NOORD-HOLLAND DA6BLAD VOOR Op de Krim twee steden ontruimd. OFFICIEELE BEKENDMAKING. V. U. C. wint verdiend van Volewijckers Uitgave* Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schagcr editie: Schagen: Laan 301. Telefoon 144 (2 lijnen). Postrekening 66189, MAANDAG 17 APRIL 1944. SCHAGKR EDITIE. 88c Jaargang, No. 89, 2 pagina's. Advertentie-tarief; Prijs der gewone advertenties In <te«e Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geboefte oplage op aanvrage. Deae Courant vers eb tint dagelijks. Bezetting van Tarnopol blijft pal tegen den aanstormenden vijand. Zware verliezen voor de Sovjet-troepen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 16 April (DNB), - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het zuidwestelijke deel van de Krim brachten Duitsche en Roe- meeneche troepen de onze bewe gingen volgende boisjewististen in zware gevechten tot staan en ver nietigden 38 vijandelijke pantserwa gens. In hevige luchtgevechten en door de luchtdoelartillerie werden 36 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Aan den benedenloop van den mi bh Orhei mislukten tal- t aanvallen van den vijand door den weerstand van onze troepen, die door de luchtmacht schitterend werden gesteund. Plaatselijke pene traties werden afgegrendeld. In de afgeloopen dagen heeft zich hier de zevende compagnie van het pant sergrenadier regiment 11 onder be vel van eersten luitenant Henk bij zonder onderscheiden. Ten noordwesten van Jassy brachten onze troepen den bolsjewisten bij plaatselijke aanvallen zware, bloedige verliezen toe. Ten oosten van Stanislau werden bolsjewistische gevechtsgroe pen naar het zuiden teruggeworpen. Herhaalde vijandelijke aanvallen ia den Strypa-sector mislukten. Ten weeten van Tarnopol drongen onee aanvalaformaties, door gevechts- en slagvliegtuigen gesteund, in verbit terde gevechten verder naar voren. De beaetWng van Tarnopol blijft aan den westelijken rand der stad den steeds opnieüw stormloopenden bolsjewisten heldhaftig verzet bieden. In den afgeloopen nacht vielen ster ke formaties zware Duitsche vliegtui gen het station Sarny aan. In de doel gebieden werden talrijke ontploffingen eb branden waargenomen. Ten zuiden van Pleskau viel de vijand, door pant serwagens en slagvliegtuigen gesteund, ook gisteren tijdens den geheelen dag 30a. Hfl werd met zware, bloedige ver- Ueaen afgeslagen. In de beide laatste degen werden daar 72 pantserwagens vernietigd. In het landingshoofd van Nettuno ondernam de vijand vrij sterke aan vallen op enkele van onze vooruitge schoren steunpunten ten zuidwesten van Littoria, die, na tijdelijk verloren t« zijn gegaan, in een tegenaanval her overd werden. Aan de overige fronten v^j-liep de dag zonder bijzondere ge- Luchtaanvallen op Roemenië en Daltschland. 'Amerikaansche bommenwerpers vie- 1aft gisteren verscheidene plaatsen in Roemenië aan. o.a. het stadsgebied van Boekarest. Er ontstonden schade aan Dagorder van Horthy tot de Honved. De Rijksregent van Hongarije heeft Zondag een dagorder gericht tot de tfopved, waarin o.a. wordt gezegd: De oorlog nadert zijn einde en is in heft beslissende stadium gekomen, in de eerste plaats voor het lot van Honga rije, want de vijand staat dicht bij onze grenzen. Er is dus thans weer sprake van de directe verdediging van ons vaderland. In dezen strijd is er geen terug, doch alleen maar een voor waarts. Ik verwacht, dat een ieder zijn plicht zal vervullen en dat gij uw dap pere voorvaderen u waardig zult toonen. Het treft mij smartelijk, dat ik in deze ernstige uren niet bij u kan zijn. Ik 7ai er echter voor zorg dragen, dat hier in het vaderland tot aan de uiterste grens van het mogelijke voor diegenen gezorgd wordt, die u het naaste staan. Evenals in den eersten wereldoorlog staan wij ook nu niet alleen. Ook thans strijden wij met hetzelfde Duitsche leger schouder aan schouder, dat ons van 1914 tot 1918 in eerlijke honds trouw terzijde gestaan heeft en waar mede wij op onvergankelijke wijze ook in dezen oorlog door met bloed be zegelde kameraadschapsbanden verbon den zijn. Wij moeten alles doen, opdat wij uit dezen storm, waarin wij niet alleen ons vaderland, doch de geheele menschheid, haar cultuur en bescha ving verdedigen, zegevierend te voor schijn komen. De dagorder is geteekend door den Rijkaregent von Horthy en door den Honvedminister Csotay. Amerikaansche vliegtuigen boven Zweden. De Zweedsche neutraliteit is weder om door Amerikaansche vliegtuigen geschonden. De staf van de Zweedsche weermacht meldt, dat Zaterdagmiddag ongeveer 50 vreemde vliegtuigen uit westelijke richting bij de Laholmsbaai over de Zweedsche kust vlogen, die zij onmiddellijk daarop tusschen Hoeganaes en Laholms weer verlieten. De lucht afweer kwam in actie, een vliegtuig stortte zuidwestelijk van Laholms neer Een Inzittende werd vijftig meter ver der dood gevonden. Op grond van het uniform van den doode schijnt 't neer gestorte vliegtuig een Amerikaanseh toe6tei te zijn geweest. Vliegen de Amerikanen en Britten terug? Folkets Dagblad stelt de vraag wat er gebeurt met de Amerikaansche vliegtuigen en hun inzittenden, die e?n noodlanding in Zweden hebben maakt. Er doen namelijk geruchten de ionde, zoo schrijft het blad, dat machines gerepareerd worden en naar Engeland terugvliegen. Voorts blijk', uit ean reportage in Stockholms Tidnin- gen, dat twee, thans wederom interneerde Amerikaansche vliegers, zich reeds voor de derde maal in Zwe den bevinden. Het blad trekt daaruit de conclusie, dat Amerikaansche vliegers na vroe gere noodlandingen naar Engeland teruggebracht zijn om vandaar hun werkzaamheid te hervatten. Dit is ech ter slechts kunnen gebeuren met toe stemming van de Zweedsche autoritei ten. Het b'ad verlangt tenslotte een erl.' het ministerie van bui gebouwen en verliezen onder de bevol king. Door Duitsche en Roemeensche jagers, alsmede door luchtdoelartille rie, werden volgens de tot dusver ont vangen rapporten 20 vijandelijke vlieg tuigen. voor het meerendeel viermoto rige bommenwerpers, vernietigd. Bij aanvallen van formaties Amerikaan sche jagers op N.- en Midden-Duitsch- land werden op 15 April 31 vijandelij ke vliegtuigen neergeschoten. Bij den alweer van deze aanvallen hebben zich lichte batterijen luchtdoelgeschut van de luchtmacht, luchtdoelartillerie van de marine en havenbeschermingsvaar- tuigen bijzonder onderscheiden. Legerbericht van Zaterdag. Op de Krim hebben de Duitsche en Roemeensche troepen zich bij voortdurende gevechten tegen den sterk opdringenden vijand verder naar het zuidwesten gedistancieerd. De steden Feodosia en Simferopol werden ontruimd. In den tijd van 8 tot 13 April hebben formaties van het leger, van de luchtmacht en van de marineartillerie 285 vijande lijke tanks vernietigd. In de zware gevechten der laatste dagen hebben zich de gevechtsgroepen onder be vel van majoor Schröder en kapi tein Heidclberg bijzonder onder scheiden. Aan den benedenloop van den Dnjestr probeerden de Sovjets hun brugge- hoofden op den westelijken oever van rivier uit te breiden. Alle aanvallen werden in onverwijlde tegenaanvallen afgeslagen. De luchtmacht mengde zich met sterke strijdkrachten van slag- en gevechtsvliegers in de afweergevech- ten op de Krim en in het gebied van Tiraspol. Alleen in deze gebieden wer- de beide laatste dagen 73 Sovjet pantserwagens door aanvallen uit de lucht vernietigd. Bij Delatyn en in het gebied ten oos ten van Stanislau vielen de bolsjewie ken met sterkere strijdkrachten aan. Zij werden onder afgrendeling van eenige penetraties afgeslagen. Ten wes ten van Tarnopol drongen onze troe pen de krachtig versterke vijandelijke stellingen binnen en wonnen ondanks taaien vijandelijken tegenstand terrein. Het garnizoen van de stad bleef zich in een verbitterden strijd tegen de van alle kanten aanvallende bolsjewieken handhaven. In het gebied ten noorden van Brody en ten zuidwesten van Ko- wel versloegen onze troepen bolsjewis tische gevechtsgroepen. Ten zuiden van Pleskau zetje de vij and met sterke strijdkrachten zijn doorbraakpogingen voort. Onze troe pen behaalden wederom een volledig afweersucces en vernietigden 48 van 10 aanvallende pantserwagens. Uit Italië wordt slechts melding ge maakt van levendige wederzijdsche activiteit van verkennings- en stoot troepen. Een dagaanval van vrij zwakke vij andelijke luchtstrijdkrachten in het West-Duitsche grensgebied veroorzaak te geringe schade. Bq onze VrijwlHigars. Nog eens wordt het aanvalsplan besproken den wordt alles In gereedheid gebracht voor den tegenaanval ¥l PK Adendori/O/W/P KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommaudo deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-wachtbatalllon in Amersfoort, Landstorm Nederland. Kriegsmarinc en de Germaansche SS in Neder land. Personen tusschen 19 en 30 jaar, die aanmeldingsplicbtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Even eens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de been- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengeloscbe straat 30; en bet SS-E.satz kommando, Den Haag, Korte Vijverberg 3. 18 April 9—12.00 uur, Arnhem, café Royal; 13—18.00 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek; 19 April 9—12.00 uur, Groningen, Heere- straat 46; 15—18.00 uur, Leeuwarden, Huize Scbaaf, Breedstraat; 30 April 9—14.00 uur. Amsterdam, Dam 4; 21 April 9—14.00 uur, Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245; 22 April 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol. Dur cbgangslager, Leusderweg. Hongaarsch legerbericht. De chef van den generalen staf der Honved deelde Zondag mede: Onze beveiligingseenheden ter ver dediging van de Karpathenpassen heb ben sedert ongeveer ^vee weken ge vechtscontact met den vijand. In sa menwerking met Duitsche formaties werd door onze troepen een verdere terreinwinst tot staan gebracht. Door onze in belangrijke richtingen onder nomen tegenaanvallen werd de vijand, die zich taai verdedigde, teruggewor pen en belangrijke terreinsectoren ver overd. Roemeensch legerbericht. Naar in het Roemeensche legerbericht van 14. April wordt medegedeeld, duren op de Krim de gevechten met een ver overmachtigen vijand voort. De vijan delijke bruggehoofden ten noorden van Tighina en aan den benedenloop van den Dnjestr werden aanzienlijk ingekrompen. In Centraal-Bessarabië is niets van belang te melden. Ten noorden van den spoorweg van Jassy naar Pascani werden de krijgsoperaties der Duitsuh- Roemeensche troepen met succes voort gezet. Door luchtaanvallen op 4 en 5 April werden in Boekarest 2942 per sonen gedood. 2126 gewond; 905 huizen werden vernield en 1373 beschadigd. 's-GRAVENHAGE, 15 April. Naar de höhere SS- und Polizeiführer „Nordwest" mededeelt, heeft het Pollzeistandgericht Den Haag op 13 April 1944 de volgende Nederlandsche staatsburgers ter dood veroordeeld: 1. den marechausseebeambte Hendrik Drogt, geb. op 10 Februari 1920 in Dedemsvaart, wonende te Dedemsvaart; 2. den landarbeider Gerard Jansen, geboren op 13 Februari 1923 in Meppel, wonende te Dedemsvaart; 3. den kantoorbediende Fokke Jagersma, geboren op 12 September 1920 in Gasselternijeveen, wonende te Meppel; 4. den autohandelaar Jan Rijkmans, geboren op 3 Februari 1920 te Steenwijk, wonende te Meppel; 5. den boekhouder Gerrit Jan van den Berg, geboren op 29 Mei 1919 in Arnhem, wonende te Arnhem; 6. den distributieambtenaar Wiepke Timmersma, geboren op 8 Decem ber 1896 in Oldehove, wonende te Wehe; 7. den timmerman Jacob Kraal, geboren op 12 Februari 1914 in Ruiner- wold, wonende te Ruinerwold; 8. den politiebeambte Johannes Kippers, geboren op 23 Juni 1899 in Veendam, wonende te Oud-Schoonebeek. Het vonnis is met den kogel voltrokken. De veroordeelden Drogt, Jansen, Ja gersma. Rijkmans. van den Berg en Kraal hebben zich aangesloten bij een te Meppel en omgeving opgerichte ter reurgroep, die haar bevelen heeft ge kregen van een terreur-organisatie, waarin ook illegale communisten werk- n zijn geweest. Leden van deze ter reurgroep hebben op 21 Juli 1943 een Nederlandschen beambte der hulppoli tie in Nijeveen doodgeschoten, een an deren Nederlandschen beambte der hulppolitie in Nijeveen op denzelfden dag zwaar gewond, op 22 Juli 1943 ten moordaanslag gepleegd op een Neder landschen burgemeester, die hun actie in den weg stond, op 22 en 26 Juli 1943 geprobeerd een moordaanslag te plegen op een Nederlandschen luitenant der politie, op 26 Juli 1943 verscheidene schoten gelost op twee Nederlandsche wachtmannen te Havelte, waardoor één der mannen werd gewond, en begin Augustus 1943 geprobeerd twee Neder landsche leden van de Duitsche Sicher- heitspolizei te vermoorden. De terreur groep. die het heeft klaargespeeld zich in het bezit te stellen van een vrij groote hoeveelheid vuurwapens en mu nitie, heeft op 2 Juni 1943 den overval uitgevoerd op het arbeidsbureau te Wehe en op 7 Juni 1943 den overval op het gemeentehuis te Wanneperveen, op 11 Juni 1943 het gemeentehuis te Stads kanaal, op 22 Juni 1943 het arbeids bureau in Hoogeveen in brand gesto ken, op 28 Juli 1943 den overval ge pleegd op het transport ievensmidde- lenbonnen te Ruinerwold en op 10 November 1943 den overval op het distributiekantoor te Varsseveld. De politiebeambte Johannes Kippers heeft een in zijn particulier bezit zijnd pistool met munitie overhandigd aan den door het Polizeistandgericht Assen op 20 September 1943 ter dood veroor deelden Nederlander Por, waarbij hem bekend was, dat Por de bedoeling had een lid van de N S B dood te schieten Het Polizeistandgericht heeft alle mis drijven, waardoor de veroordeelden ge streefd hebben naar het verkrijger, van levensmiddelenkaarten, de vernie tiging van papieren van den burgerlij ken stand, en het doodschieten van in openbaren dienst staande Nederlanders, die hun actie hadden opgemerkt, be schouwd als handelingen, die geschikt waren de openbare orde in het bezette Nederlandsche gebied in gevaar 1< brengen en heeft derhalve tegen d' daders als saboteurs overeenkomstig par. 1 der Ordnungsschutzverordnung van 9 Januari 1943 de doodstraf uitge sproken. De timmerman Jacob Kraal heeft bij den overval op het transport levens middelenbonnen in Ruinerwold op 28 Juli 1943 door het verstrekken van in lichtingen hulp verleend. De distribu tieambtenaar Wiepke Timmersma heeft bij den overval op het arbeidsbureau in Wehe op 2 Juni 1943 hulp verleend, doordat hij twee deelnemers aan den overval, wier bedoelingen hij kende, in zijn huis heeft laten overnachten. De president vgn het Polizeistandgericht heeft, ter motiveering van de beide vonnissen tegen Kraal en Timmersma verklaard, dat het verleenen van hulp aan een daad van sabotage volgens par. 1 der Ordnungsschutzverordnung van 9 Januari 1943 op dezelfde wijze ge straft wordt als de gepleegde, daad. Met het voltrekken van het vonnis is de deelneming van de genoemde terroristen, die ook in contact gestaan hebben met de terroristen die door het Polizeistandgericht te Assen op 20 Sep tember 1943 zijn veroordeeld, aan de van Mei tot einde 1943 in de noorde lijke provincies van Nederland (Fries land, Groningen en Drente) gepleegde daden van terreur en overvallen op openbare gebouwen en pro-Duitsche Nederlanders geboet. 5000 dooden in Treviso Sterke formaties Amerikaansche bommenwerpers hebben op Goeden Vrijdag de Noord-Italiaansche stad Treviso aangevallen. Daar de stad zelf geenerlei militaire installaties bezit, werd Treviso, hetgeen de Amerikanen wisten, niet door luchtdoelartillerie beschermd. Desondanks wierpen de Amerikaansche vliegtuigen groote hoe veelheden zware bommen op de stad neer, waardoor zij practisch geheel ver woest werd. De hierdoor ontstane scha de kan eerst thans eenigszins overzien worden. Alleen aan dooden liggen 5000 mannen, vrouwen en kindoren onder rte puinhoopen. Ook onvervangbare cul tuurmonumenten werden vernietigd. De kerken St. Marien, St. Martino en St. Girolamo zijn een enkele puinhoop De dom en het eerbiedwaardige baptiste rium kregen zware bomtreffers. Ook het. oude bisschoppelijke paleis werd verscheidene malen getroffen Sebastopol zal tot uiterste verdedigd worden. Ten aanzien van de situatie op tic Krim verklaren Duitsche mili taire kringen, dat het noordelijke vlakke deel van het schiereiland stelselmatig ontruimd wordt, daar de verdediging van dit gebied na de ontruiming van het gebied van Odessa, die een geheel gewijzigde strategische situatie heeft gescha pen, slechts mogelijk zou zijn ten toste van groote offers, die onder de gewijzigde omstandigheden niet •erantwoord zouden zijn. Men Iaat r evenwel geen twijfel aan be staan, dat het de bedoeling Is het zuidelijke deel der Krim, dat zich wegens zijn bergachtig karakter beter voor de verdediging leent, en vooral de oorlogshaven Sebastopol, tot het uiterste te verdedigen. Op den westelijken vleugel van het zuidelijke front, vooral in het gebied van Delatyn en ten oosten van Sta nislau, hebben Duitsche en Hongaar- sche troepen de bolsjewisten verder naar het oosten teruggedrongen. Ook het gebied van Brody en bü Kowel moesten de Sovjet-Russen onder den druk der Duitsche aanvallen wijken. Sovjet-Russische aanvallen tusschen den Dnjestr en Tarnopol werden door de Duitschers afgeslagen. In de andere sectoren van het zuide lijke front heeft de strijd een meer sta- tionnair karakter gekregen. Na de ont ruiming van Odessa hebben de Duitsch- Roemeensche troepen zich op den wes telijken oever van den Dnjestr terugge trokken. Hel front volgt thans in groo te trekken den benedenloop van deze rivier tot Tiraspol, vanwaar het verder over het gebied van Kisjenew tot even ten noorden van Jassy verloopt. Lang? deze linie, die het voorveld van de be langrijke vlakte tusschen de Katpathen en de Zwarte Zee beschermt, wordt den Sovjet-Russen verbitterde tegen stand geboden en alles wijst er op, da de Duitsche en Roemeensche troepen hier voorloopig stand willen houden. Sovjet-Russische pogingen om den be nedenloop van den Dnjestr over te ste ken hebben geleid tot de vorming van kleine bruggehoofden op den westelij ken oever, doch deze konden door d< Duitsch-Roemeensche troepen worden afgegrendeld. Luchtaanval op Belgrado en Kroonstad. Formaties Amerikaansche bommen werpers hebben in de middaguren van Zondag onder bescherming van een bijna gesloten wolkendek hun terreur- aanvallen op steden in zuidoost-Europa voortgezet. Naar het D.N.B. verneemt, werden vooral in Belgrado en omge ving en In Brasov (Kroonstad) in woonwijken vernielingen aangericht. De bevolking leed verliezen. Duitscne en Roemeensche jagers leverden hevi ge luchtgevechten met de viermotorige bommenwerpers. Het aantal neerge schoten vliegtuigen is nog niet bekend Het ,;ijsje" kost een dubbeltje In komende warme dagen zullen ve- ien ongetwijfeld gelokt worden door de koele versnapering, het in Neder land zoo populaire ijsje. Dit ijsje zal in het a.s. seizoen voor ieder bereik baar zijn, daar de prijzen thans zoo ge steld zijn. dat zoowel het snoeplustige publiek als de ijsbereiders hierover niet te klagen hebben. Voor schepijs en verpakt ijs zal niet meer dan een dubbeltje voor een coupe, geserveerd in een ijssalon of soortgelijke inrich ting. niet meer dan een kwartje ge vraagd mogen worden. Daar deze prij zen voor de ondernemers alleszins loonend geacht kunnen worden, kan voor overtreders van dit prijsvoor- schrift geen enkel excuus worden aangevoerd. Voor verdere bijzonder heden leze men de officieele publica tie in de bladen. Nieuws in 't kort. Onder locomotief geraakt. Te Til burg ls Vrijdag de 50-jarlge machineslij per G v. d. Ende op het terrein van de centrale werkplaats der Ned. Spoorwegen onder een uit de revisiehal komende lo comotief geraakt, waarbij hem beide bee- nen werden afgereden. De ongelukkige is kort daarna aan de bekomen verwondin gen overleden. Gandhi ziek. De Engelsche berichten dienst meldt uit Bombay, dat ln een re- gcerlngscommuniqué is medegedeeld, dat Gandhi sedert drie dagen aan malaria lijdt. Hij is zwak, doch zijn toestand is de omstandigheden in aanmerking geno men. bevredigend. Vriendenschaar kampioen van 2B. Neptunus klopt H.V.V. Longa-Heracles 1-1. V.U.C.. dat slechts met medewerking van Ajax en andere clubs kampioen werd, V.U.C., dat de laatste maanden geheel uit vorm was; V.U.C., dat on verdiend van Heerenveen won; V.U.C., dat een zwakke vertegenwoordiger van haar district was; datzelfde V.U.C. heeft Zondag de Vo lewijckers met 2—0 geklopt, verdiend geklopt! Waar blijft V.U.C.'s zwakte? Waar Volewijckers' kracht?! Het was een spel van techniek en enthousiasme en bet was niet Daan de Jongh, maar Bertus de Harder, die den doorslag gaf. Deze Hagenaar stak ver bo ven alle andere 21 spelers uit en de Am- sterdamsche middenvoor viel heelemaal niet op. En de Volewijckers ontdekten heelemaal niet, dat het grootste gevaar van V.U.C.'s linkervleugel kwam! Gebrek aan tactiek! Nadat V.U.C. de eerste stormloopen van Volewijckers had doorstaan, werd 't spel verplaatst en in de eerste helft mikte De Harder eerst rustig op doel, terwijl hij daarna een voorzetje gaf, zoo zuiver, dat de rest geen kunst meer was. Zoo werd het 2—0. In de tweede helft probeerden de Volewijckers hun achterstand in te loo- pen. doch de Haagsche verdediging was in ongekenden vorm en gaf geen kans weg. Toen succes uitbleef, was het met het enthousiasme der Volewijckers ge daan en het bleef 20. Een volkomen verdiende overwinning voor V.U.C. Longa verspeelde onnoodig een punt aan Heracles, dat zich blijkbaar Iets hersteld heeft, 't Ging tenminste weer en Longa kon het op eigen veld dan ook niet ver der brengen dan tot een 11 gelijk spel. De stand is thans: V.U.C. 4 3 1 0 9—3 7 Volewijckers s I 0 l 11—s 4 Longa 3 111 *—3 3 Heerenveen 3 1 o 2 3—6 2 Heracles 5 0 1 3 416 2 Men ziet. dat er nog heel wat kan ge beuren, voordat deze kleine competitie ten einde is! In 2 B is thans eindelijk de beslissing gevallen. Vriendenschaar maskte zelf aan alle onzekerheid een einde, door met 7—1 van Watergraafsmeer te winnen en daar door kampioen te worden. Bovendien deed D.W.V. zich zelf de das om door te gen Zeeburgia slechts gelijk te spelen (5—5), zoodat de Vriendenschaarsche zege zelfs ntet noodlg geweest was. H.V.V. was bijna eerste klasser geweest maar het eene puntje, dat ze noodig had. kwam niet. Neptunus won met 1—0 van de Groote Haagsche en belde clubs staan nu precies gelijk met elk een gewonnen wedstrijd en precies hetzelfde doelge- midde.lde. Datwordt dus een spannend slot! Het oude Vitesse doet een goeden gooi asr de herovering van 't eerste klasser- schap en zorgde gisteren voor een flinke 4—1 zege op het al bijna even oude Be Quick uit Zutfen. In het Noorden is Emmen weer kam pioen geworden na een extra wed strijd tegen Bato. Zij moet dus straks weer met Frisla strijden om een plaatsje in de eer ste klasse. Bekerwedstrijden. Nog enkele regels jpver de bekerwed strijden. Onze Noordhollandsche clubs, die de eerste ronde bereikten, hadden weinig succes. H.R.C. stierf den beker- dood in Amsterdam tegen A.F.C. (5—0) en D.T.S. verloor al bijna even roemloos van de Meteoor (40). Ajax klopte In de voorronde W.-Frisia met 3—0, wat nog zoo slecht niet is. W.F.C. plaatste zich ln de eerste ronde dank zij een kleine 2—1 zege op de Alkm. Boys. Dat was feitelijk de eenige wed strijd in ons rayon. Helaas, het was eer slechte wedstrijd, omdat beide partijen de terreinnroeilijkheden niet konden over winnen. W.F.C. was sterker en' won. In de eerste helft werd niet gedoelpunt daarna vond W.F.C. twee keer het net en ln de laatste seconde scoorden de Bovs tegen. Overigens zie men de lijst der uitsla gen. UITSLAGEN. meer 7—1 (Vr. kampioen). Promotie 3e klasse: Neptunus—HVV 1o (N. protesteert). Promotie 3e klasse: Kelder—ZW uitge steld; Zwaluwen V.—TOG 0—1. Promotie 4e klasse: ADO '20WieritMÊf- waard afg.: Ripperda—APGS (terr. EDO) "—2 (R. promoveert). N.V.B.-BEKER. Ie ronde: AFC—HRC 5—0: QSC—OVVO afg.: Beverwijk—SDW afg.; Meteoor—OT**: 4—0. Voorronde: VSV—HVC afg.: Santpoort— Hilversum 4—3: 't Gooi—Haarlem t. Alkm. Boys—WFC 1—2; Blauw Wit—Vo- lendam 10—1; UW—Hercules 4-4; HBC Stormvogels 0-1Ajax—West-Frfria 3-é, ANDERE UITSLAGEN. Alcmarla 2—Schagen 3—6 Alkm Boys J— Alcmaria 4 2—7: Alkmaar—Alkm Boars 4 10—2; DTS 3—Dikshorn 2 3—3. DISTRIBUTIENIEUWS. HERSTEL VAN IIET MELK- RANTSOEN. Met ingang van de nieuwe periode. Met ingang van de nieuwe periode, nu de koeien de weide ingaan en de melkproductie stijgt, is het mogelijk met ingang van de distributieperiode, welke aanvangt op 16 April, de tij delijke verlaging van het melk- en taptemelkrantsoen ongedaan te maken. Daarmede worden de rantsoenen weer gebracht op het peil van vóór 20 Fe bruari 1944. In de achter ons liggende weken was het hier en daar niet mogelijk zelfs het verlaagde taptemelkrantsoen te ver strekken, vooral in 't westen des lands cn in Limburg. Daar was het noodza kelijk een zekere contingenteering toe te passen. Deze contingenteering mag echter niet tengevolge hebben, dat de taptemelkverbruikers uiteindelijk min der ontvangen dan het rantsoen. Voor zoover verbruikers 4 liter taptemelk (in het westen 1 1/4 1. taptemelk en 50 gr. melkpoeder) per bon ontvingen, moet het. ontbrekende alsnog door den melkhandelaar worden verstrekt. Voor zoover in het Westen des lands de voorraad walspoeder in pakjes niet toereikend is, moet eveneens op de thans nog geldende bonnen 1 3/4 liter taptemelk worden geleverd. Tenslotte zij er op gewezen, dat op V nieuwe taptemelkbonnen geen wals- oeder meer verstrekt zal worden, zoo lt de nieuwe bonnen recht geven op 3 4 liter taptemelk. GELBIGHEIDSDUUR ZEEPBONNEN VERLENGD. De geldigheidsduur van bon Algemeen 080, welke recht geeft op het koopen van eenheidstoiletzeep, en van de bonnen Al gen Algemeen 081 en Reserve C 34, D 3* en E 34, welke recht geven op het koopen van waschpoeder, zijn verlengd tot en met 13 Mei. VLEESCHVERKOOP ON MAANDAG EN DINSDAG. Zooals reeds aangekondigd, is thans ontheffing verleend van het verbod van het verkoopen en afleveren van vleesch, vleeschwaren en gerechten, waarin vleesch of vleeschwaren zijn verwerkt aan verbruikers op de dagen Maandag on Dinsdag, welk verbod ls gesteld in artikel 75, lid 1. van de Vee- en Vleeschverordening 1942. Deze ont heffing zal worden verleend tot en met 30 Mei 1944. Van 10 April tot 30 Mei zijn do slagers dus gerechtigd, op Maandag on Dinsdag vleesch, vleesch waren on gerechten, waarin vleesch of vleeschwaren 7,ijn verwerkt te vt- koopen en af te leveren. De districtswedttryden. Naar wij van den secretaris van den N.V.B. vernemen, zal de districtewed strijd Noord—West op Zondag 21 Mei a.s. in Sneek worden gespeeld. De wed strijd OostZuid zal op Zondag 14 Mei in Deventer op het Go-Aheed-terrein worden gehouden. Biljarten. Kees de Ruyter kampioen. De 19-jarige Waalwijksche Kees de Ruyter is kampioen van Nederland ge worden op het klein biljart. Slechts eén partij verloor hij en wel tegen Hoogland, den kampioen 1943. De Alk maarder speelde deze partri heel rus tig en zeker en liet de Ruyter op 155 staan! Daartegenover staat dan de zeer fraaie en unieke partij van de Ruyter tegen Schmidt. De jonge Waalwfjker begon van acquit en maakte de 409 ml in één beurt! Schmidt mocht nog eens nastooten en maakte toen nog 36 ca ramboles. Met een alg. gemiddelde van 3M* won de Ruyter het kampioenscfc¥>. De oud-kampioen Hoogland eindigde als vijfde met een gemiddelde van 25.13. Er werden in dit tournooi 26 series boven de 100 gemaakt, een zeer hoog aantal. Het alg. gemiddelde van alle partijen was 22.33. 400 Caramboles in één beurt! Bij de Zaterdag voortgezette wed strijden om het kampioenschap eerate klas klein biljart kader 35/2 heeft de jonge Waalwijker Kees de Ruyter op bewonderenswaardige wijze ztfn meesterschap op het biljart gede monstreerd door met een feilloos ge speelde serie van 400 van acquit de partij te beginnen en uit te maken, een prestatie, welke in wedstrijd- tournooien in ons land nog nimmer is voorgekomen. Kees de Ruyter heeft aan den vooravond van de beslis singspartijen de leiding met 5 ge wonnen partijen, gevolgd door den Leidenaar Teegelaar met 41fe part# en Poyek uit Kerkrade met 4 gewon nen partijen. Handbal. Handbaltournooi te Wieringerwaard. Zondagmorgen vond op het gecpeen- ceüjk sportpark te Wieringerwaard een handbaltournooi plaats. Eerst speelde Olympia II (Wieringerwaard) een wed strijd tegen Udi-Wik II (Dirkshorn), welke wedstrijd door de gasten gewpn- nen werd. die hiermede het dis trictskampioenschap behaalden. Daar na kwam Olympia I in het veld tegen Carna I uit Zaandam: de dame6 uit Wieringerwaard waren hier beter op dreef; met een 32-nederlaag werden de 2aankanters naar huis gezonden. Olympia II—Udi-Wik II (4-3. Al gauw bleek, dat Udi-Wik beter speelde dan de reserves van Olympia Het duurde dan ook niet lang. of met een goed schot, kregen de dames uit Dirkshorn de leiding (1—0), welke stand vóór de rust nog tot 2—0 werd opgevoerd. Na de „thee" wist Udi-Wik er nog een puntje bij te voegen, zonder dat Wieringerwaard er in slaagde één oogenblik erg gevaarlijk te worden. De leiding was bij den heer Jn. vis ser in goede handen. Namens het afdeelingsbestuur van het Nederlandsch Handbal Verbond complimenteerde de heer Dietz de Dirkshorner handbalclub met het be haalde kampioenschap en bood een ruiker bloemen aan. De heer Jb. Blaauboer, trainer van Olympia. sloot zich bij deze woorden aan en bood namens Olympia eren- eens een bloemenhulde aan. Olympia I—Carna I 3—2. Olympia kwam direct na den af gooi in den aanval. Overrompelend snel gingen de dames naar voran en even snel werd een doelpunt van uit stekend gehalte geboren (1—0). Even later aanschouwden wij weder om een schitterenden aanval over rechts, die echter, dank zij de doel- verdedigster der gasten, die uitstekend speelde, op niets uitliep. Vrij onverwacht slaagde Carna er in Olympia te verschalken en den stand gelijk t.e maken (1—1). Olympia liet het er echtsr niet bij zitten en wist wederom op fraaie wt<- ze de leiding te hernemen (21). Het spel golfde daarna een tijdlang heen en weer. waarbij Wieringerwaard de fout beging iets te veel terug te trekken en de aanvallen t- individueel te laten; dit werd door Carna dan ook spoedig afgestraft met een fraai schot vanaf de lijn. dat doel trof C3—2). Direc'; daarop schoot Wieringerw. echter pijlsnel naar voren en hernam voor de derde maal de leiding meteen onhoudbaar schot van mej. ^nt Bakker. Na de rust was de spclverhoudi.ig ongeveer gelijk, al was Wicringerwaa.t' wat aanvalstactiek betreft, ds meerde re. Doelpunten werden er echter rrfet meer gemaakt. Het einde bracht dan ook een ver diende overw>nniec voor de dames uit ..Het Slik" d," -door oen stapje dichter bij hc' ngskampioenschap goede handen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1