NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Trouw aan den Führer, het kenteeken van eiken Duitscher. Sovjets boeken nergens succes. Weldra nieuwe storm aan het Oostfront Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schaffen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 6G189. DONDERDAG 20 APRIL 1944. SCHAGER WITTE. Jaargang, No. 92, 2 pagina's. Advertentie-tari ef Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Führers verjaardag. QP den drempel der beslissende fase van dezen oorlog herdenkt het Duit- sche volk heden den 55sten verjaardag van den man. die land en volk uit een haast uitzichtloozen doolhof van inner lijke verscheurdheid, economisch ver val, sociale wanorde en politieke rechte loosheid tot nieuwe daadkracht en le venswil heeft gewekt. Hij schonk den Duitschen mensch nieuw levensver- trouwen, eendracht en een doelbewuste idee, die het leven waard maakte, ge leefd te worden. Optredend als een noodzakelijk correctief op den „vrede" van Versailles, bouwde hij den Duit schen Staat opnieuw op, politiek, eco nomisch en militair harmonischer, grootscher en machtiger dan hij ooit in de geschiedenis geweest is. De persoon lijkheid van den Führer is reeds lang boven de toch reeds ontzagwekkende hoogte van een boventijdsche nationale figuur uitgegroeid. Hij is leider en be stierder van het levenslot van geheel Europa geworden. Hij heeft nieuwe levenswetten voor dit continent ge vormd. Het moet deze gedragsregelen aanvaarden op straffe van algeheelen ondergang of degradatie tot koloniaal uitbuitingsdomein van vreemde mach ten. Duitschland en zijn Leider alleen kunnen en willen de verantwoording voor een menschwaardige toekomst van Europa dragen. De Führer alleen heeft blijk gegeven over de middelen te be schikken, die de traditioneele cultuur van het Avondland voortzetten en tot nieuwen luister kunnen uitbouwen. Al leen zijn idee eener noodzakelijke Europeesche eenheid is levensvatbaar te verwezenlijken. Zijn weg is de eeni- ge weg, die Europa ter redding van zijn hooge eigenheid kan gaan. Uit dit inzicht hebben alle Europeesche Staats lieden van dit uur hem hun volste ver trouwen als oppersten leidsman van het lot van dit continent in handen gege ven. Hij is hoogste lotsbestemmer niet alleen over de toekomst der bloedver wante nabuurvolken, doch van alle Europeesche Naties. o 'ADOLF Hitier is een sober man met een eenvoud van levenswandel, als waarmee slechts weinige grooten dezer aarde zich tevreden geven. Er is geen klatergoud, geen valsche schijn, geen zinverblindende opsmuk om hem heen. Zijn levensweg is strak en hard als de imposante durfkracht van klassieke Grieksche monumenten, die in lijnen en vormen datgene vertolken, wat deze eenvoudige man uit het volk met een sterke ziel. gedreven door een hoog staande ethische idee uit het niets schiep. Uit chaos en verstrooidheid herbouwt hij een nieuwe wereld van harmonie en eendracht. Strijd heeft heel zijn leven vervuld. In rusteloozen ijver heeft hij steeds in iedere periode van zijn bewogen bestaan de taak vervuld, die de om standigheden van een steeds vijandige omwereld hem oplegden. Elke taak groeide onder zijn handen tot afge- werkten arbeid. I-Ioezeer ook miskend en verguisd de tijd en de ontwikke ling der dingen hebben hem steeds ge lijk gegeven. Elkeen, wiens geniale in zichten in den samenhang der dingen den hoogen plicht opleggen op te staan en voor het forum der wereldgeschie denis zijn oplossing in de schijnbaar onontwarbare moeilijkheden aan te dienen, ontmoet hoongelach en vijand schap, indien hij offers vergt. Wie aan vankelijk aarzelend en ook niet dan na overwinning van grondigen innerlij- ken tweestrijd hem volgen, worden in de juistheid van hun keuze bekrach tigd door zijn resolute wilskracht. Is er ooit één machtige dezer aarde ge weest, die zoo weinig voor zich zelf in aanspraak neemt en zoo onzelfzuch tig alle verworvenheden ten dienste stelt van degenen, die hem welbewust vertrouwen schonken? En zelfs boven alle partijschap uit stelt hij de vruch ten van zijn arbeid steeds open voor het grootere geheel! o 700ALS hij eens zijn naaste aanhan- gers overtuigde en in ijzeren disci pline ter overwinning voerde, zoo deed hij het Duitsche volk na barren nood herboren worden. Haast tegen de ver wachting van dit volk in! In dit zware en moeizame opbouwwerk werd hij vóór de voltooiing gestoord door de on miskenbare provocaties van boosaar dige tegenmachten. die hem de vruch ten van zijn arbeid en het stijgend ver trouwen en de groeiende genegenheid van zijn volk misgunden. In een nieuwe historisch nog niet vertoonde krachts inspanning ondernam hij daarop de taak, waarin meerdere generaties ge faald hebben, dit zieltogende continent van een ondergang te redden, die zon der zijn tusschenkomst reeds zou vol tooid zijn. Het vertrouwen op zijn leiding, dat eens zijn trouwste aanhangers tot vrij willige ijzeren gehoorzaamheid beziel de en dat met onloochenbaar succes bekroond werd. dit zelfde vertrouwen wordt thans van Europa gevergd. Nog nimmer is vertrouwen op hem be schaamd. Het zal ook thans, op den drempel van de beslissende fase van den huidigen wereldstrijd ter over winning voeren. Er bestaan nauwelijks nog twijfels, tot welke catastrophen wankelmoedigheid leiden zou. Wij we ten niets van wat de toekomst ons brengen zal. Maar vriend of vijand zal straks, als dit kritieke uur nog slechts een benauwende nachtmerrie in verre herinnering is, de grootte van zijn fi guur erkennen. Zijn idee zal leven om dat zij wortelt in de diepste bronnen der menschelijke gerechtigdheid en so ciale rechtvaardigheid hoe bitter de schijn van het tegendeel thans ook nog voor velen het kla..: zien versluiert. HAMA. Duitsche aanvallen op Londen. Een sterke formatie Duitsche bom menwerpers heeft Dinsdagnacht de reeks aanvallen op bepaalde belang rijke militaire doelen in Londen voort gezet. In Berlijnsche militaire kringen verneemt men hierover, dat het de Duitsche formatie bommenwerpers is gelukt, den vijandelijken afweer te mis leiden en door de gevaarlijke versper ring van luchtdoelvuur heen in de te voren nauwkeurig afgebakende doel- ruimten te geraken. De uitwerking der bommen moet ditmaal bijzonder krach tig geweest zijn, daar de Duitsche ver kenners na het bombardement aan zienlijke branden en over groote af standen bomtrechters hebben waarge nomen. De Führer Woffmenn/'StaptfPox m Hij twijfelde en wankelde nooit en zag de gevaren bijtijds. Aan den vooravond van den 55sten verjaardag van den Führer heeft Rijksminister dr. Göbbels in de Staatsopera te Berlijn een rede gehouden tot het Duitsche volk. Dr. Göbbels begon deze rede met er op te wijzen, dat niet alleen het geluk, maar ook de roem in den oorlog heen en weer zwenkt tusschen de groote mannen en volken. Op zijn vroegst bij het einde van den oorlog, meestal echter pas een geruimen tijd later, wanneer de oorlog in zijn historie-blijvende gebeur tenissen voor elk zichtbaar aan het daglicht treedt, zal men ook zijn af zonderlijke gebeurtenissen, respectievelijk zijn bepalende factoren objec tief en rechtvaardig kunnen beoordeelen. Men moet den oorlog wel met een historisch zeer geschoold en geoefend oog zien en volgen, om deze factoren reeds tijdens den oorlog zelf te kunnen waarnemen. Dr. Göbbels wees er vervolgens op, dat een groote persoonlijkheid een historische taak te vervullen heeft naast een actueele, voor ieder zicht bare taaie. Helaas stemmen deze niet altijd met elkaar overeen en daar om oordeelt men wel eens verkeerd. Welke gebeurtenissen van dezen oorlog zullen ook nog over honderd jaar van blijvende beteekenis zijn? Zoo moeilijk dit ook in ieder geval op zichzelf te voorspellen is, zoo duidelijk komen toch ook nu al uit dit reus achtige drama van de Europeesche volken enkele fundamenteele ontwik kelingen naar voren, die het latere historische totale oordeel over dezen oorlog op beslissende wijze zullen bepalen. Men zal b.v. tien jaar na het sluiten van den vrede in Duitsche steden vermoedelijk nauwelijks nog i overblijfselen van de-vernielingen kunnen ontdekken, die de vijandelijke luchtterreur daarin heeft aangericht. Van dit hoofdstuk van den oorlog zal dus waarschijnlijk voornamelijk de gezindheid en houding overblij- ven, die deze verschrikkingen overwonnen. Groote historische verschijning. Of Europa bolsjewistisch wordt, of dat wü er in slagen ons conti nent voor dit gevaar te bewaren en zijn volken zoodoende van deze doodelijkste bedreiging te verlos sen, deze beslissing zal het beeld van de toekomstige wereld voor vele generaties, zooal niet voor al tijd beslissend bepalen. Hier ligt dus dientengevolge ook het histo rische aspect van den oorlog. De man. die ons continent uit deze geestelijke en op zyn minst geno men vooraf beraamde militaire omklemming definitief bevrijdt, zal aan het einde van deze geweldige worsteling historisch gezien d e man van dézen oorlog zijn. Dit verandert op geen enkele wijze door het feit, dat zijn tegenspelers niets onbeproefd hebben gelaten en laten om hem zijn onzen tijd ver vooruit zijnde in den waarsten zin van het woord historische taken te be moeilijken, hem hinderpalen in den weg leggen en alle hun ter beschik king staande materieele overmacht aan menschen en wapens in den strijd werpen im hem en zijn werk tot mis lukking té doemen. Van het oogenblik af, waarop de trieste nevel van een verdorven en snoode oorlogspclemiek optrekt, zal hij plotseling als de groote, historische verschijning van dit g;°an- tische volkendrama voor de oogen der levenden en meer nog voor de oogen van alle komende generaties staan. Wij achten ons thans allen belast met een historische taak. Voor ons is het doel van dezen oorlog niet alleen dui delijk. doch ook vaststaand cn onver anderlijk. Dit doel echter dienen, wil zeg gen den Führer volgen, trouw en vol overgave aan zijn werk mee werken en in alle stormen van de zen oorlog op hem ieder persoon lijk denken en handelen oriëntee- ren. Wy kunnen gelukkig zijn hem te bezitten, want hjj waarborgt in zyn persoon niet alleen ons vaste geloof aan de overwinning, doch daarnaast ook de bestendigheid van onze nationale leiding, de karak tervolle fundamenteele houding van onze oorlogsopvattingen en de zuiverheid van onze oorlogsdoel stelling. Men behoeft slechts den blik te rich ten over de grenzen van ons rijk op de buitenlandsche en vijan lelijke vol ken om met alle duidelijkheid te besef fen wat hij voor de natie beteekent en wat hij voor ons alen is. Het moge goed koop en gemakkelijk zijn in tijden van groote nationale successen, die bo vendien nog zonder veel bloed en of fers bereikt worden, prestaties van de nationale leiding toe te juichen, die duidelijk zichtbaar zijn. Moeilijker is het in een langdurige, taaie worsteling om het leven der natie, trouw en on wrikbaar bij dezaak te blijven, die naarmate zij hard en verbitterd moet worden doorgezet, des te meer ook haar diepen historischen zin openbaart. Wat in de moeilijke jaren van den strijd der nationaal-socialisten orn de macht de groote en meeslcepende. alle moei lijkheden en hinderpalen zegevierend overwinnende verheven deugd der strijdende beweging was, dat is in de Nadworna veroverd UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 19 April. - Het op perbevel der weermacht maakt be kend- In het gevechtsgebied van Scbas- topol hebben de bolsjewieken, ge steund door sterke artillerie en slagvliegers, vergeefs onze stellin gen aangevallen. Aan den beneden-Dnjestr zyn tal rijke aanvallen van den vyand met vernieling van een vry groot aan tal tanks mislukt. Plaatselijke pe netraties werden opgeheven of af gegrendeld. Ook ten noorden van Jassy zyn vry sterke aanvallen der bolsjewie ken ineengestort. In het oosten van de Boekowina heb ben Roemeensche troepen het op de vorige dagen gewonnen terrein van vijanden gezuiverd. Tusschen de Karpathen en het gebied ten oosten van Stanislau zetten Duit sche en Hongaarsche divisies met suc ces hun aanvallen voort. Daarbij is de stad Nadworna door Hongaarsche troe pen genomen. Ten zuiden van den Dnjestr hebber» Duitsche formaties de bolsjewieken in een energieken aanval verder terugge worpen. In het gevechtsgebied ten westen van Tarnopol cn ten zuidwesten van Luek zijn herhaalde aanvallen der bolsjew»"e- ken in harde gevechten ineengestort. Aan de rest van het oostelijke front geen bijzondere gebeurtenissen. Bij het landingshoofd van Nettuno en ten zuiden van de Adriatisehe kust zijn vijandelijke aanvallen met bloedi ge verliezen voor den tegenstander in eengestort. Luchtaanval op Duitschland. In de middaguren van 18 April zijn sterke formaties Amerikaansche bom- enwerpers onder bescherming van jagers doorgedrongen tot in het gebied van Berlijn. In verscheidene plaatsen, vooral in Rathenow, zijn schade en ver liezen onder de bevolking ontstaan. Ondanks moeilijke afweeromstandig- heden werden 44 vijandelijke vliegtui gen, waarvan 40 viermotorige bommen werpers, neergeschoten. Bij den afweer van deze aanvallen heeft zich een formatie jagers onder bevel van majoor Karl Friedrich Mül- ler bijzonder onderscheiden door de ernietiging van een gesloten formatie vijandelijke bommenwerpers. Aanvallen van Britsche bommenwer pers waren in den afgeloopen nacht ge richt op het. gebied van Parijs en het Oostzeegebied. Eenige vijandelijke vlieg tuigen zijn West-Duitschland binnen gedrongen en naar het gebied van Ber lijn gevlogen. Door nachtjagers en af weergeschut werden 14 bommenwer pers vernietigd. Een sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft in den afge loopen nacht Londen aangevallen. In de doelgebieden ontstonden groote branden en verwoestingen. Andere ge vechtsvliegtuigen bestookten doelen in Oost-Engeland met bommen. zen oorlog, door millioenen voorbeel den in nood en gevaar bewezen, verheven deugd van ons strijdende volk geworden: de trouw aan onszelf, die in den trouw aan den Führer haar zichtbaarste, voor iedereen begrijpelij ke. maar ook groote verplichtingen opleggende uitdrukking vindt. Trouw aan den Führer. In andere oorlogvoerende landen moge de leiding zaakwaarneemster zijn van klasse- en slandsbelang, door par lementaire meerderheden met meer of minder tegenzin gedekt, als een nood zakelijk kwaad beschouwd en aanvaard worden, omdat er geen betere ter be schikking staat, bij ons is de Führer woordvoerder en voltrekker van den wil van het geheele volk. Er heeft zich van den eersten dag van den oorlog af tot op dit uur, ondanks al het vijande lijke lasterlijke geschreeuw, in Duitsch land niet één enkel geval voorgedaan, dat een soldaat zijn trouw aan den Führer brak door de wapens neer te leggen, of dat een arbeider in het va derland zijn Führer den trouw opzegde door het werk neer te leggen. Wij we ten, dat het vijandelijke buitenland dit niet kan begrijpen en derhalve dit feit toeschrijft aan druk of geweld. Wat wij als volk en leiding in dezen oorlog meegemaakt en 't hoofd geboden heb ben, kan met dergelijke middelen in het geheel niet overwonnen worden Hier moeten wel andere krachten in het spel zijn, krachten van trouw en van saamhoorigheid. Steeds standvastig. Mij was het geluk beschoren, even als vroeger in den tijd van onzen strijd om de macht, ook thans in dezen tijd van den gigantischen oorlog, in vele, ja, in de meeste bijzondere gelukkige en ook bijzonder Kritieke uren, in de onmiddellijke nabijheid van den Füh rer te zijn. Hij is steeds dezelfde ge bleven. Ik heb hem nooit zien twij felen en nooit zien wankelen. Hij on derscheidt ziéh van alle andere staats lieden van onzen tijd door het feit, dat hij gevaren bij tijds inziet en deze dan ook moedig tegemoet treedt. Daarvoor dankt hem vandaag het Duitsche volk. Waar hebben het Ryk en zyn lei ding bjj een van deze proeven ge faald? Waar hebben wy ooit rade loos en wanhopig gestaan voor het geweld van een over ons komend lot, dat wy geen halt meer ver mochten toe te roepen? Men vond ons steeds paraat. Steeds stond aan de spits van de natie een man die, voor het geheele volk een lichtend en stimuleerend voorbeeld, ook de zwaarste slagen trotseerde en door zyn kalmte cn de standvastigheid van zijn hart icn slotte ook het grootste onheil ten beste keerde. Nooit heeft het Duitsche volk zoo vol vertrouwen naar zyn Führer opgekeken als in de dagen en uren, toen het zich bewust werd van den geheelen ernst van dezen strijd om zyn leven, maar zich hierdoor ech ter niet liet ontmoedigen, doch zich des te krachtiger cn onwrikbaarder voor zyn doelstellingen uitsprak. De oorlog is de tijd, waarin wij dat moeten waar maken, wat wij vroeger zoo dikwijls plechtig hebben beloofd. Het rust als een eed op onze vlaggen en als stille gelofte in onze harten. Dat de Führer aan de spits van de natie staat, is voor ons allen het zekerste teeken van de komende overwinning. Nooit was hij zoo dicht bij ons als in de oogenblikken van gevaar, nooit voelden wij ons met hem zóó verbon den, als wanneer wij het gevoel had den, dat hij ons even zeer nooöig had als wij hem. Wij hebben zoodoende de hooge verwachtingen van onze vijan den te niet gedaan. Zij wilden, dat wij zelf datgene deden, wat zij uit eigen kracht niet konden volbrengen, n.1. ons overweldigen. Hier lag voor hen de eenige mogelijkheid voor onze neder laag. Wij hebben daarvan de grootste kans van onze overwinning gemaakt. Het volk vertrouwt op Hitier. Wij wilden den Führer op zijn ver jaardag zeggen, dat hij voor ons alles is, zoowel in dezen huidigen smarte- lijken tijd. als in de komende lichtere toekomst. Wij wenschen hem gezond heid en kracht en een gezegende hand. Hij moet weten, dat hij zich ieder uur op zijn volk kan verlaten. Wanneer nood en gevaar dicht vóór hem staan, dan staan wij nog dichter achter hem. Wij gelooven in hem en in zijn histo risch werk en wij gelooven, dat hij zijn werk ten slotte met de overwin ning zal bekronen. Niet zijn tegenstan ders, maar h ij zal de man van deze eeuw zijn. Want hij gaf deze eeuw be teekenis, inhoud en doel. Deze betee kenis aanvaardend en dezen inhoud begrijpend, zullen wij dit doel bereiken. Hij echter is de wegwijzer naar dit doel. Hij beveelt, wij volgen. Dagorder van den Rijksmaarschalk. De Rijksmaarschalk heeft als in rang oudste officier van de Duitsche weermacht op den verjaardag van den Führer den volgenden dagorder uitgevaardigd: Soldaten van de weermacht! In onwankelbaren trouw gedenken wij heden onzen vurig geliefden Führer en veldheer op zijn verjaardag. Meer dan ooit willen wij juist in deze be slissende tijden verkondigen, dat wij, onzen soldateneed getrouw, altijd slechts volgens de bevelen van den Führer zullen leven. Het lot van het Duitsche volk ligt alleen in onze handen. Onze gelofte, dat wij de wa pens niet eerder zullen laten rusten dan wanneer wij de toekomst van het Rijk beschermd hebben, alsmede ons tot het uiterste besloten altijd parate optreden moeten ons geschenk aan den Führer zijn. De Voorzienigheid moge ons den man, dien wij met de volle geestdrift van /onze geloovige harten in goede en harde jaren vol gen, nog lang behouden. De weg van den Fühter heette altijd slechts Duitschland, voor welks eer en vrij heid ons geen offer en geen ont bering te groot moet zijn. Hoe ern stiger het uur, des te sterker vervult ons het fanatieke vertrouwen, ge steund op de onoverwinlijkheid van onze kracht, dat wij ons hooge doel zullen bereiken. In dankbaarheid en eindelooze liefde groeten wij onzen Führer. Leve Adolf Hitier. Erg lang behoeft er niet, over gesproken te worden; we weten het allen van ons zelf of van onze naaste familieleden; de toestand van onze tanden en kiezen Is erg slecht. We kunnen hier gerust spre ken van een volksziekte. Eén voorbeeld slechts uit honderden, die wij voor het grijpen hebben. Op een school hadden de kinderen' van de eerste klas tezamen 102 blijvende kiezen. Hiervan moesten er 101 behandeld worden! Hoe dat geko men is, wel, daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, zooals b.v. het gebruik van te fijn en al te lang gekookt eten, snoepjes, ijsjes, schoonpeuteren van ons gebit met een speld, niet of verkeerd poetsen enz. enz. Belangrijker evenwel dan deze fouten vast te stellen, Is de vraag: Hoe komen we tot verbetering'? Dit kan alleen door maatregelen te treffen. Hoe eerder daar mede begonnen wordt, hoe beter. Boven dien geldt ook hier: voorkomen is beter dan genezen. Daarom heeft de Nederlandsche Volks- dienst ook de tandverzorging voor onze jeugd ter hand genomen. Britsche invasiekoorts. De maatregelen, welke de Engel- sche regeering heeft genomen: de beperking der diplomatieke rech ten in Engeland en het stopzetten van het verkeer naar en van ver schillende landen, mogen dan wel licht de „eerste werkelijk belang rijke vóór-invasie-mededeeling der regeering" zijn, in Duitschland heb ben zij niet de minste nervositeit veroorzaakt cn wacht men de ko mende gebeurtenissen rustig af. Daarentegen is de onrust in de neu trale landen gestegen. Zoo meenen sommige Spaansche bladen, dat het be gin der invasie eerder over uren, dan over dagen of maanden te verwachten is! In Engeland zelf heeft men nog an dere maatregelen genomen. Daar is thans n.1. een nieuwe uitzonderingsbe paling gepubliceerd. Deze machtigt ambtenaren der politie om te allen tijde wegen af te zetten, teneinde be langrijke militaire transporten door te laten en geeft iederen soldaat het recht maatregelen te nemen en van geweld gebruik te maken om wegen voor het militaire verkeer schoon te vegen, Het voorschrift, dat bij 't begin van troepentransporten de normale trei nenloop volkomen buiten kracht ge steld wordt, is reeds eenigen tijd gele den uitgevaardgid. Een tweede, op grond van de defen- siewet uitgevaardigde verordening be perkt de immuniteit van diplomaten tijdelijk. Volgens deze verordening worden de diplomatieke vertegenwoor digingen, haar staven zoowel als haar huispersoneel, beschouwd als iedere an dere buitenlander en zijn onderworpen aan dezelfde beperkingen, d.w.z. de toegang tot bepaalde gebieden kan hun geweigerd worden en zoo noodig kun nen hun zelfs bepaalde uitgaansverbo den opgelegd worden. Het ligt echter niet in het voornemen, aldus de Brit sche berichtendienst, van deze mach tiging op het oogenblik gebruik te maken. Zweden en de diplomatencerwuur. Het is nog steeds niet bekend, of Zweden zal protesteeren tegen de Brit sche maatregelen inzake de diplomaten- censuur, al wordt een dergelijk protest ook als iets vanzelfsprekends geacht.. Woensdag zou een en ander in een geheime zitting van den Zweed- schen Rijksdag behandeld worden, zoo weet „Stockholms Tidningen" te mél den. Het blad schrijft verder: Daarbij zou de duur der Engelsche diploma tieke beperkingen een beslissende rol spelen. Zou namelijk de invasie inder daad in de allernaaste toekomst plaata hebben, dan zou men op een zeker Zweedsch begrip voor de Britsche maatregelen kunnen rekenen. Het is denkbaar, dat de Zweedsche regeering zich daarom dienovereenkomstig stap pen zal voorbehouden en rekening zal houden met den duur van de Engelsche beperkende maatregelen. Men ver moedt, dat de Zweedsche regeering zich voorloopig met een formeel pro test zal tevreden stellen. Nieuws in 't kort. Van de derde verdieping gevallen. Woensdagmiddag is de 27-jarige gehuwde boekbinder J. Beukema uit Groningen in het gebouw van de uitgeversfirma P. Noordhoff, door het losschieten van een ketting van een goederenlift van de der de verdieping gevallen. Hij bekwam o.m. 'n schedelbasisfractuur en is eenigen tijd later in het Academisch ziekenhuis over leden. Vaticaanauto beschoten. Engelsche vliegers hebben opnieuw in duikvlucht 'n autocolonne, die de pauselijke vlag voer de, met hun boordwapenen beschoten. Er werden 42 personen gedood, waaronder verscheiden vrouwen en een ordebroeder. Dit is de vierde maal, dat Engelsche vliegers zich in duikvlucht aan de pau selijke vlag hebben vergrepen. Hergroepeeringen aan beide zijden. Martin Ilallenslebcn, de militaire correspondent van het DNB, schrijft over den toestand aan het Oostelijk front, dat er op het oogenblik ge noeg aanknoopingspunten zijn, die de conclusie rechtvaardigen, dat aan beide zijden hergrocpecringcn geschieden en dat weldra een nieu we storm op een andere plaats van het Oostelijk front zal losbarsten. Klaarblijkelijk is de grootere Duitsche activiteit toe te schrijven aan den wil van de opperste Duitsche leiding de huidige tusschenfaze te benutten voor het verbeteren en stabiliseeren van de bereikte frontlinie. De inneming van de stad Nadworna door Hongaarsche troepen in het gebied van Stanislau is ongetwijfeld een van de eerste gevol gen daarvan, evenals de aanval der Duitsche formaties ten zuiden van den Bij onza Vrijwilliger». Onze mannen In het Noorden bij het transport van proviand en munitie per hondenslede Ify PK Blauro-ïk/O/H/P m KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommaudo deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffcn-SS, SS-wachtbatalllon In Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarinc en de Germaansche SS in Neder land. Personen tusschen 19 en 30 jaar, die aanmcldlngsplicbtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zlcb eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis an de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zyn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen Zijn schoolopleiding is Diet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Even eens verstrekken alle inlichtingen cn gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen. Saroleastraat 25; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé. Hengelosche straat 30; en het SS-Ersatzkommando. Den Haag. Korte Vijverberg 5. 21 April 9—14.00 uur. Utrecht. N.V,-Huis, Oudegracht 245; 22 April 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol. Durcbgangslager, Leusderweg. Dnjestr, Opvallend is het daarbij, dat de Duitsche aanval met aanzienlijke kracht geschiedt, waaruit men wel mag afleiden, dat de Duitschers voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten niet onbelangrijke strijdkrachten heb ben aangevoerd en in den strijd ge worpen. In het gebied van Tarnopol houdt overigens de Duitsche druk eveneens nog steeds aan. Het ziet er naar uit, dat Duitsche voorhoeden reeds weer in het voorterrein van de stad staan. Bovendien is de Duitsche verkenning in de naar het noorden aansluitende gebieden buitengewoon levendig. Deze heeft hier dan ook tot resultaten ge leid, die erop duiden, dat de bolsje wisten in het achterland van het front een nieuwen opmarsch uitvoeren. De opperste leiding der bolsjewisten speculeert blijkbaar op een doorbraak in het Gouvernement-Generaal. Daar aan schijnt ook de uitgesproken be doeling ten grondslag te liggen in de flank te komen van het Duitsche noor delijke front. Er bestaat echter alle aanleiding aan te nemen, dat een der gelijke onderneming weinig kans op succes heeft. Uit den slag om de Krim is thans de slag om Sebastopol gegroeid. Deze is in vollen gang. De bolsjewisten con- centreeren in toenemende mate alle beschikbare technische middelen tegen dit gebied. De strijd woedt met onver biddelijke hardheid. Hij heeft den aan vallers. ondanks alle numerieke en materieele overmacht tot dusver geen verdere successen gebracht. Geheime zitting Zweedsche Rijksdag. In besloten zitting van de Eerste en de Tweede Kamer van den Zweedschen Rijksdag zijn Woensdag buitenlandsch- politieke vraagstukken behandeld. In de Eerste Kamer voerde de minister van buitenlandsche zaken, Günther, het woord. In de Tweede de minister president Hansson. Volgens „Nya Dagligt Allehanda" zijn in de eerste plaats de volgende punten behandeld: 1. het herhaalde vliegen van buitenlandsche vliegtuigen boven Zweden; 2. de Engelsch-Amerikaansche nota betreffende den handel van Zwe den met Duitschland; 3. de naar aan leiding van de komende invasie afge kondigde Engelsche diplomatieke be perkingen en haar gevolgen voor de Zweedsch-Engelsche betrekkingen. Verduister v. 20.45-6.30 u. 21 April. Zon op 6.30 u., onder 20.48 u. Maan op 6.28 u., onder 18.50 u.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1