NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Omsingeling der Duitsche troepen werd niet bereikt. Tarnopol slaat nieuwe heftige aanvallen af. r Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Y'oordam C 9. Bureau der Schagcr editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 5 APRIL 1944. SCHAGER EDITIE. 88e .laargang, No. 81, 2 pagina's. Advertentie t a r i ef Prijs der gewone advertenties in de*e Editie 11 ct. per m.m. BU contraet binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor dc gcheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Oostfront Strijd woedt aan de poorten van het Europeesche kerngebied. Uiteenzetting van generaal Dittmar. De bekende militaire spreker van den Duitschen Omroep, luitenant- generaal Dittmar, heeft Dinsdag avond een zeer opmerkelijk over zicht over ^en oorlogstoestand in het Oosten gegeven. Hy zeide, dat de gevechten in het zuideiyk deel van het front door een nieuwe tac tiek der bolsjewisten een ander aanzien hebben gekregen. In plaats van de versnipperde offenslefstoo- ten hebben de bolsjewisten sedert begin Maart den gciyktydigen aanval met sterke pantserstryd- krachten op verscheidene plaatsen gesteld. Generaal Dittmar zeide o.a., dat het optreden van den vijand na zijn eerste diepe penetraties onmiskenbaar in de eerste plaats gedicteerd werd door een meedoogenloozen drang naar terrein winst, natuurlijk in zoodanige richting als hem in operatief opzicht het voor- deeligst moest schijnen. Hij trachtte de principes, die gelden voor een inhalen de achetrvolging, zoo uitgebreid mage- lijk toe te passen. De terreinwinst krijgt n.1, eerst haar volle beteekenis, wanneer door samenwerking van ge penetreerde en doorgebroken strijd krachten de omsingeling van krachtige deelen van de vijandelijke strijdmacht tot stand komt. Doel der Sovjets mislukte. Geconstateerd kan worden, dat deze bekroning hunner doorbraken den bolsjewisten to nu toe ontzegd is ge bleven. Ongetwijfeld waren de vooruit zichten om tot groote successen te ko men, vooral in het zuiden tusschen de kust van de Zwarte Zee en de zuide lijke flank van het penetratiegebied, voor de bolsjewisten bijzonder groot. Hier heeft de succesvolle tegenstand van den versperringsgrendel, die van den benedenloop van den Oekraïnschen Boeg tot aan den Dnjestr en den Proeth loopt, evenzeer tot een voorloopige ont spanning van den toestand bijgedragen als het besluit zich tijdig los te maken van den benedenloop van Den Boeg en door uitwijken naar het westen de bedreigde flank te verkorten. Overigens duidt het succesvolle op treden voornamelyk van Roemeensche formaties aan den middenloop van den Proeth, vooral ten noordoosten van Jassy, erop, dat thans ook strijdkrach ten beschikbaar zijn om de vijandelijke stootwiggen, die hier het verst naar t westen zijn doorgedrongen, te remmen. De uitgestrekte noordelijke penetra- tieplek, die in feite het gebied tusschen de brongebieden van Boeg en Proeth en den zuidelijken rand van de Pripet- moerassen omvat, heeft zich in de af- geloopen weken uitgebreid tot het ge bied van Oost-Galicië, zooals de in de weermachtberichten genoemde ge vechtsplaatsen rond Stalinslay en Tar- nopol aantoonen. Wanneer verder Brody en Kowel als brandpunten van de ge vechten genoemd worden, dan duidt dit er op, dat de bolsjewisten niet slechts naar het westen langs den noordrand der Karpathen, doch ook ln noordwes telijke richting terrein trachten te win nen. Verder moet bijzondere beteekenis gehecht worden aan het vaste stand houden op bepaalde belangrijke ver keerspunten. De dappere verdediging van de geïmproviseerde vestingen Tar- nopol en Kowel kan buitengewoon nut afwerpen in verband met de versper- Toestand op den Balkan. De Anglo-Amerikaansche zenuwoor log tegen Zuid-Oost-Europa heeft ge faald. In welk een vergevorderd sta dium het gevaar inmiddels voor Hon garije reeds gekomen was, blijkt o.a. uit het feit, dat alleen in Boedapest bij een enkele razzia door de politie dertig geheime zenders werden ontdekt, die voor Engeland werkten, terwijl er tel kens weer bewijzen worden gevonden voor de samenwerking tusschen vroe gere leidende politici en de mogend heden van het westen. Thans haalt Hongarije in. wat het vroeger verzuimd heeft. Dit biykt, be halve uit verschillende binnenlandsche maatregelen, uit. den versterkten inzet der „Honved" aan het front, welke noodzakelijk is geworden, nu de bols jewistische divisies de Hongaarsche grens meer en meer naderen. In Roemenië. Zooals men weet, is de Roemeensche weermacht, nu het Roemeensche grond gebied reeds strijdtooneel is geworden en men bereids territoriale verliezen moest boeken, na een pauze sedert 1941, weer begonnen met het uitgeven van eigen legerberichten. De omvangrijke evacuaties uit de be dreigde gebieden zijn aanleiding ge worden tot eenige drastische maatrege len van de zijde der regeering. Zoo staat thans de doodstraf op diefstal of plundering tijdens de evacuatie of tij dens het transport, terwijl de gendar merie in eenige gebieden het recht heeft gekregen oogenblikkelijk tc schie ten op een ieder, die. als hij r.nngcroe- pen wordt, niet aanstonds blijft staan. In Bulgarye. In Bulgarije, dat niet in oorlog is met de Sovjet-Unie, uit de stijgende spanning op het Balkanschiereiland zich in het optreden van troepen parti- sanen, waartegen de Bulgaarsche re geering met vastberadenheid optreedt. Het is de bedoeling, dat de bevolking in dezen strijd tegen de partisanen verzamel'1, wordt in een onlangs door de regeering opgerichte politieke or ganisatie „Kracht der gemeenschap", doch zeke.e kringen zoo schrijft de minister van binnenlandsche zaken, Christov, in de te Sofia verschijnende „Duma" staan nog altijd zeer scep tisch tegenover dit streven en nemen een nadrukkelijk afwachtende houding aan. De strijd tegen de Bulgaarsche partisanen wordt echter desondanks met succes voortgezet. ring der ravitailleeringswegen. die daar samenkomen. Terreingesteldhcden worden beter voor de verdediging. Het is op het oogenblik nog in het geheel niet bekend waar de Duitsche leiding het vijandelijke groote offen sief definitief denkt te remmen. Zeker schynt dat de mogelijkheden voor een succesvollen afweer beter worden, hoe meer de scheidende en versperrende werking van den Karpathenmuur merkbaar wordt. Het feit. dat ten noorden van Tsjer- nowitz in een reeds belangrijk meer geaccidenteerd terrein nog sterke Duitsche strijdkrachten vechten, doet vermoeden, dat hier reeds bepaalde terreingesteldheid merkbaar waren, die een sterker evenwicht der weder- zijdsche gevechtskracht met zich hebben gebracht. Men zal bijzondere aandacht moeten schenken aan de verdere ontwikkeling der gevechten in dezen sector. De hier strijdende Duitsche troepen plaatsen zich als een golfbreker voor de pas in het mi litaire gezichtsveld gekomen Boeko- wina en het Hongaarsche Zevenbur gen, dat men intusschen in militair opzicht veel bruikbaarder heeft kun nen maken. Wat de gebeurtenissen in het zuide lijk deel van het Oostelijk front betreft raag niet over het hoofd gezien wor den, dat in het midden de gevechts zone vrijwel onveranderd is gebleven en dat ook de stellingen, die in het noorden na de voltooide distanciee- ringsbewegingen werden betrokken, een belangrijke weerstandskracht heb ben bewezen. Niemand kan over het hoofd zien, dat in het zuiden van het Oostelijk front de stryd thans woedt aan de poorten van het Europeesche kernge bied. De totale strategische conceptie der Duitsche leiding (heeft ook onder den druk van den toestand in het Oos ten geen beslissende wijziging behoe ven te ondergaan De fout van eind Augustus 1914, het overbrengen van 2 korpsen van den ceslissenden vleugel naar het Oosten, hetgeen to* het ver liezen van den Marneslag op beslissen de wijze bijdroeg, heeft zich niet her haald. SCHAGEN. .Goliath', een Duitsch wapen voor de bestrijding van pantserwagens en bunkert. Op een transportwagen wordt de .Goliath" In de nabijheid van het operatiegebied gereden en daar voor den aanval gareed gemaald PK Hartmann/MH/St/P m Amerikaansch offensief. In verband met een Dinsdag uitge geven extra bericht van hel Keizerlijk Japansche hoofdkwartier men zie hieronder wordt in militaire kringen te Tokio de aandacht er op gevestigd, datde Amerikanen in het zuidelijke deel van den stillen Oceaan opnieuw tot het offensief zyn overgegaan. Men wijst er op, dat de Amerikanen uiterst sterke strijdkrachten in dit gebied heb ben geconcentreerd. Dc Amerikanen beschikken in het zuidelijk deel van den Stillen Oceaan, naar men in mi litaire kringen meent te weten, över meer dan 10 zware eenheden, n.1. slagschepen en vliegkampschepen, die door een sterke formatie, bestaande uit een groot aantal kruisers, torpedoja gers en speciale schepen worden be schermd. Hoewel de Amerikanen in de tot dusver geleverde gevechten het verlies van twee kruisers en de zware beschadiging van twee slagschepen, een vliegkampschip en een schip van een grooter onbekend type hebben moeten ondergaan, leggen Japansche kringen er den nadruk op, dat de Ame rikanen nog over aanzienlijke strijd krachten beschikken, waarmede de Japansche verdediging rekening moet houden. Derhalve moeten de botsingen ten zuiden van de Carolinen en in het ge bied van de Palau-eilanden slechts als begin van nieuwe operaties worden be schouwd. Het feit, dat de Amerikanen vooral met hun luchtwapen optreden, zal naar Japansche meening er toe bijdragen, de komende beslissende krijgshandelingen aanmerkelijk te be- Veertien Britsche oorlogsbooten tot zinken gebracht. Volledig afweersucces bij Pleskau. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 4 April (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten Westen van Beresovvka zijn nieuwe aanvallen van de Sovjets mislukt. In het gebied van Tsjer- nowitz ten Noorden van den Dnjestr zijn onze troepen, onder moeilijke omstandigheden van weersgesteld heid en wegen, nog steeds in zware gevechten gewikkeld. De stad Tar nopol werd in weerwil van nieuwe heftige aanvallen der bolsjewieken in bezit geliouden. Daarbij heeft zich het regiment grenadiers 949 onder bevel van kolonel Schon- feld bijzonder onderscheiden. In het gebied van Brody vielen de Sovjets op verscheidene plaatsen te vergeefs aan. Tegenaanvallen van on ze troepen sloegen vijandelijke strijd krachten uiteen. Ten Noorden van Ko wel ontstonden hevige plaatselijke ge vechten. Kapitein Bolm en kapitein Reiche, bataljonscommandanten in een regiment grenadiers, hebben zich in het gevechtsgebied van Kowel door voorbeeldige dapperheid onderscheiden. Ten Zuiden van Pleskau zetten de Sovjets hun doorbraakpogingen voort, na nieuwe strijdkrachten te hebban aangevoerd. Onze troepen behaalden in harde gevechten weer een volledig af weersucces en vernietigden 24 vijan delijke pantserwagens Daarmede ver loren de bolsjewieken in dezen sector de laatste drie dagen 172 pantserwa gens. In Italië werden ten Noordwesten van Cassino sterke vijandelijke stoot- troepafdeelingen afgeslagen. Er wer den gevangenen gemaakt. Boedapest gebombardeerd. Een formatie Amerikaansche bom menwerpers heeft in de ochtenduren van 3 April een terreuraanval onder nomen op Boedapest. Een andere vrij zwakke formatie viel in den afgeloo- pen nacht eveneens de Hongaarsche hoofdstad aan. Er ontstond schade in woonwijken. De bevolking leed ver liezen. Door Duitsche en Hongaarsche luchtdoelartillerie, alsmede door Duit sche en Hongaarsche jagers werden 17 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Duikbootsuccessen. In de Noordelijke IJszee vielen onze duikbooten de laatste dagen vijande lijke formaties oorlogsschepen aan en brachten 14 torpedojagers en korvetten tot zinken, waaronder verscheidene groote torpedojagers van de „Tribal klasse. In verband met deze gevechtshande lingen probeerden gisteren Britsche vliegtuigen, die van een vliegkamp schip waren opgestegen, een Noorsch steunpunt der marine aan te vallen De aanval werd door den eigen afweer uiteengeslagen en kwam niet tot vol- 'edige ontplooiing. Hierbij werden door het slagschip „Tirpitz" vier. door een voorpostboot twee vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Het bombardement op Boedapest. Naar over het bombardement van Amerikaansche formaties bommenwer pers in het gebied van de Hongaarsche hoofdstad wordt gemeld, is het uitge voerd door ongeveer 180 viermotorige Amerikaansche bommenwerpers, die, begeleid door een groot aantal jagers, over Zuidwest-Hongarije het land wa ren binnengevlogen en een krachtigen afweer ontmoet hadden. Duitsche en Hongaarsche jagers waren reeds bij de nadering van de Amerikaansche for maties gestart en bonden den strijd aan met de dicht op elkander volgende gol ven bommenwerpers, nog vóór die de streek van Boedapest waren genaderd. Bijzonder doeltreffend was het zeer hevige afweervuur bij Boedapest, dat alleen minstens 14 vliegtuigen deed neerstorten. Volgens verdere niet vol ledige berichten is in luchtgevechten een even groot aantal Amerikaansche toestellen, hoofdzakelijk viermotorige bommenwerpers, tijdens nadering en vertrek verwoest. Roemeensch weermacht- bericht. Het Roemeensche weermachtbericht over de operaties op 3 April luidt: Van de Krim en de oevers der Zwar te Zee is niets te melden. In Centraal- Bessarabië heeft de vijand zonder re sultaat in den sector ten Noorden van Cornesti aangevallen. Ten Noorden van Jassy heeft de vij and, ondanks den sneeuwstorm, die den geheelen dag heeft gewoed, ver der aangevallen. De gevechten duren voort. In Noordelijk Moldavië en de Boe- kowina activiteit van verkennings troepen. In den ochtend van 3 April hebben vijandelijke vliegtuigen, die uit Zuide lijke richting kwamen, gevlogen over het gebied ten Noordwesten van Te- meschburg. Een gering aantal bommen werd in de nabijheid van verscheidene gemeenten neergeworpen zonder scha de te veroorzaken of» slachtoffers te maken. Nieuws in 't kort. Hongaarsche bladen verboden. Het weekblad „Fuegetlen Magyar Orszag" en het dagblad „Mai Nap" Zijn wegens me- dedeelingen, welke de belangen van het land in gevaar brengen, verboden. Zwitsersche neutraliteit opnieuw ge schonden. De Anglo-Amerikaansche luchtmacht heeft opnieuw de Zwitsersche neutraliteit geschonden. Officieel is me degedeeld: Zondagmiddag tusschen 15 uur 15 en 15 uur 30 is ons luchtruim op ver scheidene plaatsen aan de Z.O.-grens door afzonderlijke vliegtuigen geschonden Luchtalarm is gemaakt ten O. van de lijn Luzern—BazelSchaf fhausen. Gestoorde bruiloft. Tijdens een brui loftsfeest ui Toulouse is een bomaanslag gepleegd. Zeven personen werden deels zwaar gewond. De huisinrichting werd zwaar beschadigd. Prof. N. Kal overleden. In den ouder dom van K9 jaar Is tc Delft plotseling overleden prof. N. Kal, hoogleeraar in de scheepsbouwkunde aan de Technische Hoogeschool aldaar. Doodelbke val. Een 59-,jarige metse laar uit Socsterberg gleed door een mis stap van het dak van een woning aan den Amersfoortschenweg te Zeist, en overleed tijdens het transport per' zieken auto. Luk van vermiste gevonden. Uit de Dommel onder Neerwetten is het lijk op gehaald van den 2G-jarigen C. A. van Laarhoven, wonende Nleuwendijk 124 te Eindhoven, die sinds Oclober van het vo rig jaar werd'vermist. Roofoverval ln juwelierszaak. Dins dagmorgen omstreeks 10 uur zijn twee met revolvers gewapende mannen een ju welierszaak Ie" Den Haag binnengedron gen. Nadat dc indringert? dc telefoon voor locaal gebruik en de hutstelefoon hadden onklaar gemaakt, verzamelden zij ln twee tasschen voor ettelijke tienduizenden gul- ders aan reparatiewetk, armbanden, col liers, ringen, horloges enz. spoedigen. Binnenkort kunnen derhalve nieuwe communiqué's over het verloop van dezen strijd verwacht worden. Amerikaansche schecpsverliezen. Het Keizerlyke Japansche hoofd kwartier heeft in een extra bericht het volgende bekend gemaakt: 1. Sterke vijandelyke vlooteenheden werden op 29 Maart ten zuiden van de Carolinen waargenomen. De Japansche luchtmacht bond terstond den strijd aan en ondernam van 29 Maart tot 1 April verscheidene zware aanvallen. Daarbij werden twee kruisers en een vliegkampschip in den grond geboord, twee slagschepen en een ander groot oorlogsschip alsmede verscheidene an dere schepen werden zwaar bescha digd of in brand geschoten. Tusschen 30 Maart en 1 April probeerde de vijan delijke luchtmacht herhaaldelijk Japan sche stellingen op de Palau-eilanclen aan te vallen. Bij deze operaties wer den ca. 80 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten, 2. Een vijandelijke luchtaanval op de Marshall-eilanden, de oostelijke Ca rolinen en den Bismarck-Archipel werd door den Japanschcn afweer verijdeld. 60 vijandelijke machines werden neer geschoten of vernield. Edens aftreden verwacht. De Berlijnsche correspondent het ANP meldt: Zweedsche journalisten in Londen melden aan hun bladen, dat de geruch ten betreffende belangrijke verande ringen in het Foreign Office niet meer van de lucht zijn en dat binnen zeer korten tijd met het aftreden van Eden gerekend moet worden. Dit zou beteekenen en berichten uit Washington ondérstreepen dit dat Churchill zijn gunsteling zou uit- stocten om de parlementaire positie van het kabinet te verbeteren. In Britsche kringen neemt men aan. dat Churchill bereid is dezen prijs te betalen, daar steeds meer gebleken is, dat niet de minister van Buitenland- sche Zaken maar de premier de bui- tenlandsche politiek bepaald heeft. De voornaamste oorzaak van Edens aftre den zou zijn de zwakke positie van En geland in de geallieerde caolitie. Deze indruk wordt bevestigd door berichten uit Washington. In de Wilhelmstrasse is men van meening, dat niet Eden de schuld is van het fiasco in Spanje, Ierland, Ar gentinië, Finland. Turkije, den Balkan en Voor-Azië, maar Churchill zelf, die thans niet alleen bereid is Polen en de Baltische staten, maar den Balkan en Finland en op den duur het -geheele Europeesche continent aan de bolsje- wiki uit te leveren. Politieke activiteit in Finland. Groote partijraad der Finsche Soc. Dera. Partij bijeen. Binnen het bestek der binnenland sche politieke concentratie is Dinsdag een zitting aangekondigd van den groo- ten partijraad der Sociaal-Democrati sche Partij in Finland. De vergadering zal gehouden worden in de zittingzaal der Rijksdagfractie. Deze beraadsla ging, die parallel loopt met overeen komstige contacten der andere par tijen, is, aangezien de partij de sterk ste politieke groep van thans is in Fin land, vooral opmerkelijk in verband met haar extreme tendenties. Gezondheidstoestand van den Paus. In politieke kringen van het Vati- caan wordt naar aanleiding van het onlangs door de verschillende buiten- landsche radiostations verspreide be richt over een z.g, ziekte van Paus Pius XII verklaard, dat de gezond heidstoestand van den Paus zeer goed is en dat hij nog steeds van 's morgens tot 's nachts ingespannen en ononder broken werkt. Alleen worden om i schillende redenen alleen nog maar audiënties gehouden voor de kardina len en de secretarissen der congrega ties en voor zijn naaste medewerkers, terwijl als gevolg van verkeersmoei lijkheden de gebruikelijke ontvangsten van de buiten Rome wonende bisschop pen zijn komen te vervallen. Om de zelfde redenen zijn de audiënties vooi pelgrims en de collectieve ontvangsten vervallen. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. De titel van het radiopraatje, dat Max Blokzijl Donderdag 6 April in serie Brandende Kwesties om 18.45 uur zal houden, luidt: De brieven zijn weer eens niet echt. GEEN FOTO'S IN CORRESPONDEN TIEFORMULIEREN. 's-GRAVENHAGE. Het Neder- landsche Roode Kruis vestigt er de aandacht van belanghebbenden op. dat geen foto's mogen worden ingesloten in dc correspondentieformulieren (de z.g. 25-woorden brieven) van het Ne- derlandsche Roode Kruis, noch in die van het correspondentiebureau (bur gers). noch in die van het informatie bureau (militairen) P. T. T.-PERSONEEL IN DUITSCHLAND. Krachtens besluit van den secretaris generaal van het Departement var Sociale Zaken blijft op liet bij d< Duitsche Rijksposterijen gedetacheerde personeel der Nederlandsehe posterijen gedurende den duur der detachecring dc Ongevallenwet 1921 van toepassing. HAVENGELDEN. Ingaande 1 April 1944 ls het liggeld verhoogd van 0.03 op 0.05 per ton en het abonnementsgeld van 20 op 30 per 50 ton laadvermogen. DE SECRETARIE GESLOTEN. De ingezetenen worden er op gewezen, dat Vrijdag en Zaterdag a.s. de secre tarie gesloten zal zijn. Voor aangiften van den burgerlijken stand zal het kantoor echter geopend zijn op Zaterdag van 9—9.30 uur. VITAMINEN. Belanghebbenden worden er nogmaals op attent gemaakt, dat op het consul tatiebureau aan het Rensgars alhier kosteloos vitamine-C-tabletten zijn te verkrijgen voor kleuters -sn niet schoolgaande kinderen (de eerstvolgen de uitreiking vindt plaats op 23 April a.s.) De toediening van deze tabletten is van zeer groot belang voor de ge zondheid en een tegemoetkoming in oe schaarschte aan versche groente. HANDELSREGISTER. Nieuwe Inschrijvingen: Anna Paulowna: Bloembollen- en Zaad- kweekerij G. W. Timmer Zn. N.V.. Molen- vaart 189, kweeken van- en handel in bloembollen enz. Wijzigingen: Nieuwe-Niedorp: A. Kuiper, landbouw bedrijf enz., A 24, rechtsvorm gewijzigd. St.-Pancras: Fa. A. Smit Zn., Kerke- laan 184a, toegetr. venn. Schoorl: Algemeen Ass.kantoor „Korver Co.", Voorweg C 121, overl. venn. Langedijk. Jaarfeest geheelonthoudersbeweging. Zondagmiddag hebben de afdeelingen Langedijk van den Alg. Nederl. Geheel- onthoudersbond en de Ned. Ver. tot Af schaffing van Alcoholhoudende Dranken in de zaal van den heer P. Kramer t$ Zuid-Scharwoude het traditioneele jaar feest in besloten kring gevierd. Medewer king verleende de voordrachtkunstenaar Cor Breed, die met een viertal voor drachten de aanwezigen heeft weten te boeien. Als spreker trad op de heer W. Bant van Groet. Deze eindigde zijn rede met een beroep te doen op de aanwezi gen, de drankbestrijdersbeweging te steu nen. opdat men den komenden moeilij ken tijd nuchter en met een helder hoofd tegemoet kan gaan. Na deze met aan dacht gevolgde rede bleef men nog eeni- gen tijd gezellig bijeen. Boterdiefstal spoedig opgelost. Dezer dagen werd aan het station Noord-Schar- woude een partijtje boter, bestemd voor de door Maatschappelijk Hulpbetoon on dersteunden aan den Langedijk, gestolen Deze diefstal ls wel heel spoedig opge lost. De marechaussee, groep Langedijk, heeft reeds een der daders achter slot en grendel, terwijl ook de koopers van de gestolen boter, een hotelhouder en een kellner uit Schagen, zijn verballseerd. Noordscharwoude. 25-jarig jubileum C. Keeman Tz. Za terdag 1 April heeft de heer C. Keeman Tz. alhier den dag herdacht, waarop hij 25 jaar geleden werd aangesteld als kas sier van de Coöp. Boerenleenbank I. Hoe wel er geen ruchtbaarheid aan dit jubi leum was gegeven, mocht de heer Kee man in den loop van den dag verschei dene blijken van belangstelling ontvangen, 's Avonds hebben het bestuur en de Raad van Toezicht den jubilaris te zijnen hui ze een bezoek gebracht. Nadat door den voorzitter van den Raad van Toezicht, den heer N. Kooij, de verdiensten van den heer Keeman waren geschetst en den jubilaris namens de bank een bloemstuk was aangeboden, volgde een gezellig sa menzijn, waarin nog menig waardeerend woord werd gesproken over de voorbeel dige en accurate wijze, waarop de kas sier steeds zijn plicht heeft vervuld. Politie. - Gevonden een rozenkrans, twee portemonnaies met inhoud, een beenen armband. Inlichtingen bij den heer Van der Mars. Broek op Langendijk. Verkocht. - Naar wij vernemen is het woonhuis, eigendom van mej. de wed. Blokker, alhier, bij onderhand- schen verkoop overgegaan m eigendom van den heer K. Kuiper. Jaarvergadering Coöp. Boerenleen bank. - De Coöp. Boerenleenbank hield Maandagavond haar algemeene jaar vergadering ten lokale van den heer Vijzelaar, onder leiding van den heer C. Wagenaar Kz. De opkomst oer leden was groot. De voorzitter opende de vergadering met welkom en deelde mede dat de rente vlot betaald is. Wanneer nog één jaar zooveel voorschotten worden afge lost als in 1943, zal men geen voorschot ten meer hebben uitstaan. Nieuwe voorschotten zijn niet uitgegeven, om dat ze niet zijn gevraagd. De spaargel den zijn ruim toegevloeid. Het jaarverslag van den kassier ver meldde o.m. dat de vordering op d( Centrale Bank me! pl.m. 210.000 u toegenomen. Het ledental is toegeno men van 285 tot 289. De voorzitter gaf een uitgebreide ver klaring over het te betalen rente-per centage. De rentevergoeding zal voor de eerste 400 2 pet. en voor de rest y, pet. bedragen. De heer L. Wagenaar werd met 71 van de 93 stemmen herkozen tot be stuurslid. De heer C. de Groot Jzn. had 12 stemmen. De heer K. Slot Wzn. werd met 87 stemmen herkozen als lid van den Raad van Toezicht. De heer Jb. Koste lijk had 5 stemmen. Bericht. Verduister van 20.30-7.00 u. 6 April: Zon op 7.04, onder 20.23 n. Maan onder 6.49, op 17.51 u. Straatjeilgd vernield kostbaar kerkraam. De Hilversumsche straatjeugd toont de laatste maanden ergerlijke staal tjes van baldadigheid. Niet alleen worden vrijwel alle ruiten van tijde lijk onbewoonde villa's en van straat lantaarns stukgegooid, maar thans heeft ook een kerkgebouw van dit vandalisme te lijden gehad. Dezer dagen is n.1. met een aantal andere ramen een kostbaar gebrandschilderd raam in glas in lood voorstel lende de Christus-figuur, in het kerkgebouw van den Nederlandse-hen Protestantenband aan de Tessel- schadelaan door steenworpen onher stelbaar vernield. Het raam had een waarde van meer dan duizend gulden. In verband hiermede heeft de ma joor-commandant van politie een ernstige waarschuwing tot de ouders gericht, daar deze volgens een nieu we verordening aansprakelijk kun nen worden gesteld voor de straf- bare feiten, door hun kinderen ge- pleegd. Op Goeden Vrydag en Tweeden Paaschdag zal het Dagblad voor Noord-Holland NIET verschonen. DE DIRECTIE. J De rekening over 1943 sloot op totaalbedrag van 1.267.641.04. Aan spaargelden werci ingelegd 429.328.72, terugbetaald 281.124.78. Voorschotnemers losten 53272.77 af: er werden geen nieuwe voorschotten uit gegeven. Rekeninghouders ontvingen 393949.21 en betaalden aan dc Bank 417.860.99; van de Centrale Bank werd ontvangen 228.034.12, aan de Centrale Bank betaald 438.646.74. De balans per 31 Dec. 1943 gaf aan dat aan voorschoten 51.969.50 uit stond. Te vorderen was: van rekening houders, 47.873.47, van de Centraie Bank 438.383.03. De schuld aan de spaarbank bedroeg 452.379.35. De schuld !n loopende re kening bedroeg: aan rekeninghouders 104.888.16. Het reservefonds was 29549.groot s overige reserves 5210.94. De winst bedroeg 427.03. De rekening en de balans werden op deze cyfers goedgekeurd. ~~a rondvraag volgde sluiting dei- vergadering. Benoemd. - De heer S. van Zweden, alhier, is benoemd tot tijdelijk contro leur van sociale zaken bij de gemeente Langedijk. Oadkarspet. Gezelschap Bouber met ,.Oe Com mensaal". - Zondagavond heeft het gezelschap Boubor in ,,'t Huia de Brederode" voor een heel goed be zette zaal een voorstelling gegeven van „De Commensaal", In dit stulc van Herman Bouber wordt een beeld gegeven van een brok leven van don, zeeman aan don wal in de periode vóór dezen oorlog, toen het voor een zeeman zeer moeilijk was een schip te krijgen. En het zou Bouber niet stija als dit leven zich niet voornamelijk zou. afspelen in het café. Het diep. tragische van de figuren van Marl® en den stiefvader werd op vaak ont roerende wijze door Emmy Arbous en Herman Bouber uitgebeeld. Vooral de slotscène maakte diepen indruk. Doch ook Aan don humor was in dit stuk een plaats ingeruimd. De vertol kers van deze rollen hebben zich hier van uitstekend gekweten. De ar tieten, van wie ook het meisje en de jonge®, aparte vermelding verdienen, hebben door deze zeer vlotte opvoering een succesvollen avond gehad. Het pu bliek toonde zich zeer voldaan en »p- plaudiseerde langdurig. Nieuwe Niedorp. Oudermiddag O.L.S. Zondagmiddag had in de o.l. school een oudermiddsg plaats. Wanneer van een school met ISO leerlingen ruim 100 ouders aanwezig rijn, getuigt dat van een groote belangstelling. Medegedeeld werd, dat de tandverzorgtng met 1 Jan. 1944 ls geslaakt wegens ver- voermoeilijkheden en materaalschaarschte. Het. .nieuwe leerjaar zal voor 1944 ingaan 1 Sépt. Dan mogen kinderen, die Voor 1 Oct,. 6 jaar worden, worden toegnloton. Ook deed het schoolhoofd mededeellng waarom op dc school blokschrift was in gevoerd. In de pauze konden de oudere het werk ln blokschrift der leerlingen he- zlen. Meester Roubroeks liet ons hooren met dc leerlingen, der 3 hoogste klassen met 2- en 3-stemmlge liedjes, wat ook op het gebied van zang kan worden ge presteerd. Miep Vijn en Jan Dekker ga ven met viool en accordeon een paar aardige muzteknummert.ies en vooral Jan Dekker ontpopte zich als een ware vir tuoos op zijn instrument. Mej. Kwadjjk gaf nog een bijdrage uit een boek over een kind uit de volksschool en droeg nog eenige gedichten voor. Het hoofd der school hield een lezing over school, beroep en aanleg. In de pauze hebben de ouders het werk der leerlingen bezichtigd en. kregen zij ook te zien wat de leerlingen op het gebied van handenarbeid prestee- ren. Met het oog op den zomertijd en de buitenwijken zijn de schooltijden voor- loopig geregeld van half 10 tot 12 uur en van half 2 tot 4 uur. De RJcardo'g. - Zondagavond was het bekende amusements-orkest ..De Ricardo's" in de Prins Maurits. De meer dan goede indruk, welke dit or kest bij haar vorige optreden liad na gelaten, heeft ze thans wederom beves tigd en de aanwezigen hebben ook dezen avond weer kunnen genieten van vlotte prima muziek. Er was van alles wat. Een prima xylophonist. die ge blinddoekt speelde, accordeonsoli. rang van Well Bley, enz., enz. Het was een avond van 100 pet. ama- sement en een dankbaar publiek heeft van het gebodene volop genoten. Ziipe. Eindlcs Algemeene Landbouwcursus te 't Zand (N.-H.) - Vrijdag j.1. werd de laatste les van den Alg. Landbouwcursus gehouden in tegenwoordigheid van den heer Ir. Beneden, als vertegen woordiger van den Rijkslandbouwcon- sulent, benevens de Commissie van Toezicht, het bestuur der Coöp. Zuivel fabriek „Nieuw Leven" en zijn directeur de heer M. Oosterkamp. Het hoofd van den cursus, de heer Adr. Kager, opende de bijeenkomst met woorden van welkom en dank aan bo vengenoemde heeren en stelde aan de leerlingen vele vragen betreffende de leerstof op den cursus behandeld, welke zeer naar genoegen werden beantwoord. Aan het slot werden door ir. Beneden de diploma's uitgereikt, t.w. aan alle 19 leerlingen: P. Aarsen, Jb. Bas. Kr. Baken, N. Buren, G. v. Diepen. T. de Graaf, P. Groen, N. Hoedjes, P. Hui- berts, Joh. Klaver, P. Klaver. N. Konijn, Portegijs, D. Portegijs. J. de Wit W/ P de Wit Mz., S. de Wit AIbz., St. de Wit Albz., N. Zwemmer. Ir. Beneden feliciteerde de leerlingen met het behaalde resultaat en spoorde hen aan met de verworven kennis hun voordeel in de practijk te doen, waar na één der leerlingen, de heer Joh. Klaver, namens de cursisten eenige har telijke woorden van dank uitsprak aan den leider van den cursus en hem daar bij eenige cadeaux aanbood. Ten slotte werd de avond gesloten door den heer Adr. Kager. Winkel. Oudcrcommissie byecn. - ln de ge houden vergadering van de oudercom missie van de lagere school (e Winkel werd 't bestuur samengesteld als volgt: K Bart, voorz., N. Peetoom, secr., J. Koomen Cz., penningmeesïe- Besloten werd binnenkor ouder avond te houden, vyorvoc spreker zal worden uitgenood! gö.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1