NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Dag der invasie zou aanstaande zijn. Engeland sluit zijn grenzen voor diplomaten. Sovjet-aanvallen bij Sebastopol mislukt. Uitgave t Dagblad voor Noord-HoUand N.Y. Alkmaar - Voordam G 9. Bureau der Schagcr editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOKN8DAG 19 APRIL 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 91, 2 pagina's. Advertantle-tarlef Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ot. per m.m. BIJ oontract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gehecle oplage op aanvrage. Dew Courant verschijnt dagelijks. Sierk invasie-leger staaf gereed om ie beginnen. Nervositeit in Engeland tot een climax gestegen I Men kan den laatsten tltd geen krant ter hand nemen, waarin niet minstens één artikel voorkomt, dat het thema „invasie" behandelt, aldus de Berlynsclie A.N.P.-correspondent. Dit geldt niet alleen voor de Dnit- sche pers, doch evenzeer voor de Engelsche en Amerikaansche bladen en wel in nog sterkere mate. In een bekend Engelsch tijdschrift werd dezer dagen in een artikel van slechts enkele kolommen niet minder dan 132 maal het woord In vasie gebruikt. Het is het woord, dat op hef oogenblik alle militaire, zoowel als politieke verhandelingen bcheerscht en met recht kan men dan ook van een invasie-koorts spreken. Nog zijn er sceptici, ook hier in Duitóchland. die een invasie der Engel- schen en Amerikanen in Europa niet althans voorloopig niet, verwachten, doch hun aantal wordt steeds geringer In de hoogste Duitsche militaire krin gen schijnt men evenwel grootscheep- «che militaire operaties der geallieer den binnen niet al te langen tijd waar schijnlijk te achten, waarop o.a. het feit wijst, dat de aandacht in versterkte mate op West-Europa geconcentreerd wordt. In officieele Duitsche uitlatin gen wordt onomwonden gesproken van te verwachten militaire operaties in het Westen. Sterk invasie-leger. In Engeland, van waaruit de sprong naar het continent moet worden ge waagd, is. een geweldig invasie-appa raat opgebouwd. Een sterk invasie leger, waarvan de manschappen een speciaal onderschejdingsteeken dragen, staat gereed om de grootste militaire operatie in de geschiedenis, die over den afloop van den oorlog moet beslis sen, te beginnen. Een groot aantal spe ciale landingsvaartuigen ligt klaar om op een gegeven sein deze troepen naar het Europeesche vasteland over te bren gen en in jarenlangen arbeid is het materiaal opgestapeld, dat de landing moet vergemakkelijken. Het is onder meer bekend, dat een groot aantal me talen landingsmatten is vervaardigd om het uitladen van materiaal op het vlakke strand een vlot verloop te. doen hebben. Daarbij zullen ongetwijfeld nog volkomen nieuwe wapens in den sfri.id worden geworpen. De Amerikanen heb ben voor de invasie een vliegenden vlammenwerper geconstrueerd, een vliegtuig, dat een met een zeer brand bare vloeistof gevulde tank uitwerpt waardoor over een groote oppervlakte alles in vlammen opgaat. Terwijl over de waarschijnlijkheid van komende geallieerde operaties wei nig twijfel bestaat, moet. men in het duister tasten omtrent het tijdstip en de plaats, waar zij verwacht kunnen worden., tot op zekere hoogte zelfs om trent de wijze, waarop de geallieerden te werk zullen gaan. Dag „D" aanstaande? De nervositeit, die in het geallieerde kamp heerscht en die de laatste dagen tot een climax is gestegen, doel ver moeden, dat de „Dag D" aanstaande is De weersomstandigheden zijn voor een landingsoperatie gunstiger dan over eenigen tijd waarschijnlijk het geval zal zijn. Hoewel voor het openen van een of fensief in het westen door de geallieer den alleen een frontale aanval op de Duitsche „Atlantikwall" in aanmerking schijnt te komen en het element der Nieuwe terreuraanval op Belgrado. BERLIJN, 18 April. - Tn de middag uren van den 17en April hebben An- glo-Amerikaansche bommenwerpers een nieuwen zwaren terreuraanval on dernomen op de stad Belgrado. De in acht tien golven aanvallende viermo torige vliegtuigen wierpen in de eerste plaats op de dichtbevolkte woonwijken hun bommen. Talrijke huizen werden getroffen, de bewoners onder de puin- hoopen begraven. Het krachtige af- weervuur der Duitsche luchtdoelartil lerie sloeg de formaties bommenwer pers uiteen en bracht eenige der vier motorige bommenwerpers ten val Het gebruik van fosforblikken, die ver scheidene uitgebreide branden veroor zaakten, leverde de bevolking van Bel grado het ondubbelzinnige bewijs van de terroristische bedoelingen der An- glo-Amerikanen. Ongeveer een uur later viel een zwakkere formatie vier motorige bommenwerpers opnieuw de stad aan. Wacht U voor roddelpraatjes. Het stafkwartier van de „Landwacht Nederland" meldt: Het behoeft geen verwondering te wekken, dat reeds thans van bepaalde zijde getracht wordt het werk van de Landwacht in een kwaad daglicht te stellen door het verspreiden van aller lei gei uchten i n roddelpraatjes, die kant noch wal raken. Het goedwillende deel der bevolking moet ernstig worden gewaarschuwd tegen dergelijke practijken. Immers, de taak van de Landwacht is een ieder genoegzaam bekend en bestaat uit een bestrijding van de onderwereld, de uitroeiing van den clandestienen han del en het beschermen van leven en goed van iederen Nederlander, die het eerlijk met zijn volk meent. Laat u niet verleiden door gehoor te geven aan afbrekende kritiek, waar van de opzet zeer duidelijk is. Werkt mede aan de bestrijding van wantoe standen en onthoudt u van iedere vij andelijke daad. Mocht u aangehouden worden, voldoe dan aan de bevelen. Twijfelt u er aan met leden van de Landwacht te doen te hebben (herkenbaar aan een rooden band met het opschrift „Landwacht Nederland" om den linkerarm en <jp het bezit van een legitimatie) melai. dit dan oogenblikkelijk aan de dichtst bijzijnde Landwachtinstantie of post van de Nederlandsche politie. Mede met uw hulp zal de Landwacht p-'n slaven haar taak <n het belang van ons geheele volk te vervullen. verrassing geen overwegende rol zal kunnen spelen, temeer omdat de lucht- verkénning den Duitschers alle voorbe reidingen aan gene zijde van het Ka naal moet verraden, blijven de' punten, waarop de landing zich zal concentree- r»n, een onzekere factor en daar ieder uur bij een dergelijke operatie winst beteekent, is aan te nemen, dat bij de landing een zoo groot mogelijk gebruik zal worden gemaakt van de nachtelijke duisternis en van den in dit jaargetijde vaak boven het zeegebied hangenden nevel. Er zijn evenwel nog andere aanwijzin. gen, dat de geallieerden spoedig den grooten stap zullen wagen. Als zooda nig kunnen, hoewel dit niet noodzake lijk het gevdl behoeft te zijn, de in den laatsten tijd aanzienlijk In omvang toegenomen Anglo-Amerlkaanscne luchtaanvallen op belangrijke conti nentale spoorwegverbindingen, niet al leen in west-Europa, doch ook verder in het achterland, gelden, alsmede de aanvallen op Duitsche vliegvelden. Ook de opvallende inactiviteit der Britsche luchtmacht, die den laatsten tijd weinig nachtelijke bombardementen heeft uit gevoerd, kan haar oorzaak vinden in den wensch, deze voor de komende operaties te sparen. Diplomaten onder censuur. Een feit, dat wel het sterkst erop wijst, dat de invasie op handen is, is het met ingang van gisteren afgekon digde verbod der Britsche regeering aan alle diplomatieke vertegenwoordi gingen ln Engeland, met uitzondering van de Amerikaansche en Sovjet-Rus sische en die der dominions, niet voor de Engelsche censuur controleerbare mededeelingen aan haar regeeringen te doen. De leden der diplomatieke vertegenwoordigingen, waaronder ook die der vereenigde naties, mogen het Britsche eiland niet verlaten. Het is nauwelijks aan te nemen, dat de Brit sche regeering tot een dergelijken vèr- strekkenden maatregel, die gemotiveerd wordt met de noodzakelijkheid, het uit- iekken van gegevens omtrent komende militaire operaties te voorkomen, zou zijn overgegaan, indien niet werkelijk spoedig een grootscheepsche militaire actie te verwachten ware. Bij onze Vrijwilliger*, ten aanval tf-pentiargrenadtar* (rekken met hun wapent PK Adendorf/O/H/P m KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, kan zich aanmelden, tenelndo gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-wachtbataillon ln Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Neder land. Personen tusscben 19 en 30 jaar, die aanmeldingspllchtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier In de Waffen-SS kan leder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot óe verzorging van familieleden, 4uur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Even eens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25: Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengelosche straat 30; en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 20 April 9—14.00 uur, Amsterdam, Dam 4; 21 April 9—14.00 uur. Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245; 22April 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol. Dur chgangslager, Lensderweg. Generaal Dittmar Odessa werd op het juiste oogenblik prijsgegeven. 62 dooden in Den Haag. Van den Anglo-Amerlkaanschen luchtaanval op Dinsdag 11 April op een stadsdeel van Den Haag. waar zich tal rijke Nederlandsche dienstgebouwen bevinden, is het aantal dooden geste gen tot 62. waarvan 26 vrouwen, ln ziekenhuizen bevinden zich nog 23 zwaar gewonden. „De scholen een bolwerk der reactie". Op Donderdag 20 April houdt Max Blokzijl om 18.45 uur via Hilversum 1 zijn radiopraatje, ditmaal getiteld: „De scholen een bolwerk der reactie". Duitsche strategie viert hoogtij. De militaire commentator van den Groot-Duitschen Omroep, luitenant- generaal Dittmar, heeft Dinsdag avond gesproken over den toestand aan het Oostelijk front. Tegenover Sebastopol heeft de ge heele overige Krim slechts de rol van een voorterrein, dat zijn werk heeft gedaan, nu de verdediging van de buitcnstellingen de bolsje wisten gedwongen heeft tot het ge bruik van sterke strijdkrachten en hun bij hun talrijke aanvallen aan zienlijke verliezen zijn toegebracht. - De vraag, of en hoe lang Sebastopol gehouden moet worden, kan niet an ders beantwoord worden dan volgens uitsluitend strategische noodzakelijk en mogelijkheden. Geen versterkte plaats heeft op zich zelf een waarde, die zoo hoog mag worden aangeslagen, dat haar handhaving zonde/ of zelfs in strijd met bepaalde operatieve nood zaken gerechtvaardigd zou zijn. Aan het in acht nemen van dit stra tegische principe mag men voor een aanzienlijk deel toeschrijven, da* bet gelukt is den nog korten tijd geleden gespannen en moeilijken toestand in het mondingsgebied van den Dnjestr tot een oplossing te brengen. Zou het den bolsjewisten gelukken de distancieeringsbewegingen aan den benedenloop van den Dnjestr. waar de diep in bet land binnendringende Washington en Moskou vooraf geraadpleegd. Formeele protesten verwacht. Zooals we gisteren reeds in het kort mededeelden, heeft de Britsche regeering een verbod uitgevaardigd, waarbij den diplomatieken vertegen woordigers van andere landen, be halve van Amerika, de Sovjet-Unie en de Dominions, verboden wordt, Engeland te verlaten. Tegelijkertijd is hun correspondentie aan dc cen suur onderworpen. Tot dit laatste behooren ook de binnenkomende post en telegram men. Reuter merkte gisteren naar aanlei ding van dezen maatregel reeds op, dat door deze onverwachte beslissing Engeland aan den vooravond der inva sie min of meer volledig van de buiten wereld is afgesneden en ter verduide lijking herinnert dit persbureau er aan, dat in de afgeloopen maand het post verkeer naar Spanje, Portugal. Zwit serland, Gibraltar. Noord-Afrika en andere landen is stopgezet. Engeland zoo schrijft Reuter verder is thans één groot militair garnizoen, dat door de censuur en de veiligheidspolitie ge barricadeerd- is. Zelfs particuliere brie ven van het eene deel van Engeland naar het andere worden gecensureerd! Niet enthousiast! De censuur op de diplomatieke Dost. is bij de buitenlandsche missies in Lon den niet vreugdevol ontvangen en al gemeen vraagt men zich af, hoe de betrokken neutrale landen zullen rea- geeren op dezen maatregel, die in te genspraak is met alle diplomatieke gebruiken. In Londen zelf verwacht men weliswaar formeele protesten van eenige neutrale landen, doch men is er van overtuigd, dat geen feitelijke vergeldingsmaatregelen genomen zul len worden. Reeds werd vernomen, dat Zweden stappen zal ondernemen, doch officieel is dit nog niet bevestigd. In ^le Wilhelmstrasze. In de Wilhelmstrasze merkte men Dinsdag op, dat het optreden der En- gelschen in overeenstemming met de Ver. Staten en de Sovjet-Unie niet al leen tegen de neutralen, doch zelfs ce- gen de eigen bondgenooten gericht is De nadruk wordt gelegd op het ook in Londen niet ontkende feit. dat het gaat om een maatregel, die volkomen met het volkenrecht in strijd Is. Wan neer achter deze aankondiging van de invasie iets meer zit dan een voor bin- nenlandsch gebruik bestemde propa ganda, dan zou men dit, naar in de Wilhelmstrasze verklaard werd, zeer toejuichen, daar van Duitsche zijde al les voor den strijd gereed is en de in de betreffende sectoren staande Duit sche troepen erop gebrand zijn einde lijk met diegenen af te rekenen, die tot dusver voor het grootste deel tegen vrouwen en kinderen in het achterland met bommen hebben gestreden. Bondgenooten lc cn 2e klasse. De „Auslands Informations Dienst" (A.I.D.) merkt omtrent de door c\e Britsche regeering bevolen isoleering van bet corps diplomatique te Londen o.a. op: H^t is zeker geen toeval, dat deze maatregelen zoo kort volgen op de ver klaringen van Huil en de verschillen de Anglo-Amerikaansche nota's aan de neutralen, waarbij deze' uitgenoodigd worden door het staken van hun han delsverkeer met de spil partij te kie zen voor dc geallieerden. Bovendien wordt naar de meening van den A.I.D. daarmede verondersteld. dat alle te Londen geaccrediteerde neutrale di plomaten spionnen zijn en hun diplo matieke voorrechten misbruiken voor het doorgeven van berichten aan de vijanden van Groot-Brittai>nië. Verder verklaart de A.I.D.dat het Britsche Dominion Eire onder de ge discrimineerde staten voorkomt, waar mede de Britsche regeering van haar kant den wellicht laatsten dunnen band. die den Ierschen vrijstaat met Groot-Brittannië verbond, doorsnijdt.. Ook wordt onderscheid gemaakt, tus- schen de Sovjet-Unie. de Ver. Staten en de overige bondgenooten. welke laat ste aan dezelfde discïimineerlng wor den onderworpen als de neutralen. Daarmede is vastgesteld, dat Groot- Brittannië bondgenooten eerste en tweede klasse heeft. Nieuws in 'I kort. Doodelük ongeluk. Het B-jarlg doch tertje van den landbouwer Lokker, in de nabijheid van Dtrksland woonachtig, is Dinsdagmorgen op weg naar school onder een landbouwwagen. bespannen met twee paarden, geraakt en na eenige uren In het ziekenhuis overleden Doodelijk ongeval in Staatsmijn Hen drik. Zondagnacht is de 21-jarige hulp houwer G. W. Bierstekers uit Brunssum in de ondergrondsche werken van staats mijn Hendrik onder afvallend gesteente geraakt Hij werd vrijwel onmiddellijk ge dood. Grafschennis inet roof. Vermoedelijk ln den nacht van 25 op 26 Maart j.1. is aan den Arnhemscheweg te Apeldoorn 't graf van Samuel Xzaak Bouwman, ove' leden 11 Juli 1939. opgegraven. Van de resten is door de(n) dader(s) het hoofd meegenomen. Aangezien de overledene eenige gouden kiezen had, kan roof het motief voor deze daad zijn geweest. De majoor-korpscommandant te Apeldoorn verzoekt handelaren, tandartsen e.d. drin gend bij de aanbieding van goud. dat mo gelijk van dit misdrijf afkomstig is, of indien zij dit reeds kochten, zich onver wijld met de recherche der Apeldoorn- sche gemeentepolitie in verbinding te stel len. Ruim 1000 pakjes boter en vet gestolen. Dezer dagen is 'n inbraak gepleegd in een pakhuis te Utrecht. Het schijnt, dat. de daders goed op de hoogte waren van het feit, dat in het pakhuis een kost bare voorraad werd bewaard Niet min der dan «20 pakjes margarine en 206 pakjes vet waren er opgeslagen, welke na de inbraak alle bleken te zijn ver dwenen. De politie heeft op het oogen blik nog geen spoor van de daders, Dnjestr-Liman de terugtochtswegen tot slechts enkele overtochtsplaatsen be perkte, vóór te zijn, dan zou het hier zeer wel tot een vernietigenden slag kunnen komen. Deze mogelijkheid bestond zooveel te meer, omdat de tusschen Boeg en Dnjestr liggende belangrijke stad Odes sa met haar talrijke waardevolle in stallaties door bepaalde ontruimings- en vernielingstaken natuurlijk niet zonder invloed op het tempo der dis tancieeringsbewegingen kon zijn. Duitsche strategie zegevierde. De Duitsche leiding heeft kans ge zien Odessa zoo lang te behouden, als met het oog op de ontruiming noodza kelijk was. en zich dan toch den terug weg naar den westelijken oever van den Dnjestr vrij te maken. Er zijn zware gevechten noodig geweest, om dit doel te bereiken, doch het heeft de moeite geloond: het thans reeds aanmerkelijk steviger Duitsche afweer- front aan den Dnjestr is het resultaat van de goede gevechtsprestajies van den troep, doch eveneens van duidelijke en juiste besluiten van de leiding. De verdedigers van Tarnopol en Ko- wel hebben belangrijk medegeholpen het vormen van een nieuw front in Oost-Galicië mogelijk te maken. Ko- wel kon ontzet worden. Het doorbre ken van derl ring rond 'arnopol is een voldongen feit. De beneden-Dnjestr en het gebied rond Tarnopol-Kowel vor men de deelen van het front, waartuo- schen het zuidelijke deel van het Oos telijk front thans weder tot staan is gekomen. Drie Sovjet-operatics. Ongetwijfeld zullen de bolsjewisten allé pogingen aanwenden om een defi nitieve consolidatie door meedoogen- looze voortzetting van hun offensief te verhinderen. Hun eene stootrichting zal Jangs den loop van de Groot-Roemeen- sche rivieren naar het zuiden. dus wederom naar de kust van de Zwarte Zee gaan, de andere uit Oost-Galicië naar het westen en noordwesten ge richt zijn. Daartusschen teekent zich uit het gebied van de noordelijke Mol- dau en van de Boekowina een derde operatie af. die gericht is naar de Kar- pathenpassen. Er zullen krachtige ge meenschappelijke inspanningen van alle verbonden strijdkrachten noodig zijn om opgewassen te zijn tegen den te verwachten massalen stormloop. Doch het schijnt ook zeker, dat de toestand de laatste weken zoodanig is geworden dat hij menige operatieve mogelijkheid voor 'de Duitschers in zich bergt Rust in middensector. In den geheelen middensector heerscht na de bloedige ineenstorting van het bolsjewistische offensief in het gebied van Tsjaussy een rust. die ook den Duitschers ten goede komt Natuurlijk moet in deze gevechtspauze een reactie worden gezien van het con- centreeren der bolsiewistische strijd krachten in het zuiden, die vele groo- lere acties op andere plaatsen uitsluit Ook is het mogelijk dat het den bolsjewisten op hei: oogenblik weinig opportuun lijkt, het ver naar het oosten vooruitspringende bolwerk van Tsjaus sy, Oraja en Wlttebsk krachtiger aan te pakken, dan noodig is om de Duit sche strijdkrachten ie binden. DE TAALTREIN. HILVERSUM, 18 April. De pers dienst van den Nederlandschen omroep meldt: Ingaande Woensdag 19 April zal eiken Woensdagavond van 19.45-20.15 uur over Hilversum I een gesprek worden uitgezonden van eenige forensen, die van de hoofdstad naar hun woonplaats in het Gooi terugkeeren. Het zijn zeker niet alleen de minder ontwikkelden, die vreemde woorden verkeerd gebruiken, maar er zijn over al menschen die graag een vreemd woord kiezen zonder dat zij precies weten wat dit beteekent. Nu zullen prof de Wijs en zijn medereizigers in een luchtig gesprek veel misverstanden uit den weg kunnen ruimen. Wie een luch tig en genoeglijk halfuurtje wil meema- kan, luistere naar deze uitzending: „De taaltrein". Verduister v. 20.45-6.30 u. 19 April Zon op 6.35 u„ onder 20.45 n. Maan op 5.37 u., onder 16.07 u. 20 April. Zon op 6.32 u„ onder 20.47 u. Maan op 6.03 u., onder 17.30 u. UW ZOLDER MOET OPGERUIMD ZIJN. WAT U NIET MISSEN KUNT. PLAATST U AAN DEN KANT, KLEINE DINGEN WORDEN IN KISTEN EN KASTEN GE BORGEN, VERDER ZORGT U VOOR BLUSCHMATERIAAL: ZAND, WATER EN EEN SCHOP OF HARK, Tarnopol na 25 dagen strijd door de Duitsche troepen ontruimd. Nieuwe lerreur-aanvallen op Balkan-sleden. UIT IIET HOOFDKWARTIER VAN DEN FiilIRER, 18 April. Het op perbevel van dc weermacht maakt bekend: In het strijdgebied van Sebastopol zijn pogingen van de Sovjets een de omgeving beheerschend heuvcltcr- rein te veroveren, mislukt. Boven het znldelijke deel van de Krim hebben Duitsche jachtvllegers op 17 April in hevige luchtgevechten 29 Sovjet-Russische vliegtuigen, in hoofdzaak slagvliegers, neergescho ten. Het luchtdoelgeschut haalde bovendien nog 11 toestellen omlaag. Luitenant Lambert vernietigde al leen 12 vijandelijke vliegtuigen. Aan den benedenloop van den Dnjestr en in het gebied van Jassy is dc kracht van de vijandelijke aanvallen gisteren iets verminderd. Een over dc rivier gezette vijande lijke gevechtsgroep werd in de pan gehakt. In het oostelijke deel van de Boeko wina hebben 'de Roemeensche troepen vijandelijke strijdkrachten uiteengesla gen. In het gebied van Delatyn-Stanis- lau en ten oosten van Stanislau heb ben Duitsche en Hongaarsche formaties ^"-dnekkigen vijandelijksn tegenstand jroken en de Sovjets met zware, bloedige verliezen teruggedreven. Strijd in Tarnopol geëindigd. Bij Tarnopol hebben nieuwe deelen van het gafhizoen volgens bevel zich al vechtende een weg gebaand naar de in felle aanvalsgevechten opgedrongen en door de luchtmacht doeltreffend on dersteunde formaties van het leger en van de Waffen-SS. Daarmede heeft de heldhaftige strijd van het garnizoen, onder leiding van den op den dag vóór het uitbreken gesneuvelden en inmid dels door den Führer met het Ridder kruis van het IJzeren Kruis onderschei den generaal-majoor von Neindorff. zijn einde gevonden. In een verbitter den strijd van 25 dager heeft het gar nizoen. ondanks uiterst krachtigen vijandelijken afweer, in opofferend op treden door eskaders transportvlieoars verzorgd, den stormloop van oen meer dan tienvoudige vijandelijke over macht bij het zwaarste artillerievuur en onafgebroken luchtaanvallen stand gehouden en door het binden van vijan delijke strijdkrachten den opbouw van een vast afweerfront mogelijk gemaakt. Pas toen gebrek aan munitie en wa ter den verderen tegenstand onmogelijk maakte, werd het bevel gegeven om uit te breken. In den afgeloopen nacht hebben ster ke Duitsche formaties gevechtsvliegtui gen de spoorwegwerken van Kief met goede uitwerking aangevallen. In de als doel aangegeven gebieden ontstonden verscheidene groote branden en uitge breide verwoestingen. In Italië zijn stoottroepen eener Oost- marksche divisie grenadiers de vijande lijke stellingen binnengedrongen cn hebben talrijke onderkomens opgebla zen. Belgrado gebombardeerd. Amerikaansche bommenwerpers heb ben in den loop van 17 April opnieuw terreuraanvallen ondernomen op steden van zuidoost-Europa. Vooral in Bel grado werd schade aangericht in woon wijken en leed de bevolking verliezen. Onder moeilijke afweeromstandigheden werden zes vijandelijke vliegtuigen door strijdkrachten der Duitsche en Bulgaarsche luchtverdediging neerge schoten. In den afgeloopen nacht hebben eeni ge Britsche vliegtuigen bommen laten vallen op het stedelijke gebied van Keulen. Hongaarsch legerbericht. Het Hongaarsche legerbericht luidt: Onze ondernomen tegenaanvallen voor de'zuivering van het voor de Kar- pathen gelegen gebied hebben geleid tot nieuwe belangrijke terreinwinsten. Wij hebben op den zich taai verdedi genden vijand in zware straatgevechten talrijke plaatsen heroverd en in den loop van den strijd zeven zware bolsje wistische pantserwagens stukgeschoten. In het gebied van Kowel heeft zich een Hongaarsche gevechtsgroep zoowel ln den aanval als in den afweer bijzon der onderscheiden. SCHAGEN. HET MIDDENSTANDSEXAMEN. Meer dan 20.000 candidaten leggen deze week in Nederland het schriftelijk deel van het examen voor het Midden standsdiploma „Algemeene Handels kennis" af. Te Schagen wordt het schriftelijk ge deelte afgelegd in Hotel Vredelust op 18, 19 en 21 April. De leiding berust bij den heer W. D Niestadt, bijgestaan door den heer mr. D. Buiskool als secretaris en leerkrach ten der O.L.school als surveillanten. Rijksgecommitteerde is den heer P.' A L. A. baron van Ittersum uit Aerden- houdt. Ongeveer 250 candidaten uit West- Frieslapd leggen te Schagen examen af. De Noordermarktbond in 1943. Het jaarverslag van de veilingsver- eeniging Noordermarktbond te Noord- Scharwoude is thans verschenen. On danks alles heeft de afzet van onze producten, behoudens enkele strubbe lingen, een bevredigend verloop gehad, aldus de secretaris. De jaaromzet aan de veiling bedroeg in 1943 ƒ4.612.907,42 (v. j. f4.360.464,98). Oogenschijnlijk een mooi cijfer. Rekening moet echter wor den gehouden met de uitbreiding van den tuinbouw en met de omstandig heid. dat in de eerste vier maanden van het jaar producten worden afge zet, welke in 1942 zijn geteeld, toen men een normaal teeltjaar had. Het omzetcijfer zal er het volgend jaar ongetwijfeld heel wat minder gunstig uitzien tengevolge van het oogstresul- taat der' stapelproducten in 1943. De oogst was matig tot slecht, daarbij van slechte kwaliteit zoodat groote kwan- tums direct moesten worden opge ruimd en men met de laagste prijzen genoegen moest nemen. Ook de kool teelt in de omliggende polders is voor velen een groote tegenvaller geweest; de in de vorige algemeene vergadering door den voorzitter geuite waarschu wing bliikt. niet ongegrond te- zijn ge weest. De opbrengst der aardappelen is goed geweest. Een goed figuur maak ten dé pootaardappelen, waarvan de omzet een bedrag bereikte van ruim 1 millioen. De secretaris herdacht de heeren J. van Kleef, bestuurslid: S. Brugman, eere-voorzitter en mede-oprichter van den NMB en P. Hemke. gepensionneerd beambte, die in 1943 zijn overleden. Het ledental van de vereeniging be- droep op 31 Mei 1386 (v. j. 1379). Verder worden de verschillende go- beurtenissen in het afgeloopen jaar ge memoreerd. Wij vermeldden deze reeds eerder. T.a.v. den financieelen toestand van de vereeniging wordt opgemerkt, dat deze zeer gunstig is. De vooruitzichten voor den tuinbouw worden niet gunstig beoordeeld. De moeilijkheden nemen steeds toe. Een heele opluchting zou het zijn wanneer de prijzen voor de winterkool eens behoorlijk verhoogd werden. De in uit zicht gestelde luttele verhooging geefi In 't geheel geen bevrediging. De balans per 31 December 1943 sloot op een totaal-bedrag van 74.560.22, met een batig saldo van 20.250.30. Dit zal aan de leden worden uitgekeerd, wanneer de algemeene vergadering hiertoe besluit. LANGEDIJKER GROENTEN CENTRALE. Het bestuur van de veilingsver. Lange- dijker Groenten Centrale vergaderde Dins dagmiddag. Ten aanzien van de pensionneering van de tuinbouwers deelde de voorzitter me de, dat het Centraal Bureau hiervoor enthousiast is. Het beeft reeds een studie commissie gevormd, waarin o.m. de hee ren mr. Van Reenen en Torna zitting hebben Naar aanleiding van de in de vo rige vergadering gevoerde besprekingen over de rattenbestrijding heeft de voor zitter hierover een bespreking gehad met den heer Avis. Deze was van meening. dat in deze omgeving ook een afdeeiing voor de rattenbestrijding diende te wor den gesticht. Wanneer wij hier een afdee iing stichten met Boerhugowaard er bij. zouden we een mooie aansluiting hebben aan Hensbroek. Er zal echter eerst een proef genomen worden met het middel yan de fa. Bleijs te Lelden. De witlofwortelen van verleden Jaar zijn thans betaald. Het verzoek van Heerhugowaard om voor de goedgekeurde pootaardappelen 'n lager veilingpercentage vast to stellen, ,kan niet worden ingewilligd. De voorzitter releveerde het. verloop van den poterverkoop in de laatste Jaren^ en vroeg de machtiging van het bestuur om het daarheen te lelden, dat de ver koop van de pootaardappelen in één hand wordt gebracht, nu ook de Inkoop van de poters ln één hand is. Nadat eenige opmerkingen waren ge maakt, werd de gevraagde machtiging verleend - - De omzet was gedurende de maand Maart f92.167 56 (v. f429.110). Blijkens het accountantsrapport was gedurende 't jaar 1943 een winst gemaakt van f 18009,13. De fiscale winst is ruim f 11000.—waaruit een restitutie over 1943 kan worden ver leend van 1/4 pet. Het bestuur ging daar mee accoord. De rekening van de bollenveiling sloot met een batig saldo van f 1086.92. Dit sa! worden afgeschreven op den post dubieuze debiteuren. De algemeene jaarvergadering zal wor den gehouden op 9 Mei a.s. te Oterleek in café Molenaar. Het aantal afgevaardigden zal één op tien leden bedragen, Aan het einde der vergadering heeft de heer Stenneberg namens den handel har telijke woorden van dank gesproken voor de aangename samenwerking ln het af geloopen seizoen. De voorzitter dankte den handel voor de ondervonden medewerking. Daarna sluiting. Noordschtmoodde. „Tuinbouwbelang" vergaderde. - De tuinbouwver. „Tuinbouwbelang" ver gaderde Vrijdagavond in café De Bak ker onder leiding van den heer K, van Dijk. De opkomst der leden was niet groot, waarover de voorzitter zijn te leurstelling uitsprak. Hij verwelkomde in het bijzonder het eere-lid den heer K. Wagenaar. Na vaststelling der notulen merkte de voorzitter op, dat de visschersver- eeniging Geestmerambacht drastische maatregelen heeft getroffen tegen het op de akkers loopen door de vis- schers. Dit doet ons veel genoegen. Het eerste jaar van den tuinbouwcur- sus is afgesloten. Het onderwijs heeft bevredigende resultaten opgeleverd, ge lijk de commissie bij de door haar bij gewoonde les is gebleken. Tot plaatsvervangend bestuurslid voor den Noordermarktbond werd de heer A. Glas benoemd. Vervolgens werd de beschrijvings brief voor de alg. vergadering van den Noordermarktbond behandeld. Over het jaarverslag en de rekening werden geen opmerkingen gemaakt Men was vóór de restitutie van het in 1943 te veel betaalde marktgeld; ook het voorstel de juiste inventarisatie van de stapelproducten te bevorderen door het houden van steekproeven na elke te houden inventarisatie, zal wor den gesteund. Men sprak zich uit vóór het voorstel om te trachten betere verkoopvoor waarden voor de pootaardappelen te bedingen. Het voorstel van „De Een dracht" te Oudkarspel t.a.v. de ver hooging der prijzen van stapelproduc ten enz. zal men op de alg. verg. steu nen. Ten aanzien van de voorstellen van St. Maarten nam men het stand punt in, dat de afdracht van het vei lingspercentage van de pootaardappe len wel dient te geschieden. Men ging accoord met de prae-adviezen van het bestuur. Gezamenlijke verkoop van pootaardappelen i6 wel zeer ge- wenscht. De secretaris ried den po terverbouwers aan zich aaneen te slui ten in verkooporganisaties. Over de zetkoolregeling werd door verscheidene heeren gesproken. Ba- perking van het aantal uit te zettan zaadkasten of struiken is niet best mo gelijk, vooral nu een algeheele wijzi ging der regeling voor de deur staat. Handhaving van de regeling is ech ter gewenscht. Op 't oogenblik wordt er soms vreemd in omgesprongen. Na nog eenige besprekingen bij de rondvraag volgde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1