NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Gevoel van opluchting in Berlijn. Duitsche tegenaanvallen in meerdere sectoren. Hulde aan het Duitsche volk in dezen oorlog. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Vöordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 60189. ZATERDAG 8 APRIL 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 83, 4 pagina's. Advertentie - ta r i e 11 Prijs der gewone advertenties in deze Editie II et. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheelc oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Waarvoor strijden de U.S.A.? QVER het Britsche oorlogsdoel, de illusies, die men in Engeland bij het begin van den oorlog breedvoerig in al de vormen der publiciteit opgewekt heeft en wat daarvan tot dusverre ver wezenlijkt kon worden, hebben we verleden week een ampele uiteenzet ting gegeven. Wat willen van hun kant de USA? Waarvoor strijden de Ameri- kaansche soldaten? Op alle fronten heb ben zij reeds gevoelige verliezen geleden. Hun werkelijk behaalde successen heb ben zij meer te danken aan verraad en het lokkend gerinkel van hun gouden dol lars dan aan militaire prestaties. Het is nauwelijks aan te nemen, dat er hier te lande nog een handjevol lieden bijeen te drijven is, die aan het Sinterklaassprookje gelooven, dat de USA ter meerdere eer en glorie van de „de mocratie" en van die der kleine staten in het bijzonder partij in dezen oorlog gekozen hebben, nog vóórdat van hun kant de eerste kogels verschoten wer den. De USA gelooven niet»aan ideolo gieën en hebben daórvoor ook nimmer klinkende munt neergeteld. Zij kennen alleeft het handvaste begrip van „mo- neymaking". dat zich in „boxes" dollars en nog eens dollars uitdrukt. Hun deelname aan den oorlog spruit louter en alleen voort uit wrijvingen en geschillen op sociaal en economisch terrein. De verschilpunten van opvat tingen op deze- gebieden tusschen Eu ropa en Amerika vormen dergelijke onoverbrgbare klóven, dat, gezien de funaamenteele structuurverschillen en de krachten der beide partijen, geen andere uitweg ovérbleef dan oorlog. MILITAIR hebben de V.S. niqis te duchten. De bewering van Roose- velt, dat Amerika door Duitschland be dreigd werd, is een afgezaagde April mop. Met een enkelen blik op de kaart kan men dit aanstonds vaststellen. De V.S. hebben in het N. het bevriende en militair ongevaarlijke Canada tot buur man. In het Z. levert Mexico al even min militaire moeilijkheden. Het land is ten W. en ten O. voorts door we reldzeeën beschermd, die resp. 5000 en 10000 km breed zijn. Welke militaire macht zou in staat zijn, zulk een enor me pantsergracht te bestormen? Ten overvloede worden deze „grachten" nog beschermd door een stevigen gor- del van buitenwerken en steunpunten. Militair-ecpnomïsch heeft het land evenmin iets te duchten, daar het in hooge mate autarkisch is, meer dan eenige andere mogendheid ter wereld. Het kan in geval van nood voldoende afweerkrachten, levensmiddelen, mu nitie, oorlogstuig, grondstoffen en wat ook opleveren om tot in lengte van da gen een belegering (blokkade) te kun nen doorstaan. Uit militaire noodzaak van zelfver dediging bestond er voor de USA even min aanleiding aan dezen oorlog mee te doen. Het zou uit een oogpunt van militaire veiligheid meer gebaat zijn met afzijdigheid en met een. zooals de isolatlonisten willen. handig ge voerde neutraliteit. Het had dan beide strijdende partijen kunnen leverancie- ren ter completeering eener weder- zijdsche afmatting. o— I7DOCH de USA voeren sedert den eersten wereldoorlog en eigenlijk reeds een aantal jaren - daarvóór dé imperialistische politiekt van een op stijgende wereldmacht. Zij brengen daarbij geen zendelingen, bijbels en zoo meer te pas. zooals Engeland eer tijds. doch hun heider doel is hetzelf de: dorst naar macht, aanzien en winst putting uit de omwereld om zelf dooi de minste inspanning een behagelljk leven in comfortabelen welstand te kunnen voeren. Een Amerikaansch cy nicus schreef eens: De kunst van hèt leven is niet zélf te werken, doch an- deren zóó gek te maken, dat zij het voor u doen! Willen de USA comfortabel geluk kig zijn, zoo zijn ze aangewezen op ex port van overtollige producten cn eigen handel, die dergelijke producten winstgevend aan den man brengt. Toch eenmaal bezig, verhandelen ze niet al leen hun eigen producten, doch ook de producten van andere landen. Om op de productie in andere landen, waar mee zij handel drijven, doelmatigen. n.1. winstgevenden invloed te kunnen uitoefenen, voeren, leiden en stimulee- ren ze zelf de exploitatie van in hun oogen voor hun kréam passende pro ducten. Daartoe verrichten zij het breede gebaar eener grootscheopsche kapitaalinvesteering, hetgeen hun als crediteurland na den eersten wereld oorlog zeer makkelijk is afgegaan. Niet alleen dit kapitaal, hun eigen kapitaal, vermeerderd met de arbeidskracht, bo dem en grondstoffen der bevriende lees: uitgebuite volkeren, moet ren te opbrengen. En die brengt het dan ook wel op, want daartoe trachten ze door monopolies, trusts en kartels de geheel^ wereldmarkt te beheerschen. Zij verdienen tevens een slordige winstduit door hun werkzaamheid als tusschenhandelaren en verkoopers en zélfs als exploitanten van het afzetge bied elders, waar kunstmatig behoef ten geprikkeld en geschapen worden. o HE door Duitschland voor Europa en door Japan voor de Oost-Aziatische ruimte nagestreefde politieke econo mie, druischt lijnrecht tegen het uit buitende imperialisme van de USA en tegen de winst- en welvaart-afwerpen de tradities van het Britsche imperium in. Duitschland en Japan hebben het liberale stelsel van het koloniale im perialisme door een gesloten ruimte- politiek vervangen. Moreel hebben ze daartoe niet alleen alle recht, doch daartoe dwingt hen de plicht van zelf respect 'en zelfbehoud. Men kan het geen enkel land kwalijk nemen, dat het niet gaarne voor koloniale citroen, die men naar believen uitpèrsen kan, wil fungecren. Het stelsel van vrijhan del in den imperialistisch-kapitalisti- schen zin. zooals de USA en Engeland dat nastreven, komt in de praktijk daarop neer, dat zij. die het meeste ka pitaal bezitten en door macht over de beste grondstoffen Inschikken, de ge legenheid hebben, .zichzelf ten koste van andere landen, die niet in dezelfde gelukkige economische omstandighe den veriteeren, te verrijken. Den ande ren blijft dan juist genoeg over om niet van honger te sterven, zij staan bloot aan elke willekeur en speculatie. Indien Duitschland en Japan dezen oorlog zouden winnen, zou dit voor de USA betcckcnen, dat, dit land volgens de officiecle cijfers van 1938 op het verlies van Europa 42,9*/» en op dat Odessa hei doel van drie Sovjei-Russische colonnes. Westelijke vleugel grootste gevaar thans geweken. De stabiliseerendc ontwikkeling in het zuiden van het Oostelflk front houdt volgens het oordeel van bevoegde Duitsche kringen aan, al dus de Beriynsche ANP-correspon- dent. De Dultschers verdedigen zich met toenemend succes en ook hun tegenaanvallen hebben een ver loop, dat militairen kringen te Ber- lijn aanleiding geeft, de situatie met een zeker gevoel van opluchting te beoordeelen. Weliswaar aqjn de aanvallen der Sovjet-Russen vooral ten zuidoosten van Baltl nog he vig, doch zfj konden door de aan zienlijk krachtiger geworden Duit sche verdediging worden opgevan gen. Slechts in het montfingsgebied van den Dnjestr hebben «de gevechten nog een ultgesprokeif beweeglijk karakter. Het middelpunt van den strijd is de stad Odessa, die het doel vormt van drie Sovjet-Russische colonnes, die uit het noorden, noordoosten en oosten op deze havenstad aanrukken. De uit het noorden komende colonne beweegt zich in de richting der beide hoofdspoor lijnen, die uit het noordoosten en noordwesten naar Odessa leiden en waarvan vooral de laatste, die Odessa met Tiraspol en Kisjinef verbindt, voor de ravitailleering der Duitsche troepen in het gebied van Odessa belangrijk geacht moet worden, temeer daar de verbindingswegen die den Duitschers langs de Zwarte Zeekust ter beschik king staan, door een moerassig en door tal van rivieren doorsneden gebied lei den. Groote tegenstand iu Roemenië. Ten noorden van JaBsy ondervinden de bolsjewisten bij hun pogingen, ver der .Roemenië binnen te dringen, in Dr. Göbbels „Stadtprasident" van Berlijn. De Führer heeft, in afwijking van de desbetreffende bepalingen van de wet op de organisatie en het bestuur der Rijkshoofdstad, de lei ding van het bestuur der Rijkshoofd stad ter cancentratie van haar krach ten. in het bijzonder voof oorlogs doeleinden, opgedragen aan den Gouwleider van Berlijn, Rijksminis ter Dr. Gobbeïs. Rijksminister Dr. Göbbel^. wiens huidige functies van Reichsleiter en Gouwleiter der partij, alsmede van Rijksminister door deze benoeming niet worden aangetast, voert in zijn nieuwe hoedanigheid den titel van „Stadtprasident". De positie der Rijkshoofdstad in haar verhouding tot de Rijks- en Pruisische Landsautoriteiten blijft gehandhaafd. van Azië 16,7*/» van zijn noodzakelijk loozen productie-overschot zou overhouden. De mogelijkheid tot tus- schenhandel met producten uit andere landen, die onder financiëele of eco nomische controle der USA staan en allé bijkomstige financiëele lekkernijen vandien zou, zoo niet afgekapt, dan toch belangrijk gekortwiekt worden. Zulk een verlies zou de economische structuur van de USA een dergelijken gevoeligen klap toedienen, dat de be kende beursexplosies in het verleden in veelvouden van omvang werden overtroffen. Waar zou Wallstreet bij zulk een verschiet blijven? Zou het land daarnaast in staat zijn het pro ductie-overschot elders in de wereld tc plaatsen? Afzet zou verminderen, productiekosten zouden stijgen, werk loosheid toenemen. De koopkracht van de binnenlandsche markt zou onrust barend alnemen. Welke keten van af braakmaatregelen zou daardoor niet geklonken worden! JUIST door hun economische struc tuur zijn de USA uiterst kwetsbaar, meer dan eenig ander land ter wereld. Om een catastrophe in eigen land te voorkQmen een economisch, finan cieel en sociaal onheil moesten de USA aan dezen oorlog meedoen! Zij moeten trachten verlies met alle mid delen te verijdelen. Tegenover elk eventueel verlies moeten ze nieuw af zetgebied vormen, zooals Afrika ex- ploiteeren en induslrialiseeren oró een eventueel verlies van Europa te ni- velleeren; Indië en het Nabije Oosten tegen China en de Pacific. Daarnaast kunnen zij zich ten koste van het uit geputte Engeland verrijken, dat hulp noodig heeft en vraagt en iedere te erleenen ondersteuning met het af staan van gebieden en steunpunten moet betalen. Ideologieën zijn prachtig en mooi. maar zaken zijn zaken! Over schuldbrieven en dergelijke hebben de USA in den eersten wereldoorlog een lesje gehad. Steunpunten, financiëele en economische concessies zijn verhan delbare objecten! Risico's aan den eenen kant eischen actieve deelname aan den oorlog: de compensatiemogelijkheden aan den an deren kant maken het militair avon tuur aanlokkelijk. Geef den werkloozen geweer en laat de gangsters uit de gevangenissen los is dat niet een doeltreffend expeditieleger? „Murder Incorporation"! Deelname aan den oor log geeft de nationale industrie boven dien een machtigen, prikkel tot tech nische vervolmaking. Vanuit dien ge zichtshoek prees kortelings nog een toonaangevend Amerikaansch publi cist-zakenman den oorlog. Hoe dan ook het. geval afloopt de Yankees kunnen winst maken. „Busi ness as usual" is hun eenig motief. Wanneer daarbij dan handig van pro pagandistische stunts gebruik gemaakt kan worden zooals ..leve de democra- „help de onderdrukte volkeren" het schaadt nooit! Zulke parolen ^ijn de kwalijk verholen verdoovings- middelen, die het geweten voorzoover van dit moreel goed aanwezig is bo en een afgrond van boosaardig ver oorzaakte ellende in slaap sussen. HAMA. toenemende pato den tegendruk der Duitsche en Roemeensche troepen, die zelfs eenig terrein hebben kunnen heroveren. Ten noorden van Tsjernowitz zijn de Duitsche troepen, die zich nog in een kleine strook op den noordelijken oever van den Dnjestr bevinden, verbitterde gevechten gewikkeld met de Sovjet-Russen, die volgens de Duit sche berichten weder eenigszins voor barig geweest zijn met de aankondi ging der vernietiging dezer strijdkrach ten. Deze hebben zich echter, naar hier verklaard wordt, ondanks het hardnekkig verzet der bolsjewisten, verder in westelijke richting terug kunnen trekken. Duitsche tegenaanvallen. De westelijke vleugel van het zuide lijk front staat in het teeken van Duit' sche tegenaanvallen, in 'den loop waar van op enkele punten terrein kon wor den gewonnen, in het bijzonder op de flanken, in het zuiden in het gebied tusschen Stanislau en Tarnopol, in het noorden in het gebied van Kowel. Deze laatste stad, die door de Sovjet-Russen was ingesloten, is thans weder door de Duitschers ontzet. Elders aan het .front vinden op het oogenblik alleen maar gevechten van eenige beteekents plaats ten zuiden van Pleskau. Niettegenstaande de bols jewisten hun hevige aanvallen thans ook uitgebreid hebben tot het gebied ten zuid-oosten van Ostrof, zijn zij er, naar hier verklaard wordt, nergens in geslaagd, door de Duitsche verdediging heen te dringen. Grootste gc>yaar geweken. Bevoegde militaire kringen in de Duitsche hoofdstad zijn geneigd, het grootste gevaar voor het Oostelijk front, dat zich nog lot voor kort. vooral in het zuiden, zeer ernstig deed aanzien, thans als geweken te beschouwen. De reserves, die in het zuiden in den strijd zijn gewor pen en die, naar men mag aanne men, wel in de eerste plaats zullen deelnemen aan de verdediging van Roemenië met zijn voor de* oorlog veering zoo belangrijken olierijkdom, alsmede de organisatie van de Roemeensche en Hongaarsche verde- digingskréchten, hebben er in be langrijke mate toe bijgedragen, dat de Duitsche legerleiding voorloo- pig een zeker evenwicht tot stand heeft kunnen brengen in de weder- zijdsche krachten. lp dit verband waarschuwt men er te Berlijn voor, den strijd in het gebied van Odessa, waar de Duitschers zich al strijdende terugtrekken, als maatstaf te nemen voor de beoordeellng van de al- geheele situatie in het zuiden. De be doeling is kennelijk op een nieuw li nie terug te trekken, waar men tegen verdere bolsjewistische aanvallen hoopt stand te kunnen houden. Over het ge heel gezien, wordt echter de situatie in Duitsche commentaren zoo beoor deeld. dat thans een phaze in den strijd geleidelijk haar einde tegemoet gaat, een phaze, die door een groote krachts inspanning der Sovjet-Russen geken merkt werd en tot het prijsgeven van veel terrein genoopt heeft, doch niet de ineenstorting van het zuidelijke Duitsche front gebracht heeft. Roemeensch weermacht- bericht. Hét opperbevel van het Roemeen sche leger deelt onder den datum van 6 April mede: Op de Krim viel de vijand met ver scheidene divisies ten/ Noorden van Kertsj aan en werd hij met groote ver liezen door Duitsche en Roemeensche troepen afgeslagen. Aan de leust van rle Zwarte Zee en in Midden-Bessara- bie geen bijzondere gebeurtenissen. Een nieuwe tegenaanval van Duitsche en Roemeensche troelen ten Noorden van Jassy wierp den vijand verschei dene kilometers terug. Een in een plaats ingesloten Sovjetrussische ge vechtsgroep gaat de vernietiging tege moet, Ten Noorden van Tsjernowitz' zetten Duitsche troepen hun aanvals- actie met succes voort. Aan Keiciisarbeitidlenstrührer »n •Arb«Hsménner, dia zich bij de Anglo- Amerikaan sche terreuraanvollen op da Rijkshoofdstad bijzonder onder scheiden hebben, werden door den ReichsarbeitsfübrerHlerl als belooning voor bun uitzonderlijke prestaties oorlogsonderscheidingen uitgereikt RAD/Flebing/Orbls/Holland/Pax rr TELEFONISCHE OPROEP BERICHTEN. 's-GRAVENHAGE. 6 April. Voor de volgende telefoondistricten kunnen geen telefoonoproepberichten dat zijn verzoeken aan een niet-abonné om zich telefonisch met den aanvrager in .verbinding te stellen meer worden aangenomen: Amsterdam (met uitzon dering van het. plaatselijke net Amster dam), Arnhem, Breda. Eindhoven, 's-Gravenhage (behalve het plaatselijk net Den Haag), Groningen. Haarlem. 's-Tertogenbosch. Leeuwarden, Maas tricht, Rotterdam .(met uitzondering van Tiet plaatselijk net Rotterdam). VERPLAATSING COMMISSARIAAT VOOR NIET-COMMERCIEELE VEREENIGINGEN. De commissaris voor niet-commer- cieele vereenigingen en stichtingen brengt ter algemeene kennis, dat zijn kantoren zijn verplaatst naar Dieren (Spankeren), Zutphenschestraatweg 13. telefoon 4241. Te 's-Gravenhage, Amaliastraat 13, blijft de hoofdinspectie gevestigd. De tqjefoon aldaar blijft onveranderd 183570, interlocaal letter F. VERHOOGING UITKEERJNG AAN FAMILIELEDEN VAN VRIJWILLIGERS BIJ DE WAFFEN SS, SS WACHT- BATAILLON EN LANDSTORM NEDERLAND. Het SS Ersatz-kommando Niederlande, Korte Vijverberg 5, Den Haag, deelt me de: De uttkeerlngen voor levensonderhoud aan familieleden van vrijwilligers bij bo vengenoemde formaties zijn belangrijk verhoogd. Aan echtgenooten van gehuwden die een Inkomen hebben tot een bedrag van f 200.per maand, worjjt voor onder houd f80.— per maand uitgekeerd Bo vendien voor leder kind tot 16 jaar £28.— per maand. Verder vergoeding van huis huur voor het volle huurbedrag. De uitkeering wordt bij een aantal van bijv. drie kinderen beneden 16 Jaar dan als volgt: Echtgenoote per maand £80.—; 3 kinde ren f 28.— per maand Is f 84.—; huur geschat per maand f 25 of eventueel hoo- ger; totaal per maand f 189.—. Bovendien worden de verzekeringen vergoed voor het volle te betalen premie bedrag. De uit te keeren totale vergoeding mag echter niet meer bedragen dan 11/2 maai de vroegere netto verdiensten. Voor kinderen tot 16 Jaar buitenshuis verblijvend wordt een vergoeding ver strekt van f42.—.per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar. vooi zoover hun opvoeding nog niet voltooid Is, wordt een uitkeering verstrekt van f35.— per maand per kind. Bovendien genieten de gezinsleden der vrijwilligers extra levensmiddelen-toe slag. kolentoeslag, enz. Bij gsootere Inkomens worden naar verhouding grootere bedragen voor fami lie-onderhoud uitgekeerd. In enkele bijzondere gevallen kan na een Ingesteld onderzoek een extra uitkee ring worden toegestaan. (Geboorte, sterf geval, ziekte, enz.) Ongebuwden kunnen ontvangen (even tueel voor de ouders) een bijdrage tn het onderhoud ten bedrage van f 45 per maand, Indien geen andere uitkeering plaats vindt. De ongehuwde vrijwilligers kunnen over dit bedrag persoonlijk vrijelijk beschik ken. Zij' kunnen het dus doen uitbetalen als onderstand aan hun ouders, kunnen het echter ook bijv. op een eigen bank rekening gestort krijgen, naar keuze. Deze bijdrage In het onderhoud of ter eigen beschikking wordt in alle geval len toegestaan. In plaats van deze bijdrage ln het on derhoud wordt voor zoover de vrijwil liger voor het grootste gedeelte ln het onderhoud van zijn ouders had te voor zién, kostwinnersvergoeding uitgekeerd en wel bij één ouder tot f70 per maand, bij belde ouders tot f115.— per maand. Bovendien kan ln bijzondere gevallen een huurtoeslag worden verleend. Buiten de bovengenoemde gezins- en andere ultkeeringen ontvangt de vrijwil liger zijn soldij, vrije voeding, kleeding enz. Alle verdere Inlichtingen zijn verkrijg baar en aanmeldirigen kunnen geschie den bij het Ersatzkommandó Niederlande, Korte Vijverberg 5, Den Haag en de Ne- bdistellen: Amsterdam. Dam 4: Heerlen, Saroleastraat 25; Groqyigen, Heerestraat 46; Enschedé. Hengeloschestraaf 30; Alk maar, Langestraat 58, alwaar voor de eerstdaags te houden keuringen eveneens gratis reisbiljetten voor de heen- en te rugreis verkrijgbaar zijn. De aandacht wordt er op gevestigd, dat zü die om bijzondere reden in Nederland moeten blijven, dienst kunnen nemen t>I) het SS-Waehtbataillon Amersfoort, of bü tien Landstorm Nederland, waarvoor al le bovengenoemde uitkeerlngen, levens middelen-toeslag en alle andere voordee- len eveneens gelden. Zij. die tusschen den leeftijd van 18— 35 Jaar zijn en aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet kunnen zich even eens aan bovengenoemde adressen per soonlijk of schriftelijk aanmelden en worden tijdens hun verbintenis bij boven genoemde onderdeelen vrijgesteld van den arbeidsinzet. Officier in de Waffen-S.S. kan ieder worden die na tenminste één Jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen; zijn schooloplei ding is niet doorslaggevend. TUNICA Een lezeres uit Noord-Scharwoude zendt mij een gedicht, dat ik hier bij afdruk: Ik zou zoo graag eens willen wejbn Ovidius wie of gij zijl. Want Publius Naso te heeten En dat in dezen tijd Zelfgenoegzaam rond te stappen In een steenoude tunica En Hollandsche moppen te tappen In springlevend Neerlandsch proza, Ja, dat is op zijn minst genomen Een contradicitio in terminis, Helaas, alles is onvolkomen Wat hier beneden is! Maar wacht eens,'k heb het al geraden, Ovidius, wie of gij zijt, En ik verzucht: goeie genade: Dat 's lang geleen! Waar blijft de tijd? Mary van Hoven. Ik ben de beminnelijke Inzendster zeer dankbaar, hoewel ik de juist heid van haar vermoeden, dat zij mij gekend heeft, moet bestrijden, De eenige jongedame, die ik in Noord-Scharwoude ken (en zeer liefheb) heet Trien en dat is dan nog een platonische Trien, name lijk „Trien uit Noord-Scharwou", uit het beroemde lied van wijlen mijn vriend Dirk Witte. Maar het meeste bezwaar heb ik toch tegen die tunica, waarin ik zou rondloopen. Ik wou dat het wéér was! Want dan zou een handige kleermaker van dit Romeinsche ge waad dat stellig uit prima staf was geweven allicht iets kunnen fabriceeren, dat meer naar da twintigste-eeuw riekte. Ik zou dan geen slapelooze nachten behoeven te hebben vanwege de vraag of ik mijn zomerpak voor de tweede maa' zal laten keeren. Een andere kwestie. Wanneer onze museum-inventaris eens gedistribueerd werdf Dan werd een probleem ge deeltelijk opgelost. En ik zou het wel aardig vinden U misschien ook, lezer om de keurige buur vrouw van den overkant eens met een suikerbrood, zooals Jacoba v. Beieren op haar lokken droeg, naar den groenteman te zien stappen, en wat zou het hartverheffend zijn wanneer het kleine belastingdeur- waardertje in het harnas van een middeleeuwsch ridder aan de deur verscheen hij heeft ons ook zoo dikwijls in het harnas gejaagd!1 Wat zou ook het stadsbeeld een fleuriger aanzien krijgen! Over tunica gesproken OVIDIUS Verduister van 20.30-7.00 u. Tarnopol en Kowel handhaven zich legen den overmachiigen vijand. Sovjets verloren 117 vliegtuigen. weer- HOOFDKWARTILR VAN DEN F0HRER,'" 7 April (DNB). Het opperbevel van macht deelt mede;. „In het gebied ten noorden van Odessa alsmede tusschen Dnjestr cn Proeth vielen de-Sovjets zonder succes aan. Door tegenaanvallen van Duitsche en Roemeensche troe- pen werden in zware gevechten vijandelijke gevechtsgroepen uiteen geslagen en talrijke pantserwagens, stukken geschut en zware wapens vernietigd. Ten noorden' van Tsjer nowitz won ook gisteren de aanval van onze divisies verder terrein. In den sector Stanislau-Tarnopol cn ten zuiden van Brody braken onze troepen in den aanval vijandelijken tegenstand cn wierpen de bolsjewis ten onder afweer van hevige tegen aanvallen verdei lerug. nier heeft zich liiitenant Klippel, compagnies commandant hij een regiment gre nadiers, door bijzondere dapperheid onderscheiden. Ten noorden van Kowel mislukten vrij sterke aan vallen der bolsjewisten. Aan het Narwafront drongen onze troepen in krachtig versterkte vyandeiyke stellingen binnen en sloegen zij te genaanvallen der bolsjewisten af. In Italic vernielden eigen stoottroe pen vijandelijke kazematten en vernie tigden zij een steunpunt van den vijand en zijn bezetting. De vijand leed groote bloedige verliezen en verloor een aan tal gevangenen. Vuurovervallen van onze artillerie «veroorzaakten in mate riaalopslagplaatsen explosies en lang durige branden. Batterijen vèrcl end geschut namen het havengebied van Anzio en Nettuno overdag en des nachts met goed gevolg onder vuur Hel. regiment kichtdoelartilierie .135 (Mot) heeft sedert het begin van de ge vechten in Italië zijn 500ste vliegtuig neergeschoten. Bewakingsvaartuigen der marine brachten in de Golf van Genua een vijandelijke artillerie-motortorpedoboot tot zinken en beschadigden een andere zoo zwaar, dat te verwachten is. dat: zij zal zijn gezonken. Dr. Göbbels Eén grooten lijdensweg kende het Duitsche volk... Duitsche volk moest ver nietigd worden. In zijn artikel in het jongste nummer van het weekblad „Das Reich" brengt Rijksminister dr. Göbbels hulde aan „dc alles over treffende prestaties van het Duit sche volk in dezen oorlog". Hij constateert, dat andere volken bet veel gemakkelijker gehad hebben dan het Duiischc volk, welks ge- heele geschiedenis één groote lij densweg is, terwijl andere opste gen lot een positie van groote mo gendheid en tot wereldmacht. Toch, zoo zegt de minister, mag men daaraan niet het recht ontleenen. zich óver de behanfltling, die het lot het Duitsche volk neeft toebedeeld, te be klagen. Men mag het Duitsche volk bij vriend en vijand afzonderlijk taxeeren zooals men wil, vast staat in ieder ge val. dat. het Rijk sinds eeuwen hét zuurdeeg is niet alleen van Europa, doch van de geheele wereld. Het lijkt altijd nog mogelijk zich het één of andere volk uit de geschiedenis van het menschdom weg te denken, zonder dat dit daardoor een essenliee- le verandering of benadeeling zou on dergaan. Bij het Duitsche volk kan men zich dat in het geheel niet voorstellen. Ons algemeene lot en de geopolitieke situatie van het Rijk dwingen er ons eenvoudig toe. ons meer inspanningen to getroosten voor de vorming van ons nationale leven dan onze weinige vrien den en vele vijanden. Daaruit ontstaat een natuurlijk overwicht, dat ons ge haat en onbemind maakt. Zoover wij in onze geschiedenis kunnen terugblik ken. is ons volk altijd omgeven ge weest door het gevaar Waar echter hel gevaar niet doodelijk werki, daar beteek ent het een voortdu renden toe voer van kracht. Dut is het geval bij het Duitsche volk. Ook de feiten van «lezen oorlog versterken en bevestigen zulks steeds .weer opnieuw. Dat onze vijanden onze weerstandskracht altijd weer onderschatten is eenvoudig een gevolg van de omstandigheid, dat zij zich een zoodanige weerstandskracht volgens de bij hen gebruikelijke maat staven eenvoudig niet kunnen voor stel lé»i. Het spreekt vpnzelf. dat het hooge peil van oorlogsmoreel en oorlogs- tyinkhcid van het Duitsche volk op zijn vijanden steeds weer beangstigend werkt. Zij willen ons niet aan trek la ten komen, omdat zij vreezen. dal daar uit voor hen onafzienbare consequen ties zullen ontstaan. Deze oorlog wordt uitgevochten tusschen de hoogere kwaliteit en het hoogere aantal. Dien tengevolge komt het in het verloop en vooral' bij langeren duur van dezen oorlog voor ons ^in hoofdzaak er op aan. vooral datgene te versterken en te verzorgen, dat ons van onze vijan den onderscheidt, omdat daarin de kans van qnze overwinning ligt. Wan neer öoit een volk geenerlel oorzaak voor gevoelens van de eigen minder waardigheid had. dan het onze in zijn tegenwoordige situatie. Oorlog aan Duitschland ongedwongen. Tn dit verband legt dr. Göbbels nog eens den nadruk er op. dat niet Duitschland de veroorzaker van de zen oorlog is. doch dat die oorlog aan Duitschland integendeel door zijn vij anden is opgedwongen die er van het begin af aan geen twijfel over gelaten hebben, dat zij met dien oorlog het doel nastreven. Duitschlands levens- substantie te verstoren en het Duitsche voik te vernietigen. Dat ons volk. zoo merkt hij op, aich tot dusver hiertegen dingen heel nuchter en realistisch en constateeren daarbij, dat onze ge neratie, te ï'echt of ten onrech te. door eigen schuld of door de schuld van vroegere generaties, een Duitsche zonding te vervullen heeft, dia bijna boven de kracht van het men- schelijk verdraagzame uitgaat. Het Avondland niet rijp voor den ondergang! Door dit tranendal, zoo besluit de minister, moeten wij heentrekken, en pas aan het einde daarvan lokt ons de groote prijs. Daarvan kunnen en zullen wij geen afstand doen. Alles wat wij tot dusver gewillig en geduldig op ons hebben genomen, zal door dien prijs zijn beteekenis krijgen. Wat is daar tegenover de hysterische haat en het geroep om wraak van onze vijanden waard? Het zal verstommen, zoodra de oorlog ten einde gaat en de godin der historie ons den lauwerkrans uitreikt. Dan zullen wij ook begrijpen, waarom het ons zoo moeilijk werd gemaakt. n.1. omdat wij onze volle kracht ge bruiken en ons niet ontzien, teneinde boven ons zelf uit te groeien en allen anderen volken een voorbeeld te ge ven en vooral, teneinde tegenover de loenepiende scepsis van onze eeuw te bewijzen, dat het Avondland niet rijp Is voor den ondergang, doch voor een nieuw begin staat. De groote cultureele crisis, die met den eersten wereldoor log over de beschaafde mengchheld is losgebroken, moet overwonnen worden. Wellicht zal het Europa van thans eens op een later inzien, hoe dicht het aufi ilen afj-roffll heeft gestaan. Dit Inzicht sluit dan oolc^alle ons thans onthouden bewondering in voor ons eigèn handelen. Zoo en niet anders zal het zijn. Tijdens aanvallen overdag van vijan delijke vliegtuigformaties in het Zuid- Oost-Duitsche grensgebied werden ne gen vliegtuigen omlaag gehaald. Bo vendien verloor de vijand door tuf* luchtverdedigingsstrijdkrachten boven het Italiaansche gebied zes vliegtuigen. Storingsaanvallen van vijandelijke vliegtuigen richtten zich in den afge- loopen nacht op plaatsen in Noord- en West-Duitschland." LegerbericHt van Donderdag. Het we^rmachtberlcht van Donder dag luidtfe: Bij Kertsj en op het landhoofd van Siwasj Werden vijandelijke aanvallen afgeslagen of door geconcentreerd ar tillerievuur uiteengeslagen. Ten oosten van den beriedenloop van den Dnjestr maakten zich onze troe pen zooals in het voornemen lag, van den vijand los. Zij sloegen hier, als mede tusschen Dnjestr en Proeth, Sov jet-Russische aanvallen af. De in het gebied van Tsjernowitz ten noorden van den Dnjestr strijdende Duitsche gevechtsgroep won in den aanval ondanks verbeten vijandelijken tegenstand verdér terrein en weerde hevige aanvallen der Sovjets af. In den sector Stanislau-Tarnopol alsmede in 't gebied ten zuiden van Brody werden door onze voortgang makende aanval len Sovjetstrjjdkrachtén uiteengeslagen. Vijandelijke tegenaanvallen mislukten. Het garnizoen van Tarnopol hand haafde zich tegen nieuwe door artille- slagvliegtuigen ondersteunde heeft gehandhaafd en ook in de toe- komst daartegen bestartd zal zijn. moet-j aanvallen der bolsjewisten, voor ons allen een reden zijn tot trols en tot een sterk en onwrikbaar natio naal zelfbewustzijn. Wij hebben ons lot zelf in handen. Het Duitsche volk van thans is in den waarsten zin des woords de smid van zijn eigen geluk. \en wel niet alleen met betrekking tot de le vende. doch met betrekking tot alle nog komende generaties. Wij ^ien de- 'leger en van de Waffen-SS hebben on- Het sedert 17 Maart ingesloten garni zoen van de stad Kowel heeft onder bevel van derf SS-Gruppenführer en luitenant-generaal der Waffen-SS Gille tegenover den wekenlangen stormloop van zeer overmachtige vijandelijke strijdkrachten met weergalooze dapper heid standgehouden. Formaties van het der het opperbevel van Generaloberst Weiss en onder bevel van de generaals der infanterie Hossbach en Mattenklott na dagenlange harde aanvalsgevechten door de Pripetmoerassen onder bui tengewone terreinmoeilijkheden den vijandelijken ring rond Kowel verbro ken en aldus hun kameraden uit dc omsingeling bevrijd. Formaties der luchtmacht, waaronder ook lastzeilvliegtuigen, ravitailleerden ondanks den zwaarsten vijandelijkcn afweer de verdedigers der stad en maakten daardoor hun standvastig vol harden mogelijk. Ten zuidoosten van Ostrof en ten zuiden van Pleskau handhaafden onze troepen hun stellingen tegen de voort durende doorbraakpogingen der bolsje wisten en schoten zij 48 vijandelijke pantserwagens stuk, Nieuwe gereed staande troepen van den vijand wer den door artillerie en granaatwerper batterijen uiteengeslagen. In den tijd van 3 tot 5 April verloren ae Sovjets in luchtgevechten en door luchtdoeïar- tlllerie 117 vliegtuigen. In Italië werden tijdens levendige stoottroepactie gevangenen binnenge bracht. Ij Tijdens een aanval overdag vat» Anlerikaansche bommenwerpers in het gebied van Ploesti brachten Duitscne en Roemeensche^ luchtverdedigings- strijdkrachten 53 vier-molorige vlieg tuigen ten val. Aldus werd op zijn minst een derde deel van de aanval lende vijandelijke formatie vernietigd. Boven het gebied van het Duitsche Rijk werden gisteren onder moeilijke omstandigheden voor den afweer 10 vijandelijke jachtvliegtuigen neerge schoten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1