NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Zware afweerstrijd in het gebied van Odessa. Volewijckers verslaan Heracies opnieuw. Groote Draverijen Uitgave: mgblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 <2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 11 APRIL 1941. SCHAGER EDITIE. 88c Jaargang, No. 84, 2 pagina's. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties k» de»e Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar Ie gebrniken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Dfte Courant verschijnt dngolttics. Verbitterde straatgevechten in Tarnopol. Odessa ontruimd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 April (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het landingahoofd van de Ssiwasj en op de landengte van Perekop is de kracht der vijande lijke aanvallen toegenomen. Er worden zware gevechten geleverd met den in sommige sectoren gepc- netreerden vijaud. In het gebied van Odessa zijn onze troepen nog altijd in een zwa nen afweerstrijd gewikkeld. De stad zelf werd na uitvoering van' dc wekenlang voorbereide' verwoesting van alle voor de oorlogvoering van belang zijnde inrichtingen, cn na voltooiing der wegvoering van alle schepen, voertuigen en ander oor logsmateriaal in het kader der be raamde bewegingen ontruimd. Aan weerskanten van Orhei zijn aanval len der Sovjets mislukt. Een pene tratie werd in een tegenaanval ge- xniverd. In de Oostelijke Boekowina hebben ook gisteren Duitsch—Roemeensche troepen over een breed front met suc ces weerstand geboden aan het optre den van den vijand. De verdedigers van Tarnopol zijn in een zwaren afweerstrijd ~ewik- keld met den de stad binnenge- drougen vijand. Er worden verbit terde straatgevechten geleverd. For maties zware Duitsche gevechts vliegtuigen vielen in den afgeloo pen nacht opnieuw het station Korosten met zichtbaar resultaat aan. Tusschen den Dnjepr en Tsjaussy werden verscheidene stellingssectoren, die in de jongste groote gevechten verloren waren gegaan, heroverd en werden gevangenen en buit gemaakt. Vijandelijke tegenaanvallen stortten in het geconcentreerde artillerievuur in een. Ten zuidoosten van Ostrof zetten de Sovjets hun doorbraakpogingen mat versch in den strijd geworpen strijd krachten tevergeefs voort. Ten zuiden van Pleskau heeft de vijand zijn aan vallen als gevolg van de geleden zware verliezen gestaakt. Aan het front van Narwa werden overgebleven deelen der ingesloten bolsjewieken in verbitterde gevechten van man tegen man in de pan gehakt. De strijd in Italië. In Italië is de dag zonder bijzondere gebeurtenissen verloopen. Formaties Amerikaansche bommen werpers zijn gisteren naar noord- en oost-Duitschland gevlogen en hebben op eenige plaatsen, vooral op het stads gebied van Posen, brisant- en brand bommen geworpen. Onze strijdkrach ten der. luchtverdediging vernietigden bij deze aanvallen alsmede in den af- geloopen nacht bij aanvallen Van Brit- sche vliegtuigen op het gebied van de Oostzee en op de bezette westelijke gebieden 71 vliegtuigen, waaronder 62 viermotorige bommenwerpers. Aanval len van vijandelijke stoorvliegtuigen waren gericht op west- en zuidwest- Duitschland. Escortevaartuigen van de marine hebben in de wateren van noordelijk Noorwegen een Sovjet-motortorpedo boot in den grond geboord. Het legerbericht van Zondag luidt als volgt: Op de Krim hebben de bolsjewieken gisteren op het Ssiwasj-bruggehoofd en bij Perekop over een breed front aan gevallen. Duitsche en Roemeensche troe pen verijdelde alle doorbraakpogingen van deh vijand cn vernietigden een aan tal tanks. Binnengedrongen vijandelijke strijdkrachten werden in een tegenaan- val teruggeworpen. Ten noordwesten van Odessa duren dc zware gevechten voort. Tn het oosten van de Boekowina zijn Roemeensche beveiligingstroepen in den strijd gewikkeld met den langzaam op- dringenden vijand. UIT HET WEERMACHTBERICHT VAN 6 APRIL 1!H1: „Het sedert 17 Maart ingesloten gar nizoen van de stad K o w e 1 heeft, on der bevel van den SS-Gruppcnführer en luitenant-generaal der Waffen-SS Gillc, tegenover den wekenlangcn stormloop met overmachtige vijandelijke strijd krachten met wecrgaloozc dapperheid standgehouden. Formaties van het leger en van de Waffen-SS hebben, onder het opperbevel van General- oberst Weïss en onder bevel van de ge neraals der infanterie Hossbach cn Mattenklolt, na dagenlange harde aan- valsgevechten door de Pripctmoerasscn, onder buitengewone terrcinmoeilükhe- den den vljandelijken ring om Kowel verbroken en aldus hun kameraden uit de omsingeling bevrijd". Ook hier strijden Nederlanders naast hun Duitsche kameraden voor een nieuw Europa. Waar blijft Uw daad? Meldt U vrijwillig voor de Waffen- SS. Alle inlichtingen SS-Ersatzkom- mando Niederlande, den Haag, Korte Vijverberg 5 of aan de Nebenstellcn: Amsterdam. Dam 4; Alkmaar, Langc- straat 56; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschcstraat 30; Heer len, Saroleastraat 25. In het gebied van Kamenez— podolsk heelt een vrij sterke groep Duitsche strijdkrachten van formaties van het leger en de Waffen-SS onder bevel van tien generaal der pantsertroepen Hube In gevechten, die veertien dagen heb ben geduurd, tegen een numeriek verre overmachtigen vijand hun om singeling verUdeld. Na een verbitterde worsteling werden de taai tegenstand biedende vijandelijke formaties onder den voet geloopen cn is de verbinding met de uit het westen voor de ontzetting aanvallende troepen van het leger en de Waffen-SS bevoch ten. Tegen de uit het oosten, noorden en zuiden steeds weer aanstormende bols jewieken hebben onze pantser- en in- fanterleformatles een verbeten afweer strijd van achterhoede-troepen gevoerd. Naast z.ware verliezen aan dooden en gewonden verloor de vijand in deze ge vechten 352 tanks en stukken stormge- schut, 90 kanonnen benevens groote hoe veelheden oorlogsmateriaal van allerlei aard. Het luchtwapen heeft, ondanks on gunstige weersomstandigheden, in opoffe rend optreden met formaties gevechtstoe stellen en transportvliegtuigen onder opperbevel van kol.-generaal Dessloch de gevechten op den grond gesteund. Het heeft daarmede op beslissende wijze bij gedragen tot het welslagen der operatie Tusschen Stantslau en Tarnopol hebben Duitsche en Hongaarsche troepen de bolsjewieken verder naar het oosten te ruggeworpen en talrijke plaatsen inge nomen. Ten zuiden en ten noorden van Brody hebben onze aanvallen geleid tot het sluiten van vrij kleine frontopeningen. In den afgeloopen nacht hebben sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen het station Fastow met groot succes aan gevallen. Ten zuidoosten van Ostrof en ten zui den van Pleskau hebben ook gisteren weer vergeefs storm loopende bolsjewie ken uiterst zware verliezen geleden. Aan het front van de Narwa hebben onze aanvallen op den zich taai te weer stellenden vijand geleid tot opheffing van een penetratieplek. afkomstig uit de vorige gevechtsdagen. Vrij sterke strijd krachten der bolsjewieken werden daar bij ingesloten en vernietigd. In Italië. Uit Italië worden, behalve wederzijd- sche activiteit van verkennlngs- en stoot troepen. geen bijzondere gebeurtenissen vermeld. Duitsche formaties gevechtsvliegers hebben gisteren overdag met waargeno men succes steunpunten van communisti sche benden in het Kroatische gebied met bommen en boordwapens aangevallen. Terrcuraanvallen. Bij de vlucht van sterke Amerikaan sche groepen bommenwerpers naar mid den Dultschland zijn in den middag van 8 April felle luchtgevechten tot ontwik keling gekomen. Door Duitsche jagers en door afweergeschut werden 87 Ame rikaansche vliegtuigen, waarvan 65 vier motorige bommenwerpers, neergeschoten. In eenige plaatsen in West- en Mldden- Dultschland, vooral in het gebied van Brunswijk ontstond schade aan gebouwen en verliezen van menschenlevens. Eenige vijandelijke storingsvliegtulgen hebben in den afgeloopen nacht over West-Duitsch gebied gevlogen. Het legerbericht van Zaterdag houdt het volgende in: Op de Krim zijn plaatselijke aanvallen der bolsjewieken op het bruggehoofd van Slwasj en op de landengte van Pere kop mislukt. Het in de afweergevechten van den laatsten tijd menigmaal beproef de Roemeensche regiment-infanterle no. 33 heeft den doorgedrongen vijand in terstond ondernomen tegenaanval na har de gevechten teruggeworpen. Ten noorden van Odessa zijn zware gevechten met- de verder aanvallende bolsjewieken aan den gang. Ten oos ten van den beneden-Dnjestr en tus schen Dnjestr en Proeth zijn bolsje wistische aanvallen door Duitsche en Roemeensche troepen afgeweerd en door eigen tegenstooten vijandelijke groepen strijdkrachten uiteengeslagen. Tusschen Tsjernowitz en Tarnopol hebben de aanvallen van formaties van het leger en de Waffen-SS ook giste ren, ondanks zeer groote terrein- moeilijkheden goede vorderingen ge maakt. De verdedigers van Tarnopol sloegen in den afgeloopen nacht her haalde krachtige aanvallen der bols jewieken af. In het gebied ten zuiden en noorden van Brody hebben onze troepen op verscheidene plaatsen de bolsjewieken teruggeworpen en terugstroomende vijandelijke colonnes uiteengedreven. Tegenaanvallen der bolsjewieken mis lukten. Bij Kowel is het tot verbitterde plaat selijke gevechten gekomen. Ten noorden van de stad zijn herhaalde vijandelijke aanvallen Ineengestort. Sterke eskaders gevechtsvliegers hebben in den afgeloopen nacht een zwaren aan val ondernomen op het vijandelijke ravi- tailleeringscentrum Kiew. Zware ontplof fingen en uitgebreide branden werden waargenomen in de doelgebieden. Vergeefsche doorbraakpogingen. Ten zuidoosten van Ostrof en ten zui den van Pleskau hebben de bolsjewieken hun doorbraakpogingen hervat met ver scheidene divisies infanterie, gesteund door talrijke tanks en sterke formaties slagvliegers. Zij stortten na zware en wisselvallige gevechten Jineen. Twee en zestig tanks werden vernietigd. De ophef fing van kleine, plaatselijke penetraties is aan den gang. Aan het front van de Narwa heeft de aanval van onze troepen tegenover ver beten vijandelijken tegenstand goede vor deringen gemaakt. Aan de Italiaansche fronten hebben onze stoottroepen den vijand zware, bloe dige verliezen toegebracht. Duitsche en Italiaansche luchtstrijdkrachten hebben boven het Italiaansche gebied 17 vijan delijke vliegtuigen neergescnoten. Op de Aegeische Zee heeft een beveiligings vaartuig een vijandelijk motorzeilschip In den grond geboord. Bij onze Vrijwilliger», De Grupp anführer wacht met zijn mannen op het bevel tot den aanval Vj PK Rottensteinar/O/H/P m Vijandelijke vliegtuigen boven Duitschland. In de vroege middaguren van Zater dag zijn sterke formaties Amerikaan sche bommenwerpers onder bescher ming van jagers naar N.W.- en Mid- den-Duitsch gebied gevlogen. Zij wer den reeds kort na het passeeren van de Duitsche grens en vervolgens voor al fel boven Midden-Duitsch gebied tot den strijd gedwongen door strijd krachten der Duitsche luchtverdedi ging. Bij helder weer werden .felle luchtgevechten geleverd; Een reeks neergeschoten toestellen is gemeld Formaties zware Amerikaansche bommenwerpers door jagers beschermd zijn in de middaguren van den Eer sten Paaschdag via Noord- en Oostzee en via het N.W. Duitsche gebied naar N.-Duitschland gevlogen. Sterke strijd krachten van de Duitsche luchtverde diging bonden reeds boven de Kieler Bocht den strijd aan met de vijande lijke formaties. Er ontstonden hevige luchtgevechten, die tot boven het Mecklenburgsch—Pommersche gebied werden voortgezet. Ook op den terug weg werden de Amerikaansche bom menwerpers door Duitsche jagers en jachtkruisers voortdurend achtervolgd. Luchtdoelartillerie van de luchtmacht mengde zich eveneens doeltreffend in den strijd. Waargenomen werd, dat talrijke vijandelijke vliegtuigen wer den neergeschoten. BERLIJN, 9 April (DNB). Een bijzonder verbitterde luchtslag werd tusschen 13.45 en 14.45 uur geleverd in het gebied ten O. van Brunswijk, waar bij Duitsche jagers en jachtkruisers zich van alle zijden op den stroom van bommenwerpers stortten en den vijand zeer zware verliezen toebrachten. Ook op den terugweg werden de bommenwerpers geen oogenblik met rust gelaten. Boven de Zuiderzee stortten zich nogmaals sterke formaties in een geconcentreerden aanval op de Amerikanen en brachten hun opnieuw zware verliezen toe. Bij de commando posten der Duitsche luchtverdediging komen voortdurend berichten binnen over neergeschoten Amerikaansche bommenwerpers. Nauwkeurige cijfers kunnen echter nog niet worden gege ven. De door de bommen aangerichte schade is niet aanzienlijk, doordat de bommenwerpers veelal gedwongen werden hun bommen boven het open veld te laten vallen. In de zware luchtgevechten van 9 April hebben de boven Noord-Duitsch- land opereerende Amerikaansche for maties bommenwerpers, die geëscor teerd werden door een buitengewoon groot aantal Amerikaansche jachtvlieg tuigen voor den langen afstand, vol gens de voorloopige nog onvolledige berichten op zijn minst 41 toestellen verloren. De Engelsche nieuwsdienst geeft toe, dat de Amerikaansche luchtmacht bo ven Noord-Duitschland 39 toestellen verloren heeft. Radiorede van Cordell HulL LISSABON. 10 April (DNB). Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Wash ington meldt, heeft de Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken. Cor dell Hyll, Zondagavond een radiorede gehouden, waarin hij begon met zich te richten tot de neutrale staten en dezen „nadrukkelijk" verzocht, op te houden met de ondersteuning van dé Asmo- gendheden. Huil verklaarde woorde lijk: „Wij kunnen het niet langer aan zien, dat de neutrale staten de hulp middelen der Geallieerden gebruiken, wanneer zij gelijktijdig bijdragen tot den dood der soldaten, wier offer even zeer voor hun eigen als voor onze red- din" dient." In dit verband beweerde Huil. dat de Ver. Staten met pijrilijke zorgvul digheid de souvereine rechten respec teeren van de neutrale staten en geen enkele natie gedwongen hadden, zich aan te sluiten bij den strijd der Ge allieerden. Cordell Huil beweerde o.a. dat er slechts van een blijvenden vrede sprake kan zijn, wanneer de zware ..belan gen" van de Ver. Staten, van het Brit- sche Commonweallh, van de Sovjet- Unie en van Tsjoengking op elkaar zouden zijn afgestemd. Dit overleg en deze gemeenschappelijkheid van han delen onder de vier Geallieerde naties noemde Huil den „grondslag voor elke georganiseerde internationale actie." Huil verklaarde, dat de Ver. Staten hun aanbod handhaven tusschen de Sovjet-Unie en de Poolsche emigran- tenregeering te bemiddelen. Een internationale organisatie tot handhaving van den vrede moet be rusten op de verplichting, dat de sta ten, die daarvan lid zijn. tegen elkaar of tegen eenige andere natie geen ge- bruik zullen maken van geweld, Huil hield een pleidooi voor de op richting van een internationaal ge rechtshof voor het bijleggen van inter nationale geschillen en van nog andere soortgelijke internationale instellingen, die de handhaving van den vrede tot taak moeten hebben. Er kan zeide hij van geen com promis met het fascisme en nazisme sprake zijn. Deze moeten verdwijnen. Zij kunnen niet rekenen op een vrede op basis van onderhandeling, op geen compromis en op geen enkele gelegen heid om terug te keeren. De strijd aan de Indische grens. TOKIO. 8 April (DNB). - Van het Z. deel der Indo-Birmaansche grens meldt „Domei", dat de Indo-Japansche strijdkrachten, die van Fort White met hun opmarsch zijn begonnen, op 4 en 5 April door de algeheele bezetting van Hengtam en Tsjikka Indisch ge bied hebben bezet. Door de geconcen treerde Japansche en Indische forma ties werd op 4 April de vesting Tsjikka ingenomen. Zonder tegenstand te ont moeten gingen de Japansche formaties over tot achtervolging van den naar het N. terugtrekkenden tegenstander en overschreden 7 km. ten N. van Tsjikka de Indische grens. De Britten konden niet standhouden tegenover de bestorming der Japansche troepen en vluchtten in wanorde naar het N., waarbij zij dc vesting HenRtam op 5 April aan dc Japanners overlie ten. Dc voorhoede der Japansche for maties is terstond na de verovering van Hengtam verder naar het N. op gerukt. Het Keizerlijk Hoofdkwartier meld de Zondag, dat in de ochtenduren van 6 April de Japansche troepen in sa- DISTRIBUTIENIEUWS. GELDIGHEIDSDUUR RANTSOEN BONNEN EN RANTSOENKAARTJES. Zooals reeds is bekend gemaakt, reiken de distributiediensten sedert 20 Maart j.1. rantsoenbonnen en rantsoen- kaartjes uit, welke voorzien zijn van den opdruk „8-7-'44". Van 20 Maart j.1. af worden geen rantsoenbonnen en rantsoenkaartjes met opdruk „5-4-'44" meer afgegeven, al blijven de thans in omloop zijnde met dien opdruk geldig tot 15 April a.s. Na dien datum zijn deze bonnen evenwel onherroepelÖk ongeldig en mogen zij onder geen voor waarde meer door detaillisten enz. worden aangenomen. Noch de distribu tiediensten noch het Centraal Distri butiekantoor zullen in eenig geval tot vergoeding van verloopen rantsoen bonnen overgaan. Brieven aan distri butiediensten zullen niet worden be antwoord. AFLEVERING MAGERE KAAS OP BON „10 B BOTER". Zij, die verzuimd hebben den bon „10 B Boter" vóór 12 Maart j.1. bij den winkelier in te leveren, teneinde hier op magere kaas te ontvangen, worden alsnog in de gelegenheid gesteld van 10 tot en met 14 April a.s. bedoelden bon bü den detaillist In te leveren. Detaillisten dienen in verband hier mede de ontvangen bonnen „10 B Bo ter" van 17 tot en met 21 April 1944 bij de distributiediensten in te leve ren ter verkrijging van toewijzingen. BRANDSTOFFENBONNEN SLECHTS TOT EN MET 14 APRIL A.S. GELDIG De Brandstoffenbon „23BV" v. cl. Bon kaart „T116", de bonnen „KF11" tot en met „KF18" van de Bonkaart „U115" en de bonnen „Brandstoffen één een heid periode 10", die recht geven op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen, zijn slechts geldig tot en met 14 Aprjl 1944. De geldigheidsduur dezer bonnen wordt dus met 16 dagen ingekort. Voorts is bepaald, dat de oude modellen van de rantsoenbonnen voor brandstoffen, namelijk de grijsgroene rantsoenbon met opdruk „Brandstoffen één eenheid" en de grijze rantsoenbon met horizontalen witten balk en op druk „Brandstoffen één eenheid" even eens slechts tot en met 14 April a.s. geldig zullen zijn. De rantsoenbon, welke daarentegen voorloopig onbe perkt geldig blijft, is de groengekleurde bon met opdruk „73 e brandstoffen". De geldigheidsduur van de toewijzin gen, welke zijn uitgereikt aan de groo- tere huisbrandverbruikers in de groe pen b, c en d, wordt eveneens terug gebracht tot en met 14 April 1944, ook al staat op deze toewijzingen vermeld, dat zij tot een na 14 April 1944 gelegen datum geldig zijn. Alle betrokken ver bruikers dienen daarom de nog in hun bezit zijnde of nog vóór dien datum te ontvangen bonnen of toewijzingen vóór 15 April 1944 aan hun leverancier af te geven. De leverancier is in dat geval verplicht hierop eventueel ook na 14 April 1944 te leveren. EXTRA RANTSOENEN ZEEP VOOR KAPPERS. ARTSEN ENZ. Kappers, med. studenten werkzaam in de anatomie, vroedvrouwen, wrloskun- digen. gediplomeerde bakers, enz., wijk verpleegsters, personen, werkzaam in de genees- en verbandmiddelen- industrie, enz., practiseerende artsen, tandartsen, tandheelkundigen en vee artsen komen voor de 5e. 6e en 7e periode 1944 (16 April—8 Juli a.s.) voor de gebruikelijke extra rantsoenen scheerzeep, toiletzeep, eenheidszeep en waschpoeder in aanmerking. Zij dienen hiertoe in de week van 11 tot en met 15 April a.s. een aanvraagformulier bij de distributiediensten af te halen en dit in de week van 16 tot en met 22 April a.s. wederom bij die diensten in te leveren. menwerking met het Indische natio nale leger Kohima hebben bezet, een belangrijk vijandelijk steunpunt aan den weg Imphal—Dimapur. De Japansche élite-eenheden achter volgen den vluchtenden tegenstander. Aan den stadsrand van Kohina woe den verbitterde gevechten. In den mid dag van 6 April heeft een Japansche formatie den tegenstander den terug tocht afgesneden. Een andere Japan sche formatie rukt thans, na de ver overing van een versterkte stelling in achtervolging van den tegenstander naar het N. op. Een Japansche een heid, die langs den weg Kohima— Dimapoer naar het N. oprukte, heeft op 7 April een sleutelstelling aan den zelfden weg bestormd en den tegen stander den terugtocht ook in deze richting afgesneden. Tengevolge van deze verrassingsaan vallen zijn de formaties van den te genstander volkomen in wanorde ge raakt. Zij stellen thans wanhopige pogingen in het werk om een terug- tochtsweg in N.W. richting te zoeken. Tengevolge van den Japanschen om- singelingsring echter is het lot van de verscheidene duizenden manschappen sterke vijandelijke formaties thans be zegeld. VOORLOOPIG GEEN REORGANISATIE DER BRITSCHE REGEERING. STOCKHOLM, 8 April. (DNB). - Naar Reuter officieel verneemt, heeft. Churchill voor de naaste toekomst niet het voornemen mutaties in de Britscha regeering aan te brengen. In ieder ge val zal Churchill voorloopig minister van buitenlandsche zaken blijven. „Twee ophanden zijnde internatio nale conferenties van eersterangsbetec- kenis" hebben Churchill versterkt in zijn besluit om geen wijziging te laten ontstaan in do opperste leiding der Britsche buitenlandsche politiek, Verduister v. 20.45-6.45 u. 12 April: Zon op 6.50, onder 20.33. Maan onder 8.58 uur, op Nieuws in 't kort. Kindje verdronken. - Zondagmiddag werd te Giessendam de 3-jar. J. W. Ro ver vermist. Na geruimen tijd overal ge zocht te hebben zonder het kind te kun nen vinden, is men gaan dreggen in de Giessen achter dc woning, daar een buurman een roeispaan uit zijn boot mis te. Spoedig daarna had men hot lijkje opgehaald. Meisje te water geraakt en verdronken. Zondagmiddag is te Rotterdam de 3-jarige J. D. Aalsloot. wonende aan het Struweel, aan de aandacht van haar ouders ontsnapt en in het water van de Kromme Kromhout geloopen. Hel mocht de radelooze moeeder eerst, na een:gen tijd gelukken het meisje op het droge te brengen. Personeel van den Geneeskundigen Dienst trachtte tevergeers de levensgeesten weer op te wekken. Het lijkje is naar het Zui- der-Zickenhuis overgebracht. Zaandijk wint van Z.V.V.; M.F.C. en A.D.O.20 spelen gelijk; Wieringerwaard kampioen 4A. Heerenveen verliest van Longa. Heerenveen verloor ook den twee den thuiswedstrijd en evenals die tegen VUC was ook deze er een, die door de thuisclub gewonnen ha:l moeten worden, als men tenminste de veldmeerderheid als doorslagge vend mag noemon. Abe Lenstra en de zijnen hadden in de tweede helft het spel vrijwel in handen, doch dc Longa-achterhoede stond pal en gaf geen enkele kans weg. Daardoor bleef de gelijkmaker uit. Longa had in de eerste helft de lei ding genomen, nadat Heerenveen's linksbuiten eerst al eens tegen den paal geschoten had. Dat eene doelpunt was voldoende, om beide puntjes naar Bra bant mee te nemen, maar zooals gezegd verdiend was het lang niet. Wel was de groote zege van Vole wijckers op Heracies verdiend. De Al- melosche ploeg gaf in de eerste helft nog wel goed partij, doch na de rust werd hel mis en was er van serieuzen tegenstand eigenlijk geen sprake meer. De Amsterdammers hadden bij het wisselen slechts een 10-voorsprong, doch toen het spoedig na de thee 3—0 werd, was hel gedaan met de Twente naren, die zich nog slechts verdedig den, om de nederlaag zoo klein moge lijk te houden, 't Werd tenslotte 50. De stand is thans: V. U. C3 2 1 0 7—3 5 Volewijckers 2 2 0 0 111 4 Longa 2 1 0 1 12 2 Heerenveen 3 1 0 2 56 2 Heracies 4 0 1 3 315 1 In de 3e klasse zorgde Zaandijk voor een verrassing: het klopte ZVV met te Alkmaar, Twee middagen paardensport. Zaterdag- en Zondagmiddag hadden op het. Gem. Sportpark draverijen plaats, uitgeschreven door het Comité Vooruit. Beide middagen zijn uitstekend geslaagd door de groote opkomst van het publiek en de goede courses. Zaterdag won Ina Bascom het openingsnummer. In de drie afdeelingen van de Grobte Paaschprijs van Alkmaar plaatsten zich voor de Zon dag-finale Douglas, Domina, Absyrtus, Eduard Anvil, Darius G, Caid. Douglas H, Allouez, Zampi v. N.Z. en Duco Scott. Deze finale werd Zondag op fraaie wijze gewonnen door Domina. De eigenaar de heer P. Dekker werd door den voorzitter van Vooruit met. bloemen gehuldigd en ook rijder Nottelman werd hulde ge bracht. Vermeld zij nog dat deze finale eenmaal moest overgereden worden om dat de eerste maal kort na den start Bu- zlau KW ontbrak, nadat dc rijder van de sulkey was gevallen. Wladimtr won Za terdag de heerrijderscourse en Gregorlus de Kortebaan. Zondag was het Openingsnummer voor Geraldine B. De heatdraverij was ver rassend. In de eerste heat scheen Frans op 't laatst de winnaar, doch hij liet het plotseling zitten en Carma Norton werd eerste. Dat paard kon echter wegens ziekte in de verdere heats niet ultko- In de tweede heat werd Frans weer op het allerlaatst geklopt door Bartlmus. Deze won ook de derde en beslissende heat met Gonni Z als tweede. Het heerrijdersnummer werd gewonnen door Eulogle Scott. terwijl de Kortebaan uit een klein aantal deelnemers werd gewonnen met zeer miniem verschil door Douglas H voor G de Mascotta. KERKORGELS TE NIJMEGEN. Te Nijmegen stonden in de deels ver nielde kerken twee- bekende orgels, in de achttiende eeuw gebouwd door den beroemden orgelbouwer König uit Keulen. In de Groote kerk op de Markt werd een der prachtigste orgels, na dat van de Groote kerk te Haarlem het beste, zoo beschadigd dat het mecha nisme als onherstelbaar beschouwd moet worden. Het zal van een nieuwe pneumatische inrichting moeten wor den voorzien. Gelukkiger is men geweest met het kleinere orgel, ook van den Keulschen orgelbouwer, dat op zich zelf een unicum in ons land is door zijn ge ringe afmetingen. Het mechanisme is hier niet onherstelbaar vernield, hoe wel de Waalsche kerk, waar het staat, veel zwaarder beichadigd is dan de Groote Sint Stefanus. Het pijpwerk kon bijna geheel onverlet geborgen worden, alhoewel het alB het ware te midden van een ruïne stond. De orgels in de drie verwoeste katho lieke kerken zijn alle totaal vernield en weggebrand. Deze orgels waren van veel jonger datum dan de twee boven genoemde instrumenten. NIEUWE BURGEMEESTERS. Het Rijkscommissariaat maakt be kend: De commissaris-generaal voor Be stuur en Justitie heeft, tot burgemees ters benoemd: den burgemeester der gemeente Hennarderadeel K. van der Vlis met gelijktijdig eervol ontslag uit zijn tot dusver bekleede functie tot burgemeester van Franeker, den ge meente-ambtenaar H. Bouwens in Den Haag tot burgemeester in Wihe en den heer Ch. Kole in Nijmegen tot bur gemeester in Heinkenszand. WILLY DERBY OVERLEDEN. 's-GRAVENHAGE. 10 April. - Op eer sten Paaschdag is de onder het pseudo niem Willy Derby algemeen bekende chansonnier W. Dieben overleden. De begrafenis zal Woensdag a.s. om 1 uur op Oud Eik en Duinen alhier worden gehouden. Dieben werd in 1387 geboren te 's-Gravenhage en aanvankelijk opge leid voor het stoffeerdersvak. Na zijn militairen dienst volbracht te hebben, geraakte hij aan het zwerven, bezocht Engeland, reisde als hofmeester naar Amerika en voelde zich steeds sterker tot de kleinkunst aangetrokken. Zijn eerste optreden viel in 1916, toen hij met zijn broer het duo der Bandy Brothers vormde. De gramofoon maakte Willy Derby evenals Lou Bandy in de jaren twintig overal in den lande bekend en vele van zijn liedjes verwierven groote populariteit-, zoodathij ook een Indische tournee ondernam. Tot de meest verbreide nummers van dezen in ruimen kring geliefden lied jeszanger behooren „Moeder," „Het fiere schooiershart" cn .Aan den muur van 't oude kerkhof". 1—0, dank zij een strafschop! Daardoo: zijn Zaandijk's kansen op promotie sterk gestegen, doch nog grootcr te de kans, dat hier beslissingswedstrijden zullen moeten worden gehouden! De stand is thans: Zaandijk 2 l 1 0 31 S Z. V, V2 1 0 1 1—1 2 Helder 2 0 1 1 1-2 l In 4A werd Wieringerwaard door een 31-zege op LSVV kampioen van haar Itlasse en zij mag nu trachten, een plaatsje in de derde klasse te verove ren. Inmiddels speelden MFC en ADO '20 reeds gelijk (1—1) voor deze promo tie; de beste uitslag, dien Wieringer waard zich maar wenschen kan! Wat de bekerwedstrijden betref;, verwijzen we naar de uitslagen. Voetbaluitslagen. Kamp. v. Nederl.: Volewijckers— Heracies 5—0; Heerenveen—Longa 0—I Promotiewedstrijd 2e klasse: HVV— Neptunus 1—0. competitie 2e i laasc B: DWV—Hilversum 3—0; DOSHercules 51. District I, promotie derde klasse: Zaandijk—ZVV 1—0; Rapiditas—Zwa luwen—Vooruit 9—5. Promotie vierde klasse: MFC—ADO 1920 1—1; Zaan- landiaZilvermeeuwen 10 (Zaanlan- dia prom.); APGSRippcrda 12. Vierde klasse A: Wieringerwaard— LSVV (kamp.) 3—1 (W. kamp.) NVB- beker. District I: HVC—Alcm. Victnx 1—1; VSV—De Kennemers 4—1. Groep C; WFC—Blauw Wit 1—1: ZFC—Alkm Bovs 0—0, Groep E: Watergraafsmeer DWS 0—2; Zeeburgia—West-Frlsia 3— 5. Groep G: Schagen—Nieuwe Niedorp 2—0; HRC—Watervogels 4—0. Groep I: Hollandia—SEW 2—1. Groep J: Electr» —CSV 34. Groep K: GVOZeevogels 3—3; Assendelft—Beverwijk 1—1. Groep M: Onze Gezellen—Kinheiin 44. De gedetaill. uitslagen waren alB volgt: Voorjaarsprljs: Prijzendraverlj voor paarden, welke nog geen f 20(10 hebben gewonnen. Afstand 1740 m Ingeschreven 14 paarden opgekomen 11. 1. Ina Bas com, 1700 m.. rijder-eig. A. Z. Nottelman. tijd 2.50.6 (1.40.3). 2. Beraldlne, 1700 m.. elg. P. J. Bruin, rijder R. v, Wlerlngen. tijd 2.50.6. S. Iple Gregor. 1700 m., eig. Stal De Badhoeve, rijder W. Geer- sen, tijd 2.59.8. 4. Fioletta. 1780 m„ e»K D. F. Olivier, rijder K. Kramci. rfjd 3.06. Totalisator: winnend: f7.30: plaata: f 1.20, fl.10, fl.10. i" 1.80. Groote Paaschprijs v. Alkmaar i: Prij zendraverlj voor paarden, welke f 2000, doch nog geen f6000 hebben gewonnen. Afstand 2040 m. Ingeschreven 15. opge komen 8. 1. Douglas, 2080 m„ elg. G. A. Koning, rijder J. de Vlieger, tijd S.tó 8 (1.36.1). 2. Domina, 2080 m., eig. P. Dek ker. rijder A. Nottelman. tijd 3.21.2. 3. Absyrtus. 2060 m., elg. Ch. v. Dam. rij der J. Wagenaar, tijd 3.26.4. 4. Eduard Anvll, afstand 3060 eig. en rijder P. Koster, tijd 3.33.8. Totalisator: wo nend f 17.70; plaats fl.90. f 1.20. fl.70. Groote Paaschprijs van Alkmaar II t Prijzendravcrij voor paarden, welke f6000. doch geen f 11.000 hebben gewon nen. Afstand 2040 meier. Ingeschreven 7 paarden, opgekomen 5. 1. Darluc, 2040 tn elg. Stal M, rijder J. Scheer, tijd J.W.2 (1.37.3). 2. Buriau KW. 2040 m.. eig. ep rijder L. Dooper. 3. Caid, 2080 m.. elg. C. Disselkoen. rijder E, Kruithof. Totalisa tor: winnend (9.50; plaats f4, f3.30. Groote Paaschprijs van Alkmaar IS: Prijzendraverlj internationaal voor paar den. welke f 11.000 of meer hebben ge wonnen. Afstand 2060 in. Opgekomen t paarden. 1. Douglas H. 2040 m.. elg. A. Blom Hzn., rijder J. Ham. tijd 3.M.4 (1.34.8); 2. Allouez. 2080 m.. eig. en rij der J. de Vlieger, tijd 3.13.5. 3. 7,amp« van NZ. 2080 m.. eig. stal 't Gooi, rijder E. Kruithof, tijd 3.15.4. 4. Duco Scott, 2060 m., eig. en rijder T. Groen. Mjd 3.19.8. Totalisator: winnend f15.30: plaats f 2.80, f 1.50. Galanthusprjjs: Prijzendraverij Interna tionaal voor paarden, welke f5000 of meer hebben gewonnen. Afstand 2048 m Ingeschreven 7 paarden, opgekomen 6. Gedurende de course werden Amethyst. Colombine, Boyke Norton en Allright uitgeschakeld. 1. Wladlmir. 2080 m„ elg. en rijder D. de Graaf, tijd 3.23.6. ktn.- tijd 1.37.9. 2. Xaverlus, 208(1 m„ eig. A. Groenink, rijder N. Doeven, tijd 3.42. To talisator: winnend f3.40: plaats fi.60. f 1.70. Kortebaan-Prü/eudraverii: le serie.: Geplaatst: Gregorius, 730 m„ tijd 1.08, Toto f2.20. 2e serie: Bsrtlnus, 7.40 «n tijd 1.11.8. Toto: f3.70. 3e serie: DougUs H. 740 m„ tijd 1.078. Toto: f 1.30. 4c serie. Eduard Anvll, 730 m.. tijd 1.11.3. Toto f 1.50. Beslissing: Gregorius. elg. Stal Pat. rijder E. Kruithof, afstand 720 m„ ttjd I.06. Toto: fl.90. Douglas H. eia. A. Blom Hz., rijder J. de Vlieger, afstand 740 Bartinus, eig. J. G. de Jong, rijder A. 3. Kats, afstand 740 m. Eduard Anvil, eig. en rijder P. Koster, afstand 730 m. To talisator definitief: winnend f2.80: plaats 11.50. f 1.50, f3.60, fl.90. Uitslagen van Zondag. DlctatorprUs: Draverij voor paaiden die nog geen £2000 hebben gewonnen. 2040 m. Ingeschreven II paarden. 1. Ge raldine B, 2000 m„ van P. .T. Bruin. HJd 3.27.2 (1.43.6), rijder R. v. wielingen. 2 Gratie Hannover. 3. Eton Brewer. 4. Fan tast. Uitgeschakeld: Elvira en George Wll- kes. Toto: winnend f 1.80. pl. f 1.40, 11.70 en f2.60. Welkomprijs: Heatdraverij voor te»d paarden die f 1000, maar nog geen f 8000 hebben gewonnen. 1660 m. 10 deelnemers. Ie heat: E. Carma Norton. 1680 m„ ver N. J. Schoen, rijder A. R. Nottelman. ttjd 2.42.1 (1.36.5). 2. Martlnus. 3. Frans. 4. Xiphias. Gedistanceerd: Dictator. Wel kom en Frlts. Toto: winnend f 3: plaats f 1.60, f 2.50 en f l.nn. Carma Norton we gens ziekte voor de tweede heat terug getrokken. 2.43.2 (1.37.1), 2. Frans, 3. Oonni Z. 4. Don Brewer. uitgeschakeld: Bruno. Oedirtan- cieerd: Xiphias. Ttoto: winnend £2.40: pl fl.10, £1.30 en £1.70. 3e heat: 4 paarden, besl. I. Bartinus tijd 2.43.2 (1.36.5). 2. Gonnl Z. t. Don Br* wer. 4. Frans. Toto: winnend f2.30. pl f 1.30 en £1.30. Definitief: Bartinne win nend £14.50. pl. f 3.30; Gonni Z. pl. £.1.50: Don Brewer. pl. f 4,70. XaveriusprUs: Amateurrljderscourse 2300 m. 6 deelnemers, Eulogic Scott. 2320 m., van Stal Good Luek. rijder O. v d. Wal, tijd 3.46.8 (1.37.8). Amethywt. 3. Wladlmir. 4. Y Kernei. Toto: winnend £2.10. pl. f 1.60 erl £3.20. Finale Groote Paaschprijs van Alk maar: 10 deelnemers: 1. Domina, 2060 m van P. Dekker, rijder A. R. Nottelman. tijd 3.11.6 (1.33). 2 Claid. 3. Allouez. 4 Zampa van NZ. Toto: winnend f2, pl. f 1.30, f2.70. 1 1.50. Definitief: Domina winnend fl.Dfl. pl. fl.10. Caid pl. t ï.2fl. Allouez pl. £1.30. Zampa van NZ pl, f 2.50. Wladimlrprüs: Draverij korte baan ®0— 800 m, le serie: l. Allouez. tijd 1.12.2, toto winnend f 1.40. 2e serie: 1. G de Mas cotta. tijd 1.13.5, toto winnend f l. Je se rie: l. Xiphias, tijd U5, toto winnend fl.70 4e serie: 1. Dour.la^ H. tijd 1.06.9. toto winnend fl.80. Beslissing: 1. Dou glas H, 740 m., van A. Blom Hzn., rij der J. dc Vlieger, tijd 1.07. 2 O de Mas- cotta. 3. Allouez. 4. Xiphias. Toto: finale Douglas H winnend 2 «O. Toto: defini tief Douglas H winnend (5.70, pl. i.sn G de Mascotta pl, fl.10: Allouez pl. 1.40 Xiphias pl. f 1.70.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1