NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Sovjet-troepen boeken nergens meer succes. Nieuwe textielpunten geldig verklaard De bruggen zijn achter ons afgebrokjn Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbagcr editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 06189. VRIJDAG 21 APRTL 1944. SCHAGER EDITIE. 8Se Jaargang, No. 93, 2 pagina's. AdTirteoiie-tarlel: Prijs der gewone advertenties ln deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gchccle oplage op aanvrage. Deze Courant versehtjnt dagelijks, Duiische aanvallen in meerdere sectoren. DIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiHRER, 20 April. - Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: Ten noordoosten van Sebastopol werden hernieuwde aanvallen der bolsjewieken afgeslagen, waarbij een vrij grqot aantal pantserwa gens werd stukgeschoten. 36 vijan delijke vliegtuigen werden in luchtgevechten, 20 andere op den beganen grond vernietigd. Daarbij heeft zich de eerste luitenant Srao- la, Staffelführer in een eskader slagvliegers, bijzonder onderschei den. In de harde afwccrgcvcchten der laatste dagei. heeft een ge vechtsgroep der 73e divisie infan terie onder bevel van kolonel de Renbeck met een daaronder ressor- teerende batterij stormgeschut op uitmuntende wijze slag geleverd. Aan den benedenloop van den Dnjestr hebben onze troepen aan weerskanten van Tighina in zware ge vechten een volledig afweersucces be haald op de met verscheidene divisies aanvallende bolsjewieken. Tusschen de Karpathen en den boven loop van den Dnjestr werden in sa menwerking met eskaders slagvliegers de zich taai werende bolsjewieken ver der achteruitgeworpen. Vijandelijke tegenaanvallen bleven zonder succes. In het strijdgebied ten zuidwesten van Tarnopol zijn sterke Sovjet-aanvallen ineengestort. In het achterwaartsche gebied van den centralen frontsector werden verscheidene acties tegen bols jewistische benden met groot succes uitgevoerd. De bolsjewieken verloren meer dan duizend dooden. Meer dan honderd bendenkampen werden ver woest en er werd een omvangrijke buit gemaakt. Ten zuidwesten van Narwa drongen onze troepen de zwaar versterkte vijandelijke stellingen binnen en won nen in moeilijk moerasgebied terrein ondanks verbitterd vijandelijk verzet. De sovjets leden zware bloedige ver liezen en verloren 30 stukken geschut. Aan het landingshoofd van Nettuno stortte een vijandelijke aanval ten noordwesten van Littoria in geconcen treerd afweervuur ineen. Aan het zui delijke front verliep de dag zonder bij zondere gebeurtenissen. Amerikaansche vliegtuigen hebben op 19 April aan de kust van Zuid- Frankrijk het Zweedsche Roode Kruis- schip „Embla" tot zinken gebracht. Vijandelijke bommenwerpers vielen op den ochtend van 19 April verschei dene plaatsen in west- en midden- Duitschland aan. Vooral in de steden Kassei en Paderborn ontstonden schade en verliezen onder de bevolking. 31 Promoties in de Duitsche weermacht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 20 April (DNB). De Führer heeft bevorderd: Met ingang van 1 Maart 1944: den Generaloberst Model, opperbevelheb ber van een legergroep, tot generaal- veldmaarschalk; den generaal dei- bergtroepen Schörner, opperbevelheb ber van een legergroep, tot General oberst; met ingang' van 20 April 1914: den generaal der pantsertroepen Harpe, opperbevelhebber van een leger, tot Generaloberst: den generaal der pant sertroepen Hube tot Generaloberst; den generaal der infanterie Rendulic tot Generaloberst. Berlijn op den verjaardag van den Führer. Het leven in de hoofdstad van het Duitsche Rijk op den 55sten verjaardag van den Führer vormde het beste be wijs voor het feit, dat de Berlijners den Führer en zichzelf trouw gebleven zijn. Er was geen huis, zelfs niet wan neer het door den vijandelijken vernie- tigingswil schade had geleden, of er woei een hakenkruisvlag. Spandoeken met opschriften als: „Wij groeten on zen Führer" en „Ons geloof in de over winning is onwankelbaar" vertolkten de gevoelens van de bewoners der hoofdstad. Reeds vroeg was het op die plaatsen van Berlijn, waar felicitaticJijsten ter teekening lagen, bijzonder druk. Vrou wen, kinderen en mannen, onder wie ook vele soldaten, stonden geduldig te wachten tot de beurt aan hen was. Ook bloemgeschenken en andere cadeaux zoowel kleine pakjes met sigaretten, sokken, handschoenen, als kostbare dingen werden evenals andere jaren den Führer aangeboden. Zware luchtaanvallen op Frankrijk. De Anglo-Amerikaansclie terreur- aanval op Fransch gebied in den nacht van 18 op 19 April heeft, naar de Fran- sche bladen melden, in het gebied van Parijs en naaste omgeving, benevens in Rouaan en omgeving talrijke dooden geëischt onder de bevolking. De pers. meldt, dat tot dusver in het gebied van Parijs 740 dooden, in Rouaan en omge ving 1200 dooden -;cteld zijn. Men ver wacht, dat ruim duizend personen ge wond zullen zijn. De Parijsche bladen, die speciale cor espondenlen naai' Rouaan hebben gt—nden, maken mel ding van de verwoestingen, die de Anglo-Amerikaansche bommen in de woonwijken der stad hebben aange richt. Ö.m. is de kathedraal, die in Juni 1940 door de Duitschers bij hun opmarsch was gespaard, getroffen. Het agentschap Ofi meldt, dat de Anglo-Amerikaansche vliegtuigen hun bommen blindelings hebben neerge worpen. Ziekenhuizen noch monumen ten, noch de beroemde kathedraal zijn gespaard gebleven. Tcrrcuraanval op de stad Mcchelcn. Woensdagavond is een Amerikaan sche terreuraanval gericht geweest op de stad Mechelen, den zetel van öen Aartsbisschop. In verscheidene golven werd de stad aangevallen en werden woonwijken en cultuurmonumenten zwaar gebombardeerd. Onder de bevol king zijn talrijke slachtoffers gevallen aan doocjen en gewonden. vijandelijke vliegtuigen, meerendeels viermotorige bommenwerpers, werden vernietigd. In den afgeloopen nacht hebben snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen doelen in het gebied van Londen aan gevallen. Consolideeren der stellingen. Terwijl van het noordelijk deel van het front in de Sovjet-Unie weinig, van het centrale deel in het geheel geen gevechtsactiviteit gemeld wordt, valt ook op den zuidelijken vleugel een vermindering der bedrijvigheid te con- stateeren. De aanvalsgolf der bolsje wisten. die begin Maart was ingezet, bezig te vervloeien en de gevechtsacti viteit der laatste dagen beteekent fei telijk niet meer dan een consolideeren der stellingen. Dit geldt niet alleen voor de Sovjet-Russen, doch ook voor de Duitschers, die in samenwerking met Hongaren en Roemenen zoo gun stig mogelijk stellingen trachten te be trekken voor komende operaties. Men houdt van Duitsche zijde reke ning met de mogelijkheid, dat het roode leger een nieuw offensief zal ontketenen en treft voor den afweer hiervan maatregelen. Daarnaast laat men steeds weer de mogelijkheid door schemeren van eigen aanvalsoperaties, waarvoor de westelijke tusschen Kowel en Stanislau verloopende flank van het zuidelijke front gunstige voorwaarden zou scheppen. De Duitsche aanvallen op deze flank, die vooralsnog van plaatselijken aard schijnen te zijn, waren, volgens Duit sche militaire kringen, vooral in het gebied van Stanislau succesvol. Hel Hongaarsch weermachtbericht. Het communiqué van den Hongaar- schen generalen staf luidt: „Onze tusschen Delatyn en Stanislau oprukkende pantsergrenadiers hebben zich na de overwinning van Nadworna vereenigd met de ten noordoosten van Delatyn strijdende bergjagers en met de uit de richting van Stanislau op rukkende troepen. De uit Stanislau aanvallende troepen werden op doel treffende wijze door formaties Duitsche stuka's gesteund. Tn den loop der ver dere gevechten werden 6 zware Sovjet- pantserwagens vernield, verscheidene bolsjewistische gevechtsgroepen uit eengeslagen en een geheele reeks plaatsen veroverd". Lange wachttijden bij leveranciers. Uit Madrid wordt gemeld, dat al daar bij een Spaansche familie een Linding Chineesch porcelein is aangekomen, welke tweehonderd jaar geleden door de voorvaderen der familie bij een Chineeschen fa brikant in Hongkong was besteld. De nakomelingen van dezen fabri kant schreven bij de zending een brief, waarin zij met Chineesche breedsprakigheid hun hoogachting uitten en voorts mededeelden, dat de geheele familie en alle genera ties in de laatste tweehonderd jaar aan de vervolmaking van het ser vies hadden gewerkt. De beschilde ring der onderdeelen had zeer veel tijd in beslag genomen! Bij onze Vrijwilliger!. Een welverdiende drejn^j»® h«rdg>W^id #PKK enrips KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, kan zicb aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarlnc en de Germaansche SS in Neder land. Personen tusscben 19 en 30 Jaar, die aanmeldlngspllcbtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding beeft bewezen ZUn schoolopleiding is Diet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Even eens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen. Saroleastraat 25; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengelosche straat 30; en het SS-Ersatzkommando. Den Haag. Korte Vijverberg 5. 22 April 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol. Durchangslager, Leusderwcg. Er was niets meer voorradig in den winkel... Inval in een dorpswinkel Ambtenaren van den C.C.D. heb ben, in samenwerking met de Al- mcloschc justitie, een inval gedaan by den winkelier-herbergier Men- sink te Rcutum, een dorpje, dat on der dc gemeente Tubbergen hoort, en daarbij een unieke ontdekking gedaan. Het was bekend, dat in den win kel van Mensink zoo goed als niets meer tc krijgen was. Het was er niet meer, dat was de boodschap, die de Reutumers steeds te hooren kregen, wanneer ze om iets vroe gen. Een in alle stilte ingesteld onderzoek bracht aan het licht, dat Mensink nog enorme voorraden moest hebben en C.C.D. en justitie besloten toen om door een inval een einde te maken aan den onhoudbaren toestand. Wat de ambtenaren bij dien inval vonden is onbeschrijfelijk. Op eenige grootc zolders lag een schat van allerhande goederen. Men viel van de eene verbazing in de andere en constateerde tot groote er gernis, dat veel artikelen in verwaar loosden toestand verkeerden. Zoo vond men balen rijst, waarin de mui zen zich genesteld hadden. Toen men tegen de balen schopte, vlogen de mui zen overal heen. Nieuws in 't kort. Drieling te Gomert. Het gezin P JansenSlegers te Handel is verblijd met de geboorte van een drieling, twee jon gens en een meisje, tezamen wegende 14 pond. Een bijzondere omstandigheid is, dat in dit gezin het vorig Jaar een twee ling werd geboren. De evacuatie van Tokio. In het ka der van de op het oogenbllk uitgevoerde evacuatiemaatrcgelen, heeft het stadsbe stuur van Groot-Tokio besloten in 35 stadswijken de bestaande kinderbewaar plaatsen te sluiten. Het aantal kinderbe waarplaatsen in Tokio bedraagt 320. Een gedenkteeken te Nijmegen. Blij kens mededeeling van den burgemeester van Nijmegen zal aldaar in het centrum van de stad een gedenkteeken worden opgericht voor de slachtoffers van den laatsten bomaanval. Italiaansche kinderen in Sovjet-Rusland. Volgens berichten uit Sovjet-kringen in Caïro, aldus het Kopenhaagsche blad „Socialdemocraten" bevinden zich thans omstreeks 2000 Italiaansche jongens be neden de 15 jaar in Boesjir aan de Per zische Golf, op doorreis naar de Sovjet Unie. Van de 6 in December uit Cyra- cuse vertrokken schepen kwamen er vier in Boes.iir aan Een is verdwenen. Een ander werd in' Quarantaine genomen Per trein zijn de kinderen verder gereisd. Londen bezette stad. Een correspon dent van „United Press" schrijft uit de Engelsche hoofdstad: „Bij een wandeling door de centrale distrieten van Londen zonals Strand en Piccadilly. krijgt men bijna den indruk, dat Londen een door de Amerikanen bezette stad is. Overigens, zoo voegt hij daar aan toe. treft men rr ook soldaten aan van Noord-Europeesche herkomst en bovendien Chineezen. In- iërs. negers enz." Communisme roert zich in Algiers. Toen in de Alglersche kazernes het nieuws doordrong, dat De Gaulle van Gi- raud het opperbevel had overgenomen, vernielden de soldaten de portretten van Giraud en brachten overal communisti sche opschriften aan. Tegen de rad draaiers werden geen strafmaatregelen genomen Razzia op deserteurs. Volgens de .Daily Telegraph" heeft men in Londen groote razzia's op touw gezet op zoek r deserteurs, die ondergedoken waren aan den arbelds- of dienstplicht te ontkomen. De eerste strooptocht, die in West-End plaats vond, had tot resultaat, dat 150 personen in hechtenis wérden ge nomen. Waf kan men op de kleedingkaarten koopen Twinfig punten voor de jeugd. De textielvoorziening van het Neder- landschc volk kan wegens gebrek aan grondstoffen en de nog slechts schaarsche voorraden, waartegenover een steeds stij- gender behoefte bestaat tengevolge van slijtage, niet op de normale wijze ge schieden. Dit sluit echter niet uit, dat de overheid er naar streeft zoo goed mo gelijk ln de noodgevallen te voorzien. Dat daarbij in eerste instantie de door oorlogsgeweld getroffen inwoners van verschillende steden, zooals Rotterdam. Enschede, Eindhoven en Nijmegen, in aan merking komen om den allereerstcn nood te lenigen, voor zoover zulks mogelijk is, zal ieder begrijpen. Ook speelt de voor ziening van inrichtingen, zooals zieken huizen, kraaminrichtingen e.d., met tex- tielgoederen een belangrijke rol. Boven dien bevordert het Rijksbureau Distex. voor zooveel in het vermogen ligt, elke reparatie- en vernieuwingsmogelijkheid ten aanzien van de nog in het bezit der bevolking zijnde kleeding. Thans kan ook worden medegedeeld, dat met het oog op de kleedingvoorziening van d.e opgroeiende jeugd (wier kleeding het meest aan slijtage onderhevig is en die bovendien uit de kleeren groeit) met onmiddellijken ingang wederom 20 pun ten voor den aankoop van texttelgoederen worden geldig verklaard, en wel voor de meisjes en jongens van 3 tot 15 jaar, die in het bezit zijn van de kleedingkaarten V 415 en V 315, alsmede voor de kleu ters van 1 tot 3 jaar. die in het bezit zijn van de kleedingkaart V 515. Voor alle overige categorieën van de bevolking kunnen thans op grond van do hierboven genoemde motieven nog geen nieuwe punten worden geldig verklaard. De geldende bepalingen. Naar aanleiding van tallooze vragen, welke met betrekking tot de distributie van textielgoederen worden gesteld, wordt hieronder een overzicht gegeven van de op het oogenblik geldende bepalingen. In verband met de uitgebreidheid der hier- bedoelde voorschriften zal dit overzicht niet in één keer worden gepubliceerd. De lezer houde er dus rekening mede, dat op het onderstaande nog enkele aanvullende berichten zullen volgen. Het is voorts Dr. Göbbels Wie zou den Sovjets een halt kunnen toeroepen, als DuUschland verloor Standvastige oorlogsthese is de halve overwinning. Rijksminister dr. Göbbels schrijft in zijn artikel in dc jongste afle vering van hel weekblad Das Reich, dat deze oorlog evenzeer een con flict der wapens als een conflict der geesten is. De gigantische worsteling wordt, zoo schrijft hij, zoo taai cn verbitterd uitgevochten, omdat het om dc hoogste dingen gaat. Er bestaat geen mogelijkheid om de problemen van dezen oorlog uit den weg te gaan. Zij kunnen niet door waardeloozc compromis sen uit dc wereld geholpen worden. Zij eischen een radicale oplossing. De minister wijst erop, dat de vij anden van Duitschland het Duitsche volk hierover zelf hebben ingelicht, want zij verklaren steeds weer op nieuw. dat zij ons volk zelf als natio nale levenssubstantie willen vernieti gen, dat het hun niet te doen is om de oplossing van deze of gene omstre den kwestie, doch dat de toekomst van het Rijk en zijn nationale bestaansmo gelijkheid in het algemeen door hen in twijfel wordt gelrokken. Wij strijden dus voor de meest primi tieve voorwaarden voor de vrijheid van het vaderland, het gezin, den natio- nalen gruei en het volkschc voortbe staan. Met andere woorden: de brug gen zijn achter ons afgebroken. wij kunnen niet meer terug, doch alleen maar voorwaarts marcheeren. Wij ge lijken op een eedgenootschap, dat zich op eigen houtje een weg door de duis ternis en het struikgewas moet banen en precies weet, dat aan het einde de gouden vrijheid lokt. De gedachte aan toegevendheid heeft in de harten van deze gemeenschap in het geheel geen plaats. De houding van het Duitsche volk. Bij de beschouwing van de houding van het Duitsche volk in dezen oorlog komt de minister tot het volgende re sultaat: wij hebben meer gepresteerd dan wij vroeger hebben gedacht te kunnen doen. Ook dit is een overwin ning. zij het ook voorloopig pas op het terrein van de moreele oorlogvoe ring, maar het is zoodoende de voor- looper van de militaire overwinning Een volk. dat voor het doorstaan van dezen oorlog niet de noodige karakter eigenschappen meebrengt, zal door dezen oorlog ten onder moeten gaan. Wij hebben in het verloop van dezen oorlog een aantal van dergelijke voor beelden beleefd en zij zijn nog telkens voor het daardoor getroffen land ver gezeld gegaan van de vernietigendste gevolgen. Voor het meedoogenlooze se lectieproces van dezen oorlog is er geen pardon. Het volk, dat op zijn weeg schaal te licht bevonden wordt, heeft daarmede het spel verloren en wordt uit den kring van wereldmogendheden verwijderd. Wat dit beteekent, zal pas na den oorlog blijken. Wie dan is overgeleverd aan de genade van onze vijanden, kan niet. meer verwachten dat hem een verder nationaal leven wordt toege staan. Daarom is ook steeds weer het streven van onze vijanden, om van een partner uit onzen bond, die een neiging tot zwakte vertoont, allereerst de in levering van zijn wapens te eischen. De daarmede gepaard gaande primaire eischen van een vijand moeten be schouwd worden als een eerste termijn: van hetgeen een volk na zijn val wer kelijk zou worden opgelegd, daarvan zou het pas iets hooren wanneer het zijn wapens verloren heeft. Wij weten dit uit eigen ervaring. Er bestaat, zoo merkt dr. Göbbels verder op, geen onnoozeler veront schuldiging voor het feit. dat. de Eng- gelschen geleidelijk alle bondgenooten, die in vertrouwen op hun militaire hulp aan hun zijde den oorlof zijn in gegaan, hebben laten vallen en aan den wereldrevolutionnairen expansiedrang van het bolsjewisme prijsgeven, dan die „over grenskwesties spreken wij eerst na den oorlog". Alsof zij, wan neer de Sovjets hen voor voldongen feiten plaatsen, hiertoe nog eenige ge legenheid zouden hebben! Het zou wel naïef zijn, wanneer bijv. de Poolsche emigranten te Londen zouden ver wachten, dat de Sovjets deelen van Polen ten koste van stroomen bloed zouden veroveren alleen om ze daarna weer grootmoedig aan de Polen af te staan. De Sovjets hebben dit den Polen reeds op hun manier aan het verstand gebracht door enkele leiders van d": z.g. Poolsche ondergrondsche beweging, die met de* bolsjewisten willen samen werken, een schot in den nek te geven Daarbij is deze alarmeerende gebeur tenis slechts een voorspel. Zoo treedt Stalin op, wanneer hij aan het begin van zijn succes staat. Wat zou Europa van hem te verwachten hebben, wan neer het zich weerloos aan hem zou overgeven? Het is ook een groote dwa ling te gelooven, dat het bolsjewisme, wanneer het inderdaad de overwinning op Europa zou behalen, zoo leegge bloed zou zijn, dat het Europa niet zou kunnen behouden. Hij zou elk ook maar mogelijk verzet in de afzonder lijke landen van ons "continent in de kiem smoren door alle mogelijke dra gers van een dergelijk verzet te liqui deeren of naar Siberië te sturen. Duitschland strijdt vooi Europa. De minister legt in dit verband er nogmaals den nadruk op, dat Duitsch land met zijn strijd ook de zaak der Europeesche volken behartigt. Hoe zeer dit het geval is, ziet men onmid dellijk wanneer men zich eens zou overgeven aan de fantasie, dat de Duit- aehe weerstand plotseling zou verlam men of in het geheel niet meer zou bestaan, beter nog, dat de Duitsche weerstand in het Oosten op beslissende wijze verzwakt zou worden om in het westen stand te kunnen houden. Wie zou dan ook maar met de kleinste kans op succes den bolsjewisten het hoofd willen bieden? Zweden misschien of Zwitserland? Waar zou de grens zijn, waar men hun een halt zou kunnen toeroepen? Aan den Donau mis schien of aan de Elbe of aan den Rijn of aan de Marne? Zij zouden vermoe delijk in ijlmarschen naar de kust van den Allantischen Oceaan snellen met achter hen het geconcentreerde men- schen-, arbeids- en grondstoffenpoten- t'eel van geheel Europa plus hun eigen potentieel en zij zouden den zich zoo verstandig wanenden Britschen lords en Amerikaansche profiteurs hun be lachelijke Atlantische charter voor de voeten werpen. Zijn er werkelijk nog naïeve dom koppen. die serieus gelooven, dat in het bolsjewistische program het com muniqué van Teheran de plaats in neemt vóór de wereldrevolutie? Het eene is het doel. het andere camou flage. Welk nut zouden, wanneer onze wapenen zouden falen, de domme en holle frasen van de Engelsche en Ame rikaansche bladen, die er thans hun werk van maken om dit gevaar te ont kennen en diegenen, die uit een meer nationaal plichtsgevoel onvermoeid hierop wijzen, door het slijk sleuren, voor de volken van Europa hebben7 Hiervoor bestaat geen pact en geen terugwijken. Hier moet men onw-ik- baar en krachtig op zijn standpunt staan en voor de verdediging van dit standpunt een beroep doen op de kracht der wapens, hoeveel offers di* ook zou kosten. De vijandelijke wereld bedient zich van de terreur om ons te verslaan. Dus moeten wij de wapens gebruiken om deze terreur te breken. Dit is eenvoudig een daad van zelfbe houd en hoe duidelijker wij dit inzien des te beter voor ons allen. Een stand vastige oorlogsthese is de halve over winning. ALS DE ZOLDER ONTRUIMD IS, IS HET BRANDGEVAAR GERINGER. ZORG ER VOOR, DAT HOEKEN EN MUREN BEREIKBAAR ZIJN. van belang voor het publiek te weten, dat wanneer de gewenschte goederen niet zoo vlot bij den handel verkrijgbaar zijn. de oorzaak daarvan niet altijd bij den handel moet worden gezocht. Welke punten thans geldig zUn. Op het oogenblik zijn van alle in om loop zijnde kleedingkaarten de volgende punten geldig, ongeacht den op deze kaar ten voorkomenden, andersluidenden da- tumopdruk mannen en jongens van 15 jaar en ouder (V 115): punten 51 t.m. 80; vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder (V 215): punten 51 t.m 80: jongens van 3 tot 15 jaar (V 315): pun ten 41 t.m. 100; meisjes van 3 tot 15 jaar (V 415): pun ten 41 t.m. 100; kleuters van 1 tot 3 jaar (V 515): pun ten 41 t.m. 1001 babiès tot l jaar (V 615): alle punten: toeslagkaart voor a.s. moeders (V 815): alle punten; toeslagkaart voor jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar (V 715) punten 11 t.m. 30. Nieuwe punten worlen uitsluitend gel dig verklaard door middel van een offi cieel bericht in de pers. Bepaling der» leeftijden. Wanneer hier gesproken wordt van: a personen beneden 15 Jaar; b. personèn van 15 jaar en ouder; c personen van 15—18 jaar; worden daarmede bedoeld: a. personen, geboren na 13 Juni 1928; b. personen, geboren vóór 14 Juni 1928: c. personen, geboren na 13 Juni 1925, doch vóór 14 Juni 1928. Welke artikelen kan men koopen? 'S-GRAVENHAGE, 20 April. !n ons vorig bericht over de distributie van textielgoederen werd een beknopt overzicht gegeven van de thans geldig zijnde punten van de in omloop zijnde kleedingkaarten. Welke artikelen kun nen nu op deze punten worden gekocht? Hieronder volgt het antwoord: Sinds 15 November 1943 is in ver band met de textielpositie de aankoop mogelijkheid op de punten van de klee dingkaarten voor mannen, jongens, vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder beperkt. Deze kaarten kunnen zonder speciale vergunning niet meer worden gebruikt voor den aankoop van: Wat betreft mannen en jongens: cos- tuums en onderdeelen daarvan, hem den, overhemden, onderbroeken, sok ken en kousen, nachthemden, regen jassen en windjacken, alle soorten jas sen (met uitzondering van bontjassen), pullovers en gebreide vesten, alle soor ten wqrk- en bedrijfskleeding, jekkers, pyama's en winterhandschoenen. Wat betreft vrouwen en meisjes: al le soorten japonnen, rokken, blouses, onderjurken, pullovers, gebreide ves ten. hemden, alle soorten directoires, shawls, kousen, schorten, nachthem den. regenmantels en windjacken, alle soorten mantels en mantelcostuums (met uitzondering van bontmantels), omslagdoeken, alle soorten werk- en bedrijfskleeding. peignoirs, pyama's, bedjasjes, e.d. Al deze artikelen, alsmede alle stuk goederen, welke bestemd zijn voor de vervaardiging van boven- en onder- kleeding. onverschillig of deze bestemd is voor personen boven of onder 15 jaar, zijn uitsluitend ver- krijgbaar op speciale ver gunning, al dan niet met gebruik making van de aanwezige geldige pun ten op de kleedingkaart. De in bovengenoemde opgave niet vermelde artikelen, zooals bijv.: hoe den, zakdoeken, jabots, lint, band. ga rens, bretelles, bustehouders, enz. kun nen wel zonder speciale vergunning op de punten der hoogergemelde kaar ten worden gekocht. Bovendien kun nen de geldige punten van alle klee dingkaarten worden besteed voor het doen verrichten van reparatiewerk zaamheden. voor welk doel ook stof fen kunnen worden gekocht tot een maximum van 0.8 vierk. meter. Uitzonderingen, die den regel bevestigen. Voor den aankoop van geconfec- tion n eerde kleedingstukken (dus niet van stof ter vervaardiging daar van) is de aankoopmogelijkheid op de geldige punten van de hierna genoem de kaarten onbeperkt gebleven: 1. De kleedingkaarten van oorlogsge troffenen. mits zij in het bezit zijn van een machtiging met rooden opdruk „oorlogsgetroffene". 2. De kleedingkaarten van (a.s.) móé ders, die in het bezit zijn van een toe slagkaart V 815 tegen overlegging van die kaart en genoemde toeslagkaarten zelve. 3. De kleedingkaarten van kinderen van 15—18 jaar. die in het bezit zijn van een toeslagkaart V 715 tegen over legging van die kaart en deze toe slagkaart zelve. Bij aankoop van textielproducten moeten beide kaar ten worden overgelegd. Deze drie categorieën personen, die zich een kleedingstuk wenschen aan te schaffen, waarvoor een speciale ver gunning is vereischt (bijv. hemd, cos- Enorme voorraden. Op de zolders, waarop ook eenige afgesloten ruimten waren gemaakt, ontbrak ieder overzicht. Hier vond men een enormen voorraad vooroor- logsche levensmiddelen, zooals vermi celli, custardpudding, kindermeel, gerste- en rijstebloem, havermout, va nillesuiker, blikken jam, stroop, voorts allerlei zeepen, pondspakken rijst. Ver der waren er groote partijen scheer zeep en duizenden pakken lucifers. In de „textielafdeeling" lagen dames- en heerenstoffen, tientallen costuums, prachtige regenjassen, wollen- en ge stikte dekens, groote partijen overalls, stapels heerenhemden, kinderkousen, dameskousen, sokken, garens en elastiek. Alleen met de textielgoederen de rollen moesten nota bene machi naal worden gemeten konden eenige groote vrachtauto's worden volgeladen. Verder vond men groote partijen in- maakglazen, rijwielo*derdeelcn, aller lei huishoudelijke artikelen, zooals kof fiekannen, braadpannen, schuurpapier, lepels, veters, knoopen, bezems, stof fers, kisten en pakken met pepermunt. In een groote kist, waarop stond „lekkers" was chocolade gepakt; een deel was ongeschikt voor consumptie. Complete rijwielen, doozen boen- en wrijfwas, poetsmiddelen, grossen spel den, verband- en geneesmiddelen, waar onder aspirine, thijmstroop, hoofdeau- decologne, anijsspiritus etc., kortom van alles vorid men er. Bijna alle goederen werden na de inbeslagneming gedistri bueerd onder slachtoffers van bomaan vallen. Voor den verplichten verkoop, dien Mensink moest houden, bestond een groote belangstelling en honderden koopers profiteerden van „koopjes". Mensink is te Almelo in het Huis van Bewaring opgesloten. Verduister v. 20.45-6.30 u. 22 April. Zon op 6.28 u„ onder 20.50 u. Maan op 6.52 u., onder 20.15 u. tuum, japon, nachtjapon) moeten een speciale vergunning overleggen, welke bij de plaatselijke distributiediensten kan worden aangevraagd, en door de zen zal worden verstrekt, mits voldoen de punten op de kaart aanwezig zijn. De kleedingkaarten van alle kinde ren tot 15 jaar blijven geldig voor den aankoop van alle geconfectionneerde artikelen, met uitzondering van de z.g. groote stukken, waarvoor een speciale vergunning is vereischt. Uiteraard mag voor den aankoop der artikelen sléchts gebruik worden gemaakt van de geldig verklaarde punten. De op de machtigingen met rooden opdruk „Oorlogsgetroffene" vermelde artikelen moeten zonder meer door den winkelier, die ze in voorraad heeft, worden afgeleverd. Overlegging van een afzonderlijke speciale vergunning is dus niet noodig. Kousen en sokken. Aangezien de kleedingkaarten van personen van 15 jaar en ouder voor loopig niet meer kunnen worden ge bruikt voor den aankoop van o.a. kou sen en sokken, zijn de desbetreffende letterbonnen van deze kleedingkaarten niet meer geldig voor den aankoop van deze artikelen. Daarvoor in de plaats is per 4 December j.1. de letterbon N. aangewezen,' waarop tegen gelijktij dige inlevering van het vereischte aan tal geldige punten één paar kousen resp. sokken kan worden betrokken. Zooals destijds meegedeeld, is het mo gelijk, dat niet steeds kousen en sokken bij den handel in voorraad zijn. Even wel zal er zorg voor worden gedragen, dat ieder op de in zij.i bezit zijnde bon nen te zijner tijd kousen of sokken zal kunnen aanschaffen, al zal dit nog wel eenige maanden duren. Voor meisjes en jongens van 315 jaar zijn momenteel de kousenbonnen J, K, L en M voor den aankoop van kousen geldig. Op de kleedingkaarten van babies tot 1 jaar en voor kleuters van 13 jaar bevinden zich geen kou senbonnen, aangezien de aankoopmoge lijkheid van kousen en/of sokken voor babies en kleuters niet beperkt is. Luierdistributie. Op de kleedingkaarten voor babies (V. 615) kunnen bij den handel op de met de cijfers I, II, III en IV bedrukte extra bonnen luiers worden gekocht en wel 3 uiers of stof daarvoor op elk dezer bonnen. Op het oogenblik be staat er gebrek aan luiers. De produc tie van dit artikel is echter zooveel mogelijk bevorderd en de verwachting bestaat, dat binnenholt de aflevering vlotter zal verloopen. Daarnaast be staat de regeling der baby-pakketten, welke worden beschikbaar gesteld ten behoeve van eerstgeborenen, of van babies, die 5 of meer jaren na de laat ste bevalling worden geboren. Deze baby-paketlen bevatten o.a. 12 luiers. Als gevolg van de minimale hoeveel heden textielgrondstoffen, waarover de beschikking werd verkregen, kon het aantal ter beschikking te stellen luiers helaas niet hooger worden gesteld; het baby-pakket moest dus worden be schouwd als een aanvulling ten behoe ve van die gezinnen, waarvan aange nomen kon worden, dat practisch geen voorraad meer aanwezig zou zijn. In tegenstelling met de gezinnen, waar de laatste 5 jaar eenmaal dan wel verschillende keeren een geboorte plaats vond en waar van (een) vorige geboorten(n) nog luiers over waren gehouden, waren doorgaans clie gezin nen, waar gedurende de laatste 5 jaar geen baby werd geboren, niet meer in het bezit van dit onontbeerlijk artikel. In normale tijden, dus vóór Septem ber 1939. was het over het algemeen immers geen gewoonte, dat een gezin voorraad hield van artikelen, zooals luiers, welke niet direct of wellicht nimmer noodig zouden blijken te zijn. Toentertijd was niet te voorzien, dat aan het artikel luiers een nijpend ge brek zou ontstaan. Een andere, wel licht betere regeling dan de bestaande, kon op grond van deze overwegingen en in verband met de grondstoffen- positie niet worden getroffen. Huwelijk en geboorte. In verband met de huidige nijpende schaarschte kunnen bij huwelijk geen lakens en sloopen meer door de distri butiediensten worden verstrekt. Wat betreft de mogelijkheid tot aankoop van wieg- en ledikantbenoodigdheden voor pasgeborenen, diene, dat de ver gunningen voor een babyuitzet moes ten worden verminderd ais gevolg van den nood der ti}d£OfR6tan^)gj>eden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1