NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Initiatief berust thans niet meer bij de Sovjets. Zware gevechten op de Krim tegen sterken vijand. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schagcr editie. Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG tt APRIL 19U. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 85, 2 pagina's. Advertentie t» r lef I-Ttfs der gewone advertenties In desc Editie 11 et. per m.m. BIJ contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deae Courant verschijnt dagelijks. Generaal Dittmar: Omsingelingspoging der Sovjeis bij de Zwarie Zee wordi verijdeld. Fraai succes aan den Boven-Dnjestr. Teekenend voor den algcmocnen'\ toestand in het Oosten is het feit, dat het beeld van de gevechten juist ln het gebied tusschen Stanis- lau en Kowel, dus tusschen den rand der Karpathen en dc Pripjct- moe rassen, aanzienlijk gewijzigd is. Met deze opmerking begon Iuit.- i: en oraal Dittmar, de bekende mili taire spreker van den Groot-Duit- sche Omroep. Dinsdag zijn radio voordracht. Het Sovjetcommando, aldus zeide hij, streeft offensief naar het bezit juist van dit gebied als een van de groote historische toegangspoorten tot Europa. Het initiatief, die belangrijke voorwaar de voor succes in den oorlog, be rust geenszins meer eenzijdig bij de bolsjewisten. In dit opzicht is het ontzet van Ko wel een van verre zichtbaar fanaal, omdat dit succes wijst op een compen satie van krachten, welke evenzeer een toeneming van het Duitsche aanvals- en af weervermogen inhoudt, zooals zij ook duidt op zeer bepaalde grenzen aan de capaciteit der bolsjewisten. Voor de Duitschers staat het feit op den voorgrond, dat de heldhaftige ver dediging van deze stad, die geenszins als vesting beschouwd kan worden, tegen volwaardige en krachtig door artillerie gesteunde infanterie-divisies de Intacte afweerkracht van den Duit- schen soldaat heeft bewezen. Ook de andere zijde van den slag van Kowel is de aandacht waard: de aan- valscapaciteit van de formaties, die hier waren belast met het verbreken van den omsingelingsring en in zeer zware gevechten tegen een eveneens zeer Bterken vijand succes konden be halen. Een succes als dit is van te grooter beteekenis. naar mate het meer direct aansluit aan een reeks tegen slagen, aangezien het dan het beste de gevechtskracht van de troep demon streert, doch wellicht ook bepaalde maatregelen van de leiding verraadt, die thans uitwerking beginnen te hebben. Als een succes, dat verre boven de moreclc zijde van deze gebeur tenis uitsteekt, moet ook beschouwd worden de bevrijding van de sterke Duitsche groep strijdkrachten, die onder bevel van den generaal der pantsertroepen Hubc aan den Bo ven-Dnjestr staat en thans de ver binding met de uit westelijke rich ting van Stanislau opdringende Duitsche en Hongaarsche strijd krachten na zware afweer- en aan- valsgcvechten kon tot stand bren gen. Wederom is daarmede een van de vruchten, die de Sovjets in den loop van bun laatste groot opge zette offensief schenen te zullen verkrijgen, hun ontglipt. De gevechtsgroep, die zich hier aan den concentrischen Sovjetaanval kon onttrekken, is dezelfde, die weinig lan ger dan één week geleden ten zuid westen van Proskoerof vocht. De weg, dien zij zich als het ware als strij dende carrée of in gesloten hoef- ijzervorm naar het. westen baande, was een anabasis van ongelooflijke moeilijkheden. Dat in de heerschende situatie, onder de moeilijkste terreins- en weeromstandigheden en bij onon derbroken gevechten het onderlinge verband niet verloren ging, dat alle vijandelijke pogingen tot verbreking van het carrée steeds weer door tegen maatregelen en ressources konden worden verijdeld, beteekent niets min der dan een meesterwerk van com mando en troep. Ook het operatieve voordeel van dezen sucesvollen strijd moet hoog aan geslagen worden. Door het stand ko men van de verbinding tusschen het gevechtsgebied Stanislau en dat ten westen van Kamenets—Podolsk is in den sector van den Boven-Dnjestr het geheele Duitsche front met één slag aanzienlijk' naar het oosten verplaatst. Het bolwerk voor de Boekowina heeft daardoor nieuwe mogelijkheden ver kregen, die vooral ook op de komende gebeurtenissen in het gebied tusschen het noordelijke en het zuidelijke pene- tratiegebied een aanzienlijken invloed kunnen hebben. In het gebied om Odessa. De strijd in het uiterste zuiden van het Oostelijke front lijkt op het oogen- blik nog veel meer open dan die in het noordelijke penetratiegebied. In het zuiden zijn nog steeds twee tenden ties merkbaar, die de gevechtsgebeur tenissen bepalen: aan Sovjet-zijde het streven, zoo sterk mogelijke deelen der Duitsche troepen tegen de kust van de Zwarte Zee te dringen en daar te om singelen, aan Duitsche zijde nood zakelijkerwijze de tegenovergestelde strekking en daarmede de taak. de op een groote beslissing gerichte omsin- gelings- en doorbraakpogingen der bolsjewisten te verijdelen. De ontrui ming van Odessa beteekent onder deze omstandigheden een onvermijdelijke consequentie. Uit dit alles vloeit de noodzakelijkheid van de bescherming van het Groot-Roemeensche gebied met alle beschikbare krachten en mid delen voort. Als het vijandelijke en ten deele ook het neutrale buitenland het Duitsche commando onlangs in de schoenen schoof, dat het Roemeni' en Hongarije aan hun lot zou overlaten, dan is daar mede een verdachtmaking uitgespro ken, die reeds om zuiver strategische overv/egingen volkomen zinneloos ge noemd moet worden. Dc woorden \ran den Duitschen Rijksminister van Bui- ter.landsche Zaken hebben hier vol ledige klaarheid gebracht Trouw aan het gegeven woord is voor een sol datesk voelend volk altijd een natuur lijke zaak, en bondgenootschapspolitiek daardoor steeds ook een zaak van het hart. Het wil ons voorkomen, aldus luit.- generaal Dittmar. dat het gemeen schappelijke Europeesche belang nog nooit zoo duidelijk tot uiting is geko men als thans, nu het gaat om de ver dediging van een van de integreerende bestanddeelen van het Europeesche gebied, alsmede van de staats- en vol kengemeenschap, die het begrip Europa •n geeft. Toekenning van gratificaties in 1944. 'b-GRAVENHAGE, 1 April. De Ge- machtigde voor den Arbeid heeft een regeling uitgevaard'gd betreffende het toekennen van gratificaties in het jaar 1944. Deze beschikking is grootendeels eensluidend met de gratificatiebeschik king 1943. Ook in 1944 wordt aan iederen werk gever toegestaan een gratificatie uit te keeren van één week loon in geval van uurloon berekend naar een 48-uri- ge werkweek of een kwart maand salaris. De keuze van het tijdstip van uitkeerlng van de gratificatie even tueel ineens of in gedeelten wordt aan den werkgever overgelaten. Hij is evenwel vérplicht binnen acht dagen, nadat de gratificatie is uitgekeerd, daarvan mededeeling te doen aan den Gemachtigde voor den Arbeid. De nieuwe beschikking schrijft voor, dat deze opgave in tweevoud moet ge schieden. Voor gratificaties, die één week loon of een kwart maand salaris te boven gaan, moet de werkgever evenals voor alle andere gratificaties toestemming van den Gemachtigde voor den Arbeid vragen. Dit verzoek zal, als regel, zes weken vóór den turn, waarop de werkgever zich voor stelt de gratificatie uit te keeren, moe- ,ten worden ingediend. Werkgevers, die voornemens zijn hun personeel een Kerstgratificatie te ge ven, zullen daarvoor de bij de gratifi catiebeschikking toegestane uitkeering van één week loon of een kwart maand salaris moeten reserveeren, daar Kerst mis niet wordt beschouwd als een bij' zondere reden voor het verleenen van toestemming tot het uitkeeren van gra tificaties. TERMIJN VAN UITREIKING VITAMINE-C-TABLETTEN. 's-GRAVENHAGE, 11 April. D< uitreiking van de gratis vitamine c-ta- bletten, die ook 'dit voorjaar door de plaatselijke distributiediensten aan de categorie van de jonge en a.s. moeders geschiedt, zou op 8 April 1944 eindigen. Besloten is evenwel den termijn van uitreiking te verlengen tot 30 April 1944. TRAMWAGEN OP HOL. OOSTERBEEK, 11 April. Aan het eindpunt van de 'tramverbinding met Arnhem raakte een afgekoppelde aan hangwagen der tram uit eigen bewe ging aan het rijden. De inzittende pas sagiers zagen het gevaar en sprongen er uit. Op zijn weg ontmoette de aan hangwagen eerst een met een paard bespannen wagen en botste daarop tegen een uit Arnhem arriveerenden motorwagen met aanhangwagen op. Het paard werd op slag gedood, de voer man, die op den bok van den wagen was blijven zitten, werd licht gewond. Vijf passagiers der uit Arnhem komen de tram werden gewond, drie hunner zijn naar het Gemeentelijk Ziekenhuis in Arnhem gebracht, waar inmiddels de 59-Jarige S. uit Oosterbeek is over leden, De toestand van een vierjarig kindje is zorgwekkend. Garnizoen van Tarnopol handbaafi zich nog sieeds. Roemeensch weerwachtberichl. BOEKAREST, 11 April (D.N.B.) - Het Roemeensche weermachtbericht van 10 April luidt: Op de Krim, aan het landingshoofd van de Ssiwasj en op de landengte van Perekop duren de krachtige aan vallen van den vijand voort. De Duitsch-Roemeensche troepen hebben in dezen sector in zware gevechten door vijandelijke, aoor tanks onder steunde infanterie bereikte penetra ties afgegrendeld. De zware afweergevechten tegen overmachtige vijandelijke strijdkrach ten ten noordwesten van Odessa duren voort. De stad Odessa werd ontruimd. In midden Bessarabië zijn alle aan vallen van den vijand, die in den sec tor Orhei het felst waren, afgesla"en. Een door Roemeensche troepen, ge steund door Duitsche gemotoriseerde eenheden, ten noordwesten van Jassy uitgevoerde tegenaanval bracht ver scheidene door den vijand den dag te voren genomen plaatsen weer in ons bezit. Ten zuiden van Harlau en m den sector van de Sereth maakte de vijand in gevechten met onze dekkingstroe pen terreinwinst. Max Blokzijl spreekt. Het radiogesprek, dat Max Blokzijl Donderdag in de serie Brandende Kwes ties zal houden, heeft tot titel „Ge sprek met. den Amsterdamschen nurks' Nieuws iu 't kort. Roosevelt met vacantie, - Reuter meldt uit Washington, dat Roosevelt zich „met vacantie naar het Zuiden" heeft begeven. Hij heeft Washington reeds verlaten e~ zal ongeveer veertien dagen afwezig zij firitsclie veiligheidsmaatregelen. Vol gens een mededeeling in Volk en Staal beeft het Britsche ministerie van bin- ncnlandsche zaken een verordening afge kondigd, waardoor de veiligheidsmaatre gelen in sommige kuststreken van Enge land, Schotland en Wales met ingang van 8 April j.1. versterkt zijn. Alle personen ln de betreffende kustgebieden moeten thans voortdurend een speciale herken- ningskaarl bij zich dragen. Ook bij het bezoeken van hotels moet deze kaart worden getoond, terwijl tevens een uit voerig lormulier moet worden ingevuld 8000 menschen vielen in San Salvador, Volgens een Reuterbericht uit San Sal vador, waarmee de verbindingen weer gedeeltelijk zijn hersteld, hebben de bellen tijdens de jongste onlusten dooden en gewonden verloren. Wie Boedapest bombardeerden. Hel Hongaarsche blad Magyarsag heeft me degedeeld, dat de bemanning van een lil den omtrek van Boedapest neergehaald geallieerd bombardementstoestel bleek te oestaan uit negers. Tien officieren ter dood gebracht. Naar de Britsche berichtendienst uit San Salvador meldt, zijn 10 officieren van her leger, die hadden deelgenomen aan dc mis lukte revolutie van de vorige week tegen de regeering van president Martinev Maandag doodgeschoten. Verduister v. 20.45-6.45 u, 13 April: Zon op 6.48, onder 20.35, Maan op 0.44, onder 9.32 uur. Zaidscharwonde. Bij onze Vrijwilligers. De GruppenfOWrer wacht met zijn mannen op het bevel tot den aanval PK Rottensteiner/O/H/P n» KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-wachlbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland. Kriegsmarinc en de Germaansche SS in Neder land. Personen tusschen 13 en 30 Jaar, dlc aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis an de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zUn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggévend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van famil. >den, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Even eens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschedé, en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 2; 17 April D—12.00 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45; 1518.00 uur, Venlo, Deutsclies Haus. Kgmondstraat 16; 18 April 912.00 uur, Arnhem, Café Royal; 15—18.00 uur, Zwolle, Hotel Gütenbeek; 19 April 9—12.09 uur, Groningen, Heere straat 46; 15—18.00 uur, Leeuwarden, Iluize Schaaf, Breedstraat; 20 April 9—14.00 uur, Amsterdam, Dam 4; 21 April 9—14.00 uur, Utrecht, N.V.-IIuis, Oudegracht 2-15; 22 April 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol. Dur ehgangslager, Lcusderweg. terugreis de navolgende Langcstraat 56; Heerlen. Hcngelosche straat 30; 16 April 9—14.00 Over een emmer gevallen. - Mevr. H. alhier is Donderdagavond zoodanig over een emmer komen te vallen, dat zij zich onder donktersbehandeling moest stellen. Uitvoering Niedorps Amusements orkest. - Den eersten Paaschdag gaf Niedorps Amusementsorkest met mede werking van de declamatrice Julia de Gruyter een uitvoering in de zaal van den heer P. Kramer. 't Was de eerste keer dat dit gezel schap aan den Langedijk optrad en deze eerste kennismaking is een heel aangename geweest. Daarom was het dubbel jammer, dat de zaal zoo slecht bezet was. Zij. die anders dergelijke uitvoerin gen bezoeken, zullen ongetwijfeld een reden hebben gehad voor hun afwezig zijn ook elders aan den Langedijk was iets te doen doch degenen die thuis gebleven zijn, omdat zij meenden dat er van Nieuwe Niedorp toch niet zoo heel veel te verwachten zou zijn cn die zijn er ook hebben zich heel sterk vergist. Het orkest heeft den aanwezigen een buitengewoon mooien avond bezoi Onder leiding van den enthousiasten dirigent P. Steinroth, wiens enthou siasme door het orkest werd overgeno men en op de toehoorders in de zaal overgebracht, werkte men in vlot tem po een afwisselend programma af, waarbij verscheidene orkestleden zich af en toe met veel succes als solist de den hooren. Julia de Gruyter heeft in haar sappig Vlaamsch eenige voordrachten gedaan waarmede zij het publiek kostelijk heeft geamuseerd. Het was een uitstekend geslaagde avond; de toehoorders toonden telkens door luid applaus het gebodene zeer op prijs te stellen. Wij zien het gezelschap hier uog gaarne eens terug, maar dan voor een volle zaal. Bij Stanislau Duitsche terreinwinst. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 11 April (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het noordelijke front van de Krim duren de zware gevechten met overmachtige vijandelijke in fanterie- en pantserstrijdkrachten voort. Ten zuidwesten en westen van Odessa trokken onze troepen zich op de bevolen doelen terug. Ten noordoosten van Tiraspol werd een vijandelijke penetratie afge grendeld. Ten westen van Orhei werd een penetratieplek uit Je laatste gevcchtsdagen vernauwd In de Oostelijke Boekowina heb ben Duitsche pantserformaties ster ken tegenstand der bolsjewieken gebroken, drongen in de flank van vijandelijke aanvalsgroepen en brachten hun tezamen met Roe meensche troepen uiterst zware verliezen toe. In het gebied ten zuiden van Stanislau hebben Duit sche pantsergrenadiers tezamen met Hongaarsche bergtroepen dc tijdelijk verloren gegane stad Dc- latyn ana den vijand ontrukt. Tusschen Czernowitz en Brody werd e zuivering van het terrein van ver strooide vijandelijke strijdkrachten, die zich hardnekkig weren, voortgezet. Het dappere garnizoen van Tarnopol hield Amerikaansche vliegtuigen boven Zweden. Anglo-Amerikaansche vliegtuigen hebben opnieuw de Zweedsche neu traliteit geschonden. Naar 't Zweedsche persbureau meldt, hebben twee vliegende vestingen Don derdagmiddag omstreeks een uur in de buurt van Hörby boven Zweedsch ge bied gevlogen. Een andere zware Ame rikaansche bommenwerper werd bij Ringsjö waargenomen. Niet minder dan 5 Amerikaansche bommenwerpers landden in den loop van den dag op Zweedsch gebied, twee bij het, vlieg veld van Malmö,, Bulltofta, twee bij het militaire vliegveld Rinkaby en een in de omgeving van Kristianopel. De bemanningen zijn zonder uitzonde ring ongedeerd. Omstreeks 15.00 uur sprongen uit weer andere Amerikaan sche bommenwerpers, die Zweedsch gebied passeerden, vier leden der be manning met behulp van parachutes stand tegen aanhoudend sterke vijan delijke aanvallen. Ten zuidoosten van Ostrof stormden de bolsjewieken na het aanvoeren van versche strijdkrach ten weer tevergeefs op onze stellingen los. De zuivering van een plaatselijke penetratie is nog aan den gang. Ten zuiden van Pleskau vielen de Sovjets ook gisteren niet weer aan. Sinds den 31en Maart hebben hier Duitsche troepen onder het opperbevel van den generaal der artillerie Loch en onder leiding van den luitenant- generaal Matzky de doorbraakpogingen van verreweg overmachtige vijande lijke infanterie- en pantserformaties verijdeld en den vijand zware verliezen aan menschen en materiaal toegebracht. O.a. werden 306 vijandelijke pantser wagens en stukken stormgeschut. als mede 121 vliegtuigen vernietigd. In deze gevechten hebben zich de Opper- Silezische 8e divisie jagers onder lei ding van den luitenant-generaal Volc- kamer von Kirchensittenbach, alsmede eenheden stormgeschut onder majoor Ernst Schmidt, bijzonder onderschei den. In het resultaat van den afweer- slag heeft de luchtvloot van den gene raal der vliegers Pflugbeil een op den voorgrond tredend aandeel. Vliegende formaties onder leiding van kolonel Ktihl en een regiment luchtdoelgeschut onder luitenant-kolonel Bulla hebben zich bijzonder onderscheiden. In verscheidene sectoren van het Ita- liaansche Zuidelijke front drongen stoottroepen krachtig versterkte vijan delijke stellingen binnen en vernietig den talrijke kazematten en steunpun ten van den vijand met de bezettingen. De vijand leed zware bloedige verlie zen en verloor een aantal gevangenen. Italiaansche torpedo-vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht voor Anzio een vijandelijk transportschip tot zin ken gebracht. Een aan de Westkust van Rhodos gelande Britsche commandotroep werd in een gevecht tot den laatsten man vernietigd. Bij den afweer van vijandelijke bom aanvallen op doelen in de bezette Wes telijke gebieden werden op 10 April en in den afgeloopen nacht 29 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Nadat een vrij zwakke formatie vij andelijke vliegtuigen overdag het ge bied van Noorwest-Duitschland was binnen gevlogen, zijn in den afgeloopen nacht Britsche stoorvliegtuigcn gevlo gen naar West- en Midden-Duitschland. EVACUATIE VAN TRESSBURG. BERLIJN, 11 April (C. D.) De ter mijn voor de vrijwillige evacuatie van de Slowaaksche hoofdstad Pressburg, welke op 31 Maart j.1. zou afloopen, is thans met het oog op de -erhoogde luchtactiviteit der Engelsehen en Ame rikanen, verlengd tot eind April. Op den 31sten Maart hadden reeds ruim 12.000 personen Pressburg verlaten. Als gevolg van de anti-joodsche maatrege len der Slowaaksche regeering is het aantal joden in Slowakije gedurende de laatste twee maanden tot 8.000 inge krompen. BESTRIJDING LEVERBOTZIEKTE. De onderzoekingen naar de versprei ding en het voorkomen van levevbot- ziekte (ongansch) bij schapen en t deren in Noord-Holland, verricht in samenwerking met den Veeartsenijkun- digen Dienst en de Adviescommissie in zake bestrijding Leverbotziekte, door mr. dr. N. L. Wibaut—Isebree Moens. zijn thans zoover gevorderd, dat het mogelijk is met de bestrijding in de practijk te beginnen. Daarvoor zal het noodig zijn. dat veehouders of bedrijven, die van deze ziekte te lijden hebben, in contact ko men met de onderzoekers. In overleg met de Adviescommissie, voorzitter de heer C. Kramer Glijnis, secretaris dc heer J. Posch, werd besloten een ge legenheid te maken, waar al diegenen die dat wenschen. inlichtingen kunnen krijgen over het besmet zijn van hun land en de mogelijkheid, dit te ver beteren. Daartoe zal een der onder zoekers zitting houden en de gevraagde inlichtingen verstrekken op marktdagen te Purmerend van 9—11 uur in het gebouwtje van den marktmeester, cn tc Alkmaar van 10—12 uur in Café Loots. SPORT. Voetbal, SCHAGEN—NIEUWE NIEDORP 2—0. In een vlot gespeelden wedstrijd heeft Schagen Nieuwe Niedorp met 2—0 gesla gen. Een uitslag, waarmede de gasten tevreden kunnen zijn. Met eenig geluk had de uitslag veel hooger kunnen zijn Het was een aantrekkelijke en levendige partij voetbal, waarin Schagen zich over alle linies de meerdere toonde. Dc gast- hceren speelden zeker twee klassen beter voetbal, dan de gasten, die zich echter sportieve verliezers toonden. Hun doelvcv- dediger speelde een uitstekenden wed strijd. Schagen verscheen met een viertal in vallers. De junioren Kaper en Van Nieuwkoop speelden een proefwedstrijd. Hun spel kon ons zeer wel voldoen. Van Nieuwkoop toonde zich een snelle links buiten, die de ballen goed voor het. doel wist te plaatsen, terwijl Kaper als links half zeer nuttig was. Hij stelde zich juist op, nam goed af en plaatste vaak. uitste kend. Van Til vertolkte een goede ver dedigende partij. Hij was moeilijk te pas- seeren. G. Anneveldt fungeerde als mid denvoor. Hij verdeelde het spel zeer goed (misschien te veel op rechts) en stichtte vaak verwarring in de Nieuwe Niedorpcr defensie. Van der Ben was als van ouds de fijne tacticus en technicus. Ook de overige spelers konden ons wel bekoren. Er werd in een vlot tempo gespeeld en men hield het spel niet te kort. Met -lan ge passen werden de vleugelspelers her haaldelijk in het spel betrokken. Vóór de rust werd bijna geregeld op Nieuwe Nie- dorper helft gespeeld, Het doel der gas ten stond onder zwaren druk, maar eens deels door den uitstekenden doelman, an derdeels door het weinige schieten der Schagen-voorhoede. kwam hot niet tot doelpunten. Na een half uur gelukte het Boontjes eenige tegenstanders te omspe len en met een harden schuiver ln den uitersten hoek zeer fraai te doelpunten 10. N.4 de rust hetzelfde beeld. Er werd nu echter meer geschoten en het clopl der gasten ontsnapte vaak op wonderlijke wij ze aan doorboring. Als Kaper goed voor zet. schiet Van der Ben goed ln. de doelverdediger slaat den bal terug, maar Anneveldt vangt op en scoort van dicht bij. 2—0. WIERINGERYVAARD—LSVV 3—1. Wieringerwaard Algemeen Kampioen 4A. In een zeer goeden wedstrijd slaagde Wieringerwaard er in LSW te kloppen. Het duurde tot vlak voor de rust, voordat Wieringerwaard het eerste doelpunt kon maken. Na de rust was Wieringerwaard het meest aanvallend en met een onhoud baar schot maakte de mid-voor er 2—0 van. Uit een snelle doorbraak over links kwam de bal voor het Wieringerwaard- doel en werd keihard ingeschoten, 2—1. LSVV probeerde gelijk te maken Wieringerwaard haar zege veilig te stellen. De Wieringerwaard achter hoede hield evenwel stand; een keurige voorzet van Geertsma naar den rechts buiten en met een keihard schot maakte deze er 3—1 van. Beiden ploegen komt een woord van lof toe, voor hun zeer sportieve spel en den scheidsrechter voor zijn leiding. PROGRAMMA VOOR DE SCHOOL- WEDSTRIJDEN IN SCHAGEN 1944. Groep A: Schagen I OLS, Oudesluis en Schagen CNS. Groep B: Schagerbrug I, Wieringer waard en Schagen II OLS. Groep C: Anna Paulowna RK, Scha gen RK en Schagerbrug II. Zaterdag 15 April: 2.45 uur Schagen I OLS—Oudesluis, 3.35 uur Schager brug I—Wieringerwaard en 4.25 Anna Paulowna RK—Schagen RK. Maandag 17 April: 9 uur Schagen RK—Schagerbrug II. 9.50 uur Schagen I OLS—Schagen CNS, 10.40 uur Wierin gerwaard—Schagen II OLS, 14 uur Schagerbrug I—Schagen II OLS, 14.50 uur Oudesluis—Schagen CNS en 15.40 uur Anna Paulowna RK—Schager brug II. Scheidsrechters voor deze wedstrij den gelieven zich te melden bij het Secretariaat Sub. Schoolvoetbalcom- missie Van de Afd. N.H. van NVB. K. Beunder. Bierkade F10, Schagen. Hockey. V.V.V. III—UVO I (HEEREN) 2—1. De mannelijke Uvonen hebben de con petitie besloten met een eervolle neder laag. Een verzwakt Uvo-elftal heeft zich te Amsterdam dapper geweerd. In de eerste helft wogen de partijen aardig tegen elkander op. VVV wist het eerst te doelpunten. Even voor de ru6t deponeerde Jan de Veer voor Uvo den ge lijkmaker in het doel der hoofdstedelin gen. Na het doelwisselen waren het steeds de gasten die in den aanval wa ren. Het buitenspelvallefcje van de Uvo- achterspelers had ontelbare malen suc ces. De VVV-spelers werden er wanhopig onder. Wij dachten reeds dat Schagen een gelijk spel uil het vuur zou sleepen, toen één minuut voor het einde VVV een strafhoekbal kreeg toegewezen. Zij wisten dezen op fraaie wijze in het win nende doelpunt om te zetten. Met 2- kwam het einde. Vriendschappelijk werd nog te Den Helder gespeeld: Hermes B Junioren- Uvo III (dames). Uitslag 50. TAFELTENNISTOURNOOI TE OUDKARSPEL. Het Paaschtournooi, dat de Langedijker Tafeltennisclub Vitesse ln ,,'t Huls de Brederode" georganiseerd heeft, Is uit stekend geslaagd. Ruim 140 deelnemers hadden zich opgegeven voor diverse num mers, zoodal er in totaal 260 Inschrijvin gen waren. Er is met animo getennist en dank zij de goede organisatie Is alles vlot verloopen. Ook van de zijde van het publiek werd veel belangstelling getoond. De uitslagen luiden als volgt: Heeren le klas: 1. H. O. de Lange, Luto, Alkmaar: 2. J, Brandse, Luto, Alkmaar Heeren 3e klas A: 1. I. Oortwijn, Vi tesse, Langedijk; 2. A. Beukman, Disnie, Hoorn. Heeren 3e klasse B: 1. Mej. E. Dekker, ZTTC, Zaandam en 2. J. weet, Disnie Hoorn. Heeren Nieuwelingen: 1. H. M. Muller, Oudesluis; 2. H. Lemaire, ZTTC, Zaan dam. Dames 3e klas: 1. mej. L. van Licmpt, Vitesse, Langedijk; 2. mej. G. ten Hoope. Luto, Alkmaar. Dames Nieuwelingen: 1, mej. D. Zijl stra, ZTTC, Zaandam: 2. mevr. J. de Boer—Luiten. ZTTC. Gemengd dubbel 3e klas: 1. S. Dek ker en mej. E. Dekker, ZTTC, Zaandam; 2. W. Diepenveen en mej. J. Wora1s- becher, Horna, Hoorn. Heeren dubbelspel 3e klas: 1, J. Lcc- ring en P. Bleeker, ATTC, Alkmaar; 2 S. Dekker en H. Lemaire, ZTTC, Zaan dam. Nadat de prijsuitreiking was geschied nam de bondsgedelegeerde, de heed H. O de Lange, het woord om dezen zoo bui tengewoon geslaagden dag te sluiten. Spr huldigde den heer P. Koning, dien hij den motor van Vitesse noemde, voor de ge weldige prestatie om dit tournooi te or- ganiseeren. Allen stemden hiermede in door een luid applaus. De heer De Lan ge sprak den wensch uit, dat de heer Koning Vitesse nog lang zou mogen be sturen en dat deze vereeniging nog eens tot de vooraanstaande vereenigingen den lande zal mogen behooren. Ook de overige medewerkers en de deelneem sters en deelnemers richtte spr. hartelijke woorden van dank. Bridge-wedstrijd. Den tweede» Paaschdag werd ln „De Roode l.eeuw'' alhier een bridge-wedstrijd gehouden. Dc uitslag van dezen geanimeerden wedstrijd was als volgt. H. Kuiper en C. Beekwu. St. Maarten, 27 pnt„ 3e prijs; Abbenes en Biersteker, Den Helder, 591/2 pnt.; J. Heidsma' en J. Langedijk. 49 pnt.: C. Smit en A. Schram. 381/2 pnt.. 4e prijs; C. Borst en N. Kaan, 48 pnt.: C. Bruin en A. Kramer, 54 pnt.; J. Zijp en L Overtoom, 341/2 pnt., le prijs; H. Boon en J. Burger, Kalverdijk, 35 pnt., te prt)** Vrollng en M. Wagenaar, 49 pnt. Even lijn: Westhof en Nieuwstsd, Den I-Ielder, 40 pnt., 4e prijs: A, Goudsblom en P. Konijn, Heerhugowaard, 49 pnt; mevr. Biersteker en Boeder, Den Helder 32 pnt., le prijs: mevr. Nieuwstad rri Pr Jong, Den Helder. 52 pnt.; C. Bruin en Ch. Schouten, 50 pnt.; M. Goudsblom er P. Eecen, 34 pnt., 2e prijs: C. Bakker en C. Goudsblom, 551/2 pnt.; A. Weel en A Jonker. 50 1/2 pnt.; G. van Rijn en K. Sljpheer, 36 pnt., 3e prijs, Noordscharwoade. „Jong Leven" met „Hof Terhove". - De tooneelvereeniging „Jong Leven" heeft tijdens de Paaschdagen onder regie van den heer Jac. Prijs twetó voorstellingen gegeven van het too- neelspel „Hof Terhove," naar den ro man „De Andere" van Marie Koenen bewerkt door Jan Steur. De Koningsen van Hof Terbove hebben in de dorps gemeenschap steeds een belangrijke >laats ingenomen. De eenige zoon Giel n wien de ouders zoo gaarne een waar- digen opvolger van zijn vader hadden gezien is echter een losbol, die door zijn losbandig leven zijn ouders veel verdriet heeft gedaan. Ook als hij na den dood van zijn vader de lieer van Terhove is geworden zet hij ziln vrij buitersleventje voort. Dan komt Fina, de eenvoudige dochter van een arbei der, als huishoudster op de boerderij en zij blijkt een gunstigen invloed op Giel te hebben. Hij besteedt weer al zijn aandacht aan rijn bedrijf en ver laat het verkeerde pad. Giel en Fina trouwen met elkaar, doch Giel is niet bestand tegen de tegenwerking en de verguizing welke hij zoowel van zijn familie als van de menschen uil het dorp moet ondervinden door dit huwe lijk beneden zijn stand. Hij vervalt mede door toedoen van een zijner vroe gere vriendinnetjes weer in zijn oude fout en het zou verkeerd met hem zijn afgeloopen, wanneer niet op het juiste moment iets gebeurt dat de wending ten goede teweegbrengt. Het is geen lichte kost en voorwaar geen gemakke lijke opgave. In dit stuk komen ver scheidene heel mooie tooneeltjes voor waarin de spelers volop de gelegen heid krijgen hun dramatische talenten te toonen. En zij hebben dit gedaan ook. Fijn spel werd te zien gegeven door mevr. A. Groot—Vos als Fina, zoowel tegenover Moeder Konings al6 tegenover Giel. Mevr. A. van Dort— Nieman gaf blijk, haar rol van Moeder Konings goed aan te voelen. Zij maakte er iets ontroerends van. De heer G. Deutekom gaf op voortreffelijke wijze zeer uiteenloopende stemmingen en gemoedsaandoeningen van den goedwillenden maar zwakken Giel weer. De heeren H. Slikker en Jac Prijs gaven prachtige typeeringen van Willem en Maternus; vooral als ker misgasten wisten zij de wel wat be klemmende sfeer van het stuk te bre ken. Later, bij het onderhoud met Moe der Konings en na haar deod*r**i» zijn toespraak tot Anna en Leo Bos maakte het spel van Willem diepen in druk. Mevr Spanjaart—Kaas had de ondankbare en niet gemakkelijke taak de verleidster Virginie te moeten voor stellen. Zij was daarbij wel eens iets te theatraal en Het haar verdorvenheid wel wat al te veel blijken. Overigens allen lof. De minder belangrijke rollen waren in goede handen bij mevr, A_. WagenaarKooij (Anna), P. Kist (Le® Bos), J. Koeman (herbergier) en J. Klinkert (Max). Zoowel aan de too- neelaankleeding, waarvoor de décors waren ontworpen en vervaardigd door den heer D. Dirkmaat, als aan de cos- tumeering en grimeering was de uiter ste zorg besteed. Het zeer talrijke pu bliek, dat beide avonden de zaal geheel vulde, heeft iets heel moois te genieten gekregen. Het toonde zich daarovev zeer voldaan en beloonde de spelers na ieder tafereel met een daverend ap plaus. M. Kuiper. St. Pancras. Eindlcs tweejarige tuinbouwwinter- cursus. - Woensdag werd de eindlea gehouden van den 2-jarigen tuinbouw- wintercursus, in tegenwoordigheid varv den heer Krabbendam, als vertegen woordiger van den Rijkstuinbouwcon- sulent. Tevens waren aanwezig het gemeentebestuur en het bestuur van „De Tuinbouw". De voorzitter van „De Tuinbouw" opende de les, zijn genoegen uitspre kende, dat zoo vele leerlingen tot he* einde den cursus hadden gevolgd, waar na door de onderwijzers, de heereft Stuffers en Glas, vele vragen betref fende hetbehandelde tijdens den cur sus aan de leerlingen werden gesteld, die naar genoegen werden beantwoord, De heer Krabbendam sprak hierover zijn genoegen uit, en was ten volla overtuigd, dat ernstig was gestudeerde Echter wees hij er de cursisten op, dat dit slechts het begin was van hun loop baan. Niemand is, al heeft hij ee» diploma in den zak. volleerd. Steeds doorgaan het geleerde in practijk tp brengen, dat is wat de tuinder vooral in deze tijden noodig heeft. Hierna werden de diploma's uitge reikt, aan dertig leerlingen, t.w. md zeer veel vrucht aan: H. Groen, C. Kloosterboer Jbz., D. Kloosterboer Dz,, C. J. Zonneveld, C. Groen Cz.. Groen Tz., T. Ruis, Jb. Verkroost, A» Wognum, K. Bakker, P. Vos, J. de Vries Pz., P. Tromp. H. Duif. J. Duif, D. Duif en T. Kloosterboer. Met veel vrucht aan P. Booij, P. J. van der Gragt, P. Balder, J. de Vries Jbz. D. de Vries, G. Balder, J. Wit. S. Duif Sz., C. Burger. R. Turkstra, M. Kloosterboer en A. van der Gragt. Namens de cursisten dankte C. Kloos terboer Jbz. de onderwijzers voor het genoten onderricht, het gemeentebe stuur voor het beschikbaar stellen van de lokaliteit en „De Tuinbouw" voor het organiseeren van den cursus. Den leeraren werd als blijk van waardee ring een wandtegel aangeboden, in den zin van het gegeven tuinbouwonderwijs. Texel. Geboren: Sijbrand D., z. v. W. Stiggelbout en G. E. Keijser. - - Trijntje, d. v. P. Feenstra cn B, Wijngaarden. Janny, d. v. P. J. Vermeulen cn K. T. Lips. Ondertrouwd: M. van der Star cn W. W. Kok.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1