NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Kikvorsch-sprongen van generaal MacArthur. Volewijckers verslaan V.U.C. met 5-1. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening G6189. MAANDAG 1 MEI 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 101, 2 pagina's. Advertentie- tarief Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Guerilla-oorlog bij Hollandia verwachi. Japansche troepen nog niet geïsoleerd. De laatste Engelschc bladen, die te Berlijn zijn ontvangen, bevatten luchtfoto's van het eskader der Brit- sche Aziëvloot, die in den vroegen ochtend van den 18dcn April voor Noord-Sumatra verscheen en met behnlp van op vliegdekschepen mee gevoerde bommenwerpers van de Engelsche en Ncderlandsche mili taire luchtmacht een aanval deed op het eilandje Sabang en de lucht haven Lho'nga ten zuidwesten van Kotaradja. Uit deze foto's blijkt, dat de opperbevelhebber van de Britschc Aziëvloot, admiraal Sommerville, die de operaties persoonlijk leidde, geen enkel risico had genomen voor het geval, dat hij slaags zou raken met de Japansche vloot, want de rugge- graat van het eskader, dat van Ceylon naar Sumatra stoomde, be stond uit niet minder dan 12 slag schepen. Reeds eerder was bekend gemaakt, dat Sommerville een ring van duikboo- ten in de wateren ten noorden van Sumatra had geconcentreerd, wat er eveneens op duidde, dat hij een treffen met de Japansche vloot minstens voor mogelijk hield. Zooals te verwachten was, betrof het hier geen geisoleerde Engelsche onder neming. De intusschen bevestigde geruchten over besprekingen in Australië tusschen den geallieerden opperbevel hebber voor het zuidwesten van den Stillen Oceaan, generaal MacArthur, en den opperbevelhebber van de Ame- rikaansche vloot in het centrum van den Stillen Oceaan, admiraal Nimitz, versterkte bovendien den door de Duit- sche bladen herhaaldelijk uitgesproken indruk, dat de betrekkelijke rust in het Verre Oosten slechts de inleiding vorm de voor nieuwe operaties. Vrijwel tezelfdertijd, dat Sommerville met zijn eskader voor Sumatra ver scheen, stiet Nimitz met een machtige vloot verder naar het westen door dan hij zich tot dusverre ooit gewaagd heeft, nl. tot de Palaoe-eilanden, het Japan sche bolwerk voor de Philippijnen. Evenals de Engelsche bleef ook de Amerikaansche scheepsartillerie zwijgen en de Palaoe-eilanden werden evenals Sumatra alleen maar door bommenwer pers bestookt. Kikvorsch-sprongen. Ondertusschen bereidde generaal Mac Arthur weer een van zijn geleidelijk traditioneel geworden ..kikvorsch- sprongen" voor: Madang, waaraan hij reeds geruimen tijd zijn handen vol heeft, werd onder den voet geloopen door Australische troepen, die bij ver rassing in Alexishaven ten noorden van Hevige luchtgevechten boven Duitschland. In het gebied van Brunswijk is het Zaterdag tot heftige luchtgevechten gekomen tusschen formaties Ameri kaansche vliegtuigen en Duitsehc ja gers. die de Amerikanen van alle kan ten aanvielen. De gevechten namen in hevigheid toe naarmate de Amerikanen Berlijn naderden. Eenige Amerikaan sche bommenwerpers moesten een nood landing maken. Boven Berlijn ontbrandde een groote luchtslag. De formaties Duitsche ja gers vielen in weerwil van het ongun stige weer verbitterd aan. In de meeste gevallen werden de Amerikaansche jagers van de bommenwerpers wegge drongen, zoodat de bemanningen der bommenwerpers zich plotseling geplaatst zagen tegenover de Messerschmitl- en Focke Wulf-jagers. Ook op den terug- weg ondernamen Duitsche jagers en jachtkruisers hevige flankaanvallen. De vijand leed aanzienlijke verliezen, voor al aan viermotorige vliegtuigen. Het Berlijnschc afweergeschut ope reerde eveneens met veel succes. Duitsche jagers energiek. Het Amerikaansche hoofdkwartier in Engeland heeft tot nu toe het verlies van 77 vliegtuigen bij den Zaterdag ondernomen aanval op Berlijn toege- dat de Duitsche jagers „energiek" ge> weest zijn en dat er zeer veel zware luchtgevechten tusschen de Duitsche jagers en Amerikaansche vliegtuigen zijn geleverd. De Amerikaansche bom menwerpers moesten zich een weg ba nen door twee luchtslagen heen, de verbitterdste die de Duitsche lucht macht ooit ter verdediging van Berlijn heeft gevoerd. De Duitsche jagers heb ben in golven, zoowel op den heen als ook op den terugweg, „als bezete nen" aangevallen. Een Amerikaansche boordschutter verklaarde: ,de luchtdoelartilleric was vreessli.ik. Wij moesten het twee uur lang doorstaan." Een marconist zeide: „zooiets vreeselijks heb ik nog nooit beleefd. De Duitsche jagers aarzelden geen oogenblik om zich in het vuur van hun eigen luchtdoelartillerie te stor ten." Speciale afweerformaties. De ANP-correspondent uit Berlijn meldt: Gen.-veldmaarschalk Rommel, die het bevel voert over de Duitsche divi sies in het achterland van den Atlan- tikwall, heeft een aantal speciale for maties opgesteld, waartoe ook behoo- ren specialisten op het gebied van straatgevechten, die reeds bij een vroe gere landingspoging in het gebied van St. Nazaire op den voorgrond zijn ge treden Ook zullen in het geval van een in vasie waarschijnlijk Arabische en Indi sche lcgionnairs in speciale formaties aan den strijd deelnemen. Yon Papen in Duitschland. In antwoord cp een. vraag werd in de Wilhelmstrasse medegedeeld, dat Von Papen, de Duitsche ambassadeur - Ankara, in Duitschland is aangeko men om rapport uit te brengen. .Zen officieele Duitsche verklaring ten aanzien van de stopzetting dor Turk- schc cnroomleveranties kan verwacht worden. O'-er het tijdstip daarvan kon iog Qlpi", gejogd ^prdeD. de stad waren geland. Wewak, de laatste Japansche basis op de noordkust van Britsch Nieuw-Guinea, die nog steeds hardnekkig tegenstand biedt aan de Australische troepen, die het belegeren, liet hij liggen om bijna 1000 km verder naar het westen een drietal landingen uit te voeren. Den 23sten April zette hij troepen aan land te Eitape in het uiter ste westen van de noordkust van Britsch Nieuw-Guinea, alsmede in de Humboldt- baai ten oosten en in de Tanamerah- baai, ten westen van Hollandia, een kleine havenstad op de noordkust van Nederlandsch Nieuw-Guinea. Al deze landingen werden uitgevoerd door Ame rikaansche mariniers, terwijl zich on der de vlootstrijdkrachten eenige een heden van de Nederlandsch-Indische vloot bevonden en een aantal Neder landsch-Indische vliegtuigen medewerk ten aan het vormen van de bij derge lijke operaties noodzakelijke „luchtpara- pluie". Hollandia werd veroverd. Eitape was betrekkelijk spoedig in geallieerde handen. Bij Hollandia is een felle strijd gevoerd, daar de Japanners hier na Rabaul hun sterkste luchtsteun- punt voor den strijd in den Bismarck- archipel hadden, dat krachtig werd verdedigd, ook al b'.eek het garnizoen dan niet opgewassen tegen de verplette rende meerderheid, waarmee het bij verrassing werd aangevallen. De Amerikanen lieten het op zichzelf vrij onbelangrijke stadje Hollandia aan vankelijk liggen, om zoo snel mogelijk tusschen de granieten torens van het Cycloopgebergte heen te dringen naar de vallei, die daar op slechts korten afstand van de kust onmiddellijk achter ligt en waar zich de drie vliegvelden van Hollandia bevinden. Twee van die vliegvelden konden zonder ernstige be schadigingen veroverd en in gebruik ge nomen worden, terwijl om het derde da gen lang verwoed is gevochten. Intus schen waren het aangrenzende dorpje Pim en de strategisch belangrijke heuvel Leimok bezet, wat voor de Japanners aanleiding was om Hollandia te ontrui men. Guerilla-oorlog op komst? Uit de Japansche berichten valt thans af te leiden, dat het Japansche garni zoen er kennelijk naar streeft, bij Hol landia een guerilla-oorlog te gaan voe ren. De verdedigers van Hollandia hebben de stad en haar omgeving ont ruimd en zich in de rimboe terug getrokken. waar zij groote voordeelen zouden hebben tegenover de Ameri kaansche mariniers, gesteld althans dat die van plan zijn om tot een achtervol ging over te gaan. De Amerikaansche landingstroepen uit de Humbóldt- en de Tanamerah-Baai hebben contact met elkaar gekregen op den autoweg, die achter Hollandia omloopt en beide pun ten, welke ongeveer 40 km. van elkaar verwijderd liggen, veroindt. De „Nica" regeert. Met dat al zijn er voor het eerst een paar vierkante kilometers Neder- landsch-Indisch gebied op de Japan ners heroverd en generaal MacArthur zag zich voor de taak geplaatst om het eerste deel in te lossen van de talrijke beloften, die van de zijde der Wes- tersche mogendheden zijn gedaan in zake het herstel der souverciniteit der vereenigde naties over gebieden, die zij in het verloop van den oorlog heb ben verloren. MacArthur heeft zich van die taak met een Amerikaansch breed gebaar gekweten. Op denzelfden dag dat de Amerikaansche mariniers Hol landia binnenrukten, landde er op een der vliegvelden van de stad een aantal Aan het Oostelijk front. Iedere bunker wordt nauwkeurig op verscholen Bolsjewisten doorzocht, daar de gre nadiers de geniepige manier van strijden der Sovjets maar al te goed kennen. De handgranaten der Bolsje wisten liggen nog op den rand van de loopgraaf boven den bunker hh PK Mielke/O/H/P m vliegtuigen, die ongeveer 100 Neder- landsche en Indonesische ambtenaren uit Australië aanvoerden. Deze groep van ambtenaren stond onder leiding van majoor Davis Schermer, een offi cier van het Ned.-Indische leger, die met eenig militair vertoon de Neder- landsche vlag heesch, nadat hem na mens generaal MacArthur het burger lijk bestuur over het bevrijde deel van Ned.-Nieuw-Guinea was overgedragen. Aan dit nieuwe bestuursapparaat is de naam gegeven van „Nctherlands Indie's Civil Administration", bij afkorting „NICA". Ernstige tegenslag voor Japan. De berichten uit Tokio verheimelij ken niet, dat het verlies van Hollandia voor de Japanners een ernstige tegen slag is. Weliswaar hebben zij het eiland Hal- maheira, in het noord-oosten van de Molukken aanzienlijk versterkt, zoodat dit momenteel als een zeer goede lucht basis kan worden beschouwd, maar Halmaheira gaat mank aan het euvel, dat het vele honderden kilometers westelijker ligt, wat zijn beteekenis voor den Bismarck-Archipel, waar MacArthur zich gereed maakt voor den eindstrijd tegen Rabaul. aanzienlijk be perkt. Bovendien vormt Hollandia in de hand der Geallieerden een bruikbare basis voor luchtaanvallen op de Philip pijnen. Tenslotte zijn ook de vermoedelijk nog sterke Japansche strijdkrachten op de Noordkust van Nieuw-Guinea tusschen Madang en Hollandia ook al wil men ze nog niet als „totaal geïsoleerd en strategisch machteloos" beschouwen, zooals het legerbericht van MacArthur doet ernstig ge handicapt, daar ze nog slechts zeer moeilijk geravitailleerd kunnen wor den. MacArthur schat hun aantal op 60.000, terwijl van Japansche zijde om begrijpelijke redenen geen cijfers worden genoemd. Deze troepen komen dan nog bij dé Japansche strijdkrachten, die meer oos telijk op Nieuw-Guinea, alsmede op de Salomons-eilanden en in den Bis- marck-Archipel, in vrij hooge mate onder de controle van de overmacht der Geallieerde zee- en luchtstrijd krachten zijn geraakt en wier aantal vol gens MacArthur 80.000 zou bedragen. Een blik op de kaart leert, dat de positie van deze verspreide Japansche troepen niet benijdenswaardig is. maar aan den anderen kant leeren deze Amerikaansche cijfers, dat men er zich in het hoofdkwartier van MacArthur van bewust is, dat er in het achterland der opdringende Geallieerden nog aan zienlijke vijandelijke strijdkrachten staan, die zich volgens Japansche tra ditie niet zonder slag of stoot zullen overgeven. Longa geklopt door Heerenveen. Neptunus eerste klasser. De strjjd om het landskampioen schap werd Zondag voortgezet met het tweede duel tusschen de beide westelijke kampioenen. De Volewij ckers namen afdoende revanche op dc in Den Haag geleden nederlaag en klopten VUC met niet minder dan 51. Heerenveen zorgde voor een verras sing en versloeg in Tilburg Longa met 43, zoodat de Friezen nu een behoor lijke kans hebben op de derde plaats! De Volewijckers wonnen verdiend. VUC begon met een verdedigend spel en daardoor volgde de eene Amsterdam- sche aanval op den anderen. Binnen één minuut had de thuisclub de leiding, uit een strafschop werd het 20 en nog vóór dat er gedraaid was, stond het al 40. Toen pas begon VUC aanvallend te spelen, doch het succes bleef uit. Pas 10 minuten vóór tijd werd het 41 en vlak vóór het einde werd het nog 5—1. Longa en Heerenveen werkten beide hard voor de overwinning. In de eerste helft nam Longa de leiding, doch na de rust veranderde de stand van 10 in 1—3. Pas toen kreeg Longa weer een kans (23), doch de Friezen herstelden zich weer, maakten er 24 van, om ten slotte in de laatste minuut den voor sprong gereduceerd te zien tot 34. De stand is thans: V. U. C6 4 1 1 12—9 9 Volewijckers 5 4 0 1 21—5 8 Heerenveen 5 2 0 3 1014 4 Longa 4 1 1 2 57 3 Heracles 6 0 2 4 618 2 Men ziet dus, dat de kansen van de Volewijckers zeer fraai zijn, al resten hun nog een paar lastige wedstrijden. Vooral Volewijckers—Heerenveen, welke ontmoeting thans definitief op 2en Pink sterdag wordt gespeeld, zal niet gemak kelijk zijn! Neptunus wist den beslissingswedstrijd tegen HVV te winnen met 31 en pro moveert nu naar de le klasse. De thans 44-jarige club heeft voorheen nog nim mer in de eerste klasse gespeeld, doch behoorde de laatste jaren tot de aller sterkste 2e klassers. HVV had de lei ding genomen, doch in de tweede helft werd Neptunus veel sterker en won ten slotte met 31. In het Oosten heerscht spanning. Borne wist Vitesse met 4—1 te verslaan, zoodat de drie kampioenscandidaten elk een wedstrijd gewonnen en verloren hebben en alle drie precies hetzelfde doelsaldo hebben! Vitesse 2 1 0 1 55 2 Be Quick 2 1 0 1 55 2 Borne2 1 0 1 5—5 2 In het Noorden won Frisia met groote cijfers van Emmen, zoodat ze nu een prachtige kans maakt, om te promovec- ren, 't. Werd n.1. 5—1 en Emmen zal dus niet nog fraaiere cijfers den returnwed strijd moeten winnen, om le klasser te kunnen worden DOS klopte Vriendenschaar met 21 en werd dus algemeen kampioen van de 2e klasse B. Ze zal dus nu tegen OSV moeten strijden om een plaats in de eerste klasse. Gezegd dient, dat de overwinning van DOS nauwelijks ver diend genoemd mag worden. Zaandijk speelde tegen Helder gelijk, wat natuurlijk voor de Zaandijkers een tegenvailcrtje is. Thans staan Zaandijk en ZVV precies gelijk, zoodat de wed strijd ZVV—Zaandijk de beslissing zal moeten brengen. In Heemskerk won ADO met 31 van MFC. zoodat de Heemskerksche club thans aan den kop gaat met 3 winstpun ten. A D. O. '20 2 1 1 0 3 M F. C2 1 0 1 2 W'waard 2 0 1 1 1 5 torpedojagers en 4 vrachtschepen getorpedeerd. Tusschen Karpathen en Dnjestr nieuwe terreinwinst. Weermachtbericht van Zondag UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 30 April (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Voor Sebaslopol cn aan den be- nedcn-Dnjestr bicven ook gisteren plaatselijke aanvallen van den vij and zonder resultaat. In de Zwarte Zee boorde een Duitsche duikboot van een krachtig beschermd con- vooi een kustvrachtschip en twee groote slccpschepen in den grond. Ten westen van Sebastopol vernie tigde een beveiligingsvaartuig van de marine een bolsjewistische mo tor-torpedoboot. In het gevechtsgcbicd van Jassy ondernamen onze troepen, door es kaders Duitsche. en Roemeensche slagvliegtuigen schitterend gesteund, succesvolle tegenaanvallen. Veer tien vijandelijke pantserwagens en 30 stukken geschut, alsmede tal rijke andere wapens, werden ver nietigd of buitgemaakt. Tusschen de Karpathen en den bo venloop van den Dnjestr won onze aan val, ondanks taai verzet der bolsjewis ten, verder terrein. Hongaarsche for maties sloegen heftige vijandelijke te genaanvallen af. Ten oosten van Polozk mislukten herhaalde plaatselijke aan vallen der bolsjewisten. Bij de aanvals- gevechten ten zuidwesten van Kowel heeft zich in de laatste dagen de Rijnsch-Moezellandsche 342e infante riedivisie onder bevel van gen.-majoor Nickel bijzonder onderscheiden. In het landingshoofd van Nettuno. als mede aan het Italiaansche Zuidelijke front, wei-den weer vijandelijke aanval len afgeslagen. Booten van een Itali- aansch flottielje brachten voor Nettuno een vijandelijke korvet tot zinken. Vij andelijke vliegtuigen hebben in mid- den-Italië in scheervlucht een duidelijk gekenmerkt hospitaal met bommen en mitraiMeurvuur aangevallen. De sedert begin October 1943 in het westelijke deel van den Balkan voor den strijd tegen communistische ben den opgestelde 1ste Kozakken-divisie heeft zich schitterend gehouden en den vijand zware verliezen aan menschen en materiaal toegebracht. Bij een vijandelijken luchtaanval op de Fransche haven Toulon schoten ver- dedigingsstr.jdkrachten van de lucht macht en luchtdoelartilleric van de marine 15 vijandelijke bommenwerpers neer. Duikbootsuccessen. In harde gevechten tegen het vijan delijke ccnvooiverkeer op den Allan- tiscnen Oceaan en/in dc Middelland- sche Zee brachten onze duikbooten vier schepen mot een gezamenlijken inhoud van 22.200 brt. cn vijf convooi-torpedo- jagers, waaronder twee groote torpedo- jagens van het; modernste type. tot zin- leen. Van 11—30 April werden door vlootstrijdkrachten. luchtdoelartilleric aan boord van koopvaardijschepen en de luchtdoelartillerie van de marine 101 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten: Berlijn 'aangevallen. Formaties Amerikaansche bommen werpers ondernamen in de middag uren van gisteren, krachtig door ja gers beschermd, een terreuraanval op de Rijkshoofdstad. Er ontstonden schade in woonwijken en verliezen onder de bevolking. De Duitsche luchtverdedi ging schoot 129 Amerikaansche ter- reurvliegtuigen. waaronder 121 vier motorige bommenwerpers, neer. Eerste luitenant Hans Heinrich König. staf- fclkapitein van een jachteskader, ver nietigde in luchtgevechten vier vier motorige terreurbommenwerpers. In den afgeloopen nacht wierpen vij andelijke vliegtuigen bommen neer op Neder-Rijnseh gebied. Zware Duitsche gevechtformaties veroorzaakten in den afgeloopen nacht bij een zwaren aanval op Plymouth en op concentraties van schepen voor de Engelsche Zuidwestkust verwoestingen voor langen tijd. Legerbericht van Zaterdag. Het Duitsche weermachtbericht van Zaterdag luidde: Aan den beneden-Dnjestr bevochten onze troepen ook gisteren weer tegen hevige vijandelijke aanvallen een vol ledig afweersucces. In het gevechtsgebied van Jassy slaagden de bolsjewisten er, in weerwil van den aanvoer van nieuwe strijd krachten en van krachtigen steun van slagvliegtuigen, wederom niet in onze stellingen te doorbreken. Duitsche en Roemeensche formaties sloegen, deels in succesvolle tegenaanvallen, alle vij andelijke aanvallen af met vernietiging van een aantal pantserwagens. Bij de zware gevechten van de laatste dagen hebben zich het 208ste Duitsche grena- diersregiment onder bevel van den ridderkruisdrager kolonel Fritz Müller en het 11de Roejjjeensche re&icnent-rui- „Pioniers van den arbeid". De Führer heeft eenige op den voorgrond tredende mannen uit het Duitsche arbeidsleven onderscheiden door hen tot „Pionier van den Ar beid" te benoemen. Onder hen be vinden zich verschillende arbeiders. De ondersehcidenen zijn: Rijksmi nister dr. Dorpmüller. de handels- raad dr. Hermann RöcMing, dr. Albert Vogler, prof. dr. Claudius Dornier, ir. Helmut Stein, de draaier Ernst Becker, de meester-horloge- maker John Schwarzer, de boorder Peter Küsters en de werkmeester Eugen Weiczorek. ters onder bevel van kolonel Cheruvin bijzonder onderscheiden. Ten zuidwesten van Kowel is het den vorigen dag gewonnen terrein gezui verd van ver-strooide vijandelijke strijd krachten. waarbij een ingesloten bols jewistische gevechtsgroep werd ver nietigd. Onder de ongeveer 2000 ge vangenen bevindt zich ook een divisie commandant met zijn staf. Groote hoe veelheden wapenen en oorlogsmateriaal vielen ons in handen. De bolsjewisti sche verliezen aan dooden en gewonden zijn zwaar. Van 26—28 April verloren de bols jewisten 105 vliegtuigen, in diezelfde periode keerden 9 eigen vliegtuigen niet terug. In Italiëdeden zich geen gevechts handelingen van beteekenis voor. Ge vechtsvliegtuigen vielen in den afge loopen nacht vijandelijke stellingen en troepenonderkomens op het landings hoofd van Nettuno met goed gevolg aan. Boven het Westelijke bezette gebied werden gisteren 11 vijandelijke vlieg tuigen vernield. Voor de Bretonsche kust kwam het in den afgeloopen nacht tot een zee gevecht tusschen Duitsche torpedoboo ten en Britsche torpedojagers. In den zwaren strijd werd één vijandelijke torpedojager van de Tribal-klasse tot zinken gebracht. 47 Leden van de be manning werden gevangen genomen. Eén eigen boot werd beschadigd. In den afgeloopen nacht lieten vijan delijke vliegtuigen bommen vallen op Noord- en West-Duitschland. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen zetten hun aanvallen op doelen aan de Engelsche Zuidkust voort. Verduister v. 21.15~6.u. 2 Mei: Zon op 6.07 u., onder 21.08 u. Maan onder 4.32 u., op 14.33 u. Intusschen kan hier nog van alles gebeuren. Tenslotte wonnen de A.Boys-reserves met 52 den tweeden beslissingswed strijd tegen Zaandijk II, zoodat de jonge Alkmaarders kampioen van de Res. 3e klasse A werden. Wat de resteerende competitie- en bekerwedstrijden betreft, verwijzen we naar de uitslagen. VOETBALUITSLAGEN. Kamp. v. Nederland: Longa—Heeren veen 3—4; Volewijckers—VUC 5—1. Promotie 2e klasse: NeptunusHVV 2—1 (N. promoveert): Borne—Vitesse 4—1; Fri- sirEmmen 51. Promotie 3e klasse: Zaandijk—Helder 2—2. Promotie 4e klasse: ADO '20—MFC 31; XEV—SLTO 1—2. Comp. 2e klasse: Vriendenschaar—DOS 1—2 (D. alg. kamp. 2 B). 2e klasse A: Alcmaria—Santpoort 65; OSV—A. Boys 1—1; ZFC—West-Frlsif 2—1. 4e klasse A: OudesluisWatervogels 32. Res. 3e kl. A.: A. Boys 2—Zaandijk 2 5—2 (Alkm. Boys kamp. res. 3e kl. A). Bekerwedstrijden: Haarlem—EDO 2—2; Terrasvogels—IEV 2—0; RCH—Hollandia 2—0: WFC—HVC 1—3; DWV—BDK 6—1. Dammen. NOORD-HOLLAND—AMSTERDAM. Zondag a.s. zal in hotel „London", Verdronkenoord te Alkmaar, een wed strijd worden gespeeld tusschen het vertegenwoordigend tiental van Am sterdam en Noord-Holland. De sterk ste spelers zijn hiervoor uitverkoren en een gang naar hotel London zal zeker de moeite waard zijn. De wedstrijd zal aanvangen 's mor gens 11 uur en is voor een ieder kos teloos toegankelijk. De samenstelling van de tientallen is de volgende: Amsterdam: R. C. Keiler, J. Metz, J. H. Vos, P. J. v. Dartelen, O. J. B. v. d. Sleen. F. B. Jernberg J. Steenhuis. J. Bedolla, M. R. C. Stahl- berg en B. Berk. Reserve: J. dc Krijger en J. J. de Wit Noord-Holland: P. Beers, F. Raman H. Laros, J. B. Sluyter, A. Ligthart. B. J. de Boer, C. Suyk. IJ. de Jong, L. Ravensteyn en P.' v. d. Horst. Reserve: J. W. van Dartelen en J. Fritz. Ik gaf haar een echtgenoot GOUDSTER B w. f 219.50, Pi. f 112.90. Veendam is recordhoudster! Allereerst zorgde het paard Eppo Ooststar van J. Bolwijn voor een hooge uitkeering: f 61.70 voor de plaats in een kortebaandraverij, maar nauwelijks was het publiek van dit buitenkansje weer in rust gekomen, of de tweede, nog grootere sensatie volgde: Goudster B van P. Bolt won de volgende kortebaandraverij en betaalde definitief uit winnend f 219.50 en plaats f 112.90! Twee splinternieuwe records op de Nederlandsche banen, welke niet gemakkelijk verbeterd kunnen wor den. Goudster deed zijn naam wel eer aan! Het gebeurde, naar ik hoorde en las, in Beverwijk. Daar is een bakker, die een knecht had. Hij heeft hem nóg! Die knecht had schoenen. Hij heeft ze niét meer! En daarom ging hij op een goeden morgen de klanten van zijn baas op klompen bedienen. De bakker kreeg daarop prompt bericht van een zijner damesklanten, dat zoo de knecht het nog één keer waagde op klompen aan haar deur te komen zij de klandizie zou opzeggen. Lezers, de bakker had een knecht en hij heeft dienzelfden knecht op klompen nóg! De bakker had een damesklant en hij heeft haar niét meer! Hulde aan dien bakker. Zijn knecht gaat op klompen. Dat is in dezen tijd niet erg. Over een maand ben ik vermoedelijk een lot genoot van dien knecht, want dan ga ik ook op klompen. Misschien zegt die dame dan wel haar abonnement op de krant op. Haar voeten gaan nog niet op klompen, maar haar hersens gaan op klompen, en dat is veel erger. Ik ben een zeer principieele tegen stander van dooden, martelen en slaan. Die Beverwijksche dame wensch ik dus geen doodstraf, noch marteling, maar ik zou haar toch wel een kloek en verstandig echtgenoot guhnen, die ervoor zorgde, dat zij een dag of drie eens wat minder makkelijk kon zitten. Dat zou waar lijk geen beuls-, maar zéér opvoedend werk zijn. OVIDIUS. Datis het kader van den Landstorm Nederland. Het kader van Landstorm Nederland bestaat voor het grootste gedeelte uit Nederlanders, waarvan de meesten aan de fronten gestaan hebben en zoodoende een opleiding kunnen geven, die niet alleen theoretisch maar ook aan de practijk ge toetst is. Dat een dergelijke opleiding groote voordeelen heeft, behoeft wel geen be toog. Het prettige is, dat hierdoor ook de taalmoeilijkheden zijn komen te verval len. Uit den Landstorm zelf zijn ook reeds onderofficieren voortgekomen, die nu me de het kader van den Landstorm verster ken. Voor iederen vrijwilliger is deze moge lijkheid aanwezig. Doorslaggevend zijn hier prestatie en voldoen aan de gestelde eischen. Voor kerels, die doorzettingsvermogen en wilskracht bezitten, is hier een goede toekomst weggelegd. RADIOREDE VAN DEN LEIDER OP 1 MEI. Ter gelegenheid van den „Dag van den Arbeid" zal de Leider op 1 Mei. te 13.00 uur via den zender en het draadnet Hilversum I (414.4 m.) het woord richten tot de Nederlandsche werkers. Verdeeling van groente. Onderscheid in massaproduct en keuze-artikel. Toewijzing van keuzeproducten wordt bekend gemaakt. 's-GRAVENIIAGE, 29 April. De verdeeling van de voor consumptie in Nederland beschikbare groente heeft de aandacht van velen beziggehouden Er is in de afgeloopen wintermaanden niet alleen van vele producten een da lende aanvoer geweest. Er was tevens gebrek aan afwisseling. Slechts kool was op vele plaatsen dag na dag te verkrijgen. Dit verschijnsel behoefde geen verwondering te baren, want het zachte klimaat maakte het bewaren van kool op langen termijn onmogelijk zoodat een regelmatige verdeeling over alle schaarsche maanden niet uitvoer baar was. De groenten, die 's winters de zoo begeerde afwisseling brengen, zooals spruitkool, witlof, prei e.d„ waren be paald onvoldoende verkrijgbaar, waar voor vele oorzaken zijn aan te wijzen. De consument trekt thans profijt van den aanvoer van de jonge groente van de kasproductie, doch als deze binnen kort ten einde zal zijn, volgt een over gangsperiode naar de productie van den kouden grond, die ongetwijfeld moei lijkheden in de groentevoorziening zal beren. Pas daarna, omstreeks eind Mei begin Juni, al naar de weersomstan digheden kan een tijdperk van stij genden aanvoer worden verwacht. Ook dan zullen niettemin moeilijkheden blijven bestaan. De zachte fruitsoorten en zeer gewilde groentesoorten kunnen niet zoo massaal in alle steden van ons land worden aangevoerd, dat men dagelijks kan koopen, wat men wil. Behalve moeilijkheden bij de teelt, speelt het vervoersprobleem hierbij een groote rol. Nieuwe methode. Men weet, dat het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit eind 1942 een aan tal plaatselijke verdeelingskantoren heeft opgericht. De P.V.K.'s. die tot taak kregen de aangevoerde groenten en het fruit naar billijkheid onder de kleinhandelaren te verdeelen. Verder ging de taak van deze P.V.K.'s niet. Tn dit systeem van gedeeltelijke distribu tie kon het publiek nimmer weten hoe veel groenten en welke soort de leve rancier had ontvangen en het verweet hem dan vaak (voor een deel terecht, voor een ander deel ten onrechte) zwartehandelpractijken. Teneinde het publiek in te lichten over de verkrijgbare soorten groente en over de hoeveelheden, die ter ver deeling beschikbaar zijn, en tevens om de bonafide kleinnar.delaren tegen on juiste en niet te weerleggen beschuldi gingen in bescherming te nemen heeft het bedrijfschap thans een nieuwe regeling aan de P V K.'s voorgeschre ven. Er zal voortaan in twee groepen worden verdeeld: le. massaproducten. Deze producten worden steeds in zoodanige groote hoeveelheden aangevoerd, dat in enkele dagen alle kleinhandelaren hun rechtmatige hoeveelheid kunnen ontvangen (sla, andijvie, spinazie, raapstelen). Zoolang ook het massapro duct nog schaarsch is. b.v. in de perio de van den overgang, val het onder de tweede groep, die c'er 2e. k e u z p p r o d u e t e n. DU zijn de producten, die bij de verbr vi- kers zeer gewild en uitermate schaarsch zijn(bloemkool, snij- en spercieboonen, tomaten (althans plaatselijk), kersen, pruimen, e.d.) Deze fruit- en groente soorten worden niet gelijktijdig aan alle kleinhandelaren ter beschikking gesteld, doch in groepen en dan in al fabetische volgorde. Bij 'oting zal voor elk in distributie gebracht keuzepro- auct worden bepaald bij welken klein handelaar zal worden angevangen. De hoeveelheid zal naar den aard van het product steeds gezin een maaltijd is gewaarborgd. Deze hoeveelheden per verbruiker zul len met de soort in de dagbladen be kend gemaakt worden, waarbij de kleinhandelaar met den beginletter van zijn naam zal worden aangeduid Ieder kan dus nagaan of zijn leverancier be voorraad is, en zoo ja, met welke groente uit de groep der keuzeproduc ten. Voor de groote steden is een andere regeling getroffen. Samenvattend kan gezegd worden, dat omtrent de verdeeling van de in massa aangevoerde groente niets gepu bliceerd zal worden, wel omtrent de schaarsche groentesoorten als bloem kool, boonen en fruit. Op een factor, die storen kan optreden, moet evenwel nog gewezen worden, n.1. het vervoer. Het zal kunnen voorkomen, dat door oorzaken, bij het vervoer gelegen, eenig oponthoud wordt veroorzaakt. Er zal echter naar worden gestreefd op onthoud zoo snel mogelijk in te halen. Afgewacht zal niettemin moeten wor den. in hoeverre de vervoersmogelijk heden een vlotte uitvoering van de nieuwe regeling mogelijk zullen ma ken. Een voorschot suiker van één kilo. Binnenkort op twee bonnen verkrijgbaar. 's-GRAVENHAGE, 29 April. In ver band met de bijzondere omstandigheden, die tengevolge van inundatie- en eva- cuaticmaatregelen in bepaalde gebieden des lands heerschen, acht het Rijksbu reau voor de Voedselvoorziening in Oor logstijd het gewenscht reeds thans over te gaan tot distributie van voorraden consumptiesuiker, die aanvankelijk voor verdeeling in den loop van het jaar be stemd waren. Deze verdeeling zal het karakter dra gen van het verstrekken van een voor schot en mag niet gezien worden als een extra verstrekking boven het normale rantsoen. Er zullen binnenkort achter eenvolgens twee voorschot-bonnen wor den aangewezen, elk recht gevende op den aankoop van een half kilogram sui ker, zoodat iedere verbruiker de be schikking krijgt over één kilo suiker, doch het is de bedoeling, dat éénmaal in de maand September en éénmaal in de maand October van dit jaar de normale veertiendaagsche bonaanwijzing achter wege zal blijven. De maatregel beteekent dus niet een verruiming van het suikerverbruik. Men zal het suikerverbruik met het voor schot zóó moeten regelen, dat er vol doende beschikbaar blijft voor de twee veertiendaagsche perioden in het najaar, waarin geen suiker zal worden ver stekt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1