NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Duitsche arbeiders staken niet. Sovjet-aanvallen ten N. van Jassy afgeslagen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Sohagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 38 APRIL 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 99, 2 pagina's. Advertentie-tarief Prijs der gewone advertenties in deac Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Dr. Göbbels in „Das Reich" Uit de smarten van dezen oorlog zal een betere wereld te voorschijn komen. ,»Ons Socialisme", aldus noemt Rijks minister dr, Göbbels zijn artikel in „Das Reich". Hij wijst er op, dat de Duitsche soldaten, die in den loop van dezen oorlog de toestanden in bijna geheel Europa leerden kennen, nergens de tal- looze instellingen van.het Duitsche so cialisme vonden, die het Duitsche volk in vredestijd en gedeeltelijk ook nog tijdens den oorlog het leven aangenaam en dragelijk maken. Dit volk leeft in een socialistischen staat. Hoe ver deze nog kan worden uitgebreid en ook uit gebreid moet worden, weet men zelf het best. Alleen de oorlog heeft een nat socialistisch opbouwwerk onder broken, dat op den eersten dag van den vrede in nog grooteren omvang onmid dellijk weer ter hand zal worden ge nomen. De sociale verhoudingen in de Sovjet- Unie met de onze te vergelijken, zoo vervolgt de minister, is eenvoudig een beleediging. Wat Engeland aangaat, dit is de in sociaal opzicht meest achter lijke staat ter wereld en de Ver. Staten worden door eenige honderden pluto cratische familieleden geregeerd, die niet de minste neiging toonen de on uitputtelijke hulpbronnen van hun con tinent. waarover zij beschikken, dienst baar te maken aan den maatschappe- lijken welstand der breede volksmassa's. Het is derhalve meer dan onbeschaamd wanneer de leiders van deze landen zich tegenover ons als maatschappelijke her vormers durven voor te doen. Zij doen dit dan ook slechts om hun volken zand in de oogen te strooien, daar deze lang zamerhand beginnen in te zien. dat zij den oorlog in de verkeerde richting stu ren en dat hun leidende klassen Duitsch- land niet aanvallen, omdat het. zooals zij steeds beweren, een reactionnaire staat, maar een moderne en vooruitstrevende staat is. Ondanks alle onderdrukkings maatregelen der Britsche regeering staken de Engelsche arbeiders, omdat zij weten, dat zij in den oorlog nog meer dan in vredestijd door de leidende plu tocratische klasse uitgeplunderd en van hun primitiefste levensrechten be roofd worden. De Duitsche arbeider ziet echter geen reden om te staken. Deze oorlog wordt ook en wel in de eerste plaats voor den socialen vooruitgang van zijn land ge voerd. De in het mislukte plan-Beve- ridge gestelde eischen behoorden reeds in het Duitschland van de Wilhelms. toen in Engeland nog tienjarige kinde ren dagelijks veertien uren in de mij nen werkten, tot de dingen, die vanzeif- spraken. Dr. Göbbels doet vervolgens uitkomen hoe modern het Duitsche staats- en eco nomische leven is ingericht vergeleken bij dat van andere landen. Onze vijan den, zegt hij, hebben ons in hoofdzaak aangevallen, om onze moderne oplos sing van de sociale kwestie uit den weg te ruimen. Zij moesten haar uit den weg ruimen, wanneer zij zichzelf 'en hun verouderde, reactionnaire voorstel lingen in het leven wilden houden, want het socialisme werkt aanstekelijk. Een oorlog om het socialisme. Deze oorlog is dus een oorlog om het f. 'cialisme. Het Jodendom is de incarna- Berlijn en de druk op de neutralen. BERLIJN. 27 April '(ANP). In ver band met den versterkten politieken en economischen druk van de Anglo- Amerikanen op de neutrale staten is vandaag op een desbetreffende vraag in de Wilhelmstrasze verklaard, dat men in deze landen naar het schijnt geen al te grootc toegeeflijkheid toont om zich door druk en bedreigingen te laten dwingen tot maatregelen, die niet alleen tegen ccn der oorlogvoe rende partijen zijn gericht en zoodoen de het neutraliteitsprobleem opwerpen, doch die zich zelfs zouden richten te gen hun eigen vitaalste belangen. T.a.v. Zweden werd op een desbe treffende vraag verklaard, dat de in Londen en Washington naar voren gebrachte Zweedsche argumenten een zekeren indruk gemaakt schijnen te hebben. Zoo zijn uit het Anglo-Amc* rikaansche kamp enkele stemmen ver- nomen, die de rechtmatigheid van het Zweedsche standpunt niet kunnen ont kennen. Desondanks wordt de druk op Zweden gehandhaafd, waarbij en dit is interessant sedert kort de Engel- schen de Amerikanen de kastanjes uit het vuur laten halen in het bewust zijn, dat er in de Ver. Staten toch maar geringe kennis bestaat van de economische structuur in Zweden, waar tegenover staat dat het in Enge land geen geheim is, dat het Zweed sche goederenverkeer met Duitschland alleen 84°/o bedraagt en dat slechts 16%> komt op rekening van de z.g. ge allieerden. De Zweedsche regeering. zoo ver klaart men, heeft tot dusver nog niet laten blijken, dat zij voornemens is zich te laten afbrengen van haar neu traliteitspolitiek of dat zij een recht matig duidelijk standpunt wil prijsge ven voor een onrechtmatigheid. Er be staan geen aanwijzingen, zco besluit men, waaruit men kan concludeeren, dat Zweden zich laat intimideeren door het optreden der Anglo-Amerikanen. Vergeldingsmaatregelen legen Zweden. Naar Slockholms Tidningen uit New York meldt, verlangt de Amerikaan- sche leger- en luchtmachtleiding, dat de V. S. de scherpste vergeldingsmaat regelen zullen nemen tegen Zweden, wanneer het zou weigeren, de geëisch- te stopzetting van den export naar Duitschland uit te voeren. De Washing- tonsche correspondent van de „Inqui- rer" beveelt vijf dwangmaatregelen te gen Zweden aan. n.1. het plaatsen van Zweedsche firma's op de zwarte lijst, de uitsluiting van Zweedsche schepen van convooibescherming. een petro- leumverbod. de intrekking der vergun ning voor Zweedsche schepen om be paalde levensmiddelen te importeeren en ten slotte het beslag op Zweedsch eigendom en Zweedsch kapitaal in de Ver. Staten. Ook in een bericht uit New York van Svenska Dagbladet wordt bevestigd, dat de militaire auto riteiten op het gebruik van elk mid del tegen de neutralen aandringen. Zelfs wordt gedreigd met maatregelen tegen de neutralen in den tijd na den oorlog. tie van het kapitalisme. Het past dit al naar gelang van den toestand of de omstandigheden op plutocratische of bolsjewistische wijze toe. Waarom zijn millioenen arbeiders uit het buitenland in het Duitsche Rijk gekomen? Waarom vervullen zij hun plichten, dienen zij vlijtig de Duitsche bewapeningsproductie, helpen zij bij vijandelijke terreuraanvallen onze hui zen en fabrieken te beschermen alsof zij hun eigendom verdedigden? Omdat zij van ons recht overtuigd zijn. Z" zijn in staat te vergelijken en de vergelijking valt ondubbelzinnig in ons voordeel uit. De Duitsche arbeider keurt den nat.- soc. staat goed, omdat hij zijn trustee is. De partij heeft door haar opvoedend werk voor het geheele Duitsche volk, het werk van den arbeider een nieuwe ethologie verleend en in hooge eere ge bracht. De arbeidersstand staat vol komen gelijkgerechtigd naast de ande re standen in het Rijk. De staat gaat bo de partijen. Aan hem hebben al len zich ondergeschikt te maken. Het is duidelijk, dat de vijand ook _i den oorlog de altijd propagandistisch werkende sociale wereldbeschouwing het nationaal-socialisme uiterst hin derlijk voor zijn plannen acht. Hij tracht deze derhalve met alle middelen in discrediet te brengen en er al naar de behoefte en den stand van zaken, pro ducten van eigen fantasie tegenover te stellen. Men kan het hun aanzien, dat zij niet eerlijk gemeend zijn en aan het einde van den oorlog, wanneer men de arbeiders niet meer noodig heeft, en hen integendeel door massale werkloos heid in de vijandelijke landen weer on der den knoet heeft, geheel en al ter zijde gelegd zullen worden. Dat is ook de reden, waarom in Engeland de eene staking op de andere volgt. De vijand strijdt voor het in stand houden van een oude wereld, die heeft afgedaan. Wij strijden voor de stichting van een nieuwe moderne wereld. Wanneer is het in de geschiedenis voorgekomen, dat de reactie over den vooruitgang triom feerde? Het. nieuwe breekt zich onweer staanbaar baan. het moet weliswaar menigmaal bergen leed en offers over winnen. doch is het op het hoogtepunt daarvan aangekomen, dan ligt de bete wereld open. Deze zal ook uit het lijden en de smarten van dezen oorlog te voorschijn komen. In een Seefliegerhorit aan de Noor- weegsche kuit heericht groote drukte. De watervliegtuigen, die voor de kustbeveiliging en zeeverkenning ge bruikt worden, eischen speciale be diening en verzorging Na de operaties worden zij aan land gebracht om te worden nagezien. Het verwisselen van een beschadigde drijver PK HirschfetderWe/CNF/P m DE INDIENING DEK Z-K AARTEN. •s-GRAVENHAGE, 27 April. Bij de in diening van Z-kaarten voor de verschil lende takken van de voedselvoovzlenings- bedrljven dient erop gelet te worden, dat zij, die behooren tot de geboortejaarklas sen 1925 tot en mei 1898 onder de proce dure vallen. De eigenaren en werkkrach ten van landbouwbedrijven, dus boeren, visschcrs en de in hun dienst zijnde per sonen, behoeven aan de procedure nog niet. deel te nemen. Voor- deze groepen van personen blijven de uitgegeven vrij- s teil in gsbewi j zen voorloopig van kracht. Voor alle overige groepen van personen in de voedselvoorzieningsbedrijven loopt de termijn ter indiening van de verzoe ken om vrijstelling op 30 April 1944 af. CORRESPONDENTIE MET KRIJGS GEVANGENEN en BURGER-GEÏNTER NEERDEN IN JAPANSC1IE KAMPEN. •s-GRAVENHAGE, 27 April. Het Ne- derlandsche Roode Kruis te 's-Gravenha- ge deelt mede, dat een nieuwe regeling zal worden getroffen voor de correspon dentie met Nederlandsche krijgsgevange nen en burger-geïnterneerden in Japan- sche kampen. .In afwachting hiervan wordt belangheb benden verzocht geen brieven of brief kaarten voor deze krijgsgevangenen en geïnterneerden meer aan het informatie bureau van het Nederlandsche Roode Kruis te 's-Gravenhagc toe te zenden, aangezien deze niet kunnen worden door gezonden. De nieuwe regeling zal zoo spoedig mo gelijk worden bekend gemaakt. Plaatselijke gevechten in het gebied van Sebastopol. Terreur aan vallen op Br unswijk, Essen en Schweinfurt. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 27 April (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het gebied van Sebastopol heb ben de Sovjets ook gisteren slechts vergeefsche plaatselijke aanvallen ondernomen. Een groep slagvlie- gers onder bevel van majoor Frank heeft in den tijd van 12 tot 26 April boven dc Krim 106 vijandelijke vliegtuigen in luchtgevechten en nog 28 toestellen op den bcganen grond vernield. Aan den benedenloop van den Dnjcslr zetten de bolsjewieken hun aanvallen voort. Alle doorbraakpo gingen werden met zware verlie zen voor den vijand afgeslagen. Formaties van de luchtmacht mengden zich doeltreffend in deze gevechten. Ten noorden van Jassy gingen de Sovjets met sterke strijd krachten tot den aanval over. Zij faalden door den taaien tegenstand van de Duitsche en Rocmccnschc troepen. Plaatselijke penetraties werden afgegrendeld. In dit strijdgebied heeft zich op 25 April een afdeeling stormgeschut der divisie pantsergrenadiers Gr.-Duitsch- land onder bevel van den eersten lui tenant Diddens bijzonder onderschei den. Dc strijd in Italië. Aan het. landingshoofd van Nettuno voerden plaatselijke eigen aanvallen tot verbeteringen van stellingen. Vij andelijke tegenaanvallen bleven vruch teloos. Van het zuidelijke front wordt slechts melding gemaakt van weder- zijdsche activiteit van stoottroepen. In den nacht van 24 op 25 April ont stonden er in de wateren ten noorden van Elba herhaalde harde gevechten tusschen lichte zeestrijdkrachlcn en vijandelijke torpedojagers torpedomo- torbooten en jachtbommenwerpers. Hierbij werden drie vijandelijke tor- pedomotorbooten tot zinken gebracht, twee daarvan door gevechtsveerbooten van de marine. Twee vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Het eiland Mljet in de Adriatische Zee werd na harde gevechten van commu nistische benden gezuiverd. Terreuraanvallen. Amerikaansche bommenwerpers vlo gen gisteren het gebied van Brunswijk binnen en wierpen uit een gesloten wolkendek in het wilde weg bommen, die slechts geringe schade aanrichtten. Ondanks moeilijke afweeromstandig- heden werden acht vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. In den afgeloo- pen nacht drongen enkele vijandelijke vliegtuigen het gebied van Midden-en Noord-Duitschland binnen. Formaties Britsche bommenwerpers ondernamen terreuraanvallen op plaat sen in het Ruhrgebied en in Zuidwest- Duitschland. Er ontstond ten deele aan zienlijke schade, vooral in Essen en Schweinfurt. De bevolking leed ver liezen. Strijdkrachten der luchtverde diging vernietigden 41 viermotorige terreurbommenwerpers. In den nacht van 25 op 26 April ont moetten Duitsche torpedobooten ten westen van de Golf van St. Malo een formatie Britsche kruisers en torpedo jagers. In harden strijd werden den vijandelijken eenheden zware bescha digingen door torpedo- en artillerie treffers toegebracht. Een eigen torpe doboot. ging verloren. Formaties zware Duitsche gevechts vliegtuigen zetten in den afgeloopen nacht de aanvallen op scheepsconccn- traties aan de Engelsche zuidkust met goede uitwerking voort. Feestelijke terechtstelling. In een der voorsteden van Nanking is in tegenwoordigheid van 3000 scholieren en studenten het dood vonnis voltrokken tegen een heroïne handelaar. die door de Chineesche 'eugd bij de politie was aangebracht. Voor de voltrekking van het vonnis zongen de toescnouwers anti-opium liederen, daarna marcheerden zij door de hoofdstraten van Nanking om het behaalde succes der jeugd te vieren. DANKBETUIGING VAN DEN FüHRER. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 27 April. (D.N.B.) De Führer maakt bekend: „Ter gelegenheid van mijn Risten verjaardag heb ik zoovele goede wen- schen ontvangen, dat het mij onmoge lijk is. in elk afzonderlijk geval per soonlijk mijn dank te betuigen. Ik ver zoek derhalve langs dezen weg al die genen. die mij op mijn verjaardag hun gelukwenschen hebben doen toekomen, mijn hartelijken dank te wilen aan vaarden." HET HONGAARSCHE WEERM ACHTBERICHT. Het Hongaarschc weermachtbericht luidt: „In het gebied van Kolomea duren de gevechten met de bolsjewisten, die steeds nieuwe troepen in den strijd brengen, met onverminderde hevigheid voort. Na een succesvol afslaan der vijandelijke aanvallen zijn de Hongaar- sche troepen op een ander punt tot den tegenaanval overgegaan en hebben zij 'n gebied genomen, dal voor dc verdere operaties van belang is." In aanvulling hierop wordt van be voegde militaire zijde meegedeeld, dat het resultaat van het geslaagde Hon- gaarsche opdringen zich thans begint af te teekencn. Uit dc tegenmaatregelen, die genomen zijn en nog genomen wor den, blijkt, hoeveel gewicht de bolsje wisten hechten aan het tegenhouden van don Hongaarschen opmarsch. Thans reeds strijden de I-Iongaarsehe troepen met succes tegen een meervoudige overmacht. In de vernietiging van de 42 tanks hadden de ITongaarsche formaties en de bij haar gedetacheerde Duitsche pantseiafwcerwapens een gelijk aan deel. VON PAPEN NAAR BERLIJN. Op een desbetreffende vraag werd gisteren in de Wilhelmstrasse verklaard dat voor de definitieve opstelling van het Duitsche antwoord aan Turkije wegens de stopzetting der chroomleve ranties, eerst het persoonlijk rapport van den Duitschen ambassadeur in An kara wordt afgewacht. Dc heer Von Papen, zoo werd medegedeeld, komt daartoe naar Berlijn. Uit Istanboel wordt nader gèmeld: Von Papen, de Duitsche ambassadeur in Turkije, heeft zich Donderdagmid dag per vliegtuig naar Duitschland be geven, om rapport uit te brengen. DE PARIJSCHE BANLIEU GEBOMBARDEERD. In den afgeloopen nacht is het zuid oosten van de Parijsche Banlieu door Anglo-Amerikaansche bommenwerpers aangevallen. Ofi bericht hierover dat tot nu toe 70 dooden uit de puinhoopen dingswerkzaamhedan worden bemoei- zijn geborgen. De opruimings- en red- lijkt door het ontploffen van tijdbom men. Men verwacht dat het aantal doo- ',or. nog belangrijk zal stijgen. Verduister van 21.00-6.15 u. 29 April: Zon op 6.13, onder 21.02 u. Maan onder 2.57, op 11.25 dl DE HONGERSNOOD IN BENGALEN. Volgens de „Aftontidningen" heeft de Indische politicus Josji in het Indi sche congres meegedeeld, dat tijdens den hongersnood in Bengalen in 1943 5 millioen van 50 millioen zielen ge storven zijn tengevolge van epidemieën als malaria, cholera en pokken. Ean correspondent van een Engelsch week blad in Indië heeft ontstellende bij zonderheden verteld. Onlangs zag hij bij het dorp Jalewhar velden, die be dekt waren met honderden skeletten en lijken. De voedselpositie in Benga len is nog niet gestabiliseerd. De rijst prijs bijv. is nog vijf maal zoo hoog als in September 1941. DATZIJN DE MOGELIJKHEDEN BIJ DEN LANDSTORM NEDERLAND. Bij de indeeling der manschappen wordt rekening gehouden met de wenschen, die zij koesteren ten aanzien van de keuze der wapens. Er zijn n.1. verschillende mo gelijkheden, hoewel de opleiding voor de in lanter ie to*:h altijd den boventoon voert Men kent echter bij de infanterie een keur van zware en lichtere wapens, die alle onontbeerlijk zijn voor den sti-ijd aan de fronten. Deze wapens zijn het toppunt van technisch kunnen, waarvan het lo gische gevolg is, dat er altijd een bijzon dere interesse voor bestaat. Het blijkt dan ook steeds weer. dat er mannen zijn, die een speciale liefhebberij voor een bepaald wapen hebben, waarin zij zich dan kunnen bekwamen en op de ze manier specialisten worden. HET OLYMPISCH STADION UITVERKOCHT, AMSTERDAM. 26 April. Het Olympisch stadion is voor den kam pioenswedstrijd de Volewijckers—VUC reeds geheel uitverkocht. Het aantal aanvragen overtrof verre dat der be schikbare plaatsen, zoodat. duizenden teleurgesteld moesten worden. Aan de loketten zullen a.s. Zondag dan ook geen plaatsen verkocht worden. Wel zijn deze Zaterdag van 3 uur af ge opend voor kinderkaarten. AMBTENAREN WEIGERDEN BIJ EENKOMST N.V.D. BIJ TE WONEN. In eerste instantie hebben zich voor het vredegerechtshof te verant woorden gehad elf ambtenaren en ambtenaressen van de gemeentesecre tarie te Hengelo (O.) omdat zij geen ge volg hebben gegeven aan een schrif telijke lastgeving van den wnd. burge meester om een bijeenkomst te bezoe ken, waarop de werkwijze van den Ned. Volksdienst zou worden uiteen gezet. De procureur-generaal eischte tegen ieder van hen een week gevangenis straf. Het vredegerechtshof heeft hen he den vrijgesproken. GELACHEN BIJ EEN BEGRAFENIS? De Vrederechter te 's-Gravenhage had eenigen tijd geleden den ambte naar van den distributiedienst te Was senaar. B. W. L. van der K.. veroor deeld tot een maand gevangenisstraf, op grond dat van der K. op 25 Octo- ber j.1., voor het raam van zijn werk kamer staande, een lachend gezicht zou hebben getrokken, toen dc begra fenisstoet van een lid der N.S.B. voor bijtrok. Het vredegerechtshof. welk college deze zaak op 13 April j.1. in hooger be roep behandelde, heeft heden overeen komst" rie opvatting van den procu- reur-i raai het aan van der K. ten laste v legde niet wettig en overtui gend bewezen verklaard en hem vrij gesproken. Nieuws in 't kort. Fabrikant sloeg kat «lood. Een 50-ja- rige fabrikant uit Hilversum had op ccn avond de kat van zijn buurman in zijn slaapkamer aangetroffen. Het dier had den vloer bevuild en de fabrikant sloeg het met een pook dood. Deswege werd hij door den Amsterdamschen poli tierechter tot een maand gevangenisstraf veroordeeld. Dorp door brand verwoest. Na blus- schlngswerkzaamheden. die 24 uur hadden geduurd, is een groote brand, die was uit gebroken in het in de Pyreneeën gelegen winterherstelingsoord Canfranc. ge- bluscht. Van de 132 huizen van het dorp zijn er 117 geheel verwoest. Cyriel Verschaeve 70 Jaar. Zondag a.s. zal de bekende Vlaamsehe priester, dich ter en filosoof, Cyriel Verschaeve 70 jaar worden. Jhr. mr, van Asch van Wfjck legde functie neer. In de openbare zitting van het gerechtshof te Amsterdam heeft gistermiddag jhr. mr. J. M. van Asch van Wijck, griffier van het gerechtshof, die wegens het bereiken van den pen sioengerechtigden leeftijd zijn functie heeft neergelegd, afscheid genomen. SCHAGEN. EEN GOEDE RAAD VAN DEN STATIONSCHEF. Zondag is het in Amsterdam een hoogtijdag van de voetballiefhebbers Uit alle deelen van het land zal het publiek naar de hoofdstad trekken om daar in het: Olympisch Stadion den kampioenswedstrijd tusschen de Vole- ivijekers en VUC bij te wonen. Ook in dezen hoek schijnt er groote belangstelling voor te bestaan en in verband daarmede raadt de stations chef van de Ned. Spoorwegen alhier aan om voor dien tijd zich van een plaatskaart te voorzien, temeer, waar deze alle geschreven moeten worden, omdat ze genomen zullen worden tot het Amstelstation. In Amsterdam rij den immers op Zondag geen trams, dus uitstappen op het Centraal-station zal veel ongemak geven. Zouden de deelnemers nu allen Zon dagmorgen voor het loket verschijnen, dan is de kans heel groot, dat een deel van het publiek zou moeten blijven staan. De treinen wachten niet. Ons dunkt, dat men dezen goeden raad reeds ter harte moet nemen. MARKTOVERZICHT. De marktdag van gisteren kenmerkte zieli door een grootere drukte dan wij de laatste weken gewend waren. Vooral op de markt van het gebruiksvee was cr veel belangstelling. Men kan nu aan alles merken, dat het voorjaar definitief zijn intrede gedaan heeft en dat er ondanks alle beperkende maatregelen weer vraag bestaat naar goed gebruiksvee. Daar er voel aankoopvergunningen waren ver leend, waren er ook veel gegadigden, wat weer tot gevolg had, dat de kans om eigenaar te worden, betrekkelijk gering was. Er waren werkelijk beste dieren aangevoerd en gelijken tred daarmede hielden de prijzen die weer hocger lagen vergeleken bij die van de vorige week Ook dc aanvoer was grooter. Door een nieuw ingevoerd systeem, dat beter blijkt te voldoen, verliep de toewijzing vlotter. Men werkt niet meer met nummers, maar met namen. Zooveel aankoopvergunnin gen als iemand heeft, zooveel maal gaat zijn naam in de bus. Komt bij de toewij zing van een bepaalde koe zijn naam daar uit. dan wordt hij eigenaar. Staat het dier hem nint aan. dan kan hij zijn beurt laten voorbijgaan en wordt een andere naam gelrokken, zoolang tot het dier een eigenaar gevonden heeft. Op de biggen markt was geen aanvoer Ook van de nuchtere kalverenmarkt is tiet mooie af. Hot ts er heel erg stil Evenzoo op de schapenmarkt, maar als de geruchten waarheid zouden bevatten, dan zou het cr daar binnenkort weer an ders uitzien. Die geruchten spreken n.1 over de kans, dat de schapenmarkt bin nenkort. opnieuw vrij gegeven zal worden Op de konijnen- en nluimveemarkt weer hetzelfde beeld. Daar kan men 's morgens de eerste handelaren zien. die vermoedelijk al in de vroegte wat ln handen trachten te krijgen, om het later op Hen dag met winst van de hand te doen. De slachtprijzen waren nog onver anderd: f 1.— voor dc konijnen en f 0.90 voor dc kippen HANDELSREGISTER. Nieuwe inschrijvingen: Langedijk: N.V. Hollandsche Brand- waarb. Mij. Oudkarspel, Dorpsstraat A 137. Verzekeringsbedrijf met uitzonde ring v, levensverz. Texel: Sijbr. C. Eelman, de Waal, bouwgrondexpl., stamboekschapenfokke- rij en -handel. Bestuurswijzigingen. Den Helder: Coöp. Boerenleenbank ..Koegras", Langevliet. N.V. Zeebad Huisduinen. Spoorstraat 41. Andere wijzigingen: Harenkarspel: C Schuijt. Dlrkshorn. Dorpsstraat B 83. Kleinhandel in tabaks artikelen en dames- en heerenkappers bedrijf, handel tn tabaksartikelen opgehe ven. hearenkanpersbedrijf overgegaan aan W. v. d Oord. Den Helder- A. Steinrath Zoon ver olaatst naar Deventer. Kleine Ovenstr. 33 Langedijk: N.V. Alg. Verz. Mij. „Pro vldentia", Amsterdam, agentschap Oud- k'.rspel, Onderl. Noord-Holl. Brandverz Mij. opgeheven Nieuw agentschap ge vestigd te Oudkarspel, Mr. C. P. Eecen Gzn. Winkel: K. Zeeman Pz., Lutjewinkel B 18, cafébedrijf overgegaan aan C. Ha- vik. Opheffing: Den Heider: N.V. Reederij en Visch- handcl M. A. Kolst.-r. Nieuwediep. Hoofd gracht 56. UVO-NIEUWS. Op uitnoodiging van de Beverwijk- sche hockeyclub „Strawberries" gaat het tweede dameselftal van UVO Zon dag een bezoek brengen aan Santpoort. Het. zal daar om 10 uur op het sport park bij het zwembad „Velserend" ont moeten het vierde dameselftal van de sympathieke Strawberries, dat speelt in de le klasse Noord-Holland, afd. B. UVO II. dat in de competitie in afd. A als nummer vier is geëindigd, krijgt daar in Kennemerland een ploeg te be strijden waar het nog lang niet van ge wonnen heeft. Uvonen, met snel reageeren en niet te doorzichtig spelen is veel te berei ken. UVO II komt als volgt uit: A. Bart, d.; N. Feil inga en C. de Leeuw, a.: E. van Diepen, L. Koning en T. Middel beek, m.: I. van Oosten. G Dekker, T. van Diepen, W. Kamp en L. Bosmann, v.: Res. A. de Klerk, T. Kuys, L. v. Zand wijk en A. Pronk. Aan de maan Door dichters en geliefden is de maan altijd zeer gewaardeerd; zóó zeer dat men zich zelfs kan afvragen of zonder de maan er wel ooit dich ters en geliefden geweest zouden zijn. Maar de rest der menschheid heeft zich om de maan naar het heer lijke woord van mijn vriend Seerp Anema: „des avonds eeuwige droo- menlamp" al bitter weinig be kommerd. Inmiddels, bij al het verlies, dat de oorlog gebracht heeft, mag gezegd worden, dat de maan winst heeft ge boekt. Want niemand i6 meer on verschillig voor haar. Afspraken hangen tegenwoordig af van de maan! „Wanneer de maan schijnt, komen we," is thans en vooral was dit het geval in de voorbije wintermaanden de telkens ge hoorde voorwaarde. De maan staat op het oogenblik hoog genoteerd. Maar haar glimlach is er niets dieper op geworden. Ver heven ziet zij op de menschheid neer en zij kent de menschheid. En zij weet: wanneer men haar straks niet meer noodig zal hebben ondank bare menschheid! Wijs is de maan Wensch daarom velen naar de maan! OVIDIUS. i ATHLETIEKDAG TE SCHAGEN. Het districtsbestuur vn dc afd. Noord-Holland van de Ned. Athle- tiek Unie heeft voor Zondag 18 Ju ni atletiekwedstrijden toegewezen aan Schagcn. Deze wedstrijden zijn opengesteld voor leden en niet-ledcn N.A.U. De organisatie is in handen gesteld van de Athletickafd. der V.V. Schagen in samenwerking met de H.A.V. uit Den Helder. Dc nieuwelingcndag wordt ge houden op het sportterrein van Sparta aan de Loet. Schagerbrag. Ook hier wandelsport. - Naar wij vernemen is alhier een wandelsport- afdeeling in het leven geroepen, die zich reeds in een groote belangstelling mag verheugen. Reeds thans hebben zich 25 personen als lid aangemeld en het ziet er naar uit. dat dit aantal nog zal toenemen. Noordscharwoude. HU hield er drie over. De heer J. S. had een elftal kippen, doch het hok stónd wel wat ver van huis. De beestjes liepen n.1. in de Diepsmeer. Dat dit een ge waagd experiment is in dezen tijd, kwam de heer S. dezer dagen tot zijn schade te weten. Hij vermiste n.1. acht van de elf kippetjes. Een flinke schadepost. Bij de politie is aangifte gedaan. Zuidscharwoade. Bridge-wedstrijd. De uitslag van den in café De Roode Leeuw alhier geh/uden bridgewedstrijd was als volgt: Oneven lijn: C. Bras en H. Kramer 14Va pnt. le prijs; P. Deutekom en H. de Vries 23 pnt.; C. Goudsbloem en C. Bakker 20'/» pnt.; C. Borst en N. Kaan 20 pnt., 2e prijs; A. Bruin en J. Komen 26 pnt.: J. Zijp en L. H. Overtoom 22 pnt. Even lijn: G van Rijn en J. Heidsma 17'/» pnt.: J. v. d. Abeele en K. Ruiter 26 pnt.: A. Jonker en N. Jonker 17 pnt., 2e prijs: M. Goudsblom en P. Eecen 15'/» pnt., le prijs; J. Blaauw en A. Blokker 24 pnt.; G. Vroling en W. Bergen 26 pnt. Nieuwe Niedorp. Een interessante avond. Naar wij ver nemen, komt de heer Portielje, in deze omgeving welbekend, den 3den Mei naar Nieuwe-Niedorp om een lezing te hou den over „Instincten en intelligentie bij dieren" Het zal ongetwijfeld een inte ressante avond worden. Monumeni in verval. 'ERFENIS OER. eeoweisi-- Hecht en sterk hebben eens dc geloo- vigen van Warmenhuizen hun mooie kerk gebouwd. Dat is lang geleden, want met vrij groote zekerheid kan men dit bedehuis, dateerend uit de 14e eeuw, beschouwen als een van de oud ste in den kop van Noord-Holland. De eene generatie van menschen volgde de andere op en ten slotte kwam er een geslacht, dat zich practisch niets aan het welzijn van de kerk gelegen liet lig gen. Zoo kon de beschamende toestand ontstaan, dien wij nu kennen: een mo nument, dat eens tot de fraaiste van zijn provincie behoorde, is niet veel meer dan een bouwval en het pogeh- (Teekening G Dekker) blik zal niet meer ver zijn, dat de wan kele muren het zullen begeven en dat ons niet anders zal overblijven dan een puinhoop. Merkwaardig genoeg is de toren, het oudste deel van het gebouw, nog be trekkelijk solide, al is ook hier ingrij pen dringend noodig. Onlangs heeft zich uit de kringen der ingezetenen van Warmenhuizen en omgeving een com missie gevormd, die op alle mogelijk® wijzen wil trachten de restauratie te bevorderen. Moge het herstelwerk spoedig ter hand genomen worden vóór bet deüoitiet te l&a| «I sö».

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1