NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR HET LEVEN GAAT VERDER. Verbeten strijd in de ruïnes van TarnopoL Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scliager editie: Schagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 14 APRIL 19M. schagkr rome, Soc Jaargang, No. 87, pagina's. Advertentie-tarief PHfe der gewone advertenties la éene Editie 11 et. per nun. Bij cootract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gelieele oplage op aanvrage. Deae Courant verachtlot dageBNw. Dr. Göbbels in „Das Reich" De solidariteit van allen. BERLIJN, 13 April (DNB). - „Het le ven gaat verder," aldus het opschrift bo ven het wekelijksche artikel van dr. Göbbels in de jongste editie vail het weekblad „Das Reich". Na eerst op aanschouwelijke wijze een beeld te hebben gegeven van het lijden en de moeiten van de bevolking in een Duitsche stadf die getroffen is door een van de Anglo-Amerikaansche terreur- aanvallen, schrijft dr. Göbbels het vol gende: Onder de verschrikkingen van den luchtoorlog werd een deugd geboren, waarmede men anders in het leven slechts in uitzonderingsgevallen in haar geheele diepte en meesleepende kracht kennis maakt: nl. de deugd der solidari teit van allen. De vijandelijke luchtter- reur is de hoogeschool van den ge' meenschapsgeest. Wanneer de vijand denkt in een van de steden, waarin zijn luchtterreur orgieën heeft gevierd, het leven tot stilstand gebracht te hebben, dan vergist hij zich zeer. Allen vinden op de een of andere manier weer de aansluiting bij het leven van allen dag in oorlogstijd. Wanneer men al het leed jou opsommen, waardoor zij in de aan val snachten getroffen worden, dan zou men bibliotheken hiermede kunnen vul len. Maar desondanks gaat het leven verder. Wij staan in diepe eerbied voor dit onverwoestbare levensrhythme en voor dezen door niets te breken levens wil van onze bevojjeing in de groote steden. Hier ligt de vitale kracht van ons volk precies zoo hecht, verankerd als in het Duitsche boere- -lom. Nergens heeft men in de vernielde steden ooit van defaitisme of paniek gehoord. Geen stad is door de bevolking verlaten. Wan neer de bommen vallen, dan beeft me nig hart, wij bestriiden dit niet. Maar het levensrhythme der honderdduizenden sleept ook de zwakken en wankelmoe- d'gen steeds weer mee. Een zwijgend heldenlied. In de dramatische belevenissen van 'den luchtoorlog schrijft de burgerbevol king van ons land een zwijgend helden lied, dat als een sage tot in de verste toekomst onvergankelijk zal voortleven. Wanneer onze generatie in dezen oorlog niets anders zou presteeren dan dit. dan zou zij zich daarmede onsterfelijk ge maakt hebben. Er bestaat voor ons geen aanleiding om over deze kwestie met onze vijanden te spreken. Hun ontbreekt hiervoor ieder bevattingsvermogen en elk begrip. Zij voeren den luchtoorlog uitsluitend om terroristische redenen en bedoelingen, en men kan hun in het geheel niet aan het verstand brengen, dat hij nooit of te nimmer tot het door hen gewenschte doel zal leiden. Zij zul len derhalve ook niet kunnen inzien, dat zij daardoor ons volk eerder aaneen- lasschen, dan dat zij het tot verdeeld heid brengen. zy moeten door drastischer mid delen overtuigd worden, dat de luchtoorlog voor hen op den duur materieel noch moreel een loonende kwestie is. Dat staat thans pas voor een gedeelte op de agenda. Maar het zal niet lang meer duren of de be wijzen voor deze stelling, welke wjj gedwongen zijn op den vijand toe te passen, zullen veel overtuigender zjjn. Vooral het Britschc volk zal dan moeten toonen, dat het ook in het vijfde oorlogsjaar dezelfde standvas tigheid bezit als het Duitsche. wy hebben het zwaarste deel van deie wyze van oorlogvoering achter ons, Engeland heeft dit deel nog voor den boeg. In de ruïnes en tusschen de puinhoo- pen van onze gebombardeerde steden gaat het leven verder. Wij staan stevig met onze voeten op den grond en toonen niet de geringste neiging om zwak te v/orden. Wanneer wij onze dooden aan d?n schoot der aarde toevertrouwen doemt voor onze oogen het visioen op van het komende Rijk, waarvoor wij deze zware offers op ons moeten nemen. I Wij moeten er voor borg staan, dat geen I offer tevergeefs gebracht wordt. Een volk, dat zooveel offers brengt om zijn leven en zyn eer te verdedigen, kan in i het geheel niet ten onder gaan. Hoe langer wij op het groote uur der ver lossing wachten en daarvoor moeten strijden en werken, des te grooter zal eenmaal ae overwinning zijn, die wij behalen. Wanneer ze'fs op de pu'nhoo- pen van onze verwoesle steden het leven verder gaat, dan is dit feit een getuigenis van de vitale bestaanskracht van een volk da» bereid is ook het erg ste te verdragen om zijn vrijheid te verkrijgen. Haar zullen wij in de stor men van dezen oorlog trouw en onwrik baar dienen en volgen als een goede ster, die door den donkeren nacht straalt om aan den naderenden dag den weg te wijzen. Verduister v. 20.45-fi.45 u. 15 April: Zon op 6.43, onder 20.38 uur. Maan op 2.53, onder 11.08 uur. 16 April: Zon op 6.41, onder 20.40 uur. Maan op 3.47, onder 12.13 u. (6.59 L.K.) HET INDISCH-BIRMAANSCHE FRONT. Op 6 April hebben Japansche for maties op den weg naar Imphal in het gebied van het vliegveld 4 km. t.en noorden van Imphal .en 5 km. ten noordwesten daarvan, aanvallen van vlak nabij ondernomen op vijandelijke stellingen. Inmiddels gelukte het den Japanschen formaties, die er op 7 April in geslaagd waren, naar Kangratonggi, 15 km. ten noordwesten van Imphal door te stooten. op den ochtend van 9 April den vluchtenden vijand in het gebied van_ Gengmai te bereiken en hem zware" verliezen toe te brengen. Op 5 km. ten zuiden van Bengmai voeren Japansche formaties met zware wapens krachtige aanvallen uit op het vierde legercorps van den vijand, als mede op de 23e divicie in het bosch- gebied van Khamarol. Vijandelijke troepen, die zich in het noorden en zuiden van Kameng het laatste zwaar versterkte punt van den vijand aan den weg naar Ukhaul hebben ingegraven, probeeren met laatste krachtsinspanning een halt toe te roe pen aan den opmarsc'n der vereenigde strijdkrachten van het Japansche leger en het Indische nationale leger. Bolsjewistische troepen bij Kowel teruggeworpen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 13 April (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt be kend: In bet noordeiyke deel van de Krim en op de landengte ten noordoosten van Feodosia hebben Duitsche en Roemeensche divisies de onze distancieeringsbewegingen vlak opvolgende bolsjewieken in verbitterde gevechten afgeweerd. Formaties slagvliegers hebben daar de beide laatste dagen 82 Sovjet-Rus sische tanks vernietigd. Een escadrille slagvliegers onder kapt. Ruffer heeft zich hierby bijzonder onderscheiden. Ten noordwesten van Odessa hebben onze troepen op den weste lijken oever van den Dnjeslr volgens de bevelen hun nieuwe stellingen ingenomen. In de gevechten der laatste dagen hebben zich daar de onder bevel van den generaal der infanterie Von Förster staande troe pen büzonder onderscheiden in aanval en afweer. Ten noordwesten van Jassy heb ben Dnitschc en Roemeensche for maties de zuivering voortgezet van het op de voorafgaande dagen gewonnen terrein. Zij vernietigden eenige vijandelijke gevechtsgroepen en sloegen tegenaan vallen der bolsjewieken af. In de oostelijke Boekowina is het in eenige sectoren gekomen tot gevechts contact met vijandelijke verkejmings- strijdkrachten. Tusschen den midden-Dnjestr en het gebied ten noordwesten van Brody hebben Duitsche en Hongaarsche troe pen bolsjewistische groepen stryd- krachten uiteengeslagen. Bij de zware gevechten der laatste weken heeft hier de Brandenburgsche 208e divisie infan terie onder leiding van gen.-majoor Piekenbrock schitterend uitgemunt. In de ruïnes van Tarnopol ver dedigt zich het heldhaftig strij dende garnizoen verbeten tegen den met overmachtige infanterie- en pantserstrijdkrachten verder aan vallenden vijand. In het gevechtsgebied van Kowel hebben onze troepen de bolsjewie ken bij plaatselüke aanvallen te- tuggeworpen en de vyandelüke tegenaanvallen onder vernietiging van een groot aantal tanks afge slagen. De strijd in Italië. Op het landingshoofd van Nettuno is een door sterke aftillerie onder steunde vijandelijke aanval afgeslagen. Verdragend geschut bestreed het ha vengebied van Anzio en Nettuno en dreef vijandelijke scheepsconcentraties uiteen. Formaties Duitsche gevechts- en slagvliegtuigen hebben overdag en des nachts munitie- en benzine-opslag- plaatsen in het gebied van Anzio aan gevallen. Zware ontploffingen en groote branden werden in de doelgebieden waargenomen. Aan het Zuidelijke front werden bij levendige wederzijdsche activiteit van verkennings- en stoottroepen opnieuw verscheidene steunpunten van den te genstander vernietigd en een aantal gevangenen binnengebracht. Bij onze Vrijwilligers- Uiterst behoedzaam naderen onze mannen de vifsnJelijke stellingen Vl PK Büschel/O/H/P m KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-wachtbataillon tn Amersfoort, Landstorm Nederland, Krlegsmarine en de Germaansche SS in Neder land. Personen tusschen 19 en 30 Jaar, rie aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier In de Waffen-SS ka.i ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie TUdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Even eens verstrekken a' inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; AlkmaaT Langestraat 56; Heerlen. Saroleastraat 25: Groningen, Heerestraat 46; Enschede Hengelosche st-aat 30: en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 3 16 April 9—14-00 uur. Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 2: 17 Apri' 9—12.00 uur. Den Bosch. Hotel Noord- Brabant, Markt 45; 15—18.00 uur, Venlo Deutsehcs Hans. Egmondstraat 16; 18 April 9—12.00 uur, Arnhem, Café Royal 15—18.00 uur. Zwolle. Hotel Gütenbeek; 19 April 9—12.00 uur. Groningen, Heere straat 46; 15—18.00 uur, Leeuwarden. Huize Schaaf, Breedstraat; 20 April 9—14.00 uur Amsterdam. Dam 4; 21 April 9—14.00 uur, Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245; 22 April 9—14.00 uur, Amersloort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. Terreuraanvallcn. Bij aanvallen van Amerikaansche bommenwerpers op het zuidoosten van Duitschland en bij een aanval van vijandelijke formaties jagers op Noord en Midden-Duitschland zijn gisteren 51 Amerikaansche vliegtuigen, waarvan 38 viermotorige bommenwerpers neer geschoten. Eenige Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht bommen ge worpen op het stedelijk gebied van Osnabrück. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben doelen in het gebied van Lon den aangevallen. De ontwikkeling in het zuiden van het Oostelijk front. BERLIJN. 13 April. De ANP-cor- respondent meldt: Terwijl de Duitsche weermacht zich bij haar aanvalsoperaties in het O. zoowel als indertijd in het W., steeds een bepaald doel voor oogen heeft ge steld, op de verwezenlijking waarvan alle krachten geconcentreerd waren, onderscheidt de Sovjet-Russische tac tiek zich hiervan in dien zin, dat het front, waarop met de massa der roode strijdkrachten een hevigen druk wordt uitgeoefend, afgetast wordt naar zwak ke plekken, waarop dan alle krachten geconcentreerd worden. Op zulk een zwakke plek komt dan het zwaarte punt der Sovjet-Russische aanvallen ie liggen en meestal is niet te voor komen, dat de Sovjet-Russen hier in den aanvang eenig succes behalen. Naar de plaatsen, waar het brandt, zenden de Duitschers echter hun af- weerstrijdkrachten, die dan als de brandweer ingrijpen, ten einde het ge vaar te bezweren, een methode, die in den regel reeds na een paar dagen haar uitwerking doet gevoelen. Niettegenstaande het omvangrijke terreinverlies, waartoe het Sovjet-Rus sische offensief in het Z. voor de Duitschers heeft geleid, acht men in militaire kringen te Berlijn de situatie geenszins zorgwekkend. Er is in deze kringen een vertrouwen ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling vast te stellen, dat men hierop baseert, dat het doel van den tegenstander duidelijk te onderkennen is. Tweeledig doel. Met haar naar het Z. gerichte offen sief heeft de Sovjet-Unie van den aan vang af een tweeledig doel beoogd, een militair zoowel als een politiek doel. politiek in zooverre, dat het de bedoe ling was. invloed uit te oefenen o Duitschlandsch bondgenooten, in d eerste plaats Roemenië en Hongarije, in latere instantie ook wel Bulgarije en Turkije. Nu dit doel duidelük geworden is, richt zich het streven van Duitschland in de eerste plaats op de verijdeling hiervan. Men geeft van Dnitsche zijde te kennen, dat men het initiatief geenszins heeft verloren en ten bewUze, dat de Duitsche legerleiding ook bij het prijsgeven van terrein, volgens be paalde plannen te werk gaat, voert men in Duitsche militaire kringen aan, dat uit den succesvollcn te genstand in het N. van het front biükt, dat de Duitsche weermacht daar, waar dit niet met de eigen plannen strookt, de Sovjet-Russen niet verder laat oprukken. Van den tegenstand, die de Sovjet- Russische strijdkrachten ondervinden, zal 'iet, naar het oordeel van Duitsche militaire kringen, voor een groot deel afhangen, in welke richting zij hun aanvallen zullen voortzetten, of zij hun krachten zullen concentreeren op het bedwingen van de naar Hongarije lei dende Karpathenpassen, dan wel oï een verder binnendringen in Roeme nië. waar geen natuurlijke hindernis sen op hun weg liggen. Het laatste vooral heeft, met het oog op de Roe meensche olievelden en de beteekenis van het bezit der Donaumonding, veel aanlokkelijks, doch men mag aanne men. dat het Duitsche opperbevel met alle factoren rekening gehouden heeft, TWAALF AMERIKAANSCHE VLIEGTUIGEN IN ZWITSERLAND TOT LANDEN GEDWONGEN. BERN, 13 April (DNB). - Officieel wordt medegedeeld: Over de landing van Amerikaansche bommenwerpers in Zwitserland kan ge meld worden: Onze afweerescadrilles dwongen Don derdag in totaal twaalf Amerikaansche bommenwerpers tot landen. Tien dezer vliegtuigen landden in Dübcndorf, één te Altenrhein en één bij Oberglatt. Bo vendien stortte een vliegtuig omlaag bij Siebnen (kanton Schwyz). Het werd door een van onze vliegtuigformaties neergeschoten, nadat het geen gevolg had gegeven aan de uitnoodiging tot landen. Ook de luchtdoelartillerie kwam in actie. De bemanningen, die zich ten deele met parachutes in veiligheid trachtten te brengen, werden geïnter neerd. Het Amerikaansche lucht- offensief. BERLIJN. 13 April. (D.N.B Het „Paasch-luchtoffensief der Amerika nen," waarbij 287 Amerikaansche vlieg tuigen, nl. 232 viermotorige bommen werpers en 55 jagers, werden neerge schoten, wordt heden ook door den Völkischen Beobachter van commen taar voorzien. Het blad schrijft dat 1 weken aan den kant van den vijand gezegd wordt, dat de Duitsche lucht verdedigingskrachten niet meer zijn opgewassen tegen de zware eischen, die het Amerikaansche luchtoffensief aan hen stelt. Steeds weer vertelt men in pers en omroep, dat de Duitsche eska ders jagers bijna vernietigd zijn en geen ernstige bedreiging meer vormen voor de Amerikaansche vliegers. Voor al de Amerikaansche luchtoorlogvoe ring jongleert daarbij steeds ./eer met fantastische cijfars betreffende beweer de verliezen van Duitsche jagers. De nieuwe, groote successen van den Duit- schen luchtafweer vormen echter het beste tegenbewijs voor de onhoudbaar heid van deze beweringen. Ook het steeds sterker wordende gebruik van langeafstandsjagers bewijst, dat het Amerikaansche luchtwapen op die wij ze moet trachten de verliezen aan bommenwerpers te verminderen tot een dragelijken omvang. De Ameri kaansche langeafstandsjagers bestaan vooral uit tweemotorige Lightnings en eenmotorige Thunderbolts, die door aanvullende tanks 'n grooten actieradius krijgen en aldus de formaties bommen werpers tot ver boven Duitsch gebied moeten convooieeren. Woordeiyk schrijft het blad: „Dat onze luchtverdediging ook met deze numeriek sterke jagers bescherming klaar komt en dat zij er steeds weer in slaagt de formaties bommenwerpers te naderen en haar slachtoffers daaruit weg te schieten wordt bewezen door de verliescijfe.s van Zaterdag voor Paschen, Paaschzon- dag en Dinsdag. Behalve het steeds sterker wordende Duitsche jachtwapen is het ook de Duitsche afweerartillerie, die een groot aandeel heeft in de suc cessen en die juist den laatsten tijd door nieuwe afweermethodes opmerke lijke successen heeft bereikt. KARELISCHE DELEGATIE BIJ RYTI HELSINKI, 3 April (DNB). De Finsche minister-president Ryti heeft gisteren voor een gedachtenwisseling van anderhalf uur een uit vijf leden staande delegatie der Kareliërs ont vangen, die den president der Repu bliek een resolutie overhandigde van de dezer dagen gehouden jaarvergade ring der Karjala-organisatie, waarin een toelichting wordt, gegeven op de opvatting der Kareliërs ten aanzien van de actueele vredeskwestie en de beteekenis van Karelië als een onaf scheidelijk deel der Finsche landsver dediging en volkshuishouding. BERLIJN OVER DE ZITTING VAN DEN FINSCHEN RIJKSDAG. BERLIJN, 13 April (ANP). - Met be trekking tot de gisteren gehouden bij eenkomst van den Finschen Rijksdag werd in antwoord op een desbetreffende vraag in de Wilhelmstrasse gewezen op de eenstemmigheid der afgevaardigden bij de aanvaarding der resolutie, die de onaanneembaarheid der onlangs door Moskou ingediende voorwaarden tot uiting brengt. Van Finsche zijde, zoo verklaart men in dit verband, heeft men, evenals reeds eenige weken gele den, het gevaar ingezien van deze voorwaarden, die den Sovjets alle mo gelijkheden tot interpretatie openlaten. BRITSCH-AMERIKAANSCHE NOTA AAN TURKIJE. STOCKHOLM, 13 April (DNB). Reuter meldt uit Istanboel, dat de Britsche en Amerikaansche regeering Turkije een gemeenschappelijke nota hebben gezonden betreffende het Turk- sche handelsverkeer met Duitschland en de door de spil bezette landen. Men gelooft, dat de nota den eisch behelst, dat Turkije zijn handelsbetrekkingen met de spil zal stopzetten. Nieuws in 't kort. Doodelijk verkeersongeluk. De 71-Ja- rige mej. B. Vreeswijk—Schouwnaar te Maassluis is Woensdagmorgen door een vrachtauto overreden, waardoor zij ern stige inwendige kneuzingen bekwam. Na dat de eerste hulp ter plaatse verleend was, is zij naar haar woning vervoerd, waar zij is overleden. Ongeluk in mijnenveld. De 23-jarige heer L. van Prooyen uit Dirksland had de onvoorzichtigheid mét zijn meisje in een mijnenveld te wandelen. Hij trapte op een landmijn waarbij zijn been tot on der de knie werd afgerukt. Zijn verloof de bleef ongedeerd. Hij is in het zieken huis te Dirksland opgenomen. Boschbrand. In den namiddag van 10 April is, vermoedelijk door kwaadwillig heid brand ontstaan in eenige perceelen jong dennenbosch tusschen Ruinen en Eursinge. 12 ha. bosch ging in vlammen op. De groepscomtnandant der mare- scliaussée te Ruinen leidde het blusch- werk. Een tweede boschbrand werd door krachtdadig optreden van eenige personen tn de klem gesmoord. P. C. Th. Lens overleden. Woensdag is te Utrecht de heer P. C. Th. Lens, oud officier van gezondheid eerste klasse bij de landmacht in Nederlandsch West-In- dië, ernstig gewond bij een verkeers ongeval; in den loop van den nacht is hij aan zijn verwondingen bezweken. Kind door kokend water verbrand. Het 4-jarig zoontje van de familie U. te Nijverdal viel kortgeleden in een bak met kokend water. Na een smartelijk lij den is de kleine thans aan de bekomen brandwonden overleden, Doodelijk ongeval. Woensdagavond is te Vlierden onder de gemeente Deurne een doodelijk ongeval gebeurd. Toen de bejaarde landbouwer J. van der'Putten uit Zijlbcrg met paard cn kar op den Vlierdenschen weg reed, sloeg op eens het paard op hol. Van der Putten viel en geraakte onder de kar, waarbij hij een wiel over zich heen kreeg. Zwaar ge wond bleef hij liggen. Nadat dr. Wie- gersma de eerste hulp had verleend, bracht hij het slachtoffer naar het St. .fozefgasthuis te Deurne, waar Van der Putten kort na aankomst overleed. Spelend onder een kar geraakt. Woensdagavond geraakte te Deurne de 7-jarige zoon van W Martens aan den Liesselschen weg nabij de ouderlijke wo ning bij het spel onder een voorbijkomen den zwaar geladen wagen. De- Jongen kreeg een wiel over zich heen, waardoor hij zware kwetsuren opliep. Tn ernstigen toestand werd hij in het St. Antonius- gasthuis te Helmond opgenomen. Trekt Giraud zich terug? Exchange meldt uit Algjars: Uit den kring van in tieme vrlendefrvan Gi-aud verluidt, dat dc generaal heeft ingezien, dat het hope- 'oos is zich tegen het comité te Algiers te verzetten Hij heeft te verstaan ge geven voornemens te zijn zich in het par ticuliere leven terug ie trekken. Demonstraties der Medau- schule in ons land. ARNHEM, 13 April. Een groep der gymnastiekschool der Duitsche Rljksjeugdleiding, voorheen de Medauschule, brengt tot 19 April een be zoek aan ons land, om de Nederlanders kennis te laten maken met de methodes, welke bij deze instelling worden ge volgd. Woensdagavond hebben de gasten de eerste uitvoering gegeven in den Stads schouwburg te Arnhem, onder leiding van den bekenden paedagoog Hinrich Medau. Dit groepje meisjes, dat de gast Is van de Befehlsstelle Nlederlande der Reichsjugendftlhrung, toont aan, dat het leven is bewegen en bewegen leven, en dat voor het groeiende organisme van den mensch een bewegingsgymnastiek. gebaseerd op natuurlijke beweging de beste vorm van lichamelijke opvoeding is. Hinrich Medau zelf leidt deze demon straties, geeft er zeer deskundige toe lichting bij en verzorgt met groote mu zikaliteit de piano-begeleiding. Het jaar 1939 was voor gymnastiekend Duitschland een jaar van groote voldoe ning. Er werden toen in Zweden ter her denking van den lOOsten sterfdag van den schepper der Zweedsche gymnastiek, Ling, wdstrijden van wereldformaat ge houden. waaraan 30 naties deelnamen. Op turngebied werd toen het beste ge toond wat bereikt was. Bij de heeren zegevierde Hongarije en bij de dames Duitschland, onder leiding van Hinrich Medau. „Het is nu mijn taak, en ook van de meisjes van onze school, om u deze, voor mij inderdaad als een verras sing gekomen overwinning, te verklaren. Wij brachten het dynamische in het vrouwenturnen, daarbij uitgaande van liet principe, dat de gymnastiek er is voor den geheelen mensch. Hierbij gaan wij te werk door middel van den grond vorm van act bewegen: het loopen. het schrijden, het huppelen, het zwaaien, het zwenken en het springen," aldus de heer Medau. De grondvorm der beweging wordt gecombineerd door het gebruik maken van allerlei voorwerpen. Het wer ken met voorwerpen wordt meer een natuurlijk spel, waarbij steeds nieuwe oefeningen door de meisjes worden ont dekt. Het uitvoeren van reeksen dans passen en zangspelen, waarbij bleek, dat Medau's leerlingen ook veel lied.eren methodisch beheerschten, besloot het rhythmisch-symetrisch deel. De meisjes demonstreerden In Arnhem haar veerkracht met hoepels en ballen zeer gracieus en met een bewonderens waardige soepelheid. Ook de dans in de gymnastiek heeft tal van mogelijkheden en ook hierbij kunnen voorwerpen dienst doen. Aan het begin van den avond heeft de MSdelftihrerin van de ban Gelderland van de Relchsjugendführung, mej. Lust- feld, den heer Medau en zijn leerlingen hartelijk welkom geheeten en veel suc ces toegewenscht. Deze demonstratie vermt de inleiding van een opening van de nieuwe Neder- landscho sportschool voor de opleiding van leidsters in de lichamelijke opvoe ding op Te Werve te Rijswijk. Peccavi Visscherijbeperkingen. 's-GRAVENHAGE, 13 April. De Wehrmachtsbefelshaber in Nederland maakt voor het Nederlandsche gebied de volgende beperkingen der visscherij bekend: In de gebieden van Scheveningen en IJmuiden moet bij het visschen een af stand van één zeemijl uit de kust ln acht genomen worden. De uiterste zee- grens blijft vastgesteld op 3 zeemijl uit de kust. In de zeegaten der ZeelandsGhe wa teren is het passeeren van de volgende lijnen naar zee toe verboden: In het zeegat Goeree de lijn Helle- voetsluisStellendam; in het zeegat Brouwershaven de lijn Ouddorp—Scharendijke; in het Westgat en de Roompot de lijn KoudekerkeNoordwestpunt en Noord- Beveland. Bij het visschen voor het eiland Wal cheren moet een minimum-afstand van 500 m. in acht genomen worden. SCHUIT MET TRIPLEX WAS VERDWENEN. In den Singel nabü de Oude Spiegel straat te Amsterdam lag Woensdag voor Met kantoor van een expeditiefirma een met platen en pakken triplex be laden dekschuit. Toen gisterochtend vroeg het personeel der firma de schuit wilde lossen, bleek deze met haai kostbare lading verdwenen. Het recherche-onderzoek, dat met spoed werd aangevangen, bracht na eenige uren de schuit tevoorschijn in de Raam gracht, waar eenige mannen druk be zig waren het triplex te lossen. Het bleek, dat zij te goeder trouw waren en in opdracht handelden van iemand, die zich tegenover hen als kooper had voorgedaan. Vlak bij de schuit hielden zich echter nog twee mannen op ver dachte wijze op en daar de recher cheurs vermoedden, dat deze wel wat meer van den diefstal af wisten, wer den zij onmiddellijk in hun kraag ge grepen. Het vermoeden bleek juist te zijn en de beide mannen werden we gens heling in arrest gesteld. Ook de gene. die zich als kooper had uitgege ven, en de eigenlijke dief was. een jarige timmerman, kon korten tijd later worden aangehouden ONDERZOEK NAAR GEEST VERMOGENS VAN UTRECHTSCHEN AMBTENAAR O.M. Het gerechtshof te Amsterdam heeft gister, na de behandeling in hooger be roep van de strafzaak tegen den voor- maligen ambtenaar van het O.M. bij het kantongerecht te Utrecht, den 28-jarigen mr. dr, C. H. P„ die wegens verduiste ring van schikkingsgelden tot anderhalf jaar gevangenisstraf was veroordeeld, een hernieuwd onderzoek naar de geest vermogens van den verdachte gelast. Dit onderzoek, waarop de verdediger mr. H. Keune had aangedrongen, zal worden ingesteld door dr. S. P. Tam- menoms Bakker uit Amsterdam en dr. G J. B. A. Janssens, eerste geneesheer van het gesticht „Voorburg" te Vught. De zaak is in verband hiermede terug gewezen naar den rechter-commissaris. HULL OVER DE HANDELS BETREKKINGEN DER NEUTRALEN. STOCKHOLM. 13 April (DNB). De Amerikaansche minister van Buiten- landsche Zaken. Cordell Huil, heeft, naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, op de persconferen tie verklaard, dat er tusschen de Ge allieerden onderhandelingen worden gevoerd over de handelsbetrekkingen der neutrale staten met de Spil. de besprekingen hebben vooral betrek king op de binnen de blokkade gelegen neutrale landen. Ook zijn onderhande lingen geopend met eenige neutrale regeeringen. De heer Daan Pool uit Oudeeiius zond mt) een brief, waarin o.a. het volgende te lezen staat: „Onlangs bent U zoo van leer ge trokken tegen „goed braaf' en „braaf goed". Nu las ik echter Uw eigen zinsnede „wijlen mijn vriend Dirk Witte". I s Dirk Witte Uw vriend dan niet meer? Dat kan ik niet gelooven. De subtiele wyze, waaroj. U op sommige dingen reageert, moet U wel tot een vriend van Dirk Witte stempelen. Was het dan niet jui6ter uitgedrukt geweest, als U gesproken had van: „mijn vriend, wijlen Dirk Witte"?" Op deze beschuldiging kan ik slechts antwoorden, dat de heer Daan Pool aan alle kanten gelijk heeft. Natüürlijk, Dirk Witte de groote, eeriyke, bloedwarme dich ter van het Nederlandsche levens lied kon niet sterven en zal mün vriend b 1 ij v e n tot aan mijn laatsten ademtocht, zooals een Bre- derode, een Vondel, een Shakospea- re, een Pierre Loti dft zullen doen. In den eenvoud van zijn opmer king heeft de heer Pool een schoone en bemoedigende levens waarheid nogeens in het licht ge steld. Deze: dat er, in diepste we zen, geen dood bestaal. en dot. de geest onsterfelijk is. Het is vruchtbaar en troostrijk'dit in deze dagen nog eens te mogen vaststellen. Daan Pool had gelijk. Peccavi! OVIDIUS. y Dertig milligram radium weggeworpen. OP VUILNISTRANSPORTSCHBPEN TERUGGEVONDEN. Een week geleden. Dinsdag 4 April, is in een der Groninger ziekenhuizen een ernstige fout gemaakt, schrijft „Hel Volk". Tegelijk met een hoeveelheid verbandstoffen, die gebruikt waren bij een radium-behandeling van een pa tiënt, waren drie kleine platina buis jes van minimale afmetingen, waarin het radium wordt bewaard, weggewor pen in de kachel van de centrale ver warming. Deze buisjes bevatten dertig milligram radium en wie weet, dat het totale bezit van het Radiologisch Insti- stuut te Groningen, waarvan dit radium afkomstig was. zestig milligram be draagt. kan eenigszins bevroeden, welk een onschatbare waarde hier te loor scheen te zijn gegaan. Toen men er achter kwam, dat de buisjes in den oven terecht waren ge komen, werd deze uitgehaald en de in houd daarvan nauwkeurig onderzocht. Er werden noch buisjes, noch resten van buisjes gevonden. Men kwam du6 tot de conclusie, dat de buisjes met het momenteel practisch niet verkrijgbare radium, dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor de behandeling van weef sels van kwaadaardige gezwellen, mei de sintels via den aschbak bij de Gcm- reiniging terecht waren gekomen, Dr. S. Keyser, directeur van het Radiqlpgfsch Instituut, riep toen de hulp in van het Natuurkundig Laboratorium der Rijks universiteit, en de directeur daarvan, prof. Coster, verzocht zijn assistent, dr. H. de Vries, zijn medewerking te verleenen bij het opsporingswerk. Deze stemde toe en met behulp van een z.g. Geiger-apparaat toog men aan het werk. Zaterdag van negen uur 's mor gens tot vier uur 's middags ie men in de weer geweest om den inhoud van een paar vuilnistransportschepen te onderzoeken. Het was omstreeks half vier toen men twee van de buisjes in een onooglijk brok sintel vond. Tot laat in den avond zette men het werk voort, doch de duisternis verhinderde den verderen voortgang. Den volgenden ochtend is het werk hervat en inder daad slaagde men er in. ook het derde buisje te vinden. Het kostbare metaal, dal reeds 38 jaar het belangrijkste bezit vormde van het Radiologisch Instituut, bleek vol komen intact te zijn. De waarde ervan valt niet te schatten, evenmin als de vreugde die zich in het bijzonder van dr. Keyser meester maakte, toen men succes met den arbeid had. ZWENDELAARS AANGEHOUDEN. De recherche van het Amsterdam- sche hoofdbureau heeft; dezer dagen vier mannen aangehouden, die zich aan tal van oplichtingen hebben schuldig gemaakt. De vier mannen, allen Ne derlanders, gaven zich uit voor politie beambten en deden o.a. verschillende huiszoekingen, waarbij zij tal van goe deren. o.m. partijen kousen, "bonbons, sigaren, enz. in beslag namen. Een der mannen, die een verminkten arm heeft, was- dikwijls gekleed in een Duitsche uniform en bezigde bij zijn optreden de Duitsche taal. De werkwijze van de vier oplichters was als volgt: een van hen zocht con tact met lieden die in den zwarten handel goederen te koop hadden. Hii wendde dan voor. een kooper voor de goederen te hebben cn ma. kte een af spraak. waar deze konden worden af geleverd. Op het afgesproken tijdstip kwamen dan zijn handlangers ter plaatse, die zich dan ontpopten als rechercheurs, die de goederen in be slag namen. Vooral in Zuid moet het complot talrijke slachtoffers hebben gemaakt. EEN TRAGISCHE FIGUUR STOND TERECHT. ZWOLLE, 13 April. Het was een tragische figuur, M. J. H„ die zich voor de Zwolsche rechtbank wegens diefstal had te verantwoorden; 611 jaar was hij thans oud, en de zoon van een destijds vermaard dirigent en compo nist. Gedurende 16 jaar had hij in Si berië gewerkt als hoofdboekhouder eener Engelsch-Russische goudmijn. Door de revolutie had hij al zijn bezit verloren. Daarna was hij aan het zwer ven geraakt door Japan, Indië en Ame rika, en tenslotte als 1 eeraar in het Russisch in Parijs beland. Hier tro«% de hij een Russiscne vrouw, van wie hy weer scheidde, waarna hij h<*- 1 rouwde met een Frangaise. doch m 1940 kwam hy, als gevolg van de oor logsomstandigheden, alleen naar Ne derland. Aanvankelijk voorzag htj 1. «r in zijn onderhoud door lessen te &>- ven m het Fransch. Engelsch m Itu®- sicch, maar hij geraakte steeos me«r aan lager wal en verviel tenslotte lat bedelarij en diefstal. Thans zat hij we gens een dergelijk delict al 4 maanden in voorarrest: 5 maanden gevangenis straf luidde de eisch tegen hem rn daarna plaatsing in een inrichting voor dep dytir vjyi dcjgjj oorlog.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1