NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Hevige Sovjet-aanvallen bij Sebastopol afgeslagen, KEURINGEN. Ontmoeting tusschen Führer en Duce. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189, WOWfSDAG 36 APRÏL 1944.. SCHAGER EDÏTTE. s Jaargang, No. 97, 2 pagina's. Advertentie-tarief^ Prijs der gewone advertentie* in desc Editie 11 ct. per m.m. Bij contraet binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebecle oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Bolsjewistische cavalerie bij Kowel ingesloten en vernietigd. Zware terreuraanval op München. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DfMf FüHRER, 25 April (DNB), Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „In het gebied van Sebastopol heeft de vijand ook gisteren zijn hevige aanvallen voortgezet. Zjj mis lukten na een taaien strijd als ge volg van den tegenstand van onze troepen, die door gevechtsveerboo- Um der marine met goede uitwer king ondersteund werden. De Sov jets verloren in luchtgevechten 32, door luchtdoelartillerie en escorte- vaartuigen der marine nog 24 vlieg tuigen. Tusschen de Karpathen en den be nedenloop van den Dnjestr hebben Duitschc en Hongaarschc troepen sterke vijandelijke tegenaanvallen afgeslagen, Hongaarsche formaties vernietigden daar 24 pantserwagens. Ten zuidwesten van Kowel werd, na harde gevechten van verscheidene dagen, die onder moeilijke terrein- omstandigheden plaats hadden, de kern eencr bolsjewistische divisie cavalerie ingesloten en vernietigd. De Sovjets verloren daarbij verschei dene duizenden dooden en talrijke ge vangenen. 38 stukkengeschut, alsmede talrijke andere wapenen, werden buitge maakt, De onderofficier Knispel in een af deeling zware pantserwagens in het Oosten schoot in den tijd van Juli 1942 J»t Maart 1944 101 pantserwagens stuk. Hot eskader slagvliegers Immelmann heeft zich onder leiding vair zijn kom- modore, ridderkruisdrager luitenant kolonel Step, aan het Osotelijk front bijzonder onderscheiden. De strj|d in Italië. Aan het landingshoofd van Nettuno werd 'een tijdelijk verloren gegaan steunpunt in een tegenaanval herwon nen. Aan het noordelijke front van het bruggenhoofd werden plaatselijke aan vallen van den vijand afgeslagen. Slag vliegers vielen concentraties voertuigen an opslagplaatsen nebter het front van Cassino met succes aan. Een formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerde in den afgeloopen nacht de havenwerken van Napels met goede uitwerking. Terreuraan vallen. Amerikaahsche bommedwerpers heb ben gisteren overdag aanvallen gericht, op plaatsen in Roemenië, vooral op het stedelijk gebiecl van Boekarest. Duitsche en Roemeensche luchtverdedi gingsstrijdkrachten vernietigden daarbij 25 vijandelijke vliegtuigen. Bij den afweer van vijandelijke aan vallen op verschillende plaatsen in het gebied van München en Friedrichshafen werden 97 Amerikaanschevliegtuigen neergeschoten. Britsche bommenwerpers ondernamen in den afgeloopen nach? met schending van Zwitsersch rechtsgebied een zwaren terreuraanval op München. Er ontston den schade in de woonwijken en ver liezen onder de bevolking. Onvervang bare cultuurmonumenten vielen aan de vijandelijke terreur ten prooi. Ook de iVerduister van 21.00-6.15 u. 27 April: Zon op 6.18, onder 20.58 u. Maan onder 1.13, op 9.38 u. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog één extra keuring gehouden worden op: 27 April 9—14.00 uur, Amsterdam, Neben stelle der Waffen-SS, Dam 4. 28 April 9—14.00 uur, Den Haag, in een der zalen van het gebouw Amicitia, West einde no. 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden teneinde gekeurd te wor den voor de Waffen-SS, SS-Wachtbatall Ion In Amersfoort, Landsorm Nederland. Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling kunnen zich eveneens aan melden en worden gedurende hun verbin tenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier In de Wafftfi-SS kan ieder wor den, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor zijn bevordering zijn: karakter, gedrag, pres tatie. Tijdens de keuringen worden alle inlich tingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der op leiding, extra levensmiddelen etc., even eens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestr. 56; Heerlen, Snroleastraat 25; Groningen. Heerestraat 46; Enschedé, Hengëlosche Haag, Korte Vijverborg 5. 'adorlandsche ^-Vrijwilligers In het nrljdgebied van Narwa. - Ponton na jooton Is te water gelalen om de lUngs over de rivier geslagen brug te tutten. De drager van het Ridderkruis. ■'l Oberslur mbannlöhrer Sehéfer, slaat 'oortdurend het verloop der werk- amheden gade. Van de snelheid, ïarrnede de brug wordt opgericht i>>gl het te juister tijd arriveeren van at verzorgingsmateriaal voor de In et bruggenhoofd met de Bolsjewisten i gevecht zijnde Nederlandsch* Vr- l|«llllB.r, ,1 H PK IruSI/O/H/P m steden Karlsruhe en Mannheim waren het doel van Britsche terreuraanvallen. Bij moeilijke afweeromstandigheden werden 45 Britsche bommenwerpers door onze strijdkrachten der luchtverde diging neergeschoten. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen afzonderlijke doelen in Oost-En- geland aan." De tereuraanval op München. Zoowel bevoegde kringen te Berlijn als de geheele Duitsche openbare mee ning noemen den gisteren op -München ondernomen Britschen terreuraanval een der-bruutste daden der Britsche oorlogvoering in de lucht.'Hij bewijst, zoo verklaarde men heden in Berlijn, hoezeer Engeland zich ook wat zijn me thoden van oorlogvoering aangaat, ver dienstelijk maakt als gangmaker voor 't bolsjewisme. Uitroeiing van alle Euro- peesche cultureele waarden: dit parool schijnt een vast bestanddeel van het Britsche oorlogsprogramma te zijn ge worden. In kringen der Duitsche luchtmacht wijst men er met nadruk op, dat de aanval op München, wanneer ijlen de sporen nagaat, die hij achterliet, ondub belzinnig het Duitsche kunstcentrum gold. De th^ns reeds te Berlijn en München bekende stemmen uit. het bui tenland bewijzen, dal. men allerwegen de vernieling van de Münchener kunst werken niet ziet als een aangelegen heid, die alleen Duitschland aangaat, doch evenals in Rome. Cassino, Rou- aan en Parijs als een verlies, dat de geheele cultuur- en kunstwereld treft en armer maakt. Onvervangbare cultuurmonu menten vernield. v Bij den jongsten luchtaanval van de 3ritsche luchtmacht zijn ota. de oude Pinacotheek, het paleis Y.'ittelsbach, de academie van beeldende kunsten, de Beiersche staatsbibliotheek, het Odeon met de'academie voor toonkunst en de Bonifaciusbasiliek aan de Britsche bom men ten offer gevallen. EIKENLOOF MET ZWAARDEN EN BRILLIANTEN VOOR GILLE. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 25 April (D. N. B.) - De Führer heeft het eikenloof met zwaarden en brillianten-bij het ridderkruis van het ijzeren kruis verleend aan den SS- Gruppenführer en Luitenant-Qeneraal der Waffen-SS, Herbert Gille, commanj dant van de SS-pantserdivisie „Wiking' als twaalfden soldaat van de Duitsche weermacht. SS-Gruppenführer en luitenant-Gene raal der Waffen-SS Gille werd reeds in den eersten wereldoorlog onderscheiden met het ijzeren kruis eerste en tweede klasse. De hierbij- behoorende spangen verwierf hij in Polen en het Duitsche kruis in goud tijdens den veldtocht in het Oosten. In den zomer van 1942 werd Gille tijdens de gevechten ten Zuiden van de pon als commandant van een SS-regiment artillerie onderscheiden met het ridderkruis. In Mei 1943 kreeg hij als divisiecommandant de leiding over de roemrijke SS-pantserdivisie „Wiking". Gruppenführer Gille werd ir het jaar 1897 in Gandershelm in de Harz geboren. DE Z-KAARTENPROCEDURE VOOR DE VOEDSELVOORZIÊNINGS- BEDRIJVEN. 's-GRAVENHAGE. 25 April. - Met be trekking tot de op 30 April 1944 ein digende Z-kaartenprocedure voor de voedselvoorzieningsbedrijven wordt er van bevoegde zijde op gewezen, dat Z- kaarten slechts mogen worden ingevuld door de werkkrachten, die thans in de bedrijven werkzaam zijn. Een verzoek achteraf om vrijstelling van arbeids krachten, die zich reeds in Duitschland bevinden, kan niet in behandeling wor den genomen. Boeren, tuinders en vis- schers vallen voorloopig nog niet onder de Z-kaartenprocedure. Alle overige personen echter in bedrijven, die tot het gebied der voedselvoorziening behooren en in de vroegere publicaties afzonder lijk zijn genoemd, moeten tot en met 30 April 1944 Z-kaarten indienen. DE TECHNISCHE DAG. 's-GRAVENHAGE, 25 April. Be halve de beide districtswedstrijden op 14 en 21 Mei a.s. zullen geen andere wedstrijden voor den technischen dag worden vaslgesteld. Men zal schouder aan schouder voor de overwinning strijden. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 25 April (DNB). De Führer en dc Duce hebben op 22 en 23 April een ontmoeting gehad. In den loop der gemeenschappelijke besprekingen, die gevoerd zijn In den geest van de tusschen den Führer en den Duce bestaande oude vriendschap, zijn de politieke, mili taire en economische problemen besproken, welke de beide landen en hun gemeenschappelijke doel stellingen betreffen. De Duce heeft den Führer mededeeling gedaan van het besluit der republi- keinsch-fascistische regeering, als eenige vertegenwoordiging van het geheele Ita- liaansche volk, om haar gevechtsoptre den aan den kant van de bondgenooten van het drielandenpact verder te ac- tiveeren. Dit besluit heeft de warm ste waardeering gewekt en' het stre ven der regeering van den Duce wordt door de Rijksregeering doeltreffend on dersteund. De vastbeslotenheid van de mogendheden van het drielandenpact om den oorlog tegen de bolsjewieken in het oosten en" de joden en plutocra ten van het westen zegevierend te be ëindigen. en den volken een leven op den grondslag van een nieuwe recht vaardige orde le waarborgen, vond haar uitdrukking in de uiteenzettingen den Führer over de krachtont- plooiïng en het gebruik van alle machtsmiddelen voor de ^komende be slissingen en de doelstelling voor den tijd na den oorlog. In de besprekingen tusschen den Führer en den Duce. waaraan de Rijks minister van buitenlandsche zaken, Von Ribbentrop, generaal-veldmaar- schalk Keitel en van Italiaansche zij de maarsfchalk Graziani en Staatssecre taris Mazzolini deelnamen, werd het onwrikbare besluit bekrachtigd om den strijd schouder aan schouder tot het behalen van de eindoverwinning en tot het doorzetten van de door de Spil en mogendheden van het drie landenpact nagestreefde politieke doel stelling, voort te zetten. Aan de bijeenkomst namen ook deel de Duitsche ambassadeur en gevol machtigde van het Groot-Duitsche Rijk in Italië. Rahm, en de Italiaansche ambassadeur in Berlijn, Anfuso. In aansluiting op de bijeenkomst met den Führer inspecteerde de Duce op een excercitieterrein de daar opgestel de Italiaansche divisies en overtuigde zich van den stand harer opleiding en uitrusting. Aan de inspectie werd voorts deelgenomen door' maarschalk Graziani. De Italiaansche gasten wer den geleid door den chef van het op perbevel der weermacht, generaal- veldmaarschalk Keitel en den bevelheb-, ber van het vervan^ingsleger, kolonel- generaal Fromm. Een belangrijke ontmoeting. Op dc gisteren gehouden persconfe rentie van het ministerie van buiten landsche zaken is het communiqué voorgelezen over de ontmoeting. Het communjqué. zoo werd verklaard, verschaft voldoende inlichtingen over de richting en basis van deze bespre kingen. zoodat verdere verklaringen over deze belangrijke ontmoeting over bodig zijn. Men kan hier, zoo ver klaart men. eigenlijk maar één paral lel trekken: aan de eene zijde de oude vriend van den Führer, Mussolini. evenals tot dusver chef van het met Duitschland verborgden land en aan den anderen kant Badoglio. die hoopt door een gewillig tegemoetkomen aan Moskou's eischen zijn jammerlijke rol als regeeringschef te kunnen blijven spelen. In dit verband plaatst men de geor dende toestanden in het eigenlijke Ita lië tegenover de chaotische toestanden in het bezette Z. deel. waar corruptie en hongersnood, in een steeds groote ren omvang de begeleidende verschijn selen zijn van de Anglo-Amerikaansche bezetting. De buitenlandsche berichten, waann gewag wordt gemaakt van een aanslag op Mussolini, zoo verklaarde men ten slotte, worden door de jongste feiten wel ip een absurd licht geplaatst. Italic is weer militair partner. De Auslandsinf. schrijft, dat de besprekingen werden gevoerd in den geest van de oude vriendschap, die de beide staatslieden sedert vele jaren verbindt. Het wederopbouwen van de Italiaansche weermacht onder de doel bewuste leiding van maarschalk Gra ziani is thans zoo ver gevorderd, d;,t het sinds kort Italië weder een militair partner voor aijn bondgenoot doet zijn. Bevrijd van de atavistische banden der corrupte monarchie van Savoye hebben Italiaansche officieren en soldaten in de afgeloopen weken bewezen, dat zij niet voornemens zijn om bij de verde- diding van hun vaderlandschen grond onder te doen voor de Duitsche wapen broeders. De bestudeering van den algeheelen toestand door Führer en Duce geschied de op een tijdstip, dat beschouwd wordt als de vooravond van de grootste be slissingen. Voor de opgewekte stemming op de ^bijeenkomst is het kenmerkend, dat in "'dit communiqué voor het eerst gespro ken wordt over de doelstelling voor den naoorlogstijd. Führer en Duce wis selden levendig van gedachten over de plannen, die om de woorden van het communiqué te gebruiken den volken na den oorlog „een leven op basis van een nieuwe rechtvaardige orde moeten waarborgen." ,Een studiebeurs. Vele ouders weten uit ervaring hoe moeilijk het is, een studiebeurs te ver krijgen voor een opgroeienden jongen, die voor een verdere opleiding aan b.v. de M. T. S. of de H. B. S. geschikt lijkt. En is deze beurs eenmaal toegestaan, zoo zit men eerst recht in de moeilijk heden. De beurs dekt alleen de eigen lijke studiekosten, doch daarnaast brengt bijv. de omgang met de andere leer lingen, die dikwijls beter gesitueerde- puders hebben, nog weer extra-kosten mede, die bijna of in het geheel niet te dragen zijn. Over de moeilijkheden, die deze situatie voor den jongen zelf mede brengt, de soms nauwelijks verholen spot of het medelijden van zijn kame raden, het verlammende gevoel niet voor vol te worden aangezien, omdat men niet /nee kan doen, spreken we hu nog niet eens. Naasttde andere fouten, die het beur zensysteem aankleven ia dit wel de grootste. Kijkt men verder, dan dringt zich ook de gedachte op, dat zelfs een verbeterd beurzensysteem niet in staat Is, het vraagstuk van de begaafde doch onbe middelde jongelui tot een oplossing te brengen. Het doode rapportcijfer'beslist immers over de toekenning eener stu diebeurs, „d.w.z. dat de vlijtige, doch volstrekt onbegaafde leerling evenveel kans maakt als dc jongen met een prachtigen aanleg, die zijn 'eigenlijke richting nog niet heeft -gevonden en zich daarom maar matig inspant. Slechts een beoordeeling van de heele persoonlijkheid vermag hier een oplos sing te bieden. Het Langernarck-Studium past dit sy steem met stijgend succes toe. Belang stellende jongelui tusschen 16 en 24 jaar, of hun oyders, kunnen inlichtingen hier over bekomen bij het Langernarck- Studium, Lange Vijverberg 8, Den Haag. SOCIALE VERZORGING GEZINNEN VAN NEDERLANDSCHE O. T.-ARBEIDERS. 's-GRAVENHAGE, 25 April. - Bij de O. T.-Leitstelle te Amersfoort zal wor den ingesteld een afdeeling, welke belast is met de behartiging van de sociale be langen van familieleden der arbeiders, die bij de Organisatie Todt werkzaam zijn. Deze afdeeling zal staan onder lei ding van mevrouw Boelens uit Den Haag, die tot nu toe de leiding had van de afdeeling Sociale verzorging arbeids inzet op de afdeeling Sociale Zaken der Gemeente-Secretarie van 's-Gravenhage. Mevrouw Boelens is voorloopig te be reiken op Kerkplein 3 te 's-Gravenhage. De distributie van textielgoederen. Waar en wanneer kan een vergun ning worden aangevraagd? Alle aanvragen ter verkrijging van spe ciale vergunningen zoowel als leverings vergunningen voor den aankoop van ver- scnillende textielgoe'deren, welke uitslui tend op vergunningen verkrijgbaar zijn. zullen t.z.t. moeten worden ingedleftd bij de pl. distributiediensten. De thans be schikbare hoeveelheden laten echter al leen toe de loopende aanvragen en ver plichtingen af te wikkelen. Hel. heeft derr halve gepn zin zich thans met een aan vraag tot den pl. dlstrlbutiedienst of" tot het Rijksbureau Dlstex te benden, Wat ls er van m(Jn aanvrage geworden? In de afgeloopen maanden hebben vele personen aanvragen Ingediend w§lke, In gevolge een vfoegcre perspublicatie (van omstreeks 13 November j.1.) rechtstreeks zijn toegezonden aan het Rijksbureau Dls tex. Al deze aanvragen zijn door ge noemd bureau, voor zoover daarop niet onmiddellijk een beslissing werd verno men, toegezonden aan de pl. distributie- diensten ter verdere afhandeling. Velen hebben ten onrechte hun aanvra gen direct toegezonden aan, het Rijksbu reau Distex. Dit heeft de formulieren zoo veel mogelijk doorgestuurd naar de pl. dtstrlbutiedlensten. Thans is echter be paald, dat alle na l Maart j.1. recht streeks aan genoemd bureau Ingezonden aanvragen als vervallen, dienen te wor den beschouwd. Wanneer kan een vergunning worden aangevraagd? Voor de bovenkleedlng"geldt In het al gemeen, dat slechts een aanvraag tot aan koop kan worden ingediend, indien men ln het geheel geen bruikbaar exemplaar bezit. Wanneer men b.v. nog over één goed draagbaar costuum beschikt. Is het dus on- noodig 'n aanvrage voor een tweede exem plaar in te dienen, daar de distributie- dienst er zonder meer afwijzend op. moet beschikken. Hoe te koopen op vergunningen? Wanneer een winkèlier een artikel, waarvoor men een vergunning (speciale of leveringsvergunning) heeft ontvangen, niet in voorraad heeft, kan hij de ver gunning acceoteeren tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Door middel van de ver gunning zal de winkelier zich dan kunnen bevoorraden. Het spreekt vanzelf, dat dit tijd vordert, maar gezien de huidige textlelpositie is het niet mogelijk de voorraden bij den handel op peil te hou den. Ook de kousenbon N. en het daarbij benoodigde- aantal geldige textielpunten mag op deze wijze door den winkelier in ontvangst worden genomen, zonder dat daarop directe levering plaats heeft. Leveren, wat beschikbaar ls. n tegenstelling met vroeger mag de handel thans artikelen, welke op speciale vergunning verkrijgbaar zijn, door elkaar leveren. Het publiek moet namelijk ge noegen nemen met wat er is. Zoo kun nen o.a. winterjassen en tweedjassen door elkaar worden geleverd; dekens mogen naar keuze van den winkelier worden af gegeven. BIJ de aflevering der dekens moet er rekening meé worden gehouden, dat. niet ln de plaats van een één-per- soons-, een twee-persoonsdeken wordt verstrekt, Indien betrokkene volgens de irv zijn bezit zijnde bescheiden in aan merking komt voor eerstgenoemde soort deken. Bij het aanschaffen van op speciale vergunning verkrijgbare artikelen, kan het voorkomen, dat de winkelier uitslui tend in staat ls de desbetreffende artlke- Reparatie aan schoeisel. SCHRAVENHAGE, 22 April. Het Rijksbureau voor Huiden en Leer maakt bekend, dat zij, die nog niet bij een schoenhersteller voor reparatie^ werkzaamheden aan hun schoeisel zijn ingeschreven, vóór 1 Mei 1944 aan de vakgroep Schoenhorstellersambacht. te 's-Gravenhage, Laan van Meerdervoort 848, schriftelijk kunnen 'verzoeken hun een schoenhersteller aan te wijzen, met vermelding van: 1. Naam en volledig adres van den aanvrager: 2. Namen van degenen voor wie inschrijving wordt aangevraagd; 3. Reden, waarom geen tijdige indiening van den aangewezen bon 069 heeft plaatsgevonden, of ande re redenen, waarom geen Inschrijving werd verkregen; 4. Naam en adres van ■den schoenhersteller, bij wien men wenscht te worden ingeschreven. De noodige bonnen 069 of een offici- eele verklaring (b.v. van de directie van een ziekenhuis, den arbeidsdienst, enz.) moeten worden medegezonden. Aanvragen van hen wier bon in het ongereede is geraakt, kunnen niet wor den behandeld. Bonnen of verklaringen, die aan het Rijksbureau voor Huiden en Leder te Amsterdam zijn Ingezonden, worden teruggezonden. Met bonnen of verkla ringen, die aan de vakgroep werden toegezonden, zal bij de behandeling der aanvragen rekening worden gehouden. Schippers en anderen, die geen vaste verblijfplaats hebben en die hierdoor moeilijkheden ondervinden, kunnen zich vóór 1 Mei e.k. tot de vakgroep Schoen- herstellersambacht wenden onder in zending van bón 069, indien deze nog in hun bezit is, of van het bewijs van inschrijving bij den schoenhersteller, die den bon heeft aangenomen. Voor hen zal een afzonderlijke regeling wor den getroffen. Aanvragen, welke nó 1 Mei 1944 bin- nenkómen, worden niet meer behan* deld. Bij verhuizing buiten de woon plaats of bJJ ontslag uit een Inrich ting, welke de schoenreparaties van de inwnnenden verzorgde, dient on middellijk een verzoek om aanwij zing van een schoenhersieller in de nieuwe woonplaats, resp. buiten de inrichting, te worden gericht aan de vakgroep Schoenherstellersambacht. BJj dit verzoek moet het door den tegenwoordigen schoenhersteller af gegeven bewijs van inschrijving of een bewijs van on(slag uit de desbe treffende inrichting worden overge legd. Alle correspondentie van particulie ren over schoenherstellers moet wor den gericht tot meergenoemde vak groep. Brieven, welke aan het bureau voor Huiden en Leder worden gericht, zullen als regel onbehandeld terzijde worden gelegd. len met een hoogere puntenwaarde te le veren, doordat deze goederen van een andere samenstelling zijn of dat daarin meer stofis vet-werkt. In dergelijke ge vallen is de winkelier verplicht deze hoo- ger gewaardeerde artikelen af te leveren. Daarbij geldt, dot de kooper(ster) geen extra punten behoeft bij te passen.- SCHAGEN. Toevloed van geld op de Boerenleenbanken. DIT BETEEKENT ECHTER GEEN RIJKDOM. Op de algemeenc vergadering, die de Coöperatieve Boerenleenbank „Schagen" Vrijdagavond in hotel „De Beurs" van den heer C. Boon tjes alhier hield, kwam wel zeer sterk tot uitdrukking, over welke groote saldi de Boerenleenbanken tegenwoordig de beschikking heb ben. En nog steeds blijft de toe vloed van veel geld aanhouden. Sloten de rekeningen in ontvang sten en uitgaven voorheen tot een bedrag van eenige duizenden gul dens, thans prijken op deze stuk ken getallen van 6 cijfers. Beieekent dit alles rijkdom? Het onderstaan de mgge hierop een antwoord ge- Op bovengenoemde vergadering wer den eerst de gebruikelijke punten van de agenda afgehandeld. De heer Joh. de Veer hield als voor zitter nog een korte inleiding over het steeds moeilijker wordende probleem voor de Boerenleenbanken: het vele geld. Spr. releveerde hoe sedert 1918 voor de bank te Schagen in 1940 weer voor het eerst het millioen was be reikt. In 1943 was dit reeds 2.5 millioen geworden. Dit is slechts schijnwelvaart. Er is wel veel geld, maar er zijn geen koeien, geen schapen, geen varkens, geen kippen, waardevol grasland is gescheurd, al is daarvoor misschien in de plaats niet minder waardevol bouw land gekomen. De Centrale Ëank schat het verlies voor den boerenstand op 541 millioen gulden. Daartegenover staat de toename der spaargelden, waarbij zich echter de steeds grooter wordende moeilijkheid voordoet hoe deze rentegevend te beleggen. De Cen trale Bank kan den ouden rentevoet niet langer handhaven en reeds zijn ver schillende rentetypen ingevoerd, die lager worden naarmate het ingelegde bedrag hooger is. Het bestuur van de bank te Schagen heeft gemeend voor de leden, die de bank steeds trouw zijn gebleven, ver schil te maken tusschen leden en niet- leden. Een goedgekeurde wijziging van het Huishoudelijk Reglement hield even eens verband met het overtollige geld. Daardoor wordt de mogelijkheid ge opend, dat nog meer spaargelden kun nen worden aangenomen. Ook het jaarverslag, uitgebracht door den kassier, den heer Nottelman, adem de denzelfden geest.- De toevloed van geld bleef in 1943 nog steeds aanhouden, vooral ook om streeks April en'Mei na intrekking van de bankbiljetten van f 500 en f 1000, werden er door den Rijksontvanger heel wat bedragen op onze rekening geschreven ten gunste van verschillen de spaarders. Ook later, toen er ge- ruchten gingen van intrekking van bankbiljetten van f 100. werden er hiervan honderden bij ons belegd. Zwakke posten komen niet meer voor. Leden, die eerder een voorschot hadden, behooren thans tot de spaar ders. Het saldo In Utrecht wordt steeds grooter en dit maakt het voor de Cen trale Bank niet gemakkelijk deze groo te sommen solied te beleggen, wat een algemeene renteverlaging tengevolge heeft. Aan het einde van 1943 bedroeg het aantal leden 211. De heer Joh. de Veer werd tot be stuurslid herkozen, zoo ook de heer M. Kant te Winkel tot lid van dort Raad van Toezicht. „Het belang van den boer." De bekende T.N.Z.-film, die daarop gedraaid wérd, toonde ons de betee- kenis van de zuivelbereiding van Ne derland, liet ons zien den enormen groei der coöperatie, die de zuivelbeweging in de laatste 50 jaar heeft gemaakt, de ontwikkeling van de eerste fabrieken, die tot geweldige lichamen zijn uitge groeid en tenslotte wat hechte samen werking vermag te bereiken. De boeren, zoo zeide de heer De Veer. moeten een sterk en eensgezind front vormen. Dit toch is een «sterk wapen in de hand van den boeren stand. Voor de jongeren ishet goed aan de hand van de filmbeelden na te gaan welke de motieven waren, die hebben geleid tot dc vorming van een dergelijke krachtige organisatie. Thans weet men de boeren te vin den, bedelt men om een liter melk. Maar dat blijft niet zoo. Spoedig zal men dit alles weer vergeten. Deze schijnwelvaart heeft geen ondergrond. Ordening is goed. wanneer dan elke bevolkingsgroep een loonend peil voor productie verzekerd kan worden. Met den wensch, dat er een een drachtige samenwerking moge komen, die de belangen van den boerenstand zal dienen, werd de vergadering ge sloten. „LACH ER MAAR OM". Revue van de V.V. en A.V. „Spavta". Maandagavond ging bij den heer Igesz voor een uitverkochte zaal de revue: „Lach er maar om", onder auspiciën van de voetbal- en athletiekvereeniging „Sparta" te Schagen. De heer Van Rooyen opende dezen bonten avond en deelde o.m. mede, dat het plan bestaat om op 11 en 18 Juni athletiekdagen te Schagen te organiseeren. In vlot tempo werd thans het zang-, dans- en goede cabaretkunst-programma afgewerkt. Het zeifr goede ballet was ingestudeerd door mej. Breet en stond op hoog peil. Door de balletten op zulk een keurige en beschaafde wijze te la ten uitvoeren, heeft mej. Breet een zeer groot aandeel gehad in het slagen dezer revue. Ook de SAV-girls, die we tweemaal zagen optreden voldeden uit stekend. Jan de Wit vergastte ons op eenige zeer gewaardeerde accordeon- soli en zoo volgden een 20 nummers in bonte verscheidenheid. Als conferen cier trad op de heer Kuilman, die de verschillende nummers met een grapje en een praatje aan elkaar verbond. De sportfinale bracht de verschillende tak ken van sport, die Sparta beoefent, naar voren. Het werd een pakkend slot van het bonte geheel. De regisseur, de heer Kuilman, werd in de bloemen ge zet, .evenals de muzikale leider, de heer Van Bruggen. Op zeer gewaardeer de wijze heeft hij met zijn orkest het geheel begeleid en geïllustreerd. Ten slotte werden ook den heer Boontjes bloemen aangeboden, die voor de re petities zijn lokaliteit belangeloos had afgestaan. Al met al een zeer geslaagde avond, waarmee wij den heer Kuilman als al geheel1 leider gaarne feliclteeren. JAN P. STRIJ30S OVER SPITSBERGEN. 'Wij kunnen thans mededeelen, dat de ze prachtige causerie is vastgesteld op Woensdag 3 Mei a.s. Ongetwijfeld zul len zeer velen van de gelegenheid ge bruik willen maken deze unieke lezing bij te wonen. Het ligt ons nog versch in het geheugen, hoe deze koene Pool reiziger in het barre noorden zelfs eeni ge dagen zoek raakte en men zich ernstig bezorgd maakte over het lot van Anonymus De oude Romeinen zeiden, dat over smaak niet te twisteg valt. Een wijzer man draaide het onvan beweerde, dat over smaak juist zeer hevig te twisten is. Dat is maar goed ook, want anders zou de wereld e^n grijs en vervelend gezicht krijgen. Het verschil in smaak ondervind ik dagelijks. Lang niet iedereen deelt de, op deze plaats neergeschreven, meeningen. Het verheugt mij. Want er is niets triesters de groote Mul- tatull leeraarde het reeds dan te moeten schrijven voor een publiek dat op alles ja en "amen zegt. Bewijzen voor het caleidoscopische beeld der wereld bereiken mij eiken ochtend in den vorm van brieven en' briefkaarten. En ik herhaal: "het is vaak een blijdschap. Maar ook vaak een ergernis, omdat er nog dikwjjls ongeteekende schrifturen bij zijn. Er zijn menschen? die er een eer ln stellen zich voor het kleinste en on- benuliigste ding te verschansen ach ter den muur der anonymiteit. Het is er de „eet" naarl Dezer dagen nog kwam er een brief van een lezer, die een stadgenoot, over wien met waar deering in de krant was geschreven, op een kwaadaardige wijze probeer de af te maken, maar de man mi6te den moed en de ridderlijkheid om zijn requisitoir met zijn naam te dekken. Over smaak valt te twisten. Maar over dergelijke kwesties zullen alle behoorlijke menschen wel eensgezind zijn in hun smaak en anonymiteit proeven als een bedorven gerecht. Van heden af kijk ik eerst naar de onderteekening. Is deze niet duidelijk en ruiterlijk, dan gaat het epistel on gelezen naaf de plaats waar het hoort: de vuilnisbelt! OVIDIUS. den heer Strijbos. Hoe hij van een wis sen en verschrikkelijken dood werd ge red, vertelt de heer Strijbos op onder houdende wijze in zijn boeiende cause rie. Men late deze gelegenheid niet voorbijgaan! SCHOOLVOETBAL. Daar onze voetbalwedstrijden Zater dag 22 April niet konden doorgaan, heeft de commissie de volgende rege ling getroffen: Woensdag 26 April (na schooltijd) Schagerbrug I—Schagen R.K.; Donder dag 27 April (na schooltijd) Anna Pau- lowna R.K.Schagen I OLS; Zaterdag morgen 29 April, 9 uur: verliezer Woens dag—verliezer Donderdag: 10 uur win naar Woensdag—winnaar Donderdag. Daarna uitreiking der diploma's. Dirkshorn Handbal. - Het 2e elftal van „UDI- WIK". dat de vorige week kampioen is geworden, heeft Zondag zijn laat- sten wedstrijd voor de competitie ge speeld en dezen gewonnen met 6—0. Als bijzonderheid kan worden ver meld, dat er gedurende de geheele competitie geen enkele bal ir. het doel van „UDI-WIK" is beland. V.V.O. met „De Ebbenhouten Olifant". Zaterdag en Zondag heeft de tooneel- club van V.V.O. in de zaal van den heer Pijper, onder regie van den heer R. v. d. Laan „De EbbenhoutenOlifant", «pel van avontuur door Christlen van Bom melKouw en Henk Bakker, opgevoerd. Phll Reewyck een scheikunde-leeraar. is verslaafd aan sensatie-lectuur. Als hll op zekeren avond in zijn gezellig inge richte kamer naar gewoonte bij kaars licht, weer een detective-romannetje zit te lezen, valt hij in slaap en droomt. En waarvan zou zoo'n fantastisch aangelegd pevoon droomen? Natuurlijk van dat gene, waar hij zoozeer in opgaat: Een zeer mysterieuze geschiedenis, waarin hij zelf één der hoofdpersonen is en ook de menschen uit zijn omgeving een rol ver vullen. N In dezen droom, welke zich hierna op het tooneel afspeelt, volgt sensatie op sensatie. Het licht gaat eenige keeren plotseling uit, er wordt veel geschoten, -er zijn valluiken en geheime gangen, waardoor een gemaskerde bandiet telkens op geheimzinnige wijze de kamer van den leeraar binnenkomt, van de moor den. welke ln zeer korten tijd worden gepleegd, raakt men den tel kwijt, et- verdwijnen lijken en er is een amateur- detective met als talisman een stukje van het galgekoord, waaraan eens een misdadiger werd opgehangen die al deze raadselen langs psychometrischen weg wil oplossen. Kortom, een complet* nachtmerrie om het publiek eens heerlijk te laten griezelen ,en om Phil Reewyck van zijn ongezonde sensatiezucht te ge- V.V.O. heeft dit crimineele geval met de noodige vaart ten tooneele gebracht. Alles klopte en de voorstelling getuigde van nauwgezette studie. Ook aan de kleinigheden was aandacht besteed. De welverzorgde uitspraak van de vele vreemde woorden viel op. De heer J. Manneyeld vertolkte de be langrijke en lang niet gemakkelijke rol van den scheikunde-leeraar op uitmun tende wijze. De heer F. D. Wierstra maakte van den butler iets fijns. Dat was af! Mevr. van Dijk, de hospita met haar hart op de tong, was kostelijk en zorgde af en toe voor eenige ontspan ning in de zwaar geladen atmosfeer. Mej. R. Brommer, Lily Marshall, leek in het begin er niet heelemaal in te zijn, doch zij maakte later veel goed. De dubbele rol van den nuchteren vriend en den ge maskerde was ln heel goede handen bij den heer W. A» Btillooper. Wat meer be weging bij de biecht van den gemasker de in het derde bedrijf zou den indruk nog hebben versterkt en een volgenden keer dient de gemaskerde de helsche ma chine vlugger uit de plooien van zijn wijd Ku Klux Klan-gewaad te voorschijn te halen. Anders wordt hij toch nog ge- yangenDe amateur-detective werd op vlotte, deskundige wijze voorgesteld dooi den heer A. Millecam. Van de oVerige medespelenden verdienen ook mevr. Groenhart, voor haar prima uitgebeelde Chineesje, en mevr. Van der Molen, het brutale dienstmeisje, aparte vermelding. De souffleur had wel iets zachter kun nen spreken. Het publiek bleek de vertooning van dit spektakelstuk zeer op pnjs te stel len. Aan het applaus kwam bijna geen einde. m. Kuiper. Heer-Hagowaard. Zilveren jubileum. Den eerst.n Mei a.s. herdenkt de heer S. Fransen het feit, dat hij vóór 25 jaar werd aan gesteld bij de posterijen. Hij werd aan gesteld in de Purmer en vertrok van daar in 1923 als besteller te Purmeren,;. In 1939 promoveerde hij tot kantoor houder te Heer-Hugowaard Lt welke hoedanigheid hij thans nog in functie is. De heer Fransen heeft rich doen kennen als een welvillend amb tenaar, die zich onder de burgerij een groote sympathie heeft verworven. Or- getwijfeld zal daarvan op den jubileum- dag op onmiskenbare wijze blijk wor den gegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1