NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Krachtige Bolsjewistische aanvallen op Kowel gestrand. Wanneer moeten de winkels open zijn Druk der Sovjets op front tusschen Jassy en Perwomaisk. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 31 MAART 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 77, 2 pagina's. Advertentie-tarief Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheelc oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Engeland's oorlogsdoel. Illusie en werkelijkheid ALS vervolg op de reeds gisteren be handelde elf punten noemen we als twaalfde Britsche illusie: 12. Uitbouw van de voorrangsposities van den Britschen handel en scheep vaart op alle wereldzeeën. De New Yorksche imperialisten heb ben zich van hun kant niet onbetuigd gelaten en komen handen en aanleidin gen te kort om alle „pachf'-contracten te Pnderteekenen en op te stellen. Over al zijn reeds Amerikaansche „technische deskundigen." vergezeld door „hulptroe pen" aan het werk. Naast oorlogstuig voor de fronten hebben de Amerikanen „al vast" handelsvllegtuigen en handels schepen gebouwd. De Amerikaansche handelsvloot is thans reeds driemaal zoo groot als de zwaar gehavende en van Amerikaanschen nieuwbouw afhankelijke Britsche. In Europa is Engeland uit zijn economische voorrangsposities geheel verdrongen. Oost-Azië beheerscht Japan. Zuid-Amerika heeft Engeland aan USA I moeten afstaan. Afrika en IndlJ deelt suec'» het reeds met USA, terwijl zich hier ontruimd. In het gebied van Stanislau Enkele divisies onderscheidden zich door bijzondere dapperheid. Weinig actie aan het Italiaansche front. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 30 Maart (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Van den benedenloop van de Oekrainsche Boeg distancieeren zich onze troepen volgens bevel zonder door den vijand gehinderd te worden. In de gevechten der laatste dagen hebben zich daar de Oostmarksche 3e bergdivisie onder bevel van generaal-majoor Witt- inann en de Frankische 17de divisie infanterie onder bevel van kolonel Briicker door bijzondere dapper heid onderscheiden. Ten zuiden van Balta en in het ge bied tusschen Dnjestr en Proeth wer den vrij krachtige vijandelijke aanval len in zware gevechten opgevangen. Ten zuiden van Proskoerof duurt de verbitterde worsteling met wisselend ook de bolsjewieken beginnen te roeren (Communisten van het slag van Tito en Marty, bijgestaan door een uitgebreiden staf van versch uit Moskou gearriveerde experts). 13. Constante uitbouw van het Britsche imperium door naasting van steeds nieuwe overzcesche gebieden. Door „verpachting," verleening van deelgenootschap en militaire operaties, die in strijd met alle verwachtingen fali- kant uitvielen, heeft Engeland in amper vijf jaren meer verloren dan het in hon derd jaren aan zijn imperium kon toe voegen. Het lot van Afrika is nog niet beslist, doch zeker is, dat de concurren tie van het financieel en industrieel krachtiger Amerika fnuikender is dan die van de mogendheden, .die hier dusverre invloed hadden. 14. Instandhouding der suggestie, dat Engeland de hoeder en beschermer van alle kleine naties is. Polen, Finland, de Baltische staten. Roemenië, Bulgarije. Hongarije, Zuid- Slavië, Griekenland. Tsjecho-Slowakije, voorts Zweden en Noorwegen, eigenlijk geheel Europa geeft Engeland aan het bolsjewisme prijs, waartegen het zich zelfs niet kan verzetten, indien het dit nog zou willen. 15. Instandhouding van de suggestie, dat Engeland de nationale zelfstandig heid van alle staten erkent. Engeland heeft sedert het begin van den oorlog op alle kleine staten den scherpsten druk uitgeoefend, dat zij hun neutraliteit zouden prijsgeven en zich aan zijn zijde zouden scharen. Zulke pressie wordt thans nog voortdurend uitgeoefend op Argentinië, Portugal, Spanje, Turkije, Ierland en Zweden. Neutrale staten, zooals Zwitserland, wor den door de Britten voortdurend in hun souvereine rechten aangetast. 16. Instandhouding van de democratie in alle landen, die dezen staatsvorm werkelijkheid of op papier als goed erkennen. Het door de Britten gevestigde regiem in de door hen bezette gebieden, in het Nabije Oosten, Noord-Afrika en Zuid- Italië kan men geen democratie noemen, doch is slechts despotie en dictatuur. Bovendien heeft Engeland er zich tijdens dezen oorlog niet aan gestoord, ook een democratisch regiem door agenten ten val te brengen, indien zich dit niet voor Britsche belangen liet inspannen. Demo cratie volgens Britsche opvattingen be- teekende: ontvankelijk voor Britsche. vijandig aan Duitsche invloeden. Demo cratische regeeringen van emigranten- clubjes hielp Engeland ten val brengen, wanneer agenten van de bolsjewistische dictatuur dit verlangden. Volgens de jongste versie is in Britsche oogen de mocratie die regeeringsvorm. die Brit sche plutocraten het recht geeft, het land te exploiteeren en den bolsjewisten toestaat de dictatuur van het proleta riaat te vestigen. 17. Instandhouding van het Britsche wereldkapitalismc (Pax Britannlca). zooals de Londenschc City dit voor gangbare munt uitgeeft. De Pax Britannica van de Londensche City is door de Pax Americana van de New Yorksche Wallstreet overvleugeld. De geldjoden hebben hun kapitalen reeds van Londen naar New York over gebracht. De ratten verlaten het zinken de schip. 18. Strjjd tegen alle socialistische en communistische ideeën. Het communisme heeft zich nog nim mer zoo grondig in Old England kunnen vestigen als juist in deze vijf oorlogs jaren, nu de bolsjewieken zelfs tot de hofstoeterij zijn gaan bebooren. Wat straks de uitwerking van deze penetratie zijn zal? De beantwoording van deze vraag blijft de toekomst voorbehouden. 19. Omverwerping van het Nazi regiem, uitbanning van de rassclecr. Coquetteeren met hel fascisme, solida- risme, enz. en zelfs met een slap natio nalisme, erop speculeerend, daarmee een tegenpool te vormen tegenover liet nationaalsocialistischc Duitscliland. De rol van het fascisme en aanver wante artikelen is uitgespeeld. Het nationaalsocialisme heeft de kracht proef en alle crises doorstaan en is die per en breeder verankerd dan ooit. In alle Europeesche landen wint in de open bare meening de opvatting veld dat al leen het nationaalsociaüsmp 'n staat 'S, de reeds sedert honderd jaren noodzake lijke Europeesche ecr.heid lot stand te brengen. Dit nationaalsocialisme doet tevens een oplossing aan de hand voor politieke, sociale en kulturecie nooden, waartegen iedere Europeesche staat voordien afzonderlijk vergeefs streed. Het rassenprobleem gaat in Europa na de laatste gebeurtenissen in Midden- en Zuid-Europa zijn definitieve oplossing tegemoet. Daarnaast wint het ook in En geland aan invloed, hetgeen uit een hand over hand toenemend antisemi tisme blijkt. HAMA. (Slotartikel volgt). „HIER W.A." UTRECHT. 30 Maart. Tn de W.A.-uitzending „Hier W.A.", op Zaterdagavond l April a.s. van 18.45—18.55 uur over den zender Hilversum I zal de oppei vaandrig George de Vries spieken over het onderwerp „Zingend en met vertrouwen de toekomst tegemoet". zijn hevige gevechten gaande met op gedrongen vijandelijke gevechtsgroe pen. Het dappere garnizoen van Tarno- pol weerde opnieuw concentrische Sovjet-aanvallen af. In het gebied van Brody verijdelden onze troepen hef tige vijandelijke doorbraakpogingen in zware gevechten en schoten van 27 aanvallende pantserwagens er zestien stuk. Krachtige aanvallen der bolsjewis ten op de stad Kowel strandden wederom op de standvastigheid der verdedigers. Noordelijk en noord oostelijk van de stad namen onze divisies, in den aanval tegen den zich hardnekkig verdedigenden vij and, talrijke plaatsen. Tussehen den Dnjepr en Tsjaussv nam de afweerslag in hevigheid toe". De door talrijke pantserwagens en slagvliegtuigen ondersteunde Sovjet- aanvallen werden in zware gevechten onder vernietiging van een vrij groot aantal vijandelijke pantserwagens af geslagen of reeds vóór het bereiken van onze stellingen door het geconcen treerde afweervuur uiteengeslagen. Aan de rest van het Oostelijk front kwam het alleen zuidwestelijk van Narwa tot gevechtshandelingen van beteekenis. Bewakingsvaartuigen der marine schoten boven de Finsche Golf opnieuw drie Sovjet-bommenwerpers neer. Uit Italië worden geen gevechtshan delingen van grooteren omvang gemeld. Eigen stoottroepen onder bevel van ritmeester Freiherr von Gienanth dron gen noordwestelijk van Cassino de vij andelijke stellingen binnen en deden zes pantserwagens in de lucht vliegen. Voor Anzio en aan de Noord-Afrikaan- sche kust werden door slag- en torpe dovliegtuigen drie vijandelijke koop- 1 April: Zon op G.lfi uur. onder 19.13 uur. vaardijschepen met een gezamenlijken Maan onder 3.17 uur, op 11.39 uur. inhoud van 18000 ton beschadigd. Bo ven Italië verloor de vijand door Duit sche en Italiaansche jagers alsmede door luchtdoelgeschut elf vliegtuigen. Een formatie Amerikaansche bommenwerpers drong in den mid dag van 29 Maart onder krachtige jagerbcschcrming tot Midden- Duitschland door en liet bommen vallen op het gebied van Bruns- wijk. Do aangerichte schade en de verliezen zijn gering. In heftige luchtgevechten werden onder on gunstige weersomstandigheden "2 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 12 viermotorige bommenwerpers, vernietigd. In den afgeloopen nacht lieten eenige vijandelijke stoorvlieg- tuigen bommen vallen op West en Noord-Duitscliland. De commodore van een jachteskader, kolonel Wilke. die op grond van 155 overwinningen in de lucht door den Füh- rer was onderscheiden met het eiken loof met de zwaarden bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis, heeft in een luchtgevecht den heldendood gevon den. In hem verliest de Duitsche lucht macht een harer voortreffelijkste jacht- vliegers en formatiecommandanten. Motie van vertrouwen voor de Britsche regeering. STOCKHOLM, 30 Maart, - Het Lager- huis heeft vandaag met 425 tegen 23 stemmen het vertrouwen in de TSngel- sche regeering uitgesproken. Mevr. CazaletKeir, die het amende ment op de onderwijswet had inge diend, dal. tot de nederlaag der regee ring geleid heeft, heeft vandaag in het Lagerhuis verklaard, dat'zij thans tegen haar eigen voorstel zal stemmen om den nadruk te leggen op haar „onbeperkte vertrouwen in den minister-president" Bij de voorloopige besprekingen over de formeelc punten van de stemming, waarbij de regeering een meerderheid van 378 tegen 43 stemmen en van tegen 28 stemmen kreeg, viel duidelijk op te merken, tlat de regeering bij de later volgende hoofdelijke stemming over het voorstel om het amendement in te trekken een overweldigende meerderheid zou behalen. De leider der Labour-partij in het parlement. Greenwood, deed hel voor stel,- dat de regeering om den toestand te vergemakkelijken een bespreking van het alg'emeene beginsel zou toela ten. Churchill verklaarde, dat de regie ring, voordat zij door een vertrouwens votum, dat moet neerkomen op een li- trekken van dit amendement, ,,*ot nieuw leven gewekt en gesterkt zich niet gerechtigd acht een of andere belofte voor de toekomst te doen. DE TOESTAND IN HONGARIJE. De „Völkische Beobachter" bekijkt de regeeringshervorming in Hongarije van het gezichtspunt der Hongaarsche hoofdstad uit. Wanneer men door Boedapest loopt aldus het blad, dan krijgt men zoo op 't eerste gezicht bij het zien van den overvloed van goederen in de uitstal kasten, den indruk, dat het Hongaar sche volk alles te kust en te keur heeft. Spreekt men echter met de bevolking en vergelijkt men de lage loonen mei de hooge prijzen.' dan begrijpt men niet slechts in welken nood de gemiddelde burger leefde, doch verwondert men zich vooral waarom de staat hier in 't belang der gemeenschap niet krachtiger heeft ingegrepen Slechts de rijkan konden hun vette leven voortzetten. De jood won echter het meest er bij. Het is dui delijk, dat deze reactionnaire politiek moest leiden tot bolsjewiseering der verarmde massa en tot den dood van het Hongaarsche volk. Hoewel de gezonde krachten van het Hongaarsche volk verre in de meer derheid zijn, beschikten zij toch over mindere machtsmiddelen dan de joden met hun aan de sociaaldemocraten on- derhoorige regeering. Daarin is thans verandering gekomen. De eerste stap naar wedergeboorte is gedaan Het is niet toevallig, dat de Duitsche soldaat thans te Boedapest vriendelijk behan deld wordt. Men ziet in hem niet al leen den strijder der weermacht van het Groot-Duitsche Rijk, doch ook den vertegenwoordiger van een land, van welks socialislischen vooruitgang het Hongaarsche vaderland helaas zoo goed als niet heeft geprofiteerd A.S. STUDENTEN EN ARBEIDS DIENST. Er wordt nogmaals de aandacht op gevestigd, dat a.s. studenten aan uni versiteiten en hoogescholen zich voor het verv.ullen van hun arbeidsdienst plicht dienen aan te melden bij een der aanmeldingsbureaux van den N.A.D, vóór 15 April 1944, Na 14 April 1944 worden geen aanmeldingen meer aan vaard. De aanmeldingen worden ingetrok ken van hen. die voor hun eindexa men niet mochten slagen, mits bij het verzoek tot intrekking wordt overlegd een bewijs van den directeur of rec tor der middelbare school, inhoudende, dat de leerling de hoogste klasse zal doubleeren. Volgens de geldende be palingen is het mogelijk, dat zij, die na 1 Juni 1944 den 18-jarigen leeftijd bereiken, ingeschreven worden aan een universiteit of hoogeschool en dus hun studie kunnen beginnen, zoodra zij echter 18 jaar worden, zullen zij hun studie voor het vervullen van hun ar beidsdienstplicht moeten onderbreken. Hun wordt derhalve aangeraden zich reeds op 17-jarigen leeftijd als vrij williger te melden (diensttijd 5mnd.) OPCENTEN IN NOORD-HOLLAND. De Commissaris der Provincie Noord- Holland heeft besloten in het dienstjaar 1944 op te heffen: Zesendertig opcenten op de hoodsom der belasting op de gebouwde eigen dommen. Zesendertig opcenten op de hoofdsom der belasting op de ongebouwde eigen dommen. Vijftig opcenten op de hoofdsom der personeele belasting. Verduister v. 19.156.15 u. Twee legers rukken op naar de Boekowina. Dc Berlijnscho A.N.P.-corrcspon- dent meldde hedenmorgen: Alle aandacht blijft geconcentreerd op liet Zuidelijke deel van hel Oostelijke i'ront, waar de door het roodc leger uitgeoefende druk, die in hoofdzaak naar het Zuiden is gericht, niet onverminderde hevig heid blijft aanhouden. Naar Irct Westen is de Sovjet Russische op- marscli vrijwel tot stilstand geko men, mede dank zij de in intensiteit toenemende Duitsche tegenaan vallen. Na dc ontruiming van Nikolajef door de Duitschers bevinden zich thans geen Duitsche troepen meer op den linkeroever van dc Boeg, zoodat deze rivier thans de Ooste lijke grens van het uitgestrekte slagveld vormt. Na het verlies van Nikolajef beschik ken de Duitschers aan de Zwarte Zee nog over de haven Odessa, waaraan thans in verband met de ravitaillee ring van de troepen op de Krim een grootere beteekenis moet worden toe gekend. Zoowel van het noorden als van het oosten uit trachten de Sovjet- Russen thans naar Odessa op te ruk ken, doch voor zoover zij op den rech teroever van den Boeg een bruggen hoofd konden vormen, zijn hun pogin gen, van hieruit verder op te mar- cheeren op verbitterden Duitschen te genstand gestuit. Het terrein is hier vlak. hetgeen de verdediging er voor de Duitschers niet gemakkelijker op maakt. Sovjets ontvingen versterkingen Van Perwomaisk loopt het front ver der in westelijke richting tot even ten noorden van Jassy. Dit dee] van hel front staat onder een hevigen druk der bolsjewisten, die nieuwe verster kingen hebben ontvangen en numeriek sterk in de meerderheid zijn. Hei, front buigt vervolgens in noord westelijke richting af tot ongeveer in het gebied van Stanislau. Het heeft op sommige punten de Proeth bereikt Terwijl een Sovjet-Russisch leger in zuidwestelijke richting naar de Boe- kawina oprukt tot daar waar de Proeth de grens vormt, beweegt zich van het gebied van Tarnopol uit een ander Sovjet-Russisch leger in de richting van deze Roemeensche provincie, waar bij de stad Czernowitz is genaderd. Het doel is kennelijk de vereeniginj: dezer beide legers In het westen loopt de frontlijn over de gebieden van Brody en Kowel. Deze laatste stad ligt achter het Sovjet-Russi sche front, doch het garnizoen heeft alle aartvallen der bolsjewisten tot dusver afgeslagen. Overigens begint zich hier de uitwerking der Duitsche tegenmaat regelen af te teekenen. In het noorden wordt het slagveld be grensd door de Pripet-moerassen, die operaties op eenigszins groote schaal on mogelijk maken, zoodat hier betrekke lijke rust heerscht. Nieuw offensief b(j Nettuno verwacht. Met betrekking tot het Italiaansche front verwachten welingelichte militaire kringen te Berlijn, dat binnenkort een nieuw geallieerd offensief in het gebied van Nettuno zal worden ontketend. Dt verkenning heeft uitgewezen, dat troe pen van het gebied van Cassino, dat tot dusver het hoofdfront vormde, naar het bruggenhoofd van Nettuno zijn overge bracht, waaruit men hier de gevolgtrek king maakt, dat de geallieerde legerlei ding Nettuno thans tot hoofdfront wil maken. Ook veel artillerie en ander ma teriaal is naar dit gebied gezonden. De Wilhelmstrasse over Eden. BERLIJN, 30 Maart. - In verband met de crisis rond den Britschen mi nister van buitenlandsche zaken ver klaart men in de Wilhelmstrasse. dat Eden zich tegen de kritiek in het La gerhuis heeft probeeren te verdedigen met het argument, dat Duitschland be lang zou hebben bij zijn aftreden. Van Duitsche zijde staat men, naar in de Wilhelmstrasse wordt verklaard, onverschillig tegenover, de crisis rond Eden en men heeft geen belangstelling voor een aftreden van den huidigen Britschen minister van buitenlandsche zaken, dien men beslist niet onbekwaam acht. De Amerikaansche opvulling. STOCKHOLM, 30 Maart. - ln Was hington worden de geruchten over een aftreden van Eden en zijn vervanging door lord Cranborne, volgens een be richt uit Washington in Aftontidningan ernstig, opgevat. Men gelooft, dat in dat geval Eden Britsch ambassadeur te Moskou zal worden. DE „GOLIATH". BERLIJN, 30 Maart. - De bladen pu- iliceeren afbeeldingen van het nieuwe Duitsche wapen voor bestrijding van pantserwagens cn bunkers, dat den naam „Goliath" draagt. Het is een kleine, slechts tot kniehoogte reikende rupsauto, die uit de verte bestuurd wordt en welker zeer explosieve la ding, eveneens een nieuwe vinding, de grootste verwoestingen aanricht. Nieuws in 't kort. Zware terreuraanva! op Sofia. De Bulgaarsche hoofdstad Is gisterochtend opnieuw het doelwit geweest van een zwaren terreuraanval'. uitgevoerd door Amerikaansche formaties bommenwer pers. Gevaarlijk speelgoed. In Harkcma Opende (Gr.) vonden de 16-jarige Th. v. d. B. en B P. Dinsdagmiddag in het weiland een brandbom. ZIJ staken deze met een lucifer aan met het gevolg, dat eerstgenoemde zware brandwonden be kwam. De jongens zijn naar het Acade misch Ziekenhuis te Groningen overge bracht. Verdronken. Woensdagavond werd de 62-jarige loswerkman P. M. Verhoeve, uit dc Rembrandtstraat te Rotterdam, die langs de Rechter Rottclcade liep, plotse ling onwel, Hij viel en kwam in het wa ter terecht. Later is hij opgehaald, doch dc levensgeesten waren reeds geweken. De regeling voor hei zomerseizoen. 's-GRAVENHAGE, 30 Maart» Van de zijde der hulsvrouwen komt dikwijls de klacht, dat winkels niet ge opend zijn op de tijdstippen, dat men redelijkerwijze mag verwachten, dat de winkels wel geopend zijn. Indien de huisvrouw, die in dezen tijd toch al een meer dan drukke dagtaak heeft, voor een gesloten zaak komt, wijt zij haar ver- geefschen tocht aan de bestaande over heidsmaatregelen op dit gebied. Het ls mogelijk, dat zij gelijk heeft, doch er bestaat ook kans, dal de winkelier óf omdat hij niet goed op de hoogte is van de betreffende voorschriften óf omdat het opvolgen daarvan hem minder gele gen komt, zijn winkel sluit op tijdstip pen, dat dit verboden is. Ten einde zoowel de klanten als de winkeliers nog eens in te lichten, wat hun te wachten en te doen staat cn zij hun dagtaak daar naar kunnen regelen, laten wij hieronder nog eens de voor het zomerseizoen geldende regeling in zake de verplichting tot openstel ing van winkels volgen. Men zal hieruit zien, dat in deze regeling er wel degelijk rekening mede gehouden Is, dat de win kels in het algemeen open moeten zijn op die tijdstippen, dat men verwachten kan, dat zij open moeten zijn. In het zomerseizoen, d.w.z. van t Maart tot I November geldt het volgende: a. Levensmiddelenzaken, dus bakkers-, kruideniers-, melk-, groente-, aardappel en fruit-, slagers- en vleeschwaremvin- kels moeten op alle werkdagen van 9 tot 18 uur open zijn. b. Alle overige winkels, eenige hier niet ter zake doende uitzonderingen daargelaten, moeten op Maandag van 13 tot 18 uur en op andere werkdagen van 9 tot 18 uur open zijn. De verplichte openstelling geldt ln hei zomerseizoen niet voor Goeden Vrijdag, Tweeden Paaschdag, Hemelvaartsdag, Tweeden Pinksterdag, dus algemeen er kende christelijke feestdagen Ondanks de hierboven omschreven ver plichting tot openstelling kan het toch voorkomen, dat het geoorloofd is, dat n winkel is gesloten. Dit kan. Indien aan den winkelier ontheffing van de ver plichting tot openstelling is verleend of indien een verplichte sluiting is voorge schreven. Ontheffing van de verplichting tot openstelling kan door den burgemeester worden verleend: wegens vacantle van winkelier, of winkelpersoneel voor ten hoogste twaalf werkdagen per Jaar, in bijzondere gevallen van kortstondigen aard (ziekte, sterfgeval), in gevallen, dat openstelling voor den betrokken winke lier bijzondere bezwaren zou meebren gen (in het winterseizoen b.v. verduiste ring), voor bepaalde dagen op grond van godsdienstige overwegingen, aan verschil lende categorieën van winkels voor een halven werkdag per week, vallend vóór of na 13 uur, echter niet op Zaterdag, ten OBEKGRUPPENFttHRER RAUTER BEZOEKT HET ARBEIDSFRONT SS-Obergruppenführer und General der Polizei Rauter bracht heden, ver gezeld van den heer Kretschmar. Ob- mann der Deutschen Arbeltsfront. en mr. Rost van Tonningen een bezoek aan eenige instellingen van het Neder- landsche Arbeidsfront. In het gebouw van de landelijke leiding in de P. C. Hooftstraat te Amsterdam zette Ar beidsfrontleider Woudenberg in een korte rede de verschillende aspecten van het werk van het Arbeidsfront uiteen, waarna eenige films over het veelzijdige werk van het arbeidsfront werden vertoond. Vervolgens bezich tigde het gezelschap het groote gebouw van de Arbeiderspers. Ten slolle toon de Obergruppenführer Rauter zijn bij zondere belangstelling voor het vor mingsoord „Drakenburg" van het Ar beidsfront. Generaal-veldmaarschalk Kesselring aan het front v«n Cassino. De Generaal-veldmaarschalk me» den drager van het Eikenloof. General- leutnant Heidrich divisiecommandant der heldhaftige Duitsche valscherm jagers van Cassino PK Ozlrnich/PBZ/R/P ro einde hel den winkeliers gemakkelijker te maken hun leveranciers te bezoeken, hun distributie-administratie bij te hou den enz. Verplichte sluiting kan bij gemeentelijke verordening voor bepaalde groepen van winkels, voor een ander tijdvak dan den Maandagmorgen, gedurende een halven werkdag per week worden voorgeschre ven, in verband met de ingevolge de ar beidswet op winkeliers-werkgevers rus tende verplichting om hun personeel ge durende een halven werkdag per week vrij te geven Winkels, waarvoor zulk een verordening is vastgesteld, moeten dan in het zomerseizoen echter 's Maandags van 9 tot 13 uur voor het publiek geopend zijn, voor zoover de verplichting hiertoe niet reeds uit anderen hoofde bestond Behoudens de uitzonderingen op grond van ontheffing en verplichte sluiting moet de regeling inzake de verplichte open stelling steeds worden nageleefd. Voor zoover de uitzonderingen groepen van winkels gelden, keeren zij iedere wlck lerug en kan men er zich dus gemakke- kelijk van op de hoogte stellen. De poli tie heeft tot taak op de juiste naleving van de voorschriften toe te zien. GEEN FOTO'S IN CORRESPONDEN TIEFORMULIEREN. 's-GRAVENHAGE. Het Neder- landsche Roode Kruis vestigt er de aandacht van belanghebbenden op, dat geen foto's mogen worden ingesloten in de correspondentieformulieren (de z.g. 25-woorden brieven) van het Ne derlandsehe Roode Kruis, noch in die van het correspondentiebureau (bur gers), noch in die van het informatie bureau (militairen). „JONGENS! WAT ZEGGEN JUL LIE VAN DEZEN BRIEF „De tijd, dien ik daar in het weer- sportkamp „Seeboden" doorbracht, was zoo rijk aan prettige gebeur tenissen, dat, als ik ze alle zou willen neerschrijven, ik beslist wel een dag noodig zou hebben. Een tijd, waarin dienst en ontspanning eikaar steeds afwisselden, daarbij pri ma eten en goede kameraadschap Als het eenigszins mogelijk is. ga ik beslist nog eens terug naar deze prachtige bergstreek, waar ik de mooiste dagen van mijn leven door gebracht heb." Dit is een van de vele brieven, die we van jongens, die al eens in een weersportkamp geweest zijn, ontvangen. Meld ook jij je aan voor het vol gende weersportkamp in één van de mooiste streken van Duitschland en kom voor de keuring Woensdag 5 April, Plein 1813 nr. 3 in Den Haag tusschen 8—14 uur. Alle gezonde Nederlandsehe jon gens van 16—18 jaar komen in aan merking. PAKHUIS TE ZAANDAM AFGEBRAND. ZAANDAM, 30 Maart. - Alhier brak Woensdagmorgen ongeveer twaalf uur brand uit in het geheel uit hout opge trokken pakhuis „Groningen", gelegen aan de Peperstraat en waarin een hout- warenfabriek van de firma Dekker is gevestigd. Doordat vermoedelijk jon gens een vuurtje gestookt hebben, greep het vuur langs het geheel mei teer bestreken pakhuis met groote snel heid om zich heen. Met uitgebreid ma teriaal bestreed de brandweer de vlam men, maar kon toch niet verhinderen, dat het gebouw vrijwel geheel uit brandde. Het uit drie verdiepingen be staande pakhuis had een oppervlakte van circa 600 m2. en is eigendom van de firma Schoenmaker en Roem. DE BOUW VAN EEN VIJFTIGTAL NOODWINKELS IN NIJMEGEN. Naar wij vernemen, zal thans een aanvang worden gemaakt met den bouw van een vijftigtal noodwinkels in Nijmegen. Deze zullen geplaatst worden gedeeltelijk op het Marien- burgplein en het Kelfkensbosch. In middels hebben de grootste zaken van Nijmegen reeds elders een onderdak gevonden, zoodat het hier hoofdzakelijk middenstanders zijn, die tijdelijk een nieuw onderdak zullen krijgen. JONGEN PLEEGT ROOFOVERVAL OP WINKELIERSTER. Woensdagavond hoorden buren tumult in een kruidenierszaak in de Wagenaar- straat te Amsterdam, gedreven door een 68-jarige vrouw. Tn het duister zagen zij nog juist iemand de vlucht nemen, terwijl in den winkel de vrouw bewus teloos op den grond lag. De ijlings ge waarschuwde geneeskundige dienst was spoedig ter plaatse en bracht het slachtoffer, dat een hersenschudding en twee hoofdwonden had veroor zaakt door een slag met een hard voor werp naar het Burgerziekenhuis. De aanslag waarvan vermoedelijk roof de drijfveer was is gepleegd door een zestienjarigen jongen. Betalen of zitten ?- Jaren geleden kreeg één mijner vrienden een proces-verbaal, omdat hij enfin ik weet niet meer om wat! Het resultaat was zóóveel boe te of zóóveel dagen hechtenis. Mijn vriend, die zich onrechtvaardig be handeld voelde, scherpte zijn geest aan zijn verontwaardiging en hij slaagde er in een modus te vinden, waardoor hij in dezelfde aangele genheid aan den Staat zelfs nog een paar tientjes verdiende! Zijn dokter had hem namelijk eenige dagen van volstrekte rust voorge schreven geen telefoontjes, geen borrels,' geen opwindende wande lingen in den maneschijn enz. en die zou hij nu ergens buiten ln een goed pension gaan genieten. Hij zegde het pension echter tijdig af en ging zijn dagen uitzitten. En hij hèd rust! Op rekening van den Staat, want toen hij weer thuis was en de zaak eens becijferde bleek het hem, dat hij minstens dertig gulden bezuinigd had, die hij stellig uitgegeven zou hebben, wanneer hij niét verbaliseerd was of wanneer hij niét was gaan zit ten. Dit voorbeeld is mij nooit uit dc herinnering gegaan en ik hoop er mijn voordeel mee te doen. Ik reed onlangs op een zeer vroeg uur behalve een eenzamen politie agent was er op straat nog geen sterveling te bekennen door een voor rijwielen verboden steegje en kreeg van den ijverigen diender, die zich in de nog volmaakt uitge storven stad in een hoekje verdekt opgesteld had, een bekeuring. Re sultaat: vijf gulden of een etmaal brommen! Het laatste kies ik, want ik heb nogal eenigen achterstand in de oe- antwoording van de brieven mijner lezers en lezeressen. Wanneer ik een eendaagsche secretaresse zou nemen, die tegenwoordig bestaan, zou het minstens zeven vijftig kos ten. Op deze wijze verdien ik dus aan de bekeuring drie rijksdaalders. En het ls bovendien wel aardig voor de schrijvende lezers, want die ontvangen nu een brief uit het Huis van Bewaring, cel nummer zooveel, wat ze naar ik overi gens hartelijk hoop niet eiken dag overkomt. En ik stuur 3.75 van de winst aan den agent, die mij be keurde. Zoo ziet men maar weer. dat de wijsgeer Bolland gelijk had. toen hij leeraarde, dat alles in zijn te gendeel kan verkeeren. Zelfs boete kan een gratificatie worden! OVIDIUS. WAT KAN MEN VAN ZIJN SIGARENWINKELIER EISCHEN? 's-GRAVENHAGE, 30 Maart. - De vakgroep detailhandel in tabak en ta baksfabrikaten verzoekt de aandacht to vestigen op het navolgende: in den regel worden elke 14 dagen 2 bonnen bekend gemaakt voor het koopen van sigaretten, sigaren of tabak naar keuze. Dit wil echter niet zeggen, dat het vopi; iedereen mogelijk zal zijn datgene Op zijn bonnen te krijgen wat hij wenscht. De winkelier is verplicht zijn producten ln ean telkens opnieuw vastgesteldo verhouding van zijn leverancier te ac cepteeren, zoodat het voor hem onmo gelijk is iederen kooper steeds te kun nen leveren, hetgeen hij wenscht. Even als de winkelier dit moet doen, zal ook het publiek in voorkomende gevallen genoegen moeten nemen met hetgeen op dat moment in voorraad is. Het blijft den winkeliers echter verboden den verkoop van sigaretten afhankelijk ta stellen van een gelijktijdigen aankoop van tabak of sigaren. Ook is het hal- veeran van pakjes tabak of shag ver boden. Verkoop 3 pCt. Grootboek inschrijvingen. 's-GRAVENHAGE, 29 Mrt. ln dc Nederlandsehe Staatscourant van 28 Maart 1944 is opgenomen een besluit van den secretaris-generaal van het de partement van financiën, tot het ver- koopen van inschrijvingen in het groot boek der 3 pet. nationale schuld. Hierin wordt o.m. het volgende bepaald: De secretaris-generaal van het depaiv tement van financiën is bevoegd in schrijvingen in het grootboek der 3 pet, rentegevende nationale schuld te ver- koopen tot een nominaal bedrag van honderd millioen gulden. De gelegenheid tot het koopen van inschrijvingen in genoemd grootboek wordt geopend op een nader te bepa len dag. De inschrijvingen worden aangenomen in bedragen van f 50 of veelvouden daarvan. De koers, waar tegen de inschrijvingen worden ver kocht, wordt dagelijks door den se cretaris-generaal van het departement van financiën bepaald. De rente van de krachtens dit besluit te verkrijgen inschrijvingen is betaalbaar halfjaar lijks op 1 Maart en 1 September. De betaling van de gekochte inschrij ving geschiedt op den dag der inschrij ving. met bijbetaling van de rente se dert den laatsten verschijndag der 3 pet. ingeschreven schuld. Jaarlijks zal op de begrooting der rijksuitgaven voor het eerst op die voor 1945 voor inkoop of aflossing van gevestigde schuld een som worden uitgetrokken ten beloope van twee en een half ten honderd van het geheele bedrag der krachtens dit besluif op 30 Juni tevoren ingeschreven schuld. De staat is te allen tijde bevoegd meer af te lossen dan in het eerste lid is be paald. Ten aanzien van de krachtens dit be sluit verkochte inschrijvingen zijn arti kel 6. tweede lid der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927 no. 259) en artikel 6 der wet van 29 December 1928 (Staats blad no. 507), gewijzigt bij de wet van December 1938 (Staatsblad no. 418) niet van toepassing. De opbrengst der in een kalenderjaar verkochte inschrijvingen wordt gebracht ten bate van de middelen van den ka- pitaaldienst van het met dat kalender jaar overeenkomende dienstjaar. Nader wordt nog bekend gemaakt, dat de gelegenheid tot aankoop wordt, open gesteld met ingang'van 3 April a.s. bij het agentschap van het departement von finapciën te Amsterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1