NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Zware gevechten aan het Oostfront. DE STRIJD OM NOORD-HOLLAND. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 4 APRIL 1944. SCHAGER EDITIE. 83c Jaargang, No. 80, 2 pagina's. Advertentie - t a r I ef Prijs der gewone advertenties fn deze Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor dc geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Bolsjewistische aanvallen op Kowel mislukt. Geen nieuws van Ital. front. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 2 April. (DNB). - Het op perbevel der weermacht maakt be kend: Ten Westen van Otsjakof werden pogingen van den vijand om over te steken verijdeld. Ten Westen van Be- vesowka werden vrij sterke aanvallen der bolsjewieken a/geslagen. In een penetratieplek zijn nog zware gevech ten aan den gang. Tusschen Dnjestr cn Proeth en in het gebied van Tsjernowitz, ten Noorden van den Dnjestr, duren de zware gevechten voort. Bij Stanis- lau wierpen Hongaarsche troepen vijandelijke strijdkrachten in een tegenaanval terug. Het garnizoen van Tarnopol heeft verder stand gehouden tegenover uiterst zware vijandelijke aanvallen en tien vij andelijke tanks vernield. Daarbij heeft zich luitenant Iloepfl, batte- rijcommandant van een brigade stormgeschut, onderscheiden door bijzondere dapperheid. Herhaalde aanvallen der bolsjewie ken op de stad Kowel mislukten door den vastberaden tegenstand der verde digers. In het gebied ten Noorden van de 6tad hebben onze troepen verschei dene belangrijke heuvelstellingen in genomen. In de gevechten der laatste dagen hebben zich hier de SS-Ober- sturmführer Nikolussilek, compagnies commandant van een^jsantserregiment, en de Obergefreite Pollack van den staf van een regimentgrenadiers bij zonder onderscheiden. Tusschen den Dnjepr en Tsjaussy heb ben de onder bevel van generaal der infanterie von Tippelskirch en gene raal der artillerie Martinek staande troepen in zware gevechten van zeven dagen doorbraakpogingen van 17 vij andelijke divisies infanterie, één ge motoriseerde en twee pantserbrigades De strijd aan het Oostelijk front. BERLIJN. 3 April (DNB). Naar dc militaire correspondent van het DNB. Martin Hallensleben. schrijft, vraagt het Z. deel van het Oostelijk front nog steeds de voornaamste belangstelling. Belde oorlogvoerende partijen vechten daar om voor zichzelf de operatieve bewegingsvrijheid te behouden. Dit moge, gezien het zich voortdurend naar het Westen verschuivende front para doxaal schijnen, doch is het niet. De bolsjewisten bewijzen daardoor, dat hun aan consolidatie van het bereikte minder gelegen is dan aan handhaving van hun voorwaartsbeweging ten kos te van de steeds noodzakelijker wor dende operatiebeveiliging. Zij doen dit door formaties na formaties in dit ge bied te werpen, daarbij aannemend, dat de wijkende Duitschers toch nog in het voorgebergteterrein beslissend ge slagen zouden kunnen worden. Vast staat echter, dat hier de Duïtsche wil domineert zich de operatieve bewe gingsvrijheid onder geen omstandighe den uit handen te laten nemen. De Duitsche operaties schijnen alleen op het oude principe der vorige jaren in gesteld te zijn: In het Noorden stel lingoorlog, in het Zuiden bewegings oorlog. Het feit blijft bestaan, dat het den bolsjewisten, ondanks het massa le troepengebruik, niet gelukt is in het Noorden verder te komen dan tot de verdedigingslijn, die de Duitschers voorloopig hadden vastgesteld: Nar- waPleskauNewelWitebsk, en dat het Z. voortdurend in beweging bleef. De gevechten in het Z. worden door twee factoren bepaald, ten eerste door den voor en na krachtigen offensieven wii der bolsjewisten, ten tweede door de verdere uitwijkingsbewegingen der Duitschers en door de Duitsche tegen- manoeuvres, die op bepaalde brand punten buitengewone intensiteit ver- toonen. Het Sovjetrussische Z. offensief valt in drie deelen uiteen. De eene opera tie is gericht tegen den Duitschen O. vleugel en heeft oogenschijnlijk Odessa ten doel. De tweede gaat tegen het Duitsche centrum en heeft ongeveer Jassy en Kisjinef tot doel. De derde is gericht op den Duitschen W. vleugel met richting naar Lemberg. In het centrum bieden hier vooral de Roe- meensche troepen, schouder aan schou der mei de Duitschers een tegenstand, die, vooral gezien de stormloopende Sovjetmassa's, tot dusver met een op merkelijk succes bekroond werd, zoo wel wat betreft de verzwakking van de kracht van den tegenstander door decimeering van de vijandelijke divi sies als in operatief opzicht. Op het oogenblik woeden hier sneeuwstormen, terwijl de geheele Z. sector in het teeken van een nieuwe vorstperiode staat. Interessant is ook de afloop van den slag tusschen Dnjepr en Tsjaussy, die zeven dagen duurde en tot een volle dig afweersucces der Duitschers leid de. In elk geval zijn de bolsjewisten niet verder gekomen, evenmin als in het gebied ten Z. van Pleskau. waar zich sedert eenige dagen een nieuw zwaartepunt hunner doorbraakpogin- gen heeft gevormd. Uit het strijdgebied van Netluno Ame>\ksche krijgsgevangene' worde» door valschermjagers noa de ia nelplaats gebracht PK Oppitz/PBZ/R/P n» verijdeld en daarmede een schitterend afweersucces behaald. De bolsjewie ken leden uiterst zware, bloedige ver liezen. Bij deze gevechten heeft zich de Silezische 18de pantser-grenadiersdivi sie onder bevel van generaal-majoor Zutavern bijzonder onderscheiden. Ten Zuiden van Pleskau hebben de bolsjewieken opnieuw aangevallen met versch aangevoerde divisies en met steun van talrijke tanks en slagvlie gers. Zij werden met zware, bloedige verliezen afgeslagen en verloren 57 tanks. Slagkruisers en gevechtsvliegers hebben met bijzonder succes de af- weergevechten van het leger gesteund. Alleen in dit gebied werden 32 vijan delijke vliegtuigen in luchtgevechten, twee andere door afweergeschut ver nield. Bewakingsvaartuigen der mari ne hebben in de Finsche Golf wederom zes bolsjewistische bommenwerpers neergeschoten. In Italië zijn ook gisteren geen ge vechtshandelingen van beteekenis voorgekomen. Bij een aanval van Amerikaansche bommenwerpers op plaatsen in Zuid- oost-Duitschland werden bij felle luchtgevechten 54 vijandelijke vliegtui gen, waarvan 50 viermotorige bom menwerpers, vernietigd. In Steyr is schade ontstaan. Roemeensch legerbericht. BOEKAREST, 3 April (DNB). Het Roemeensche opperbevel publiceert het volgende weermachtbericht: Van de Krim en de kust der Zwarte Zee wordt geen bijzondere gebeurtenis gemeld. In het centrale deel van Bessarabië heeft de tegenaanval der Duitsche troepen gisteren den vijand terugge slagen. die wederom aanviel op de spoorlijn JassyKishinef. Ten Noorden van Jassy is door een energieke actie onzer troepen bijna overal de vijand over de Jijia terugge worpen. In den sector Todireni—Noord-Do- rohoi Storojinetz hebben zich slechts acties van verkenningstroepen voorge daan. Alle vijandelijke aanvallen op de stad Hotin zijn met groote verliezen voor den tegenstander door de Duit sche troepen afgeslagen. De positie van Turkije. BERLIJN, 3 April (ANP). In de Wilhelmstrasse werd heden in ant woord op een vraag inzake den stand der betrekkingen van Turkije en de Ver. Staten in verband met het be richt. dat de Amerikaansche olieleve ranties aan Turkije zijn stopgezet, verklaard, dat men van den stand der b'trekkingen niet op de hoogte is ge steld. Aan één feit kan echter niet ge twijfeld worden, n.1. dat zoowel het Turksche volk als de Turksche regee ring geen wijziging gebracht heeft in het tot dusver ingenomen stand punt, uit den oorlog te blijven en de neutraliteit te handhaven. Men ge looft er niet aan, dat Turkije zich door welke pogingen van druk of dreige menten ook. van deze politiek zal la ten afhouden. Luchtaanval od IW^aoesL BOEDAPEST, 3 April (D.N.B.) - Bij een terreuraanval, vanochtend door formaties Amerikaansche vliegtuigen op Boedapest ondernomen, werden ver schillende wijken getroffen. Reeds bij hun nadering werden de in vier golven uit het Z. en Z.W. aanvallende vlieg tuigen ontvangen met een hevig afwecr- vuur van het Hongaarsche en Duitsche luchtdoelgeschut. Bij helder weer lieten zij vooral in arbeiderswoonwijken hun bommen vallen. De bevolking leed verliezen. Van de ziekenhuizen werd vooral het hospitaal van St. Laszlo ernstig getroffen. Meer dan 30 groote brisantbommen vielen in het hospitaal, een aantal zitfc: vrouwen en kinderen en leden van het verplegend personeel kwamen om het leven, terwijl het gebouw vernield werd. De houding der bevolking was voor beeldig Met de militairen, politie, lucht bescherming en brandweer bestreden de Boedapesters eenige branden en namen zij deel aan het berglngs- en opruimings- werk. Duitschlands kracht. Zii ligt in die van het hart van den Duitschen mensch. Rede van Oberdicnstlcitcr Ritterbusch. ARNHEM, 2 April. - In een bijeen komst Zondagmorgen in het Rem- brandtthéater te Arnhem heeft de lei der van het Arbeitsbereich der N.S D.A.P. in Nederland het woord gevoerd voor leden van de partij, de weermacht, en genoodigden uit de Beweging. Hij bond zijn toehoorders nog eens op het hart, dat alle offers Duitschland nimmer klein zullen krijgen. Al smijt men met bombardementen nog zooveel kapot, Duitschland zal daardoor niet zwakker doch alleen sterker mogen worden. Oberdienstleiter Ritterbusch was van meening, dat dit de wil moet zijn om te overwinnen. Met den wil verze* men bergen. Ook al zou de vijand ma terieel de meerdere zijn. Over het le ven van volkeren is nog nooit beslist door materieele factoren. Beslissend ïs alleen, dat ieder bereid is de noodzakelijke offers te brengen cn men nimmertwijfelt aan de toekomst van zijn volk. In een moment van zwakte zal men altijd kunnen opzien naar het Duitsche front en naar den Führer, die- eens de verzekering gaf dat zijn wil al tijd vijf minuten langer zal volhouden dan die van zijn tegen 'ander. Dat hij tot het hart der aanwezigen had gesproken, bleek overtuigend ui' de wijze waarop aan het slot der bij eenkomst het door den Orts-gruppen- leiter ingezet „Sieg Heil" werd be antwoord. BEUr.SSLUITING OP GOEDEN VRIJDAG. 's-GRAVENHAGE. 3 April. De wnd. secretaris-generaal van het de partement van Financiën heeft be paald. dat de beurzen voor den Geld en Fondsenhandel op Goeden Vrijdag 7 April 1944 zullen zijn gesloten, als mede dat die dag voor de geldleenin- aen. als bedoeld in afdeeling III der Beursvoorschriften 1940. niet als werk dag zal beschouwd worden. VERHOOGING UITKEERING AAN FAMILIELEDEN VAN VRIJWILLIGERS BIJ DE WAFFEN SS (WIKING), SS WACHTBAXAILLON EN LANDSTORM NEDERLAND. Het SS Ersatz-kommando Niederlande, Korte Vijverberg 5, Den Haag, deelt me de: De uitkeeringen voor levensonderhoud aan familieleden van vrijwilligers bij bo vengenoemde formaties zijn belangrijk verhoogd. Aan echtgenooten van gehuwden die een inkomen hebben tot een bedrag van f 200.— per maand, wordt voor onder houd f 80.— per maand uitgekeerd. Bo vendien voor ieder kind tot 16 Jaar f23.— per maand. Verder vergoeding van huis huur voor het volle huurbedrag. De uitkeering wordt bij een aantal van bijv. drie kinderen beneden 16 jaar dan als volgt: Echtgenoote per maand f 80.3 kinde ren f 28.per maand is f 84.huur geschat per maand f25 of eventueel hoo- ger; totaal per maand f189.— Bovendien worden de verzekeringen vergoed voor het volle te betalen premie bedrag. De uit te keeren totale vergoeding mag echter niet meer bedragen dan 11/2 maal de vroegere netto verdiensten. Voor kinderen tot 16 jaar buitenshuis verblijvend wordt een vergoeding ver strekt van f 42.— per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar, voor zoover hun opvoeding nog niet voltooid is. wordt een uitkeering verstrekt van f 35.— per maand per kind. Bovendien genieten de gezinsleden der vrijwilligers extra levensmiddelen-toe slag. kolentoeslag, enz. Bij grootere inkomens worden naar verhouding grootere bedragen voor fami lie-onderhoud uitgekeerd. In enkele bijzondere gevallen kan na een ingesteld onderzoek een extra uitkee ring worden toegestaan. (Geboorte, sterf geval, ziekte, enz.) Ongehuwden kunnen ontvangen (even tueel voor de ouders) een bijdrage in het onderhoud ten bedrage van f 45.— per maand. De ongehuwde vrijwilligers kunnen over dit bedrag persoonlijk vrijelijk beschik ken. Zij kunnen het dus doen uitbetalen als onderstand aan hun ouders, kunnen het echter ook bijv. op een eigen bank rekening gestort krijgen, naar keuze. Deze bijdrage in het onderhoud of ter eigen beschikking wordt in alle geval len toegestaan. In plaats van deze bijdrage in het on derhoud wordt voor zoover de vrijwil liger voor het grootste gedeelte in het onderhoud van zijn ouders had te voor zien, kostwinnersvergoeding uitgekeerd en wel bij één ouder tot f70 per maand, bij beide ouders tot f 115.per maand Bovendien kan in bijzondere gevallen een huurtoeslag worden verleend. Buiten de bovengenoemde gezins- en andere uitkeeringen ontvangt de vrijwil liger zijn soldij, vrije voeding, kleeding Alle verdere inlichtingen zijn verkrijg baar en aanmeldingen kunnen geschie den bij het Ersatzkommando Niederlande. Korte Vijverberg 5, Den Haag en de Ne- benstellen:'Amsterdam, Dam 4; Heerlen. Saroleastraat 25; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé. Hengeloschestraat 30; Alk maar, Langestraat 56, alwaar voor de eerstdaags te houden keuringen eveneens gratis reisbiljetten voor de heen- en te rugreis verkrijgbaar zijn. De aandacht wordt er op gevestigd, dat zli die om bijzondere reden in Nederland moeten blijven, dienst kunnen ncinen bij het SS-Wachtbataillon Amersfoort, or bij den Landstorm Nederland, waarvoor al le bovengenoemde uitkeeringen. levciis- middclen-toeslag en alle andere voojdee- len eveneens gelden. Zij, die tusschen den leeftijd van 18— 35 jaar zijn en aanmeldingspliehtig zijn voor den arbeidsinzet kunnen zich even eens aan bovengenoemde adressen per soonlijk of schriftelijk aanmelden en worden tijdens hun verbintenis bij boven genoemde onderdeelen vrijgesteld van den arbeidsinzet.. Officier in de Waffen-S.S. kan ieder worden die na tenminste één jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen: zijn schooloplei ding is niet doorslaggevend. DE STORMER SPREEKT Dinsdag 4 April des avonds van 1(5.45 tot 18.55 uur, spreekt de Stormer in de Jeugdstormuitzending tot de rijpere jeugd over het onderwerp: „De Ger- maansche Landdienst". Telefoonverkeer met Duitschland. Van 1 Mei 1944 af slechts met vergunning toegestaan. AMSTERDAM, 3 April. De Duit sche Kamer van Koophandel in Am sterdam deelt ons het volgende mede: Van 1 Mei 1944 af is voor het tele foonverkeer met Duitschland een ver gunning noodzakelijk, die door den „Sonderstab O.K.W." aan firma's en particulieren, die op ecnomisch gebied een vooraanstaande positie bekleedcn, zal worden verstrekt. Verzoeken om tot het telefoonverkeer met Duitschland te worden toegelaten, moeten worden ingediend bij: 1. Rüstungs-Inspektion Niederlande (voor firma's, wier belangen door deze instantie worden behartigd); 2. Hauptabtcilung Gewcrblichc Wirt- schaft, Den Haag (voor firma's, wier belangen door deze instantie worden behartigd); 3. Deutsche Handelskaminer für die Niederlande, Amsterdam (voor alle overige intercsscntcn. Dc verzoeken moeten in dc Duitsche taai, uitvoerig gemotiveerd en met de schrijfmachine geschreven, worden in gediend en mogen zoo mogelijk niet meer dan één bladzijde beslaan. Be wijsstukken (eventueel fotocopieën) en andere toelichting van het verzoek zijn noodzakelijk. De aanvrager mag slechts één tele foonnummer opgeven, waarmede de gesprekken zullen worden gevoerd. Slechts zakelijke telefoon-aansluitingen zijn toegestaan, niet echter privc-aan- sluitingen van de 'eigenaren, directeu ren procuratiehouders enz. Voor de strikte inachtneming der be palingen bij het voeren van gesprek ken is een hiervoor verantwoordelijk persoon aan te stellen, onder opgave van diens volledige pcrsona'iën (voor- en achternaam, datum en plaats van geboorte, nationaliteit, woonplaats, straat en huisnummer). Verzoeken van firma's en particulie ren, die niet kunnen aantoonen, dat zij om „Kriegs- und Wehrwïrtschaft'iche" redenen regelmatig en dringend met aangeslotenen in Duitschland wenschen te spieken, werden niet in behandeling genomen. Nieuws in 't kort. Dr. J. C. Dielil "0 jaar. Woensdag 3 April wordt dr. J. C. Diehl, bekend geniesheer, gep luitenant-generaal, oud inspecteur van den geneeskundigen dienst, 70 jaar. DoodrlUke val. De 32-jarlge mole naar K Z. te St.-Laurens (Zeeland) kwam bij werkzaamheden in den molen zóó on gelukkig te vallen, dat vrijwel onmiddel lijk de dood intrad. Gij zijt niets, Uw volk is alles. Sedert 1 Maart wordt door de N. S. B. de strijd om Amsterdam gevoerd en reeds doen zich in de andere streken van onze provincie de symptomen voor, dat ook daarheen de groote propaganda- actie zal overslaan. In Purmerend hebben de plaatselijke gezagsdragers van de Beweging reeds een actie op touw gezet om het volk van Waterland te winnen voor een ideaal. Nu zal dan de strijd om Kennemer- land ontbranden onder het motto: „Ken- nemerland in Musserts hand". De propaganda wordt gekenmerkt door de slagzinnen: „Ons nationalisme Uw redding!" en „Ons socialisme Uw toekomst!" De Nederlandsche arbeider verlangt niet alleen naar meer loon of meer kleeding of meer schoenen, hij wil wel degelijk een lichtende toekomst, waarin recht en gerechtigheid zullen heerschen voor iederen werker. Dat is het, waarvoor de N. S. B. strijdt. Dood aan het kapitalisme! Daarbij verbeeldt men zich niet in den tijd van eenige maanden evenveel of zelfs méér te bereiken dan Dr. Göbbels in Berlijn in den tijd van zes jaren. En toch: er valt duidelijk een grootere belangs elling waar te nemen voor de nat.-soc. idee. Toen in de volkswijken van Amster dam de geluidsauto van de Beweging erscheen en de strijdroep: „Dood aan het kapitalisme" weerklonk, liet dit niet na op de arbeiders indruk te maken. Want dat weten zij, dat het kapitalisme hun grootste vijand is. Men toonde zijn belangstelling door het koopen van pro- paganda-lectuur. Zelf zal de arbeider aan zijn toekomst moeten bouwen en daartoe is een sterk Nederlandsch volk noodig. En juist het geloof in de wederopstanding van ons volk kan nog redding brengen. Het ge loof, dat eenmaal weer Nederland een plaats zal innemen in de rij der leiden de volken van Europa. Daarbij hebben wij alles vóór, onze erfelijke eigen schappen en een roemrijke geschiedenis. Zelfvertrouwen. Zooals thans vanuit Haarlem, Kenne- merland gewonnen zal worden voor die nieuwe toekomst, zal het verdere deel van Noord-Holland kennis maken met hetgeen gedaan zal worden om het Nederlandsche volk het geloof in zich zelf, het vertrouwen in eigen kunnen terug te doen winnen. Daarbij gaat het niet om leden te winnen voor de N. S. B., maar alleen om aanhangers te vinden van het nieuwe socia lisme, waarbij dit voor staat: Algemeen belang gaat vóór groeps belang en groepshelang gaat vóór persoonlijk belang. SCHAGEN. POLDERVERGADERING. Zaterdagmiddag waren in het Raad huis alhier de Hoofdingelanden cn het Dag. Bestuur van Banne en Polder Schagen in vergadering bijeen onder voorzitterschap van den dijkgraaf, den heer K. Wit. Van den commissaris der provincie v/as ingekomen de goedkeuring en be stendiging van de besluiten aangaande de rekening-courant bij de boerenleen bank; voorts een besluit tot wijziging van het bestuur van den polder Wes terkaag. Hot. betrefl hier een polder- tje van 37 H.A., dat thans in het bez:t is van 13 ingelanden en gereglemen teerd moet worden om de lasten te kunnen innen. Eenvoudiger is het de zen polder bij den polder Schagen in te lijven. De voorzitter lichtte dit schrijven uitvoerig toe, zoodat alle hee- ren tevreden gesteld waren. Aangaande het toezicht op dit poldertje hadden de bestuursleden van de Westerkaag voor gesteld om een der ingelanden hier mede te belasten. Hierna las de secretaris-penningm de heer W. Rus. volledigheidshalve hel; ontwerp-besluit voor over deze kwestie. Vervolgens deelde de voorziter me de dat men c-en toewijzing had ont vangen voor 400 kg wegentcer. Dit was aldus spr., niet veel, maar ook het vorig jaar kwamen tusschentijds nog toewijzingen binnen, zoodat misschien ook dit jaar nog méér loskomt. Daarna was aan de orde de reke ning, die met een voordeelig saldo van 7019.87 sloot. Totaal der uitgaven be droeg f 31736.66, totaal ontvangsten 38756.53. Dc heeren Schilder en Grootes had den deze rekening onderzocht en ir. orde bevonden, he'tgeen door den eerste aan de vergadering werd me degedeeld. De begrooting voor het jaar 1944 sloot met een totaal aan ontvangsten van f 38.436.24 en een post onvoorzien f 689.68. Hierna rondvraag en sluiting. WATERVOGELS—SCHAGEN 2—1. Ofschoon de V.V. Schagen bekend staat als weinig vechtlustig en ook weinig gelukkig bij haar bekerwed strijden, is het haar toch gelukt Wa tervogels in eigen huis met 2—1 te klop pen. Er werd beter voetbal gespeeld dan legen BKC, hoewel het vertoonde spel het derde-klasse-peil nog niet kon bereiken. Schagen was technisch beter dan Watervogels en had ook wel wat veldmeerderheid. De uitslag gaf dan ook de juiste verhouding weer. Het was een sportieve strijd, die door scheidsrechter De Snayer goed werd geleid. De halflinie vap Schagen vol deed nog het best. Grootes speelde een goeden wedstrijd, terwijl Ab dc Wit opviel door zijn goed opstellen en zijn fraai kopwerk. Schagen verscheen voorts in een proef-opstelling. Aanvoerder Boontjes maakte het eerste doelpunt uit een goeden voorzet. Even later beukte zijn schot de lat. Door een misverstand in de Schagen- defensie kon Watervogels vóór de rust nog gehik maken (11). Na de rust nam Schagen direct het initiatief. Van Nieuwkoop gaf goed voor en Anneveldt schoot in De terug- stuitende bal werd door Boontjes op gevangen en in de touwen gejangd (1—2). Schagen stond dezen kleinen voorsprong niet meer af en met onver- anderden stand kwam het einde. Hoe men zal werken. De propaganda-acties in den Kring Kennemcrland-Zuid zullen worden ge leid door den wnd. Kringleider, den heer Jansen en zijn medewerkers. Men heeft het voornemen, zich daarbij weer te bedienen van zichtbare en hoorbare propaganda, zooals affiches en propa- ganda-lectuur, het gesproken woord, etalages, huisbezoek, enz. Men heeft een viertal vergaderingen belegd, één in Haarlem, waar de Leider zal spreken en drie in de omliggende gemeenten. Elk middel zal worden te baat ge nomen, dat dienstig kan zijn het Neder landsche volk te overtuigen van den eenig juisten weg. Dc boeren en de inundatie. De propaganda zal aangepast zijn aan den aard der bewoners van een bepaald gewest. Zoo is het b.v. noodig, dat een boer, wiens land onder water staat, de noodzakelijkheid daarvan zal inzien en dat niet zal slikken als zoomaar een maatregel. Juist de Noord-Hollandsche boer zal worden gezien als iemand, die een groot offer bracht aan onzen dier baren bodem, door te verhinderen, dat oe vijand daar voet aan land zet, het geen duizend malen erger zou zijn. En niet alleen de boer, maar ons heele volk zal overtuigd moeten worden van de gedachte, dat alleen deze nieuwe levensbeschouwing in staat zal zijn vorm en inhoud te geven aan een toekomst, waarin ons volk weer een reden van be staan zal hebben en een levensbeschou wing gedragen door de groote kracht der naastenliefde. „Gij zijt niets, Uw volk is alles!" B.K.C.—H.R.C. 4—2. Hoe de eens zoo gevreesde roodjak- kenploeg onder den oorlog heeft ge leden, wordt hier weer eens gedemon streerd. Luttele jaren geleden werd BKC óók voor den Beker door Zymni c.s. met 8 of 90 ingemaakt op Tuindorp en thans was HRC niet in staat om zich het enthousiaste en daardoor gevaarlijke BKC van het lijf te houden. En toch staan de trouwe Tijssen en De Boer ook nu nog pal voor hun club. Dat zij spoedig weer hun levenswerk in oude glorie mogen aanschouwen! Over den westrijd, die onder de lang niet ideale omstandigheden leed, het volgende: Ondanks betere persoonlijke techniek kon HRC aan de gastheeren haar wil niet opleggen. Deze waren vol vuur en ijver en toen zij Racings voorhoede in bedwang wisten te kunnen houden 't zwakke punt der roodjes waagden zij menig kansje. Hier stond links o.a Roomeijer wel pal, maar er werden rechts fouten te over gemaakt, zoodat het niet verwonderde, dat Meereboer kort vóór de rust van zijn vrijheid profileerde en kalm doelpuntte. Wel maakte HRC direct daarop door een fout van Prins gelijk, maar in de tweede helft bleef de hechter verdedi ginghelft van HRC een zwakke stêe zoodat Meereboer keer op keer vrij stond. Deze had er toevallig goed het oog in '2n bracht niet alleen zelf den stand op 21 en 31, maar stelde zijn midvoor nog in staat er 4-^-1 van te maken. Dit was HRC blijkbaar te bar en eenige gevaarlijke aanvallen waren het antwoord. Een hard boogschot van den rechtsbuiten, hoog op den tegen- overliggenden hoek gericht, was Prins die missloeg te machtig (42). BKC maakt met 5 punten uit 3 wed strijden, een beste kans voor een plaats in de tweede rondt. ULO (Schagen—ULO (Texel) 4—1. Direct na den aftrap bleek dat enkele Texelaars, in verhouding tot het ULO- Schagen-elftal, te licht waren. Keeper Gijsberts had niet veel te doen. Stöve, linksbinnen, was volkomen op z'n plaats en veroorzaakte eenige ernstige momenten voor het Texel-doel Het eerste doelpunt voor Schagen werd gemaakt door Watertor en kort daarop kwam ook het tweede doelpunt vor Schagen. Een mooie voortrap van Mosk naarWatertor en de Nijs doel puntte (2—0). Na het 2e doelpunt leefde Texel een weinig op, het moest echter tot de verdediging overgaan. Kort vóór do> rust werd het derde doelpunt een feit door de Nijs met dubbelen kopbal. Rust met 3—0 voor ULO-Schagen. Na de rust bleef het spel wisselend. Een vrije trap werd door Luit Bakker genomen, echter door Mo lenaar gestopt en weggewerkt. Het Texelsche tegenpuntje werd gemaakt (31) door J. Dekker. De wedstrijd stond nu op een veel beter peil dan vóór de rust. Mosk schoot voor, Delver gaf aan Watertor, deze doelpuntte (4-1). De laaste tien minuten gingen de elftallen vrij gelijk qp. De stemming der Texelaren bleef uit muntend en zij maakten reeds toespe lingen op den revanche-westrijd, te spelen op 22 April op Texel. De wed strijd werd op uitstekende wijze door G. Boontjes geleid. Hockey. KRAAIEN IV—UVO I (DAMES) 0—6. Op waardige wijze hebben de dames van het eerste elftal de competitie be sloten. Het eerste seizoen reeds op de tweede plaats met drie verliespunten méér dan de kampioen Hermes II is zeker niet slecht. Een aardige geste vond na afloop van den wedstrijd >n Wormerveer plaats. UVO I bood haar aanvoerster mej. Bok een bloemenhulde aan voor de moederlijke zorgen dit sei zoen steeds aan haar elftal bewezen. Nu de wedstrijd. Vrij spoedig na het be gin wist Guda Schouten de score uit goed combinatiespel te openen Nog vóór de rust had de midvoor Gerda Riemert: uit fraai aangegeven ballen het genoe gen den stand op 0-3 te brengen. In de tweede helft kwamen de Kraaien even sterker opzetten. maar verder dan de achterspeelsters kwamen zij meestal niet. De doelverdedigster Rie van Rijswijk kreeg maar weinig werk te verzetten. In de hierop volgende periode hielden bei de partijen het spel kort. Resultaten kwamen niet. UVO begon in de breedte te spelen en kreeg onmiddellijk binnen den slagcirkel voor 't K.-doel eenige goede kansen De linksbuiten Rika Key- zer bleek niet alleen buitenspel te kun nen staan, maar het vierde doelpunt, dat van haar stok kwam was keihard en zuiver geplaatst. Hierdoor geïnspi reerd, nam kort daarop Gcrda Riemcrts De telefoonjuffrouw. .."N Telefoonjuffrouwen cn chrysanten heb ik in het leven altijd twee kost bare dingen gevonden. En wanneer gij dit niet met mij eens zijt, dan hebt ge stellig nog nooit gezien hoe geduldig een chrysant dagenlang haar schoonheid bewaren blijft en dan hebt ge stellig ook nog nooit een telefoonjuffrouw goed beluisterd. Ik zal niet beweren, dat alle telefoon juffrouwen schoonheden in den alge meen gebruikelijken zin van het woord zijn, maar ik houd wèl vol, dat zij, vrijwel over de geheele linie, de bezitsters zijn van een geduld, dat op zichzelf reeds een „schoon heid" genoemd mag worden. Niet één keer, maar tientallen keeren ben ik er in den loop der jaren getuige van geweest hoe telefoonjuffrouwen door ongemanierde of slecht gehu meurde abonné's afgeblaft werden en tóch met een geduldige hoffelijk heid en een hoffelijke geduldigheid den stortvloed van booze woorden over zich heen lieten gaan. Ik heb vaak om een klassiek beeld eenigs- zins gewijzigd te mogen citeeren hen sterker gevonden dan den krijgs overste, die een stad innam. Want ik zou op geen stukken na zooveel zelf- beheersching hebben getoond. Aan dit alles dacht ik, toen ik mij dezer dagen ergens in het land begon kwaad te maken op een tele foniste, die mij de terechtwijzing gaf, dat ik toch wel „fatsoenlijk ant woorden" kon, toen ik op haar aan kondiging, dat een door mij aange vraagd gesprek doorkwam, alleen reageerde met het woordje „hallo", zonder eerst te zeggen; „Dank U, juffrouw!" Aanvankelijk heb ik mij in onbil lijke vertoorning de vraag gesteld of ik met „hallo" dan soms iets o n f a t- soenlijks gezegd had. Maar later begreep ik toch weer, dat iedereen, die een ander een dienst bewijst een ambtelijken of geen ambtelijken dienst recht heeft op een beleefde erkenning. Dat maakt het leven pret tiger. Laten allen, die telefoneeren nu nog en straks weer zich dit steeds op het juiste oogenblik mèt mij her inneren en door eenvoudige beleefd heid aan onze onvolprezen telefonis ten goed maken wat duizenden onzer vroeger met veel onrechtvaardig ge snauw hebben bedorven. En zoo gij in groote boosheid op een telefoniste reeds een brief vol klachten aan haar chef geschreven hebt, wees dan een minuut later voor éénmaal eens een dichter in Uw leven en zeg tot U- zelf (en dóé het): „Ik zal dien brief verbranden en zijn asch weer in den wind verloren laten gaan!" V OVIDIUS. J Verduister van 20.30-7.00 u. 5 April: Zon op 7.67. onder 20.21 u. Maan onder 6.28, op 16.46 n. nummer vijf voor haar rekening, terwijl zonder dat de Kraaien er veel aan te pas kwamen de linksbinnen Jopie het half"dozijn vol maakte. UVO n—KRAAIEN III (DAMES) 0—1. Waar wij reeds voor vreesden is be waarheid geworden, de Kraaien hebben, ofschoon zij zeker niet sterker waren, de Uvo-reserves ean nederlaag toege bracht. In het begin wogen de ploegen aardig tegen elkaar op. UVO zagen wij daarna steeds meer in den aanval ko men, maar de dames uit Wormerveer blokkeerden hun doel zoo goed, dat ©r geen doorkomen aan was. Na de rust, die puntloos was ingegaan, dachten wij, dat de Uvonen haar tactiek zouden wij zigen, maar neen, zij bleven peuterig en doorzichtig spelen. Een doorbraak van de Kraaien en het was 01. Dit bracht even het vuur bij Uvo. maar de Zaansche dames hielden hun voorsprong vast en wisten tot het einde doelpunten te voorkomen. Zij wonnen misschien onverdiend, maar hun verdedigend spel wisten de Uvonen niet te doorbreken. UVO I—ALLIANCE IV (HEEREN 7—1. De mannelijke Uvonen wonnen mat groote cijfers van de heeren uit Heem stede, doch een fraaie wedstrijd is het niet geweest. De ploeg, die hier het minst slechte spel naar voren bracht, is met den eerepalm ten slotte gaan strijken Neen, deze ontmoeting is ons zeer tegengevallen. Aardig hockeywerk was haast niet te bespeuren. De doel punten kwamen van de stokken van Herman Knüwer, 3 x, Dick van Loon. 3 x en J. de Veer, 1 x. Den heeren rest nog één uitwedstrijd naar VVV III te Amsterdam. WIERINGER WIELERBAAN. Met een zeer gevarieerd programma werd Zondag het wielerseizoen op de wielerbaan te Wieringen geopend. Er werd door de renners met elan gere den en flinke strijd te zien gegeven In de wedstrijden achter den motor was Van Amsterdam op het laatste oogenblik verhinderd en zijn plaats werd thans ingenomen door Gerrit Schulte. Deze sloeg een zeer goed fi guur en wist twee van de drie serie;-, te winnen. Jammer was het, dat bij den start door het te vroeg aanzetten van een motor, een botsing geschiedde en de gangmakers J. Bustraan en J. Schle- baum gewond werden. Zij konden ech ter toch meerijden. De uitslagen waren: le deel (25 km van de 80 .cm achter motoren; 1. Schulte, 27 m 17 1/5 sec.; 2. Bakker. 2e deel (25 km) van de 80 km achter de motoren: 1. Schulte; 2. v. d. Voor'.. 3e deel (30 km) van de 80 km achter motoren: 1. Bakker; 2. v. d. Voort. Totaal uitslag: 1. Schulte, 2. Bakker, 3. v. d. Voort. Wedstrijd over 15 km voor amateurs en nieuwelingen tusschen L de Boo^, C. Kleefstra, G. Slop, W. v. d. Vliet. G. Brands, J. Middellink, J E. de Bruyn. N. J. de Bruyn, R. Molenaar en J. H. v. d. Vooren. Uitslag: 1. Kleefstra, 24 min, 59 sec.; 2. v. d. Vliet; 3. De Booy. Achtervolging over 4 km voor ama teurs: 1, Kleefstra; 2 De Booy, inge haald na 16 y, ronden. •Afvalwedstrijd voor de amateurs: l. v. d. Vliet; 2. Kleefstra; 3. De Booy. Schaken. HARENKARSPEL. De uitslagen van de voor de winter competitie gespeelde partijen luidden als volgt: Jan Levendig-S. Cnossen afg.: P. Tijsen-Joh. Levendig 1-0: J Bakkum- R. Kant 1-0: L. Meinema-P. Tijsen 0-1: P Hoeve-C. Schuit Az. 0-1A van Dijk - P. Burger 1-0.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1