NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Technische revolutie. Generaal Dittmar over de moeilijk heden eener invasie. Uitgave: Dagblad toot Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voor dam C 9. Bureau der 8chager editie Schatten: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG S Mm 1944. SCHAGER EDITTE. 88e Jaargang, No. 103, 2 pagina's. Advertentle-tari ef Prijs der gewone advertenties in desc Editie 11 ot. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. Dese Courant verschijnt dagelijks. VAN zijn omwereld, de anorganische en organische stoffen, van de plan ten- en dierwereld onderscheidt zich de mensch door de gave des geestes, van bet verstand. Het verstand stelt den mensch in staat, het werktuig uit te vinden om de omwereld te beheerschen. Door bestendige vervolmaking van het werktuig veroverde de mensch de aarde. Door de uitvinding van het werktuig kon reeds de primitieve mensch een overwicht over de omwereld verkrijgen. Door dit vermogen verhief zich de primitieve mensch boven de dierwereld. Daardoor kon hij zichzelf en zijn kroost ook in het leven houden In tijden, dat andere levende wezens, planten en dieren, door honger en koude of plotseling optredende klimatische verschijnselen omkwamen. Het werktuig is stof-geworden geest, of dit nu de plompe hamer uit steen is of de ploeg uit gegoten staal. In het werktuig heeft het ..denken" vorm aangenomen. Het werktuig is een pro duct van het denkproces over oorzaak en gevolg. Door de denkwerkzaamheid van den ingenieur ontstaan machines. De architect bouwt daardoor klimaat- trotseerende en gezondheid-bescher mende woonplaatsen. De scheikundige vormt daardoor moleculen en verbin dingen, die ziekten overwinnen en epi demieën uitroeien. o TELKENS zijn door verbetering uitbreiding van het arsenaal werktuigen vorderingen verkregen ter vervulling van de noodzaak, de natuur te beheerschen en den mensch van de kwade invloeden daarvan onafhankelijk te maken. Van hetgêen de natuur in het blinde proces van productie, aan be- staansgoederen biedt kan de mensch niet leven. Hij moet de natuur bewerken, verbeteren, veredelen, aan zijn behoefter bevrediging aanpassen en dienstbaar maken. De geestelijk of lichamelijk sterkere kan den zwakkere dwingen hem te dienen. De praktische mensch kan het paard voor den ploeg spannen. Doch de krachten, die hij daardoor ontwik kelt, zijn ontoereikend, te zwak. Geen*Pharao. al was hij ook nog zoo machtig, kon bij den bouw van zijn pyramiden meer slaven aan het werk zetten dan hij voeden, onderhouden kon. De oogst van het jaar. hoe kwistig ook door bevloeiingswerken begunstigd, was toenmaals de maatstaf voor het menschelijke prestatievermogen. Meer energie dan den mensch door de zon ingestraald en uit planten aan voe dingsmiddelen geboden werd, was niet op te vangen. En dat was steeds te weinig. Tegenover een misoogst stond ook de krachtigste heerscher mach teloos. Door heel de Oudheid spint zich een draad: het gebrek aan macht om de ontoereikendheid en blinde willekeur van de natuur te overbruggen. Ondanks alle hoogstaande scheppingen op het gebied der geestescultuur, der philo- sophie, dichtkunst en architectuur ge lukte het den volkeren, die vóór de opkomst van het Avondland tot hooge geestescultuur opgeklommen waren, niet dit gebrek te verheipen. Op het gebied der geesteswetenschappen zijn zij de grondleggers en voorgangers van onze cultuur: één gebied bleef voor hen echter gesloten en ondoorvorscht. Zij leerden de natuurwetten niet ken nen en met een practische toepassing daarvan het ontbrekend' aanvullen.' o LIET komt ons onbegrijpelijk voor, dat de bouwers van, pyramiden en de organisatoren van het Romeinsche imperium niet in staat waren, een kleine onnoozele stoommachine uit te vinden, die heden ten dage een leerling van een middelbare school bouwen kan. Denken en dichten konden ze, strijden en bouwen eveneens, doch één ding bleef hun onthouden: het inzicht van een wetenschappelijk technisch on derzoek. Zij probeerden door de logica het geheim van de wereld te doorvorschen. Het experiment van het onderzoek drong niet tot hen door. Slechts van een beschouwenden geest uit wilden zij in de wonderen van het menschelijk bestaan en van alle bestaan als zoo danig doordringen. Zij gingen met open oogen en toch blind door het leven en vonden niet datgene, waarvan de ken- nis onontbeerlijk is. wanneer de mensch de natuurkrachten aan hem dienstbaar maken wil: de natuurwetten. Met kinderlijke sagen probeerden de volkeren der oudheid, evenals orv-e voorouders, de verschijnselen te ver klaren, die zij zagen. Zij personifi- ceerden de natuurkrachten en ver kleinden deze tot goden, aan hun men schelijk evenbeeld gelijk- Zoo gingen zij juist aan het goddelijke, het schep pende in de natuur, voorbij; moesten zij verder wegens een diepe schroom, voor deze natuurverschijnselen, waar van de ban heden ten dage nog niet volledig verbroken is, in het zweet huns aanschijns ploeteren en zich af beulen. waar wij heden ten dage met de- handen in de broekzakken dood gemoedereerd bij het werk van, mach tige machines kunnen toekijken'. o LIET cultuurpeil van een volk in zijn geestelijken en stoffel ijken neerslag wordt afgemeten naar de mate, waar in het in staat is de voordeelen van de natuur aan zich dienstbaar te maken en de nadeelen uit te schakelen; kort om in de mate. waarin het erin slaagt de natuur te beheerschen. Het cultuur- peil van een volk in vergelijking met andere volkeren wordt afgemeten naar de mindere of meerdere mate van on afhankelijkheid, van de omwereld. na tuur en andere volkeren. Een autarkisch volk in geestelijk en stoffelijk opzicht, dat met eigen mid delen. die het uit eigen geest en bodem geschapen heeft, toch leidend in de perfectioneering der bestaansgoederen voorop gaat onder overbrugging van het gemis aan natuurlijke rijkdommen, verdient de palm van het hoogste cul tuurpeil. Een land als Duitschland, dat ont brekende grondstoffen, zooals metalen, oliën en kleedingsstoffen uit eigen bo dem langs chemisch-technischen weg schept, staat boven een volk, dat in de omstandigheid verkeert over een hoe veelheid natuurproducten te beschik ken. die het door middel van geestelijke of lichamelijke onderdrukking van andere volkeren verkregen heeft. De grootste technische aanwinst van de een oorlog is de synthetische produc tie van elementaire bestaansgoederen. waarvan de natuurlijke grondstoffen ontbreken. Dit luidt een keerpunt in de geschie denis in, dat wellicht voor de toekom stige voorrangspositie van het Avond- Groofe beslissingen slechts door vernietigings slagen te verkrijgen. Na invasie is doorbraak vereischt. Luitenant-generaal Dittmar heeft Dinsdagavond voor den groot-Duit- schen omroep gesproken over het onderwerp: „Omsingelingsslag en be slissing in het Westen". Hq wees allereerst op het feit, dat de omsingelingsslag in de veldtoch ten sedert 1939 de beheerschendc operatieve factor is geweest en zeide, dat eerst uit de samenwerking van verscheidene diep in het afweer- front van den vijand doorgedrongen stootwiggen datgene voortkomt, dat den naam heeft gegeven aan het be grip: de omsingeling. Hy verklaarde, dat by omsingc- lingsoperaties in den regel de door braak door een vijandelijke stelling den eersten stap vormt naar beslis sende successen, dat daarbij echter steeds het gevaar voor den omsinge- laar bestaat, zelf door omsingeling bedreigd te worden. Generaal Dittmar vervolgde: het moge den schijn hebben alsof het voor de militaire beslissing in den grond geno men van weinig beteekenis is of de vijand op deze of die manier successen behaalt. De gebeurtenissen leeren ech ter, dat het meer dan een theoretisch onderscheid is, als men er op wijst, dat ook thans den bolsjewisten niet het zelfde gelukt is, wat den Duitschen aanvalslegers zoo vaak gelukte: de om singeling van den vijand ondanks eigen numerieke minderheid. Dit feit is veel meer dan louter theorie, omdat het doet zien het onderscheid, dat ook thans nog bestaat tusschen den Duitschen soldaat en den krachtigsten en bovendien ook numeriek sterksten van zijn vijanden. Beslissingen door vernietigingsslagen. Overwegingen van dien aard leiden zonder meer ook tot een waardeering van de waarschijnlijke omstandigheden in den strijd in het westen. Groote be slissingen en deze hebben Engelschen en Amerikanen in elk geval noodig willen zij niet in een nieuw, misschien nog grooter, zeker echter niet minder onaangenaam Nettuno blijven steken worden tegenwoordig, zooals de erva- r.ing leert, slechts door vernietigingssla gen bevochten; Voorwaarden daarvoor echter zijn doorbraak en omsingéling. De strijd tegen een door den vijand be zette kust draagt in menig opzicht, in negatieven zoowel als in positieven zin, oen bijzonder karakter voor beide par tijen, aanvaller en verdediger. De zee biedt grootere verrassingsmogelijkheden, de vuurkracht van een numeriek ster kere vloot stelt tot het snelle vormen van krachtige aanvalszwaartepunten in staat. Voor het gebruik van numeriek sterkere luchtstrijdkrachten zijn de om standigheden al naai gelang van den afstand van de beoogde landingspunten tot de vertrekbases meer of minder gunstig. In het westen moeten zij bui tengewoon" voordeelig voor de Anglo- Amerikanen genoemd worden. Invasie-moeilijkheden. Doch er zijn ook bepaalde moeilijk heden met den landingsaanval verbon den en hier ligt de eigenlijke moeilijk heid niet zoozeer op technisch terrein, doch in de tactische taak om op de grens tusschen zee en land niet alleen een penetratie, maar ook een diepe door braak tot stand te brengen, een buiten gewoon moeilijke taak, alleen reeds we gens het ononderbroken gevechtsfront, Plaatselijke Sovjei-aanvallen mislukten. 9000 bandieten gedood. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 2 Mei (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Voor Sebastopol. alsmede tus schen de uitmonding van den Dnjestr en de Karpalhcn, misluk ten plaatselijke aanvallen der bols jewisten. Eskaders slagvliegtuigcn ondernamen doeltreffende aanvallen in scheervlucht op vliegvelden der bolsjewisten op De Krim en in den Zuidelijken sector van het front en vielen met succes vijandelijke con centraties van pantserwagens en troepen in het gebied ten noord westen van Jassy aan. Tusschen dc Karpathen cn den bovenloop van den Dnjestr leverden de aanvallen der Duitsche en Hon- gaarsche troepen nieuwe terrein winst op. Vijandelijke tegenaanval len op de nieuw verkregen stellin gen werden afgeslagen. Ten zuidwesten van Kowel sloegen onze troepen, door de luchtmacht schit terend gesteund, vrij sterke door pant serwagens en slagvliegtuigen gesteun de bolsjewistische aanvallen uiteen. Formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen 's nachts vijandelijke aanvoer- stations in het bijzonder Sjepetowka. en transporttreinen met succes aan. Aan weerszijden van Witebsk bleven plaatselijke aanvallen van den vijand zonder resultaat. In het landingshoofd van Nettuno en aan het Italiaansche Zuidelijke front werden plaatselijke vijandelijke aan vallen afgeslagen. Vijandelijke bommenwerpers wier pen gistermiddag bommen neer op Flo rence. Op den Balkan werd bij groote weers- en terreinmoeilijkheden de strijd tegen communistische benden met succes voortgezet. In de harde gevechten ver loren de bandieten in de maand April meer dan 9000 dooden, 3700 gevange nen. alsmede talrijke wapens en mu nitie. Bij aanvallen op enkele plaatsen in West-Duitschland en op de bezette ge bieden in het Westen, verloor de vij and gisteren overdag en 's nachts 22 vliegtuigen, waaronder 16 viermotorige bommenwerpers. land beslissend zal zijn, zooals het Avondland daardoor reeds in staat is, zijn positie in vijf jaren oorlog tegen een in materieel opzicht overweldi gende meerderheid van natuurlijke tegenkrachten overeind te houden. HAMA. waarop de aanvaller stuit en wegens de moeilijkheden, verbonden aan de ravi tailleering over zee. De beteekenis van de versterking ligt hier op geheel ander terrein dan aan de landfronten: zij vergroot in de voor beide partijen critieke zóne, dus daar waar de aanvaller den overgang van de schepen naar het land tot stand moet brengen, waar hij echter ook zijn krach tigste vuureffect kan ontwikkelen, de afweerkracht van den verdediger. Aldus kan de kwestie der diepe doorbraak, waarvoor een aanvaller zich altijd ge plaatst ziet, voor hem, die haar van zee uit moet oplossen, een bijna bovenmen- schelijke taak worden. Het spreekt vanzelf, dat de op een invasie bedachte vijand zich van deze moeilijkheden bewust is. Er bestaat geen twijfel of hij zal zijn acties, welke omsingeling ten doel hebben, ook in de lucht trachten door te voeren. Zeker is, dat dergelijke drie-dimensionale opera ties van talrijke1 moeilijk berekenbare factoren afhankelijk zijn. Haar uitwer king op diep het land ingaande verster kingen, die ook aan de van de kust af gewende zijde tot verdediging geschikt zijn, mag niet zeer hoog worden aange slagen. Omsingelingsbewegingen tot diep in het vijandelijke achterland door het luchtruim zijn echter hoogst gewaagde ondernemingen. Wel is het denkbaar, dat omsingelingsoperaties op den grond in zekeren zin worden aangevuld door landingsoperaties uit de lucht. Laatst genoemde kunnen echter nauwelijks een vervanging vormen voor de eerste. De lessen, die uit een dergelijke theo retische beschouwing te trekken vallen, kunnen de gelaten kalmte doen begrij pen, waarmede de Duitsche leiding de dingen tegemoet ziet. Hij wist geen raad met zich zelf. Vroeger was hy „een sloome duikelaar", die met zichzelf geen raad wist. Dikwijls keek hy met jaloersche blikken naar die flinke kerels in de Waffen H. Toen deed hij de groote stap van zijn leven en meldde zich als vrijwilliger. Nu had hy een doel in zqn leven, zijn lamlendig heid was verdwenen. Doe als hij. Meldt U voor één der keuringen, die iedere maand plaatsvinden en in de dag- bladenbekend worden gemaakt. U krijgt daar alle inlichtingen. NAAM ADRES "WOONPLAATS - Korte Vijverberg 5. Deo Haag. Doodvonnissen wegens sabotage. •b GBAVENHAGE. 2 Mei. Officieel wordt medegedeeld: De Ncderlandschc onderdanen Johannes Meyer. Hendrik dc Vries en Tjalling Rakker zijn door het Deutsche Obergericht wegens sa botage ter dood veroordeeld. Zij hebben communistische actie ge voerd o.ai. door het verspreiden van opruiende geschriften en door pogin gen tot brandstichting. Het vonnis is voltrokken. De eerste brandstoffenbormi.i voor volgend seizoen. De Secretaris-Generaal van het De partement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat gedu rende het tijdvak van 1 Mei t/m. 30 November 1944 elk der bonnen „29 BV". „30 BV". „31 BV" en „32 BV" van de nieuwe kaart voor vaste brand stoffen „T 405" recht geeft op het koo- pen van één eenheid vaste brandstof fen, met uitzondering van fabrieksturf. Teneinde de gezinnen tijdig in staat te stellen dit ggdeelte van hun winter- rantsoen te ontvangen is het noodzake lijk. dat de thans aangewezen 4 bon nen zoo spoedig mogelijk d o o r het publiek bij den leve rancier, bij wien men als klant staat ingeschreven, worden inge leverd. Brandstoffen voor kookdoeleinden. Van 1 Mei 1944 t/m. 30 Juni 1944 geeft de bon „21 K.F." van de kookkaart „U 405" recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen, met uit zondering van fabrieksturf. De verbruikers zullen met de op dezen bon aan te schaffen brandstoffen één maand moeten toekomen, daar het in de bedoeling ligt. op 1 Juni 1944 een tweeden bon van de kaart „U 405" aan te wijzen. Daar de op kookbonnen beschikbaar gestelde brandstoffen in dringende be hoefte moeten voorzien, is den handel met klem verzocht op deze bopnen met voorrang te leveren. Verduister v. 21.156.- Mijnenvegers loopen uit om een vijandelijk mijnenveld op te sporen en ook Ncder- landsche vrijwilligers maken deel uit van de bemanning. Volgt hun voorbeeld, vecht mee voor Neerland» toekomst-en meldt U hij de Kriegsmarine. Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor icderen Nederlander tusschen 17-45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahmestclle West, Plompc- torengracht 24. Utrecht: bij alle Hafen- en Ortskommandantujen en bij de verschil lende -Meldestcllen in Nederland. Post voor vrijwilligers. Het SS-Ersatzkommando Niederlande in Den Haag maakt, in verband met het zenden van post aan vrijwilligers, die dienen bij de verschillende eenheden der Waffen-SS. of die in lazaretten. Genesungsheime enz. liggen, het vol gende bekend: Alle brieven, tijdschriften cn pakjes moeten in het vervolg geadresseerd zijn als volgt: An das SS-IIauptamt, D II/2 Deutsche Dienstpost Maastricht. Zur weiterleitung an: (Naam): (Veldpostnr. of adres): Daardoor zal de verzending van de .veldpost in het vervolg minder vertra ging ondervinden. Brieven, tijdschriften en pakjes moeten duidelijk van naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzender moet er duidelijk op vermeld zijn. Het verdient aanbeveling m de pakjes ook een adres bij te voe gen en deze stevig te verpakken. Tot 20 gram is alles vrij van porti. Pakjes boven de 20 gram moeten van Zulas- sungsmarken voorzien zijn als deze naar veldpostnummers gezonden worden en mogen niet zwaarder zijn dan 100 gram. Zwaardere pakjes ook met 2 Zulassungsmarken z«n uiet toege laten.' Pakjes aan gewone adressen, dus niet aan veldpostnummers, mogen niet zwaarder zijn clan 1000 gram. Tijd schriften en kranten mogen ook aan veldpostnuramers zonder Zulassungs- marke verzonden worden. Luchtveldpostbrieven moeten van 2 luchtpostzegels voorzien en op den brief moet vermeld zijn: luchtveldpost. Luchtveldpostzegels en toelatingszegels worden door de vrijwiligers aan hun familieleden gezonden. Het is in het belang der faihilieleden zelf. dat aan de voorschriften nauwkeu rig de hand gehouden wordt, want dan heeft men meer zekerheid, dat de post geen vertraging ondervindt en op de plaats van bestemming aankomt. In het vervolg moeten dus brieven, tijdschriften cn pakjes voor de vrijwil ligers niet meer naar het SS-Ersatz kommando Niederlande in Den Haag gezonden worden. De veldpost voor de vrijwilligers wordt door de Holandsche post aange nomen en in plaatsen waar kantoren van de Duitsche Dienstpost gevestigd zijn. kan men de veldpost daar bezor gen. Ook kan men bij de Duitsche Dienstpost geld verzenden op veldpost wissels voor de vrijwilligers bij alle eenheden der weermacht en Waffen-SS. Terreuraanval op Alessandria De Anglo-Amerikaansche luchtmacht heeft de laatste dagen weer een aantal terreuraanvallen ondernomen, o.a. een bijzonder zwaren aanval op Alessan dria. de hoofdstad der gelijknamige Noord-Iialiaansche provincie. Talrijke viermotorige bommenwer pers vielen in golven de binnenstad aan, beschadigden den Dom en dc grootste kerk van Alessandria zwaar en vernielden woonhuizen, vooral in arbeiderswijken. De begeleidende vijandelijke jacht- tocstellen schoten van een hoogte van 40 m. met machinegeweren op de be volking. De Bibliotheek del Risorgi- mento, die 50.000 deelen bevat, alsmede de Pinacotheek Trotti werden volko men verwoest. Er vielen vele dooden. waarvan het juiste aantal op het oogen- blik nog niet bekend is. Nieuws in 't kort. Doodeiyke val. F.en 22-iarlge vrouw in Amsterdam is Dinsdagmiddag bij het schoonmaken van de ramen uit de vier de "verdieping op straat gevallen. Zwaar gewond werd zij naar het Westergasthuis overgebracht, waar zij na korten tijd overleed. Zak met een H)k. Maandag werd op de Sloterkade te Amsterdam een zak uit den Schinkel opgehaald, die bij nader onderzoek het lijk bleek te bevatten van een naarschatting pl.m. 30-jarigen man. Het hoofd toonde verscheidene zware verwondingen, welke op misdrijf wijzen. In verband hiermede stelt de politie thans een onderzoek in. Doodelilk ongeluk. De heer .T, Kui per uit Zwinderen geraakte te Hoogeveen toen hij op een rijdende tram wilde springen, onder een der wagons. Beide beenen en een arm werden hem afge reden. Het slachtoffer overleed spoedig daarna. Aardbeving brengt steenkolenlaag aan het daglicht. De aardverschuivingen, die als gevolg van de onlangs voorkomen aardbeving in Noordwest Anatollë in de nabijheid van Gemltk ontstonden, hebben geleid tot ontdekking van een rijke steenkolenlaag van bijzonder goede kwa liteit. Kind in wieg verbrand. Bij de fam. M te Ulst moest bij een kindje van 6 weken. <1a( ongesteld was. gestoomd wor den. Terwijl het apparaat in werking was. moest de moeder zich even verwij deren. Bij haar terugkomst stond de wieg in lichterlaaie. Het kind, dat uit de brandende wieg werd gehaald. bleek zeer ernstige brandwonden te hebben opgeloopen. Het werd In het ziekenhuis te Sneek opgenomen, maar overleed na De boeren en' de inundatie. Inscharing van vee sterk afgeraden. In Hotel Proot te Alkmaar vond Za terdag 29 April j.1. wederom dè gebrui kelijke vergadering van Buurtbocrenlei- ders van den Ned. Landstand plaats. In de zeer goed bezette zaal zagen wij talrijke genoodlgden, o.a. den heer Evert- sen, Provinciaal Voedselcommissaris, en den heer Ir. Lienesch. ^roductlecommissa- ris voor Noord-Holland. Van de zijde van den Landstand waren voorts aanwezig Voorman J. Saai, de Boerenleider der pro vincie C. Koeman, mevr. Zwiers-Luth, Landelijk leidster der Afd. Landvrouwen, mevr. De Haan-Bosker en mevr. Kramer- Govers, resp. Provinciaal leidster en werkleidster der afd. Landvrouwen. Om half twaalf opende de heer Kaan, pl.v. Boerenleider der provincie, de ver gadering. De Voedselcommissaris behandelde een onderwerp, dat thans in het middelpunt der belangstelling staat, n.1. de inundatie. We moeten de inundatie niet zien als een indivldueele ramp, maar als 'n nationale. De overheid staat voor moeilijke beslis singen en wegens het feit. dat het hier een nationale kwestie betreft moet men maatregelen nemen, die op het eerste ge zicht zeer hord lijken, maar die ons volk in de huidige omsUndigheden toch slechts ten goede kunnen komen. Dc geïnundeerde boeren denken direct aan Inscharing van hun vee bij collega's, die „droog" gebleven zijn. Dit is heel na tuurlijk, want een ieder wjl houden wat hij heeft en wil zijn bedrijf zoo lang mogelijk in stand houden. Deze inscha ring heeft echter zeer gevaarlijke kanten en wel in de eerste plaats, omdat men niet weet hoe lang de Inundatie zal du ren. Op den duur moet er toch 'n tekort aan veevoeder ontslaan wanneer de boe ren de koeien van anderen verzorgen Wanneer de boer, die vee van een ander ingeschaard heeft, een teveel aan koeien krijgt, dan is het logisch, dat hij ver langt dat het ingeschaalde vee het eerst verdwijnt. Stel dat het land in Sept. 1944 weer droog zou komen. Hoogstwaarschijn lijk is dan de grasmat reeds kapot en zal men opnieuw gras moeten zaaien. D.w.z. dat men in 1945 nog geen hooi kan telen, hoogstens wat kuilgras. zoodat de geïnundeerde boer in dat Jaar nog geen vee kan houden, We moeten er dus re kening mee houden, dat een inscharing minstens twee jaren duurt. Dit brengt vele moeilijkheden. Men is geen baas meer over eigen vee, men moet de gek ste prijzen betalen voor de. hulp. De ge dupeerde wordt derhalve dan dubbel ge dupeerd. In het belang der boeren heeft de overheid daarom andere mogelijkheden geschapen De boer kan zijn vee over doen aan Bureau Ontruiming, dat het op zijn beurt weer doorverkoopt, zoodat het vee daar terechtkomt waar het een aan vulling van een tekort is en niet een overcompleetr ..Het Bureau Ontruiming geeft in ruil voor het vee bonnen uit, die recht geven op het bekomen van ge lijkwaardig vee. Iédere boer krijgt een schadebockje. dat gedeponeerd wordt bij de Boerenleenbank. Het meerwaardige vee, dus het stam boekvee. aldus de heer Evertsen, kan door den eigenaar door middel van het inundatiecontract weer teruggevorderd worden. De boer, die dit vee van Bureau Ontruiming toegewezen krijgt, mag het dus niet vervreemden. Met lïet minderwaardige vee mag men zijn levoringsplleht voldoen eventueel tot en met 1945. De overheid raadt inscharing sterk af en het risico van Inscharing is daarom geheel en al voor den boer. Men zij hiervoor gewaarschuwd! De geïnundeer de boeren krijgen voorts vergoeding van levensonderhoud, vastgesteld naar de grootte van het bedrijf. Schaart men In, dan is deze vergoeding minder. Voorts is er nog \de mogelijkheid tot het huren van land. Hierdoor blijft men wellicht In de gelegenheid hooi te te len. Voor het lnscharen en landhuren Is echter de toestemming der pachtkamer noodig. De pachtsom Z8l misschien Iets hooger zijn dan normaal, omdat de ge dupeerde boeren Immers steun genieten, terwijl degenen, die hun land moeten verpachten die niet krijgen. Het betalen der pacht zal vla Bureau Ontruiming moeten geschieden. De paarden kan men aan het Bureau Ontruiming verkoopen, waarbij men een bewijs krijgt, dat men tezijnertijd een ge lijkwaardig dier terug kan krijgen. Ook kan men zijn paard vrijwillig verhuren, echter alleen aan diegenen, die een aan koopvergunning hebben. Dit verhuren geschiedt alleen voor eigen risico. Het gereedschap wordt door genoemd Bureau graag overgenomen. Allerwcgc bestaat een tekort hierin. Men kan het het beste aan Bureau Ontruiming verkoopen. Thuis staat het toch te roesten of men leent het uit en krijgt het versleten terug. De voedselpositie. Betreffende de door de Inundatie veranderde voedselpositie merkte de P.V.C. op, dat bij een goede inlevering en eerlijke verdeeling de huidige rant soenen op hetzelfde peil gehandhaafd zullen kunnen blijven. Maar dan moet het ook uit zijn met den zwarten han del! De boeren moeten thans de bur gers helpen. Wie weet komt er na den oorlog wel een periode, waarin de boe ren behoefte hebben aan den steun der burgerij. Hierna werden eenige vragen gesteld, die op vlotte wijze door den heer Evert sen beantwoord werden. Vervolgens besprak de Boerenleider dei- provincie enkele algemeene onderwerpen, waarna de Stafleider nog enkele mede- deelingen deed. Na de hierop volgende pauze sprak de Landelijk leidster der afd. Landvrouwen, mevr. Zwier—Luth, over de taak oer Landvrouwen en over de positie van den Buurtboerenleider t. o. v. de Dorpsvrou- we. Voorts besprak de Landvrouwenleidster de verschillende onderafdeelingen, zooals de afd. Zelfverzorging. Bederf-' en Insec- tenbestrijding. Techniek. Woninginrich ting en Alg. Zaken. Hierop volgde de beantwoording der binnengekomen vragen door de Hoofden der verschillende afdeclingen. waarna de heer Kaan de vergadering sloot. Dat is ook aanwezig by der» Landstorm Nederland. Waar hard gewerkt wordt, bestaat het recht op ontspanning. Deze ontspanning wordt bij den Land storm Nederland op verschillende ma nieren gebracht. Daar zijn in de eerste plaats de kame raadschapsavonden, die geheel doos de jongens zelf worden georganiseerd. Dan wordt er geld bijeengebracht, een orkestje opgericht, duizend en één kleine werkjes woi'den verricht, die alle bij elkaar toch noodig zijn om een derge- Irken avond te doen slagen. Dan zitten officieren, onderofficieren e:i manschappen door elkaar, gezamen lijk aan een tafel en staat de geheele compagnie een avond los van alle dienst- zorgen. Voorts vinden van tijd tot tijd bios coopvoorstellingen, muziekavonden en lezingen plaats, terwijl operette en opera ook niet vergeten worden. Dit alles draagt er toe bij, dat de Landstormer zijn ontspanning krijgt, waaraan dan meteen verbonden is zijn cultureel e scholing. Velen die vroeger niet wisten, wat kunst is, staan er nu opeens midden in tot hun groote waardeering. SCHAGEN. LENTEFEEST DER N.S.V.O. Gistermiddag werd in het lokaal van den heer van Erp aan de Markt te Scha- gen door dames van verschillende plaatselijke afdeelingen der N.S.V.O. in den kop van Noord-Holland een vor-, mingsbijeenkomst gehouden en daarbij het Lentefeest herdacht. Mevr. Kater opende de bijeenkomst met den nationaal-socialistischen groet sprak de hoop uit. dat weldra ook in de harten der menschen de lente zou binnengaan. Voorts werden welkom geheeten de dames Hofman en Verbeek in hun func tie als resp. districtsvormings- en districts-propagandaleidster. Hierna werden de soldaten Kistenma ker en v. d Male herdacht, die aan het Oostfront hun leven hadden geofferd voor het behoud van Europa. Na eenige oogenblikken plechtige stilte werd ge zongen het lied: „Allen dienen door ons irerk" Rede van mevr. de naan. Na samenzang en eenige liederen, ge zongen door mevrouw Kater, werd het. woord «gegeven aan mevr. de Haan, die een overtuigende rede hield. Midden in het oorlogsgewoel, aldus spreekster, hebben wij nog den moed bijeen te komen en samen het Lentefeest te vieren. Jaar na jaar hoopten wij op den vrede en nimme gingen we de lente zoo vol zorg tegemoet als nu. Er woedt een strijd op leven en dood om onze cultuur, beschaving en het Christendom, ons „zijn" of „niet-zijn". Vervolgens betoogde spreekster, hoe zoowel het bolsjewisme als het kapita lisme vijanden zijn van oen natuurlijke vredige samenleving. Het bolsjewisme is de triomf der laagste instincten, verdierlyklng der zeden cn het berooft de vrouw van haar eer en waardigheid. God geve, dat dc verbonden legers van Adolf Hitier deze horden zullen doen stilhouden, riep spreekster In het vuur van haar betoog uit. Wie meent dat deze vreeseHjke wor steling ons volk niet 'aangaat, behoeft slechts om zich heen te zien en hij kan constateeren, dat de zedenverwilde ring hand over hand toeneemt. Wat moet er V3n ons volk terecht komen, als de vrouw haar cereplicht van moeder-zyn vergeet en er ziekten op treden, die voor het nageslacht funest zün? Daarom moet de nationaal-socialisti- sche vrouw op haar post blijven en trachten de afgedwaalden weer in juiste banen te leiden en zelf het goede voorbeeld geven. Deze rede, die het hoogtepunt van de bijeenkomst was, zal niet nagelaten heb ben, diepen indruk op de vrouwen te maken. Gesterkt in hun ideaal, zal me nige vrouw en móeder op deze vor mingsbijeenkomst terugzien. ONBEWOONBAARVERKLARING. Bij besluit van den 'Burgemeester zijn alhier een 19-tal woningen onbewoonbaar verklaard, welke gelegen zijn in de Klauwstraat, Hoep en aan de Loot. TENNISWEDSTRIJDEN TE SCHAGEN. Op de nieuwe tennisbaan te Schagen vond Zondag j.1. een vriendschappe lijke wedstrijd plaats tusschen een team uit Alkmaar cn een uit Schagen. Door tijdgebrek konden niet alle oar- lijen worden uitgespeeld, maar over het geheel had Schagen toch al zijn meerderheid bewezen door een 5—2 voorsprong. Er waren enkele heel aar dige sets bij. Vooral de partij van Buers tegen Teriep (4—6, 6—2, 2—6) was span nend en aantrekkelijk. De Schager dames Van Otteren, Room en Anneveldt wonnen hun wed strijden allen gemakkelijk in 2 sets, terwijl daarentegen bij de heeren E. van Barneveld de mindere bleek te zijn van P. Adolf (61. 6—3). Ook het heerendubbel werd voor Schagen een verliespunt, maar het damesdubbel werd een gemakkelijke overwinning. De eerste set %-an het gemengd dubbel werd door Schagen met 6—4 gewonnen, terwijl de 2e set met 2—3 werd afgebroken. Het geheol was vooral voor de spelers een gezellige en leerzame ten- nisuag, en we hopen dat de Mij. „ETS" er in zal slagen om nog veri van der gelijke wedstrijden te ergamseeren. Langedijh. R. C. Keiler,*damkampioen van Ne derland, speelde simultaan. - Zondag middag heeft de damverecniging Dam- lust in Concordia een zeer bijzondere bijeenkomst gehouden. Men had den damkampioen van Nederland, den heer R. C. Keiler, bereid gevonden, hier simultaan te spelen. Zoowel van de zijde der dammers als van het pu bliek was er voor dezen wedstrijd een flinke belangstelling. De voorzitter van Damlust, de heer P. Beers, heeft de bijeenkomst ge opend met een woord van welkom, in het bijzonder tot den heer Keiler, die met zoo'n uitmuntend resultaat dit jaar voor de negende maal kampioen van Nederland werd. Spr. schetste de groote belangstelling, welke thans bestaat voor het damspel en vestigde de aan dacht op de verschillende groote wed strijden, welke in Noord-Holland aan den gang zijn of heel spoedig zullen worden gehouden. Tenslotte wekte hij alle dammers, die nog geen lid zijn van Damlust, op, zich bij deze vereeni- ging aan te sluiten. Hierna begon de heer Keiler zijn ronde langs de borden. Hij speelde snel en zeer sterk. Het eerste slachtoffer, heusch niet de zwakste dammer, was spoedig genoteerd. Er volgden er meer, want van de 36 tegenstanders wist slechts één, de heer D. Tromp te Heerhugowaard. zijn partij te winnen. Acht spelers, de heeren P. Groenveld en J. Hoogeboom te Heerhugowaard. F. Mantel te Winkel, P. Pecroboom, K. Kloosterboer en D. Kloosterboer van Sint Pancras en Joh. Pluister en C. Schuffelen vgn Langedijk, brachten het. tot remise. De overige 27 verloren. De stand was dus 62—10 in het voordeel van den kampioen. Een fraai resultaat, aangezien er verscheidene sterke dam mers onder zijn tegenstanders waren. Het "as voor den heer Keiler en voor de vereeniging Damlust een goedge slaagde middag. Er zal ongetwijfeld propaganda voor de damsport van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1