NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Geen nieuwe bezwarende factoren aan 't Oostfront. Sovjet-aanvallen bij Sebastopol stortten ineen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 18 APRIL 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. Advertentie - tarief Prijs der gewone advertenties in dere Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor dc geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Duiische legerleiding gewapend tegen elke verrassing. Invasie laat niet lang meer op zich wachten. Ondanks alle veranderingen aan het oostelijke front vertoont de al- gcheele oorlogstoestand bij het be gin van de nieuwe week geen nieu we bezwarende factoren. zoo schrijft de militaire correspondent van het D.N.B.. Martin Hallens- lcben. Men kan nauwelijks ver wachten, dat reeds de eerstvolgende dagen die gebeurtenissen zich zul len voordoen, die aan den oorlog een dramatisch hoogtepunt zullen geven. Maar men moet er op grond van de veelomvattende Duitsche voorbereidingen ecnerzUds en op grond van de concentraties bij de Anglo-Amerikanen anderzijds reke ning mee houden, dat de invasie niet lang meer op zich zal laten wachten. In Duitsche militaire kringen is man er vast van overtuigd, dat het ooste lijke front, ondanks de belasting, waar aan het door de Duitsche leiding uit algemeen strategische overwegingen wordt blootgesteld, voldoende zal standhouden tot het signaal gegeven wordt, voor den nieuwen grooten Duit- ochen aanval. Men verheelt daarbij van Duitsche zijde geenszins den ernst van den toestand van de afzonderlijke frontsectoren en men vervalt ook niet in de fout. die de vijand maakte in den tijd van de groote Duitsche successen, n.1. de poging om de gebeurtenissen eenvoudig te bagatelliseeren. Maar men is er in kringen van de Duitsche generaliteit meer dan ooit van overtuigd, dat het bij de tegenwoordige verchijnselen, die de bindende weer stand in het oosten voor de Duitsche positie met zich medebrengt, slechts om uit den tijd voortvloeiende variable waarden gaat., die niet buiten de con trole van de eigen kracht liggen. Op alle verrassingen voorbereid. Uit deze zekerheid van houding der hooge Duitsche militairen kan men te recht de conclusie trekken, dat de Duitschers volgens een zeer bepaald plan tewerk gaan. dat voor het jaar 1944 in de eerste plaats voorziet in het rekening houden met de militaire nood zaken in het westen, waaronder vooral het gewapend zijn tegen elke verras sing met behulp waarvan de vijand toch moet starten, wil hij ten minste een beginsucces behalen. Men zegt hier_ bij nauwelijks te veel, wanneer men verklaart, dat deze zoogenaamde „voor rang'" tegenover het westen automa tisch gekoppeld zit aan het oosten, d.w.z., dat op het moment, waarop de bolsjewisten bepaalde linies bereikt zullen hebben, maatregelen tegen het oosten merkbaar zullen worden. Dat. overigens alle afzonderlijke verschijn selen van dezen oorlog, waaronder ook de gebeurtenissen die zich op het oogenblik in den zuidwestelijke drie hoek van de Krim afspelen, pas dan in haar juiste proporties gezien kunnen worden, wanneer men deze bekijkt m het geheele kader van den oorlog, is onlangs opnieuw bewezen door een ge beurtenis. die nauwelijks onderschat kan worden: n.1. door de Zaterdag te Tokio gehouden vergadering van de technische commissie van de mogend heden, aangesloten bij het driemogend- hedenpact, waarvan het militaire ka rakter uit het gemeenschappelijk ge publiceerde communiqué duidelijk Ls gebleken. De huidige oorlog is geen onderneming, die militair in een Euro- peesch en in een daarvan gescheiden Oost-Aziatisch conflict verdeeld kan worden. Het is een ondeelbare de ge heele wereld omvattende oorlog. De Duitsch-Japansche plannen zijn hier mede in overeenstemming. En hierdoor wordt voor diengene, wiens blik op het oogenblik star gericht is op den Euro- peeschen oorlog en op de terrein winsten der bolsjewisten, misschien be grijpelijk, waarom de Duitsche leiding den blik naar het westen richt en daai- bij tijdelijk in het oosten prijsgeeft. Zaterdag werd te Tokio een bijeen komst gehouden van de technische commissie der landen van het driemo- gendhedenpact. Er hadden beraadsla gingen plaats over verschillende maat regelen met betrekking tot den ge meenschappelijk gevoerden oorlog van Japan, Duitschland en Italië, alsmede van de andere verbonden mogendheden tegen Amerika en Engeland. De aanhouder wint. Duizenden jonge arbeiders koesteren geen anderen wensch dan hun vak zoo goed mogelijk te leeren, opdat zij later een behoorlijk stuk brood kunnen ver dienen. Honderdèn zijn er echter, die voelen, dat ze tot iets meer in staat zijn dan tot behoorlijk vakmanschap alleen, dat ze, mits na een goede opleiding, later ook wel een meer leidende posi tie zouden kunnen innemen. Dat zijn de jongelui, die na hun dagtaak nog weer naar de studieboeken grijpen en zwoegen en ploeteren om vooruit te komen. Al te vaak echter is het tijd- of geldgebrek sterker dan de goede wil. Voor hen nu werd indertijd het Langemarck-Studium opgericht. Ieder, die bewijzen kan, dat hij voor een ver dere studie geschikt is, wat zijn aanleg zoowel als wat zijn persoonlijkheid be treft, kan door deze instelling een kos- telooze opleiding voor het begeerde ver krijgen. Zoowel in de beroepskeuze als in de plaats, waar men zijn beroep later wil uitoefenen, blijft men volko men vrij. Ook de studiekosten enz. be hoeven niet te worden terugbetaald. Elke flinke jonge kerel, die de lagere school geheel heeft doorloopen en zijn kans eens wil probeeren, kak zich aan melden bij het Langemarck-Studium, Lange Vijverberg 8. Den Haag. In een z.g. schiftingskamp krijgt hij dan de gelegenheid zijn geschiktheid te be wijzen. Verduister v. 20.45-6.30 u. 19 April. Zon op 6.35 u.. onder 20.45 u. Maan op 5.37 u., onder 16.07 u. 20 April. Zon op 6.32 u.. onder 20.47 u. Maan op 6.03 u., onder 17.30 w. Gouwleider Wagner t- Te München is de eerste gouwleider van den gouw München-Oberbayern, Adolf Wagner, na een langdurige ziekte overleden. Wagner, die in 1890 geboren werd, eloot zich in 1923 aan bij de N.S.D.A-P. en bekleedde tal van belangrijke func ties in de partij. Maandag heeft de Fiihrer met den Reichsleiter. rijksministers, gouwleiders en generaals der weermacht deelgeno men aan de rouwplechtigheid voor den overledene en dezen het gouden kruis met eikenloof der Duitsche orde ver leend. Vervolgens sprak dr. Göbbeis esn herdenkingsrede. Regeering-Badoglio afgetreden? Naar aan den Britschen berichten dienst uit Napels wordt gemeld, zou Badoglio Maandagochtend aan ex-ko ning Victor Emanuel het ontslag van zijn kabinet hebben aangeboden. Hoe wel dit nog niet officieel bevestigd is, zoo wordt in het bericht gezegd, heeft Victor Emanuel Badoglio belast met de vorming van een nieuwe regeering. Konging Victor Emanuel zou het ontslag van het kabinet Badoglio heb ben aanvaard en Badoglio verzocht hebben een nieuw ministerie te vor men. op breede basis en rekening hou dend met de door alle partijen naar voren gebrachte wenschen. Naar het bericht verder zegt, maken communisten en socialisten, die zich vereenigd als de sterkste combinatie beschouwen, aanspraak op een der be langrijkste ministeries van het nieuwe kabinet, waarvoor het ministerie van binnenlandsche zaken in aanmerking komt. Communistische benden in Montenegro. In noordelijk en zuidelijk Montenegro zijn Duitsche troepen tezamen met for maties der nationale zelfverdediging in succesvolle gevechten gewikkeld met de communistische benden, die door het vernielen van bruggen en het aan leggen van wegversperringen aan hun vernietiging probeeren te ontkomen. Ondanks het ongunstige weer, worden de krijgsverrichtingen volgens de plan nen voortgezet. Kenmerkend voor de houding der bandieten h, dat zij de bij hen aanwe zige Italianen van Badoglio bij de vlucht eenvoudig in den steek laten, of hen op gevaarlijke plaatsen opstellen om verwoestingen aan te richten. Der halve zijn 'de verliezen der aanhangers van Badoglio aan dooden en gevange nen zeer hoog. Bty onzm Vrijwilligers. Niettegenstaande dagelljksch stormloopen der Sovjet-troepen houden onze mannen de spoorlijn Vf PK Hoppe/O/H/P m KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Neder land. Personen tusscben 19 en 30 jaar, die aanmeldlngsplichtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zicb eveneens aanmelden en worden gedurende bun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan leder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zUn geschiktheid voor de officiersopleiding beeft bewezen Zijn schoolopleiding is Diet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Even eens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25: Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengeloscbe straat 30; en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 19 April 9—12.00 uur, Groningen, Heere-straat 46; 15—18.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat; 20 April 9—14.00 uur,Amsterdam, Dam 4; 21 April 9—14.00 uur, Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245; 22April 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol. Dur chgangslager, Leusderweg. Schoenreparaties. In antwoord op een desbetreffende vraag werd van bevoegde zijde mede gedeeld, dat een schoenhersteller on juist handelt, indien hij reparaties wei gert op grond van het feit, dat hij nog niet volgens de nieuwe regeling wordt bevoorraad. Hij ontvangt n.1. nu leer volgens de oude regeling en wel op basis van zijn vroeger verbruik. Wel is voorgeschreven, dat de schoenher stellers in de eerste plaats het in hun bezit zijnde reparatiewerk dienen af te leveren. Voorts mogen sinds 1 Maart j.1. slechts reparaties worden aange nomen van degenen, die als klant zijn ingeschreven. Het is dus zeker niet juist, dat, tot in Mei de bevoorrading volgens de nieu we regeling plaats vindt, het in reparatie geven van schoenen niet mogelijk zou zijn. Klachten hierover kunnen schrif telijk, b.v. per briefkaart, worden in gediend bij de vakgroep schoenherstel- lersambacht. Laan van Meerdervoort 848. 's-Gravenhage. Men dient dan duidelijk te vermelden naam, adres en inschrijvingsnummer, alsmede den naam en het adres van den schoenher steller. TEGEN EEN VOLTREFFER KAN MEN ZICH NIET BESCHERMEN. TEGEN SCHERVEN KAN MEN ECHTER DEK KING ZOEKEN. DAAROM: ZOEK DEK KING BIJ LUCHTALARM. Nog steeds harde strijd in de ruïnes van Tarnopol. Bolsjewisten op meerdere plaatsen teruggeworpen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiHRER, 17 April. - Htt op perbevel van de weermacht maakt bekend: In het strijdgebied van Sebasto pol zgn vijandelijke aanvallen voor onze nieuwe stellingen ineengc stort. Aan den benedenloop van den Dnjestr zijn nieuwe pogingen van de bolsjewieken hun bruggc- hoofden uit te breiden en op nog andere plekken op den westelijken oever van de rivier voet te vatten, mislukt. Ten noorden en noordwes ten van Jassy werden sterke, door pantserwagens ondersteunde vijan delijke aanvallen, afgeslagen. In het gebied Delatyn-Stanislau zijn Hongaarsche formaties met bolsjewistische strijdkrachten in gevecht gewikkeld. Duitsche troepen hebben ten oosten van Stanislau de zich hardnekkig werende Sov jets ten zuiden van den Dnjestr ver der teruggeworpen. Vijandelijke te genaanvallen werden afgeslagen. In den Strypa-sector ruimden for maties van het leger en van de De buitenlandsche diplomaten in Engeland. Naar de Britsche berichtendienst meldt, mogen buitenlandsche diplo maten en koeriers Engeland van Maandag te middernacht af niet meer verlaten; bun „diplomatcnbagagc" is onderworpen aan de censuur. Van dezen „in verband met het. tweede front" getroffen maatregel beeft het ministerie van buitenlandsche zaken Maandagavond mededceling gedaan. Naar verluidt, geldt een uitzondering alleen voor dc diplomaten van de Ver. Staten, de Sovjet-Unie en de Britsche dominions behalve Eire. Nieuws in 't kort. Twee kinderen bü brand omgekomen. Vorige week ontstond brand in een schuur aan de Twijgstraat, te Eindhoven Twee kinderen van de familie Van der Water, resp. twee en drie jaar oud, wel ke aldaar speelden, Hepen hierbij dusda nige verwondingen op, dat zij aan de ge volgen daarvan zijn overleden. Doodelfjk ongeval op Staatsmijn Hen drik. Zondagnacht is de 21-jarige hulp- houwer G. W. Bierstekers uit Brunssum in de ondergrondsche werken van staats mijn Hendrik onder afvallend gesteente geraakt. Hij werd vrijwel onmiddellijk ge dood. Ratten op den electrisclicn stoel. Een boer in Sleeswijk—Holstein, die door rat ten werd geplaagd, kwam op het goede idee. bij den uitgang van het rattonhol een draad aan te brengen, die onder electrischen stroom werd gezet. In kor ten tijd kon hij aldus 80 ratten naar de andere wereld helpen. Waflen-SS een vijandelijk brugge- hoofd uit den weg en sloegen aan vallen der bolsjewisten af. Bij Tarnopol drongen onze troepen in harde gevechten van het westen uit de vijandelijke artilleriestellingen bin nen en namen reeds een deel op van de volgens bevel naar het westen uit gebroken dappere bezetting der stad. Andere deelen zijn nog in zware ge vechten gewikkeld met een vijandelijke overmacht. In deze gevechten werden 19 vijandelijke pantserwagens en 31 stukken geschut vernietigd. In den afgeloopen nacht vielen ster ke Duitsche formaties gevechtsvlieg tuigen spoorwegdoelen in de noordelij ke Oekraine aan. Ten zuidwesten van Kowel werden de bolsjewieken on danks moeilijke terreinomstandigheden verder teruggeworpen. Ten zuiden van de Berezina. ten oosten van Ostrof en ten zuiden van Pleskau stortten plaat selijke aanvallen van den vijand ineen. Aan het landingshoofd van Nettuno werden plaatselijke vijandelijke aan vallen afgeslagen. Van het zuidelijke Italiaansche front wordt slechts mel ding s^aaakt van activiteit van ver- kennings- en stoottroepen. Een sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft in den afge loopen nacht met goede uitwerking het vijandelijke eilandsteunpunt Lissa voor de kust van Dalmatië aangevallen. Formaties van vijandelijke bommen werpers ondernamen op 16 April en in den afgeloopen nacht terx-euraanval- len op de steden Belgrado. Boedapest en Kroonstad. Vooral in woonwijken ontstonden schade en verliezen onder de bevolking. Door Duitsche en Roe- meensche jagers alsmede door lucht doelartillerie werden 17 vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. Roemeensch legerbericht. Het Roemeensche legerbericht van Maandag luidt; Op de Krim hebben Duitsche en Roemeensche troepen den opmarseh van den vijand in het zuidwesten van het schiereiland gestuit en hem zware verliezen aan tanks en vliegtuigen toe gebracht. Aan den benedenloop van den Dnjestr en in het gebied van Orhei hebben onze troepen, die zich met doeltreffende ondersteuning van de luchtmacht verbitterd verweren, ver scheidene bolsjewistische penertratie- pogingen verijdeld. In het gebied ten noordwesten van Jassy heeft de vijand bij plaatselijke aanvallen bloedige ver liezen geleden. Hier en meer ten wes ten werden in den loop der gevechten op 10 en 11 April 13 Sovjetpantserwa gens, 42 pantserafweerkanonnen nog een andere batterij vernietigd en bovendien talrijke wapens, pantser- brekende munitie en ander materiaal buitgemaakt. Aan de rest van het front geen be langrijke gevcchtsactie. In den loop van den dag heeft de Engelsch-Amerjkaan- sche luchtmacht terreuraanvallen dernomen op de steden Turnu-Severin en Brasof (Kroonstad), waarbij zij in woonwijken schade en verliezen onder de burgerbevolking veroorzaakte. Tentoonstelling N.A.F. te Haarlem. HAARLEM, 17 April. „Het Neder- landsche Arbeidsfront" streeft er naar, een eenheid te vormen van hen, die in de Nederlandsche volksgemeenschap staan, onverschillig op weltce plaats. Het vele, dat in korten tijd sedert de oprichting van het N.A.F. reeds be reikt is. geeft ons de zekerheid, dat wij, niettegenstaande wij onder moei lijke omstandigheden moeten werken, op den goeden weg zijn". Met deze woorden opende Zaterdagmiddag de provinciaal leider van het N.A.F. voor Noord-Holland, de heer Piersma, de belangwekkende tentoonstelling van t Ned. Arbeidsfront, welke tot en met 23 April in het Frans Hals-museum te Haarlem wordt gehouden. Verwijzende naar hetgeen op de tentoonstelling is te zien over het vele. dat het N.A.F. reeds heeft bereikt, zei- de de heer Piersma, dat er reeds 7000 sociale voormannen in de bedrijven staan. „Vreugde en Arbeid" organi seerde niet minder aan 1100 voorstel lingen en 5 huisvlijttentoonstellingen. Ruim 160.000 personen namen aan de zwemcursussen deel, in de vacantie- oorden werden 150.000 overnachtingen geteld en de bedrijfsvergaderingen werden door 280.000 bezoekers bijge woond. Dit alles toont, dat het Ar beidsfront op den goeden weg is. Op de tentoonstelling, welke hierna door de genoodigden in oogenschouw werd genomen, krijgt de bezoeker eerst een inzicht in de algemeene or ganisatie van het Arbeidsfront, speci aal ten aanzien van de verschillende arbeidsgebieden en arbeidsgroepen voor onderscheidene takken van bedrijven, welke groepen zich bezig houden met de sociale problemen voor ieder beroep afzonderlijk. Interessant is de afdee- ling, waar men kennis maakt met de vraagstukken, waarvoor sociale voor mannen in diverse bedrijven geplaatst zijn. Foto's geven een inzicht in de taak der sociale bedrijfteverzorgsters. Een ander hoekje van de tentoonstel ling toont, hoe een werkplaats wél, en hoe zij niét ingericht behoort te zijn. Voorts zijn er fraaie foto's van de vormingsoorden, waar de sociale voor mannen voor hun taak worden voorbe reid. Belangrijk is ook de afdeelinj arbeidsontspanning, welke het moge lijk maakt, dat werkers die zulks noo- dig hebben, kunnen genieten van eer vacantie in een rustige omgeving, om weer geheel op krachten te komen. Ook wordt aangetoond van hoeveel be lang een juiste beroepskeuze een goede vakopleiding en een gepast? i ntspan- ning voor de jeugd zijn. Verder wordt aandacht gevraagd voor de Nederland sche werkers in het buitenland, wier verzorging dank zij de bemoeiingen van het Arbeidsfront geïntensiveerd is. Natuurlijk ontbreekt ook „Vreugde en Arbeid"' niet op deze tentoonstel ling. De tentoonstelling, die met veel zorg door den heer Corduwener is ingericht, is dagelijks van 12 tot 20 uur te bezich tigen. Aflevering van batterijen. De directeur van het Bureau voor de Metaalverwerkende Industrie mach tigt fabrikanten van en handelaren in batterijen om in de twaalfde periode, van 16 April tot en met 31 Juli 1944, batterijen af te leveren op grond van de door zijn bureau afgegeven re- peteerende koopvergunningen HG en HG 3. In verband hiermede kunnen zij, aan wie batterijen zijn toegewezen, zich ter verkrijging hiervan in den loop van genoemde periode wederom tot. hun leverancier wenden. Afleveringen van batterijen, gedaan op grond van koqp- vergunningen, voorzien van het stem pel „Speciale toewijzing", mogen uiet worden herhaald. Amnestie voor onderduikers. In een Zaterdagavond te Maastricht gehouden openbare volksvergadering heeft Max Blokzijl medegedeeld, dat hij den laatsten tijd een drukke correspondentie heeft gevoerd met kringen van z.g.n. onderduikers. Hij had daarbij den indruk- gekregen, dat velen van hen misleid zijn door de omstandigheden en graag uit de ver warring wilden loskomen. Na van de betreffende instanties te dezen aanzien de noodige waar borgen en instemming te hebben ontvangen, kon Max Blokzijl aan deze onderduikers de verzekering geven, dat zij straffeloos zullen kun nen tevugkeeren, onder voorwaarde dat zij bereid zouden zijn zich voor een of ander nuttig en positief doel beschikbaar te stellen. Tien jaar geëischt tegen Westzaanschen moordenaar. In hooger beroep heeft het gerechts hof te Amsterdam den 25-jarigen kan toorbediende te Wormerveer Wichman van den Brink veroordeeld tot 12 jaren gevangenisstraf wegens doodslag, ge pleegd te Westzaan op 10 Mei 1942 op zijn meisje, mej. J, H. Kaat. De Hooge Raad casseerde dit arrest en verwees de zaak naar het Haagsche Hof. Verdachte verklaarde, in drift gehan deld te hebben en dat het niet juist "is, dat hij het meisje op haar verzoek neeft gedood, hetgeen hij wel eens verklaard heeft. Eén der getuigen-deskundigen, dr. G. Janssens uit Vught, verklaarde niet te gelooven in een driftbui van ver dachte, omdat de laatste in het geheel geen driftige natuur heeft. Een andere getuige-deskundige, dr. Posthumus Meyes uit Haarlem, meende wel een handeling in drift te kunnen aannemen. Hij beschouwt verdachte als een psy chopaat met uitgesproken infantiele trekken, zonder echter te lijden aan een verminderde toerekeningsvatbaar heid. Verdachte zeide niet de bedoeling gehad te hebben, zijn meisje te dooder. Het was een onbewuste handeling. De waarnemend advocaat-generaal, mr. van Gilse, wees erop, dat verdachte tot voor kort heeft volgehouden, dat hij het meisje op haar verzoek doodde. Nu beweert hij, dat het in het ge heel niet zijn bedoeling was, zijn meisje te dooden. Deze verklaring heeft op spr. niet veel indruk gemaakt, gezien de deskundige wijze, waarop hij te werk is gegaan. Het conflict, dat met het meisje ontstond, vond wellicht oor zaak in de tegenwerking van de ouders van het meisje met betrekking tot het voorgenomen huwelijk. Daarom dient deze verdachte met eenige consideratie te worden behandeld, al blijft hetgeen hij deed een zeer ernstig feit. Spr. eischte thans 10 jaren gevange nisstraf met aftrek der preventieve hechtenis, door te brengen in een bij zondere gevangenis. Als verdediger trad op mr. W. N. Fel- hoen Kraal uit Wormerveer, die pleitte voor een korte straf met daarna onder toezichtstelling van een psychiater. Het Hof bepaalde de uitspraak op 1 Mei. SCHAGEN. NEDERLANDSCH KAMERKOOR. Zondagmiddag gaf het Ned. Kamerkoor o.l.v. Felix de Nobel een concert in de Ned. Herv. Kerk alhier. Het met veel zorg samengestelde pro gramma vermeldde werken van Da Pa- lestrina, Gallus, Lotti, Mozart, Bach, Pou- lenc en tenslotte arrangementen van De Nobel. Het was een voorrecht voor de mu ziekliefhebbers te Schagen en omstreken dezen fraaien zang te mogen beluisteren. Wat hier gepresteerd werd. grensde aan het volmaakte. De fijnste ptanissimo's, afgewisseld door prachtig aanzwellende forto's, brachten het aanwezige publiek in vervoering. Het is moeilijk te zeggen wat ons meer begeesterde, de glasheldere sopranen in „Ach. Herr, lasz dein lieb Engelein", de dunne tenoren in „Stabat Mater", dan wel de warme alten en „Ecce quomodo moritur" of de orgelende bassen in „Cru cifixlus". Mozarts meesterwerkje „Ave Verum" werd met veel wijding en devotie prach tig vertolkt. Het koor overtrof zichzelf in Poulenc. Het klaar Ingezette, licht golvende „Vi- nca mea electa" van dezen componist culmineerde in een machtig slotaccoord. „Avondgebed" ontroerde door zijn een voud en schoonheid. Met alle waardee ring voor het extra-nummer, hadden wij dit teere gebed liever geheel aan het eind gehoord, om de wijding, die van het ge heele passie-programma uitging, onge rept in ons mee te dragen. Het was een middag van ongekend kunstgenot, waarvoor wij naast den di rigent en diens koor ook de initiatiefne mers gaarne on2en dank brengen. Wij hopen en vertrouwen, dat dit con cert een aansporing moge zijn kunstmin nend Schagen meermalen op dergelijken hoogstaanden zang te vergasten. Ofschoon het kerkgebouw uitstekend bezet was, verdient het Kamerkoor dan zeer zeker een overvolle kerk. RIJKSLANDBOUWWINTERSCHOOL TE SCHAGEN. Bij de op 14 April 1944 gehouden openbare eindles ontvingen o.m. volgende leerlingen een diploma: C. P. Appelman, J. G. de Vries en C. v. Bo- hemen, allen te Slootdorp; K. Blaau- boer en W. Broersen te St. Maartens brug; M. Dekker te Heerhugowaard; J. Gootjes, A. J. Schilder en D. W. Visser, allen te Schagen; G. Meinders- ma te WieringerwerfJ. Nagelhout te Oude Niedorp; W. J. Parlevliet te Wie- ringerwaard: J. G. v. d. Sluijs te St. Maartensbrug; C. J. Witte te Den Burg (Texel); R. Zijm te Eierland (Texel); Alb. Marees en J. Schenk te Barsinger- horn; M. Blankendaal te Harenkarspel J. A. Dieleman te Middenmeer; L. Doppenberg te Julianadorp; J. C. Har- tog te Aartswoud; M. W. Koorn te Wielingen; J. Sijp te Alkmaar; H. de Vries en S. P. de Wit, beiden te 't Zand. Van de eerste naar de tweede klas werden o.m. bevorderd: C. J. Blaauw te Slootdorp; P. Bossen en Jb. Kuiper te Nieuwe-Niedorp; Jb. Th. Broersma te Barsingerhorn; C. C. Harmsen en S. J. Wilms te Anna Paulowna; K. Iwema te Middenmeer; J. Kal verdijk te Oud karspel; C. G Klant te Burgerbrug; K. Kistemaker te Middenmeer; J. M. de Koning te Bergen; O. V. Koorn te Wie- ringen; A. Maters en C. J. v. Yperen te Julianadorp; D. Meindersma te Wie ringerwerf; P. M. Schilder te Callants- oog; Jb. Vijzelaar te Hoogwoud; J. A. de Wit te 't Zand en A. Dirkmaat te Broek op Langendijk. SCHAGEN-NIEUWS. Alc. Victrix II—Schagen I 3-6. In een goed gespeelden wedstrijd heeft Schagen I haar eersten wedstrijd om den Rauch-beker verdiend gewon nen. Vooral vóór de rust was het een aan trekkelijke wedstrijd. Schagen hield het spel toen ook te kort werd gehou- soms zeer fraai, te doelpunten tegen Alcmaria II drie maal. Na de rust daalde het spelpeil. Het tempo was toen veel minder, terwijl hets pel toen ook te kort werd gehou den. Vooral de linksbinnen remde het tempo door den bal te lang bij zich te houden. Toch wist de voorhoede nog twee maal te doelpunten. Van der Ben. Grootes en Peetoom speelden een goeden wedstrijd, terwijl de verdediging zich na een onzeker bf gin goed herstelde. De scheidsrechter leidde streng en correct. Laat uw fakkel branden I- Dezer dagen sprak ik een Jon gen pianist, die eigenlijk kantoor bediende is; ik zou ook kunnen zeggen, dat ik een jongen kantoor bediende sprak, die eigenlijk pia nist is. Het hangt er maar van af hoe men de zaak bekijken wil. Maar één ding stond vast: hij is kantoor bediende met zijn hersens en pianist met zijn hart. Hetgeen beteckent zelfs de diepste levensproblemen zijn, zooals U ziet. in een soort rekenkundige formule samen te vat ten dat hij liever door het leven gaat als pianist dan als kantoor bediende. Wat met mij ook het ge val zijn zou, als ik zijn muzikale begaafdheid bezat. Ik vroeg hem waarom hij de stem van zijn ziel niet volgde en to< vreugde van zichzelf en de mensch- heid zich geheel aan de kunst ging wijden. Hij knikte naar zijn vrouw en maakte een schuivende beweging met duim en wijsvinger. Zijn sala ris, dat hij als kantoorbediende krijgt, kan hij niet missen. Ging hij geheel in de kunst, dan kon het weieens gebeuren, dat hij een poosje zou moeten honger lijden. Ik werd kwaad op den man. dien ik drie minuten tevoren nog lief gehad had. terwille van zijn prach tig spel, dat ontroerde. Ziehier, dacht ik bij mijzelf, weer iemand, die het beste van z0n wezen verkoopt voor wat gemak en geld. Honger dan een beetje! Dat is niet zoo kwaad. Ook in den strijd en den honger schuilen kunstzin nige elementen. De besten onzer hebben gehongerd en hongeren nóg. Mensch, durf te leven' Laat Uw fakkel branden! OVIDIUS. Schagen II—DTS n 11—2. De Schager-reserves traden aan voor een Gouden Kruis-wedstrijd. Zooals de uitslag reeds laat zien. werd DTS II geheel overspeeld. Vrij veel publiek woonde den wedstrijd bij. waarin door Schagen soms heel aardig voetbal ge demonstreerd werd. Vooral de rechts buiten viel op door zijn keurige voor zetten en onberispelijk genomen hoek schoppen. DE HEKS IN DE BOSCHHUT. Donderdagavond gaf de Schager zang klasse van den heer Krijgsman een uit voering in Theater Royal. Opgevoerd werd: „De Heks In de Boschhut". De heer Krijgsman riep allen een har telijk welkom toe en riep de clementie in van het publiek. Men had n.1. met vele moeilijkheden te kampen gehad, eer men tot de definitieve opvoering dezer kinderoperette had kunnen overgaan. Eenige weken vóór de opvoering was men genoodzaakt van regisseur te verande ren, terwijl ook het orkest gereorgani seerd moest worden. Maar toch werd het een zeer goede uit voering. Ofschoon hel samenspel in het orkest wel eens wat te wenschen over liet, werd er een goed geheel verkregen. Er werd door de kinderen goed gezon gen en de heer Keijzer, die ziet*- regie belast had, had eer van zijn wenk. Het spel der kinderen was vaak btjzon- der aardig. De aankleeding was uitstekend ver zorgd en maakte deze mooie kinderope rette tot een kleurig geheel. De talrijke bezoekers de zaal was ge heel uitverkocht hebben dan ook ge noten van deze goed verzorgde opvoe ring. Hinderlijk was het traditioneele te laat komen van de bezoekers. Tijdens het spel kwamen nog ouders met kinderen binnen. Dat dit storend was voor de spe lenden en de overige bezoekers, valt te begrijpen. Voortaan op tijd de deuren dicht! De heer Krijgsman kan met genoegen terugzien op deze uitstekend geslaagde opvoering. Gaarne wenschen wij hem nog vele dergelijke successen toe. EXAMENS TYPOGRAFIE. De examens voor de typografie wl- len dit jaar voor geheel Noord-Holland gecentraliseerd plaats hebben op 22 en 29 April in de Amsterdamsche Grafi sche School. Tot examinator is o.a. be noemd de heer W. Harsevoorl te Alk maar. Moordscharwoude. Kerk-concert, Zondagavond werd 1r de Ned. Herv. Kerk een muzikale dienst gehouden, waaraan medewerking ver leend werd door Trude Westerouwen van Meeteren, sopraan, Jan Keessen, viool en Memdert Boekei, orgel. De belangstelling voor dit concert was niet onbevredigend, al had er meer pu bliek kunnen zijn. Met groote aandacht werden de verschillende nummers aan gehoord. Meindert Boekei opende het programma met Toccata en fuga d-moU van J. s. Bach, waarna de solo-cantate „Singet dem Herrn" van D. Buxtehude door de zangeres, begeleid door viool en orgel, werd gezongen. Na Ciaccona van Tomaso Vitali voor viool en orgel, volg de de aria uit cantate nr. 57 „Selig üt der Mann" van J. s. Bach, uitgevoerd door sopraan, viool en orgel. Ds. W. A. Nell hield hierna een korte rede over het onderwerp: „Honderd vra gen en één antwoord", waarbij hij er de aandacht op vestigde, dat het eenig mo gelijke antwoord op alle vragen over het waarom, hoe en waartoe, gezocht wordt In de kerken. Het tweede gedeelte van het conoert begon met een orgelsolo, „Benedlctus" van Max Reger, waarna de zangeres met orgelbegeleiding een tweetal Fransche liederen zong. Jan Keessen en Meindert Boekel speelden vervolgens een aria van Respighi. Mevr. Westerouwen van Meete ren zong hierna nog twee geestelijke lie deren op teksten van Jan Luyken. Een improvisatie op het orgel besloot dit goedgeslaagde concert. Ds. Nell dankte de medewerkenden voor hetgeen zij de zen avond gepresteerd hadden en wekte alle aanwezigen op het hunne ertoe bij te dragen, dat in het vervolg meer van deze concerten kunnen worden gegeven. Politie. Gevonden een grijze wollen heerenhandschoen: twee grijs gespikkelde wollen heerenwanten. Inlichtingen bij den heer- Van der Mars. Warmenhaizen. Tooneehiitvoering V.Q.P. zondag avond JJ, werd door de tooneelvereeni- ging V.O.P. de tweede uitvoering gegeven van het. blijspel ,,'n Wespennest", fn de zaal van den heer Slikker. Evenals 2den Paaschdag was de zaal wederom uitver kocht en de vereenlging mocht weer een mooi succes boeken. St. Panera*. Concert. A.s. Donderdag zal in «de Ned. Herv. Kerk alhier een concert worden gegeven door de Gem. Zangv. Zanglust onder leiding van Corn Jon ker. Medewerking verleenen dc baa Lourens Bogtman en het Alkm. Dub- belmannenkwartet Zang en Vriend schap,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1