NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Technische revolutie. Groot Sovjet-offensief Dinsdag j.l. begonnen? Spanje sluit overeenkomst met deGeallieerden Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bnreau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 4 MEI 1944. SCHAGER EÖBM, Jaargang, No. 104, 2 pagina's. Advertentl •-tarief: Prijs der gewone advertenties In deic Editie 11 et. per m.ro. Bij contraet binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. Deee Courant verschijnt dagelijks. iï. QP de kentering der Middeleeuwen geschiedt de eerste daad, die de ba- sla voor wetenschappelijke benutting van natuurlijke krachten en stoffen ter bevrediging van de menschelijke behoeften legt. Otto Guericke (1602— 1686), burgemeester en bouwmeester van Maagdenburg, ontdekte temidden der verwarringen en ellende van den Der tigjarigen Oorlog, dat lucht arbeid kon verrichten. Hij onderzocht proefonder vindelijk deze hooge aanwinst der technische revolutie de verschijnse len van de luchtledige ruimte en van den luchtdruk. Hij bouwde eveneens de eerste electriceermachine. In 1654 le verde hij ten overstaan van Duitsche vorsten op den Rijksdag van Regens burg het bewijs, dat twee door hem met een luchtpomp, luchtledig gemaak te halve bollen zelfs niet door zestien paarden van elkaar getrokken konden worden. En al bleef het practische nut van deze uitvinding nog jarenlang ver borgen, deze Maagdenburgsche halve bollen mogen als symbool gelden voor de omwenteling, die kort daarop het geheele Avondland veroveren zou. Op grond van zijn ervaringen vervaardig de de Engelsche natuurkundige Tho mas Newcomen op het einde van de zelfde eeuw een der eerste stoomma chines. Met de uitvinding van dc stoomma chine was de ban voor de omwente ling. die de techniek doorvoeren zou, verbroken. Slag op slag volgde de eene uitvinding na de andere. In de oudheid bestond naast enkelvoudige ijzeren en bronzen werktuigen hoogstens nog de kunstmatige bevloeiïng, waardoor Egyp te de korenkamer van de oude wereld werd. Bij de Babyloniërs bloeiden fruitteelt, tuinbouw en weverij. De Egyptenaren ontdekten glas, perkament en de weegschaal. De Romeinen voeg den daaraan het zonne-uurwerk, de Grieken de lamp toe. In de derde eeuw vóór onze tijdrekening werden de flesch. de schroef, de slakkenpomp, de kolfpomp en de windketel uitgevonden. In de laatste eeuw, die aan onze tijd rekening voorafging, ontstonden de hef boom, de drukpomp, het 1-eactierad, de heronbal. de draaibank en de Romein- sche centrale verwarming, IN de eerste eeuwen onzer jaartelling voltrok zich een kultureele en socia le omwenteling, waardoor geruimen tijd mede als gevolg van de Germaan- sche volksverhuizingen, de technische ontwikkeling geruimen tijd stilstond, zoo niet terugliep. Van de vijfde eeuw af, toen de areometer ontdekt werd, nam de cadans der uitvindingen toe. De boekdrukkunst, die reeds in onze zesde eeuw door de Chineezen uitgevonden werd, kreeg met het Avondland geen contact. Eerst in de achtste eeuw volg de door de alchimisten de ontdekking van het salpeterzuur, het koningswater, helsche steen en sublimaat. In de tien de eeuw valt de uitvinding van zwa velzuur en alcohol. In de dertiende eeuw brengt de uitvinding van het bus kruit in de technische oorlogvoering een groote revolutie teweeg. Tezelfder tijd worden spiegelglas, arsenicum, bril len en het compas uitgevonden. Wat het buskruit voor de oorlogvoering werd, bracht net compas voor de zee vaart teweeg. De Chineezen kenden voordien reeds de magneetnaald, die echter evenals de boekdrukkunst, tot eigen land beperkt bleef. Terwijl in de vijftiende eeuw uitvin dingen als het antimoniumzout, zout zuur, de Westerschc boekdrukkunst, ko pergravure, decimaalbreuken, val scherm en het zakuurwerk omvatten, komen in de zestiende eeuw technische ontdekkingen los, die revolutionnaire omwentelingen van de bestaansvoor waarden van de menschelijke samenle ving aankondigen: het spinnewiel, ca mera obscura met lens, weefstoel (die echter reeds in primitieven vorm bij de Assyriërs bekend was) microscoop, ther moscoop en verrekijker. CEDERT de zeventiende eeuw wordt de krans van ontdekkingen en uit vindingen belangrijk uitgebreid. Niet alleen worden voor het eerst aan de menschelijke massaconsumptie goederen uit vreemde werelddeclen toegevoegd, die kort te voren met behulp van het kompas ontdekt: waren, doch bovendien worden belangrijke uitvindingen gedaan ter bestrijding van ziekten. Het kli maat en de temperatuur worden door- vorscht. De tijd wordt vastgelegd. De verhoogde technische vaardigheid van de boekdrukkunst ontsluit de mogelijk heid tot vergelijkende studie der pas ontdekte technische wetenschappen. Zij opent nieuwe aanwinsten der geestes cultuur voor steeds grootere kringen der bontgeschakeerde volkeren van het Avondland. De kringloop van het bloed, de lichtwetten. de natuur der gassen, koolzuur en tal van scheikundige ele menten worden ontdekt. Door verfijning wordt de nuttigheid van' den reeds voordien ontdekten verrekijker opge voerd. Tegelijk wordt ook de horizon der geestelijke genoegens verbreed door uitvindingen op het gebied der schilder kunst en der muziek. De specifieke geesteswetenschappen ondergaan funda- menteele veranderingen maken zich los van oude dogma's en bijgeloof. IEDER nieuw decennium brengt nieuwe aanwinsten voor de techniek aan We herinneren slechts aan namen als Watt, Priestley, Volta, Cartwright, Galvani, Jenncr, Murdoch, Fulton, Pratt, Step- henson, Davy, Ampère, Faraday, die ieder voor zich hoogtepunten der tech nische revolutie ziin, die zich sedert de achttiende eeuw ..trekt. Liebig brengt een volledige omwenteling op het ge bied der agricultuur tot stand. Daarop volgen uitvindingen van Morse. SchÖn- bcin, de narcose-toepassing van Jack- son en Simpson, kunstwolfabricage van Köber, stoomturbine van Tournaire. Door boringen wordt petroleum ont dekt. Een heole reeks geneeskundige apparaten en scheikundige verbindingen geven artsen grootere mogelijkheden bij hehandeling van infecties en plaatselij ke storingen van menschelijke organen. Calvert. Lister, Hansen, Neisser, Robcrt Koch, Löffler, Pfeiffer, Behring, Shiga, Yersin, Kitasato en Röntgen verschaffen de geneeskunde doeltreffende middelen ter bestrijding van epidemieën en slee- pende ziekten, waarvoor de wetenschap tot dusverre machteloos stond De tele foon wordt ontdekt en door verschillen de nieuwe vindingen kort achtereen ge- perfectionneerd. Lenoir, Daimler, Benz, Diesel, Zeppelin, Dunlop, Wright en Junkers revolutionneeren het vervoers wezen, De oorlogvoering krijgt nieuwe Duitsche luchtvloot greep in bij de Sereth en bombardeerde de artillerie-stellingen. Bolsjewisten bereikten niets Het Duitsche weermachtbericht van Woensdag maakte o.a. melding van een doorbraakpoging der Sovjets aan den middenloop van de Sereth. welke poging echter mislukte. Naar aanleiding hiervan schrijft dc militaire correspondent van het DNB, Martin Hallensleben, dat deze bolsjewistische aanval ongetwijfeld het voorspel vormt van een nieuwe serie slagen. De groote bolsjewistische aanval zoo schrijft hjj die door de opper ste Duitsche oorlogsleiding op grond van uitgebreid verkenningsmateriaal verwacht werd, is dus, weliswaar voorloopig op een smal terrein, be gonnen. Tusschen Pascani aan den westelijken oever van de Sereth en TargoelFroe- mos ten westen var. Jassy, dus langs de van oost naar west loopende spoorlijn van Jassy naar Pascani, doen de bols jewisten ononderbroken aanvallen op de DuitschRoemeensche stellingen, blijk baar met het doel naar Roman en Piatra door te stooten en de Karpathen te bereiken. Dat zij dit doel hebben valt minder uit de stootrichting van dezen aanval af te lezen, dan uit de opeenhoo- ping van sterke infanterie- en pantser strijdkrachten, waarbij de infanterie ongetwijfeld de taak heeft Piatra, aan den voet van het gebergte, te bereiken, terwijl hun pantserwagens naar het zuiden gebied moeten winnen om de actie in het gebergte, die slechts door infanterie kan worden uitgevoerd af te schermen en de Duitsche flank te kunnen oprollen. Hun talrijke in den strijd Keuring Germaansche Weersportkampen. De eerstvolgende keuring voor de Germaansche Weersportkampen is vastgesteld op Woensdag 10 Mei 1944 van 9—14 uur. Plein 1813 nr. 3. te Den Haag. In aanmerking komen alle gezonde jongens, die den leeftyd van 16 jaar bereikt hebben. Profiteer ook eens van deze 4 weken ontspanning, sport, velddienst, enz. in dc prachtige bergstreken van Duitschland. Inlichtingen: Aanmeldingsbureau voor Germaansche Weersportkampen, Koningslaan 9, Utrecht. Doorbraakpoging bij Sereth verijdeld. 1 60 pantserwagens ver nietigd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 3 Mei (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Aan weerszijden van den mid denloop van de Sereth gingen de bolsjewisten gisteren over een smal front met sterke infanterie- cn pantserstrijdkrachten en talrijke slagvliegtuigen tot den daar ver wachten aanval over. De beoogde doorbraak werd door het taaie ver zet en de onmiddellijk volgende tegenaauvaifen der Duitsche cn Roemeensche troepen verijdeld. In harde gevechten werden 160 pant serwagens stukgeschoten, waarvan 65 door Duitsche cn Roemeensche gevechts- en slagvlicgtuigen, die de gevechten van het leger op schit terende wijze steunden. De vijand leed zware, bloedige verliezen. Tusschen de Karpathen en den bo venloop van den Dnjcstr mislukten plaatselijke aanvallen der bolsjewis ten. Hongaarsche troepen vernietigden verscheidene vijandelijke eenheden. Ten zuidwesten van Kowel zette de vijand met versterkte strijdkrachten zijn aanvallen voort Zij werden in ver bitterde gevechten afgeslagen. Het es kader slagvliegtuigen 77, onder bevel van den commodore, drager van het eikenloof, kolonel Bruck, heeft zich bij de gevechten aan het Oostelijk front bijzonder onderscheiden. In het landingshoofd van Nettuno werden verscheidene aanvallen met vele verliezen voor den vijand afge slagen. Van het Italiaansche Zuide lijke front worden geen gevechtshan delingen van beteekenis gemeld. Duitsche gevechtsvliegtuigen bom bardeerden in den afgeloopen nacht met goede uitwerking munitie- en ra- vitailleeringsopslagplaatsen van den vijand in het landingshoofd van Net tuno. Amerikaansche bommenwerpers on dernamen gisteren een terrcuraanval op woonwijken van de stad Florence. Talrijke huizen werden vernield. De bevolking leed verliezen. Vijf vijande lijke vliegtuigen werden neergeschoten. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen neer op West-Duitsch gebied. technische mogelijkheden door uitvin ding van slaalpantsers en het dynamiet van Nobel. Mège-Mouriès ontdekt de margarine. Edison, Hertz, Hughes, Sie- is, Lumière, Marconi, Curie, Planck, Rutherford, Bergius en Joliot-Curie brengen diverse wcreldbewegende ont dekkingen van den jongsten tijd aan het licht. o 700'N opeenhooping van uitvindingen heeft de geschiedenis der mensch- heid nog nimmer gekend. Zij alle leve ren in mindere of meerdere mate een bijdrage voor het volslagen nieuwe feit in de wereldgeschiedenis, dat er voor de eerste maal van een krachtoverschot sprake kan zijn. Al deze uitvindingen vertegenwoordigen technische mogelijk heden tot een beheersching van de na tuur, zooals nog nimmer een cultuur gepresteerd heeft. In den jongsten tijd, tijdens dezen tweeden wereldoorlog, ko men daar nog bij de ontdekkingen in Duitschland van de synthetische berei ding van oliën en klecdingstoffen langs chemischen weg. In het licht van deze uitvindingen behoeft geen mensch ter wereld honger te lijden of ellende te ondergaan. Hoe anders dc feiten zijn weet elkeen. HAMA. gebrachte formaties slagvliegtuigen ne men daarbij de taak van batterijen vèr- dragend geschut over, teneinde tot de isoleering van Duitschers en Roemenen in dezen aanvalssector te komen. Hechte verdediging. Van de 350 pantserwagens, die zij den eersten dag van den slag gebruikten, liggen er reeds meer dan 240 als roo- kende puinhoopen in het voorterrein der Karpathen. Het is kenmerkend, dat de aanvaller, ondanks het massale ge bruik van strijdkrachten, niets heeft kunnen bereiken. Het DuitschRoemeensche front heeft verrassend bewezen tegenstand te kunnen bieden, zij het dan ook, dat men gewoonlijk bij een dergelijken massalen aanval op een nauw gebied tenminste rekening moet houden met aanvankelijke successen. Hieruit blijkt, dat de DuitschRoemeensche leiding, die kennis droeg van de kracht van de te verwachten vijande lijke onderneming, tijdig genoeg voor zorgsmaatregelen heeft getroffen, om den bolsjewistischen stormloop krach tig en met succes het hoofd te kunnen bieden. Duitsche luchtvloot greep in. Onmiddellijk na de bolsjewistische voorbereidende kanonnade verschenen boven het slagveld honderden Duitsche en Roemeensche gevechts- en slagvlieg tuigen en bommenwerpers, die de lucht van vijandelijke vliegtuigen zuiverden en de bolsjewistische artilleriestellingen onder een regen van bommen bedolven. Toen de golven pantserwagens der bols jewisten op de Duitsche stellingen los gingen, werden zij door het vuur der speciale Duitsche pantserbestrijdings- vliegtuigen ontvangen. De er achter ko mende infanterie-golven stieten op een versperring van staal en ijzer. Voorzoover men het uit de jongste be richten der frontstaven kan beoordeelen, staat het nog geenszins vast, dat zich uit deze eerste groote bolsjewistische voorjaarsonderneming het allerwegc verwachte groote offensief zal ontwikke len. Ongetwijfeld draagt deze aanval echter het karakter van een voorspel daartoe. In militaire kringen in de Rijks hoofdstad verwacht men dat de gevech ten in dit gebied successievelijk zullen toenemen. Interessant is ook de levendiger ge vechtsactie ten zuidwesten van Kowel, waar de voorhoeden der groote bolsje wistische troepenconcentraties contact met de Duitsche linies zoeken. Dinsdag kwam het daar eveneens tot grootere aanvalshandelingen der bolsjewisten, doch ook daar schijnt de Duitsche lei ding opmerkelijke tegenmaatregelen te hebben getroffen. Tegelijkertijd teekent zich verder noordoostelijk van dit ge bied een nieuwe wederzijdsche activiteit af. Intusschen gaan de Duitsche plaatse lijke aanvalsacties voort. Zij hebben vooral in het gebied van Kolomea we derom terrein gewonnen en wel in de richting van de stad. Ten zuiden daar van weren de Hongaarsche troepen zich dapper. Zij sloegen de bolsjewisten, die daar aanvielen, in tegenaanvallen af. Al met al kan men constateeren, dat de wederzijdsche bewegingen, vooral de voor de buitenwereld voorloopig nog niet zichtbare, aansturen op een botsing, waarvan de omvang waarschijnlijk al het totdusver beleefde ver achter zich zal laten. Belgische steden zwaar getroffen. Maandagavond en in den nacht van Maandag op Dinsdag werden verschei dene steden van België zwaar ge troffen door Angelsaksische luchtaan vallen. De bommen, die Maandagavond terecht kwamen op Brussel en vooral op Brusselsche voorsteden, hebben een 15-tal dooden en een 50-lal zwaar ge wonden, tenminste volgens de eerste berichten, gevergd. Maandagavond werd Angleur bij Luik gebombardeerd, evenals St. Ghis- lain en Hornu. Deze twee laatste plaat sen werden in den loop van den nacht nogmaals door bommen getroffen. Er zijn 23 dooden te betreuren. In den loop van den nacht werd ook de ge meente Boussu getroffen door bommen. Maandagnacht werd dc stad Leuven eveneens geteisterd. Er zijn hier een groot aantal slachtoffers te betreuren. Nieuws van over zee Aan boord, 6-3-'44. Ik ben In Juni 1943 lol de Kriegsmarine toegetreden en heb a nog sleedt geen spijl Van. Ik bevind mij aan boord van een Diesel-machineschip, alles gloed nieuw en zijn we veel op zee in aclle, om hel den vijand zoo lastig mogelijk Ie maken en dan vliegt de lijd om. Wonneet we echlct onder de kusl denken dan lijdens wal in den loop va passeerd is, aan or Vroegere vrienden a thans veelal niet dan bekruipt ons t dankboatheld. dal anker liggen e >nzc wacht oan alles hel laatste jaar ge- vriendinnen, die ons neer willen kennen, n gevoel van groote thans, door alles wal wij meegemaakt hebben, lol liet juiste inzicht gekomen zijn. Wij moeien dezen oorlog winnen, wanl anders is Europo beslist verloren. Hoe spoediger men dat in Holland inziel en hoe meer vrijwilligers zich voor de Marine melden, hoe beier hel Is. Wij hebben vertrouwen in de loekomsl en den oosten wil tot o Matr. 11 Jan Wijnen Indicnattreding bij de Kriegsmatme it mogrliik voor iederen Nederlander tu.v dchen 17 45 jaar. Aanmelding en in- i lichtingen bij de Marineannahmeatelle West, Plompetorcngracht 24. Utrecht; alle Hafen- en .Ortskommandanturen en bij de verschillende Meldestellen in j Nederland. Geen vaartuigen in geinundeerd gebied. Het geïnundeerd gebied in de pro vincies Zeeland, Noord- en Zuid- Holland ligt in het door verordening 100/41 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied in gestelde verboden gebied (kustgebied). Volgens par. 2 van deze verordening mogen vaartuigen ook dit gebied niet bevaren, noch er ligplaats hebben. Uit gezonderd zijn vaartuigen, die dienen tot de uitoefening van een bedrijf of van den landbouw, evenals woonsche pen zonder eigen drijfkracht. Vergrij- pei. tegen deze verordening worden gevoelig gestraft. Ook kan tot verbeurd verklaring van de vaartuigen worden overgegaan. Verschillende voorvallen geven aan leiding de bevolking, ter vermijding van bestraffing, opmerkzaam te maken op bovengenoemd verbod. De grootste voorzichtigheid is ge boden in de omgeving van militaire beveiligingsressorten. die natuurlijk betreden noch bevaren mogen worden. De schildwachten hebben opdracht te schieten op overtreders. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. Max Blokzijl spreekt in de serie bran dende kwesties, te zenden op Donder dag 4 Mei 1944, over Hilversum I, om 18.45 uur. De titel van dit praatje is „Jongens en meisjes, meeluisteren". Vaste brandstoffen voor den winter 1944-'45. Ten behoeve van huisbrandv®*- bruikers, wier rantsoenen door de brandstoffencommissie worden vastgesteld. Slechts 9 dagen gelegenheid voor het indienen van aanvraagformu lieren. Ter bepaling van de aan de huis brandverbruikers (geen particulieren) toe te wijzen rantsoenen brandstoffen voor het stookseizoen 1944/'45 wordt dit jaar wederom een enquête gehou den. Begonnen wordt met de huisbrand verbruikers, welke behooren tot de groepen B, C of D; dit zijn verbrui kers, die: le. Een gebouw of perceel in ge bruik hebben, waarvan niet tevens een gedeelte dient voor bewoning; 2e. Een gebouw of perceel in ge bruik hebben, waarvan wel een ge deelte voor bewoning dient, doch van welk gebouw of perceel de totale in houd. bestemd voor de uitoefening van beroep, bedrijf of dienst grooter is dan de totale inhoud van de voor bewoning bestemde ruimte. In het tijdvak van 5 t.e.m. 13 Mei 1944 moeten deze B, C of D-verbruikers een bij den distributie- dienst verkrijgbaar gesteld aanvraagfor mulier MD 393-02 afhalen en ervoor zorgen dat dit formulier vóór 14 Mei a.s. ingevuld Dij dezen dienst is inge leverd. Hoewel de distributiedienst de inne ming van op een later tijdstip inge diende aanvraagformulieren MD 393-02 niet zal weigeren, zullen deze aanvragen voorloopig niet in behandeling kunnen worden genomen. Het is dus in ieders belang, dat aan den hiervoor genoem den termijn van indiening der aan vraagformulieren stipt de hand wordt gehouden. Ten aanzien van huisbrand verbruikers, die voor de uitoefening van beroep, bedrijf of dienst een gedeelte eener woning in gebruik hebben, dat kleiner is dan de totale inhoud van het voor bewoning bestemde gedeelte alsmede voor pensionbedrijven en ka merverhuurders zullen afzonderl'ike regelingen worden getroffen, waarover t.z.t. bijzonderheden zullen worden ge publiceerd. Generatorbonnen voor turfcokes. Van 1 Mei 1944 af reiken de distri butiediensten aan houders an door de Rijksverkeersinspectie uitgegeven mach tigingen nieuwe generatorturfcokesbon- nen uit. die groen gekleurd zijn en voor zien van strookjes, waarop de afmeting vermeld staat. n.1. 1 5 20 of 20 40 Deze bonnen geven elk recht op 10 kg. turfcokes van de op de bonnen aangegeven afmeting. Op deze bonnen kan men bij de daartoe aangestelde wc- derverkoopers van de vier groote ben zinemaatschappijen de turfcokes betrek ken. Zooals reeds eerder is gepubli ceerd, zijn de oude roodgekleurde ge- neratorcokeslurfbonnen van 1 Mei 1944 af ongeldig. BEKENDMAKING. BEKENDMAKING VAN DEN COMMISSARIS-GENERAAL VOOR DE OPENBARE VEILIGHEID IN ZAKE DE NIEUWE VASTSTELLING VAN DE GRENZEN VAN HET VERBODEN GEBIED (SPERRGEBIET) IN ZUID-HOLLAND. Op grond van Art. 52 van de Verordeningen van den Rijkscommissaris voor dc bezette Nederlandsche gebieden nr. 1/1943 (Verordening Openbare Orde 1943) wordt bepaald: 1) Het in myn bekendmaking van 26 September 1942 (nr. 17) aangegeven verboden gebied in dc provincie Zuid-Holland wordt met ingang van den 5en Mei 1914 uitgebreid lot dc eilanden Putten en Tien-Gemeten en met ingang van den 20stcn Mei 1944 tot het eiland Beijerland. Hel verboden gebied omvat dan het noordwestelijke deel van het eiland Rozenburg, dat door de verbodsbordjes, die door de weermacht geplaatst zijn, wordt aangegeven, en dc eilanden Voornc. Putten. Beijerland. Tien-Gemeten cn Goeree-Ovcrflakkee. 2) Het betreden cn bevaren van bovengenoemde gebieden en van de tusschen deze gebieden liggende wateren cn waterwegen is slechts geoorloofd met een vergunning van den Beauftragtc van den Rijkscom missaris voor de provincie Zuid-Holland (Polizeioffizier). 3) Nogmaals wordt erop gewezen, dat de aanvraag voor deze vergunning met de noodigc stukken bij den burgemeester van de gemeente, die men wenscht te bezoeken, moet worden ingediend. In dc aanvraag moeten voor- en geslachtsnamen, beroep, woonplaats en straat, geboortedatum en -geboorteplaats van den aanvrager worden opgegeven. Bovendien moet een reden voor het betreden van het verboden gebied en de duur van het voorgenomen verblijf worden aangegeven. 4) Handelingen in strijd met deze beschikking zijn overtredingen en worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden en met een boete van ten hoogste 2000 gulden of met een van deze straf fen, voorzoover niet volgens andere bepalingen een hoogerc straf in aanmerking komt. De Gcncralkommissar für das Sicherheitswesen: (w.g.) RAUTER S.S. Obergruppenfiihrer nnd General der Polizei. DEN HAAG, 2 Mei 1944. Wolframleveranties aan Duitschland beperkt. Olielevering aan Spanje hervat. Duitsche consulaat-generaal te Tanger gesloten. Het Spaanschc ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft Dins dag in een nota medegedeeld, dat dc. tusschen Spanje eenerzijds en Engeland cn dc Vercenigde Staten andcrzüds gevoerde onderhande lingen geëindigd zijn. In de nota wordt gezegd, dat dc onderhande lingen wegens den omvang van de te bespreken vraagstukken van Jan gen duur zijn geweest, en dat de overeenkomst zich uitstrekt tot tal rijke punten, vooral tot dc econo mische betrekkingen van Spanje met Engeland en de Vcrccnig Staten De besprekingen hadden zich bewo gen binnen het kader der strikte neu traliteit van Spanje er. de bestaande omstandigheden. Daardoor is de weg geëffend tot normalisatie van de be trekkingen tusschen Spanje en de an dere deelnemers aan de onderhandelin gen welke betrekkingen, zooals een ieder bekend is. de laatste weken een crisis hadden doorgemaakt en tot het uit den weg ruimen van alle moei lijkheden. zonder dat daardoor de be langen cf de goede naam der betrok ken landen te lijden hadden. Siegfried Horn schrijft; De diplomatieke correspondent van het DNB, dr. Siegfried Horn, schrijft: Het Spaansche Ministerie van Bui tenlandsche Zaken heeft Dinsdag medegedeeld, dat met Engeland cn de Ver. Staten een overeenkomst Is gesloten, krachtens welke Spanje de wolframleveranties aan Duitschland beperkt. de werkzaamheden van het Duitsche consulaat-generaal in Tanger worden gestaakt en de leve ring van olie aan Spanje door de Anglo-Amerikaansche mogendheden zal worden hervat. In bevoegde Duitsche kringen is nog geen reactie op dezo maatregelen te vernemen. Op het huidige tijdstip kan derhalve niet gezegd worden, of en zoo ja welke maatregelen Duitschland eventueel zal nemen. Desondanks kan men. zonder op een eventucele offi- cieele verklaring vooruit te loopen, zeggen, dal Spanje voor de aan de Anglo-Amerikanen verleende politieke en economische concessies uitsluitend economische faciliteiten, echter geener lei politieke voordeelen heeft verkre gen. Aan de principieele vijandigheid in het bijzonder van Engeland jegens het Falangistische regime, waarvan generaal Franco de representant is, zullen ook deze concessies niets ver anderen. De gisteren in het Lagerhuis gehou den debatten, die gevoerd werden in aansluiting op de verklaringen van Eden over de overeenkomst, laten in deze richting niet den geringsten twij fel over. In hoeverre Engeland met de door Spanje goedgekeurde sluiting van het Duitsche consulaat in Tanger bij zondere politieke doelen voor oogen heeft, moet worden afgewacht. Toen Franco in 1940 het Spaansche protec toraat over de Tanger-zóne decreteer de, heeft Engeland alleen op grond van zijn militaire en politieke positie van toentertijd genoegen genomen met dit feil. Misschien denkt Londen nu met de van Spanje afgeperste concessie den eersten stap te hebben gezet naar een herstel van den vroegeren toestand. Portugal is gewaarschuwd! Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft Lord Van Sittart in het Hoogerhuis de regeering gevraagd of zij den Portugeeschen wolframuitvoer naar Duitschland vereenigbaar acht mei de positie van Portugal als bond genoot van Engeland en of zij een ver klaring kon afleggen over den Spaan- schen uitvoer van wolfram en den Zweedschen van kogellagers naar Duitschland. Namens de regeering antwoordcfb de minister van Blokkade, Earl Selborne, over Portugal niet veel te kunnen zeg gen, aangezien de onderhandelingen daar nog voortduren. Woordelijk ver volgde hij: „Ik wil er echter den na druk op leggen, dat het doelloos zou zijn te beweren, dat de Engelsche re geering genoegen neemt met den hul digen toestand, waarbij onze bondge noot voor den oorlog belangrijke grondstoffen aan Duitschland blijft leveren. Wij hebben de Portugeeschc regeering ten aanzien van onze gevoe- iens in dezen niet in onzekerheid ge laten." Betreffende de Zweedsche kogellager- leveranties aan Duitschland verklaarde Selborne. dat de Britsche regeering in weerwil van het Zweedsche antwoord deze aangelegenheid nog niet afgehan deld acht. Duif Cooper te Algiers en te Tanger. Volgens berichten uit betrouwbare bron is de voormalige Britsche minis ter van Voorlichting. Duff Cooper, in de kwaliteit van verbindingsman tus schen de Engelsche regeering en het comité van De Gaulle op weg naar Algiers en Tanger. Duff Coopers aan wezigheid te Tanger staat waarschijn lijk in verband met den Engelschen druk op Spanje. Zoo zijn er Dezer dagen las ik ergens iets over een patroon, tegen wien het perso neel in opstand gekomen was. Later werd de zaak weer bijgelegd en de man verklaarde, dat dergelijke din gen nóóit weer behoefden voor te komen, wanneer de employé's maar altijd goed voor oogen hielden, dat, zoolang er bazen en bedienden be stonden, de bazen a 11 ij d gelijk hadden. Dit verhaal herinnerde mij eerst aan een vroegeren onderwijzer, die steevast voor de klas beweerde en na bijna dertig jaar doet hij het, naar ik vernam, nóg dat alleen h ij alles wist. En in de tweede plaats voerde het mijn gedachten terug naar een patroon, dien ik ook eens gehad heb, in de tijden, toen ik nog op een handelskantoor werkte. Dat was een merkwaardig schepsel. Tijd van beginnen was 's morgens half negen. Kwam ik o v e r half ne gen, dan raasde de patroon, omdat ik te laat was; verscheen ik pre cies om half negen, dan raasde de patroon, omdat hij mijn promptheid als een uitdaging beschouwde; meld de ik mij vóór half negen op kan toor, dan raasde de patroon, omdat hij geloofde, dat ik zoo vroeg ge komen was, om te kijken hoe laat hij zelf kwam. Tenslotte ben ik op een ochtend heelemaal weggebleven. 'k Heb toen een paar maanden droog brood gegeten, maar de pa troon is later opgenomen in een in richting voor krankzinnigen. Niet de patroon, maar de bediende had dus gelijk gehad. OVIDIUS. J SCHAGEN. GEVONDEN VOORWERPEN. Gevonden; een laarsje, een paar gele kinderwantjes, een grijze trui. een konijnenhuid. een zilverboii, een bril, een kettinkje, een aardappelriek, een ba by-manteltje met mutsje en een grijze ceintuur. Langedijh. Jaarvergadering „Damlust". - De damvereeniging ..Damlust" hield haar algemeene jaarvergadering in het clublokaal „Concordia" te Noord- Scharwoude. onder leiding van den heer P. Beers. In zijn openingswoord heeft de voorzitter verschillende ge beurtenissen uit het afgeloopen ver- eenigingsjaar gememoreerd. Het is een jaar geweest, dat rijk aan afwis seling was. Herinnerd werd aan den Wedstrijd om het kampioenschap van Nederland, waaraan een lid van Dam lust met zoo'n mooi resultaat heeft deelgenomen. Ook aan de wedstrijden om het kampioenschap van W.-Fries land spelen weer Damlust-ledea mee met goed resultaat. Spr. wekte allen op toch trouwe leden te blijven cn het spelpeil nog meer op te voeren. Bij sommige leden ontbreekt het wel eenigszins aan de noodige activiteit. I-Iet financieel verslag vermeldde dat er een batig saldo was van 49. De studieboeken, welke Damlust be zit. zullen onder de leden circuleeren. De voorzitter wekte de aanwezigen op. den grooten damdag op 7 Mei a.s. te Alkmaar, waar een tiental van Amsterdam een tiental van N.-Holland zal ontmoeten, te bezoeken. De dam- reunie 1944 zal eveneens te Alkmaar worden gehouden. Voorts deelde hij mede. dat er pogingen worden gedaan om op 4 Juni a.s. te Schagen een dam dag te organiseeren. Vervolgens werden de prijzen uitge reikt van de jubileumwcdstrijden. De prijswinnaars waren: groep I: P. Koomen, groep 2: Joh. Pluister, groep 3 nog niet bekend, doordat allen met een gelijk aantal punten' eindigden en groep 4: W. Hoedjes. Bij dc gehouden bestuursverkiezing werd de heer Th. de Haas herkozen. In de plaats van den heer Grootjes, die zich niet herkies baar stelde, werd de heer P. Koomen gekozen. De zomerwedstrijden zullen bestaan uit afvalwedstrijden. Broek op Langendijk. Baldadigheid. - Een aantal jongens, voor het grootste gedeelte nog school jongens. heeft zich den laatsten tijd niet van hun mooisten kant. laten zien. Zij hebben in de omgeving van het voormalige gemeentehuis leegstaande huizen en de o. 1. school aardig huis gehouden. Erg veel te vernielen was er niet, maar dc ondernemende jonge lui, die zich door inklimming toe gang tot de woningen hadden ver schaft, hebben verschillende voor werpen die zij vonden, zooals sleutels, stokken, een carbidlantaarn, tot goe den buit verklaard. De meeste der meegenomen goederen zijn al weer achterhaald en aan de rechtmatige eigenaren teruggegeven. Het is evenwel te hopen, dat de schuldigen hierover eens goed door hun ouders worden onderhouden. Er wordt veel geklaagd over het op het kerkhof spelen door de jeugd, ter wijl ook do toren van de Ned. Herv. Kerk veel aantrekkingskracht op de jongens blijkt uit te oefenen. Nu wij het toch over de jeugd heb ben. lijkt het ons niet overbodig, te wijzen op het toenemen van de beoefe ning van de zeer gevaarlijke sport om achter op autos te klimmen. Tot nu toe zijn daarbij nog geen ongelukken voorgekomen, maar wel is een geval bekend van twee jongens, die niet meer van de auto konden klimmen en een gratis reisje moesten maken naar Enkhuizen. Die zullen hiermede onge twijfeld leergeld hebben betaald. Mo ge hun minder prettige ervaring voor de overigen een afschrikwekkend voorbeeld zijn. Zaidscharwoade. Iïr. P. Hoekstra, t - Het bericht van het plotselinge verscheiden van dr. Hoekstra zal bij de Langedijkers her inneringen hebben wakker geroepen aan den man. die gedurende 23 jaar zijn praktijk aan den Langedijk heeft uit geoefend. In 1912 kwam de overledene uit Friesland naar hier, als opvolger van dr. Rootlieb en het duurde niet lang, of dr. Hoekstra was bekend als een zeer bekwaam geneesheer, die met groote accuratesse zijn taak vervulde. Bijzondere omstandigheden waren oor zaak, dat hij in het openbare leven niet op den voorgrond trad. Slechts was hij adviseerend bestuurslid van het Witte Kruis alhier er, daarvoor heeft hij hard gewerkt en veel bijgedragen tot den bloei van dew vereeuigltjfl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1