NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Berlijn verwacht „op zekeren dag" invasie. Zware gevechten aan het N. front van de Krim. Sirijd aan 't Oostfront. Finsche Rijksdag bijeen. De strijders van Tsjerkassy in Nederland Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Poetrekening 66189. DONDERDAG 18 APRIL MM. SCHLAGER EDITIE. 88é Jaargang, No. 86, 2 pagina's. Advertentie-tarief i Prtf der gewone advertentlee in deee Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen oen jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deee Courant verachtjnt dagelijks. Duitsche leiding op alles voorbereid. De ANP-correspondent meldt. De luchtoorlog, dien Engeland en de Ver. Staten tegen Duitschland voeren, heeft sedert het begin van het jaar een onmiskenbare intensiveering ondergaan, vooral geldt dit voor de dagaanvallen der Amerikanen, die thans onder be scherming hunner lange-afstandjagers tot Berlijn kunnen doordringen en de Duitsche hoofds'tad reeds eenigc malen als doelwit hebben gekozen. Aan den anderen kant is door de Duitschers krachtig gewerkt aan de versterking van den luchtafweer en deze maakt zich dan ook bij de geallieerde lucht aanvallen in stijgende mate merkbaar. Uit de geallieerde berichten blijkt, dat vooral de Duitsche jagers den aanval lenden vliegtuigen vaak veel hoofdbre kens bezorgen. Strijd moet te land worden uitgevochten. Bij alle schade, die deze Engelsch- Amerikaansche luchtaanvallen aan richten, is de uitwerking er van toch nief die, welke Engeland en de Ver. Staten er wellicht van verwacht had den. Van Duitsche zijde is reeds her haaldelijk betoogd, dat déze aanvallen niet itl staat zijn een beslissing in een voor de geallieerden gunstigen zin te forceeren en men meent hier te kun nen constateeren, dat ook in het kamp van den tegenstander het inzicht veld wint, dat de luchtoorlog alleen niet voldoende is om tot een beslissing te komen, doch dat het voor eejfe snelle beëindiging van den oorlog waar aan den geallieerden, naar men weet veel gelegen is noodig is den strijd to land uit te vechten. Van de zijde 'der Sovjet-Unie, die, wanneer men van het minder belang rijke strijdtooneel in Italië afziet, als eenige van Duitschlands tegenstanders te land oorlog voert, is reeds herhaal de malen op de Engelsch—Amerikaan- sche invasie aangedrongen. In een der officieele organen van Moskou is zoo juist weer een artikel verschenen, dat de .vastberaden uitvoering van de be sluiten van Teheran" verlangt. In En geland en Amerika is reeds veel over de invasie gesproken en aan aankon digingen heeft het niet ontbroken. Volgens de door de Amerikaansehe pers weergegeven verklaringen van een Amerikaanschen divisiestaf in Engeland zou zelfs de dag. waarop de invasie moet, aanvangen, reeds vastgesteld zijn. Deze aanduidingen kunnen mislei dingsmanoeuvres zün. Churchill heeft in zijn radiorede van enkele weken gele den er op gewezen, dat afgelegde ver klaringen vaak als zoodanig bedoeld zullen zijn. Met deze mogelijkheid wordt ook van Duitsche zijde rekening ge houden. Geweldige slag in het vooruitzicht. Grocter is echter naar bet oor deel der bevoegde Duitsche krin gen de waarschijnlijkheid, dat de Invasiemachine werkelijk op zeke ren dag in werking zal worden gesteld, eenvoudig, omdat voor de Engclschen en Amerikanen, willen zij werkelijk den oorlog winnen, geen ander middel bestaat. De hier vaak gehoorde verwachting is, dat binnen afzienbaren tijd de groote slag in het Westen of Noorden zal beginnen, waarbij het tijdstip uiter aard in het midden gelaten moet worden. Dat deze slag geweldig zal zijn en stroomen bloeds zal doen vloei en, zal niemand, zoowel in Duitsch land als in het Geallieerde kamp, betwijfelen. Een paar jaar hebben de Geallieer den den tijd gehad om in Engeland een geweldig invasieplan op te bouwen en een groot, zoo niet het grootste deel van de Britsche en Amerikaansehe ocrlogsproductie der laatste jaren zal bij de landingsoperaties in den strijd worden geworpen. De Anglo-Ameri- kaansche luchtmacht, welker sterkte door de Duitschers geenszins onder schat wordt, zal tezamen met de artil lerie der oorlogsschepen een geweldig vuurscherm over de landingsplaatsen leggen, onder bescherming waarvan de in vele typen gebouwde landingsvaar tuigen de stormtroepen zujlen ontsche pen. Ook met de landing van troepen uit de lucht houdt men van Duitsche zijde rekening, terwijl men ook ver wacht, dat tot dusver geheim gehouden wapens in den strijd zullen worden geworpen. Verschuiving van Oosten naar Westen. De tegenstander dit wordt door Duitsche waarnemers niet verheeld is sterk, doch aan den anderen kant heeft ook Duitschland ruimschoots tijd gehad om zich op den komenden strijd voor te bereiden. Over de maatregelen, die in het Westen genomen zijn om asm een invasie het hoofd te kunnen bieden, is reeds genoeg geschreven. Eer nog dan op de vestingwerken, die daar aangelegd zijn, vertrouwt de Duitsche legerleiding echter op de divisies die bij deze werken en tot ver daarachter de wacht, houden en die voor een groot deel «bestaan uit sol daten. die aan het Oostelijke front de noodige gevechtservaring hebben op gedaan. Op den strijcf in het Oosten concen treerde zich verleden jaar nog vrijwel alle aandacht der Duitsche legerlei ding, doch er heeft zich inmiddels een verschuiving voltrokken, om zoo te zeggen ten koste van het Oostelijke front, dat thans met zoo weinig moge lijk strijdkrachten door de Duitschers en hun bondgenooten moet worden gehouden. Het bericht, dat Duitschland, ten einde den Sovjet-Russischen opmarsch in het Zuiden te stuiten, ook reserves in den strijd heeft geworpen, die niet aan andere gevechtstooneelen zijn ont trokken, zal voor velen als een verras sing zün gekomen. Van Duitsche zijde laat men doorschemeren, dat de weer macht nog over meer van dergelijke reserves beschikt, die bestaan uit troe pen. die ver achter het front zijn op geleid. Door een geschikt manoeuvreeren is de Duitsche legerleiding er geleidelijk in geslaagd den voor enkele weken nog dreigenden toestand in het Zuiden der Sovjet-Unie meester te worden en ook ten aanzien van de toekomst, voor wat den strijd in het Oosten betreft, is in toonaangevende Duitsche kringen een duidelijk optimisme merkbaar. 600 DOODEN BIJ PARIJS EN IN N.-FR ANKRIJK. PARIJS, 12 April (DNB). - Binnen 36 uur tijds heeft de Engelsch—Ame rikaansehe luchtmacht in de omgeving van groot-Parijs en in het departe ment Nord 600 personen gedood Eenige der Parijsche ochtendbladen publicee- ren op hun voorpagina's foto's van za len. waarin eindeiooze reeksen dood kisten met slachtoffers dezer aanval len zijn opgebaard. De „Petit Parisien" kiest daarbij tot opschrift „De bevrij ding is in aantocht" en zegt, dat de EngelschAmerikaansehe vliegers zich absoluut niet om christelijke feestda gen of onschuldige menschenlevens be kommeren, Zij verwoesten en dooden om te terroriseeren. De bevrijding is in aantocht en wórdt omzoomd door gra ven van kinderen, vrouwen en grijs aards. Verduister v. 20.45-6.45 u. 14 April: Zon op 6.45, onder 20.36. Maan op 1.53, onder 10.15. Briisch-Amerikaansch convooi met succes aangevallen. Stad en haven Kertsj ontruimd UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 12 April (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Noordelijke front van de Krim hebben Duitsche en Roe- meensche troepen zich onder zware gevechten naar meer zuidelijk ge legen stellingen gcdistancieerd. Een groot aantal vijandelijke pantserwagens werd stukgescho ten. In het kader van de ook op het schiereiland Kertsj be gonnen distanciceringsbewegingen, werden stad en haven Kertsj na verwoesting van alle voor dc oor logvoering belangrijke inrichtingen ontruimd. Met de sterk opdringen de bolsjewieken worden zware ge vechten geleverd. Bij Owidiopol. ten oosten van den mond van den Dnjestr, hebben on ze troepen hevige vijandelijke aan vallen afgeslagen en opgedrongen strijdkrachten der Sovjets vernie tigd. Twintig vijandelijke pantserwagens werden daarbij vernietigd. Aan den benedenloop van den Dnjestr, ten zuid oosten van Orhei en ten noordwesten van Jassy zijn door pantserwagens on dersteunde bolsjewistische doorbraak pogingen. mislukt. Ten noordoosten van Jassy wierpen snelle Duitsche troepen den vijand achteruit en ver overden een belangrijk heuvelterreiru. Verscheidene afgesneden vijandelijke gevechtstroepen werden vernietigd. Tusschcn Stanislau. cn het nog altijd taai verdedigde Tarnopol hebben Duitsche en Hongaarsche formaties. ondanks hardnekkigen vijandelijken tegenstand, opnieuw een aantal plaatsen ingenomen. In de gevechten der laatste dagen heeft zich hier de afdeeling Tijger tanks 506 onder bevel van kapitein Lange bijzonder onderscheiden. In het strijdgebied van Kowel heb ben onze troepen gevechtstroepen van de Sovjets in de pan gehakt. Ten zuidoosten van Ostrof werden voort durende, met versch aangevoerde strijdkrachten en krachtige ondersteu ning van slagvliegers uitgevoerde aan vallen der Sovjets in verbitterde ge vechten ten deele in tegenaanvallen afgeslagen. De laatste dagen heeft zich he* eerste bataljon van het regiment 25 der Luftwaffen-Jager onder kapi tein Gehrken bijzonder onderscheiden. Bewakingsvaartuigen van de marine schoten boven de Baai van Narwa 4 Sovjet-bommenwerpers omlaag. Het Italiaanschc front. Aan het Italiaansche Zuidelijke front werden gisteren weer door stoottroe pen verscheidene steunpunten en kaze matten van den vijand met hun bezet tingen opgeblazen. In het gebied van Nettuno veroorzaakten onze batterijen vèrdragend geschut hevige ontploffin gen en aanhoudende branden in vijan delijke opslagplaatsen van materiaal. Duitsche gevechts- en torpedo-vlieg tuigen hebben in den afgeloopen nacht een aanval ondernomen op het Britsch- Amerikaansche aanvoerverkeer in de Middellandsche Zee. Zij vernietigden daarbij in de wateren van Algiers, on danks krachtigen vijandelijken afweer, twee torpedojagers van een convooi en bc chadigden zes vrachtschepen met een gezamenlijken inhoud van 42.006 brt. door treffers van bommen en tor pedo's zoo ernstig, dat een deel van deze schepen als verloren beschouwd moet worden. Terreuraan vallen Gisteren hebben Amarikaansche bom menwerpers bij aanvallen op Midden- en Oost-Duitsch'and opnieuw zware verliezen geleden. In hevige luchtgevechten cn door luchtdoelartillerie werden 129 vij andelijke vliegtuigen, waaronder 105 viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. In verscheidene der aangevallen plartsen, vooral in het stedelijke ge bied van Stettin ontstonden schade en verliezen onder de bevolking. Bij gesloten bewolking ondernamen Britsche bommenwerpers in den afge loopen nacht een terreuraanval op de sta Aken. In het stadsgebied ontstond schade. De bevolking leed verliezen. Ondanks moeilijke afweerorastandig- heden werden bij dezen aanval, als mede boven de bezette Westelijke ge- - +/ét -HZCI JEUGD VAN HOLLAND, DURF TE LEVEN DURF TE STRIJDEN VOOR JE LAND. PUT WEER MOED UIT 'T GROOTSCH VERLEDEN VAN ONS DIERBAAR VADERLAND. JEUGD VAN HOLLAND. DURF TE VOLGEN DE STEM VAN 'T ROEMRIJK VOORGESLACHT, KIES WEER ZEE, WANT OP DE GOLVEN LIGT N«=ERLANDS TOEKOMST, NEERLANDS KRACHT. bieden 22 vijandelijke vliegtuigen ver nietigd. Eenige Britsche vliegtuigen hebben bovendien bommen geworpen op het gebied van Hannover. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht met goede uitwerking doelen in Oost-En- geland aangevallen. Escorte-vaartuigen van een Duitsch convooi hebben in den mond van de Loire vier Britsche jachtbommenwer pers neergeschoten. Onze duikbooten hebben vijf schepen in den grond geboord met een geza menlijken inhoud van 37.000 brt. als mede twee torpedojagers en één mij nenveger. BERLIJN, 12 Aoril. - De ANP-cor respondent meldt: De slag aan het uitgestrekte front in het zuiden der Sovjet-Unie heeft nog niets aan hevigheid verloren. Naast een voortduren van den Sov jet-Russischen druk is echter het in omvang en intensiteit toenemen der Duitsche tegenaanvallen, vooral op den westelijken vleugel, het voornaamste kenmerk van den strijd. Na de ontruiming van Odessa. die geschied is in het kader van den stva- tegischen terugtocht, welke op den oostelijken vleugel blijkbaar nog steeds niet ten einde is, is het mondingsgebied van de Dnjestr nog steeds het tooneel van verwoede gevechten. Sovjet- Russische afdeelingen, die zich in de zen sector te ver naar voren hadden gewaagd, zijn door de Duitschers in tegenaanvallen uiteengedreven. Met de situatie, die na de ontruiming van Odessa ontstaan is. houdt nauw verband het offensief, dat het vierde Oekraineleger der Sovjet-Russen tegen de Krim heeft ontketend. Terwijl vorige aanvallen op de Krim vrijwel alleen tegen de landengte van Kertsj werden ondernomen, trachten de bols jewisten thans tegelijkertijd over de landengte van Perekop en het brug genhoofd van.Sjiwass in een concentri- schen opmarsch het schiereiland bin nen te dringen. In verwoede gevechten met den in de meerderheid zijnden tegenstander hebber, de Duitsche en Roemeensche troepen eenig terrein moeten opgeven. Zoo is o.a. ook de stad Kertsj ontruimd. De rechtervleugel van het Sovjet- Russische leger, dat langs de Zwartc- zeekust oprukt, is thans tot Tiraspol genaderd, De linie Jassy—Kisjinew— Tiraspol, welke steden nog alle in han den der Duitschers zijn, is voorts het doel der Sovjet-Russische strijdkrach ten, die tusschen Dnjestr en Proeth naar het zuiden trachten op te rukken Met deze strijdkrachten zijn ten zuid oosten van Orhei (Orjenew) verbitter de gevechten aan den gang, die even wel geen terreinwinst voor de bolsje wisten opleverden. Op den rechter vleugel dezer strijdkrachten hebben de Duitsche en Roemeensche troepen ten noordwesten van Jassy met succes tegenaanvallen ondernomen. De Sovjet-Russische troepen, die de Proeth zijn overgestoken, en thans in de oostelijke Boekowina en Moldavië opereeren. zijn doorgedrongen tot de Sereth. De ernst, van den toestand heeft maarschalk Antonescu in een dagorder aan-de Roemeensche troepen duidelijk gemaakt. Het is duidelijk, dat de Sovjet-Russische opmarsch in Mol davië ten doel heeft, bezit te nemen van de vlakte, die tusschen de Trans- sylvaansche Alpen en de Zwarte Zee is gelegen en ook de belangrijke Donau-delta omvat. Bij de maatrege len tot verijdeling van dit doel spelen ongetwijfeld de Duitsche en Roemeen sche strijdkrachten, die zich na de ont ruiming van Odessa in zuidwestelijke richting hebben teruggetrokken, een belangrijke rol. Tusschen Tsjernowitsj en Stanislau, waar de strijd zich in het voorterrein der Karpathen afspeelt, zijn alle Sov jet-Russische aanvallen vruchteloos gebleven. De geheele westelijke flank van het front, die in het zuiden door het gebied van Stanislau en in het noorden door het gebied van Kowel wordt begrensd, is geleidelijk tot uit gangsbasis geworden voor Duitsche tegenaanvallen, die op verscheidene punten de Sovjet-Russen hebben doen wijken en die. met name wat de Duit sche aanvallen in den sector tusschen Stanislau en Tarnopol aangaat, wel licht zijn op te vatten als het. begin van verder strekkende Duitsche ope raties. Nieuws in 't kort. Waarschuwend voorbeeld. De tucht rechter veroordeelde een landbouwer te Sloten, die een aantal schapen en een vijftal runderen clandestien had verhan deld. tot een boete van f 3500 met ver beurdverklaring van 37 in beslag geno men schapen en bovendien werd de man veroordeeld tot voorwaardelijke Inleve ring van zijn vee- en schapenboekje voor zes maanden. Het hoord verbrijzeld. Terwijl de 52- jarige molenaarsknecht R. van Hulsstede te Rotterdam ln de olicfabriek van de N.V. Speelman bezig was meel van den grond op te scheppen, geraakte hij met het. hoofd bekneld tusschen een automa tische naslagpers. Het hoofd van den man werd geheel verbrijzéld. DE STRIJD AAN DE INDISCH— BIRMAANSCHE GRENS. TOKIO, 12 April. (DNB)- Dc voor hoede der IndischJapansche forma ties. die van het midden der Indisch Birmaansche grens naar Imphal op rukt, heeft op 9 April het vooruitge schoven steunpunt Tisjen veroverd dat was aangelegd op een heuvel 5 km ten Z.W. van den bergpas op den weg van Imphal naar Toengzan. Daarna opende de IndischJapansche voorhoede met steun van artillerieformaties een groo- ten aanval op de achterhoede van de 33ste divisie van den vijand. Deze trachtte wanhopig den bergpas open te houden en de vooruitgeschoven Japan sche afdeelingen tegen te houden, die den 10 km ten Z.W. van Bisjenpoer ge legen berg Moroh bezetten. Door de verovering van deze belangrijke stel ling beheerschen de Japansche troepen thans de geheele vlakte van Imphal. De Japansche formaties brengen den in dezen sector ingesloten vijand vernie tigende slagen toe, waarbij zij gesteund worden door de Indisch-Japansche strijdkrachten, die ten Z. van Tolban op den weg van Imphal naar Toengzan den vijand achterhaalden en hem zware verliezen toebrachten. De vijandelijke formaties trachten met alle middelen zich naar het N. terug te trekken. Daar hun de terugtocht door den snel len opmarsch der Indisch-Japansche troepen is afgesneden wordt de vijand naar de moerassen bij het Loktokmeer gedrongen, waar verbitterde gevech ten plaats vinden. VICTOR EMANUEL TREKT ZICH UIT DE POLITIEK TERUG. STOCKHOLM, 12 April (DNB). De voormalige koning van Italië. Victor Emanuel. heeft, naar Reuter meldt, in een radiorede medegedeeld, dat hij zich uit de politiek wil terugtrekken en dat hij zijn zoon Umberto „tot stadhouder van Italië" wil benoemen. Deze be noeming zou van kracht worden, wan neer de Geallieerden erin zouden sla gen Rome binnen te rukken. Voorts verklaarde Victor Emanuel, dat hij het geweest is. die acht maan den geleden het fascistische regime ten val heeft gebracht en Italië geplaatst heeft aan de zijde der Geallieerden, op dat het „aan den strijd tegen het nazis me deelneemt". In toonaangevende Italiaansche krin gen wordt de troonsafstand slechts be schouwd als een symptoom en een be vestiging van de crisistoestanden, die op het oogenblik in het bezette Z> Italiaansche gebied heerschen. De koning heeft, zoo verklaart men. tot dezen stap besloten onder den druk van de ook in Z.-Italië heerschende anti-monarchistische stemming onder het volk. De benoeming van den vroegeren kroonprins Umberto tot stadhouder van Italië is. verklaart men, slechts een gebaar zonder beteekenis. De Finsche Rijksdag kwam Woens dagmiddag in een gesloten zitting bij een, zonder dat een speciale agenda was bekend gemaakt. In de bijeen komst van 3 April, de laatste die voor Paschen gehouden is, werd den afge vaardigden een gesloten brief over handigd. welks inhoud het onderwerp der bespreking zou vormen in de ver gadering van gistermiddag. De volgende officieele mededeeling is verschenen na de gehouden bijeen komst met gesloten deuren van den Rijksdag: De minister van Staat. Linkomies, heeft in de bijeenkomst van den Fin- schen Rijksdag een rapport der regeering over den buitenlandschen toes'and voorgelezen. Nadat overeen komstig de agenda de kwestie naar de volgende bijeenkomst was verwezen, besloot de Rijksdag met algemeene stemmen tot de orde van den dag over ,te gaan. Luchtaanval op Den Haag. Vele dooden en gewonden. Op 11 April, even voor 15 uur. hebben eenige Anglo-Amerikaansche vliegtui gen. met gebruikmaking van het wol kendek, bij verrassing een aanval in scheervlucht gemaakt op een stads deel van Den Haag. waar zich talrijke Nederlandsche dienstgebouwen bevin den. Behalve een dienstgebouw van het Nederlandsche burgerlijke be- otuur werden 8 woonhuizen totaal ver nield en 7 woonhuizen zwaar bescha digd. Tot dusver zijn 17 doode. 27 zwaar- en 46 lichtgewonde Nederlan ders geteld 40 tot 50 Nederlanders liggen nog onder de puinen bedolven. Onder de dooden bevinden zich 7 vrou welijke personen. De bedolvenen zijn in hoofdzaak jonge meisjes. De ver liezen zijn zoo zwaar, doordat ten tijde van den aanval het bureau met alle mannelijke en vrouwelijke ambtenaren volledig aan het werk was. Nadat zij hun bommen hadden neergeworpen, vuurden de vliegers met hun boord- wapens blindelings in de straten der stad. Formaties van den luchtbescher mingsdienst, den geneeskundigen dienst der gemeente, de brandweer en politie, den Volksdienst. de technische noodhulp enz. waren in uiterst korten tijjl ter plaatse om hulp te bieden en al het mogelijke te doen. teneinde de gevolgen van dezen aanval binnen de onvermijdelijke grenzen te houden. Ook vele ongedeerde en slechts lichtge wonde personeelsleden van het bureau hebben na het verlaten van het ge bouw deelgenomen aan het reddings werk. Burgemeester W«stra heeft zich ter plaatse overtuigd van het vlot verloop der reddingsactie. Plechtige ontvangst te Utrecht. In een bijzonder plechtige bijeen komst, Dinsdagmiddag om vier uur gehouden in den grooten Stads schouwburg hier ter stede, zjjn de met verlof in het vaderland vertoe vende Nederlandsche strijders van Tsjerkassy, behoorende tot dc divi sie Viking, door den Rijkscommis saris, Rijksminister dr Seyss In- quart, den Leider Mussert en den SS-Obergruppenführer Rauter ver welkomd en toegesproken. Tevens waren by deze plechtigheid aanwe zig de nabestaanden van hen, die aan het Tsjerkassyfront zjjn geval len. Alle aanwezigen verhieven zich van hun zitplaatsen bij het binnentreden van den Rijkscommissaris en den Lei der, die vergezeld .varen van hun sta ven. Onder de aanwezigen bevonden zich o.m. de plaatsvervangende leider Van Geelkerken, mr. Rost van Tonnin- gen, de voorman van de Germaansche SS in Nederland SS-Standartenführer Feldmeyer, mr. Zondervan. comman dant der W.A., en verder vrijwbl alle hooge functionnarissen van Staat en Beweging. De plechtigheid werd ingeleid met plechtige muziek, waarna SS-Ober- gruppenführer Rauter eerst het woord voerde. Spreker heette de met verlof zijnde strijders van harte welkom, en schetste in korte bewoordingen de ver diensten van hen, die nu reeds bijna 4 jaar, eerst in het fegiment Westland. later in het verband van de Germaan sche divisie Viking, aan het front voor de vrijheid van Europa hun plicht doen. In dien tijd is in Nederland een nieuw type soldaat geschapen, waarop ieder Nederlander trotsch mag zijn. Vervolgens herinnerde spr. aan den zwaren strijd, dien dezen soldaten heb ben moeten voeren, toen zij bij Tsjer kassy waren ingesloten en hoe dapper zij zich gedragen hebben als Ger- maansch soldaat, voordat zij door hun kameraden uit den ring waren verlost. De divisie Viking, aldus spr., heeft zich door haar houding en haar strijd- geest de achting van bijna alle Neder landers verworven. Velen uwer zijn ge vallen, anderen zijn gewond geraakt. U bent voor het leven gespaard gebleven. Spaarbankboekje met oor konde aangeboden. Hierna bood SS-Obergruppenführer Rauter aan de kinderen van de geval lenen een geschenk aan, in den vorm van een spaarbankboekje met een be geleidende oorkonde. Na zijn rede bood SS-Obergruppen- führer Rauter aan verschillende moe ders der kinderen de Sparkasse met de oorkonde aan. Aan elk kind was een bedrag van 3000 RM. overgemaakt. In totaal zullen 183 kinderen een dergelijk spaarbankboekje met oorkonde ontvan gen. Nadat op de gebruikelijke wijze de doodeneering had plaatsgevonden, waarbij een muziekcorps het „Ik had een wapenbroeder" speelde, betrad de Leider Mussert onder luide toejuichin gen het podium. Toespraak van den Leider. Mussert achtte het zich een voor recht in de hoofdstad der beweging dc strijders van Tsjerkassy terug te zien en herinnerde eraan, dat velen van hen nog zoo jong zijn, dat zii onmogelijk den strijd der beweging van vóór 1940 hebben kunnen meemaken. Maar gij hebt, zoo vervolgde spr. dubbel en dwars ingehaald wat gij toen te kort kwam. door uw inzet aan het front. Gemakkelijk hebt gij het niet gehad. Gij zijt niet gegaan uil zucht tot avon tuur, maar uit liefde voor uw volk en vaderland. Gij zijt immers niet als huurling gegaan maar als vrijwilliger, omdat uw land in nood verkeerde. Sol datesk is ons volk sinds de laatste eeuwen niet geweest. Oorlog voeren was iets wat anderen deden, wij niet. Totdat onze oorlog van vier en een halven dag kwam en dan vraagt men zich af, wie doet dat nu? Een paar da gen oorlog voeren Van de driehon derdduizend soldaten hebben niet meer dan 10.000 in het vuur gestaan, en na ruim vier dagen riepen de weggeloopen helden in Londen: Scheid er maar mee uit. Gij. mijne kameraden, zijt bezig om dien 4 en een halven dag smaad weer goed te maken en het zelfrespect der natie weer terug te winnen. Want het is bewezen, de Nederlandsche sol daat is net zoo goed als de Duitsche strijder. Dat is de eerste winst, en de tweede is deze, dat wij hebben inge zien, dat het dwaasheid is om er alleen als klein land een weermacht op m houden. Het is mogelijk gebleken, dat gij een goed Germaansch soldaat Kunt zijn en straks een goed Europeesch soldaat, om ons continent tegen indringers van buitenaf te beschermen. Het gaat er om een waarlijk nat.-socialistisch Ne derland op te bouwen. Het is voor ons, die niet aan de fronten vechten, zaak het: vaderland terug te winnen, voor u, frontstrijders, om het vaderland te ver dedigen. Rijkscommissaris spreekt. Tenslotte sprak ook de Rijkscommis saris. Deze bracht eveneens hulde aan de soldaten van de divisie Viking, hebt het lot onder oogen gezien, aldus spr., want u wist en weet waarom het gaat. Ik verheug mij over uw terug keer. U en ik weten wat het leven van ons verlangt, Het lot heeft gewild, dat wij dit land onder dc bescherming van de Duitsche weermacht moesten stel len. Als vertegenwoordiger van den Fübrer en van het Duitsche Rijk wil ik u zeggen, dat ik en myn ka meraden in dit land zich tegenover u slechts als „Treuhander" beschou wen. Wanneer u terugkeert willen wjj dit lot in uw handen terugge ven. Gij zijt de staalharde kern van over tuigde nat.-socialisten, gevormd aan het tront, die deze verantwoordelijk heid dan kunnen dragen. Uw eed legt de verplichting op de volksche vrijheid van Nederland te bewaren binnen het kader van de grootere Germaansche gemeenschap. Den strijders wenschte de Rijkscom missaris aan het eind van zijn rede een goeden strijd en de uiteindelijke zege toe. De plechtigheid werd na een kort woord van den SS-Obergruppenführer Rauter besloten met een driewerf „Siog Heil" op den Führer. Tot slot werden achtereenvolgens de Duitsche volksliederen en het Neder landsche volkslied gespeeld. Na een gezamenlijken maaltijd woonden de strijders van Tsjerkassy een tooneel- voorstelling bij. waarna in Tivoli een kameraadschapsavond werd gehouden AMSTERDAMSCHE RECHERCHE OP DE DIEVENJACHT. Korten tijd geleden werd ingebroken in een op den O. Z. Achterburgwal ge vestigde essence-fabriek. Gestolen werd 400 liter alcohol van 96 pet., alsmede een groote hoeveelheid likeur-essences. De recherche van het hoofdbureau is er thans in geslaagd vijf bij deze in braak betrokken mannen aan te hou den. Een klein gedeelte van het gc- stolcne was reeds verkocht. XHAGEM. DU IDÏNTITEIT8PL AATJES. Het nut ervan beweuen. Reeds geruimen tijd vóórdat door het Roode Kruis identiteitsplaatjes voor kinderen werden verstrekt, gaf de ge meente Schagen op initiatief van den Burgemeester soortgelijke plaatje*. dl« steviger en daardoor veel doelmatiger waren, Deze plaatjes werden met onuitwisoh- baren inkt beschreven, gratis aan schoolkinderen verstrekt. Niet-school- gaanden konden voor het luttele be drag van ƒ0,10 in het bezit van ge noemd plaatje worden gesteld. Het ia gebleken, dat veelal het dra gen van de identiteitfibewüsjes ach terwege blijft en wij willen daarom de ouders en verantwoordelijke opvoeders nogmaals op het nut van de snel vaat- stelbare identiteit wijzen. Eenigen tijd geleden gebeurde het, dat een 8-jarig kind door den storm wind van den dijk woei. Aan den voet van den dijk bleef de kleine buiten bewustzijn liggen. Enkele voorbijgangers konden even wel snel de juiste maatregelen treffen, omdat het kind in het bezit bleek *e zijn van een identiteitskaartje. Vooral in dezen tijd, waarin men door oorlogshandelingen plotseling m bijzondere omstandigheden kan komen te verkeeren, make men gebruik van deze nuttige maatregelen. DE HEKS VAN DE BOSCHHUT. Hedenavond zal de opvoering plaats vinden van de kinderoperette „De heks van de Boschhut", door de Zangklasse van den heer A. Krijgsman. De weg naar deze opvoering is, zoo als de heer Krijgsman ons mededeelde, niet gemakkelijk geweest en eigenlijk is er alleen maar sprake van pech. Door omstandigheden moest veertien dagen vóór de opvoering van regisseur gewisseld worden; tevens was plotse ling een reorganisatie van het orkest noodzakelijk. De heer Keizer, die thans de regie voert, heeft zich echter snel weten n te werken en het resultaat is naar de opvatting van den dirigent zeer bevre digend. We hopen dan ook, dat de zangklasse hedenavond succes zal hebben. Naar wij verder vernamen is de zaal reeds geheel uitverkocht. Handelsregister. Nieuwe inschrijving: Schagen: Firma W. F. Gorter. Land- bouwstraat D 126, boekhoudbureau enz. Bestuurswijziging: Schoorl: N.V. Algemeene Risico v ze kering Maatschappij „Mercurlus_or- weg C 121. Wieringeruiaard. Zaad gestolen, - Zaterdagmorgen werd bij den heer C. W. aan de Twee wegen pl.m. 50 kilo en later bij den heer C. B. aan den Malingsweg 25 kilo zaad gestolen. De heer B. zag nog juist oen paar mannen van het erf gaan. Hij ging direct naar den marechavssée Samplonius. die de politie te Schagen opbelde. Deze heeft de beide heeren (één uit Beverwijk en één uit Heems kerk) in de Hoep aangehouden. De dieven zijn naar hier overgebracht, hebben 3 dagen in de cel gelogeerd en zijn Dinsdagmorgen naar Alkmaar ge transporteerd. Naar we vernemen had één der beide mannen nog een jaartje te goed. Het was wel een brutaal stukje op klaar lichten dag! Texel. Gymnastiekvcr. „Texel". De mees te vereenigingen in onze gemeente leiden tengevolge van de oorlogsomstandighe den een kwijnend bestaan. Niet alzoo echter de Texelsche Gymnastiekver. Wel heeft het bestuur veel moeten sukkelen met het verkrijgen van geschikte oefen lokalen, maar de twee schitterende uit voeringen. die de gym dezer dagen heeft gegeven (één van de adsp.-afd. en één van de hoofdafd.) bewijzen wel dat de vereeniging kerngezond is. De bloei kan ongetwijfeld in de eerste plaats op rekening van den kranigen directeur, den heer C. Mets worden geschreven. De uit voering van de hoofd-afdeeltngen, die Zaterdag plaats had is ongetwijfeld de beste geweest, die ooit is gegeven. Hier aan werd medegewerkt door de heeren van het keurcorps van den Turnkring Holl. Noorderkwartier. De bijeenkomst werd geopend door den voorzitter, den heer J. Moerbeek, die in zijn openings woord wees op een uitvoering van zeer bizonderen aard, omdat het keurcorpa ditmaal medewerking verleende. Het pro gramma bevatte een 15-tal nummers. dia alle zonder onderscheid, uitstekend vol deden. De „Texelsche Band" zorgde voor een prettige afwisseling. Het Keurcorps Holl. Noorderkwartier werkte onder leiding van den bekenden kampioen den heer Molenaar. Eerat werd gewerkt aan het rek. waarbij de zwaarste toeren werden verricht. Door alle medewerkenden werd o.m. op schit terende wijze een reuzen zwaai gemaakt, meestal gevolgd door hoogstand. Een prachtig nummer was vooral „de keur van vrije oefeningen". Het luide applaus dat de heeren met dit nummer verwier ven wa6 meer dan verdiend. Tenslotte werd door het keurcorps nog op de brug gewerkt. Ook dit nummer dwong iedere bewondering af. Gaarne zien wij deae kranige turners nog eens in onze ge meente terug. De bijeenkomst werd we der gesloten door den heer Moerbeek waarbij een bloemenhulde werd gebracht aan den heer C. Mets. Texelsche markt. - In den vrijen han del was Dinsdag aan de Texelsche markt in het geheel geen aanvoer. Van den vrijen marktaanvoer is thans bijna alles verkocht. Voor de levering werden aangevoerd: 5 koeien, t varkens en 23 nuchtere kalveren. Barsingerhorn. Uitvoering „Inter Nos. -Zondagmid dag gaf de tooneelvereeniging „Inter Nos" een cabaretprogramma in het café van den heer Droog te Kolhorn. Het programma, samengesteld uit liedjes, voordrachten en schetsen, had een vlot verloop. Vooral de zang van de dames Bakker en Meyer en den heer S. Vries vond grooten bijval. De tooneelaankleeding en de eostumes waren goed. Deze cabaretploeg. genaamd ..Op Eigen Kracht", kan op een goed ge slaagden middag terugzien. Voor vul ling tusschen diverse nummers hadden we in dit programma liever iets an ders gezien dan de voorgelezen ge dichten. Het geheel vormde echter een aardigen middag, wat het publiek met zijn applaus wel bewees. Na afloop was er een gezellig zitje, waarbij even eens de zaal vol was. Eenigenburg. Ambtsjubileum. Ds. W H. A. Schone, emeritus-predikant te JTul- zum, voorheen o.m, verbomion aan de Nod. Herv. gemeente alhier, hoopt 17 April a.B, zijn 40-Jarlg ambtsjubl- lum te gedenken. MELDT U ALS VRIJWILLIGER BIJ DE KRIEGSMARINE L. A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1