NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Sovjets trachten tevergeefs doorbraak te forceeren. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 1 APRIL 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 78, 4 pagina's. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Engeland's oorlogsdoel. Illusie en werkelijkheid. 112. (S 1 O t.) ALS laatste punt in de reeks van Britsche illusies en de daar tegen over te stellen werkelijkheid noe men we: 20. Vernietiging van den militanten geest van het Duitsche volk. Deze geest is niet vernietigd, doch versterkt. Door middel van de concep tie van de Germaansche hegemonie over Europa deelt deze militante geest van vernieuwing en ordening zich mee aan alle Germaansche volkeren van Europa, niet alleen aan de nauwst- verwante Duitsch-stammige volkeren, doch ook aan de Scandinaafsche Ger manen. Hij slaat over op Romaansche stammen, zooals Wallonen (Degrelle), Franken (Darnand), Longobarden, Kroaten en Roemenen. Hoe veelal oogenschijnlijk eng- nationalistisch deze strevingen ook be oordeeld worden, toch leeft in hen bewust een sterke bindende kracht. Zij worden alle opgevangen in de groot- sche Germaansche conceptie van een heel Europa omvattende politieke, mili taire en economische eenheidsgedachte. In de SS-frontkameraadschap is deze eenheidsgedachte reeds levende wer kelijkheid. Terwijl kamergeleerden en schoorvoetende bedisselaars van na- oorlogsplannen nog angstvallig en zorgvuldig wikkend en wegend hun vaag en omzichtig opgestelde formu leeringen over de Rijksgedachtc ver stolen tegen het licht houden, nauwe lijks durven uit te spreken of neer te schrijven, uit vrees om te morsen op dit uur staat het Germaansche Rijk reeds overeind. Terwijl in het Oosten de machtige afweerstrijd tegen het bolsjewisme woedt, is dit. Rijk naar het Noorden, Westen en Zuiden reeds door een mach tigen verdedigingswal omgeven. Op dien wal hebben de beste Europeanen, de beste Germanen, de beste Duitschers de wacht betrokken. DEELD en omvang van dit grootsche Rijk worden niet aan de groene tafel gevormd. De Führer van dit groote, reeds bestaande 'Rijk vervalt niet in ae fout van de maandenlange dorre discussies aan de -groene tafel, waaruit zooals in 1918—'19 het onheil van Versailles werd geboren. Oervragen over bestaan van men- schelijke wezens en gemeenschappen worden niet aan de groene tafel op gelost of in de sfeer van voor begrip ontvan.'ëliike gesprekken. Hier beslis sen vitaliteit, geestelijke en lichame lijke daadkracht. Op deze ontwikke ling. die een nuchtere werkelijkheid van het heden is en die straks innerlijk naar nationaal-socialistische beginselen verdiept zal worden, heeft Engeland geen invloed meer, ook al .schetteren zijn zenders in alle Europeesche talen nog zoo oorverdoovend hard en boos aardig valsch. Engeland heeft den oorlog, dien het zelf ontketende, reeds verloren. Dat is de nuchtere gevolgtrekking van de op telsom der politieke en economische schadeposten, die na vijf jaren oorlog op zijn danig gehavend saldo te boe ken zijn. Het zou te ver voeren in deze opsomming ook nog de catastrophale gevolgen van den oorlog voor het Brit sche bedrijfsleven en financiën te schilderen. Engeland heeft zelfs van een neder laag minder te duchten dan van een overwinning, die de klassieke schijn bare overwinning van Phyrrus in ver- liespunten nog overtreffen zou. Duitschland heeft er geen interesse aan, Engeland te vernietigen, zooals Engeland omgekeerd in een door gren- zeloozen haat veroorzaakte kortzichtig heid volgens zijn voortdurend mach teloos gebral aan Duitschland een al- geheele uitroeiing dreigt te voltrekken, als het daartoe de kans kreeg. Niet minder funest is de toestand voor En geland bij een partij remise, waarbij de partijen met wellicht kleine ver anderingen de posities zouden behou den, zooals ze die thans in werkelijk heid bezitten. In het eene en het andere geval zullen noch de Sovjet- Unie, noch de USA de minste gewe tenswroeging hebben, over het heele of halve lijk heen, hun eigen doel einden te verwezenlijken. MET de Britsche hegemonie in de wereld is het uit, hoe ook deze oor log zal eindigen. De Pax Britannica is ten einde. Op een grootsch verleden volgt een tragische dood. Deze oorlog roept de beklemmende tragiek van een klassiek Gricksch treurspel op. waar in de machtige held door zelfmoord het drama besluit. Met iedere nieuwe maand wordt En- gelands positie zwakker. Niemand klemmender dan Churchill in zijn redevoeringen brengt dit tot uitdruk king. Het daadwerkelijk openen van een tweede front za'. die positie niet kunnen versterken. Hoe zou het, na zulk een geweldige krachtsinspanning, nog de macht kunnen opbrengen, ook zelf nog de vruchten van deze opera tie te plukken, zoo deze al mocht slagen? Operatie gelukt, patiënt over leden? In Engeland en in bepaalde kringen hier te lande bestaat een kinderlijk vertrouwen in den legendarischen ,,laatsten slag, dien Engel and-steeds- wint". De voor Engeland beslissende slag om zijn toekomst heeft het niet te leveren tegen Duitschland, doch tegen zijn bondgenooten, de USA en de Sovjet-Unie. Engeland heeft de bus gemist, niet alleen militair in Noorwegen, toen zijn bluf nog ais zoete koek geslikt werd. doch ook polilick, omdat het eigen wijs als een kindsche grijsaard alle kansen voor een schappelijk vergelijk afgeslagen heeft. Het had in 1940 na de Fransche capitulatie eieren voor zijn geld moeten kiezen. Voordien kon het nog anderen de kastanjes voor zich uit het vuur laten halen. Nadien was nie mand zoo vriendelijk meer. Het is de les van den bedrogen bedrieger, dat Engeland gedtvongen is, dit thans zelf voor USA en voor de Sovjet-Unie te doen. HAMA. NEÊRLANDS TOEKOMST LIGT OP OE BAREN! OE KIIIEGSMAIIINE BIEDT U HIERTOE OE GELEGENHEID Zware aanvalsgevechien in moeilijk strijdgebied. Bij Neurenberg 132 bommen werpers neergeschoten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 31 Maart (DNB). - Het opper bevel der weermacht deelt mede: „Tusschcn den benedenloop van de Ockraüischc Boeg en den Dnjestr, alsmede tusschcn Dnjestr en Proeth vielen de bolsjewisten den geheelen dag aan. Zy werden in hevige ge vechten met zware verliezen afge slagen. In één sector zijn de gevech ten met de opgedrongen bolsjewis ten nog gaande. Roemeensche troepen wierpen aan den Proeth de bolsjewisten terug en heroverden verscheidene plaatsen. Ten zuidwesten van Proskocrof zyn nog steeds verbitterde aanvals- gevechtcn gaande. Daarbij heeft zich de Oostpruisische le divisie infanterie, onder bevel van ge- neraal-majoor von Krosigk, bijzonder onderscheiden. Oostelijk van Stanislau sloeg een gevechtsgroep een gemotori seerde brigade van den vijand uiteen en bracht talrijke gevangenen en een omvangrijken buit binnen. By Tarnopoi verminderde de ge vechtsactiviteit. In het gebied van Brody sloeg een onzer pantserfor maties vrij sterke bolsjewistische infanterie- en pantscrstrijdkrachtcn met haar trossen uiteen. Het gar nizoen van de stad Kowel sloeg ver scheidene vyandeüjke aanvallen al en vernielde daarbij 15 pantserwa gens. In het gebied ten noorden van de stad stortten hevige Sovjet- aanvallen ineen. Tusschen den Dnjcpr en Tsjaussy zetten de bolsjewisten hun door braakpogingen met versch aange voerde strydkrachten vergeefs voort. Ook zuidoosteiyk van Ostrow en zuideiyk van Pskof ondernamen de bolsjewisten talryke vruchtelooze aanvallen. Zuidwestelijk van Narwa werd in verscheidene dagen du rende zware aanvalsgevechten in het onbegaanbare bosch- en moe rasgebied, met doeltreffenden steun van artillerie, nevelwerpers, pant serwagens en slagvliegtuigen, het gros van verscheidene Sovjet-divi sies ingesloten en vernietigd. Her haalde vijandelijke ontlastingsaan- vallcn mislukten. De Britsche vliegtuigverüezen BERLIJN, 31 Maart. - Een speciale correspondent van een Duitsch pers bureau heeft na het verdwijnen der laatste Britsche bommenwerpers, die in den afgeloopen nacht boven West-Mid den en Zuid-Duitschland vlogen, een onderhoud gehad met een officier van den generalen staf der luchtmacht. De stroom van bommenwerpers zette aanvankelijk koers naar het mooi- weergebied Saksen en het gebied van de Elbe. Terwijl de snelle voorhoede vliegtuigen deze zóne reeds bereikt hadden, vertoonde de stroom van bom menwerpers zelf tengevolge van de zeer felle aanvallen van een aanzien lijk getal Duitsche nachtjagers de eer ste ontbindingsverschijnselen. Reeds boven het W. deel van het Rijn-Main- gebied lieten de toestellen in een vrij groot aantal gevallen hun bommen uit nood vallen. Bovendien namen de be richten over het neerstorten van bran dende vliegtuigen en het in de lucht ontploffen van viermotorige bommen werpers in aantal toe, een bewijs voor het doeltreffende werk der nachtjagers. Onder den druk van deze aanvallen verloor de stroom van bommenwerpers niet alleen zijn grootste stootkracht, maar bovendien moest hij boven Thü- ringen tengevolge van de onverzwakte aanvallen der luchtverdediging naar het Z. zwenken, om in de bescherming te komen van het dichte wolkendek boven Zuid-Duitschland. Het gros der vijandelijke vliegtuigen slaagde er ech ter niet in de jagers, die eenmaal tus schen hun gelederen huishielden, af te schudden. Zoo bleef hen niet anders over dan zich meer en meer op een afzonderlijk vliegen te concentreeren. Daarbij raakte de stroom steeds meer in ontbinding. De berichten over bom men in talrijke plaatsen van W.- en Z.- Duitschland werden in het Frankische gebied veelvuldiger, hetgeen doet ver moeden, dat de stroom na zijn vlucht in het gebied van slecht weer toch nog een poging deed om ergens tot een geconcentreerden terreuraanval te ko men. Steeds waren de bommenwerpers cp hun bizarre vlucht blootgesteld aan de onbarmhartige aanvallen der nacht jagers. De Duitsche luchtverdedigingsstrijd krachten, vooral de eskaders nachtja gers, hebben met ongehoorde kracht de formaties bommenwerpers bij haar na dering aangevallen en bleven als klit ten aan haar hangen. Nader wordt gemeld: I-Iet aantal in den afgeloopen nacht boven zuid- Duitschland neergeschoten Britsche bommenwerpers is, naar het D N.B. verneemt, van 132 tot 141 gestegen. Een nauwkeurig onderzoek heeft n.1 opge leverd, dat nog 9 bommenwerpers die eerst als waarschijnlijk vernield waren opgegeven, inderdaad vernield zijn. Londen meldt verlies van 96 bommenwerpers. STOCKHOLM, 31 Maart (DNB). Naar Reuter meldt, geeft het Britsche Ministerie van Luchtvaart toe. dat Donderdagavond bij den aanval op Duitschland 96 bommenwerpers ver loren rijn gegaan, In deze gevechten verloor de vijand ruim zesduizend dooden, verscheidene honderden gevangenen, 59 stukken ge schut en talrijke andere wapenen c;\ allerhande oorlogsmateriaal. De stryd in Italië. In Italië heerschte ook gisteren slechts plaatselijke gevechtsactiviteit. Een vijandelijke gevechtsgroep, die sedert gcruimen tijd ten zuidwesten van Cassino was ingesloten en ver beten tegenstand bood, werd vernietigd De vijand verloor talrijke dooden en een groot aantal gevangenen. Wapens en allerhande oorlogsmateriaal werden buitgemaakt. Eigen stoottroepen namen in hei noor;den van de plaats eenij.c vijandelijke steunpunten bij verrassing Bij andere geslaagde stoottroepaetics werden vier vijandelijke pantserwagens door strijdmiddelen voor den korten afstand vernietigd. Tcrreuraanvallcn. In den afgeloopen nacht behaalden onze luchtverdedigingsstrijdkrachten bij den afweer van Britsche terreuraan- vallen op Neurenberg het grootste suc ces, tol dusverre door haar bevochten. Zij verhinderden een geconcentreerden aanval en vernielden 132 viermotorige bommenwerpers. In het stadsgebied van Neurenberg en in eenigc andere zuid-Duitsche plaatsen ontstonden scha de en verliezen onder de bevolking. De eerste luitenant Becker, bestuurder bij een eskader nachtjagers, behaalde in dezen nacht opnieuw 7 overwinningen in de lucht. Stooraanvallen van eenigc vijandelijke vliegtuigen waren gericht op west-Duitschland. Duitsche vliegtuigen boven Londeu. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen doelen in Londen en aan de Engeische zuidkust aan. Escovtevaartuigen van een Duitsch konvooi, luchtdoelgeschut der marine en voor konvooibescherming gebruikte jagers schoten voor de kust van wc-st- Noorwegen van 18 vruchteloos aanval lende Britsche torpedovliegtuigen er 7 neer. Onze duikbooten fiebben op den At- lantischen Oceaan en in den Indischen Oceaan 4 schepen met een totalen in houd van 23.000 ton en een bewakings vaartuig tot zinken gebracht. Boven dien schoten zij 2 vijandelijke bommen werpers neer. In de torpedeeringssuc- cessen van den laatsten tijd heeft de duikboot onder bevel van den eersten luitenant-ter-zee Eick een groot aan deel." HET ROEMEENSCHE WEER- MACHTSBERICHT. EOEKAREST, 31 Maart (D.N.B.) Het Roemeensche opperbevel heeft na meer dan twee jaar Donderdag 30 Maart voor de eerste maal weer een legerbericht uitgegeven. Het luidt als volgt: „Na zware gevechten tusschen Duit sche en Sovjet-Russische troepen is de stad Tsjernowitsj ontruimd. De Roemeensche troepen zijn in gevecht gewikkeld met vooruitgeschoven Sov jet-Russische formaties, aan welke het op enkele punten gelukt is den boven loop van de Proeth in westelijke rich ting over te steken. Met élan uitge voerde tegenaanvallen van onze troe- pe. hadden plaatselijke successen. In het centrale deel van Bessarabië voeren Roemeensche en Duitsche troe pen gevechten met een wisselend karakter. Uit de sectoren op de Krim en aan den oever van de Zwarte zee, die door Roemeensche troepen bezet zijn, valt niets bijzonders te melden." EEN ONDERSCHEIDING. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 31 Maart (DNB). De Führer heeft generaal-veldmaarschalk Von Manstein. opperbevelhebber van een legergroep, als 59sten soldaat van de Duitsche weermacht, en generaal- veldmaarschalk Von Kleist. opperbe velhebber van een legergroep, als 60- sten soldaat der Duitsche weermacht het eikenloof met de zwaarden bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis ver leend. DE DISTRIBUTIEDIENSTEN OP DEN GOEDEN VRIJDAG EN DEN STILLEN ZATERDAG. 's-GRAVENHAGE, 31 Maart. De plaatselijke distributiediensten zullen op den Goeden Vrijdag (7 April) en den stillen Zaterdag (8 April) voor het publiek gesloten zijn. Op den stillen Zaterdag echter zullen de distributie- diensten aanvragen van arbeiders bui tenland en eventueele spoedgevallen in behandeling nemen. GENERATOR ANTHRACIET EN -TURF IN APRIL '4f. 's-GRAVENHAGE, 31 Maart. - Van 1 April tot en met 30 April '44 geeft elk der met de woorden „generator anthraciet acht en twintigste periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van één hectoliter (max. 75 k.g.) anthracietnootjes 4 of 5, terwijl gedu rende hetzelfde tijdvak elk der met de woorden „generator-turf acht en twin tigste periode" gemerkte bonnen recht geeft op het koopen van 50 stuks bag- gerturf. VERHOOGDE ÜITKEERINGEN INGEVOLGE KINDERBIJSLAGWET VOOR 1944 GEHANDHAAFD. Krachtens besluit van de secretarissen- generaal van de departementen van sociale zaken en van financiën, zal de tijdelijke verhooging van de uükeerin- gen ingevolge de kinderbijslagwet ook gedurende 1944 gehandhaafd blijven. DE NIEUWE BONNEN. (Uitknippen en bewaren). VAN 2 APRIL t.e.m. 15 APRIL. Brood: 15 A en 16 A elk 4 rants., 15 B en 16 11 elk 1 rantsoen. Beschuit: 15 cn 16 elk 1 rants. be schuit. Bloem: 082 en 083 elk 1 rantsoen bloem, brood of gebak. Gort: 084 125 gr. Gemengd meel: 085 125 gr. Kindervoedsel: D 29 res. 250 gr. gort, E 29 250 gr. rijst of gore Boter: 15 A rantsoen boter, 15 B y. rants. bak- en braadvet Kaas: 086 100 gr. 20 of magere kaas. Melk: 15 (1 3/4 1.), D 30 en E 30 res. (51^ 1.). Taptemelk 15 (1 3/4 1.) Vleesch: 15 A en 16 A elk 1 rants., 15 B en 16 B elk rantsoen. Aardappelen: 15 en 16 elk 2 kg. Toe slag 15 cn 16 elk 1 kg. Suiker: 087 500 gr. Jam: 088 250 gr. Vervangingsmiddelen: 089 1 rants. Kinderdrankpoedcr: C 31. D 31 cn E 31 res. elk 300 gr. Versnaperingen: 15 150 gr. Tabak: 15 en 16 elk 1 rants. sigaren, tabak of sigaretten. Op deze bonnen mag reeds op 1 April worden gekocht, uitgezonderd vleesch en aardappelen. 10 B boter (voor 250 gr. kaas) is geldig tot en met 35 April 12 A 12 B boter (voor 125 gr. marg.) is geldig tot en met 15 April. 13-14 melk en 13-14 taptemelk is geldig tot en met 15 April. R 01 tabak (voor scheerzeep) tot en met 29 April. Ook zijn geldig tot 15 April 080 alg. voor eenh. toiletzeep, 081 alg. C 26, D 26 en E 26 res, voor wasch- poeder en E 27 res. voor toiletzeep. Toelichting bonnenlijst. Van 2 lol en met 15 April a.s. wordt op bon „Algemeen 084" 125 gram gort be schikbaar gesteld en op bon „Algemeen 085" 125 gram gemengd meel. Voorts zijn voor dn tijdvak uitsluitend de bonnen „Taptemelk 15" en „Melk 15" aangewezen, zoodat men slechts de be schikking heeft over één bonnummer voor taptemelk en één bonnummer voor melk, Zooals bekend blijven evenwel de bonnen 13 en 14 voor melk en taptemelk tot en met 15 April a.s. geldig. Ten einde het rantsoen voor kinderen van U tot en met 3 jaar op 5 14 liter per weck te handhaven, zijn do bonnen Reser ve D 30 en E 50 aangewezen voor hel koopen van 514 liter melk Op bon „Boter 15A" zal men. in afwij king van hetgeen mogelijk in enkele bla den onjuist in de bonnenlijst is vermeld. 125 gram boter kunnen koopen en op bon „Boter 15B100 gram bak- en braadvet. Honden- en kattenbrood. Van 1 tot en met 30 April 1944 worden op bon no. 1 van de nieuwe voederkaart voor honden dezelfde hoeveelheden hon denbrood beschikbaar gesteld als op den bon voor de afgeloopen periode. Op bon no. 1 van de nieuwe voederkaart voor kattenbrood (groep K) wordt voor de zelfde periode kg. kattenbrood be schikbaar gesteld. Na 30 April 1944 is bon no. ongeldig. DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 2 April van 11.30 tot 11.45 uur op golflengte 415 TW naar de Stem der SS. Onderwerp: Germaan sche vrijwilligers. „Wat is de Kampbrief"? De „Kampbrief" is een tijdschrift, dat gratis uitgegeven wordt aan jon gens, die al eens in een Wecrsport- kamp geweest zijn. Wat de jongens ervan zeggen.... „Tot mijn groote vreugde ontving ik zoojuist het eerste nummer van den „Kampbrief". De opzet hiervan lijkt mij prachtig, vooral daar wij in de gelegenheid gesteld worden, hieraan mede te werken. Indertijd heb ik een dagboek bij gehouden van dat kamp in Oosten rijk. Is het mogelijk, dat u dit als vervolgverhaal in de „Kampbrief" plaatst? Dan las ik ook dat ik door middel van de „Kampbrief" kamera den uit het kamp kan groeten. Hieronder laat ik een paar namen volgen, wilt u die er dan in opne men? Als ik zoo die foto's op de voor pagina bekijk, beleef ik in gedach ten nog eens die heerlijke maand, die ik in het Weersportkamp door gebracht heb. Want heerlijk was het. Prima eten, echte kameraadschap, en dan de leiders die er waren, in een woord prachtkerels. Het is nu al bijna een jaar geleden, dat ik daar was, ik heb het er echter zoo naar mijn zin gehad, dat als het eenigszins mogelijk was, ik direct weer terug zou gaan. Ik heb er dan ook zoo vaak aan terug gedacht, zoowel thuis als bij mijn werk, en ik zou iederen jongen, die zoo'n kamp nog niet meegemaakt heeft, willen aanraden er toch beslist heen le gaan. Den laatsten dag, dat ik in het kamp vertoefde, heb ik mijn oogen dikwijls over het prachtige panorama laten gaan en over de besneeuwde bergen, en ik moet eer lijk bekennen, dat het mij vreeselijk speet, dat dit alles weer voorbij was. En zoo was het bij alle jongens. Op de terugreis hoorde je alleen nog maar: „Hè, wat jammer, dat het nü al voorbij is". Ik verheug me nu al op den volgenden „Kampbrief" en ben ook erg benieuwd, of mijn ver haal geplaatst kan worden". Dit was een van de vele brieven, die wij van onze jongens op den eersten „Kampbrief" ontvingen. Wil jij ook tot de jongens behooren, die 'de „Kampbrief" regelmatig toege zonden krijgen en eraan meewer ken? Meld je dan ook voor het vol gend Weersportkamp in een van de mooiste streken van Duitschland en kom voor de keuring Woensdag 5 April Plein 1813 nr. 3 in Den Haag tusschen 814.00 uur. De Nederlandsche jongens van 16 —18 jaar komen in aanmerking. Verduister v. 19.156.15 u. 2 April: Zon op 6.14 uur, onder 19.15 uur. Maan onder 3.51 uur, op 12.38 uur. 3 April: Zon op 7.11 uur, onder 20.17 uur. Maan onder 5.31 uur, op 14.38 uur. Kindje overreden. - Donderdagmid dag wilde het driejarig dochtertje van den heer Romkema op het Zuidvliet te Leeuwarden op een wagen klimmen Het kind kwam daarbij te vallen en kreeg een wiel over zich heen. En kele oogenblikken later overleed het kind. UITBREIDING AANTAL BENOEM BARE ONDERWIJSKRACHTEN. 's-GRAVENHAGE, 31 Maart. De Secretaris-generaal van het Departe ment van opvoeding, wetenschap en kuituurbescherming heeft met het oog op het tijdelijk tekort aan on derwijskrachten bij het L.O., door wij ziging van enkele artikelen van de lager onderwijswet maatregelen getrof fen ter uitbreiding van het aantal be noembare leerkrachten bij dit onder wijs. Daardoor is de mogelijkheid ge opend: onderwijzers, die aanspraak kun nen maken op. dan wel in het genot zijn van voorloopig pensioen voor zoover de gemeente- en schoolbestu ren en de onderwijzers zelf op hun handhaving dan wel herplaatsing prijs stellen zonder voorafgaande goed keuring in de school te handhaven dan wel te herplaatsen; bij tijdelijke ontstentenis, gehuw de onderwijzeressen in de school te plaatsen zonder voorafgaande goed keuring: c. onderwijzers, die aanspraak kun nen maken op, dan wel in het genot zijn van ouderdomspensioen, in de school te handhaven dan wel te her plaatsen. B EKEN DM A KING L AN D WACHT NEDERLAND. Aangezien reeds is gebleken, dat on bevoegden misbruik hebben gemaakt van politiebevoegdheid. zgn. in verband met de Landwacht, wijs ik er nogmaals op, dat de Landwacht in dienst altijd kenbaar is aan de roode armband met liet opschrift „Landwacht" cn boven dien zich kan Icgitimecren door het roode legitimatiebewijs van de Land wacht Nederland. Dc burgerij is dus in geenerlei op zicht verplicht gevolg te geven aan be- vcten van personen, die zich als Land- wachters uitgeven en die genoemde kenteekenen niet dragen of kunnen toonen. Integendeel, men wordt ver zocht dergelijke voorvallen aanstonds bij de bevoegde Landwachtinstanties te melden, zoodal daartegen onmiddel lijk kan worden Uitgetreden. Gewestelijk koinmandeur voor Zuid-Holland en Zeeland. Nieuwe loonregeling in den landbouw. Zy treedt heden in werking. 's-GRAVENHAGE, 31 Maart. Dc werkingsduur van de landeiykc regeling van looneu en andere ar beidsvoorwaarden in den landbouw 1943 strekte zich uit tol 31 Maart 1944. Daar de regeling zelf op ver schillende punten in de practijk tot bezwaren aanleiding gaf, zoodat het niet wenschelijk was haar wer kingsduur te verlengen, heeft de gemachtigde voor den arbeid, in af wachting van een algchcele herzie ning, een nieuwe regeling even eens met beperkten werkingsduur uitgevaardigd, waarin aan de voornaamste bezwaren wordt tege moet gekomen. Deze beschikking is opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant van 30 dezer. In het vervolg vallen alle bedrijven, die zich met landbouwwerkzaamheden bezig houden, onder de regeling. Het begrip „onderneming of bedrijf" moet zoo ruim mogelijk genomen worden. Als landbouwwerkzaamheden worden thans beschouwd alle bezigheden tan behoeve van de voortbrenging van landbouwgewassen. Onder de bepalingen van de landbouw-regeling ressorteeren voortaan ook de inwonende mannelijke arbeiders. Deze genieten dezelfde voor rechten als de overige vaste arbeiders Slechts de arbeidstijd dient in onderling overleg naar den aard van het bedrijf geregeld te worden. Voor de arbeiders, werkzaam in bedrijven, die onder lei ding of toezicht staan van. of gesubsi dieerd worden door de overheid, wordl in de regeling van den cultuurtechni- schen dienst, welke in voorbereiding is, een clausule opgenomen. De bepalin gen voor den tuinbouw, zooals deze zijn opgenomen in de landelijke rege ling van loonen en arbeidsvoorwaarden d.d. 1 September 1942, worden gehand haafd voor de provincies Friesland en Noord- en Zuid-Holland. Ook de bepalingen voor het bloem- bo'.lenbedrijf in de provincies Noord- Holland en Zuid-Holland ondergaan geen wijziging. In de verplichte schriftelijke arbeids overeenkomst moeten worden opgeno men de duur van de overeenkomst, de begindatum en eventueele afloopdatum van de dienstbetrekking, alsmede het loon, dat den arbeider betaald zal wor den. De nieuwe regeling bepaalt, dat aan los-vaste arbeiders bij een onderbre king van het dienstverband gedurende vorst- of sneeuwpériode. géén ontslag- bewijs zal worden uitgereikt, doch een verklaring dat de werkgever geen be zwaar heeft tegen de tijdelijke onder breking van het dienstverband en evenmin tegen het elders verrichten van werkzaamheden. Verschillende bepalingen in de rege ling gaan uit van een onafgebroken dienstverband van drie of zes maan den bij denzelfden werkgever. Som mige tijdelijke onderbrekingen mag men niet als een afbreken van het dienstverband beschouwen. Het loon van de 16-jarige mannelijke arbeiders moet, met inachtneming van een be hoorlijke evenredigheid, beneden het peil van de 17-jarigen blijven. Toeslag mag worden gegeven, wan neer de arbeider werkzaamheden ver richt, waarbij hij inderdaad vakkennis in praktijk brengt. De arbeidsduur gedurende de ver schillende jaar-tijdvakken wordt voor allerlei categorieën van arbeiders nauwkeurig geregeld. Daartoe noemt artikel 14 maximum-uren. waarin de arbeider tegen vastgesteld loon moet arbeiden. Volkomen nieuw zijn eenige bepalin gen voor arbeiders, die buiten hun woonplaats arbeid verrichten en niet eiken dag daarheen kunnen terugkee- ren. Ten slotte brengt de regeling een reeks bijzondere bepalingen betreffen de de loonen in verschillende provin cies. De beschikking treedt in werking met ingang van 1 April 1944 en blijft van kracht tot en met 31 Maart 1945, ten zij tusschentijds anders zal worden bepaald. Hei veilige thuis Gisteren of eergisteren stond in de dagbladen het bericht, dat een jongmeisje leerlinge eener mid delbare school vermist werd. Zvj was vermoedelijk weggeloopen uit vrees voor dc gevolgen van een slecht rapport. Dien dag ben ik, zooals men dat noemt, niet lekker gegaan. Niet om dat ik visioenen van onherstelbaar heid gehad heb, want dat voort vluchtige kind dat. ik overigens evenmin ken als al die andere dui zenden schoolmeisjes in den lande, die ik nooit gezien heb zal heusch wel weer terecht komen. Maar ik heb medelijden gehad met dat kind en niet met de ouders, wien ik hun ongerustheid een klein beetje gun. Geen medelijden om die weglooperij de ervaringen ervan kunnen haar geest versterken en óók geen me delijden om het slechte rapport, want een slecht rapport heb ik nog nooit erg gevonden; de beste en kundigstc mannen cn vrouwen kre gen in hun jeugd vaak de laagste cijfers op school. Maar wel omdat dit kind blijkbaar In z o o'n voort durende vrees voor haar ouders heeft moeten leven, dat zij den terugkeer naar het ouderlijk huis dat naar mijn meening te allen t ij d e voor het kind een veilige wijkplaats moet zijn niet meer aandurfde, terwille van een paar slechte rapportcijfers! Ik sta en ik heb zelf dochters van dien leeftijd met mijn sympathie on voorwaardelijk aan de zijde van het meisje, waarmee ik natuurlijk niet bedoel, dat ik dat wegloopen, toe juich. Misschien dat tusschen ouders en dochter veel misverstand was en misschien, dat beide partijen vooral ook dit der ouders straks iets geleerd zullen hebben. Laten we het hopen. OVIDIUS.^ De P.T.T.-dienst met Paschen Geen uitbetaling van postcheques op Zaterdag vóór Paschen. 's-GRAVENHAGE. 31 Maart. De P. T.T.-dienst op de post inrichtingen zal op den 2den Paaschdag geheel als op Zondag worden uitgevoerd. Het Centrale Poslgirokantoor te 's- Gravenhage is Zaterdag vóór Pasehen gesloten. De postkantoren nemen daar om dien dag geen stortingen aan( ook geen spoedbehandelingen) en betalen geen cheques uit. Denkt om de klok. Wij brengen in herinnering dat in den nacht van Zondag op Maandag, om 2 uur de Zomertijd wordt inge voerd. Op dat tijdstip dienen de klokken dus één uur vooruitgezet te worden, dus van 2 tot 3.uur. DISTRIBUTIE VAN PERSGAS. In verband met dc distributie van motorbrandstoffen is bepaald, dat met ingang van 1 April a.s. persgas voor automobielen, alsmede voor andere doeleinden in distributie wordt ge bracht. De reeds bestaande regeling voor bal- longas wordt van genoemden datum at in dc regeling voor persgas opgenomen. Onder een eenheid persgas zal worden verstaan ofwel een kubieke meter bal- longas, ofwel een halve kubieke meter methaangas, uit kolen bereid. De Rijksverkeersinspectie geeft mach tigingen uit aan de bij haar ingeschre ven verbruikers van persgas. Houders van deze machtigingen dienen zich hier mede tot den Plaatselijken Distributie- dienst te wenden, welke hun bonnen zal uitreiken voor de op de machtigin gen aangegeven hoeveelheid. Voor dc machtigingen, uitgegeven voor dc maand April, echter dienen zij zich tc wenden tot den distributiedienst van de plaats, waar het persgasstation is ge vestigd. Deze bonnen, die een geldig heidsduur hebben van twee maanden, moeten bij de persgasstations voor pers gas of bij den vulposthouder (van bal- longas) tegen 'n ontvangstneming v. d. op dc bonnen vermelde hoeveelheid pers- of ballongas worden ingeleverd. Verbruikers van persgas voor andere doeleinden dan autovervoer dienen zich te wenden tot het Rijkskolenbureau, Carnegielaan 12 te 's-Gravenhage, ten einde van dit Bureau speciale vergun ningen voor het gebruik van persgas te verkrijgen. DISTRIBUTIE VAN KAARSEN. De met „59 Veriichting" en ..69 Ver lichting" gemerkte bonnen der petro- leumkaarten resp. S 121 en S 221 geven van 1 April 1944 af tot nader te bepalen datum recht op het koopen van een rantsoen kaarsen (300 gram). BON AAN WIJZING GENERATOR BLOKJES. 's-GRAVENHAGE. 31 Maart. Van 1 April lot en met 30 Juni 1944 geven de met „H" gemerkte bonnen als be doeld in artikel 2 van de Generatorbe schikking 1942 no. 1 recht op het koo pen van 50 Kg. generatorblokjes. LUCHTVA ARTS C HOOI. DER W.A. De luchtvaartschool der I.uchvaart W A. te Doorn is thans gereed, om haar leerlingen te ontvangen. De cursus, die op 15 April a.s. aanvangt, duurt ong. een jaar; de leerlingen van de school ontvan gen een theoretische opleiding voor vlieg bewijs B. en navigator tweede klasse, of voor radio-techniek en navigator tweede klasse. De leerlingen zijn intern en zullen behalve met deze opleiding tevens kennis maken met diverse vormen van sport, die hen naar lichaam en geest zullen stalen, zoodat zij, straks als flinke mannen den maatschappelijken moeilijkheden 't hoofd kunnen bieden. De kosten voor het volgen van dezen cursus vormen geen beletsel zooals vroe ger bij dergelijke aangelegenheden hel geval was. De Lu W.A. heeft begrepen dat zij dit obstakel in elk geval uit den weg moet ruimen, daar de luchtvaart een algemeen Nederlandsch belang is en de kosten geen beletsel mogen zijn, als het algemeen belang moet worden gediend Daarom heeft de Lu W.A. besloten, voor het volgen van de cursussen niets in re kening te brengen. Dc leerlingen moeten den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en mogen dien van 21 jaar niet hebben overschreden. Zo moeten een minimum vooropleiding Mulo-A. doch bij voorkeur Mulo-B, hebben genoten, terwijl zij be hoorlijke cijfers voor wiskunde en na tuurkunde moeten hebben behaald. Daar enboven wordt aan de leerlingen den elsch gesteld, dat zij zich na het beëin digen van den cursus volledig voor den bouw van dc Nederlandsche luchtvaart zullen inzetten, welke eiseh in de meeste gevallen ook wel ln overeenstemming zal zijn met den wensch der leerlingen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1