NOORD-HOLLAND v.u.c. en Heerenveen winnen uitwedstrijden. DAGBLAD VOOR Felle afweerslag tusschen Boeg en Dnjestr. Dr. Göbbels dankt Berlijners voor hun houding Bommen op de stad Schaffhausen Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189, MAANDAG 3 APRIL 1944. SCHAGER EDITIE. i Jaargang, No, 79. 2 pagina's. Advertentie - a r I e f i Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Dwse Courant verschijnt dagelijks. Amerikaansche bommenwerpers boven Zuid- West-Duiischland. In Maart 156.000 ton tot zinken gebracht. Legerbericht van Zondag. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 3 April. (D. N. B.) net opperbevel van de weermacht maakt bekend: Tusschen den benedenloop van den Oekrainschcn Boeg en den Dnjestr vielen de Bolsjewisten ten Noord westen van Beresofka met sterke in fanterie- en pantserstrUdkrachten aan. Zij werden in verbitterde ge vechten, nadat 71 pantserwagens waren stukgeschoten, afgeslagen. Tusschen Dnjestr en Proeth sloegen Dultsche en Roemecnsche troepen opgedrongen vijandelijke gevechts groepen terug. De poging van den vijand om door herhaalde sterke aanvallen een weg te banen naar Jassy, werd verijdeld. Vijandelijke strijdkrachten, die den Jijia-sector trachtten over te steken, werden in een tegenaanval teruggeslagen. Ten zuidwesten van Proskoerof en in het gebied van Stanislau leverden eigen aanvallen terreinwinst op. Sterke vijandelijke tegenaanvallen werden afgeslagen. Daarbij heeft zich het regiment gre nadiers 504 onder bevel van kolonel Böhler bijzonder onaerscneiden. ue dappere bezetting van Tarnopol onder bevel van generaal-majoor von Neindrof sloeg ook gisteren talrijke aanvallen af. De verdedigers van Kowel behielden de stad ondanks nieuwe, sterke vijan delijke aanvallen. Ten noorden van Kowel mislukten heftige aanvallen der Bolsjewisten. Ten zuiden van Pleskau bleef de vijand, door pantserwagens en slagvliegtuigen gesteund, aanvallen. In de beide laatste dagen werden hier 90 vijandelijke pantserwagens stukgescho ten. De gevechten duren nog voort. Uit Italië worden geen' bijzondere ge beurtenissen gemeld. Duitsche geveehts- en torpedovliegtuigen vielen in het zeegebied voor de Noord-Afrikaansche kust in den nacht van 31 Maart op 1 April een krachtig beschermd vijande lijk ravitailleeringsconvooi aan. Twee vrachtschepen met een totalen inhoud van 18.000 brt. werden tot zinken ge bracht. Tien andere koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 63.000 brt., alsmede een torpedojager werden deels zoo zwaar getroffen, dat aange- De Gemeenschap „Vreugde en Arbeid" van het Ned. Arbeidsfront organiseert in de week van 3 tot en met 8 April tezamen met den Ned. Volksdienst in een groot aantal plaatsen Paaschfees- ten voor de kinderen, wier vader in het buitenland werkt. Voor Duitschers ter kennisneming. De Commissaris-Generaal voor de Openbare Veiligheid en Hoogere SS- en Politieleider maakt bekend: Ingevolge de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Ne- derlandsche gebied betreffende de re gistratie der Duitschers zijn alle in Nederland woonachtige Duitschers ver plicht zich bij het voor hun woonplaats bevoegde registratiebureau aan te melden. Het is gebleken, dat een aantal Rijks- duitschers tengevolge van onbekend heid met deze verordening, in het bij zonder bij verhuizing binnen Neder land en naar het buitenland, de bepa lingen dezer verordening niet naleven. Ik roep derhalve alle tot aanmelding verplichte personen, onder verwijzing naar de bij de verordening bedreigde straffen, op, zich bij het bureau van deft politie-officier bij den gevolmach tigde van den Rijkscommissaris voor de provincie hunner woonplaats bij vestiging uit het buitenland, bij ver huizing binnen Nederland en bij ver trek naar het buitenland schriftelijk of mondeling aan te melden. Deze verplichting geldt ook voor per sonen. die tot het Duitsche volk be- hooren, maar in het onzekere zijn be treffende hun nationaliteit of als sta- tenloos worden aangemerkt. De ver plichting tot aanmelding geldt even eens voor Duitschers uit het vroegere Oostenrijk, voor Sudetenduitschers en voor Volksduitschers uit de Oostgebie- den. De verplichting tot aanmelding be staat ook voor het geval, dat personen ter vervulling van hun dienstplicht voor de weermacht worden opgeroe pen. Bij minderjarigen is de wettelijke vertegenwoordiger, eveneens wanneer hij zelf geen Duitscher ls, voor de na koming van deze verplichting tot aan melding verantwoordel'ik. Aanmelding kan mede geschieden bij de hulpregistratiebureaux bij de „Orts- gruppen der N.S.D.A.P." SS-Obcrgruppenführer und General der Polizei. gct. RAUTER. nomen kan worden dat verscheidene dezer schepen verloren zijn gegaan. Lukraak neergeworpen bommen. In den middag van 1 April vloog een formatie Amerikaansche bommenwer pers onder bescherming van jagers Boven Zuidwest-Duitschland. Bij een meestal gesloten wolkendek wierp de vijand op verschillende plaatsen luk raak bommen neer, die geringe schade en verliezen onder de bevolking ver oorzaakten. Een deel der bommen viel op Zwitschers geb'ed 21 Amerikanns"he vliegtuigen, voor het meerendeel vier motorige bommenwerpers, werden neergeschoten. Storingsvluchten van enkele Britsche vliegtuigen waren in den afgeloopen nacht gericht op West en Midden-Duitschland". Legerbericht van Zaterdag. Het Duitsche weermachtbericht van Zaterdag luidde: De afweerslag in het zuiden van het Oostelijke front tusschen den Beneden loop van den Ookrainschen Eo^e en den Proeth en ten zuidwesten van Proskoe- rof, bij Stanislau, om Tarnopol en in het gebied van Brody dvun in he"<"e wisselvallige gevechten voort. De Bols jewieken leden opnieuw zware verlie zen en verloren 38 pantserwagens en 20 stukken geschut. In de gevechten heb ben zich de Silezisch-Saksisch-Oost- marksche 384e divisie infanterie onder bevel van luit.-generaal de Salengre- Drabbe en de brigade stonngesoh 2"9 bijzonder onderscheiden. De comman dant van een regiment grenadiers, kolo nel Philippi, heeft zich onderscheiden door bijzondere dapperheid. Bii en ten noorden van Kowel zii~) hevige vijandelijke aanvallen mislukt. Tegenaanvallen van onze troepen won nen ondanks toenemend vijandelijk ver-* zet terrein. Tusschen den Dnjepr en Tsjaussy werden sterke plaatselijke aanvallen van de Sovjets afgeslagen. In een tegenaanval werd een penetra- tïeplek na hevige gevechten gezuiverd. Ten zuiden van Pleskau gingen de Sovjets met krachtige ondersteuning van pantserwagens en slagvliegers tot den aanval over. Hun doorbraakpogin gen werden in verbitterde gevechten veri,ideld en plaatselijke penetraties werden afgegrendeld, waarbij 18 vijande lijke pantserwagens werden stukge schoten. In Italië mislukten verscheidene vij andelijke aanvallen op het oostelijke deel van Cassino. Stoottroepen bliezen vijandelijke nesten van verzet en ge vechtsstellingen op. Opslagplaatsen van munitie werden door onze artillerie in brand geschoten. Eenige vijandelijke stoorvliegtuigen vlogen in de late avonduren van 31 Maart boven West-Duitschland. Aanval op convooi afgeslagen. Escortevaartuigen der marine hebben ir den afgeloopen nacht voor Terschel ling aanvallen van Britsche torpedo- motorbooten op een Du'tsrh ronvoo af geslagen en daarbij van vier aanvallen de booten drie zwaar beschadigd. An dere escortevaartuigen schoten voor den Door het Staatsboschbedrijl te een aanvang gemaakt met het verzenden van een paar mlllioen boomen, die bestemd zijn voor de beplanting der uitgestrekte «vegen ie den Noord- Oostpolder Een zending boomp es wordt In eeri der havens van den Noord-Oostpolder uitgeladen CNF/W P Zeil'«maker/Pa* m mond van de Somme twee vijandelijke torpedomotorbooten in brand. In dep strijd tegen de Britsch-Ameri- kaansche aanvoervloot hebben marine en luchtmacht in de maand Maart. 29 koopvaardijschepen met een gezamen lijken inhoud van 156 000 brt. tot zinken gebracht. 31 andere schepen met een gezamenlijken inhoud van 176.000 brt. werden door treffers van bommen en torpedo's beschadigd. Vele van deze schepen moeten als verloren beschouwd w arden. Aan vijandelijke oorlogsbodems wer den 22 torpedojagers en escortevaartui gen, twee onderzeebooten en 12 torpedo motorbooten tot zinken gebracht. Vier torpedojagers en 15 torpedomotorbooten werden ten deele zoo zwaar beschadigd, dat ook zij als verloren beschouwd moe ten worden. Het Roemeensche leger bericht. BOEKAREST, 2 April (D.N.B.) Het opperbevel van het Roemeensche leger deelt met betrekking tot den toestand in de oostelijke Roemeensche gebieden mede: In Noord-Bessarabië sloegen Duitsche troepen ten oosten van Hotin door pantserwagens gesteunde vijandelijke aanvallen af. In het gebied Czernowitz- Storojinetz geen bijzondere krijgsopera ties. Tusschen Proeth en Jij ia werden de tegenacties der Roemeensche troepen in den 'oop van 31 Maart voortgezet «p zij ontwikkelden zich met succes. Vijande lijke strijdkrachten, die de Jijia op ver scheidene plaatsen bereikten, werden in tegenaanva''en op den Proeth temm worpen. Pogingen van den vijand om zich door verscheidene krachtige aan vallen een weg naar Jassy te banen, werden door Roemeensche en Duiti chc troepen verijdeld. Kleine penetraties, die de vijand tot stand wist te brengen, werden door tegenaanvallen opgeruimd. I. Centraal-Bessarabië vordert de tegenaanval der Duitsche troepen, die den vijand naar het noorden terug werpen, met succes. In de richting van den Dnjestr in den sector ten noorden van Saraceni en ten zuiden van Rezina onbelangrijke ge vechten Van de Krjm en de kust aan de Zwarte Zee valt niets te melden. Assurantie-tusschenpersonen. De Secretaris-Generaal voor Bijzon dere Economische Zaken deelt mede, dat hij besloten heeft de aanmelding bij de bedrijfsgroep „Makelaars in surantiën, assurantiebezorgers en surantie-agenten". die oorspronkelijk slechts tot 24 Dec. '43 openstond, op nieuw open te stellen gedurende de maand April. Ter toelichting dient het volgende: Krachtens het in Dec. j.1. gepubli ceerde besluit is het bedrijf op genoem den datum gesloten verklaard en werd bepaald, dat slechts zij die zich bij ge- noemde bedrijfsgroep zouden hebben 1 aangemeld, tot nader order met be middelen van assurantiën zouden kun nen doorgaan. De aandacht zij er op gevestigd, dat de aanmelding op zich- zelve geen recht op het lidmaatschap der bedrijfsgroep schept. Het is inmiddels gebleken, dat na de sluiting van den aanmeldingstermijn van 24 Dec. 1943 een aantal assurantie- tusschenpersonen kenbaar heeft ge maakt zich alsnog te willen aanmelden en dat er aanleiding bestaat om aan te nemen, dat een aantal assurantie- tusschenpersonen te laat heeft kennis gekregen van voornoemd besluit, dan wel van de strekking daarvan, of wel omtrent die strekking onjuist is voor gelicht en achteraf zich nog zou wil- 'en aanmelden. Om deze redenen is de nieuwe ter mijn toegestaan en komen de nieuw- aangemelden op gelijken voet met hen, die vóór 24 Dec. 1943 aan hun ver plichtingen voldeden, te staan. Mede in verband daarmede is de reeds verleende algemeene ontheffing van de verboden tot bemiddeling, pro visie geven en ontvangen van 1 April tot 1 Juli 1944 verlengd. Zij, die anders dan uitsluitend indien zich daartoe voor hen een gelegenheid voordoet assurantie bemiddelen moe ten er zich van bewust zijn. dat deze hernieuwde openstelling thans de laat ste gelegenheid tot aanmelding biedt. Voor het overige gel'even de be trokkenen nu dus rustig af te wachten, wat voor hen de gevolgen zullen zijn van de materieele saneering van het assurantie-bemiddelingsbedrijf, waar over overleg tusschen de drie bedrijfs groepen en den verzekeringsraad gaan de is en waarover zoo spoedig moge- 'ijk nadere mcdcdcclingen zullen ver schijnen. In elk geval loope men op deze na dere mededeelingen niet vooruit door thans reeds verzekeringsportefeuilles over te dragen. Dit heeft geen enkelen zin en schept slechts onrust. Eener zij ds stake men dus het plaatsen var~ advertenties ter zake, anderzijds wer ke men onder geen voorwaarde med^ aan portefeuille-overdracht. O.S.V. klopt K.F.C. opnieuw en mag nu promotiewedstrijden spelen. Helder stelde opnieuw teleur. Dc strijd om den landstitel heeft twee onverwachte uitslagen opge leverd: VUC en Hcerenveen, beide op bezoek bij andere kampioenen, «visten duidelijke overwinningen te behalen! Voor Heracles is dat wel een zeer koude douche, want de Twcntsche club is nu al vijf punten kwijt en heeft practisch geen kans meer. Voor Longa is het begin wat teleurstellend, want het speelde te gen een niet al to sterke ploeg en kon het, ondanks terreinvoordeel, niet tot een overwinning brengen. VUC staat er nu goed voor met vijf winstpunten uit drie wedstrijden. Er was meer, dat een verrassing genoemd moet worden. Zoo verloor KFC op eigen terrein opnieuw van OSV met 1—2 en de groote Koogsche zal dan ook het volgend seizoen in de 2e klasse moeten doorbrengen, 't Valt ons tegen van KFC. dat In de compe titie de sterkste ploeg was, doch in beide beslissende wedstrijden tegen OSV faalde. De vraag is nu maar. of OSV een kans heeft tegen den kam pioen van de 2e klasse B. Een onmoge lijke taak hebben de Oostzaners nietl Ook Helder stelde teleur. Na de on verdiende nederlaag van verleden week tegen ZVV had men algemeen een' overwinning verwacht o> Zaandijk en dit temeer, omdat Helder technisch de beste der drie ploegen is. 't Werd ech ter een gelijk spel en dat is natuurlijk niet voldoende, om een goede promo tiekans te maken. Wel is nog niet alles verloren, maar toch zijn de kansen voor de beide Zaansche clubs heel wat gestegen door dit zwakke begin van Helder. LSVV schijnt niet meer zoo slecht te zijn als verleden jaar. Toen werd deze Langedijker club onbetwist kampioen nu moest ze de eer laten aan Wierin gerwaard. De Langedijkers hadden Zondag bezoek van de jongste kam pioen en moesten met een gelijk spel tevreden zijn. Dat ziet er dus niet best uit voor LSW, dat nog bij Wieringer- u-d op bezoek moet. "c mogen hier nog wel even ver- me'den. dat het aloude HVV algemeen kampioen der 2e klasse A in afd. II "cworden is en dus vier promotiewed- trijden mag spelen. De Haagsche heeft dus een mooie kans. om weer terug te koeren naar de le klasse! De crisis nadert, doch is niet schrikaanjagend. Rijksminister dr. Göbbels heeft Vrij dagavond het woord gevoerd op een groot appèl van de Berlijnsche partij leiding, dat de Kreis- en Ortsgruppen- lelter alsmede de leiders der onderat- deelingen van de Nat. Socialistische Arbeiderspartij in een traditioneels Berlijnsche vergaderzaal vereenigde. In zijn met krachtig applaus ontvan gen en door herhaalde stormachtige betuigingen van instemming onderbro ken rede over de politieke en militaire situatie wees dr. Göbbel^ er op, dat ondanks vele onvermijdelijke tegen slagen, die Duitschland in dezen oor log heeft moeten ondervinden, de opzet der Duitsche operaties reeds thans tot de grootste historische resultaten heeft geleid. Het is een feit, dat al te gemakkelijk vergeten wordt, zoo constateerde de minister onder aanhoudenden bijval, dat het Duitschland is gelukt, den ring te verbreken, dien de vijanden van Duitschland in 1939 om het Rijk hadden gelegd. Toen is de positie van Duitsch land zeer gevaarlijk geweest, en even heeft het er naar uitgezien, alsof Duitschlands vijanden de om den hals van het Duitsche volk gelegde lus nog maar behoefden aan te halen. Dit ern stige gevaar zijn wij thans te boven gekomen. De vijand staat ver voor de Duitsche grenzen. Overgaande op den militairen toe stand, wees de minister er op, dat het Oostelijk front slechts een gedeelte vormt van het geheele gebied der Duit sche oorlogvoering. Men kan derhalve de ontwikkeling in het oosten slechts juist beoordeelen in samenhang met Adcrc belangrijke operatieve taken. Welker oplossing in het kader van het totale Duitsche strategische plan ver wacht kan worden. Even doorslagge vend als de Duitsche handhaving m het; oosten is, dat, wanneer de Engel- schen en Amerikanen in het westen een invasiepoging zouden ondernemen, zij met bebloede koppen worden afgesla gen. Daarin kan het keerpunt van de zen oorlog liggen. Wanneer de vijand in dit opzicht zich nog aan illusies over geeft, dan is reeds het voorbeeld van Cassino geschikt om hem een zeer kwade ontnuchtering te bereiden, en wanneer de Engelschen en Amerikanen zich met de hoop blijven vleien, dat het Duitsche jachtwapen niet meer aanwezig is, dan hebben zij reeds thans in toenemenden omvang het tegendeel van deze illusie beleefd. Zonder twijfel zouden zij bij een invasie op alle ge bieden op Duitsche reserves stuiten van welker omvang zij zich thans blijk baar, althans naar hun uitlatingen te oordeelen. geen of slechts een onvol doende voorstelling kunnen maken. Onder stormachtige instemming van de vergadering bgtoogde de minister, dat hij er vast van overtuigd is, da', wanneer in het westen de groote be slissing rijpt, de Duitsche oorlogsleiding dien toestand souverein zal weten le overwinnen. Met enorme schreden gaan wij thans in de politieke en militaire ontwikkeling van den oorlog naar de groote crisis toe. Die crisis heeft ech ter voor den politiek geschoolden mensch evenmin iets schrikachtigs, als voor een bekwamen arts de crisis in een ziekteverloop. Zelfvertrouwen. Met hetzelfde vertrouwen en dezelf de zelfverzekerdheid, die zijn andere uiteenzettingen kenmerkten, behandelde dr. Göbbels ten slotte ook hel vraag stuk van den luchtoorlog. Het valt nir-t te bestrijden, zoo zeide hij, dat de vij andelijke terreur het Duitsche voik zware beproevingen oplegt en smarte lijke offers vergt. Dat verandert even wel niets aan het feit dat hel Duitsche volk die terreur moet doorstaan. Zelfs de luchttcrreur is voor het Duitsche volk nog heter te verdragen dan een vernietigende vrede, zooals de vijanden dien het Duitsche volk hebben toege dacht. Overigens heeft de ervaring ge leerd, dal men het met inspanning van alle krachten ook met de moeilijkste problemen van den luchtoorlog kan klaarspelen. Zelfs de Duitsche wapen- productie hebben de Engelschen en Amerikanen niet essentieel vermogen U storen. Deze uiteenzettingen van den minis ter werden door de vergadering met den krachtigsten bijval ontvangen, een bijval die zich voortzette, toen dr. Göb bels met woorden van de grootste er kentelijkheid hulde bracht aan de voor treffelijke houding der bevolking in de gebieden van den luchtoorlog. Onge schokt, en zonder le wankelen, heelt onder hen ook de Rijkshoofdstad alle beproevingen die met de vijandelijke luchlterreur gepaard gingen en alle moeilijkheden verdragen. Ik zelf, aldus dr. Göbbels, ga er Irotsch op. in dezen moeilijken tijd aan het hoofd van deze dappere stad te staan. 102-jarige overleden. In den leeftijd van 102 jaar is Zater dag in de Rusthocve te Purmersnd overleden mevr. GörlachRauh, een der oudsten van ons land. Verduistering door penningmeester van liegrafenisvereeniging. De politie te Hoogezond heeft aangehouden H. H., pen ningmeester bij de begrafenisvereenlglng Hoogezand, wegens verduistering van 2000 gulden. Hij is ter beschikking van den officier van justitie te Groningen gesteld Geheime distil'eerderij ontdekt. Bij den landbouwer K. onder Barchem. ge meente Laren (Gelderland) is door, de marechaussée een geheime distilleerderij ontdekt, "t Toestel, dat in den fornuispot was gemonteerd en waarmede op groote schaal jenever kon worden gestookt, Is In beslag genomen met ongeveer 300 li ter gistende grondstof, welke uit rogge bereid was. Verduister van 20.30-7.00 u. 4 April: Zon op 7.09. onder 20.19 u. Maan onder 6.04, op 15.4! u. Groote vernielingen inde stad Op 1 April 1941, van des ochtends 10.30 uur af, hebben Amerikaansche bnmmcn'.v-'-n-rs. in fn-— -J,-q ic\ "0 toestellen sterk, over de Zwitserschc kantens Thurgau en Schaffhausen gevlogen. Aldus een officieel Zwitscrsch communiqué van Zaterdag 1 April, dat als volgt verder gaat: „Tegen 11 uur werden bommen geworpen op Schaffhausen. In de buurt van het station en in de stad ontstonden ver scheidene branden. Het spoorwegverkeer over alle naar Schaffhausen loopende spoor lijnen is voorloopig stopgezet Nader werd nog gemeld: Tegen 11 uur cirkelden boven de stad een dertigtal Amerikaansche bommen werpers, die uit de richting Frauenfeld kwamen. Velen stonden op straat naar de vliegtuigen te zien. Plotseling werd een vreeselijke ontploffing gehoord. Tegen 14 uur werden branden gemeld in Flurlingen en Feuerphalen. In Schaff hausen stonden de kan* garenspinnerij, de leerfabriek, een lakenfabriek, een rijwiel fabriek, de electrische centrale, de aardewerkfabriek en het Roomsch- Katholieke vereenigingshuis in brand. Ook het hoofdbureau van politie werd ernstig getroffen. De chef der politie kwam om het leven. Het aantal dooden bedroeg toen 22. Een groot aantal men- schen werd gewond. Nog meer dooden. In de hoofdstad verscheen De Bund' met een extra-editie over den aanval op Schaffhausen. In grooten opmaak maakte het blad melding van zware schade en talrijke slachtoffers. Het meldde, dat ook het oude museum met zijn kostbaarheden in brand stond. Blijk baar was ook ernstige schade aange richt door breuken in de waterleiding. Het blad meldt voorts, dat de chef van het militaire departement. Bonds raad Kobelt, zich naar Schaffhausen had begeven. De regcering zal haar standpunt bepalen, zoodra volledige rapporten zyn ontvangen. Ongetwijfeld zullen dc noodige diplomatieke stappen ge daan worden. Daarna zal natuurlijk volledige schadevergoeding gcëischt worden, maar beslister dan tevoren zal het noodig zijn, garanties tegen herhaling van dergelijke voorvallen te eiscben Volgens uit Schaffhausen aangekomen ooggetuigen, aldus meldt het Berner Tageblatt, is het aantal dooden tot 150 gestegen. Voor het plaatskaartenbureau van het station werden 20 menschen ge dood. In een treil, kwamen 8 personen om het leven Een bom kwam terecht op het Marktplein, waar markt werd gehouden: het aantal slachtoffers hier is nog niet bekend. Andere ooggetuigen verklaren, dal Schaffhausen een vreeselijken aanblik biedt. Het lijkt, of de geheele stad in vlammen staat. Bijzone i. ,«-r het bombardement van het station ge weest. Bij Flurlingen zijn fosforbommen op den weg gevallen. Verbijstering en verontwaardiging. De Zwitsersche bladen verklaren in hun Zondagedities dat het aantal slacht offers in Schaffhausen nog niet to overzien is. Volgens de laatste berichten worden nog steeds gewonden uit de puinhoopen geborgen. De Tribune de Lausanne verklaart bovendien, dat ook „over dc omstandig heden van het bombardement en over het doel der piloten, die dood en verderf gezaaid hebben, in de vreedzame stad aan den Rijn, nog niets gezegd kan worden". Wel echter kan men reeds uit drukking geven aan de verbijstering en de smart, die deze catastrofe in het land heeft teweeggebracht. Voor den eersten keer is een stad van ons land zwaar gebombardeerd. Het is de zwaarste aan slag op ons neutrale land sedert het be gin van den oorlog. De Suisse verklaart, dat in geheel Zwitserland smart en verontwaai-diping spererhen Sedert 't begin van den oor log heeft Zwitserland nog nooit een zoo bloedigen dag beleefd. Het weinige wat wij weten is voldoende: meer dan vijf tig dooden. meer dan 100 gewonden, kerken, fabrieken, officieele gebouwen en woonhuizen vernield, het cultureele werk van verscheidene generaties bin nen enkele minuten vernietigd. Het is een wreede ironie van het lot. dat de Londensche Times een dezer dagen met zorgvuldig gekozen woorden onze onbe rispelijke neutraliteit heeft erkend en da4 nu gisteren de Amerikaansche lucht macht een van onze schilderachtigste steden heeft verwoest. DfSTRIRÏITIENïF.UWS. EXTRA ZEEP VOOR VUILEN ARBEID. In het begin van dit jaar is de ver strekking van extra zeep voor vuilen arbeid, welke voordien per twee kalen dermaanden geschiedde, omgezet in een verstrëkking per twee distributieperio den. zulks om distributie-technische redenen. Deze maatregel heeft tenge volge, dat belanghebbenden per jaar 61/» verstrekking zouden ontvangen, tegen voorheen 6 verstrekkingen. Immers, een jaar bestaat uit 12 ka lendermaanden, doch 13 distributie- perioden Aangezien men dus bij het nieuwe systeem teveel ontvangt, zal dit surplus worden genivelleerd en wel door de verstrekking een periode op te schorten In verband hiermede wordt aan belanghebbenden in overweging ge geven er rekening mede te houden, dat zij met de hun voor het tijdvak van 14 Mei t'm 8 Juli a.s. (6de en 7de distri butieperiode) toe te wijzen extra zeep moeten toekomen tot 6 Augustus a.s., aangezien de volgende verstrekking zal plaats hebben voor de 9de en 10de distributieperiode (6 Augustus t/m 30 September ja.s.) PETROLEUM VOOR KOOKDOELEINDF-N. Van 2 tot en met 26 April 1944 geeft elk der met „21" en ..22" genummerde bonnen van dc bonkaart U 403 voor kookdoeleinden, recht op het koopen van een liter petroleum. INLEVERING GROENTEBON. Inwoners van gemeenten, waar klan- lenbind'ng voor groente geldt, dienen bon „Groente 5de periode" van 2 tot 8 April a.s. in te leveren bij den hande laar, van wien zij van 16 tot en met 13 Mei a.s. groente en fruit wenschen te betrekken. GEEN FOTO'S IN CORRESPONDEN- TIEFORMULIEREN. 's-GRAVENHAGE. Het Neder- landsche Roode Kruis vestigt er de aandacht van belanghebbenden op. dat geen foto's mogen worden ingesloten in de correspondentieformulieren (de z.g. 25-woorden brieven) van het Ng.- derlandsehe Roode Kruis noch in die van het correspondentiebureau (bur gers). noch in die van het informatie bureau (militairen). GEEN HUIS-AAN-HUIS-BESTELLING MEER. De gelegenheid tot huis-aan-huis- jestelling van ongeadresseerde stukken - behoudens voor bepaalde drukwer ken wordt voorloopig buiten wer king gesteld. Bekerwedstrijden De Kennemers speelden voor de- tweede maal gelijk, nu tegen DWV. dat dus blijkbaar niet zoo sterk is als eerst verwacht werd. Alcmaria bleek niet opgewassen tegen het op volle toe- Z0 ia*" JOOJJ3A ua asa apuapds ua.i Watervogels verloor van Schagen met 1—2 en Succes wist het in Oudkarspe! al evenmin tot een overwinning te brengen: het verloor met 1—2. In Hoorn speelde Always Forward gelijk tegen Hollandia! Hollandia was veel sterker, maar moest tegen elf verdedigers vech ten en dat ging niet. 't Bleef 0—0 Overigens zie men de uitslagen. Wedstrijd! ragmentc*. Abe Lenstra en de zijnen liepen te gen Heracles hard van stapel en had den binnen het kwartier reeds eer 3—0-voorsprong veroverd! Toen namen de Friezen het wat kalmer op en waar Heracles geen oogenblik behoorlijk spel kon ontplooien, viel de wedstrijd zeer tegen. Slechts één doelpunt kon gemaakt worden en de rust kwam met 3—1 voor Heerenveen. Na de hervat ting werd het een zeer matige vertoo ning, die nauwelijks le klas genoemd kon worden. VUC won dus van Longa! Maar 't was geen overtuigende zege van de Haagsche ploeg. Wel waren de gasten iets sneller en hadden zij in de eerste helft een klein overwicht, dat met één doelpunt beloond werd. doch in de tweede helft bleek Longa veel sterker. Het viel steeds weer aan en alleen dank zij een geslaagden uitval, die VUC's tweede doelpunt opleverde, kon de Haagsche aanhang tenslotte juichen KFC—OSV l-4>. De tweede beslissingswedstrijd om het kampioenschap der tweede klasse A in district I tusschen KFC en OSV stond niet op hoog peil. Niettegen staande de Koogers veelal in de meer derheid waren, won OSV met 2—1. Reeds spoedig na het begin doelpunt te OSV door Dll met een kopbal. KFC viel geducht aan en wist na een half uur door Lamie gelijk te maken (1—I). De tweede helft vertoonde hetzelfde spelbeeld. KFC was het meest aanval lend. doch weer nam OSV door Zou tendijk de leiding (1—2), met welken stand ook het elndo kwam. De stand in de kampioenscompetitie is thans: VUC 3 2 1 0 5 7-3 Volewijkers 1 1 0 0 2 d— l Heerenveen 2 1 0 1 2 5—5 Heracles 3 0 1 2 1 5—10 Longa 1 0 0 1 0 0-2 VoeHbal'iïMatren. Kampioenschap van Nederland; LON GAVUC 02; HeraclesHeerenveen 13. District I. Tweede klasse A: KFC- OSV (k) 1—2 (O. kamp.) Tweede klasse B: HVCVrienden schaar 32. District II. Tweede klasse A: Quiek HVV (k) 2—1 (H. kamp.) Tweede klasse B: UnitasNeptunus (Vl 1—3 (N. hmn' District I. Promotlecompetitie derde klasse: HelderZaandijk 11; TOG Raoiditas 50. Promotiecompetitie vierde klasse: Zil vermeeuwenZaanlandia 0—2; RODI Allen Weerbaar 01. 4e klasse A: LSW—W'waard 2—2. BEKERWEDSTRIJDEN. District I: De KennemersDWV 11; A'^maria V-'rix—VSV *—9.: Hw'em- AFC 11: Hilversum't Gooi 12; Vo- lendamWFC onb.: Blauw WitZFC 5—0: Hercules—RCH 2—1: UW—Storm vogels 2—0: DWS—Zecburgia 1—0; AiaxWatergraafsmeer 41; Velox—de Spartaan 11: WatervogelsSchagen 2: BKCHRC onb.; OudesluisSiibe- karsnel onb.: DTSSucces 21: SEW WW 41: Always ForwardHollandia 00: AndiikSnorters 12; USVU Electra 13; CSVUitgeest onb.: Zee vogelsAssendelft onb.: DEMGVO onb.; KW—Verkade 2—0; WSV 1930— Terrasvogels 13: KinheimIEV 12: WBOnze Gezellen 31. L. S. V. V.—WIERINGERWAARD »-£. De juiste verhouding. Met dezen uitslag mogen belde ploe gen tevreden ztJn. Wieringerwaard zal echter meer tevreden kunnen zijn dan LSW, dat zich de weelde veroorloofde om twee strafschoppen te missen. S. Met- tes nam ze allebei, maar Dukers kan bel de malen het gevaar bezweren. De ver dediging van LSW was beter dan die van Wieringerwaard, terwijl bij de gas ten de voorhoede beter was. Nadat Wieringerwaard had afgetrapt, ging het spel al gauw over en weer. Al spoedig bleek echter dat bij LSW de achterhoede niet gemakkelijk te passee- ren was. Aan den anderen kant was de verdediging niet zoo rustig. Na enkele mislukte aanvallen van LSW kon NiJ- man, die nu weer meespeelde, goed voor zetten en Van Leeuwen gaf de thuisclub de leiding, l—O. Bij een aanval van Wie ringerwaard ontstond een misverstand In de LSW-verdediglng en zoo kon de bal in het leege doel geschoten worden, 1—1. LSW wist echter onmiddellijk door Kos de leiding te hernemen. Na de rust werd er door beide par tijen goed aangepakt, zonder dat mem het doel kon vinden. Wegens haken kreeg LSW een strafschop te nemen, maar Mettes nam den schop niet zuiver en Du- kers keerde den bal. Even later kreeg LSW weer een strafschop te nemen, maar ook nu nam Mettes hem slecht en weer keerde Dukers het gevaar. Wierin gerwaard gooide er een schepje op en bij een aanval was het de rechtsbuiten die de partijen op gelijken voet bracht. Met dezen stand kondigde de goed lei dende II. Roedolf het einde aan. KAMPIOENSCHAPPEN VAN DEN JEUGDSTORM. Te Amersfoort organiseerde de Natio nale Jeugdstorm de landelijke handbal en hockeykampioenschappen, waarbij ieder gewest van den Jeugdstorm ver- •egenwoord'gd vas door een handbal- ploeg van Stormers en e*n hockeyploeg van Stormsters. De ui'slagen wa~en: Handbal: Nrd.- Holland-Nrd.-Brabant 1 Zd.-llol- land-Drante-Overijtrl 3-0; Nrd.-Bra- bant-Drente-Overijsel 7-4; Nrd.-Hol- land-Gelre Sticht 4-1 Finale: Nrd -Hol- land-Zd.-Holland 3-1 Hockey: Nrd.-Hollani-Nrd.-Brabant 5-0; Zd.-Holland-Drente-Overijsei 2-1. Nrd.-Brabant-Drente-Overijsel 2-0; Nrd.-Holland-Gelre Sticht 6-0 F:nale Nrd.-Holland-Zd.-Holland 3-h.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1