NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR De „onzekere factoren" van dezen oorlog. Landschapsschoon in Hollands Noorderkwartier. Kriegsmarine een leerschool voorde toekomst Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schagcr editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 5 MEI 1944. 0CHAGER EDITIE. 5 Jaargang, No. 105, 2 pagina's. Advertentie -t» r I ef Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheclc oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Dr. Göbbels Duitschland heeft nog eenige onbekende troeven in handen. Gereed voor de Invasie! Rijksminister dr. Göbbels houdt zich in zijn artikel in „Das Reich" deze week bezig met de „onzekere factoren" van dezen oorlog. De vooruitzichten van dezen oor log, zoo schrgft h\j daarin o.a., zijn na een objectief onderzoek naar de kansen, die er op het oogenblik voor beide partijen bestaan, zoo lang nog onzeker, als de beslissende factoren van de komende ontwikkeling nog onopgehelderd blijven. Zoo lang de luchtoorlog nog onbeslist en de vor ming van een tweede front nog uit sluitend een kwestie van zenuwen oorlog blijft, moet de oorlog nog als een open vraag worden be schouwd. Doch de vijand weet na tuurlijk even goed als wij, dat beide factoren voor hem net zoo veel ge varen in zich bergen als voor ons. Het is niet zoo, dat hij zich in het eene of het andere opzicht een neder laag zou kunnen permitteeren zonder daardoor zijn laatste kansen op over winning volkomen te verliezen. Er zijn geen andere meer voor hem. Een lucht oorlog van dezen omvang zonder volko men duidelijk resultaat is slechts een zinloos verbruik van zeer waardevolle menschen en materiaal, meer niet. En ren afgeslagen invasie beteekent voor den vijand het opgeven van zijn laatste kans om dezen oorlog met succes te be ëindigen. Want de invasie in het westen be-, hoort tot de beslissende pogingen om een fundamenteele wending aan den oorlog te geven, die niet-kunnen wor den herhaald. Niet voor niets draalt men te Londen en Washington steeds weer met de laatste beslissingen cn stelt men de beslissing uit, die, is zij eenmaal gevallen, onherroepelijk is. Wij weten, dat de voorbereidingen voor de invasie aan den kant van den vijand vrijwel gereed zijn. Wat zich dus in deze dagen en weken rond deze kwestie afspeelt is meer tactiek en ze nuwenoorlog dan werkelijke militaire actie. Daartoe behoort ook de luchtter- reur. Men zal te Londen en te Washing ton wel nauwelijks in ernst veronder stellen, dat deze onze verbindingen naar het westen op beslissende wijze zou kunnen verlammen. Duitschland is gereed. Niet alleen de vijand, zoo vervolgt dr. Göbbels, heeft voldoende tijd gehad om een invasie voor te bereiden, doch ook wij om deze af te slaan. Achter de alge meen bekende en ook vaak in beeld ge brachte versterkingswerken verbergen zich nog tallooze onbekende voorberei dingen. Wanneer de vijandelijke troe pen zich de invasie voorstellen, zooals deze in de Londensche bladen of door generaal Montgomtry wordt toegelicht, dan moet men ernstig medelijden met hen hebben. De leidende Anglo-Ameri- kaansche kringen baseeren hun voor naamste verwachtingen op hun huidige overmacht in de lucht. Deze wordt door ons geenszins bestreden. Wij moeten echter de stelling, dat de vijand óns jachtwapen heeft uitgeschakeld of dat volgens den stand van zaken daarvoor i Nieuwe aanvallen bij de Sereth. Duikbootsuccessen in de Noordelijke IJszee. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 4 Mei (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Voor Sebastopol cn aan den bc- neden-Dnjeslr werden plaatselijke aanvallen der bolsjewisten afgesla gen. Ten oosten van de Sereth zette de vijand zijn aanvallen met sterke strijdkrachten voort. Alle pogingen der Sovjets om door onze stellingen heen tc breken, werden ook gisteren in verbitterde gevech ten en door vastberaden tegenaan vallen verijdeld. 64 vijandelijke pantserwagens werden hierbij ver nietigd. Formaties Duitsche en Roc- meensche gevechts- en slagvlieg tuigen brachten den aanvallenden bolsjewisten zware verliezeo toe. In herhaalde aanvallen vernietig den zij nog 31 vijandelijke pant serwagens. talrijke stukken geschut en een groot aantal ravitailleerings- voertuigen. Sterke eskaders gevechtsvliegtuigen bestookten in den afgeloopen nacht vijandelijke verkeersdoden en troepen in het gebied ten noordwesten van Jassy. Hel onder bevel van luit.-kolo- nel Nordmann staande jachteskader Mölders meldt zijn 8000ste overwin ning in de lucht. In het landingshoofd van Nettuno werd 'n na krachtige voorbereiding door artillerie en granaatwerpers onderno men vijandelijke aanval afgeslagen. Duikboolcn vielen in de Noordelijke IJszee een naar Engeland varend, door torpedojagers en vliegtuigen van een vlicgluigmoederschip krachtig be schermd convooi aan. Zij brachten 8 torpedojagers en con- vooivaartuigen tot zinken en torpedeer den vijf schepen met een gezamenlijken inhoud van 30.000 brt. Twee dezer schepen zonken onmiddellijk. Het zin ken van de overige schepen kan met zekerheid worden aangenomen. Tijdens deze operaties, die verschei dene dagen duurden, hebben zich de duikbooten onder bevel van de lui tenants ter zee eerste klasse Lange en Herrie bijzonder ondescheiden. Duitsche motor-torpedobooten torpe deerden in de Adriatische Zee in den nacht van 2 op 3 Mei een vijandelijke torpedoboot. Bij den afweer van Britsche lucht aanvallen op midden-Frankrijk werden in den afgeloopen nacht 51 viermoto rige vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Kapitein Bergman, staffel- kapitein van een eskader nachtjagers, vernietigde alleen zes viermotorige bommenwerpers. Enkele Britsche storingsvliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bom men neer in het gebied van Mann- heim. voor hem ook maar een kans zou be staan, als een ernstige vergissing van de hand wijzen. Ook onze vliegtuigfabrieken kan hij niet meer op beslissende wijzi treffen. Reeds vóór zijn laatste systematische aanvallen waren deze zóó veilig en on aantastbaar gedecentraliseerd, dat ze nauwelijks nog ernstig te kwetsen zijn. Overigens heeft het voorbeeld van Cas- sino bewezen, dal luchtbombardementen, hoe massief dan oov, geenszins voldoen de zijn om een hechte verdedigingslinie te doorbreken, wanneer daar niet de superioriteit der troepen te land bij komt. Dat deze aan vijandelijke zijde aanwezig zou zijn, waagt men ook in Londen en in Washington niet te bewe ren. Er is op de plaatsen van ons con tinent, die ook maar in aanmerking ko men voor een invasie, nauwelijks een vierkante meter grond, die niet met alle liefde en zorgvuldigheid is gereed ge maakt en voorbereid voor de ontvangst van de soldenierstroepen der plutocra tieën. Niemand nerveus. Er gaat geen dag en geen nacht voorbij, dat wij niet met de invasie rekening houden. Daarom is in Duitsch land ook niemand nerveus. Wanneer de Londensche bladen schrijven, dat de tijd van wachten voor de Duitsche leiding een geestelijke druk, die reeds bijna aan hysterie grenst, beteekent, dan conclu- deeren zij dat blijkbaar uit den geestes toestand, die op het oogenblik te Londen bestaat. Wij meenen zoo ongeveer te weten, wat de vijand in den strijd kan brengen, onze eigen mogelijkheden ken nen wij pi-ecies. Bij nuchter afwegen van de wederzijdsche kansen komen wij nog steeds tot het resultaat, dat wij zeker van onze zaak mogen zijn. Eenige geheime troeven i-i hel spel. Wij zouden thans niet graag in de schoenen staan van hen, die aan vijan delijke zijde de invasie moeten verant woorden. Want deze moeilijke tocht naar de Europeesche kust zal nog een aan tal verrassingen van onzen kant naar voren brengen, die in de berekening in het geheel niet zijn opgenomen. Wij kun- Duitsche U-booten in de Zwarte Zee bestoken voortdurend den vijand Moeilijk is de opdracht, de schepen, die de Sovjethavens niet verlaten, aan te vallen Toch gelukt het, zooals een met zijn boot teruggekeerde com mandant bewezen heeft. Van den vlaggestok waaien de overwinnings wimpels PK Schramm/PBZ/R/P m nen onszei ven slechts gelukkig prijzen, wanneer de vijand dergelijke aandui dingen niet ernstig opneemt. Des te smartelijker zal den een of anderen dag voor hem het ontwaken zijn. Daarnaast hebben wij nog eenige troeven in het spel, die totdusver zorgvuldig verborgen zijn gehouden, doch natuurlijk op tafel zullen worden geworpen, wanneer het beslissende uur komt. De Anglo-Amerikaansche soldalen, die nu weldra tegen den Atlantikwall storm zullen moeten loopen, verdedigen geep vaderland, dat zich in gevaar bevindt. Want niemand bedreigt dat, of heeft ooit het plan daartoe gehad. Zij zullen hun leven opofferen voor het ongeremde instbejag van een kleine, geraffineerde geldclïque, voor welke vaderlandsliefde slechts een uithangbord en een niets zeggend begrip is. Onze soldaten strij den daarentegen voor hun vaderland en voor de veiligheid van hun continent. Wij zijn niet bang voor de beslissing, io besluit dr. Göbbels. Factoren van onzekerheid, die daarin een toonaange vende rol zullen spelen, zijn voor ons elementen van een souvereine zekerheid r ons zelf en voor onze kansen. Post voor vrijwilligers. Het SS-Ersatzkommando Niederlande in Den Haag maakt, in verband met het zenden van post aan vrijwilligers, die dienen bij de verschillende eenheden der Waffen-SS. of die in lazaretten. Genesungsheime enz. liggen, het vol gende bekend: Alle brieven, tijdschriften en pakjes moeten in het vervolg geadresseerd zijn als volgt: An das SS-TIauptamt, D IX/2 Deutsche Dienstpost Maastricht. Zur weiterleitung an: (Naam): (Veldpostnr. of adres): Daardoor zal de verzending van de veldpost in het vervolg minder vertra ging ondervinden. Brieven, tijdschriften en pakjes moeten duidelijk van naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzender moet er duidelijk op vermeld zijn. Het verdient aanbeveling in de pakjes ook een adres bij te voe gen en deze stevig te verpakken. Tot 20 gram is alles vrij van porti. Pakjes boven de 20 gram moeten van Zulas- sungsmarken voorzien zijn als deze naar veldpostnummers gezonden worden en mogen niet zwaarder zijn dan 100 gram. Zwaardere pakjes ook met 2 Zulassungsmarken zijn niet toege laten. Pakjes aan gewone adressen, dus niet aan veldpostnummers, mogen niet zwaarder zijn dan 1000 gram. Tijd schriften en kranten mogen ook aan veldpostnummers zonder Zulassungs- marke verzonden worden. Luchtveldpostbrieven moeten van 2 luchtpostzegels voorzien en op den brief moet vermeld zijn: luchtveldpost. Luchtveldpostzegels »n toelatingszegels worden door de vrijwilïgers aan hun familieleden gezonden. Het is in het belang der familieleden zelf. dat aan de voorschriften nauwkeu rig dc hand gehouden wordt, want dan heeft men meer zekerheid, dat de post geen vertraging ondervindt en op de plaats van bestemming aankomt. Wat staan hem de streepen goed! Trotsch als een pauw stapte hy door de straten, toen hy een jaar geleden voor de eerste maal het uniform aanhad. Nu liep hij n&Ast zijn schoenen Geen wonder, met zilveren streepen was hij teruggekomen Onderofficier, straks officier... - Wat een perspectieven ope nen zich! Volg zyn voorbeeld. Vul eerst onderstaande bon in, U ontvangt dan nadere inlich tingen. NAAM ADRES WOONPLAATS Uitknippen en inzendeo aan Eriatj-kommando Niederlande. Korte Vijverberg 5. Den Haag- In het vervolg moeten dus brieven, tijdschriften en pakjes voor de vrijwil ligers niet meer naar het SS-Ersatz kommando Niederlande in Den Haag gezonden worden. De veldpost voor de vrijwilligers wordt door de Holandsche post aange nomen en in plaatsen waar kantoren van de Duitsche Dienstpost gevestigd zijn, kan men de veldpost daar bezor gen. Ook kan men bij de Duitsche Dienstpost geld verzenden op veldpost wissels voor de vrijwilligers bij alle eenheden der weermacht en Waf£en-SL. Voorloopige sluiting van bepaalde tabakszaken. Tabaksdétaillisten. aan wie voorloo pige sluitingsbevelen zijn uitgereikt, zijn gerechtigd onmiddellijk een steun aanvrage in te dienen bij de Regionale Financieele Commissie, in wier ressort hun bedrijf is gevestigd. Omtrent de vestigingsplaats dezer commissies kun nen dc Kamers van Koophandel en Fabrieken inlichtingen verstrekken. Deze bepaling geldt eveneens voor die détaillisten, die van de bevoegde autoriteiten inmiddels bericht hebben ontvangen, dat het sluitingsbevel we derom is ingetrokken, c.q. dat zij hun bedrijf (bedrijfsgedeelte) kunnen her openen. met dien verstande, dat zij slechts voor steun in aanmerking kun nen komen voor de periode, gedurende welke hun bedrijf of bedrijfsgedeelte gesloten is geweest. De Zuidwestpolder. De commissie voor Landschapsschoon In Hollands Noorderkwartier. waarin vertegenwoordigd zijn diverse historische en oudheidkundige genootschappij uit dit gewest, de Vereen, tot Behoud van Na tuurmonumenten, de Stichting het N.- Holl. Landschap, de Bond Heemschut, de Nederl. Nat. Hist. Vereen., de Vereen, v. Waterschappen in N.-Holland, het Staats- boschbehecr, de afd. N.-Holland v. d. Ned. Heide Mij., enz., heeft haar aan dacht geschonken aan de plannen voor de droogmaking van den Zuidwestpolder, speciaal voorzoover betreft do wateren langs de grens van den polder en Hol lands Noorderkwartier. Bij de bestudeering hiervan werd sa menwerking verkregen met het gemeen tebestuur van Hoorn en de Bouwplan commissie voor Hoorn, alsmede met de Verbonden Ncderlandsche Watersportver- eenigingen, terwijl vanwege het Histo risch Genootschap „Oud West-Friesland" de Commissie van het Landelijk Schoon het vraagstuk, in verband met een goede oplossing t.a.v. Hoorn, mede in studie nam. Voorts werd bij de bestudeering van de plannen de volledige en zeer gewaar deerde medewerking verkregen van den heer ir. De Blocq van Kuffeler, hoofd van den Dienst van Zuiderzeewerken, die zeer welwillend de noodige inlichtin gen verstrekte over de plannen voor de droogmaking van den Zuidwestpolder en zich gaarne bereid verWtearde tot nader overleg. Alle hierboven genoemde organisaties staan op het standpunt, dat naast het water- en landbouwkundige deel van het werk dat ongetwijfeld technisch zeer DAT is de Landstorm Nederland. is het teeken van den Land storm Nederland. zün de mogeiykheden hij den Landstorm Nederland. is het kader van den Land storm Nederland. is ook aanwezig by den Landstorm Nederland. VRIJE KERELS VAN NEDERLAND! In de voorafgaande dagen hebben wij u ln een vijftal opeenvolgende artikeltjes een inzicht gegeven van dc doelstelling van en het leven bij den Landstorm Ne derland. Er zullen vele mannen zijn. die dit ge lezen hebben met de gedachte: „Wat gaat mij dat aan? Laten anderen zich maar druk maken! Ik wil er niets me de te maken hebben!" Met mannen, die zoo over hun land en volk denken, willen wij niet praten. Wij willen praten met kerels, die nu eindeliik inzien dat hier een groot Ee- vaar dreigt voor Nederland. Kerels, die weten, dat wanneer Europa, dus ook Nederland, nu niet zijn socialisme kan doorzetten, dit nooit meer gebeurt en Europa zal beleven de verwordenheid van het mensclidom. namelijk den on dergang van den werker. Kerels, die het beter met hun land voor hebben dan de „vaderlandslievende" li beralen en democraten van de overzijde, die bombardementen, waarbij onze vrou wen en kinderen vermoord worden, ter- wel de mannen ver in het buitenland hun plichten voor Europa vervullen cn hen niet kunnen helpen, goedpraten, zelfs goedkeuren! Dat zijn dezelfde volksmisdadigers, die onzen fieren geest willen kapot maken omdat wij een bedreiging voor hun stel sel bcteekenen. Zij zien dan hun dure. groote huizen en luxueuse bars in el kaar storten en er arbeiderswoningen voor in de plaats komen. Zij bezoedelen de namen onzer voor ouders, die altijd met open vizier gestre den hebben. Zij willen van onze jeugd „gangsters" maken, omdat dit in hun kraam te pas komt. En dat heusch niet terwllle van het welzijn van Nederland en volk. Dat is de eeuwige vloek, die op hen rust, en hen zal vernietigen, omdat dit onmogelijk ongestraft kan gebeuren. Er bestaan voor ons maar twee moge lijkheden. Of we worden de springplank voor de geallieerde strijdkrachten met de daar aan verbonden totale vernietiging van ons land. waarna we zelf maar moeten zien hoe we uit de ellende komen, of Nederland is een van de Europeesche lan den, die staan als een hecht geheel, met een gezonde basis tot. b«vet«i van de door dezen oorlog geleden schade. Wilt gij verantwoord zijn tegenover uw familie en nageslachten, dan rest u slechts één taak: Op de bres voor het vaderland, In den Landstorm Nederland! goed verzorgd wordt ook het aesthe- tisch deel, zonder hetwelk geen harmo nisch geheel verkregen wordt, allo aan dacht moet hebben. Het is van onschatbare waarde voor ons geheele volk en voor de oneindig velen, die er te allen tijde van zullen willen genieten, dat de schoonheid van het nieuwe gebied zoo hoog mogelijk wordt opgevoerd. Voor de Zuiderzeedroogmaklng, als na tionaal werk, waarvoor het Rijk zéér groote geldelijke offers brengt, mag dit gevraagd worden. Er moet ernstig naar worden gestreefd, dat eenerzijds van het bestaande schoon der Zuiderzee en haar oevers wordt be houden wat mogelijk is; anderzijds dat bij het maken van den Zuidwestpolder naar vermogen nieuwe schoonheid ont staat. Zoo lang de polder nog niet is ge maakt kan dat alles nog gebeuren; daar om moet er nu alle aandacht aan wor den geschonken en er moeten reeds nu voldoende maatregelen worden genomen om de volledige harmonie der deelen te verzekeren. Dat is van groot nationaal belang, hetgeen in vele gevallen vroe ger helaas over het hoofd is gezien en toen werd daardoor onherroepelijk groot verlies geleden. Bil dit werk moet zoo iets voorkomen worden en het kan ook voorkomen wor den. in het belang van het algemeen en tot heil van ons geheele land en volk. Bij de bestudeering van het plan is gebleken, dat bij alle genoemde organi saties in deze algeheele en goede over eenstemming bestaat. Betreurd wordt, dat er geen kanaal langs de kust van Edam naar Schar dam, op hetzelfde peil als het Gouw- meer, zal komen. Dit is jammer met hel oog op het scheepvaartverkeer en het watertourisme, terwijl ook uit het oog punt van landschapsschoon een rand- kanaal is te prefee-en boven een kanaal door den polder. Indien tegen een rand- krnaal onoverkomelijke bezwaren mochten bestaan, dan zal het kanaal door den polder ruim van afmeting moe ten zijn <?n voorts landschappelijk en stedebouwkundig goed moeten worden verzorgd. (Wordt vervolgd.) Nieuws in 't kort. Tragisch ongeluk. Te Utrecht was het U-jarig meisje E. G. uit de Soera- bajastraat in de J. P. Coenslraat bij vriendinnetjes op bezoek. De kinderen vertoefden in een bovenkamertje en wa ren bezig met het instudeeren van een voordracht, met het oog op vaders ver jaardag. Plotseling kwam een groote hond de kamer binnenloopen. De U-ja rige E. G. schrok en sprong op een bed, dat voor een venster stond. Zij viel daar bij tegen een raam, dat openvloog, met hét gevolg, dat zij naar buiten viel en op straat terechtkwam. Door de zware kneuzingen, welke zij daarbij bekwam, was zij op slag dood. Tramontsporing kostte een der passa giers het leven. Woensdagmiddag is onder bet viaduct op den Zeeburgerdijk te Amsterdam een wagen van lijn 10 uit de rails eeloopen. waardoor eenige pas sagiers van de balcons op straat vielen. Een man kreeg 'n schedelbreuk en werd naar het O. L. Vrouwegasthuis gebracht, •aar hij na korten tijd overleed. Meisje door auto overreden. Op de Elandsgracht te Amsterdam is Woensdag avond een 9-jarig meisje door onoplet tendheid onder een auto geraakt, waar door het zware inwendige kneuzingen bekwam. Bij aankomst in het Wester- gasthuis, waarheen de G. G. en G. D. het jeugdige slachtoffer vervoerde, bleek het reeds overleden te zijn. Vergiftigingsgeval. In een laborato rium in de Tolstraat te Amsterdam had Woensdag een 27-jarige assistent de on voorzichtigheid van een hem onbekende, smakelijk uitziende stof te proeven, waarin hij ook een lfi-jai-igen jongen deed deelen. Bij belden vertoonden zich na korten tijd vergiftigingsverschijnselen, zoodat de geneeskundige dienst werd ge waarschuwd. De man werd naar het Binnengasthuis gebracht, waar zijn toe- si and zorgwekkend bleek. De longen was er minder erg aan toe en kon huis waarts keeren. Verduister v. 21.15 6.u. 6 Mei: Zon op 6.50, onder 21.14 uur. Maan onder 5.51, op 19.01. WE HEBBEN ALLEN DEN HEILIGEN PLICHT ONS GEZIN EN ONS BEZIT TE BESCHERMEN. VOLG DAAROM DE RAADGEVINGEN OP ZELFBESCHER- MINGSGEBIED. Strijdformatie bij uitnemendheid. Sinds eeuwen leeft on werkt hel Ne- derlandscne volk in innige verbondenheid met d? zee en het behoeft derhalve geen verwondering tc baren, dat, nu Neder land reeds sedert een viertal jaren van de wereldzeeën afgesloten is. velen uit het lood geslagen en den juisten koers kwijt geraakt zijn. Het gemis van de prachtige koopvaar dijvloot, het gemis van het enorme scheepvaartverkeer in havens als Rotter dam cn Amsterdam, de onzekerheid om trent het lot van duizenden Nedorland- sche zeelieden, dit alles doet velen de toekomst donker inzien en heeft hen bel •orlmuwen in de herrijzenis van Neder land doen verliezen. Zij vergeten hierbij echter, dat het een typische karaktertrek van het Nederland- sche volk is, om juist in tijden van tegen spoed en beproeving door ijzeren volhar ding en koppige vastberadenheid het veelal onmogelijk geachte toch te berei ken. Zoo zien wij ook thans dat Neerlands jeugd, als de beste vertegenwoordigers van het volk, ondanks alle remmende cn belemmerende factoren den weg naar zee hervonden heeft en dit nu vormt de bes te garantie voor Neerlands toekomst. Im mers, de jeugd hervond dezen weg op een bijzondere en voor de toekomst van bet Nederlandsche volk zeer belangrijke wij ze, n.1. via de Kriegsmarine, waarbij de vrijwilligers zich reeds bij duizenden meldden. Hiermede leveren zij niet alleen een belangrijke bijdrage in den grooten Europeeschen vrijheidsstrijd, doch bouwen ook voor zich zelf een toekomst op, waarvan slechts weinigen een begrip heb ben. Is eenerzijds dc militaire scholing voor lederen jongen man reeds van onschat bare waarde, daarnaast biedt dc Kriegs marine een veelzijdigheid in opleidings mogelijkheden, die ook voor het ver dere leven van zeer groote waarde is. Met recht kan dan ook gezegd worden: „Bij de Kriegsmarine levert men niet alleen zijn bijdrage voor den strijd voor heden, doch doorloopt tevens een prach tige beroepsleerschool, waarvan later de vruchten geplukt kunnen worden". Voor velen zal dit niet direct duidelijk zijn. Velen ook beschouwen, zeer ten on rechte, den militairen diensttijd als „ver loren tijd" en daarom volgen hier eenige voorbeelden, die voor een ieder duidelijk zullen zijn. Voor lederen Nederlander, die als vrijwilliger bij de Kriegsmarine dient, bestaat de mogelijkheid ook in de toe komst bij de marine tc blijven en zoo hoog op tc klimmen als zijn capaciteiten dit mogelijk maken, m.a.w. de officiers loopbaan slaat voor een ieder open, ongeacht schoolopleiding. financicel,e omstandigheden e,d. Wenscht men wel zeeman, doch geen militair te blijven, dan kan men over gaan naar de koopvaardij en is het bij de Kriegsmarine opgedane zeemanschap van zeer groote waarde Bovendien wordt aan reeds gediplomeerde koop- vaardij-offieieien, die als vrijwilliger bii de Kriegsmarine dienen, de gelegenheid gegeven na voldoenden vaartljd voor 'n hoogeren rang verder te studeeren. Daarnaast zijn er nog velen, uit alle mogelijke beroepen afkomstig, die zich thans in de rijen der Europeesche vrij heidsstrijders ter zee geschaard hebben, doch na afloop van den oorlog weer in liet bedrijfsleven aan den wal willen terugkeeren. Is dit mogelijk en zoo ja, zullen zij dan niet een heel eind achter op gekomen zijn t.o.v. hen, die niet actief aan den strijd hebben deelgeno men? Het Is niet alleen mogelijk om na af loop van den oorlog weer in het be drijfsleven aan den wal terug te kee ren, maar een ieder, die dit wenscht is bij voorbaat verzekerd van een plaats Ja, van een goede plaats, omdat hij te allen tijde voorrang heeft t.o.v. hen, die liever toekeken hoe anderen dc kas tanjes uit het vuur haalden, dan zelf de handen uit de mouwen te steken, toen het vaderland hun hulp dringend noo- dig had. Waren zij „vakman" toen zij het blauw der marine aantrokken, b.v. metaalarbeider, motordrijver, mecani cien. timmerman, kok, kantoorbediende administrateur, journalist, enz., dan hebben zij. doordat de Kriegsmarine haar menschen na de militaire- en zee vaartopleiding daar plaatst, waar zij door natuurlijken aanleg het meest presteeren kunnen, gedurende hun diensttijd niet alleen hun vakbekwaam heid op peil gehouden, doch daarnaast ook zeer veel bijgeleerd, zoowel in theorie als praktijk Nemen wij ten slotte nog hen, die bij hun indiensttreding geen „vakmen- schen" waren, hetzij door de. aan een ieder bekende demoraliseerende invloe den der lartste 10 jaren, hetzij door hun nog jeugdigen leeftijd (indienst treding is mogelijk bij het bereiken van den 17-Jarigen leeftijd). Een betere op leiding, een betere leerschool, een be tere ondergrond om later op voort te bouwen, dan de Kriegsmarine biedt. Is niet denkbaar. Hier toch wordt de Jeugd gevormd tot kerels, waar het vader land later trotsch op kan en zal zijn. vastberaden, keiharde. betrouwbare steunpilaren voor de komende generatie Vele ouders in Nederland geraken in den laatsten tijd steeds verder van hun zonen verwijderd, doordat zij geen be grip hebben en ook veelal niet kunnen hebben voor hetgeen in de jeugd van heden leeft. Zij beseffen niet. dat de oorlogsjaren hun kinderen heel anders hebben gemaakt, heel anders moesten ma ken. dan zij zelf in hun jeugd zijn ge weest Deze oorlogsjaren, deze jaren van strijd, van dapperheid, van offerbereidheid, hebben in de jeugd van heden een geest doen herleven, die sedert tientallen van jaren in het Nederlandsche volk volkomen 'dood is geweest, de geest van het he roïsme. Begrijpt dit ouders, en hegrijpt dan te vens. dat hoe zwaar het u ook veelal vallen zal, uw dierbaar kind af te staan, u het nimmer zult kunnen verantwoorden hem in dit opzicht eentgerlei moeilijkheid in den weg te hebben gelegd. Door het heroïsme der jeugd zal Ne derland uit de duisternis van het heden straks komen te slaan in het stralende licht der nieuwe toekomst. Eens zal In de geschiedenisboeken over dezen grooten tijd geschreven worden en ook dan zal de jeugd, zooals steeds, vol spanning den heldenstrijd van bet voor geslacht doorleven. Maar vóór dien tijd. over 10. 15 of 20 jaren, zullen uw eigen kleinkinderen op school hooren vertellen over een dwaze wereld met veel goud en vele producten, maar met nog meer ellende, werkloosheid en andere wantoestanden. Zij zullen hoo ren vertellen van den strijd van kleine groepen idealisten tegen sociale onge rechtigheid, van den groei dezer groe pen tegen alle. voor hen natuurlijk vol komen onbegrijpelijke, verdrukking in. Met spanning zullen zij dezen strijd op den voet volgen. Met schaamte zullen zij van zekere periodes in Nederlands ge schiedenis kennis nemen, maar ten slotte zal ook hun hart van trots en blijdschap sneller kloppen bij het vernemen van de heldendaden der Nederlandsche strijders aan de Europeesche fronten te land en ter zee. En velen dezer kinderen zullen dan met. van blijdschap stralende oogen en met van geluk trillende stem kunnen uitroe pen: Ook mUn vader was daarbij! Ouders ln Nederland, toekomstige groot ouders. kunt u zich verantwoorden wan neer straks uw kleinkinderen zullen moeten vernemen, dat hun vader, door uw schuld, niet behoorde tot hen. die be reid waren te strijden voor hun vader land? Wilt u het uw zoon, als toekomstigen vader, aandoen, dat hij straks met het schaamrood op zijn kaken zal moeten ver klaren „helaas kind, neen. i k was er niet bij"? Ouders in Nederland, opvoeders van Neerlands jeugd, denkt over dit alles eens rustig na, Staart u niet blind op wat vroe ger was. laat u niet misleiden door val- schc voorlichting, maar tracht de zaken te zien zooals zij zijn. los van alle bij komstigheden. Zware offers zijn gebracht, worden nog dagelijks gebracht en zullen ook in de naaste toekomst nog gebracht moeten worden. Hoe zwaar deze offers zullen zijn, nie mand kan dit zeggen, maar wetende, dat het gaat om het voortbestaan van het volk. dat ons lief is, om de toekofhst van de jeugd, zullen zij te dragen zijn en dus gedragen worden, als het kan door allen, zoo niet, dan alleen door helden. SCHAGEN. MARKTO'VERZICHT. Op de markt van Donderdag was do aanvoer grooter dan de vorige week, een verschijnsel, dat begrijpelijk is, nu we de Meimaand zijn ingegaan. Onder gewone omstandigheden zijn de mark ten in deze maand de drukste. De taxatie-markten van heden, waar de belangstelling met iedere week toe neemt, zijn daar het best mee te ver gelijken, al moeten wij ons zelf bij deze vergelijking dan ook eenig geweld aandoen. Voor den veehouder staat er geen andere weg open. indien hij een stuk vee wil koopen of van de hand doen. Op de taxatiemarkt waren 51 stuks aangevoerd, waarvan er 5 werden te ruggegeven. De prijzen varieerden van 280,tot 050.voor gebruiksvee, stamboekvee tot ƒ700.—: 4 pinken van 200,tot 250,en 5 kalveren van 45,— tot 100.—. De markt had weer een vlot verloop, er was kooplust, ter wijl vrij veel aankoopvergunningen waren verleend. Over de prijzen was men tevreden. Voor de centrale waren aangevoerd 95 koeien, 8 stieren, 2 pinken, 2 gras kalveren, 12 schapen en 7 varkens. In tegenstelling met de vorige weken, was er weer aanvoer op de biggen- markt. Het is vóór dezen handel alleen jammer, dat er in dit district zoo wei nig aankoopvergunningen worden uit gereikt. Naar wij vernamen, worden er door eiken bureauhouder 3 gegeven, dus dat is voor de 8 bureaux in totaal maar 24 stuks. Eerst als dit verandert, hetgeen wij slechts kunnen hopen, dan zal ook deze markt zijn oude levendig heid terugkrijgen, iets wat zeer van pas zou komen, want er schijnt aan biggen wel behoefte te zijn. Ofschoon de schapenmarkt weer vrij gegeven is, was er hier weinig te doen. De officieele berichten zijn blijkbaar te laat gekomen. Daarbij komt. dat men zich van een vervoerbewijs moet voor zien. terwijl de schapen ook geschoren zouden moeten zijn. De volgende week zal het misschien beter zijn, waarbij dan tevens de te verwachten aanvoer van lammeren, hetgeen ongetwijfeld weer perspectieven opent voor de v-ol- Veemarkt. Op de pluimveemarkt hetzelfde drukke beeld van alle weken. JAN P. STRI.TBOS SPRAK. Zyn tocht naar Spitsbergen. Voor de Commissie voor Heemkunde „Schagen en Omstr." trad de heer Strij- bos op met een lezing over zijn tocht naar Spitsbergen van 1939. De voorzitter der commissie, de heer Westenberg, opende de bijeenkomst en gaf in groote trekken aan, welke werk zaamheden reeds door de commissie zijn verricht. Daarna verleende hij den heer Strijbos het woord. De avond werd een groot succes, zoowe" voor de commissie als voor den spreker. Strijbos verstaat de kunst van „vertellen". Hij weet zijn publiek te boeien en op smeuïge wijze zijn reisavonturen op te dienen. Na de pauze vertoonde hij interessante foto's van het vogelleven op Spitsbergen en tenslotte werd zijn film van Spits bergen vertoond. Door een defect aan het filmapparaat kwam het eerste ge deelte jammer genoeg minder goed tot zijn recht. De overvolle zaal bracht den heer Strijbos tenslotte een welverdiende ovatie. In zijn sluitingswoord deelde de heer Westenberg mede, dat zeer velen teleur gesteld moesten worden bij den kaartver koop. De commissie heeft dan ook be sloten op veler verzoek een 2den avond over Spitsbergen te organiseeren. Deze avond wordt gehouden op Vrijdag 19 Mei a.s. in de zaal van den heer Igesz. Wij kunnen een ieder aanbevelen van deze laatste gelegenheid gebruik te ma ken. Men haaste zich echter, aangezien de belangstelling weer zeer groot is. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Franciscus J. A„ z. v. J. W. C. van der Kleij en C. W. Gottenbos. Brechtje G., d. v. K. de Oldc en T. Kossen (Zijpe). Ondertrouwd: J. de Beurs te Zij pe en A. van der Pijl. Overleden: N. Zut, 80 jr„ wed. v. A. Bakker (overl. te Harenkarspel) G. Zeilemaker, 88 jr., weduwe van K. Vries (overl. te Winkel). T. Duinker, 77 jr. weduwnaar van J. Swennen. SCHAGEN I—WFC II Deze bekerwedstrijd wordt a.s. Zon dag te Schagen gespeeld, terrein Loet. De vele bezoekers van den wedstrijd Schagen—KFC II zijn 14 dagen gele den getuige geweest van een uiterst spannenden en zeer goeden wedstrijd. Iets dergelijks verwachten wij weer voor a.s. Zondag. Deze ploegen uit de reserve eerste klasse NVB spelen zeer goed voetbal. Ook nu geven wij echter Schagen de beste kansen. Wanneer Schagen di rect energiek aanpakt, het spel niet te kort houdt en WFC belet haar spel te ontwikkelen, dan blijven de punten in Schagen. De wedstrijd vangt aan om 2.30 uur. Aangezien de ingang van het terrein bij Raven afgesloten is, kan men het terrein bereiken door een nieuwen in gang vanaf den Provincialenweg. Men neme hiervan goede nota. UVO-NIEUWS. UVO 2—Hermes-comb. «hoeren). Het is door allerlei omstandigheden nog niet mogelijk gebleken dit seizoen een tweede heerenelftal te formeeren. Thans zal Zaterdag om vier uur aan den Ruigeweg te Oudesluis UVO's Jongste ploeg in het veld treden tegen een com binatie van Hermes uit Den Helder, spe lers 2e en 3e elftal. In krachtsverhou ding zijn de elftallen nagenoeg gelijk waardig, zoodat een spannende kamp to wachten staat. Interlocale Uvonen-ontmoeting. UVO telt haar leden niet alleen te Schagen. maar ook in de omliggende ge meenten. De vrouwelijke Uvonen woon achtig te Anna Paulowna zijn zelfs zoo talrijk dat men aldaar een behoorlijk elftal op de been kan brengen. Als attractie krijgen w" Maandag avond om 8 uur te Oudeslius UVO-Schr- gen—UVO-Anna Paulowna. Landshockeykampioenschap. Zondag 7 Mei met den eersten trein vertrekt een groote schare Uvonen naar het Gooi om de westelijke kampioene Hilversum op haar sublieme speelveld in actie te zien tegen de oostelijke kampioe ne, het Enschedésche P. W. De Gooischa club. die juist dit jaar veertig jaar be staat, telt onder haar spelers zeer ta lentvolle hoekey-ers. Max Caviet en Ras ~"~t namen die insiders veel zeggen. ie stand der.* kampioenscompetitie is: Hilversum 3 2 1 0 5 sl P. W. 2 1 1 0 2 2—1 H. T. C. C. 3 0 0 3 0 2—7 De zuidelijke kampioene Is H. T. C. C. uit Eindhoven. In het schoone oord het Gooi Is Zon dag een hockeykampiocnjkamp te zien var ongetwijfeld zeer goed gehalte.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1