NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Atlantische wal beslissend voor invasie. Ruim 250 vijandelijke vliegtuigen neergehaald st, nr™" Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201, Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 26 APRIL 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang. No. 96, 2 pagina's. Adrartentla-tarlef Prijs der gewone advertenties in dese Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deae Courant verschijnt dagelijks. Hef sociale probleem. I. MA de boeken „This above all" (Dit boven alles) van Eric Knight en „De veroordeeling van Mussolini" van Michael Foot, die zooals we in deze kolommen reeds berichtten scherpe critiek op de Britsche regeering en haar politiek bevatten, trekt thans al lerwegen een nieuw Britsch boek we gens zijn ongezouten aanklachten te gen het heerschende systeem de aan dacht. Het is het werk „All our to to-morrow" (Ons aller toekomst) van den Engelschen journalist Douglas Reed. Veel dieper en scherper dan de beide vorigen gaat Douglas Reed op de oorzaken van het hand over hand toenemende defaitisme in het Engel- sche volk in. Het boek is in eerste op lage in December 1942 verschenen. Door onbekende, maar wel te vermoe den oorzaken bleef het aanvankelijk vrijwel onopgemerkt, totdat zich de linksche dagbladpers er van meester maakte en het werk daarop door plot seling gestegen herdrukken in breede- ren kring bekendheid verwierf. Douglas Reed becritiseert in felle bewoordingen de ellendige sociale ver houdingen in Engeland, het binnen dringen der joden, die den Britten hun posities ontnemen, die zich aan iederen vorm van dienstplicht onttrekken, die misdaden begaan, het Britsche volk misleiden, terwijl Engelsche mannen en vrouwen voor hun leven moeten strijden. Hij becritiseert de vaak on verantwoordelijke behandeling van het Engelsche volk door zijn politieke lei ding en spaart zijn critiek evenmin op de pers. die den oorlog veroorzaakte en ophemelt, terwijl het volk geenszins den oorlog wenscht. Een bijzonder hoofdstuk is aan de ((ontreddering van óe Engelsche cultuur gewijd, die onder de controle van buitenlanders haar eigen karakter meer en meer verliest. In drie artikelen willen we aan de hand van authentieke citaten de drie kern-problemen van het interessante werk hier behandelen. o TJITVOERIG houdt de schrijver zich bezig met een scherpe analyse van de Engelsche sociale politiek. „Deze oorlog stortte de massa's der bewoners van dit halve paradijs in een diepen afgrond van ellende. Hij dreef hen onder de aarde, stuurde hen naar schuilkelders en stations van de on- dergrondsche om daar slaap en be scherming te zoeken. Kon het nog ern stiger? Toch! Dit was geen verslech tering, doch eerder een verbetering van het lot van de overgroote meerderheid der Engelsche massa's. Toen de vijan delijke luchtaanvallen op hun hoogte punt waren, sprak ik een Amerikaan- sche, die vreesde, dat deze omstan digheden een ware revolutie zouden teweeg roepen. De levensverhoudin gen in de schuilkelders immers waren beter dan die vele bezoekers thuis ken den. Zij achttte het gevaar niet denk beeldig, dat zich een revolutionnaire geest zou verheffen, wanneer deze lie den opgevorderd werden de schuilkel ders te verlaten, weer voor den dag te komen en tot den nood terug te kee- ren. In de overvolle schuilkelders ge noten de kinderen het wonder der af gescheidenheid. Velen van hen waren gewend bij vijf of zes tegelijk in één bed te slapen. Thans sliepen zij in de slaapkooien der schuilkelders en voor de eerste maal leerden zij de luxe van een eigen bed kennen. Wat voor een commentaar is dit niet tot de waarde volle beschaving. voor dewelke wij heeten te strijden, wanneer het een voudige volk er de voorkeur aan geeft opeengehoopt in een onderaardsch hol te leven en niet wenscht terug te kee- ren tot zijn eigen omgeving in de vrije lucht!'' LJERHAALDELIJK wordt in de pers 1 melding gemaakt van stakingen on der de mijnwerkers. Waarom de mijn werkers staken is veelal onbekend. Dou glas Reed geeft er uitsluitsel over. De mijnwerkers staken, omdat van hun karige loonen loonbelasting afgehou den wordt, die procentueel in geen en kele sociaal-billijke verhouding staat tot den belasting-aftrek op de loonen van directeuren, commissarissen, enz. Het stelsel der progressieve heffing wordt hier geenszins toegepast. Wan neer de mijnwerkers overuren vaak gedwongen maken, wordt de meer dere opbrengst van den arbeid door verhoogden belastingaftrek weer teniet gedaan. De mijnwerkers worden in hun gerechtvaardigd verzet tegen deze een zijdige uitbuiting als „onvaderlandslie vende schobbèrs" en „onpatriottische vlegels" aan de kaak gesteld. Niemand protesteert echter tegen de hebzucht der groote heeren! Deze zien telkens hun inkomens vermeerderd. veeal verdubbeld. Niemand van de regee- ringskliek neemt daaraan aanstoot. Douglas Reed publiceert een lijst van de inkomsten-toename van het hooge- re personeel van een maatschappij in Liverpool. Daaruit blijkt, dat deze inkomsten in doorsnee met meer dan tien procent verhoogd zijn. De belasting-aftrek nam daarmee niet evenredig toe. daar in de meeste gevallen de verhooging onder een belastingvrijen toeslag verdiscon teerd werd. Desondanks konden de ar beiders in de mijnen, in de hoogovens, in werven en fabrieken geen loonsver- hooging dan door stakingen verkrijgen. noUGLAS Reed komt tot de conclu- sie. dat de lasten aan bloed, tra nen. inspanning en zweet hoogst onge lijk in Engeland verdeeld zijn. „Het systeem der starre geldgroepen, die we klassen noemen, baseert zich op een dure en door tal van voorrechten be schermde exclusieve kleine groep, die met uitsluiting van andere mogelijk- heden in staat is dat onderwijs aan speciale hoogesch'' n te volgen, dat alleen en uitsluitend toegang tot pu blieke diensten geeft. Dat is de hoofd bron van al onze zorgen in verleden, heden en toekomst. Het is de tragiek van het Britsche volk, dat het elke, hoe sociaal billijke verandering in de ze richting ook uit een onbegrijpelijke physieke vrees niet aandurft, ofschoon toch juist de breede massa van het eenvoudige volk vap zulk een verande ring het meeste nut zou plukken." Lord Halifax en Sir Snmuel Hoar( werden naar de gezantschappen in Washington en Madrid gestuurd. Er volgde een hoog-opgeschroefde patriot tische verklaring, dat beide nieuwe ge zanten van hun inkomen als gezant afstand gedaan haddon. Een lid van het Parlement ontdekte echter, dat Lord Halifax weliswaar van zijn inko men als gezant van 2500 pond sterling afstand had gedaan, dat hij daarvoor in de plaats echter 17.000 pond voor belastingvrije uitgaven (representaties) ontving, die 3250 pond sterling hooger dan de uitgaven van zijn voorganger Sirafegisch doel en afleidingsmanoeuvres. Parachutisten en luchtinfanterie. Sinds cenige dagen rapporteeren de vliegers van de Duitsche lucht- verkenning toenemende beweging in de havens van Zuidoost-Enge- land, aldus de NCD. Er is niet uit drukkelijk sprake van een concen tratie van schepen, maar deson danks wekt deze korte, bijna la conieke mededeeling herinneringen aan dergelijke berichten over be weging in de havens van Gibraltar, Tunis, Sicilië aan den vooravond van de geallieerde landing in Ma rokko en Algiers in Nov. 1942, op Sicilië in Juli 1943 en bij Salerno in Sept. 1943. Of „'dag D.", het tijdstip, waarop volgens de plannen van Eisenhower's hoofdkwartier, de invasie zal beginnen, onmiddellijk voor de deur staat of niet, kan uiteraard niemand voorspellen. De berichten van Duitsche zijde geven echter wel zeer duidelijk te verstaan, dat men met deze mogelijkheid ern stiger rekening houdt dan ooit te vo ren. Tijdstip thans gunstig. De overgroole meerderheid der mi litaire deskundigen, zoowel Duitschers als geallieerden en neutralen, kwamen tot de volgende conclusie: het gunstig ste oogenblik voor een invasie ligt in het voorjaar, wanneer de nachten nog niet al te kort zijn. liefst zoo kort mo gelijk na de periode der voorjaarsstor- men, wanneer de zee geruimen tijd zeer rustig pleegt te zijn en dan on geveer acht tot tien dagen voor de laat opkomende volle maan, opdat de invasietroepen gedurende de donkere nachten versterking kunnen ontvangen en zoo weinig mogelijk gehinderd door de verdedigers van de vesting- Europa, hun nieuwverworven posities kunnen versterken en uitbreiden. Het behoeft geen betoog, dat momenteel in elk opzicht aan deze voorwaarden is voldaan. Het eenige twijfelachtige punt vormt nog het weer, vooral de vraag, hoe ^.ich dit in de komende periode zal ontwikkelen. Hierop kunnen echter alleen de militair-meteorologische diensten een antwoord geven en die houden hun gegevens uiteraard ge heim. Afleidingsmanoeuvres. Er is reeds herhaaldelijk op gewe zen. dat de Duitsche legerleiding zich de invasie niet voorstelt als een mas sale aanval op een bepaald punt, doch dat zij rekening houdt met een groot aantal landingen tien. twaalf of vijftien desnoods niet alleen tus- schen Brest en Vlissingen, dat deel van de Europeesche kust. hetwelk onmid dellijk onder het bereik van in Enge land gestationneerde jachtvliegtuigen ligt, maar ook elders. De punten, die in dit verband natuurlijk zuiver als veronderstelling het meest worden genoemd, zijn de Lofoten, die den toe gang tot Narvik controleren, alsme de het gebied van Dronlheim en Ber gen in Noorwegen, het gebied van Bor deaux en Marseille in Frankrijk en het gebied van Genua in Italië. Ofschoon ook de leek begrijpt, dat dergelijke operaties bepaalde strate gische belangen zouden hebben, rang schikt men ze in Duitschland onder de te verwachten afleidingsmanoeuvres, daar zij niet kunnen leiden tot het eigenlijke doel der geallieerden: een bres slaan in het Duitsche verdedi- gings-systeem. slag te leveren tegen het gros van de Duitsche strijdkrach ten in het westen en door te stooten naar Duitschland zelf. Strategisch doel. Vandaar dat men in Duitsche mili taire kringen steeds weer de meening hoort verkondigen, dat de geallieer den alles op alles zullen moeten zet ten voor een frontalen aanval op het hart van het Atlantische bolwerk tus- schen Cherbourg en Duinkerken. Daar liggen dicht onder de Engelsche kust de groote havens waar zij niet buiten kunnen. Daarachter ligt een terrein, dat bij uitstek geschikt is voor den grooten slag tegen de Duitsche strijd krachten. En bovenal: daar ligt de strategisch kortste weg naar het uitein de van den eigenlijken Westwall, die op den Rijn is gebaseerd en ten noor den van het punt, waar deze rivier ons land binnenstroomt, overgaat in een systeem van versterkingen, dat om geografische redenen een heel wat minder geduchte hindernis vormt, dan de „Siegfriedlijn" om de Engelsche benaming te gebruiken tusschen Emmerich en Bazel. Men zal zich trou wens herinneren, dat de Duitsche re geering reeds op 10 Mei 1940 den op- marsch in Nederland en België moti veerde met het gevaar voor een Fransch-Engelschen inval langs dezen weg in het Rijnland en het Roergebied. Een tweede punt, dat in Duitsche militaire kringen als mogelijk doel van een massalen geallieerden aanval wordt genoemd, is de Duitsche Noordzeekust en Denemarken. Deze kwestie is meermalen door mi litaire deskundigen zoo uitvoerig in de Duitsche pers behandeld, dat een der gelijke onderneming wel tot de be staande mogelijkheden gerekend moet worden, ook al stellen zich de genoem de deskundigen eenparig op het stand punt, dat Duitschland in staat is een dergelijke poging eventueel af te slaan. Kcnoodigdc krachten. Van geallieerde zijde wordt de inva sie geregeld voorgesteld als de groot ste onderneming in dezen oorlog en van Duitsche zijde heeft men deze be wering nooit tegengesproken. Zou het hoofdkwartier van generaal Eisenho- wer gelegenheid krijgen zijn krachten volledig te ontplooien, dan zal alleen bij de operaties in West-Europa gene raal Montgomery de beschikking heb ben over twee en een half tot drie millioen man, luchtmaarschalk Tedder zal tegen de 10.000 vliegtuigen onder zijn bevelen hebben, waarvan minstens 3000 viermotorige bommenwerpers, ter wijl admiraal Land zonder eenigen twijfel zeer belangrijke vlootstrijd- krachten ten dienste zullen staan. Vast staat verder, dat de Engelschen op zeer groote schaal parachutisten hebben opgeleid, terwijl de Amerika nen over een uitgebreide luchtinfante rie beschikken. Het wordt waarschijn lijk geacht, dat Engelsche transport- lagen. Soortgelijk geschiedde met Sir Samuel Hoare, die 4600 pond sterling meer dan zijn voorganger voor belas tingvrije uitgaven ontving. Vlijmscherp is de critiek van Reed op deze grove volksmisleiding. HAMA. vliegtuigen de parachutisten over uit gestrekte gebieden tot ver buiten het tooneel van de eigenlijke invasie zul len afzetten en dat de „gliders" groote zweefvliegtuigen der Ame- rikaansche luchtinfanterie tot diep in het binnenland zullen landen. De onge twijfeld zeer sterke luchtstrijdkrach ten der geallieerden mogen in staal worden geacht om zoowel de parachu tisten als de luchtinfanterie geregeld van wapens en proviand te voorzien en hen met aanvallen van jachtkruisers in scheervlucht te ondersteunen. Het bezwaar blijft echter, dat het zoo goed als ondoenlijk is, kleinere formaties in vijandelijk gebied door de lucht van zware wapens te voorzien. De Ameri kanen maken thans melding van een „vliegende tank", naar het schijnt een tank, die met bemanning en munitie door een „glider" wordt getranspor teerd. Waarde van den Atlantischcn wal. Men mag aannemen, dat Eisenhower. zoo hij voldoende parachutisten en luchtinfanterie in den strijd werpt en zich niet laat afschrikken door de aan vankelijk onvermijdelijke zware ver liezen, in staat is om zich met behulp van deze troepen in het bezit te stel len van belangrijke posities in het door de Duitschers bezette gebied. Waarde krijgt dit evenwel eerst, wanneer het gros zijner troepen er in slaagt een bres te slaan in de kustverdediging, en contact te krijgen met deze vooruitge schoven posten. In Duitsche militaire kringen spreekt men openlijk de ver wachting uit. dat de geallieerden niet alleen zware verliezen, doch ook plaat selijke successen zullen boeken. Alles staat en valt echter met de vraag, oi' de geallieerden door het Atlantische bolwerk heen komen of niet. Op dit punt is men van Duitsche zijde kenne lijk zeer optimistisch. Aangezien echter van geallieerde zijde niets is uitgelekt over de middelen, waarmee men het zwaarste bolwerk der krijgsgeschiede nis hoopt te slechten, en er van Duit sche zijde niets naders wordt gepubli ceerd omtrent het geheime wapen der vergelding, dat thans de ruggegraat van het Duitsche defensiefsysteem kan worden genoemd, behoort elke nadere beschouwing over de kansen van aan vallers zoowel als van verdedigers, tot het rijk der fantasie en der speculatie. Het jachtvliegtuig. Als de zwakste schakel in den ketting der invasie is tot dusver steeds de be perkte actie-radius van het jachtvlieg tuig beschouwd. Nog slechts een half jaar geleden achtten vele militaire des kundigen een invasie in West-Europa uitsluitend mogelijk kort onder de En gelsche kust, dat wil zeggen binnen het bereik van de in Engeland gesta tionneerde toenmalige jachtvliegtuigen. Juist in de laatste maanden echter is deze theorie volkomen ondersteboven geworpen door de waarlijk revolution naire verandering, welke er op het gebied van de jachtvliegerij heeft plaats gehad en welke er toe heeft geleid, dat verschillende types geallieerde jachtvliegtuigen thans over een actie radius beschikken, welke dien der bommenwerpers bijna evenaart. De jachtvliegerij is thans nagenoeg geheel het domein der „Lightnings" en .Thunderbolds". wier actie-radius tot Noord- en West-Duitschland reikt, en van de ..Mustangs", die tot diep in Midden-Duitschland doordringen. Als werkelijke „Fighters" zullen zij evenwel hun sporen nog moeten ver dienen, daar zij voor vluchten op zeer grooten afstand nog afhankelijk zijn van reservetanks. die. gelijk bekend, een remmenden invloed hebben op de bewegelijkheid. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkomniando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog één extra keuring gehouden worden op: 27 April 914.00 uur, Amsterdam, Neben stelle der Waffen-SS, Dam 4. 28 April 9—14.00 uur. Den Haag, in een der zalen van het gebouw Amicitia, West einde no. 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden teneinde gekeurd te wor den voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataii Ion in Amersfoort, Landsorm Nederland. Kriegsniarine en de Germaansche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig z(jn voor de tewerkstelling kunnen zich eveneens aan melden en worden gedurende hun verbin tenls van dc tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder wor den, die na tenminste een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor dc officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding Is niet doorslaggevend, beslissend voor zijn bevordering zijn: karakter, gedrag, pres tatie. Tijdens de keuringen worden alle inlieh (ingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der op leiding, extra levensmiddelen etc., even eens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis dc navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4: Alkmaar. Langestr. 56; Heerlen, Saroieastraat 25; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengclosche Haag, Korte Vijverberg 5. j onze Vrijwilligers Met kijkers wordt nauwkeurig waargenomen hoe de bommen der Stuka's insiaan Ijfj PK Merz/O/H/P m Doodvonnis voltrokken. 's-GRAVENHAGE. 24 April. De Höherc SS- untl Polizeiführcr maakt bekend: De Nederlandsche distributicamb- (enaar Hendrik Romeyn, geboren 21 Augustus 1921 in Rotterdam, het laatst wonend in Drunen, School straat 42, is bjj vonnis van het SS- und Polizeigericht Den Haag van 27 Maart 1944 wegens moord op den commissaris van politie Van Djjk te Nijmegen, als saboteur ter dood ver oordeeld. Het vonnis is voltrokken. Beperking van den postdienst De bijzondere tijdsomstandigheden dwingen PTT opnieuw tot een aantal versoberingen, ditmaal bij den post dienst Zoo is geleidelijk over het ge heele land het aantal briefpostbestellin gen verminderd tot één per werkdag, behalve in enkele groote plaatsen. Ook de extra avondbestellingen voor dagbla den, die in sommige plaatsen werden uitgevoerd, zijn opgeheven. De tot dus ver gegeven gelegenheid om in daar voor in aanmerking komende gevallen dagbladen en andere poststukken op werkdagen kosteloos af te halen, wordt in het algemeen eveneens opgeheven. Aan nieuwe verzoeken om tegen beta ling van het z.g. busrecht de correspon dentie ten postkantorc te mogen afha len kan, ook al met het oog op het aan tal beschikbare postbussen, niet meer worden voldaan. Op postkantoren, die tot nog toe over dag doorloopend warenopengesteld, is uitsluitend voor postzaken 'n tus- schentijdsche sluiting ingevoerd van 12.30 uur tol 14 uur (enkele kantoren uitgezonderd Met ingang van 7 Met zullen voorts de kantoren op Zon- en feestdagen voor den postdienst gesloten worden. De gelegenheid tot het kosteloos afha len van correspondentie op die dagen wordt opgeheven. Zoo spoedig de om standigheden dit veroorloven zullen de ze beperkingen van den postdienst we der opgeheven worden. Volledig afweersucces rondom Sebasfopol. Bristol gebombardeerd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 24 April (D. N. B.) - Het opperbevel van dc Weermacht maakt bekend: •*.i het gebied van Sebastopol vielen de Sovjets gisteren met sterke strijd krachten en met gebruikmaking van talryke pantserwagens en slag vliegers aan. Onze dappere troepen behaalden na harde gevechten een volledig afweersucces en vernietig den 57 pantserwagens. Duitsche jacht- en slagvlicgers schoten 27 Sovjet-vliegtuigen neer. Escorte vaartuigen van een Duitsch convooi haalden in de wateren ten Westen van Sebastopol 6 Sovjet-bommen werpers omlaag. In dc zware af- wcergcvcchten der laatste dagen heeft zich een divisie luchtdoelge schut onder bevel van den luitenant- generaal Piekert bijzonder onder scheiden. Zij vernietigde in den tijd :i 8 tot 23 April 105 vijandelijke Kg tuigen en 82 pantserwagens. Tusschen de Karpathen en den boven loop van den Dnjestr bleef de aanval der Duitsche en Hongaarsche troepen tegen hardnekkigen vijandelijken tegen stand terrein winnen. Tegenaanvallen der bolsjewisten werden afgeslagen. Ten Zuidwesten van Narwa bleven verscheidene vijandelijke aanvallen zonder succes. Bij een aanval van Sovjet-bommen werpers op een Duitsch convooi voor de kust van Noordelijk Noorwegen werden 40 vijandelijke vliegtuigen, waarvan 37 in luchtgevechten en door escortevaar tuigen der marine, omlaag geschoten. Aan het landingshoofd van Nettuno werd een door pantserwagens onder steunde aanval van den vijand ten Zuidoosten van Aprilia door geconcen treerd artillerievuur uiteengeslagen. Door een verrassenden aanval van een heden der Duitsche marine op dc haven van Anzio werd een korvet tot zinken gebracht, een schip getorpedeerd en in de havenwerken omvangrijke schade aangericht. Aan de Adriatische kust drongen stoottroepen de vijandelijke stellingen binnen, vernietigden verscheidene steun punten en brachten den vijand verliezen toe. Duitsche torpedomotorbooten brachten in den afgeloopen nacht voor de Zuid kust van Engeland een schip van mid delbare grootte tot zinken en bescha digden in harden strijd met Britsche torpedojagers en torpedomotorbooten een vijandelijke boot ernstig. In de och tenduren van 24 April noopten lichte Duitsche zeestrijdkrachten in de wate ren van Cherbourg verscheidene for maties Britsche torpedomotorbooten tot den strijd. Twee der vijandelijke booten kregen artillerievoltreffers, een van hen werd in zinkenden toestand waarge nomen. Dc luchtoorlog. Amerikaansche bommenwerpers vielen op 23 April verscheidene plaatsen in het gebied van Wecnen aan. Vooral in Wiener-Neustadt ontstonden schade en verliezen onder de bevolking. Door Duitsche en Hongaarsche jagers, alsmede door luchtdoelartillerie, werden"31 vij andelijke vliegtuigen, in hoofdzaak vier motorige bommenwerpers, vernietigd. Bij aanvallen van vijandelijke forma ties jachtvliegtuigen op West- en Zuid west Duitschland, alsmede boven de be zette Westelijke gebieden werden tien vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In den afgeloopen nacht waren aan vallen van Britsche bommenwerpers ge richt op het Oostzeegebied en op het gebied van Mannheim. Zes vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Ma joor Baer, Gruppenkommandeur in een eskader jachtvliegtuigen, behaalde in den strijd met Britsch-Amerikaansche vliegtuigen zijn 200e overwinning in de lucht. Sterke eskaders zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen ondernamen in den atgeloopen nacht een geconcentreerden aanval op Bristol, die uitgebreide bran den en groote verwoestingen tengevolge had. Wat doet de Landwacht Nederland? Eenige dagen geleden werd een mede deeling van de Landwacht Nederland ge plaatst onder den titel: Roddelpraètjes de Landwacht, t is aanleiding gc-weest te bcvoegder piaat.se te informeeren, naar hetgeen de Landwacht de laatste weken gedaan en bereikt heeft. Men deelde ons o.m. het volgende me de: Een groot aantal „kleine" zoowel als ..groote" zaken zijn door leden van de Landwacht met gevaar voor eigen leven tot klaarheid gebracht. Scherp is opge treden tegen saboteurs en zwarte hande laars. Dc opdracht „bescherming van le ven en goed van alle Nederlanders en bestrijding van de onderwereld", wordt tot in alie consequenties uitgevoerd. Om den lezer een kleinen indruk te geven van het werk. dat op één dag verzet wordt, willen wij ecnlge feiten noemen. Te Leidschendam werden tientallen kis ten met groenten, fruit en aardappelen, bestem:! voor den zwarten handel, in be slag genomen. Tc middernacht liep in dezelfde plaats een handelaar In boter en kaas tegen de lamp. Eveneens viel een groote partij schol in handen van de Landwacht. Te Rotterdam werden mos selen te duur verkocht, waarbij na on derzoek bleek, daf de kooplui onderdui kers waren. Te Epc werd in samenwer king niet den C.C.D een huiszoeking ge daan, die een clandestien geslacht var ken. hoerenboter, eieren, slaolie en een groote partij rogge aan het licht bracht. Bij een boer te Grootendorst werd even eens een partij clandestiene waren aan getroffen. Al deze in beslag genomen goederen zijn ter beschikking van de be volking gesteld. Hel d3gbook van de Landwacht is verbluffend. Huizen vol zwarte voor raden. wapens, gouden tientjes, zil veren guldens, wol, vervalschte dis tributiebescheiden, een saboteurs-cen trale midden in een bosch onder den grond, vrachtauto's vol levensmidde len zonder papieren; teveel om op te noemen. Dat de onderwereld het streven van de Landwacht niet op prijs stelt, bewijzen de aanslagen, die gepleegd zijn. Geen lid van de Landwacht laat zich daardoor af schrikken. In deze luttele weken is reeds overduidelijk gebleken, dat de nieuwe organisatie recht van bestaan heeft. Wellicht zijn er menschen, die het werk van de Landwacht cynisch bekijken, om dat zij mcenen. dat. ook deze organisatie aan de bestaande toestanden geen einde kan maken. De lijd zal het leeren. Het begin is goed geweest en dat stemt hoop vol. Dat is de Landstorm Nederland. Dc Landstorm Nederland werd opge richt op den llcn Maart 1943. In «1c betreffende verordening heet het, dat deze eenheid is een territoriale orga nisatie voor de landsverdediging, wel ke bestemd is voor den afweer van huitcnlandschc en binnonlandsehe vijanden. Hieruit blijkt dus, dat de Landstorm Nederland een organisatie i« binnen onze landsgrenzen om de verdediging op te nemen tegen alle buitenlandsche of binnenlandsche vijanden, die ons. dat willen ontnemen waarvoor onze voorouders eeuwen gestreden hebben en wij nu nog strijden, n.1. een Neder land dat op eigen beenen kan staan en zich bewust is van eigen kracht en volwaardigheid. In den Landstorm Ne derland zijn kerels tezamen die inzion, dat Nederland niet gered kan wordon met kabeltjes knippen, onderduiken, s«- boteeren, zwarten handel drijven en dergelijke praktijken, een Nederlander volkomen onwaardig. Zij willen ook niet, dat een ander volk voor hen de kooltjes uit het vuur sleept, maar wil len het zelf doen, naar het voor beeld onzer voorvaderen. De distributie van textielgoederen. Aanvragen voor wcrkklrrcUng. Er Is tot het samenstellen van werk manspakketten overgegaan, teneinde de beschikbare hoeveelheden wcrkkleedlng te bestemmen voor hen. van wie kan worden aangenomen, dat hun reserves zijn opgeteor4. Handarbeiders en werk- kleedingdragers, die werkzaam zijn in be drijven met 50 of meer werkklcoding- dragende arbelders(stcrs), dienen zich ter verkrijging van een dergelijk pakket te wenden tot hun werkgever. Dc Werkge ver kan zich voor het indienen van een collectieve aanvraag voor wcrkkleedlng en werkmanspakketten wenden tot het districtsklecdingmagazljn fD.K.M.) van het rayon, waarin hij gevestigd is. Voor het rayon Noord-Holland is dit: Beurs plein 11—17, Amsterdam, D.K.M. nr, 206. De voorraden wcrkkleedlng laten mo menteel niet toe. dat iedereen direct ge holpen wordt. Op grond van de door de werkgevers gedane collectieve aanvrager, zullen telkens wanneer de productie zulks toelaat, werkmanspakketten worden toe gewezen. Als gevolg van de bij den han del aanwezige voorraden oude kwaliteit en nieuwe kwaliteit, loopen de prijzen der pakketten eenlgszlns uiteen. Vandaar dat geen eenheidsprijzen konden worden bepaald. De verpakking der diverse werk- kleedingsartlkelen in pakketten brengt echter geen kosten voor den consument met. zich. Werkkleedingdragcrs, die werkzaam zijn in bedrijven met minder dan 50 weric- kleeding dragende arbeidersfster::) en werk- kleeding dragende zelfstandigen kunnen zich voor werkkleeding op tic gebruike lijke wijze individueel wenden tot den plaatselijken distrlbutlodienst. Deze zei in zeer dringende gevallen vergunningen verstrekken Voor deze ca tegorie is nog geen regeling getroffen ten aanzien van werkmanspakkettcn. Een uitzondering op het bovenstaande is gemaakt ten aanzien van het perso neel in ziekenhuizen, sanatoria, e. d.. aangezien deze personen hun beroeps- of werkkleeding steeds individueel, dus op hun naam. moeien aanvragen bij den distributledienst der gemeente, waar bet ziekenhuis is gevestigd. Voor werk- en beroepskleeding ten behoeve van over heidspersoneel is een speciale regeWtig getroffen met het Rljksinkoopbureau te 's-Gravenhage. Personen, werkzaam bij rijks-, gemeente- of provinciale InstdHn? gen. de Nederlandsche Spoorwegen, de daaronder ressorteerende bus- en tram- diensten e.d. moeten zich ongeacht het aantal in het bedrijf werkzame arbeiders (ook al vallen zij niet onder het Rijks- kleedingbesluit) dienaangaande via hun diensthoofd met voornoemd bureau in verbinding stellen. Door hen ingediende indivldueele aanvragen kunnen dus niet door den plaatsclijken distributiedienst in behandeling worden genomen. NEEM DE AVA AR SCHUWINGEN LUCHTBESCHERMINGSGEBIED 1 HARTE. HET GAAT OM UW LEVEN. OP Windhondenrennen in Hoorn. In Hoorn werden Zondag windhonden rennen gehouden, welke onzen teekenaar inspireerden tot de volgende „momentopnamen": Hevige luchtgevechten boven Duitschland. Duitsche en Roemeensche luchtverde digingsstrijdkrachten hebben Maandag ochtend den strijd aangebonden met formaties Amerikaansche bommenwer pers, die vanuit het zuiden tot boven Roemenië waren doorgedrongen. Boven Servisch en Roemeensch gebied ont stonden hevige luchtgevechten. Ook in de middagureh van Maandag, toen ster ke formaties Amerikaansche bommen werpers boven Zuid-Duitsch gebied vlogen, ontstonden tusschen deze for maties en de vergezellende jagers eener. zijds en formaties Duitsche jagers en jachtkruisers reeds voor het passeeren van de Duitsche grens luchtgevechten over uitgestrekte gebieden. Het is nog niet mogelijk een overzicht te geven van het aantal vijandelijke vliegtuigen dat is neergeschoten. Verduister van 21.00-6.15 u. 26 April: Zon op 6.20, onder 20.57 u. Maan onder 0.08, op 8.51 u. OP HET U5SE.LMeER.PARK. T£ HOORN, DAT OMZOOMD WORDT OOOQ. EEN 2EER SCHILDERACHTIGE. BOSSCHAGE HESSEN WE. ZONDA6 DE WIND HONDENCOORSES GEWOOND. O. A. ZAGEN WE g>\> OE. '-HANDICAP HEAT VOOR. GREyHOOND'S HINDERNIS SAAIST 3SO M.o EEN FRAAiE OVERWINNING. VAN FLYING BELWIN OP TRlPLg. 5EC(14) WELKE H'J TWEEMAAL MET(| HONODIKTE" «LOPTEJ «•HET WAREN NIET ALLEEN DE. HONOEN.OIE ZICH WAR.M MEPEfN WAS HET ARMZALIGE ®>TUKjJE. BONT EEN ECHTE HAAS GEWEEST. ONGETWIJFELD HAD IK DE COURS Ifv) CLOSEC. GELOOP&N

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1