NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Von Ribbentrop over de gemeenschappelijke belangen van Duitschland en Roemenië. Mussert richt zich weer tot het Ned. volk. Gaandeweg stabiliseering van het Oostfront. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.v Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbagcr editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 6 APRIL 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 82, 2 pagina's. AdTortentle-tarief; Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per ra.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Desa Courant verschijnt dagelijks. Engeland en Amerika volkomen afhankelijk van Sovjet-Rusland. Roemenië zal verdedigd worden. De Duitsche rijksminister van buitcnlandsche zaken von Ribben trop heeft Woensdag den Berlfln- schen vertegenwoordiger van het Roemeensche persbureau Rador een vraaggesprek toegestaan en dezen eenige vragen beantwoord, die voor Duitschland en Roemenië van ge meenschappelijk belang zijn. Allereerst werd hem gevraagd, wat zijn meening was over de jongste Sovjet-Russische verklaringen aan Roemenië, waarin beweerd wordt, dat de In dat land binnengedrongen Sovjettroepen zuiver militaire doelen voor oogen hebben en dat de Sovjets geen wijziging beoogen van de Roe meensche grenzen. Von Ribbentrop antwoordde daar op als volgt: Ik geloof, dat elke Roemeen weet, wat hij aan dergelijke verzekeringen heeft. Het lot van Uw landgenooten in Bessarabië en in de Boekowina eenige jaren geleden is voor alle Roemenen een vreeselijke les geweest, want de Bolsjewistische methode blijft steeds dezelfde: eerst een plechtige toezeg ging van vrijheid en onafhankelijkheid, dan het eischen van militaire steun punten, daarna bezetting door het Sovjetleger, vervolgens intocht van de Oepeoe en daarmede liquidatie van de intelligentia, wegvoeren van vrouwen en kinderen naar Siberië en het tot el lende brengen van de massa en ten slotte inlijving van den betrokken staat in de Sovjet-Unie. Inderdaad hebben de Bolsjewisten deze gelijkschakeling en opzuiging der bevolking tot een sy steem van weergalooze brutaliteit ont wikkeld. Dat weet thans de geheele wereld. Derhalve loopen alleen nog Vergeefsche Sovjet-aanvallen aan den Dnjestr. Tegenslagen voor de Sovjets UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 5 April. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten Oosten van den benedenloop van den Dnjestr ondernamen dc Sovjets verscheidene vergeefsche aanvallen. Om een penetratieplek wordt nog gestreden. Tusschen Dnjestr en Proeth z«n hevige ge» vechten met aanvallende Sovjet- pantserformaties aan den gang. Ook van Duitsche zijde worden nieuwe troepen in den strijd ge worpen. Ten Noorden van Jassy namen Roemeensche troepen een door den vijand sterk bezet heuvel terrein in bezit en brachten den bolsjewieken zware verliezen toe. In het gebied ten Noorden van TBjcrnowitz heeft een ten Noorden van den Dnjestr staande Duitsche gevechtsgroep zich al vechtende verder den weg teruggebaand naar de bevolen doelen. Tusschen Stanis- lau en Tarnopol, alsmede in het ge bied ten Z. en N.W. van Brody namen onze troepen in tegenaan vallen talrijke plaatsen in bezit en sloegen zij de bolsjewisten onder zware verliezen achteruit. De ver dedigers van Tarnopo] hielden ook gisteren weer stand tegen sterke vijandelijke aanvallen. Sterke Duitsche formaties gevechts vliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht de vijandelijke aanvoerbasis Ko- rosten aan. Er ontstonden in spoorweg installaties en in het stadsgebied krachtige ontploffingen en uitgestrekte branden. Onze aanvallen in het gebied van Kowel brachten, ondanks taaien vijandelijken tegenstand, bij den ver deren opmarsch verscheidene hoogten en plaatsen in ons bezit. Een brigade stormgeschut heeft daarbij alleen 37 vijandelijke stukken geschut vernie tigd. Ten Zuiden van Pleskau zijn nieuwe, den geheelen dag voortduren de doorbraakpogingen van de Sovjets ineengestort. De vijand leed wederom zware bloedige verliezen. In het hooge Noorden vielen de bols jewieken in den sector Kandalaksja verscheidene malen met overmachtige strijdkrachten één van onze vooruit geschoven steunpunten aan. Zij werden met doeltreffende ondersteuning door duikbommenwerpers afgeslagen, waar bij zij zware verliezen leden. Uit Italië worden, behalve succes volle eigen ondernemingen van stoot troepen, waarbij gevangenen gemaakt werden, geen bijzondere gevechtshan delingen gemeld. Onze artillerie voor den langen afstand bestookte dag en nacht het havengebied van Anzio en Nettuno. Bij de gevechten der afge loopen weken op het landingshoofd van Nettuno heeft zich het bataljon val schermjagers onder bevel van majoor Herrmann bijzonder onderscheiden. Een overdag ondernomen aanval van Amerikaansche formaties bommenwer pers op het stadsgebied van Boekarest veroorzaakte schade en verliezen onder de bevo'king Door Duitsche Roemeen sche en Bu'eaarsrhe strijdkrachten der luchtverdediging werden 44 vijan- de'ijke vliegtuigen vernietigd. Tn dit resultaat hebben Roemeensche jacht- vl'egers een bijzonder aandee' gehad Britsche stoorvRegtuigen heb'~"n in den af gel ion m nacht bomden 'aten vai'en oo eenige nlaatsen in het Rijn- lan^sch-West'aa'^che gebied. Vo'gens nadere berichten is het gis teren gemelde aantal neergeschoten vijende'iike vlipg^'igen bij den aanva' op bet marines' nenunt in Noorwegen tot 16 gestegen. n a-mede werd onge veer d he'ft van de aanvallende toe stellen vernietigd. maar de domsten erin bij deze goochel toeren der Bolsjewisten". Engeland en Amerika hulpeloos. Op een vraag, hoe hij den toestand van Engeland en Amerika tegenover Moskou beoordeelde, antwoordde von Ribbentrop: Volkomen hulpeloosheid. Men heeft te Londen en te Washington de Sovjet-Russische politiek nooit be grepen. Daarom valt men ook van de eene verbazing in de andere. Het eenige gevoel, dat in Engeland en Amerika reeds thans vrij algemeen verbreid is, is, dat zoowel Churchill als Eden, zoo wel Roosevelt als Huil voortdurend door de Sovjet-regeering om den tuin geleid worden. Daarom zijn de betrek kingen tusschen de bondgenooten in het Oosten en Westen, ondanks alle weder- zijdsche verzekeringen, ook alles be halve schitterend. Naast de brutale machtsontplooiing en de daarmede ge paard gaande meedoogenlooze politieke methoden van Moskou is het vooral de groote zorg voor de uitbreiding van het Bolsjewisme onder de arbeidersmassa's in de Westelijke staten zelf, die de kiem voor ernstige moeilijkheden in zich bergt. Wanneer U mij nu vraagt, of de Wes telijke mogendheden den een of anderen dag de politiek van het Kremlin het hoofd zullen bieden, dan kan ik daar omtrent slechts het volgende zeggen: Wanneer ooit de Bolsjewisten de Duit sche legers overwinnen en Europa bin nendringen zouden, dan zou nóch Engeland noch Amerika zelfs Indien zij wilden de noodige machtsmidde len hebben om de Bolsjewistische poli tiek hier het hoofd te bieden. Derhalve zijn het ook alleen de legers der ver bonden Europeesche volken, die het Bolsjewisme kunnen terugslaan en ook zullen terugslaan. Eén ding moeten wij daarbij beseffen, dat wij bij onzen strd tegen het Bolsjewisme geen rekening mogen houden met de verschillen van mccning in het vijandelijke kamp, nóch ons ook maar ooit daarop mogen ver laten. Slechts fantasten kunnen met dergelijke gedachten spelen. Europa is veeleer in dezen strijd tegen het Bolsje wisme op zichzelf en op eigen kracht aangewezen. De verbonden Europeesche volken weten dit ook en ik ben er rots vast van overtuigd, dat zij deze hardste vuurproef in hun geschiedenis zullen doorstaan en de overwinning zullen be vechten op de Bolsjewisten en hun plutocratische medeplichtigen in het Westen". De toestand in Roemenië. De laatste belangrijke vraag, hoe de minister den toestand in Roemenië be oordeelde met het oog op de Sovjet- Russische aanvallen, die op het oogen- Grooter dan da grootste. De vliegboot BV 222 „Wicking*. De machina is het grootste vliegtuig der deutschen LuftwaKe De zes motoren hebben een vermogen van 7000 P K. en geven aan de groote vliegboot een hooge snelheid en een groote actieradius, zoodat de BV 222 aan alle fronten kan worden Ingezet. De spanwijdte bedraagt 46, de lengte van de boot 37 meter Deutscher Verlag/Reclajx m BESTRIJDING LEVERBOTZIEKTE. De onderzoekingen naar de versprei ding en het voorkomen van leverbot ziekte (ongansch) bij schapen en run deren in Noord-Holland, verricht in samenwerking met den Veeartsenijkun- digen Dienst en de Adviescommissie in zake bestrijding Leverbotziekte, door mr. dr. N. L. Wibaut—Isebree Moens, zijn thans zoover gevorderd, dat het mogelijk is met de bestrijding in de practijk te beginnen. Daarvoor zal het noodig zijn, dat veehouders of bedrijven, die van deze ziekte te lijden hebben, in contact ko men met de onderzoekers. In overleg met de Adviescommissie, voorzitter de heer C. Kramer Glijnis, secretaris de heer J. Posch, werd besloten een ge legenheid te maken, waar al diegenen die dat wenschen, inlichtingen kunnen krijgen over het besmet zijn van hun land en de mogelijkheid, dit te ver* beteren. Daartoe zal een der onder zoekers zitting houden en de gevraagde inlichtingen verstrekken op marktdagen te Purmerend van 9—11 uur in het gebouwtje van den marktmeester, en te Alkmaar van 10—12 uur in Café Loots. blik tot over de Roemeensche grens worden ondernomen, beantwoordde von Ribbentrop aldus: „De gebeurtenissen kan men slechts in samenhang met den algemeenen toestand in Europa en in het kader van de wereldomvattende totale oorlogvoering der landen van het Driemogendheden- pact juist beoordeelen. Uw vaderland, Poemenië. is in dit Europa en voor dit Europa een onlosmakelijk bestanddeel. De bedreiging van Uw grenzen richt zich niet slechts tegen Roemenië alleen, doch tegen alle verbonden Europeesche volken. Aan den Dnjestr wordt Europa evenzeer verdedigd als op welke andere plaats van ons continent dan ook. Wan neer de vijand thans geruchten rond strooit, die het Roemeensche volk willen wijsmaken, dat de Duitsche leiding strategisch overweegt Roemen'ë op te geven dan kunnen wij daarover slechts lachen. Wij kunnen even goed Berlijn opgeven. U weet, dat wij Berlijn voor de zwaarste Anglo-Amerikaansche lucht aanvallen niet hebben opgegeven, doch verbitterd en met groot succe~ verde digen. Net zoo 7.ullen wij Roemenië ver dedigen. Onze volken hebben reeds in menig gevecht hun bloed gemeenschap pelijk vergoten. Zij zijn door den jong- sten stormloop der Bolsjewisten nog nauwer aaneengesloten en de Duitsch- Roemeensche wapenbroederschap toont thans haar grootste beteekenis. Weest U ervan overtuigd, dat de Duitsche soldaat Roemeenschen grond juist zoo zal verdedigen als zijn vader- landschen bodem. De Führer en maarschalk Antonescu Neêrlands bijdrage aan den oorlog. Om onze toekomst. „De bolsjewisten staan halverwege het hoofdartikel van „Volk en Va derland" van deze week ter ken schetsing van het gevaar uit het Oosten. „En wat het gevaar uit het Westen betreft, heeft de Italiaan- sche les wonderen verricht". Ieder een ziet thans wel in, dat de op marsch van de bolsjewieken van uit het Oosten en de Angelsaksi sche invasie vanuit het Westen be dreigingen van Europa ztjn. Europa, dat naar onze opvatting, moet worden een vast verbond van vrije volkeren, waarin ieder volk naar eigen aard kan leven en zich ont plooien. Dit naar eigen aard leven en zich ontplooien is, om met den Rtjks- commisaris dr. Seyss Inquart te spre ken, dc eenige ware vrijheid, die niet ontaardt in losbandigheid en ten slotte in dictatuur. Ik heb geenerlei verantwoordelijk heid voor hetgeen in dezen tijd door andere volkeren dan het Nederlandsche gedaan en gelaten wordt. Ik beoordeel noch veroordeel andere. Maar in mijn taak zou ik te kort schieten, als ik nu niet aan ons volk voorhield, dat het kennen het gevaar precies. Zij zien het ™°r, ™ze ■zrmrlor tirooc nnrfor nnifpn pr rullen met &r00tste beteekenis IS aan het eipde van dep. oorlog te kunnen zeggen: Ook zonder vrees onder oogen en zullen met hun legers strijden tot Roemenië delini- tief bevrijd cn den Bolsjewieken het Balkangebied eens en voor al versperd Sovjet-aanvallen hadden geen succes meer. De toestand aan het Oostelijk front wordt van Duitsche zijde als onveranderd gekenmerkt, aldus de Berlqnsche ANP-correspondent in z\jn verslag van Woensdag. In het noorden duren de Sovjet-Russische aanvallen ten zuiden van Pskof voort, zonder dat deze tot eenige terreinwinst voor dc aanvallers leidden. In het zuiden zijn de po gingen van het Roode Leger, verder zuidwaarts op te rukken, op toegeno men Duitschcn tegenstand ge stuit. Dit is, naar militaire kringen te Berlijn verklaren, ten deelc een gevolg van de aankomst van nieuwe reserves, die, zoo wordt uit drukkelijk verklaard, niet aan dc verdediging in West-Eoropa ont trokken zijn. Daarbij komt, dat ook het weer de operaties, zoowel aan Duitsche als aan Sovjet-Russische zijde, ernstig belem mert. Sedert eenige dagen is het aan het geheele Oostelijke front bepaald slecht weer, met veel natte sneeuw cn regen en temperaturen rondom het vriespunt. Ook zal ongetwijfeld het feit, dat in het zuiden de strijd zich reeds gedeel telijk aan den voet der Karpathen af speelt, een rol spelen, daar de Duit sche verdediging uiteraard hierdoor be gunstigd wordt. Nieuw offensief op komst? Hoewel de situatie in het zuiden zich volgens Duitsche oordeel gaandeweg in de richting eener stabilisatie ontwik kelt, wijzen de achter het Sovjet-Rus sische front waargenomen nergroepee- ringen vooral ten zuiden van Balti, waar nog steeds het zwaartepunt der Sovjet-Russische krachtsinspanning ligt, op een komende intensifieering van de gevechten. Sedert een paar dagen hebben de Edens aftreden verwacht. Naar de Britsche berichtendienst uit Stockholm meldt, is tot het aftreden van Eden als minister van Buiten- landsche Zaken reeds besloten. De be kendmaking wordt echter eenige d. yen uitgesteld. Zijn opvolger is Lord Cran- borne. thans minister van Dominions Eden blijft lid van het kabinet en lei der van het Lagerhuis. Bovendien zal hij de functie van plaatsvervangend minister voor de Verdediging Minis ter of Defence Office" krijgen Cran- borne heeft, alvorens hij zijn benoeming aannam, het advies van Eden gevraagd en diens volledige instemming ge kregen. Op deze wijze aldu6 vervolgt de be richtendienst zal de ervaring van Eden op het gebied van Buitenlandsche Za ken zijn opvo'ger ter hesehikk'ng "taan Tot dusverre is niets bekend over ver dere verander gen in de samenstellint van hef kabinet ^erfluï^er van 20 20-7 00 u 7 April: Zon op 7.01 u.. onder 20.24 u. Maan onder 7.07 u.. op 18.59 u. 8 April: Zon op 6 59 u.. onder 20.26 u Maan onder 7.07 u., op 18.59 u. bolsjewisten bij hun aanvallen in de richting van Kisjipnew en Tiraspol geen terrein kunnen winnen, terwijl ook de pogingen der Sovjet-Russische strijd krachten op den rechteroever van den Proeth verder Roemenië binnen te dringen, gestrand zijn op den toegeno men tegenstand van Duitschers en Roemenen. De Duitsche strijdkrachten in de uit stulping van het front ten noorden van Tsjernowitz trekken zich thans al strijdend in westelijke richting op nieu we stellingen terug. Het betreft hier de Duitsche troepen, die tot dusver den noordelijken oever van den Dniestr tusschen het eerste en het tweede Sov jet-Russische Oekraïneleger bezet hiel den. Overigens zijn dc Duitschers en de aan hun zijde strijdende Roemenen en Hongaren in toenemende mate tot te genaanvallen overgegaan, zoowel in 't zuiden ten noorden van Jassy. als op den westelijken vleugel, o.a. tusschen Tarnopol en Stanislau, bij Brody en bij Kowel. Dc afweerge vechten. De urager van de brillanten bij het eikenloof van het ridderkruis majoor Rudel heeft voor vertegenwoordigers der Duitsche ners gesproken over de zware afweergevechten in het Oosten, met name in den zuidelijken sector van het Oostelijk front. Hij wees op de hevigheid der gevechten tegen de reus achtige menschenmassa's en de mate- rieele overmacht der bolsjewisten, waarvan men zich geen voorstelling kan maken. Iiy verklaarde, dat Duitschland, daar het op het moment gewapend moet zijn tegen een aanval der Ang- lo-Amerikancn in het westen, dc taak heeft met dc ter beschikking staande krachten in het Oosten de bolsjewis ten zoo veel mogelijk op te houden. Dat maakt het noodzakelijk, dat de Duitsche strategie een gunstige en zoo kort mogelijke verdedigingslinie kiest, die met de beschikbare krach ten gehouden kan worden. Wanneer daarbij terrein wordt opgegeven, dat op het moment niet van nut kan zijn, dan is dat voor den afloop van den oorlog natuurlijk volkomen onbelang rijk. Vervolgens ging majoor Rudel in het bijzonder in op de gevechten in den zuidelijken sector en schetste daarbij de taak van de luchtmacht. Hij wees op de noodzakelijkheid met de lucht macht de voorwaartsche beweging van den vijand steeds zoo lang op te hou den tot het de leiding mogelijk is vol doende krachten naar bijzonder in ge vaar verkeerende plaatsen te brengen Juist de laatste stoot der bolsjewisten in den zuidelijken sector vormt het beste bewijs, dat de luchtmacht en in het bijzonder de Stuka's en de slag vliegtuigen er in geslaagd zijn, alle pantservoorhoeden, die de vijand in zeer sterke mate geconcentreerd in den strijd heeft geworpen, teneinde naar 't westen op te rukken, uiteen te slaan Daardoor is den vijand iedere moge lijkheid ontnemen den Duitsehen zui delijken sector op dc een of andere wijze in een gevaarlijken toestand te brengen. het Nederlandsche volk heeft zijn aan deel in de lasten van de oorlogvoering gedragen. Onze militaire bijdrage. Inzake de militaire bijdrage herin nert Mussert aan de vele eervolle ver meldingen van Nederlandsche helden aan het Oostfront en constateert: „Onze militaire inzet als sterk doelmatig geleid volk is tot dusver niet mogelijk geweest. Vóór Mei 1940 werd het verkeerd geleid en na Mei 1940 Is ons land bezet gebied zonder eigen re geering. Een volk zonder regeering kan niet als georganiseerde eenheid te vel de trekken en zou dit ook niet willen doen als het oorlogsdoel niet concreet voor oogen staat. Maar wat op dit gebied en onder de gegeven omstandigheden gedaan kon worden, is gedaan. Vrijwilligers zijn gekomen, eerst met tientallen, toen met honderden en daarna met duizenden, zoodat wij nu van tienduizenden kun nen spreken. O. zeker, gering in kwan titeit, in vergelijking met de millioe- nenlegers, die te velde staan. Maar kwaliteit gelijkwaardig en in moreel opzicht veelal bewonderenswaardig, wanneer men bedenkt, dat zoovelen ge gaan zijn, die door hun daad hun naas le verwanten verloren en terugkomen de van het oorlogstooneel de deur van de ouderlijke woning voor zich geslo ten vonden". Europeesche arbeidsplicht" „Naast de economische en militaire deelneming aan de verdediging van Europa staat ais derde de arbeids plicht in Duitschland", aldus de Lei der. „Wanneer ieder volk van Europa per millioen zielen evenveel soldaten de Europeesche fronten had staan als het Duitsche, zou Duitschland geen en kel zedelijk recht hebben om één Ne derlander of één Franschman als ar beider naar Duitschland te dirigeeren. Helaas doet zich het feit voor, dat in militair opzicht de verdediging van Europa voor 90 pet. rust op den Duit sehen soldaat. Practisch zal wel het geheele weerbare deel van het Duit sche volk aan de fronten staan, voor zoover het niet onontbeerlijk is in Duitschland zelf. De fronten vragen om wapens en munitie, de plaatsen in de fabrieken en werkplaatsen, welke door het oproepen van soldaten leeg zouden komen, moeten ingenomen worden. Als men denkt, dat zelfs in de Vereenigde Staten de arbeidsplicht op het pro gramma staat, moet het toch duidelijk zijn dat aan Europeeschen arbeids plicht niet te ontkomen viel. Een harde oorlogsnoodzaak. f- De Z-kaarten in de voedsel- voorzieningsbedrijven. Van bevoegde zijde wordt nogmaals herinnerd aan de bekendmaking op Vrijdag 24 Maart j.1., betreffende de invoering van de z.g. Z-kaartenproce- dure voor het geheele gebied van de voedselvoorziening. Deze procedure valt onder de verordening van den Rijkscommissaris nr. 108/1942, waarbij elke ondernemer "erplicht werd desge vraagd inlichtingen 'e verstrekken om trent in zijn bedrijf aanwezige arbeids- krachen. Aan deze kaartenprocedurc behoeven op het oogenblik nog niet deel te nemen de eigenaren en werk krachten van land- en tuinbouwbedrij ven. dus"*boeren, tuinders, visschers en de bij hen werkzame personen, waar voor de uitgegeven gele vrijstellingsbe- wijzen vootloopig van kracht blijven. Nadere inlichtingen omtrent de be drijven, welke hieronder vallen, enz. zijn opgenomen in bovengenoemde be kendmaking. Deze oorlogsnoodzaak is geen natio- naal-socialisme, heeft met nationaal- socialism^ alleen dit te maken, dat het nationaal-socialisme de roeping heeft Europa te behoeden voor den onder gang in communisme en gedwongen is daartoe ieder middel te gebruiken, dat dienstig is. Geen normaal mensch kan of wil ont kennen, dat de arbeidsverplichting, het werken van honderdduizenden in Duitschland, een groot leed en een groot offer is voor diegenen, die dit treft en voor hun gezinnen. Voor ons volk valt hieraan niet te ontkomen, evenmin als aan de inundaties. Daartegenover zijn twee houdingen mogelijk. De een is die van lijdelijk verzet, van onderduiking, van sabo tage. Veel beter is het de onvermijdelijk heid fier en zelfbewust te aanvaarden en rustig en onaandoenlijk het opgedra gen werk te verrichten. Er is maar één houding, die in het belang is van ons volk: Rustig gaan en uzelf blijven, en voorts, door het leveren van behoor lijk werk, den duur van dezen ver vloekten oorlog 'helpen bekorten. De vlag hoog houden. Naast de economische offers, die ge bracht zijn, naast den militairen inzet van onze vrijwilligers, staat dan aan het einde van den oorlog de arbeid van honderdduizenden als Nederlands bij drage aan de verdediging van Europa cn dus Nederlands recht op een eer volle plaats in het nieuwe Europa". VERHOOGING UITKEERING AAN FAMILIELEDEN VAN VRIJWILLIGERS BIJ DE WAFFEN SS (WIKING). SS WACHTBATAILLON EN LANDSTORM NEDERLAND. de: De uitkeeringen voor levensonderhoud aan familieleden van vrijwilligers bij bo vengenoemde formaties zijn belangrijk verhoogd. A Aan echtgenooten van gehuwden een Inkomen hebben tot een bedrag van f 200.— per maand, wordt voor onder houd f 80.— per maand uitgekeerd. Bo vendien voor ieder kind tot 16 Jaar £28.— per maand. Verder vergoeding van huls- huur voor het volle huurbedrag. De uitkeering wordt bij een aantal van bijv. drie kinderen beneden 16 jaar dan als volgt: Echtgenoote per maand f80.—; 3 kinde ren a f 28.— per maand is f 84.huur geschat per maand f 25 of eventueel hoo- ger; totaal per maand f 189. Bovendien worden de verzekeringen vergoed voor het volle te betalen premie bedrag. De uit te keeren totale vergoeding mag echter niet meer bedragen dan 11/2 maal de vroegere netto verdiensten. Voor kinderen tot 16 jaar buitenshuis verblijvend wordt een vergoeding ver strekt van f42.— per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar, voor zoover hun opvoeding nog niet voltooid Is, wordt een uitkeering verstrekt van £35.— per maand per kind. Bovendien genieten de gezinsleden der vrijwilligers extra levensmiddelen-*" slag, kolentoeslag, enz. Bij grootere Inkomens worden naar verhouding grootere bedragen voor fami lie-onderhoud uitgekeerd. In enkele bijzondere gevallen kan na een ingesteld onderzoek een extra uitkee ring worden toegestaan. (Geboorte, sterf geval, ziekte, enz.) Ongeliuwden kunnen ontvangen (even tueel voor de ouders) een bijdrage in het onderhoud ten bedrage van £45.— per maand. De ongehuwde vrijwilligers kunnen over dit bedrag persoonlijk vrijelijk beschik ken. Zij kunnen het dus doen uitbetalen als onderstand aan hun ouders, kunnen het echter ook bijv. op een eigen bank rekening gestort krijgen, naar keuze. Deze bijdrage in het onderhoud of ter eigen beschikking wordt in alle geval len toegestaan. In plaats van deze bijdrage in het on derhoud wordt voor zoover de vrijwil liger voor het grootste gedeelte in het onderhoud van zijn ouders had te voor zien, kostwinnersvergoeding uitgekeerd en wel bij één ouder tot f70 per maand, bij beide ouders tot f 115.— per maand Bovendien kan in bijzondere gevallen een huurtoeslag worden verleend. Bulten de bovengenoemde gezlns- en andere uitkeeringen ontvangt de vrijwil liger zijn soldij, vrije voeding, kleeding enz. Alle verdere inlichtingen zijn verkrijg baar en aanmeldingen kunnen geschie den bij het Ersatzkommando Niederlande Korte Vijverberg 5, Den Haag en de Ne- benstellen: Amsterdam, Dam 4: Heerlen. Saroleastraat 25; Groningen, Heerestraat 46: Enschedé, Hengeloschestraat 30: Alk maar. Langestraat 56, alwaar voor d< eerstdaags te houden keuringen eveneens gratis reisbiljetten voor de heen- en te rugreis verkrijgbaar zijn. Dc aandacht wordt er op gevestigd, dat zU die om bijzondere reden in Nederland moeten blijven, dienst kunnen nemen bij het SS-Wacbtbataillon Amersfoort, of bO den Landstorm Nederland, waarvoor al le bovengenoemde uitkeeringen. levens middelen-toeslag en alle andere voordee ten eveneens gelden. Zij, die tusschen den leeftijd van 18— 35 Jaar zijn en aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet kunnen zich even eens aan bovengenoemde adressen per soonlijk of schriftelijk aanmelden er worden tijdens hun verbintenis bij boven genoemde onderdeelen vrijgesteld var den arbeidsinzet. Officier in de Waffen-S S kan leder worden die na tenminste één laar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen: zijn schooloplei ding Is niet doorslaggevend. OM HET PAASCHFEEST 1944. BACH'8 MATTHEUS TASSION. Geen klaagzang, maar muziek vol troost. Zooals in de tragediën der klassie ken, het door de Goden beschikte nood lot der menscheti in schoone bewoor dingen ons levendig geschilderd wordJ^ zoo ontstaat in Bach's Mattheus Pae- sion de door God gewilde tragiek vao den gekruisigden Menschenzoon in ge weldige accoorden. Van de eerste tot de laatste reaal weerklinkt in de Mattheus Passion, het beroemde oratorium, dat bij ieder Paaschfeest in de geheele beschaafde wereld wordt beluisterd, de verheven idee van een zich opofferen terwille van de menschheid. Het is geen klaagzang: geen zwak heid klinkt uit deze ontroerende mu ziek, maar veeleer kracht en troost. De lijdensgeschiedenis, op zingenden spreektoon verhaald door den evangt- list, wordt afgewisseld door oud«. heerlijke koralen, die alle op zich zelf edelsteenen zijn. Zoo wordt het aaiv deel der kerkelijke gemeente in hot kunstwerk verzekerd. Bach weet in dit majestueuze kunst werk alle gevoelens van liefde, smart, medelijden, verontwaardiging, boete, rouw en wroeging neer te leggen. Alle stemmen zijn aanwezig en iedere stem bezingt die gemoedstoestanden, die met haar timbre overeenkomen. De sopraan zijn de kinderlijk-innige affecten toevertrouwd, de alt de smar telijke, donkere, den tenor de harts tochtelijke, opgewondene, de bes weer de edele en mannelijke affecten. In nauwe verbinding met deze stem men is daar de prachtige begeleiding van het orkest. Het droppen der tra nen, het zalven, het nedervallen van den Heiland in den Hof van Gethsé- mané, de geeselslagen, het ruischen der bladeren in den avond wordt to deze instrumentale muziek door Bach meesterlijk tot uitdrukking gebracht. Scherp teekent de componist in de wonderschoone recitatieven de heilige rust van Christus, de kort aangebon den karakters van zijn tegenstanders, de opgewondenheid van den evange list. En daar tusschendoor klinken de klassieke koralen van de apostelen, van het volk, van de kerkelijke ge meente. Alle gevoelens van de vrien delijke tot de meest hartstochtelijke, ja, zelfs tot die van feilen haat (Bar- rabamü) klinken tot ons. Zoo rolt het drama van het Avond maal, de Hof van Gethsémané. het ver raad, het verhoor tot de kruisiging ver der. Dan is daar het aangrijpende slot koor: ,,Wir setzen uns in Tranen nie- der". Niet alleen smart, maar veeleer troost klinkt daar uit. Zonder elke sen timentaliteit Ir dit koraal geschreven. Hieruit spreekt de kracht van het ge loof. Het slotaccoord is een opgeloste dissonant: het voert den toehoorder weer in het werkelijke leven terug. Met de Johannes Passion en de Hohe Messe staat de Mattheus Passion thans onwrikbaar temidden der muziek el Ier eeuwen. Het is een ontroerend meesterwerk, dat ons elk jaar opnieuw aangrijpt, ons in stille aanbidding en bezinning doet temederzltten en ons diep doet gevoelen het smartelijke Ijl- den van den Heiland om de zonden der menschheid. W. NOODEINDEXAMEN KWEEKSCHOLEN. De Secretaris-Generaal van het De partement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming heeft in een schrijven aan de directeuren en direc trices van de Rijks- en Bijzopdere Kweekscholen voor onderwijzers en/of onderwijzeressen medegedeeld, dat de leerlingen van het hoogste leerjaar dar Rijks- en Bijzondere Kweekscholen voor onderwijzers en/of onderwijzeressen, die tengevolge van maatregelen van Duit sche of Nederlandsche autoriteiten niet in staat zijn aan het Kweekschool eindexamen of aan het Staatsexamen voor onderwijzer deel te nemen, tot hem, Secretaris-Generaal, een verzoek kunnen richten om uitreiking van een akte van bekwaamheid als onderwijzer (es). OEKRAÏNE SIGARETTEN. De dienst perszaken van het Neder landsche Oost Instituut deelt mede: als extra bonaanwijzing voor Oekraine si garetten zijn bor nr. 10 van de blauwe kaart en nr. 18 van de roode kaart geldig verklaard voor den aankoop van 1 pakje Oekraine sigaretten. MR. J. WIJNVELDT BENOEMD TO* PROC.-GENERAAL BIJ DEN HOOGEN RAAD. Het Rijkscommissariaat maakt bekead: de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft mr. Jan Wijnveldt te Nijmegen, advocaat-gene raal bij den Hoogen Raad, benoemd tot procureur-generaal bij den Hoogen Raad. Van den zolder gevallen. De 64-jarige gehuwde fabrieksarbeider S. Koster 1» Kooten is in de fabriek Marco van der zolder gevallen. Hij werd met zware ver wondingen naar het ziekenhuis te Leeu warden vervoerd, alwaar hij des avonds aan de bekomen verwondingen Is bezwe ken. L(jk van vermiste gevonden. Uit de Dommel onder Neerwetten is het lijk op gehaald van den 26-jarlgen C. A. van Laarhoven, wonende Nieuwendljk 124 te Eindhoven, die sinds October van het vo rig laar werd vermist. SCHAGEN. PREMIEKEURING VOOR HENG8TEN IN NOORD-HOLLANB. Succes voor Schagen. De V.L.N. afd. N.-H. hield op 4 Maart j.1. een premiekeuring voor hengsten te Haarlem. Wegens vervoersmoeilijk- heden en voederschaarschte was de deelname beperkt tot hengsten van 8 tot en met 5 jaar. Vooraf werd de heijgst „Vobast" van de vereeniging ..Wieringcrmeer" ge keurd voor inschrijving in het stam boek. Deze hengst was vorig jaar te Leeuwarden goedgekeurd en verkreeg daardoor zonder keuring dit jaar de vergunning voor dekking verlengd. Voor de premiekeuring werden aan geboden: „Wiedo", V. Mouton 384 Gr P.S., van de vereen. „Schagen": „Do- nau" 548 S.Gr.t.. V. Elan 1692 O F.S.. van D. v. Wieringen te Abbencs: ..Vo bast" 486 b FPS„ V. Grusus 365 Gr.P.S.. van de vereen. „Wieringermeer". De jury kende aan Wiedo f 150 ptra- mie toe en plaatste hem no. 1. „Wiedo" werd in Groningen aange kocht door den Bond van V.L.N. heng- stenhouders en tijdens de keuring te Utrecht op 29 Febr. j.1. aangekocht door de vereen. „Schagen". De hengst heeft een best foktype en beschikt over ruime en krachtige gangen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1