dieven in con tact gebracht hebben met J. K. Waar echter hier geen klaarheid in dc zaak Icwam. besloot de rechtbank de stukken opnieuw In handen te stellen van den rechter van instructie, terwijl de offi cier de directe gevangenneming van dezen verdachte vorderde, aan welken eisch de rechtbank echter niet voldeed. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. 's-GRAVENHAGE, 29 Maart. Max Blokzijl spreekt ln de serie Branden de Kwesties, te zend;n op Donderdag 30 Maart 1944. over Hilversum I, orr 18.45 uur. De titel van dit praatje is- ,.Dc verjoodsching der kerk." SCHAGEN. NUMMER EEN. Gisteravond trad ln het Theater Royal het gezelschap Nummer Eén op onder- leiding van Daan Pool. Daan had een goeden naam hoog »e houden en vooral hijzelf heeft daaraan voldaan. Ik zou geen aanmerking kun nen maken, noch op zijn uitstekende mimiek, noch op zijn uitspraak, wan neer hij al of niet Westfriesch spreekt of zingt. Daan Pool bezit do gave den eenvoudigen plattelandshumor te bren gen, zonder dat de boer belachelfjk ge maakt wordt. Hij, zelf een jongen vaa het platteland, heeft het juiste contact met hot ontspanningzoekend publiek, en vóór alles weet hij zóó beschaafd en fijn menschelijke deugden te loven =n fouten te laken, dat men dadelijk ziet, dat hier een rasartist aan hert werk is. De figuren Dribbel en Knibbel zij» kostelijk. Kees van Rijswijk als Knib bel, voelt iets van de houding, die hfj moet aannemen, maar ook zal Daan wat meer aan dezen jongeman moeten overlaten, want Dribbel is de persoon, die dit nummer draagt, zonder dat Knibbel veel in het midden brengt.. Van Rijswijk was hier en daar wat zwak in de romantische zeemansschets. maar hij zal zijn doel bereiken, want nu en dan is het gebaar goed en voelt hij zich geheel in wat hij wil uitbeel den. En Mimi? Met een verrassend teere stem voor haar leeftijd zij is, zooals zij mij vertelde, zonder dat ik ernaar vragen wilde, al zestig jaar zong zij bijzonder gevoelvol het liedje „Het Wiegje". En dan Henk Borst, een jongen met een mooie stem. In den aanvang aar zelde hij iets, maar later ging het be duidend beter. Hij kan veel meer met zijn stem doen, dan hij gisteravond deed blijken. Dit kwam in verschillen de passages, die zéér goed waren, over duidelijk tot uiting. Bob van Bruggen, de accordeonnist, moet het niet té vlug willen doen Tn zijn eerste nummer bleef bij een snel loopje nog wel eens een nootje weg. maar later maakte hij alles met Circus Rens weer goed. Dit accordeonnummer bij uitnemendheid eischt alle technische vaardigheid en het was voor mij een verrassing, omdat het véél beter ging dan het eerste nummer. Wat mij be treft, een „fijne wals" of een echten „zeemansdeun" had ik graag eens op dat prachtige instrument van Bob hoo- ren spelen. Een accordeonnist als hij zou dan ook veel beter tot zijn recht komen. De pianist Oebe Bootsma speelde goed, begeleidend op bescheiden toonsterkte. Zijn solo van Buiterman was. hoewel te zeer gedempt door het vele décor, in orde. Een talrijk publiek heeft van dezen avond genoten en „Daan en zijn clubje" menige ovatie gebracht. Daan heeft ge toond den naam „Nummer Eén" waar dig te zijn. G. H. LEEN. Wieringerwaard. graal wezfg. Medegedeeld werd, dat weer een jnderzoek heeft plaats gehad van de epenboomen. Een 50-tal, w.o. 19 polder- boomen, zijn ziek. Bij wijze van proef zullen aan den Barsingerweg struiken geplaatst worden onder leiding van den opzichter van het Staatsboschbeheer. In enkele open plekken komen populieren. Na overleg met den Prov. Waterstaat was de meening, dat een peil van 3.20 M. min A.P. wel uitvoerbaar zal zijn. Daarnaast zouden evenwel de waterleidingen ver groot moeten worden. Ingekomen was van het Hoogheemraad schap een sehryven betreffende overna me onderhoud en beheer door den Polder van den weg op den Oostdijk en het on derpad aan de Nieuwesluis. De dijkgraaf deelde mede, dat het dag, bestuur ln principe er voor is om dit over te ne men, doch we hebben, aldus spreker, bezwaar gemaakt, wat betreft den ft- nancieelen kant. Een grootere bijdrage werd gevraagd. In afwachting daarvan werd aan de Ingelanden machtiging ge vraagd, om dit punt onder nader te stel len voorwaarden met het Hoogheemraad schap af te werken. Van het prov. bestuur kwam de mede- deeling, dat over 1942 uit het Wegenfonds een bedrag van f414.24 uitgekeerd zal worden. Hierna volgde de herbenoeming van den heer C. Schenk als Heemraad en ne vens de mededeeltng, dat de heeren H, R. Koster en K. Kater bij enkele candl- daatstelling zijn herbenoemd als hoofd ingeland. Het volgende punt van de agenda was behandeling van de begrooting. De voorzitter wilde vooraf concludeeren, dat de financleele positie zeer gunstig la. Er was de laatste jaren een schuld, doch deze was sinds 1 Jan. 1943 slechts f«20(l. In het boekjaar 1944 wordt f 4500 afgelost, zoodat er dan nog maar een schuld over blijft ad f 1700. Verder werd toegelicht, dat de omslag ook dit jaar weer f 13 per H.A. zal zijn. De begrooting werd vast gesteld ln ontvangst en uitgaaf op een bedrag van f 45071.88. Ten slotte volgde een voorstel tot het uitdiepen en verbreeden v. d. Molenvaart en het uitdiepen van de Hoofdvaart van af den Walingsweg tot den Barsingerweg. Toegelicht werd, dat dit werk uitgevoerd zal worden door de N.V. Grond Mij., waarvoor bij den Rijksdienst voor Werk verruiming een subsidie Is aangevraagd. Bij de tegenwoordige situatie is dit werk zeer gewenscht. De bedoeling is om de specie uit de Hoofdvaart te gebruiken om de slooten aan de huizenrij tc dempen. Voor de Molenvaart kan er ook een ge deelte als zoodanig worden verwerkt, terwijl voor het overige een opslagplaats gezocht moet %vorden. Er is een begroo ting opgemaakt van de kosten, n.1. een loonpost ad 1 14000 en bijkomende kosten f8870, totaal f22.670. De heer Koster vroeg zich af of deze werken inderdaad noodtg zijn ook wan neer het verlaglngpeil tot 3.20 M. niet zou doorgaan? Spr zou het voor Wie ringerwaard betreuren, vooral ook voor het gevaar voor alle bestaande gebouwen, wanneer het peil weer met m. ver laagd zou worden. Dit mag wel degelijk onder de oogén worden gezien. De voorzitter zeide, dat dit plan inder daad voor een gedeelte verband houdt met het peil, doch Waterstaat cn Grond Mij. vinden het ook gewenscht, al zou 't plan tot verlaging niet doorgaan. De heer Koster wees ook op de twee kunstwer ken, n.1. de 2 bruggen over de Molen vaart, wat betreft de toevoer en de ver slapping van de oevers Ook dit werd toe gelicht aan de hand van deskundige ad viezen, waaruit bleek, dat er geen be zwaar ls. Na eenige discussie werd het voorstel met één stem, tegen, die van den heer Koster, aangenomen. Bij de rond vraag vroeg dc heer Boeket het zomerpeil vooral niet te willen verlagen, vooral in verband met het vee. De Dijkgraaf zei de. dat het dag. bestuur los van deze vraag daarmede rekening zal houden. Hierna sluiting. Verduister v. 19.156.15 u.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1