NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Plaatselijke gevechten in het gebied van Sebastopol. Met veldmaarschalk Rommel op inspectie. Wat alle burgers moeten weten. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voor dam C 9. Bureau der Schagcr editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189, DONDERDAG VI APRIL 1W4. SCHAOBR 1WTFE. 88e Jaargang, No. 98, 2 pagina's. Advertentie -tarief: PrUe der gewone advertentie® tn dese Edttte 11 ot. per m.m. BIJ contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deee Courant verschijnt dagelijks, Ons alter toekomst. II. HET JODENPROBLEEM. VÏ7ANNEER men dfe crltiek van Dou- glas Reed in zijn opzienbarend boek „AU our to-morrow" (Ons aller toe komst) op de joden leest, wrijft men zich de oogen uit en moet men zich herhaaldelijk realiseeren, dat de schrij ver een in Engeland levende Engelsch- ,man i6. Weliswaar wordt nergens een onvertogen woord over de joden als zoodanig gezegd, doch met een vlijm scherpe elegance van venijnige cri- tiek, die ondubbelzinnig is, worden hier daden van joden aan de kaak ge steld. zooals men ze uit bekende anti- semietische bladen van het continent kent en zooals we de feiten ook, voor zoover we niet blind waren, hier te lande hebben kunnen waarnemen. Dou- glas Reed generaliseert nergens, doch noemt bij ieder gesignaleerd feit man en paard. Daarbij wisselen ook hier te lande bekende namen als Cohen, Coha. Gold, Blum. Israël, Wolf. Isaak, Salo- mon zich met een eentonige onwel luidendheid af. Reed vertelt, dat het Britsche minis terie van Voeding in 1941 met trots aankondigde, dat het „de overtuiging gewonnen had*, dat in 22.356 gevallen profijt getrokken was\of onrechtmatige affaires a'fgesloten waren. Over geen van al deze gevallen werd in de demo cratische pers met één woord gerept. Een officieel onderzoek bracht echter aan het licht, dat in 80°/o der ter ken nis gekomen gevallen de schuldigen joden waren en veelal nog joden, die eerst sedert 1933 in Engeland gastvrij heid ontvangen hadden. De bekende publicist Cassandra, die jarenlang als jodenvriend bekend stond, berichtte daarover in de „Daily Mirror": „Het ge tal dezer joodsche misdadigers is een slag in ons gezicht. Zij bedriegen, ver rijken zich en reserveeren voor zich aan ons onttrokken levensmiddelen- voorraden, voor wier bescherming hom derden Engelschen .iedere week ster ven.'.' Een Engelsch rechter, mr. John llarrls- beklaagt er ziöh bij de veroor deeling van een Nathan over, dat hij deze joodsche uitbuiters, die enorme winsten uit den nood van het volk maken, geen zwaardere straffen op leggen kan. o TOEN ik in den winter van 1941-'42' door Londen wandelde, aldus Reed, moest ik tot mijn pijnlijke verbazing vaststeUen, welken storenden omvang de invasie van „bevriende vreemden" (friendly aliens), zooals de joden zich noemen, aangenomen had. In luttele jaren tijds hebben zij het straatbeeld van heele wijken veranderd. Bij tien duizenden zijn ze binnengestroomd, hun gezicht tot een medelijden-wekkenden grimas vei-trokken. Zij zijn echter geen deelgenoot van onze lasten geworden, doch beschouwen en gedragen zich als een bevoorrechte klasse, alsof we van zulke bevoorrechten nog niet genoeg voorbeelden reeds in onze eigen maat schappelijke verhoudingen hadden. Zij eischten aUe burgerrechten voor zich op, ontvingen deze ook. doch onttrok ken zich aan de lasten en verplichtin gen daarvan. Ik ben door wijken van Lenden gegaan, die geleidelijk hetzelfde karakter droegen als soortgelijke dee- len van Berlijn, Wcenen, Boedapest. Boekarest, Amsterdam, Antwerpen én andere 'groote Europeesche steden. De wijken, waar zij zich nestelden, wer den hun wijken. Zij kregen het ka rakter vèn een buitenl^ndsche plaats, bevolkt met qen menschenslag, dat naar afkomst, levenshouding en aard vreemd aan het onze is. In Golder's Green en St. John's Wood en Hamphead begonnen vreemde namen de Britsche te verdrijven. Bijna is men genood- zaak!, in enkele van deze straten naar het schild van den Britschen consul om te zien. Ik denk, dat een inheem- sche, die een daar wonenden vreem deling naar den weg vraagt en een antwoord in goed Engelsch ontvangt, zoo'n mensch om den hals vallen en wcenen zou. In Westend begonnen vrij geboren burgers zekere hotels en restaurants te mijden, omdat zij zich daar door de luidruchtige nieuwelin gen met hun snaterende keelgeluiden verdrongen voeldén. Het Britsche volk is te wapen geroepen om zijn vesting eiland tegen rassische discriminatie te beschermen: tegelijkertijd werd het echter opgevorderd, het valhek op te trekken en de valbrug neer te laten om het. joodsche „opspelen" (jewish racial discrimination) binnen te laten." o HEFAITISME neemt in ingeland hand over hand toe, Douglas Reed, die dit constateert, geeft er een ver klaring voor. „In vind het een lieder lijk schandaal, dat een joodsch publi cist zonder blikken of blozen in „Eco nomist" neerschrijven an: „De door snee-emigrant en vluchteling helpt d? Britsche gemeenschap meer dan de dcorsnee-Engelschman. of het nu finan- cieele talenten, industrieele bekwaam heid of intelleclueele prestaties be treft," Ik vind. dat een natie, die zon der heftig protOSt haar* dagbladen toe staat, zulke dingen te pybliceeren, diep gezonken is? Daarin steekt een groot gevaar, dat met behulp van machtige joodsche organisaties in ons land en met behulp van de algemeen verbreide legende van de joodsche superioriteit een groot aantal vreemde joden in dit land binnengehaald Is..«die voor den oorlog aan werkloosheid leden en hier als een bevoorrechte klasse zich heb ben kunnen inrichten." o «s LIET radiozendstation is dermate met rkgestelde buitenlanders voor de vi cc-mde-talen-dienst van de BBC ge vuld. dat zelfs de persafdeeling een ander gebouw betrekken moest om voor de indringers plaats te maken. Thans is voorgesteld zooal^ Douglas Reed beweert, dat hem verteld is aan den hoofdingang een bordje te plaatsen: „Hier wordt Engelsch ge sproken!" Toen de critiek op het stijgende aan tal buitenlanders bij de BBC de regee ring te machtig werd, ontvingen de buitenlanders onder de leiding van Duff Cooper en Brendan Bracken liet. Britsche staatsburgerschap en Engel- schc napien. „Het is onrechtvaardig, be- leedlgencl en een breuk van eiken waar borg. dat deze buitenlanders. 80 pet. joden, die zich eveneens soortgelijk in geneeskundige, mueikalé, journalistieke en kunstenaarsberoepen ingenesteld hebben, het eigenaardig zeldzame pri vilege der vriistelhng van den militai ren dienstplicht, bezitten. Zij zijn niet alleen vrijgesteld van militairen dienst plicht. doch behoeven evenmin dienst te doen voor de verplichte diensten bij de luchtbescherming; brandweer, enz. Terwijl Britten in het Moederland en daarbuiten het hoogste offer moeten Duifsche en Roemeensche troepen braken bij Jassy door het vijandelijke front UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 26 April (DNB). Het opperbevel van de weef-macht maakt bekend: „In het gebied van Sebastopol heb ben de Sovjets zich gisteren als ge volg van hun zware verliezen der laatste dagen tot plaatselijke aanval len beperkt, die werden afgeslagen. Aan den benedenloop van den Dnjestr gingen de bolsjewieken over een breed front tot den aanval over. Onze troepen behaalden in zware gevechten, doeltreffend ondersteund door formaties van de luchtmacht, een volledig afweersucces. Plaatselijke penetraties werden opge vangen of door kloekmoedige tegenaan vallen gezuiverd. De vijand verloor tal rijke pantserwagens. In de gevechten heeft zich de Brandenburgsche 257e di visie infanterie onder bevel van den lui tenant-generaal Freiherr Von Mauchen- heim, genaamd Bechtolsheim, bijzonder onderscheiden. Ten noordwesten van Jassy braken Duitsche en Roemeensche troepen vérrassend door en brachten den vyand zware verliezen toe aan men- schen en materiaal. De bolsjewieken verloren 22 pantser wagens, 70 stukken geschut en meer dan 600 man aan gevangenen Tusschen de Karpathen en den boven loop van den Dnjestr sloegen Hongaar- scne troepen vijandelijke tegenaanvallen af. Ten zuidwesten en noordwesten van Luck leverden eigen aanvalsondernemin. gen terreinwinst op. Geweldig Sovjet-offensief verwacht. De ANP-correspondent meldt: Aan het Oostelijk front hebben zich de laatste dagen geen gebeurtenissen van eènig belang voorgedaan. De ge- vechtsactivitejt is tot een minimum ge daald en op slechts enkele punten wordt nog gevochten. Op de Krim duurt de strijd om Sebastopol voort, waarbij het de bedoeling der Duitsch-Roemeensche verdedigers schijnt te zijn de Sovjet- Russen voor de verovering van deze oorlogshaven zoo duur mogelijk te laten betalen. Aan het zuidelijk front vinden ver der alleen nog gevechten van eenige beteekenis plaats tusschen de Karpathen en den bovenloop van den Dnjestr, Duitsche en Hongaarschc troepen in den aanval zijn. Het doel dezer 'aanvallen is wel, zich van de gunstigst mogelijke stellingen voor de verdediging van de naar Hongarije leidende Karpathenpas- sen te verzekeren. Het lijdt geen twijfel, dat de rust aan het Oostelijke front slechts een pauze is, die door beide partijen ge bruikt wordt om zich op nieuwe ge vechten voor te bereiden. Omtrent de Duitsche voorbereidingen be waart men nier uiteraard het stil zwijgen: wat achter de Sovjet-Rus sische linies geschiedt,, "wijst volgens Duitsche waarnemingen op plannen voor een nieuw offensief, dpt, ge zien de zeer sterke troepenconcen traties en de enorme opeenhooping van materiaal, die aan Sovjet-Rus sische zijde konden worden vastge steld. waarschijnlijk wederom van geweldigen omvang zal zijn. Duit sche militkire kringen voorzien een nieuwe geweldige krachtsontplooiing van het Roodc Leger op het oogen- blik, dal Duitschland ook in het wes ten door aanvallen' der geallieerden 1 gebonden wordt. In verband met de zware verliezen, die de bolsjewisten leeds hebbqn gele den. kan dit zomeroffensief naar het oordeel van genoemde kringen, wel als de laatste krachtsinspanning worden be schouwd,' daar ook de Sovjet-Unie met haar geweldig menschenreservoir niet steeds weer een strijdmacht van 'n der- gelijken omvang als tot dusver op de been kan brengen. De komende maan den, die, naar verwacht kan worden, al- lerwege belangrijke militaire gebeurte nissen zullen brengen, kunnen, zoo oor deelt men in Duitsche militaire kringen, doof de Sovjet-Unie beschouwd worden als een wellicht niet weerkeerende ge legenheid, die gebruikt dient te worden om nog eens alles op alles te zetten eh men bereidt zich dan ook in het Oosten op zwaren strijd voor. KEURINGEN. Het SS-Ersatz.'tommantlo deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog' één extra keuring, gehouden worden op: 28 April 9—14.00 uur, Den Haag, ln een der zalen van het gebouw Ainlcitia, West einde no. 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden teneinde gekeurd te wor den voor de Waffen-SS, SS-Wachtbatall Ion iD Amersfoort, Landsorin Nederland. Kriegsmarine en de Germaansche SS tn Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zün voor de tewerkstelling kunnen zich eveneens aan melden en worden gedurende hun verbin tenls van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de' Waffen-SS kan leder wor den, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding Is niet doorslaggevend, beslissend voor zijn bevordering zijn: karakter, gedrag, pres tatie. Tijdens de keuringen worden alle Inlicb ngen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der op leiding, extra levensmiddelen etc., even eens verstrekken alle Inlichtingen en gratis reisbiljetten voor, de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellgn der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestr. 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé. Hengelosche Haag. Korte Vijverberg 5. geven, behoeven deze uitverkorenen slechts in diepe, zorgvuldig bescherm de schuilkelders te zitten, voorzien van alle comfort. Zij laten de 'inheemschen voor hen alles opknappen. Daarnaast zijp de hoogst merkwaardige feiten te constateeren. dat het alleen de be vriende vreemdelingen, de ^uitenland- sche joden zijn, die over wollefl goe deren beschikken. TerwiHe van hun comfort moeten Engelschen hun tehuis, familie, beroep en bedrijf verlaten. Terwille van hen, die zich bovendien ook nog ondankbaar bewonen, moeten de Engelschen strijden en hun leven laten," HAMA- Dc strijd in Italië. Aan het landingshoofd van Nettuno werden vijandelijke aanvallen bloedig afgeslagen." Aan het Italiaansohe zuide lijke front werden in den sector eener divisie infanterie In den tijd van 1 Maart tot 24 April 30 vijandelijke pantserwa gens, verscheidene stukken geschut en talrijke kazematten door stoottroepen opgeblazen. In het gebied van Noord-Italië scho ten Duitsche en Italiaansche jagers 13 vijandelijke vliegtuigen, in hoofdzaak viermotorige bommenwerpers, omlaag. Lichte Duitsche zeestrijdkrachten be schoten Bastla op Corsica met goede uitwerking. Voor de kust van Noordelijk Noorwe gen schoten escortevaartuigen van -een Duitsch konvooi in de wateren van Bo- doe drie aanvallende vijandelijke vlieg tuigen heer. Boven de bezette westelij ke gebieden werden gisteren 16 Britsch- Amerikaansche vliegtuigen vernietigd. In den afgcloopen nacht wierpen vij andelijke- stoorvliegtuigen bommen 0$ plaatsep in We^t-Duitschland. Eigen formaties zware gevet"-tsvlie»- tuigen vielen in den afgeloopen nacht concentraties in de havens van de En- gelsche zuidoostkust met goede uitwer king aan." DE SEINER OP ZIJN POST Ons zeemanshart klopt sneller, nu wij weten, dat ook Nederlandsche vrijwilligers tol de seiners der Kriegsmarine behooren. En zou niet iedere Nederlandsche jongen van ongeduld popelen om ook op een dergelijke verantwoordelijke plaats zijn vaderland te kunnen dienen. Deze kans is er. want: indiensttreding bij de Kriegs marine is mogelijk voor iederen Nederlander var/17'45 jaar. Aanmelding cn inlichtingen bij de Marincannahmestclle West Ptompe- torengracht 24. Utrecht: bij alle Hafen- en Ortskommandanturen en bij de verschil- -lende^r-Meldestellen in Nederland. Op de minst kleinigheden wordt acht geslagen In het Westen, elnd*Aprll. Op de wegen en de straten van plaatsen, al zyn ze nog zoo eenzaam en zoo klein, die soms nauwelijks meer dan 150 zielen tellen, ont moet men altijd Duitsche soldaten. Er ls hier blijkbaar geen plek, waar hij niet staat en. waar hij niet de wacht houdt. Wij hebben in den loop van den inspec tietocht van generaal-veldmaarsch3lk Rommel, een tocht, die verscheidene da gen geduurd heeft, altijd weer het woord .landfront" vernomen. Het lijkt mij van *lan£, aldus schrijft Kriegsberlchter fans H. Henne lh de „Brüsjeler Zeitung" nu ook eens over dit front te spreken, dat in de diepte van het land gelegen ls en dat even sterk opgebouwd en bezet ls als het front aan de kust. Er bestaat hter geen eenzijdige verdediging, er beslaat slechts een totale verdediging. Op dezen inspectietocht vallen bij de ontmoetingen met de commandanten, onverschillig wel ken rang zij belcleeden, geen hoffelijk in geleide gesprekken waar te nemen en geen officieele redevoeringen, aangezien dit alles slechts tijdroovend zou werken. De veldmaarschalk kwam aan, stapte uit zijn auto, liet zich aan de, hand van de kaarten rapport uitbrengen en deed toen steekproeven. Tusschen 8 uur 's morgens en 7 uur 's avonds was er slechts een pau- zé tijdens het middagmaal. De rest var den tijd waren wij met den wagen of, wanneer het niet anders ging, te voet derweg. Met verbazing hebben wij steeds weer gadegeslagen met welk een Innerlijke vastberadenheid, een zekerheid en tegen woordigheid van geest officieren en man schappen hun rapporten en verklaringen verstrekten. Onvergetelijk zijn de mcae- deelingen van de commandanten der steunpunten, die besloten met de woor den: „Wij hebben bevel, dit steunpunt tot den laatsten man ln het bezit te houden". De veldmaarschalk vatte die woorden niet op als iet6 bijzonders, doch als iets van zelfsprekends. Een wachtpost, die voor een steimpunt bij "een slagboom stond, liet zich door den naderenden wagen van den veldmaarschalk volstrekt niet in de war brengen. Zooals hem was opgedragen vroeg hij naar de papleren en deed den slagboom pas open, toen hij er zich van overtuigd had. dat degene, die in de auto zat, werkelijk Rommel was. Men mag dit stroef noemen, wij zeggen: ..Zoo'n stroef- pheld is goed, en waakzaamheid en voor- Reizen naar en uit Zeeland. Beschikking van den Commissaris- Generaal voor het Vellighcidswczen betreffende de regeling voor het rei zen naar en uit de provincie Zee land, de uren van sluiting van open bare gelegenheden cn de uren tijdens welke men zich niet op straat mag bevinden in de provincie Zeeland. Op grond van de paragraphen "44. en 52 der Verordening van den Rijks commissaris voor het bezette Neder landsche gebied nr. 1/1943 (Verordening op de Bescherming van de Orde) wordt beschikt: Par. 1. Met ingang van 20 April 1944 te' twaalf uur wordt de geheele pro vincie Zeeland verklaard tot verboden gebied (Polizeiliches Sperrgebiet). Par.'2. Het betreden van en met ver voersmiddelen zich bewegen in het ge bied der provincie Zeeland, met inbe grip van de tot dit gebied behoorende waterwegen cn wateren, is aan perso nen, die niet met hun persoonsbewijs of een gelijkwaardige legitimatie kuh- ne:. bewijzen in de provincie' Zeeland te wonen, 'slechts veroorloofd met een vergunning tot binnenreizën van den Bauftragter des Reichskommissars voor de provincie Zeeland (Polizei-Of- fizier). Het verzoek om een vergunning tot binnenreizen met bewijspapieren. moet bij den burgemeester der gemeente, waarvoor de toegang verzocht wordt, ingediend worden. In het verzoek moe ten voornamen en familienaam, be roep woonplaats en straat, geboorte dag en geboorteplaats van den verzoe ker worden opgegeven. Bovendien moet een motiveeribg worden gegeven voor het betreden van het verboden gebied en moet de duur van het voorgenomen verblijf worden opgpgeven. Par. 3. Het vertrek uit de provincie Zeeland wordt tot nader orde eenslul- Duitsche nationaliteit bezitten, slechts veroorloofd met schriftelijke toestem ming van den burgemeester der ge meente hunner inwoning, voorzoover zij in de provincie Zeeland wonen. Par. 4. Voor de geheele provincie Zeelartd wodt tot nader order eenslui dend vastgesteld: Het begin van den sluitingstijd voor openbare gelegenheden is 22 uur en het begin van het uur waarna men zich niet op straat mag bevinden is 23 uur. Par. 5. Inbreuken op deze verorde ning zijn overtredingen en worden ge straft met hechtenis tot 6 maanden en een boete tot 2000 gulden, of met een van deze straffen, voorzoover niet vol lens andere bepalingen een zwaardere traf is vastgesteld. Den Haag. 20 April 1944. De Commissaris-Generaal voor het Veiligheidswezen. (get.) Rauter, SS-Obergruppenführcr 'und Ge neral dar Poli zei. ztchtigheid tot tn laatste konsekwentie". „Wat doet u, wanneer de vijand volko men geruischloos met vraehf-zweefvlieg- tuigen midden in uw batterij landt?" vroeg de veldmaarschalk aan een commandant eener batterij. De kapitein wees op de greppels, op de machinegeweernesten, die rondom de stellingen lagen en zeide wat hij in ,dat geval dacht te doen. Maar de veldmaarschalk was niet heelemaal te vreden. Hij zeide: „Let u op wat ik zei- de, ik wil aannemen, dat de vijand ge ruischloos komt". En hU kreeg toen prac- tische wenken, wat te doen om een lan ding uit de lucht in elk geval te doen mislukken. Hij sloot met de woorden: „Denkt u er altijd aan. eiken dag en elk uur, dat men met alles rekening moet houden. Nooit kunnen wij met onze voor bereidingen gereed zijn'. Het is volmaakt onmogelijk bij ons om te zeggen, dat wij klaar zijn". Voor eiken commandant komt het er ln dit gebied slechts op aan, .alles nog meer te voltooien. Nooit zal een geniale vesting bouwer tevreden zijn met wat hij gepres teerd heeft. Wij zagen eens een verruk kelijke weide met bonte voorjaarsbloe men onder een heerlijken hemel, een idylle van den vrede. De veldmaarschalk gaf uiting aan zijn bewondering en wij deden insgelijks, maar hij voegde er aan tde: „Wonderlijk, wanneer men bedenkt, dat onder deze bloemen 80.000 mijnen lig gen". Een anderen keer gingen wij door een wobd met hooge boomen. Het waren prachtige stammen en iemand zeide: „Prachtige boomen nietwaar? Hoe hoog zouden ze zijn. ik schat ze op 8 meter. Wat zouden zij prachtige hinderpalen vormen". Zij willen eenvoudig aan niets anders denken, omdat hun de opgelegde taak en de verantwoordelijkheid belang rijker toeschijnt dan al het andere. De veldmaarschalk, op wiens schouders de Führer de verantwoordelijkheid heeft gelegd, slaat acht op de kleinste kleinig heden, overtuigt zich van elke Inrichting tot ln bijzonderheden. Voor elk practisch voorstel uit de troep kan hij ln geestdrift geraken. Daarvoor heeft hij een open oor. Van zes dagen in de week ls hij meestal vijf onderweg. Zijn lichamelijke en geestelijke veerkracht is bewonderens waardig en zoo suggestief, dat zij over slaat op elkeen, die met hem te* maken heeft, „Het liefste", zoo zeide hij eens on derweg, „zou ik geen middagmaal gebrui ken, dat maakt mij maar vermoeid". Hij behoefde slechts een blik op de kaart te werpen cn hij kende dit terrein alsof hij er sinds jaren mee vertrouwd was, waar van zijn vragen en opmerkingen getuigen Na het rrfflcieele deel van de inspectie bezochten wij 's avonds nog een steunpunt De zon ging onder. Beneden op het strand werkten soldaten en ramden palen in. Daar voor het eerst, tusschen deze hard werkende mannen en met den blik deze voltooide hindernis, zag ik het zicht van den veldmaarschalk opklaren. Hij liet zich door den onderofficier, wiens gelaat straalde van vreugde en verras sing, rapnort uitbrengen en was niet ka rig met J?)n lofuitingen. Hij liet zich met de soldaten fotografeeren, keek steeds weer uit over het strand, dat hem het hart ging en_ ging toen weg. In de auto zeide hij riog: „Ik heb thuis nog 500 harmonica's, die zal Ik de volgende maal meebrengen. Ze hébben het verdiend". Dat was als een welverdiende onderscheiding. Maatregelen voor de Luchtbescherming. 's-GRAVENHAGE, 25 April. Ter uitvoering van de luchtbescherming zijn voor het geheele land oan. dg vol gende voorschriften vastgesteld, die uitvoeriger in alle gemeenten door aanplakken bekend zullen worden ge maakt: Personen, die zich in de open lucht bevinden, moeten zich onmiddellijk in de evehtueel aanwezige schuilplaatsen begeven of op andere wijze in gangen van kuizen e.d. dekking zoeken. In woningen of andere gebouwen moet onmiddellijk de veiligste plek in dat gebouw worden opgezocht. Het verblijf, in de openlucht is bij luchtalarm of luchtaanvallen en bij het schieten van het luchtdoelgeschut ver boden. behalve voor bepaalde, in de volledige voorschriften genoemde groe pen. Voertuigen van welken aard ook, moeten halt houden en zoo opgesteld worden, dat het verkeer daardoor niet belemmerd wordt. De inzittenden der voertuigen moeten zich in de schuil- piaatsep begevcri of op andere v/ijze dekking zoeken. Bewoners van woonhuizen en andere gebouwen zijn verplicht bij luchtalarm of luchtaanvallen menschen, die op straat zijnt in hun huizen of woningen op te nemen, wanneer geen openbare schuilplaatsen of daartoe geschikte an der schuilgelegenheden in de onmid dellijks» nabijheid liggen. Het is verboden op de daken te klim men, uit ramen of'deuren naar buiten te zien of zich aan ramen of deuren op te houden. Huizen en woningen, welke tijdelijk verlaten worden, moeten teneinde de gevolgen van luchtaanvallen te kun nen bestrijden, steeds toegankelijk blij ven. Waar dit, zonder de verduisterings maatregelen te schaden, kan geschie den, moeten bij luchtalarm of lucht aanvallen de ramen geopend worden, teneinde in het geval van een lucht aanval glasschade dooj- luchtdruk enz. te vermijden. Gordijnen en overgordijnen moeten op zij geschoven worden teneinde het voortplanten van brand via naar bui ten wapperende gordijnep te voorko men. Gaskranen moeten niet bil lucht alarm, maar zoodra het luqhtdoelge- schut begint te vuren of zoodra bom men vallen gesloten worden. De hoofdkraan van de waterleiding moet onder alle omstandigheden open blijven. Zonneschermen, welke eventueel uit hangen, moeten bij luchtalarm worden opgehaald. Wanneer tengevolge van luchtaanval len een begin van brand ontstaat, is ieder verplicht, dezen brand in de bij hem in gebruik zijnde vertrekken on middellijk te bestrijden. Iedereen ie verplicht op vordering van de politie of van de organen der luchtbescherming hulp te verleenen ter bestrijding van de door luchtaanvallen onstane schade. Deze verplichting tot hulpverleening blijft ook dan, wanneer men daartoe niet in het bijzonder wordt opgevor derd. onverminderd bestaan. De zolders of bovenste verdieping van-openbare en particuliere gebouwen moeten worden opgeruimd. Alle hoe ken der bedoelde ruimten moeten ge makkelijk bereikbaar zijn. In alle openbare cn particuliere gebouwen moeten thans reeds o.m. de volgende luchtbeschermingsmaat regelen getroffen worden: In alle vertrekken van het dak lot in den kelder, moet in voldoende hoe veelheid zand en bluschwater gereed gezet worden. De normen hiervoor worden in de bekendmaking genoemd. In elke woning en elk gebouw moet luchtbeschermingsmateriaal aanwezig zijn, dat eveneens wordt opgesomd. Kelders, die als schuilplaats zijn tc gebruiken moeten zoo goed mogelijk als zoodanig worden ingericht, waar van aan den plaatselijk luchtbescher- mingslelder kennis moet worden ge geven. Zolders, welke niet als woonruimte gebruikt worden, moeten, teneinde de uitwerking van brandbommen tegen te gaan bedekt worden met een 5 cen timeter hooge laag zand of gedroogde aarde, wanneer de zolder het gewicht dragen kan. Ten einde in de benoodigde hoeveel heden zand te voorzien stelt 'de ge meente zand in voldoende hoeveelheid ter beschikking. Dit zand mpg uitslui tend voor de bovenaangegeven doelein den worden benut. De politie zal de getroffen maatre gelen 'in gebouwen en woningen con troleeren en in het algemeen belang met alle gestrengheid tegen nalatigen optreden. - GROOTE RADIOPRIJSVRAAG „HERKENT U ONS?" De persdienst van den Nederlandschen Omroep vestigt onze aandacht op een frissche voorjaarsprijsvraag, welke op eenvoudige wijze door jong en oud ls op te lossen. Niet minder dan 6 orkesten, 2 organisten, 4 sprekers en 5 zangers werken hieraan mede. Voor de luis teraars looft de Nederlandsche Omroep de volgende prijzen uift 1 hoofdprijs van f 50, 1 prijs van f 25, 1 prijs van f 10, 1 prijs van f 5 en 4 prijzen van ƒ2.50. De uitzending vindt plaats op Vrijdag 28 April a.s. van 20 tot 21 uur via zen der en draadnet Hilversum. Oplossingen dienen op een briefkaart te worden ge schreven en ingezonden te worden aan den Nederlandschen Omroep, postbus 2 te Hilversum. In den linkerbovenhoek vermelden: „Herkent u ons?" Ongetwijfeld zal voor deze prijsvraag wederom groote belangstelling bestaan. MUSSERT SPREEKT VOOR DE RADIO TOT DE NEDERLANDSCHE WERKERS. HILVERSUM. 26 April. - Op 1 Mei, Dag van den Arbeid, zal de Leider om 13 uur door de radio het woord rich ten tot de werkers in Nederland. PETROLEUM VOOR KOOKDOKL- EINDEN. 's-GRAVENHAGE. 26 April. Van 27 April 1944 tót en met 4 Mei 1944 geeft elk der met 23 en 24 genummerde bonnen van de Bonkaart „U 403" voor Kookdoeleinden. recht op het koopfen van één liter petroleum. DE DOOD VAN KOL.-GEN. HUBE. BERLIJN. 26 April (DNB). -1- De op perbevelhebber van een pantserleger, kol.-generaal Hube, is op 21 April bij een vliegtuigongeluk om het leven ge komen. In tegenwoordigheid van den Führer is Woensdag in de nieuwe Rijkskanse larij een staatsplechtigheid gehouden waarbij Rijksmaarschalk Görihg den overledene herdacht heeft. De Führer heeft naar aanleiding van den dood van kol-generaal Hube een dagorder aan het leger uitgevaardigd. Ontslagen burgemeesters. 's-GRAVENHAGE. 26 April. Bij be sluit van den Commissaris-Generaal voor Bestuur én Jufftjtle is ontslagen: a. Met ingang van 24 Maart 1944 mr. C. N. Renken als burgemeester van ïdaarderadeel; b. met ingang v^ji 30 Maart 1944 W. H. Schol der als burgemeester van Re- nesse. Serooskerke (S.) en Noordwelle: c. met ingang van 30 Maart 1944 mr. K. H. Gaarlanöt als burgemeester van Gacselte; d. met ingang van 5 April 1944 A. Smit als burgemeester van Sprangca- pelle. DAT. IS HET TEEKEN VAN DEN LANDSTORM NEDERLAND. Een lid van den Landstorm Nederland is onmiddellijk te herkennen. Hij draagt het uniform der SS met dit verschil, dat op den rechterspiegel van den kraag, die evenals de linker zwart is, geen SS-tee- kens zijn aangebracht. Orn^het nationale karakter van den Landstorm Nederland te doen uitkomen, wordt op de linker benedenmouw een van wit garen gestikte leeuw, met daar onder in boogvorm twee elkaar kruisen de elkehtakken gedragen, velk-toeken in zijn geheel ongeveer 5 fcm groot is. De Landstormer ls ondergebracht in een kazerne b i n n e n ons eigen land, evenals zijn inzet binnen de grenzen van Nederland plaatsvindt. - SCHAGEN. Schapendiefstal uit de weide. De dieren op ergerlijke wijze afgemaakt en verder in een smerige schuur „verwerkt"1. Dank z\j schitterend recherche werk de dader reeds in verze kerde bewaring. De gevallen, dat vee uit de*weide is gestolen en geslacht. zjj« weer met één vermeerderd. In den nacht van Maandag op Dipsdag zijn n.1. op een stuk land aan den Molenweg dit is reeds voor de tweede maal op de ze zelfde plek twee s apen op er gerlijke wijze afgemaakt, en toen naar een plaats vervoerd., om daar verder te worden „verwerkt" cn vervolgens hun weg te inden naar de consumenten. Zoover is het ech ter niet gekomen, want dank zjj schitterend opsporingswerk van den groepscommandant der marechaussee^ alhier, den heer Stickel, kon de ver moedelijke dader, de nog geen 17- jarigc W. van Tjallewal, reeds den volgenden morgen worden achter haald en het vleesch in beslag wor den genomen. Het onderzoek. Dinsdagmorgen vroeg vervoegde zich bij de marechaussee de heer N. Tte. Groot alhier om aangifte te doen van de vermissing van twee schapen uit zijn land, Oogehblikkelijk ging de heer Stickel mee om een onderzoek in te stel len. Dit eerste onderzoek bracht al di rect een duidelijke aanwijzing in den vorm van een scherp spoor, dat een kennelijk nog nieuwe fietsband in den weeken bodem op de plaats van het mis drijf had achter gelaten. Het was niet moeilijk dit spoor, waarvan een gipsaf druk werd gemaakt, zelfs op het verhar de weggedeelte, te volgen, Daarbii bleek dat het leidde in de richting van Tjalle wal. Dit scheen voor den heer Stickel, die zijn zwakke brgeders blijkbaar kent, genoeg om te weten in welke richting hij verder moest zoeken. Gewapend «et den scherpen gipsafdruk van den fiets band ging men eerst eens een kijkje ne men in een café aan de Laagzijde, In een schuur er achter werd al heel spoe dig de fiets ontdekt, waarnaar men zocht. Den man, van wien men veronder stelde, dat hij de eigenaar was en naar wien als den vermoedelijken dader reeds van den aanvang af de gedachten waren uitgegaan, werd gevraagd of hem het rijwiel toebehoorde. Prompt volgde ech ter de ontkenning met verwijzing naar een andere fiets in dezelfde schuur. Niet in het minst uit het veld geslagen, kwam de heer Stickel met zijn overtuigende bewijzen, waaraan hij nog de noodlge kracht bijzette door plotseling een greep te doen naar de fietstasch van het be wuste rijwiel en daaruit een groot stuk vleesch te voorschijn te halen. Een volledige ontkenning kon hier dus niet langer stand houden. W. gaf ten slotte toe, dat hij de schapen geslacht had, maar dat ze niet door hem uit de weide waren gestolen doch gekocht van een boer in de Wieringermeer. Daaraan voegde hij nog toe, dat de rest van den bout thuis lag. Het onderzoek werd nu voortgezet bij verdachte thuis, waar een huiszoeking gaan verdere moeilijkheden Qpleverdo Hier kwam tevens aan het licht op welke wyze de „verwerking" had plaats gevonden. Daarbij bleek, dat den diereu in de weide met een hakmes dc hersenen waren ingeslagen en dat ze vervol gens waren vervoerd. Uit de be schrijving, die de heer Stickel ons gaf van de schuur, of eigenlijk hel hok, waar de doode dieren verder waren behandeld, konden wij ons een beeld vormen van de weerzin wekkende omgeving, waarin zulks was geschied. Het was in één woord meer dan walgelijk. Een stapel vuile kunstmestbalen, die spotte met ook maar den geringsten vorm van hy giëne, had dienst gedaan als slacht bank. Daarbij een verdere ondes kundige behandeling, die heti vleesch nu reeds in een staat van bedcrl bracht, ziedaar de plaats van waar uit het pond clandestiene lapjes on der de menschen gebracht wordt. Be seft het publiek, welke groote geva ren dit voor de gezondheid kan op leveren, om van levensgevaar maar niet te spreken? Er kan niet genoeg tegen gewaarschuwd worden. Dit alles vermocht niet W. tot eei> vol ledige bekentenis te brengen. Zelfs niet het daarna aangevoerde bewijs, dat de huiden van de gedoode dieren hetzelfde blauwe merkteeken vertoonden als de overgebleven schapen, die nog in de wei liepen en dat in persoonlijk bijzijn van W. kon worden aangetoond. W. is den avond van denzelfden dag nog opgehaald en in verzekerde bewaring gesteld. VERKOCHT. Ten overstaan van notaris De Boer had in café „De Posthoorn" van den heer J. Peetoom aan de Markt alhier de openbare verkooping plaats van een huis en erf in de Hoep no. B 177. groot 2.40 Aren. eigendom van de erven L. van Gastel en bewoond door den heer P. Beerepoot. Bij opbod ging het per ceel tot f 2400, zijnde de vastgestelde maximum-prijs. Het bod was van den heer P. F. de Cal uwé te Oudesluls. Er waren echter nog twee andere liefheb bers, onder wie de huurder, zoodat geloot moest worden. Het lot wees den heer Caluwé als kooper aan. „HET BIJENLEVEN." De Vereenigïng tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afd. Zijpe, organiseert op 2 Mei a.s. in hotel Igesz te Schagen ten filmavond. Vertoond zal worden de prachtige film: „Het Bijenleven", ingeleid door den heor Joustra, algemeen secretaris der ver eenigïng. Wie iets meer wil wéten van het interessante en schitterend georga niseerde leven der bijen, verzuime niet deze bijzondere gelegenheid aan te grijpen. De toegangsprijs is *ecr laag gesteld. Zuidscharwoade. Boefje gevat. - De smid V.. alhier, vermistte sinds eenigen tijd een bedrag van f 1400, dat op onverkla trbare wij ze uit zijn woning was verdwenen. Thtns heeft de marechaussée een jeug digen schippersknecht gearresteerd, die inmiddels reeds bekend heeft dit £eld heeft hij goede sier gemaakt, hij bekend een bedrag van f 120 van zijn baas te hebben gestolen. Van het gc'd heeft hij goeden sier gemaakt. Er was niets meer van over. HU is in het Huis van Bewaring t« Alkmaar Iqgïftatapi t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1