NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Eindstrijd tusschen volksche socialisme en kapitalisme begonnen. Aan Dnjestr en bij Kowe! nieuwe terreinwinst, Herdenking van't N.A.F. te Amsterdam Onze teekenaar in het Stadion. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrokening 66189. DINSDAG 2 MEI 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 102, 2 pagina's. Advertentie-tarief Prijs der gewone advertenties in dese Editie 11 et. per m.m. Bij contraet binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gcbccle oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Verliezen zou ondergang van Europa beieekenen. Straks komt de stralende, nieuwe dag van het volksche socialisme. Maandagmiddag. Ier gelegenheid van de 1 Meiviering, heeft de Leider van het Nederlandsche Volk. Mussert, een radiorede gehouden, waarin hfl allereerst een korten terugblik wierp op de geschiedenis van den 1 Mei-dag en op de sociale en maatschappelijke toestanden van de arbei ders in het verleden. Toen waren weekloonen van 4 of 5 gulden geen uitzondering, toen kende men geen vacantie, vaak zelfs geen vrge Zondagen Helaas, de socialistische arbeidersbeweging kwam al spoedig in het vaarwater van het marxisme, terwijl ook de geestelijkheid een deel der arbeiders achter zich kreeg. Gevolg: verdeeldheid onder de arbeiders. Mussert wees op figuren in den arbeidersstrijd: Domcla Nieuwenhuis, die zijn leven inzette voor den arbeider; Troelstra, de onbaatzuchtige figuur; dr. Schacpman en Talma, allen mannen van karakter, die het goed meenden met ons arbeidende volk en daarom recht hebben op blij vende waardeering. Na hen kwam de verwording. Was dat het resultaat van den jarenlangen strijd? De ontwikkeling gaat voort. Ons antwoord daarop is, zoo zeide Mussert, neen, dit is niet het eindresul taat. Het socialisme zal toch zegevieren. De ontwikkeling gaat voort, ook en juist in dezen tijd. Niettegenstaande de bezwaren, aan dezen tijd van wereldoorlog verbonden, waarvan ik dagelijks doordrongen word door den omgang met zoovelen, die door den dood van naaste verwanten het zwaarst getroffen worden, geloof ik on wrikbaar aan den opgang. Ik kan mij niet voorstellen, dat Europa's toekomst zou bestaan in den ondergang als do mein van de Sovjet-republieken met Moskou als hoofdstad, of kolonie van het Noord-AmerikaanscheEngelsche grootkapitaal, zooals Perzië of Britsch- Indië. Gij, mijne volksgenooten, die strijders waart in vroegere jaren, voor wie dus 1 Mei vroeger een begrip was van strijd, en dus van hoop, tot u kom ik thans ïu de eerste plaats, om in U het geloof te versterken, dat Uw strijd niet voor niéts is geweest. De weg is anders dan gij in vroegere jaren gedacht hebt, daarom staat gij terzijde of wellicht af wijzend, maar over dit conservatisme moet gij heen komen en dan ziet gij den nieuwen tijd geboren worden, die U zal brengen wat U eens den moed gaf tot den strijd. Wat in dezen geweldigen tijd van we reldrevolutie en wereldoorlog geschiedt, is in wezen niets anders dan het vrij-' maken van den weg, die voert naar een hoogtepunt van sociale gerechtigheid, zooals de besten onder de oude strijders van 1875—1914 nauwelijks mogelijk heb ben geacht. Revolutie tegen het kapitalisme. De revolutie, die zich voltrekt, is die van den arbeid tegen het kapitalisme. Tot 1914 was het kapitalisme onbeperkt de baas. In 1914 begon het geweld met de wapenen en in de geschiedenis zal dit jaar vermeld worden als het begin van het einde van het kapitalistisch tijd perk. Van 1914 tot 1918 woedde de oor log, die eindigde met de schijnbare over winning van het kapitalisme. Schijnbaar, omdat wij nu weten, dat toen reeds de grondslag werd gelegd voor den onder gang van het kapitalisme. Vóór 1914 was het kapitalistisch centrum Londen. Na 1914 schrompelde Londen ineen en werd vervangen door New-York als zetel van het privaat-kapitalisme en Moskou als zetel van het staatskapitalisme. Het nat.-socialisme kwam. Maar er gebeurde nog meer. In Duitschland ontstond onder den arbeider Adolf Hitier het Nationaal-Socialisme en in Italië, onder den arbeider Benito Mussolini, het Fascisme. Beiden anti kapitalistisch in hart en nieren, beider streven gericht op de verheffing van het volk. Beiden zich daarvan bewust, dat het kapitalisme alleen dan over wonnen kan worden, wanneer de arbei ders van hoog tot laag zich met elkander solidair gevoelen en zich niet meer door democratische of confessioneele leuzen laten splitsen. Ieder volk is een van God gegeven eenheid van werkers van hoog tot laag, een volksche werkgemeenschap. Iedere volksgenoot heeft arbeidsplicht, moet zijn gaven van hoofd en hand wij den aan zijn taak om mede te werken aan de instandhouding en de verheffing van de arbeidsgemeenschap. Zij, die niet werken, niettegenstaande zij daartoe in staat zijn, zullen de uitgestootenen zijn. Maar zij, die hun plicht doen, kun nen er op rekenen, dat zij volwaardige volksgenooten zijn, geborgen in eigen volk. Niet klassenstrijd is het middel, maar de volksche solidariteit, gegrond op den eerbied voor den arbeid. Dit volksche socialisme is de barricade op den triomf weg van het privaat-kapitalisme en het staats-kapitalisme. Twintig jaren lang, van 1919 tot 1939, is het tijdvak van de voorbereiding en het begin van den opbouw van de socia listische volksgemeenschappen in Euro pa. Van 1933 tot 1939 liet Hitier aan de wereld zien, dat het Duitsche volk in snel tempo verlost werd uit den druk van het kapitalisme en speciaal de Kraft-durch-Freude-schepen, die de Duitsche arbeiders de gelegenheid ga ven om buitenlandsche reizen te maken, waren een ergernis voor de Angel-Sak sische plutocraten, die terecht vreesden, dat de arbeiders in Engeland en de Ver. Slaten zouden cischen, dat ook daar de socialistische opbouw krachtig ter hand zou worden genomen. Aan de socialistische ontwikkeling van Europa moest met geweld een einde worden gemaakt. Het privaat- kapitalisme en het staatskapitalisme, New-York en Moskou, verbonden zich tot vernietiging. ZU bleven voorloopig achter de schermen en stuurden Londen vooruit om de kat de bel aan te binden. In 1939 vond Londen het voorwendsel om den oorlog te verklaren, wegens Danzig en den corridor. De derde phase begon: De eindstrijd tusschen het volk sche socialisme van Europa eenerzijds en het kapitalisme van Amerika, vereenigd met het communisme, d.w.z. het staats kapitalisme van het Sovjet-wereldrijk, anderzijds. Eindstrijd begonnen. In dien eindstrijd staan wij nu en wij zijn er ons van bewust, dat het verliezen van dien eindstrijd den ondergang van Europa beteekent. Eens was het oude Perzië machtig. Na eeuwen van verval werd het in de vorige eeuw verdeeld tusschen Rusland en het Britsch-Impe- num, die ieder hun z.g. invloedssfeer tot uitbuiting kregen. Het doel van dezen oorlog is de ruggegraat van Europa te breken, zijn cultuur te vernietigen en 't daarna te verdeelen in twee invloeds sferen: oostelijk en midden-Europa, do mein van de Sovjets, west-Europa, kolo nie van Amerika. En wee dan den ar beider. Wij gelooven in het behoud van Europa, dank zij het nationaal-socialis- me, dank zij Adolf Hitier, die de top is van de defensieve macht van Europa. Zware offers vergt deze strijd van de arbeiders van alle landen van Eu ropa, die als soldaat aan het front staan, of thuis of op grooten afstand van huis moeten produceeren, produ- ceeren en nogmaals produceeren gra naten. vliegtuigen, tanks, enz. In lijn rechten strijd is dit alles met dat wat wij willen: volksordening. De mannen in hun gezinnen, productie om aan de behoeften aan kleeding, voedsel, woon ruimte van de volkeren te voldoen. Hoe eerder de bedreiging van Europa is afgewend, des te eerder kan het enorme Europeesche oorlogsapparaat worden omgeschakeld in een nog groo- ter apparaat om de menschen te dienen. Het kapitalistisch tijdvak was voor den arbeider een stikdonkere nacht. Nu is het nog nacht, hoe laat in den nacht, twee uur, drie uur. wij weten het niet. Maar de nacht zal eindigen en de zon zal opgaan en dan komt stralend een nieuwe dag, de dag van het volksche socialisme, het eenig mo gelijk socialisme. Dan gaat Europa een nieuwe toekomst in en in dat nieuwe Europa zal zijn een herboren Neder- landsch volk. Met elkander gaan wij werken voor de eer van den arbeid en voor het wel zijn van het volk, een gezond, sterk, krachtig volk, een werkgemeenschap van millioenen. gegrond op de beginse len van de sociale gerechtigheid. Dan zullen de strijders van voorheen, zij, die op 1 Mei-dagen getuigenis af legden van hun onwrikbaar geloof, kien. dat hun strijd niet vergeefs is ge weest. De strijd gaat voort, het socia listisch doel zal worden bereikt, ook al is de weg daarheen anders dan men zich dien vroeger had voorgesteld. Volksgenooten, onverwoestbaar leeft dit geloof in onze harten. Het laat zich niet wegdringen, wij zullen het behou den, gij en ik, wij zullen daarnaar han delen. De toekomst is aan ons, de strij ders voor de sociale gerechtigheid! GELUK VOORHEEN. IN VROEGER EEUWEN STRIJDT NEERLANDS JEUGD OP DE WERELDZEEËN; HET ROER GEKLEMD IN VASTE HAND STAAT TROTS DE JEUGD VAN NEDERLAND. MELDT U. ALS VRIJWILLIGER BIJ DE KRIEGSMARINE Kunst en Koffie In April 153 000 ton scheepsruimte tot zinken gebracht! Duilsch hospitaalschip beschoten UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 1 Mei (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Voor Scbastopol cn aan het front tusschen de uitmonding van den Dnjestr en de Karpathen vonden geen groote gevechtshandelingen plaats. Bij de gevechten aan den beneden-Dnjestr heeft zich het Brandenburgsche grene.dierregi- ment 715 onder bevel van luit.- kolonel Jordan bijzonder onder scheiden. Ten zuiden van den bovenloop van den Dnjestr, alsmede ten zuid westen van Kowel, konder. onze troepen in harde gevechten verder terrein winnen. Eskaders Duitsche gevechts- en slagvliegtuigen vielen in het gebied van Kowel batterij- stellingen, concentraties van pant serwagens en voertuigcolonnes der bolsjewisten aan en vernietigden, behalve talrijke voertuigen, 23 vij andelijke stukken geschut. Sterke formaties zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen ondernamen in den afgeloopen nacht een zwaren en doel- treffenden aanval op het ten zuiden van Rowno gelegen verkeersknooppunt Zdolboenowo. De strijd tegen het vij andelijke spoorwegverkeer in verschei dene sectoren van het Zuidelijke front werd met succes voortgezet. Tusschen Witebsk en Polozk wer den plaatselijke aanvallen der bolsje wisten afgeslagen en gereedstaande troepen door artillerievuur uiteenge in het hooge noorden heeft zich een formatie Duitsche verkenningsvliegtui gen voor korten afstand onder bevel van kapitein Hoppe bij moeilijke arcti sche weersomstandigheden bijzonder onderscheiden. In het landingshoofd van Nettuno werden bij een stoottroepactie verschei dene vijandelijke kazematten opgebla zen en de bezettingen in verbitterde gevechten van man tegen man met zeer geringe eigen verliezen vernietigd. Een formatie siagviegtuigen viel artillerie- en luchtdoelartilleriestellingen met goede uitwerking aan. Duitsche en Itallaansche jagers, als mede luchtdoelartillerie, schoten bo ven Noord-Italië 7 vijandelijke vlieg tuigen neer. Dag van den arbeid. Gelukwenschen aan Hitier. Ook dit jaar hebben talrijke vreemde staatshoofden, regeerings- chefs en staatslieden den Führer door middel van in hartelijke bewoordin gen gestelde telegrammen gelukwen schen en groeten doen toekomen naar aanleiding van den nationalen feest dag van het Duitsche volk. De te Berlijn geaccrediteerde buitenland sche vertegenwoordigers brachten eigen gelukwenschen en die van hun staatshoofden, regeeringen en volken over door teekening van het register in de Prasidialkanzlei. Alleen de besten. De boerenjongen uit Groningen, de jonge mijnwerker uit Limburg en de aankomende monteur uit Amsterdam, wat heben ze met elkaar te maken? Zelfs in dezen tijd, waar de afstanden schijnen te zijn weggevallen, leven ze in groote lijnen het leventje van vroe ger. hebben al de moeilijkheden, die jonge menschen moeten overwinner) en ook al de vreugden, die de jeugd ge lukkig van nature met zich mee brengt. Ieder voelt zijn eigen zorgen het best en waarom zich dan druk te maken over anderen? Ieder voor zich is schijn baar nog het beste kompas waarop men kan varen. Toch is dit niet zoo. Onze taal zegt ook. dat eendracht macht maakt. Als al die duizenden, die niet met een sleurleventje in kleinen kring tevreden zijn, doch de kracht en de gaven mee- nen te bezitten om het verder te bren gen dit beseften, zou er een groote stap in de goede richting zijn gedaan. Ieder, ongeacht zijn afkomst, zijn gods dienstige of politieke overtuiging, moet toch begrijpen, dat ons volk deze tijden alleen dan goed kan doorstaan, wanneer zijn beste zonen de leiding in handen nemen. Het Langemarck-Studium ziet het als zijn taak deze menschen daar te hel pen, waar financieele onmacht of an dere omstandigheden dit onmogelijk maken. Wie werkelijk tot iets Ijijzon- ders in staat is. krijgt een kostelooze opleiding in de door hem gewenschte richting. Inlichtingen hierover worden verstrekt door het Langemarck-Stu dium. Lange Vijverberg 8, Den Haag. De aanmelding staat open voor jonge lui tusschen 16 en 45 jaar. In de toekomst de 1 Mei-dag de nationale feestdag der geheele natie. Korte rede van Mussert. Op indrukwekkende wijze heeft het Nederlandsche Arbeidsfront In een bijeenkomst in het Concertge bouw den Dag van den Arbeid ge vierd. een viering, waaraan bijzon dere luister werd bijgezet door de aanwezigheid van den Leider van het Nederlandsche volk, die met een krachtig „Houzee"-gcroep werd ver welkomd door de stampvolle Con certgebouwzaal. Het geheel werd muzikaal omlijst door het orkest van het Politie- cpleidingsbataljon Schalkhaar, ka pelmeester A. A. Borstlap. Voorts verleenden het koor „De Zingende Dietschers", onder leiding van Her man Dijkstra en Adriaan van Hees (declamatie) hun medewerking. Arbeidsfrontleider Woudenberg, met een hartelijk applaus begroet, sprak zijn arbeidskameraden op eenvoudige wijze toe. Twee jaar geleden, zoo zeide hij, werd het Nederlandsche Arbeids front opgericht en wederom vieren wij den Dag van den Arbeid, een viering, die een bijzonder cachet draagt door de aanwezigheid van den Leider van het Nederlandsche volk. Wij hebben de vaste overtuiging, dat in de toekomst de 1 Mei-dag de nationale feestdag van geheel de natie zal zijn. (Applaus). Toen twee jaar geleden het Neder landsche Arbeidsfront werd opgericht, verdwenen de vakvereenigingen, zoo wel die van de werknemers als van de werkgevers. Zij. die ons werk en ons streven niet kennen, denken, dat wij slechts een bepaalde troep of klasse vertegenwoordigen, die zich, zooals de oude vakvereenigingen, bezighoudt met 'oonen, arbeidsvoorwaarden enz. Niets is minder waar. Wij vertegenwoordigen het Nederland sche volk. Ons doel is een krachtige volksche eenheid en dat is ook het kenmerk van deze revolutie: geen strijd tusschen klassen, maar de opstand van de al- lerbesten, die tenslotte het volk zullen gaan leiden. Die allerbesten komen niet voort uit een bepaalde klasse, maar uil alle lagen van de bevolking. Wij willen den Nederlandschen wer ker brengen orde, recht en gerechtig heid op volksche grondslagen. - Ons socialisme beperkt zich niet tot het materieele, dan immers zou socialisme slechts mogelijk zijn in tijden van hoogconjunctuur. Ons socialisme door dringt het geheele leven van den wer kenden mensch. Wij vragen slechts: ..wat presteert gij voor de gemeen schap?" Dat is het ook. wat de jeugd moet eischen: een maatschappelijke orde. gebaseerd op arbeidsprestaties. Wij willen den arbeider geven vak bekwaamheid, de gelegenheid om een goede opleiding te krijgen, wij willen zorgen, dat hij zijn werk in een aan gename omgeving verricht, wij zullen in vele opzichten onze zorgen over hem uitstrekken, maar zelf moet hij zijn leven opbouwen. Wij, nationaal-socia- listen, immers vragen geen gemakke lijk en zorgeloos leven, wij vragen om de kracht om de moeilijkheden tege moet te kunnen gaan. Er zullen geen standen of klassen meer zijn. want klassen brengen klassenstrijd met zich mede. Evenmin willen wij stands-organisaties laten opkomen, want die zijn het aller gevaarlijkste voor den werkenden mensch. Wij willen leiders en volge lingen. Het brengen van het socialisme is de grootsche taak van het Arbeidsfront en van den Arbeidsdienst. Want ook in den Arbeidsdienst bestaat geen stand, allen zijn arbeidsmannen en slechts hun arbeid telt, niet hun afkomst. Arbeider moet een eeretitel worden, een titel, waarop wij trotsch zijn. Om dat te bereiken, is een geestesverande- ring noodig. Dat te bereiken is mede de taak van de sociale voormannen. 7000 staan er op hun eenzame en moei lijke posten. Een eeresaluut bracht spreker aan deze voornaamste Ar beidsfrontmannen. die de volksverbon denheid tot stand zullen brengen. Dat dit zal gelukken, vertrouwen wij rots vast, omdat de Germaansche mensch tot het beste in de wereld behoort. Ik voorzie in de toekomst, aldus be sloot Woudenberg, dat er noch heeren, noch knechten meer zullen zijn, maar slechts leiders en volgelingen, dio met vreugde in het hart hun taak verrich ten tot heil van de volksgemeenschap. (Applaus.) Rede van Mussert. Onder daverende toejuichingen be trad vervolgens de Leider het podium. Ik ben gaarne tot u gekomen, zoo zeide Mussert. om u de gelukwen schen van de Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden aan bieden. Het is voor de voormannen en bedrijfsvoerders in de bedrijven een zware tijd, ook wanneer zij al leen maar probeeren om den klas senstrijd tot een einde te brengen. Dit is des te verwonderlijker, omdat niemand in Nederland in zijn hart den klassenstrijd wenscht. Wat wij willen bereiken is toch zoo eenvou dig. Wat is normaler dan dat een be drijf een eenheid is en dat menschen van één volk olkanders broeders zijn? Waarom, zoo vroeg de Leider zich af, overwon het socilaisme vroeger niet? Omdat de arbeiders verdeeld waren in tegenstelling met het kapi taal. Thans is het kapitalisme ge spleten, n.1. in het Westersche pri vaat-kapitalisme en het Sovjet-Rus sische Staatskapitalisme. De arbeider daarentegen vormt nu een eenheid. Wij moeten alles doen om de lange vingers, die zich yan New York en Op 28 April vielen Britsche jacht bommenwerpers een in de haven van St. Malo liggend, duidelijk gekenmerkt Duitsch hospitaalschip, aan en bescha digden het door het verscheidene ma- ien met de boordwapens te beschieten. Bij aanvallen op plaatsen in de be zette gebieden in het Westen verlooi de vijand gisteren 9 vliegtuigen. En kele Britsche storingsvliegtuigen wier pen in den afgeloopen nacht bommen neer op plaatsen in West-Duitschland. In den strijd tegen de Britsch-Ame- rikaansche aanvoerverbindingen brach ten luchtmacht en marine in de maand April 23 koopvaardij- en transportsche pen met een gezamenlijken inhoud van 153.820 brt. tot zinken. 34 Andere schepen met een totalen inhoud van 227.000 brt. werden door bom- en tor pedotreffers zwaar beschadigd. Aan genomen kan worden, dat vele dezer schepen verloren zijn gegaan. Aan vij andelijke oorlogsschepen werden torpedojagers en convooivaartuigen, mijnenveger en 7 motortorpedobooten tot zinken gebracht, alsmede 5 torpedo jagers en 9 motortorpedobooten schadigd. Utrecht en de Dom De bisschopsstad is evenmin denkbaar zonder zijn trot- schen, Romaanschen toren, als de Hollander zonder zijn kopje koffie. Daarom m> het zoo prettig, dat wij de traditie van een geurig bakje troost, kunnen voortzetten, dank zij Niemeijer's Klaroen koffie- surrogaat. O Het was een heele kunst om goede koffie te branden en te zetten; dat was nog lang niet het werk van iedereen. Tegenwoordig is het een nog grootere kunst om een goed kof fie s u r r o g a a t te bereiden, ook al beweert men alom, dat van alle surrogaten het koffiesurrogaat in het algemeen het best geslaagd is. Over het koffiesurrogaat, dat „Kla roen" heet, kan ik niet oordeelen, want ik heb het bij mijn weten nog nooit gedronken. Maar ik hoop voor de verbruikers, dat het beter is dan de kunstkennis der betreffende fir ma. Volgens bovenstaand citaat, over genomen uit een advertentie, wordt namelijk de beroemde Utrechtsche Dom nota bene met zijn sierlijke ovaal-vormige ramen uitgeschol den voor een Romaanschen to ren! De beleedigde Gothiek loopt te wapen! Straks gaat een Alkmaarsch bedrijf nog adverteeren, dat het zijn blazoen even fier en onbesmet ten hemel heft als het Italiaansche Waaggebouw zijn gouden haan, en een of andere Hoornsche zaak, dat zij nog *- ?t zoo stevig in haar schoenen staal als het Spaansche beeld van J. P. Coen op zijn voetstuk OVIDIUS. Moskou uitstrekken, af te schieten. Ik zal den dag zegenen, zoo eindigde de Leider, waarop wij daden kunnen toonen. waarop wij het volksche so cialisme in daden kunnen omzetten. (Daverend applaus.) Nadat nog zang en muziek ten ge- hooren waren gebracht, spraken twee so ciale voormannen een kort woord, waarin zij hun taak uiteenzetten en aandrongen op wederzijdsch vertrou wen en innige samenwerking. Arbeidsfrontleider Woudenberg, staan de tusschen beide mannen, deelde mede. dat een insigne is ingesteld, het tand wiel met de letters N.A.F., dat gedragen zal worden door hen, die zich openlijk bekend hebben vóór het Arbeidsfront en hiervan naar buiten willen doen blijken. Vervolgens spelde de Arbeids frontleider den beiden sprekers als het ware symbolisch dit insigne op de borst. Beiden verklaarden, dat zij met trotsch te allen tijde dit insigne zullen dragen. De bijeenkomst werd besloten met het lied „Werkers Ontwaakt". ADRESVERANDERING COMMIS SARIAAT VOOR DE BELANGEN VAN DE V.M. NEDERL. WEERMACHT. De Commissaris voor de Belangen van de v.m. Nederlandsche Weermacht te 's-Gravenhage, Lange Voorhout 7, maakt bekend, dat met ingang van 1 Mei 1944. een gedeelte van zijn Commissariaat is verhuisd naar Velp. Het postadres is te rekenen van ge noemden datum af: Waldeck Pyrmont- laan 5 te Velp. Nieuws in 't kort. Processie voor den vrede. Dc Katli lleke Actie heeft gisteren een processie in de straten van Madrid gehouden voor den vrede. Aan de processie werd deel genomen door vertegenwoordigers der stedelijke overheid, bisschop Morcillo en ongeveer 25.000 personen. Bendencentrum opgeruimd. in het hooggebergte aan de Grleksch-Albanee- sche grens staagden de Duitschers er in, bij verrassing een bendencentrum van meer dan 12 kilometer lengte te omsin gelen en op te rollen. De bandieten ver loren 11 dooden, 70 gevangenen, bene vens 91 geweren, eenige machinegeweren en een hoeveelheid artillerie-munitie. De vijandin der „tuindwergen". In een stad in het noorden van Bohemen werden die laatste maanden bij herha ling bontgekleurde tuindwergjes van gips ontvreemd. Eindelijk, nadat een 30- tal exemplaren was gestolen, kon de dief gepakt worden, die zich ontpopte als een jong meisje. Weldra bleek, dat alle ver miste kaboutertjes zich in een kelder van haar oudeilijk huis bevonden. De „die vegge" had zoo'n afschuw van dergelijke gipsfiguurtjes, dat zij ze maar verwijderd had. 1317 priesters 1»U luchtaanvallen gedood. Het Vaticaan heeft thans mededeelin- gen gedaan over de verliezen onder de geestelijkheid en de ordeleden bij Brltsch-Amerikaansche luchtaanvallen. Bij de luchtaanvallen op Palermo, Na pels, Milaan, Padua, Ferrara, Siena, Lu- ca, Monte Casslno en Castcl Gandolfo zijn 1347 priesters, monniken en orde vrouwen gedood, waaronder twee bis schoppen De aartsbisschop van Palermo. kardinaal Lawistrane, werd zwaar ge wond. Bij één aanvsl op Castel Gandol fo werden 47 geestelijke zusters gedood In het bergstadje Urbana werden 247 kerkgangers tijdens een aanval met boordwapens beschoten. De materieele schade aan kerkelijke eigendommen in deze steden bedraagt verscheidene mil- llarden lire. Volksvergadering der N.S.B. Ter gelegenheid van den 1 Mei-dag be legde de N. S. B. gisteravond in het Wapen van Heemskerk te Alkmaar een propagandabijeenkomst, die opgeluisterd werd door muziek en hel zingen van strijdliederen. Na een welkomstwoord door den kring leider, den heer Swidde, was het woord aan den heer Jacq. Frentrop, die een geestdriftige rede uitsprak en zijn be toog aanving met de opmerking, dat het vanzelf sprak, dat de N.S.B. een verkla ring verschuldigd is, waarom zij in Ne derland een propaganda-actie inzet op het moment, waarop men meent, dat de N. S. B.-ers aan den boom zullen wor den gehangen. Deze, met groot élan ingezette actie over het geheele land geschiedt, aldus spr., in de eerste plaats, omdat wij het recht willen veroveren na dezen oorlog den strijd en de leiding voor en over ons volk op ons te nemen; en ten tweede, omdat wij van oordeel zijn, dat bij de verwarring der geesten het noodzakelijk is. dat de N. S. B. haar wereldbeschou wing het volk voorhoudt, als zijnde de eenige redding voor de toekomst, die dit volk wacht. Onze leuze: „Ons nationalisme uw red ding", „Ons socialisme uw toekomst" wordt gegeven om dengene, die nationa listisch denkt, er toe te brengen, het so cialisme te bestudeeren en omgekeerd de socialisten te bewegen, kennis te nemen van het nationalisme. Wij gaan uit van het woord van Hitier. die zegt, dat men geen socialist kan zijn zonder nationa list te zijn en geen nationalist zonder socialist te wezen. Wanneer men het -bes te voor zijn volk wil bereiken, dan zal dat alleen kunnen geschieden, wanneer dat volk socialistisch is en het waar achtig socialisme kan slechts komen wan neer men uitgaat van de volksgemeen schap. Wanneer gij u geroepen voelt, zoo ver volgde spr., om afstand te doen van de sympathie van anderen, miskenning en broodroof durft aanvaarden en met ons strijdblad durft staan, dan zijt gij ons welkom, maar loop ons niet els een slecht lid voor de voeten. Ons nationalisme is uw redding, omdat gij uit dezen chaos alleen levend te voor schijn kunt komen, wanneer wij de be schikking hebben over alle krachten, die in ons volk leven. Vriend en vijand is het er over eens, dat Nederland niet op eigen beenen kan blijven voortbestaan. Uitvoerig betoogde spr., dat wij in het verleden misschien wel zelfstandig wa ren, maar afhankelijk van Engeland, om dat wij lagen in de klauwen van het internationale kapitaal. Colijn was één van de menschen, die met het groot-ka pitaal de wereld beheerschte. Scherp he kelde spr. de Colijnsche politiek, die vóór den oorlog in Nederland werd ge voerd. betoogende, dat de oorzaak van den ondergang van ons volk is geweest de internationale Jood. die de Germaansche begrippen van eerlijkheid en trouw met voeten trad. De volksleiders die niet bedorven waren, waren ondergegsan in 'n ultramentaansch humanisme, het liberalisme, het marxisme en het bolsjewisme. Wij hebben gemaakt, zoo vervolgde spr., dat de stem van het Nederlandsche bloed niet geheel gesmoord werd, Ons nationa lisme heeft niets te maken met sentiment, maar met ons innigste innerlijke ik. Wij kunnen niet anders dan appelleeren aan het bloed en den Nederlandschen geest. Er is geen volk ter wereld, dat op zoo'n groote cultuur kan wijzen als 't Neder landsche volk en daarom zullen wij ons niet door buitenlandsche Joden een min derwaardigheidscomplex laten suggeree- ren. Een felle cntlek leverde spr. op het Amerikanisme en hun doodencultus. Ook het regeeringsgedoe. zooals men dat nog kan zien in de film van het regeerings- jubileum. kan niet anders dan belachelijk worden genoemd. Wij willen dat ons volk geborgen wordt in de natie. Uiteindelijk gaat daarom de strijd. Het gaat om de volmaakte vrijheid in een nieuw herbo ren Europa Wij willen vechten^jjqpj; de volksgemeenschap en daarmee voor Sk individu in het bizonder. Ons socialisme is gerechtigheid voor iedereen. Het is een gave des hemels, het is een ideaal, dat gij moet bevechten. Daarvoor zult gij alles moeten offeren, wanneer gij een maal wilt bereiken het einde van den langen weg. Wij nemen de vaan van de oude socialisten, Domela Nieuwenhuis en Troelstra, weer op. Wanneer Troelstra de stem van den Führer had gehoord, zou hij de grootste nat.-soc. van alle tijden zijn geweest. Wij zullen u niet koopen met tijdelijken welstand, want dan zou 't kapitalisme onzen volksgeest weer kun nen bederven en zouden wij u verraden. Gij zult met ons moeten marcheeren in ellende en armoede en in den strijd van den tijd. Wij zullen trachten zooveel mo gelijk aan uw materieele behoeften tege moet te komen, maar koopen doen wij u niet. Wij willen van u slechts maken op rechte, opofferende, fanatieke, idealisti sche strijders voor liet socialisme. Wij hebben een leider, die er borg voor staat, dat dit socialisme ééns in ons volk zal komen. Strijdt daarom met Mussert voor i Volk en Vaderland. im een Stampvol Stadion, dat altijd weer een imposant Schouwspel oplevert ,15 „volewjck.'1 ER IN GESLAAGD EEN DAVERENDE 5-| OVERWIN NljvGTE BEHALEN OP V.U C DE LEEUW VAM »ET MÖÖVCfO HEEPT MET ZOSJ VERRASSEN/DE- f DOOR6RAAK-DOELPUNTEN,SPOEOiG 0£ - grondslag voor deze overwinning Gelegd R NOG TWEE OOElPUNTEW MAKERS CHRiS SMIT &hi KLAAS Sakker v/ OE RUITER. MET M'N COLLEGA e> e PERSFOTOGRAFEN HEBBEN WE VLAK. ACHTER HET POEL EEN VOLLEDIGE. VORlGEN AVOND NOG CON=>TATEEREN VAN 40KOORTS EN DE H0O6- V/APPERENoe. V OLE WDCK VLAG OP DE flARXTWOH TOREN WAS DE. EERSTE-, D»E- OE kAMPlOEN-ZON B&öRotTrf VOLEWUCK-ELF/ LAAT HET Geen fata morgana zl>n-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1