NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR „Ons aller toekomst". Sovjettroepen bij Kowel achteruitgeslagen. De Europeesche oorlogstoestand. Uitgave: Dasblad veor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 8. Bureau der Sobager editie: Schaffen: Laan 341. Telefoon 441 lijnen). Postrekening 66188. ZATERDAG 39 APRIL 1941. SCHAGER EDITIE 88c Jaargang, No. 193, 4 pagina's. Advertentie-tarief Prijs der gewone advertenties In deze Editie II ct. per mini. Bij contract binnen ccu jaar tc gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeelc oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. III. (Slot.) Het kultuurprobleem. baat het Brittannië de wereld te redden en niet zijn eigen ziel te herwinnen? Dat is de veelbeteekende slotconclusie van Douglas Reed in zijn opzienbarend boek ,,A11 our to-mor- row" (Ons aller toekomst). Hij stelt aan de hand van tal van voorbeelden vast. dat deze oorlog nog meer dan de vorige enkele bevoorrechten, en spe ciaal joden, xn de gelegenWeid stelt hun vermogens en bezittingen uit te brei den. Het klassieke voorbeeld van den vorigen oorlog, dat een Londenaar zijn vermogen van 7 millioen pond op 35 mtllioen kon verhoogen, is reeds lang overtroffen. Hij polemiseert tegen de „Times", die in December 1941 kal meerend vaststelde, dat oorlogsvermo gens in dezen oorlog geen karakteris tiek kenmerk zullen zijn. „Laat het blad zijn verslaggevers naar de zwarte markten sturen of de transacties on derzoeken, die in Engeland afgesloten worden of de betalingen publioeerën, die eenige ministeries aan firma's doen. waarvan de leiders in de minis teries zitting hebben. Nog meer dan in den vorigen oorlog zijn corruptie; omkoopingen, profiteering en bras partijen een verschijnsel van den alle dag. Terwijl de schuldigen van dezen oorlog, de regeeringsleden en parle mentsleden, zichzelf in hooge functii heten benoemen, uit de staatskas vet tere neven-inkomsten trokken dan ooit te voren en zij alleen 'in geheel En geland rijk worden, is het volk hon gerig, is het volk gedwongen zijn be drijven te sluiten en in den oorlog te gaan. Het volk moet zijn kleine spaar penningen van de bank halen om de inkomstenbelasting te kunnen betalen. Het volk kan niet genoeg melk krij gen voor voedende moeders, terwijl eveneens babykleeren ontbreken. Dat alles houdt hen, die vast in het zadel zitten, er niet van terug van de eene hooge positie naar een nog profijte lijkere hoogere op te klimmen. Hef ergste van alles is, dat Churchill de bewuste beschermer van al deze knoeierijen is. Het is een ijskoude douche voor alle hoop op de toekomst." FEL i« Reed's aanklacht tegen de En gelsche bisschoppen. Hij brengt in herinnering, dat de aartsbischop van Canterbury nog in 1935 zeide: „Meer dan vijftien jaren zijn voorbijgegaan, sedert een godlooze tyrannie in Rus land begon.. Duizenden bisschoppen en priesters zijn tot gevangenisstraf ver oordeeld en zijn gedwongen dwang arbeid te verrichten in de mijnen van Siberië." „In 1941 was dezelfde aartsbisschop, die destijds deze hemelschreiende aan klacht uitte, dit alles vergeten. Plotse- l.ng waren de verdwenen kerken in Rusland met geloovigen gevuld, plot- steling stonden er weer souverein priesters aan het altaar hun kerkelijke diénsten te verrichten. Rusland was plotseling niet meer goddeloos, doch liep over van godsvrucht, was niet meer anti-christelijk, doch kreeg een eerste plaats in den strijd ter bevei liging van de Christenheid. Hoe zeld zaam! roept Douglas Reed verbitterd uit. Maar wie zijn het eigenlijk, die deze plotselinge ontdekkingen dé den. Aartsbisschoppen en priesters van de Anglikaansche kerk! Hebben we vergeten, dat deze functionarissen door den minister-president benoemd worden en dat zij hun geestelijk ambt dus eigenlijk rechtstreeks aan politieke partijen te danken hebben. Zij ontvan gen daarvoor inkomens tot 15.000 pond sterling per jaar. Rusland kon als bondgenoot niet meer goddeloos zijn. Het Britsche Im perium werd door de Rooden van den ondergang gered. Daardoor moest de mythe van de bolsjewistische godloos heid weggeblazen worden. Doch de arme „John" moest toch zijn mythe hebben. Hij moet op de een of andere manier ergens van iets gered worden. Dus werd een nieuwe stroopop gevon den. Dus werd Duitschland voor god deloos uitgekreten. Dengenen, die zich voor godsdienstige vraagstukken inte resseeren kan ik evenwel meedeelen. aldus* Douglas Reed. dat in Duitschlaqd beide machtige kerkgenootschappen nog steeds bestaan en dat zij, beide van nazi-staat nog groote ondersteu- ontvangen," o QNGENADIG laat Reed zijn critiek neervallen op de icultureele ontred dering in Engeland, waarvoor hij uit sluitend en alleen de regeering verant woordelijk stelt „Film en theater wor- riep geheel door buitenlanders be- heerscht. Hij somt een heele reeks Engelsche steden op, die geen Engelsch theater of concerthuis bezitten, doch die wel over drie of vier door Joden of Amerikanen geëxploiteerde biosco pen beschikken, waarin uitsluitend Joodsch-Amerikaansche films vertoond worden." Met betrekking tot de Brit sche radio acht hij den stand van zaken al niet minder bedroevend gesteld. „De groote meesters van het woord en van de muziek werden uitgesloten. Groote dichters, en tooneelschrijvers werden geboycot. Deze ban strekt zich uit van Shakespeare tot Shaw. Daardoor komt het dat allerwegen ernstig geklaagd v.-ordt over het lage niveau van de Engelsche radio-uitzendingen. Het is beschamend en zeer te misprijzen, dat vrijwel dagelijks massa's brieven van luisteraars bij de leiding van de BBC binnenkomen, waarin geschreven staat, dat zij. de luisteraars, als ze goede programma's willen beluisteren. Duit- sche stations, de stations van den groot sten vijand, moeten inschakelen. De meeste songs, die in de Britsche pro gramma's ten gehoore gebracht worden en die vele uren van den dag mét kleine variaties tot in den treure her haald worden, zijn afkomstig uit bui- tenlandsche bronnen, veelal afkomstig van joodsche „componisten". Het bui tenland beheerscht de Britsche cultuur van het oogenblik, zoowel direct als indirect. Deze oorlog heeft nog geen enkel lied in omloop gebracht, dat de dingen uitdrukt en weergeeft, zooals het: Britsche volk die denkt, gevoelt en volbrengt." o TOT zoover onze reeks van citaten uit het boek van Douglas Reed. Zijn orit'.ek op het hcerschende systeem laat zien. dat in Engeland zelf heel anders gedacht wordt dan de door bui tenlanders geëxploiteerde BBC en de redevoeringen van Churchill e.a. laten vermoeden. Wat baat echter alle cri- tiek onder een democratisch bewind? Dit systeem verleent niemand juist genn k nutorif' it en macht om de mis handen. waarop de cwtifik de aan- Vergeefsche bolsjewistische aanvallen bij Sebastopol. dpn nazi-sta ningsgelden Britsch convooi met succes aangevallen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 26 April (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In hei gebied van Sebastopol stort ten plaatselijke aanvallen der bols jewieken in het geconcentreerde vuur van alle wapens Ineen. Onderofficier Winter in een regiment grenadiers heeft op 23 en 24 April 18 en onderofficier Reder in een afdeeling pantserjagers 16 vijandelijke tanks ver nietigd. Aan den benedenloop van den Dnjestr probeerde de vijand den geheelen dag tevergeefs zijn brug genhoofden uit te breiden. Ten noorden van Jassy werden her nieuwde doorbraakpogingen van sterke vijandelijke strijdkrachten in harde gevechten verijdeld. Ten zuidwesten van Kowel bra ken formaties van het leger en de Waffen-SS, uitmuntend door de luchtmacht gesteund, door de diep geëchelonneerde vijandelijke stel- lingssystomen heen en sloegen de Sovjets in den Turja-sector achter uit. Formaties zware gevechtsvlieg tuigen bestookten in den afgeloo- pen nacht de aanvoerverbindingen der Sovjets in het gebied van Sarny. In het hooge noorden werden verscheidene met krachtige voor bereiding van artillerie onderno men vijandelijke aanvallen met zware verliezén voor dc Sovjets afgeslagen. Bij dxn op 26 April gemelden aan val van vijandelijke vliegtuigen op een Duit6ch convooi bij Bodö id het aan tal der door eenheden der marine neergeschoten vliegtuigen van drie op elf gestegen. De strijd m 'Italië. Uit Ttalië wordt melding gemaakt van levendige eigen stoottroepactie. Verscheidene aanvallen werden afge slagen. In de Adriatische Zee werd het eiland Korcula weer van communisti sche benden gezuiverd. BRITSCHE SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT. Groepen Duitsche torpedo-motor booten onder bevel van korvetten- kapitein Klug en Kapitan-Leut- nant Von Mirbach, brachten in dc ochtenduren van 28 April aan de Zuidkust van Engeland drie sche pen van een door torpedojagers en talrijke kleine oorlogsschepen zwaar beschermd Britsch convooi met een gezamenlijken inhoud van 9100 brt. tot zinken en torpedeerden een an der schip van 200 brt., dat naar met zekerheid mag worden aan genomen, gezonken is. Tijdens de harde gevechten werd voorts een torijedajiurer getorpedeerd, welks ondergang, als gevolg van den op tredenden afweer, niet kon worden waargenomen, doch miet zekerheid kan worden aangenomen. De eigen formaties keerden zonder schade te hebben geleden en zonder verliezen aan personeel op haar steun punten terug. Terrcuraanvallen. Boven de bezette Westelijke gebie den werden gisteren 21 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Britsche formaties bommenwerpers ondernamen in den nacht terreuraan- vallen op plaatsen in West- en Zuidwest Duitschland, vooral op de stad Friedrichshafen. Er ontstonden schade in woonwijken en verliezen on- dacht vestigt, afdoende te verhelpen. Den booswilligen staat voldoende ge legenheid open om door onderlinge, veelal achterbaksche beïnvloeding iedere critiek en ieder streven naar verandering van bestaande verhoudin gen en toestanden den kop in te druk ken. De verantwoordelijken voelen zich machtig genoeg de critiek maar te laten schetteren; ze trekken er zich in een cynische onverschilligheid toch niets van aan. Het is helaas veelal zoo, dat elkeen, die aan de schijven draait, boter op zijn hoofd heeft. De een kan den ander niet laten vallen, daar ze elkaar in het autoriteit-looze samen stel van corruptieve betrekkingen we- derkeerig noodig hebben. De ervaring leert juist, dat onder democratisch be stel de mogelijkheid tot verandering en verbetering veel geringer is dan onder een autoritair bewind. Juist het verlangen en de behoefte naar besten diging en rust, doet, zooals de geschie denis leert, autoritaire stelsels tot democratische overgaan, terwijl een democratisch regiem door het verslap pen der tucht en door het gemis aan dynamiek weer In een autoritair regiem omkeert. QNDER een autoritair regiem, dat een regiem van handelen en experimen teeren is, is de mogelijkheid tot uiten van critiek geringer, omdat ze onge- wenscht is. De mogelijkheid is echter geenszins uitgesloten, als het werke lijke misstanden betreft. Misstanden kunnen dan door de grootere doortas tendheid van het machtapparaat snel ler opgeheven worden dan onder het andere systeem. Ook de conclusies van Reed gaan in deze richting, waarbjj hij evenwel van een zuiver Engelsche op lossing der moeilijkheden en misstan den geen afstand wil doen. Doch dit volksche recht betwist niemand, zelfs niet het zoozeer gesmade nationaal- socialisme, dat juist zijn diepste bron nen en rechtvaai'diging in een herle ving en erkenning van de volksche waarden vindt. Dat deze volksche waarden geen ficties, doch realiteiten zijn, daartoe is het *boek van Douglas Reed een bijdrage te meer ter bevesti ging. Dat deze volksche waarden door buitenlanders, emigranten en speciaal joden onderdrukt worden, vormt de ruggegraat der met tal van feiten ge documenteerde aanklachten van „Ons aller toekomst." In den strijd der meeningen hier te lande over Engeland dienen de hier boven in drie artikelen weergegeven opvattingen van Reed in aanmerking genomen te worden, wil men geen een zijdige voorstelling over den toestand aldaar koesteren. Eric Knight Michael Foot en thans weer Douglas Reed laten zien, dat.de toestand in Eqgeland be slist minder rooskleurig U dan door- sms# UAHA* der de bevolking. Strijdkrachten der luchtverdediging vernietigden hier bij 47 viermotorige terreurbommen werpers. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht doelen in Oost-England aan, terwijl formaties zware gevechtsvliegtuigen met goed>' uitwerking aanvallen deden op scheeps- concentraties en andere voor de oor logvoering belangrijke doelen in het, gebied van de Engelsche Zuidwest kust, Landingen op Nieuw-Guinea. TOKIO. 28 April (DNB). Het Kei zerlijk Hoofdkwartier maakt bekend- Onder krachtige dekking is de vij and op 22 April begonnen met landin gen in de nabijheid van Hollandia en Aitape op Nieuw-Guinea. De vijand heeft zijn strijdkrachten sindsdien ver sterkt. Japansche landtroepen en lucht strijdkrachten in het gebied van -de. e beide punten leverden strijd met den vijand en zijn op het oogenblik mc-t hem in gevechten gewikkeld. De T»j«rkassy-strijder» der ^-Sturm- Brigode ..Wallonien* in het vaderland aangekomen. Voor Obecgruppen- führer Sepp Dietrich werd In Charleroi door de uit het Oosten teruggekeerde Sturm-Brigade .Wallonien gedefi leerd Hauptiturmführer Leon Degrelle overhandigt uit naam van den Föhrer aan beproefde frontstrijder» ooriogs- onder schoidln gen Orbls/Holland/Pax m DE NIEUWE BONNEN. (Uitknippen en bewaren). Van 30 April tot en met 13 Mei. Brood: 19 A en 20 A elk 4 rants. 19 B en 20 B elk 1 rants. brood of gebak. Beschuit: 19 en 20 elk 1 rants. Bloem: 112 en 113 elk 1 rants. bloem, brood of gebak. Havermout: 111 250 gr. Kindervoedsel: D 37 res. 250 gr. gort. E 37 res. 250 gr. kindermeel of voe dingssuiker. Boter: 19 A rants. boter, margarine of vet. Kaas: 110 100 gr. 20+ of magere kaas. Melk: 19 en 20 (1 3/4 L.) Taptemelk: 19 en 30 (1 3/4 L.) Vleesch: 19 A en 20 A elk 1 rants. 19 B en 20 B elk 1/4 rants Aardappelen: 19 en 20 elk 2 K.G. Toeslag 19 en 20 elk 1 K.G. 19 Aard. en 19 Toeslag geldig t.e.m. 6 Mei. Suiker: 109 500 gr. Jam: 108 250 gr. Vervangingsmiddelen: 107 1 rants. Versnaperingen: 19 150 gr. Tabak: 19 en 20 elk 1 rants. sigaren, tabak of sigaretten. Scheerzeep: R 05 (tabakskaart) 45 gr. geldig t.e.m. 2 Sept. Op al deze bonnen mag reeds op 29 April worden gekocht, uitgezonderd vleesch en aardappelen. De bonnen 080 voor eenh toiletzeep, 081 en C 26, D 26 en E 26 voor wasch- poeder, 105 voor eenh. toiletzeep, 106 en C 34, D 34 en,E 34 voor wasch- poeder, E 35 voor toiletzeep blijven geldig tot en met 13 Mei. 20 B boter (voor 125 gr. boter) blijft geldig tot en met 27 Mei. Toelichting op de bonnenlyst Van 30 April tot en met 13 Mei a.s kan men op den bon „Boter 19 A" 125 gram boter koopen of 125 margarine of 100 gram bak- en braadvet of 100 gram rundvet, voor zoover de detaillist deze laatste drie artikelen nog voor radig heeft. Het publiek kan geen aan spraak maken *op boter, maar dient eventueel met margarine of vet genoe gen te nemen. In verband met de bevoorrading van den handel zal de tweede boterbon eerst op 6 Mei a.s. worden aangewèzen Op welke artikelen deze bon recht zal geven, wordt nader bekend gemaakt. Tenslotte zal men aardappeltapioca en gemalen aardappeltapioca voortaan, behalve op den gortbon ook op den ha- vermoutbon kunnen verkrijgen. Op de vleeschbonnen 19 en 20 kan men reeds op Maandag 1 en Dinsdag 2 Mei vleesch en vleeschwaren koopen Duitsche anti-invasieleiding gaat over tot storingsondernemingen. Kenmerkend voor den Europeeschen oorlogstoestand zijn de grootere we. er- zijdsche aanvalsactie aan het Oost .-lijk front en de sterkere Duitsche activiteit tegen bepaalde zenuwpunten yam V? Britsche invasiefront zoo constateert vandaag de militaire correspondent van het DNB, Martin Hallensleben. Hij schrijft: Wat eergisteren nog als vermoeden geuit kon worden is thans door den loop der gebeurtenissen bevestigd: De bolsjewisten zijn hun aanvalsactie aan den Beneden-Dnjestr slechts begon nen als een inleiding voor de in hun plan opgenomen serie voor jaarsslagen. De Duitsch-Roemeensche aanval in het gebied van Jassy tot mid den in hun gereedstaande troepen, heeft ongetwijfeld het eigenlijke zwaartepunt van het voorspel van hun aanval bloot gelegd en den eersten grooteren voor jaarsslag aan het rollen gebracht. Dat Duitschers en Roemenen juist hier op treden met resolute sterkte behoort, tot de verrassingen, die de bolsjewisten op het oogenblik beleven en waarvan zij naar men in militaire kringen in de Rijkshoofdstad overtuigd is, er nog ver scheidene zullen meemaken. De* bolsje wistische leiding heeft rich dan ook ge dwongen gezien reeds kort na den Duitsch-Roemeenschen opmarsch den aanval te bevelen en troepen in den slag te werpen, die gedacht waren als reserves achter hun eerste opstellings linie. Sedertdien houdt de slijtage der reserves op dit punt van het Oostelijk front voor hen niet meer op. Voortdu rend brengen zij nieuwe formaties in den strijd. Nieuwe formaties in den strijd. Tegelijkertijd hebben de bolsjewisten ook aan den Beneden-Dnjestr nieuwe formaties in den strijd gebracht en hun artillerie versterkt, die de aanvallen door een onafgebroken vuur voorbereid de. Doch ook hier gelukte het hun op geen enkele plaats ook maar de ge ringste terreinwinst te maken. Met enorme verliezen bleven zij nog voor de Duitsch-Roemeensche stellingen hangen. Ook de sectoren ten noorden van de ze gevechtsgebieden beginnen hun star heid van den laatsten tijd te verliezen, vooral het gebied van Kolomea. De Hongaren en Duitschers zijn van hun kant tot den aanval overgegaan. In het zuidelijke en noordelijke deel van dezen gevechtssector is een plaatselijke ver schuiving van het front naar het oosten gaande. Het meest opvallende is echter, dat de Duitsche activiteit zich plotseling naar het gebied van Kowel he,eft ver plaatst. Het betreft hier zeker niet veel meer danide naar het schijnt algemeen' bevolen actie tot rechttrekken van het front. De Duitsche onderneming vordert vooral ten zuidwesten van de stad goed. De Duitschers hebben belangrijke ver- keerslinies weer in hun bezit gebracht. De weersomstandigheden zijn over 't algemeen slechter geworden. Stroomen- de regen heeft in den zuidelijken en in den centralen sector van het front de wegen weder doorweekt. De beweging van grootere troepen formaties wordt daardoor aan beide zij den aanmerkelijk gehinderd. Toenemende DuHsche activiteit in het Westen. Bij het beschouwen van den alge- meenen Europeeschen oorlogstoestand valt de toenemende Duitschfc activiteit in het Westen op. Tezamen met de luchtmacht nemen ook de lichte Duit sche vlootatrijdkrachten levendig aan de ondernemingen deel. Hte schijnt alsof de terughoudend heid, die de Duitschers tot dusver tegenover het- Westen toonden, toc- wil een zoo goed mogelijk in- en overzicht van de bewegingen der Anglo-Amerikauen te verkrijgen. Al les duidt er op, dat het den Duit schers ook ten volle gelukt is, en dat de Duitsche antl-invasieleiding thans bezig is van het stadium der waarneming en registratie over te gaan naar dat der storingsonderne mingen: Bijzonder opmerkelijk zijn in dit ver band de bijna dagelijksche Duitsche ac ties tegen de Britsche Zuid- en Oostkust en tegen andere bepaalde zenuwpunten van het Engelsche invasie£i*ont. Het bombardement van Britsche scheeps- concentraties behoort sedert eenigen tijd tot het dagelijksche, programma der Duitsche luchtmacht, 'die het ver staat haar doelen daar te zoeken, waar dit militair de moeite waard is. De Duit sche marine heeft daarbij blijkbaar haar posten reeds betrokken. Men krijgt uit alle Duitsche maatregelen den indruk, dat de Duitschers gereed, dus bereid zijn. De thans reeds zichtbaar worden de bijzonderheden van deze maatrege len vormen ongetwijfeld slechts het ge ringste deel van het Duitsche anti- invasieprogramma. PETAIN BEDANKT PARIJSCHE BEVOLKING. PARIJS, 28 April (DNB). Staats- chef maarschalk Pétain heeft heden voor de radio eenige woorden van dank gericht tot de Parijsche. bevolking voor de ontvangst die zij hem tijdens zijn bezoek aan de hoofdstad heeft bereid. Na woorden van dank zeide de maar schalk, dat de bevolking van Parijs zich tegen de beproevingen opgewassen heeft getoond, die haar zijn opgelegd. Bij zijn bezoeken aan verschillende deelen der stad heeft hij zich zelf kun nen overtuigen van de solidariteit der bevolking, en deze te Parijs gewonnen indruk geeft hem. den maarschalk, nieuwe kracht, om zijn werk voort te zetten. SMUTS IN ENGELAND. De Zuid-Afrikaansche premier Smuts is. naar de Londcnsche Omroep meldt, per vliegtuig in Engeland aangekomen. Hij werd vergezeld door zijn zoon, kol. Jan Smuts en door den premier van Zuid-Rhodesia, Sir Godfrey Huggins. Generaal Smuts. die voor deelneming aan de confereixtie der premiers van het Britsche gemeenebest naar Enge land is gekomen, verklaarde, dat hij onderweg naar Engeland, nuttige be sprekingen heeft gevoerd. NIEUW WERELDRECORD 100 YARDS VRIJE SLAG. KOPENHAGEN, 28 April (ANP) - De Deensche zwemster Fritze Nathansen vestigde Woensdag te Aarhus een nieuw wereldrecord. Z\j zwom ino yards vrije slag in 59,4 seconden dus 1/10 sec. snel ler dan de titelhoudster Kirsten Busch- Soerensen. die sinds 9 December 1941 den titel op haar naam had. De Stem der SS. Luistert op Zondag 30 April van 11.30—11.45 over den zender Hilver sum I op golflengte 415 m. naar de Stem der SS. Uitgezonden wordt een vraagge sprek met den stafchef van de Ger- maansche SS in Nedex'lancf' over het onderwerp: „Er is maar één Natio- naal-Socialisme". Botsing tussckcn trein en autobus. Gisterochtend ls ln de buurt van Bres- au een boemeltreln ln botsing gekomen met een geheel belette autobus. Hier door werden iO passagiers van de auto bus gedood, Dertig andore personen wêr- dw zwe - Post voor vrijwilligers. Het SS-Ersatzkommando Niederlande in Den Haag maakt, in verband met het zenden van post aan vrijwilligers, die dienen bij de verschillende eenheden der Waffen-SS, of die in lazaretten, Genesungsheime enz. liggen, het vol gende bekend: Alle brieven, tijdschriften én pakjes moeten in het vervolg geadresseerd zijn als volgt: An das SS-Hauptamt, D II/2 Deutsche Dienstpost Maastricht. Zur weiterleitung an: (Naam): (Veldpostnr. of adres): Daardoor zal de verzending van de veldpost in het vervolg minder vertra ging ondervinden. Brieven, tijdschriften en pakjes moeten duidelijk van naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzender moet er duidelijk op vermeld zijn. Het verdient aanbeveling in de pakjes ook een adres bij te voe gen en deze stevig te verpakken. Tot 20 gram is alles vrij van porti. Pakjes boven de 20 gram moeten van Zulas- sungsmarken voorzien zijn als deze naar veldpostnummers gezonden worden en mogen niet zwaarder zijn dan 100 gram. Zwaardere pakjes ook met 2 Zulassungsmarken zijn .piet toege laten. Pakjes aan gewone adressen, dus niet aan veldpostnummers, mogen niet zwaarder zijn dan 1000 gram. Tijd schriften en kranten mogen ook aan velclpostnummers zonder Zulassungs- marke verzonden worden. Luchtveldpostbrieven moeten van 2 luchtpostzegels voorzien en op den brief moet vermeld zijn: luchtveldpost. Luchtveldpostzegels en toelafingszegels worden door de vrijwiligers aan hun familieleden gezonden. Het is in het belang der familieleden zelf, dat aan de voorschriften nauwkeu rig de hand gehouden wordt, want dan heeft men meer zekerheid, dat de post geen vertraging ondervindt en op de plaats van bestemming aankomt. In het vervolg moeten ilus brieven, tijdschriften en pakjes voor de vrijwil ligers niet meer naar het SS-Ersatz- kommando Niederlande in Den Haag gezonden worden. De veldpost voor de vrijwilligers wordt door de Holandsche post aange nomen. en in plaatsen waar kantoren van de Duitsche Dienstpost gevestigd zijn, kan men de veldpost daar bezor gen. Ook kan men bij de Duitsche Dienstpost geld verzenden op veldpost wissels voor de vrijwilligers bij alle eenheden der weermacht en Waffen-SS. LANDWACHT WEER PARAAT. UTRECHT. 28 April. Het is aan de Landwacht gelukt te E. de hand te leggen op een zekeren dr. M die reeds geruimen tijd verdacht werd van het voeren van illegale acties. Bij een huiszoeking werden een groote hoe veelheid geschriften en eenige scherpe patronen in beslag genomen. In Maastricht vielen niet minder dan 2000 levensmiddelenbonnen in handen van de Landwacht. Ben ambtenaar van de posterijen was hierbij nauw betrokken en werd gearresteerd. DISTRIBUTIE VAN PERSGAS. 's-ORA VENHAGE. 29 April. Van 1 Mei tot en,met 30 Juni 1944 geeft elk der met ;,Persgas Mei-Juni" gemerkte bonnen vecht op het koopen van het aantal eenheden persgas. dat overeen komt met het op die bonnen aangege ven aantal. GENERATORANTHRACIET EN -TURF IN MEI 1944. 'S-GRAVENHAGE, 29 April. Van 1 tot en met 31 Mei 1944 geeft elk der met de woorden „Generator Anthra- ciet 29e periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van 1 hl. (max. 75 kg.) anthracietnootjes IV of V. terwijl gedurende hetzelfde tijdvak elk der met de woorden „Generator Turf 29e periode" gemerkte bonnen recht geven op het koopen van 50 stuks bagger- turf. NIEUWE BURGEMEESTERS. 's-GRAVENHAGE, 28 April. Het Rijkscommissariaat deelt mede: de Commissaris-Generaal voor Bestuur en Justitie heeft benoemd: Den burgemeester van Naarden M. J. G. J. van Leeuwen, onder gelijktijdig eervol ontslag uit deze functie, tot burgemeester van Haarlemmermeer: den heer R. A. van dér Snoek te Mijdrecht tot burgem'eestei* van Ouderkerk .aan den IJssel en de heer W. Dijk te Rot terdam tot burgemeester van UsqUert. Plechtigheid te Nijmegen. DOODEN HERDACHT REDDERS GEëERD. Donderdagmorgen werd in de groote ontvangzaal van het Nijmeegsche Stadhuis een bijzondere bijeenkomst gehouden, waarin de burgemeester van Nijmegen, de heer M. van Lokhorst, allen herdacht, die bij den bomaanslag van 22 Februari j.1. het leven verloren. In het bijzonder de gemeente-amb tenaren en -werklieden, die tijdens de ramp hét leven lieten. Tevens huldigde de burgemeester de gemeente-ambtena ren en -werklieden, die zich tijdens en na de ramp op bijzondere wijze; dik wijls met gevaar van eigen leven, ver dienstelijk hebben gemaakt. Honderd vijftig man van het 2000 man sterke gemeente-personeel kwamen voor deze bijzondere huldiging in aanmerking. De ramp heeft bij alle ellende, welke zij met zich bracht, aldus de burge meester, toch ook deze lichtzijde, dat zij een groote saamhoorigheid deed groeien onder de gehecle bevolking. Persoonlijk drukte de burgemeester de hand van de aanwezige bloedver wanten der slachtoffer^ en verzekerde dat het gemeentebestuur alles ln het werk zal stellen om het leed van de nabestaanden te verlichten. Vervolgens huldigde spreker de leden van het gemeente-personeel, die zich op bui tengewone wijze verdienstelijk hebben gemaakt na de ramp bij het redden van personen, die in de brandende puinhoopen lagen of bij het"vervullen van hun plicht in de gemeente-bedrij ven. waar zij tot het laatste oogenblik op hun post bleven, o.w. H. Blijden- steljn. haven- en kademcester. die. niettegenstaande zijn hoogen leeftijd, uit de brandende Montessorischool een zuster en 6 kinderen redde. Déze hulde zal spreker blijvende doen zijn in den vorm van de aanbie ding van oen oorkonde en van een her inneringsmedaille gegoten uit metaal, gevonden in de puinhoopen. Zoo is het niet Het stukje „Anonymus" heeft een storm van ingezonden en thans alle onderteekende brieven ten gevolge gehad. Een dezer schrifturen neem ik hier in extenso over: Zeer geachte Heer, Met bijzonder veel genoegen lees tk altijd het „hoekje" van Ovidlus. Ook het laatste stukje, betreffende ano nieme briefschryverlj, was mij „uit het hart gegrepen". Toch moet ik daarop eenige „critiek". laten gelden, en vraag daarvoor even uw welwillende aan dacht: Geachte heer Ovidlus, Ik heb zoo juist gemzen Hoe gij Anonymus geschrijf, Vol lat en aehterbaksch gekijf, Zijn plaats hebt aangewezen. Ik zou niet graag.' al kon ik Het, Uw stelling wederleggen, Want anoniem geschrijf is laf, De prullemand 'de 'rechte straf. MaarGIJ moogt dat niet zeggen! ■Want we'et gij wel. Ovidius, Dat gij U zelf bezpndigt Aan wat g' Anonymus verwijt? Dat gij, „Ovidlus" ten spijt, Uw naam nooit hebt verkondigd? Zijt gij een vriend of een vriendin, Mijn broer soms, of mijn tante? Een Jutter of een Schaginees *k Weet altijd graag van wien ik lees, Al is "t ook „maar" in kranten! Dus waarde heer Ovidius, 'k Hou niet van zedepreeken, Maar zet één keer uw waren naam, Als ridder zonder vrees of blaam. Dan hebt g' ook recht van spreken! En houdt g' ons met uw pseudoniem Ook steeds weer voor het lapje, Neemt toch dit schrijven niet voor (heusch Want och, 't is niet au serieux. Doch slechts b.edoeld al:;.... grapje. Mijn naam, o heer Ovidius. Moogt u gerust naar.vragen; Ik teeken niet: „Anonymus", Niet: „N.N.", „X" of „Kwibibus", Maar eerlijk: VAN DER HAAGEN. De heer Van der Haagen uit Don Helder drukt dichterlijk uit wat velen i mij verweten hebben. Ten onrechte! Want een „anonymus", zooals de be leed igende en kwaadsprekende schrij vers, die hun naam en adres verzwij gen, is „Ovidius" stellig nipt. In de eerste plaats beleedig ik niemand en tracht ik niemand op een gemeene ma nier zwart te maken. En in de tweede plaats: wanneer ik wel mijn boekje te buiten ging, zou men mij altijd kun nen achtei-halen. Onttrekken aan ver- antwooidelijkheid zooals de anony mi. die ik bedoel, dot wcf doen ligt mij niet, want daar heb ik nu eenmaal niet van den aard weg. OVIDIUS. Verduister van 21.00-6.15 n. 30 April: Zon op 6.11, onder 81.04 u. Maan onder 3.31, op 12.85 u. 1 Mei: Zon op 6.09 h.. onder 81.06 u. M—n onder 4.06 13,37 n. BEURZEN VOOR STUDIE IN DE DUITSCHE TAAL. 's-GRAVENHAGE. 28 April. De 5ecr.-Gen. van het Dep. van Opvoeding. Wetenschap en Kuituurbescherming maakt in aansluiting op'het- bericht in de Staatscourant van 17 Maart 1944, dat zij die in aanmerking wenschen te komen voor een beurs uit hel door den Rijkscommissaris voor het bezette Ne- derlandsche gebied ten behoeve van de studie in de Duitsche taal (akte Duitsch L. O., akten Duitsch M. O. a en b, aca demische examens) beschikbaar gestel de bedrag, zich vóór 1 Mei 1-944 mol een daartoe strekkend verzoek tot den Inspecteur van het Onderwijs in Alge- meenen Dienst. Paschlaan 24. Apel doorn, diénen te richten, bekend, dat diegenen, voor wie de aanvang of voort zetting van de studie afhankelijk is van het resultaat van een dezen zomer af te leggen examen, tot uiterlijk twee weken na den uitslag van dit examen alsnog een verzoek tot het verkrijgen van bovenbedoelde beurs kunnen in dienen. ZIJ ZOCHT ONDERDAK. 's-GRAVENHAGE. 28 April. Op het distributiekantoor^ kwam dezer dagen een jonge vrouw de voor haar bestemde bonkaarten halen en zij had voor deze gelegenheid haar zuigeling een jongetje van acht weken medegenomen. Zij geraakte in gesprek met. een andertf bonnenhaalster en Ver telde. dat zij als Limbürgsche een tijdje in Berlijn had gewoond, vanwaar zij zooeven naar Nederland was terugge keerd, doch dat zij. alvorens naar Lim burg door te reizen, eerst in Den Haag onderdak zocht. De -andere deelneem ster aan het gesprek noodigde dadelijk de Limbürgsche met haar spruit tot een bezoek /aan haar woning uit en voegde er aan toe, dat zij het ge vraagde onderdak wel zou willen ver schaffen. Hierop werd gretig ingegaan en thuis werd de kennismaking onder het genot van een kopje koffie voort gezet. De zuigeling kreeg een uit gezocht rustplaatsje en ,de jonge moe der ging nog even naar het station om haar koffer af te halen, waartoe een buux-jongen haar vergezelde. Aan het station werd inderdaad de koffer in ontvangst genomen en daar uit haalde de jongedame o.a. eenige babykleertjes, die zij den buurjongen ter hand stelde met het verzoek deze aan het adres van haar gastvrouw st& te geven, omdat zij zelf nog eenige boodschappen moest doen. Tot nu toe is de jonge vrouw weg gebleven, zoodat de verzorging van den zuigeling geschiedt alsof het een vondeling gold. Het geval is tér kennis van de politie gebracht, die hoopt wat meer licht in deze zaak te verkrijgen. Door den Nederlondschen Volksdlentt werden 40 kindoron noor hot kinder tehuis te Drieborgen uitgezonden. Gedurende zes waken zuilen de kleinen daar naar hartelust kunnen genieten en gezondheid opdoen. Op weg naar de bosschen WNwU/»*...

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1