NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Technische revolutie. Dichtopeenvolgende Sovjet-aanvallen Keuring Germaansche bij de Sereth. Landschapsschoon in Hollands Noorderkwartier. .Uitgave; Dagblad voor ^oord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bui-cau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrokening 86189. ZATERDAG 6 MEJ 1944. SCHAGER EDITIE. 83e Jaargang, No. 108, 4 pagina's. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 cl. per ra.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gehcclc oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. III. (Slot) r)OOR de in het vorige artikel ge- noemde, haast onafzienbare reeks van technische uitvindingen, waarvan we slechts enkele hoogtepunten aan duidden, zijn de menschen er niet meer op aangewezen, met hun honger naar kracht op de geringe hoeveelheden van kracht te wachten, die hun alszon- energie jaarlijks worden toegevoerd en waarvan de hun grijpbaar-recht streeks ondergeschikte planten en die ren slechts luttele stralen opvangen. In één jaar worden thans energie- voorraden gemobiliseerd, die in duizen den. millioenen jaren opgespaard zijn. De postkoets ver'dween. Oeroude han delswegen vereenzaamden. Het spin rad moest wijken voor de machtige turbines van groote fabrieken. Ook het vertwijfeld verzet van wcrklooze En gel sche wevers, die eens de machines bestormden, kon den zegetocht van ae tephniek niet meer tot staan brengen. De geheele menschelijke levenshou ding veranderde fundamenteel. Vruch ten uit verre landen verschenen ter talel. Eenmaal ingeburgerd, werden ze in kunstmatige cultures ook in het Avondland geteeld. Zelfs de tijd het schijnbaar eeuwig-onveranderlijke, dat lol dusverre buiten alle ber,eik lag werd in de strooming der revo- lutionnaire omwenteling meegesleurd. De afstanden verkortten zich en de le vensduur der menschen steeg in nau welijks honderd jaren van éerlig tot zestig jaren. De aarde werd met men schen gevuld. o QOK de economie de kennisleer van de bestaansbronnen der men schelijke samenleving paste zich ge leidelijk aan de nieuwe verhoudingen" aan. Doch even rationeel als zij voor den opbouw van den menschelijken welstand voorbestemd is? Het valt niet te ontkennen, dat de kring van vrucht dragers van de nieuwe technische aan winsten beperkt bleef tot kleine groe pen van bezitters. Terwijl rationeel kan vastgesteld worden, dat niemand ter wereld behoeft te hongeren en el lende te lijden, is het Jeit - aanwezig, dat door een halsstarrig' vasthouden aan overleefde sociale dogma's slechts een zeer klein percentage van men schen de vruchten van de' technische revolutie geniet. Zooals in de oudheid Pharao's en Romeinsche keizers slaven aan zich onderwierpen en in de Mid deleeuwen koningschap, geestelijkheid en adel als een uilverkoren' kaste zich van het gewone volk afzonderde, zoo waren in het voorbije en elders nog voortvegeteerende tijdperk ..captains of industry" erop bedacht, een nieuw slavendom van fabrieks-proletariaat te vestigen, dat volkomen aan hen onder- hoorig was en naar willekeur kon uit gebuit worden. In sociaal-economisch c opzicht bleef men blind 'voor de reusachtige revolu tie, die door de wereld gewoed heelt en thans nog woedt. In de sociale eco nomie gelden nog steeds de oude dog ma's van vraag en aanbod, die eeuwen lang deswege reguleercnd gewerkt hebben, omdat steeds de vraag het aan bod overtrof. Het aanbod kon slechts door over-arbeid verhoogd worden, wanneer een groeiende vraag dit loo- nend maakte. Door de technische .revo lutie de schepping van een haast ongelimiteerd krach loverschot ont stond overproductie. Plotseling kon van een zelfreguleering van de markt geen sprake meer zijn. TJit winstbejag for ceerden enkelingen-kapitaalbezitters de economische Pharao's een aan bod van producten, die de gemeenschap echter niet afnemen kon, omdat de sociale achterstand hen maatschappe- Ijjk niet in staat stelde tot aan de vraag naar de aangeboden producten te rei ken. Daarop trachtten de ondernemers de winst te handhaven door uitschake ling van productieplaatsen en door vernietiging van waren. Ook dat bracht geen afdoende herstel van een zelf- reguleerende markt. o JlT socialen onwil willep dc heer- schers van de oude maatschappij zelf van zich uit geen noodzakelijke sociale revolutie doorvoeren of een geleidelijke evolutie toelaten. Zij zien over het hoofd, dat aanbod van door hun overkapitaal gevormde producten slechts dan afzet verkrijgen kan. in dien de maatschappelijke levensomstan digheden van het grootst mogelijke aantal menschen eener zelfde markt- gemeenschap, waarvoor hun producten bestemd zijn, voldoende koopkracht toe laten om zulke producten af te nemen. Hand in hand met* de overproductie ging de uitsluiting van .menschen uit het productieproces gepaard. De werk loosheid nam ongekende vormen aan. De machine „mensch" zooals de kapi talistische economie den mensch cynisch beschouwt was onratïoneel geworden. Zij presteerde slechts 1/10 P.K., was vecleischend, het kostbaarst van alle hulpmiddelen. Het duurde vijftien jaren, voordat zij op gang kwam. Veertig jaren kon men ze hoogstens gebruiken. Dan moest inen ze tot den dood pensi- onnceren. In het kapitalistische systeem kan zulk een kostbaar werktuig niet concurreeren met een motor, die in plaats van een heel samenstel van onderhoudskosten, met een handjevol kolen hetzelfde presteert. Door mecha nisatie en rationalisatie werd men schelijke arbeidskracht uitgespaard. Door het ontbreken van rechtvaardige, sociaal verantwoorde maatstaven bij de verdeeling der bestaansgoederen en door dulding vanagociale winstmarges voor ondernemers ontstond uit een ontwikkeling, die den menschen zegen had kunnen brengen, een vloek, ont stonden opeenhooping van kapitaal en tentoonspreiding van luxe en over vloed tegenover arn^ede, ellende, uit buiting en gebrek. o QP dit niveau staan we thans De klok der technische revolutie kan en mag men niet terug zetten. Dat wil het volksche socialisme geenszins. Het probleem is: een maatschappij op te bouwen, waarin de technische mogelijkheden ten volle benut worden. Doel moet daarbij zijn: een volksge meenschap op te bouwen, die het groot ste aantal volksgenooten van de haast onuitputtelijke aanwinsten laat profi- tecren. Zij moet als doel voor oogen hebben. instandhouding, constante ver sterking cn versteviging van het volks organisme. Verruiming van den men- schelijk'en levensduur. Vcrbrecding van het physieke levensgeluk door ver betering van de volksgezondheid. Voorkoming van verspilling van men schelijke energie. Vermindering van de arbeidstijden, verbetering van de malerleele levenshouding. Verhnoging vao het cultuurpeil door vrijmaking Sterke opeenhooping van troepen en' materiaal van Sovjet-zijde. En toch geen enkel succes. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 5 Mei (DNB). "Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Bij Scbastopol vielen Duitsche slagvlicgtuigen vijandelijke artille riestellingen aan en vernietigden 26 bommenwerpers. In luchtgevechten werden door jagers 14. door slag- vliegtuigen 15 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Hierbij heeft zich luitenant Lambert opnieuw bij zonder onderscheiden. Ten oosten van de Roemeenschc Sereth vielen dc bolsjewisten tij-, dens den gchcelcn dag over een smal front in dicht opeenvolgende golven aan. Zij werden in samen werking met formaties Duitsche en Roemeenschc slagvliegtuigen in harde gevechten afgeslagen en ver loren daarbij talrijke pantser wagens. In den afgeloopen nacht vielen sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen verscheidene aanvoerstations der bols jewisten in het noordelijk deel der Oekraïne aan. Ten zuidwesten van Kowel stortten hevige, door- slagvliegtuigen gesteunde plaatselijke aanvallen der bolsjewisten m het geconcentreerde vuur van onze wapens ineen. De vijand leed hier bij zonder zware, bloedige verliezen. In Italië vonden, behalve levendige wederzijdsche verkennings- en stoot- troepactiviieil, geen groote gevechts handelingen plaats. In den afgeloopen nacht wierp een vrij zwakke vijandelijke formatie bom menwerpers brisant- en brandbommen neer op het stadsgebied van Budapest. Vier der aanvallende vliegtuigen wer den neergeschoten. Bij het vliegen van Amerikaansehe formaties boven de bezette gebieden in het Wésten en naar Noordwcst-Duitsch- land werden gisteren overdag 11 vlieg tuigen neergeschoten. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen neer in het gebied van Keulen en Mann- heini. De strijd aan de Sereth. Het hierboven geplaatste weer- machtbericht van Vrijdag maakt slechts in sobere bewoordingen melding van den strijd aan de, Sereth. De Bcrlijnsche correspon dent van het ANP_ geeft echter een meer uitvoerige beschrijving over de gevechten aan deze rivier, ter wijl hij bovendien het vermoede lijke doel der Sovjet-leiding onder de loupe neemt. De correspondent schrijft: Sedert 2 Mei is aan de Sereth, de ri vier. die door dc Roemeensche provin cie Moldavië stroomt, een slag van bui tengewone hevigheid aan den gang. die wellicht de inleiding vormt tot het ver wachte groote offensief van het Roode Leger. Opvallend is de buiten-gewoon sterke opeenhooping van troepen en mate riaal, vooral van tanks, aan Sovjet- Russische zijde. Het front, waartgen de bolsjewisten hun aanvfcilen richten, is nauwelijks vijftig k.n,. Dreed en dit wijst er volgens militaire waarnemers op. dat zij. zich ten doel hebben gesteld, door de Duitsch-Roemeensche linie te breken en zich zoo den weg naar Roe menië le openen. Het concentreeren van zulke sterke strijdkrachten op een smal front is voor de Sovjet-Russen een nieuwe tactiek. Tot dusver heeft deze evenwel nog geen succes gehad, want het 'Duitsch- Roemeensche front heeft tegenover de overmacht nog stand gehouden. Éen groote rol bij de gevechten spelen de slagvliegers, die aan beide zijden aan den, strijd deelnemen en die van de door de Duitschers buiten gevechte ge stelde tanks een groot aantal voor hun rekening hebben genomen. De - strij4 speelt zich af op beide oevers van de Sereth, ongeveer tusschen Pascani en Famos. Afleidingsmanoeuvres. Verder naar het noorden onderneemt het Roode Leger minder krachtige aan vallen, die wel als afleidingsmanoeuvres bedoeld zijn. De aanvallen, die de Sovjet-Russen de vorige week bij Jassy hebben onder nomen. hadden, naar men te Berlijn thans aanneemt, hoofdzakelijk ten doel de Duitsche leiding op een dwaalspoor te brengen en, haar ertoe te brengen de in het zuiden staande reserves in dezen eenen' sector in Üen strijd te werpen, waarna de Sovjets in den re serves ontblooten sector tot den hoofd aanval zouden overgaan. De aanvallen aan de Sereth zijn thans van een veël grootere hevigheid dan die der vorige week in het gebied van Jassy. Karpathcnpassen het doel? Vooralsnog spreekt men in Duitsche militaire kringen nog niet van een Sov- jet-Russich offensief. Weliswaar be treft het hier een groot opgezetten aan val. doch men wil eerst de ontwikke ling hiervan afwachten alvorens een oordeel te geven. Men houdt er intus- schen van Duitsche zijde rekening mede. dat de bolsjewisten, hun ge woonte getrouw, op andere punten van het front aanvallen op grpotere 6chaal zullen ondernemen. Zelf hebben zij over hun nieuwen aanval nog met' geen woord gerept. Blijkbaar willen zij. zoo als dit meestal het geval is, eerst het resultaat ervan afwachten. De aanvallen richten zich. zooals van Duitsche zijde ook verwacht werd, in hoofdzaak naar het zuiden. Kennelijk is het de bedoeling eenerziids zich meester te maken van de Karpathen- pas'en. anderzijds door te s'ooten naar de Donaumonding, terwijl de strategi sche opzet ten slotte schijnt te zijn. het afweerfront aan hel, wankelen té brengen om de Zuidoost-Europeesche staten van Duitschland los te kunnen maken. De stem der S.S. Luistert op Zondag 7 Mei van 1130 tot 11.45 uur over den zender Hil versum I. op golflengte 415 meter, naar de stem der SS. Onderwerp: "tijksgedachten. Weersportkampen. De eerstvolgende keuring voor de ormaansche Weersportkampen is astgcstcld op Woensdag 10 Mei 1914 van 914 uur. Plein 1813 nr. 3, te Den Haag. In aanmerking komen alle gezonde jongens, die den leeftgd van 16 jaar bereikt hebben. Profiteer ook eens van deze 4 weken ontspanning sport, velddienst, enz. in de prachtige bergstreken van Duitschland. Inlichtingen: Aanmcldingsbureau voor Germaansche Weersportkampen. Koningslaan 9. Utrecht. Luchtaanval op Boedapest en Belgische steden. In den nacht van Donderdag op Vrij dag is Boedapest vanuit dc lucht ge bombardeerd en het Hongaarsche legerbericlit meldt daarover het vol gende: In de late avonduren van den 4en Mei vlogen veie vijandelijke vliegtui gen ons luchtruim van zuidwestelijke naar noordwestelijke richting binnen. Het waren stoorvluchlen. Nog tijdens deze stoorvluchten vlogen vrij groote vijandelijke formaties uit het zuiden komend het land binnen en vielen uit verschillende richtingen de hoofd stad aan. Tijdens den nachtelijken ter- reut'aanvul ontstonden le Boedapest op verscheidene plaatsen branden cn schade aan gebouwen. Onze jachtvliegtuigen dwongen den vijand tot den strijd en ook* de luchtdoelartitlerie was met goede uitwerking werkzaam. Tot nu toe is gerapporteerd, dat verscheidene vlieg tuigen werden neergeschoten. In de vroege ochtendurerl van den 5en Mei vlogen vijandelijke vliegtuigen, uit het noorden komend, in 'zuidelijke richting over Honga'arsch gebied. Luchtaanval op Mcchcleu. Maandagmiddag werd de reeds zwaar geteisterde stad Mechelon opnieuw door Anglo-Amerikaansehe bommenwerpers aangevallen, Hierbij vielen 99 dooden ie betreuren. - Laat hi den avond werd ook nktqu gemaakt, en toen kwam zonder onder breking een ware bommenregen op do stad neer. Te Mechelon zelf werd de historische Onze Lieve Vrouwkerk van Hanswijck getroffen. De ernaast gele gen pastorie is in een puinhoop lier- schapen. Een groote onderwijsinrich ting werd totaal verwoest. In een schuil kelder, die een voltreffer opliep, wer den 23 personen gedood. In totaal zijn waarschijnlijk 3 a 400 burgers gedood. Luchtaanval op Leuven. Een groot aantal plaatsen in Vlaan deren en Walenland zijn Maandagmid dag en in den nacht van Maandag op Dinsdag gebombardeerd. Vooral Leu ven heeft vele slachtoffers le be treuren. Varen is mijn leven, varen is mijn lust! van lijd, kracht en scheppihg van ontvankelijkheid voor de hoogc waar den der geestelijke cultuurgoederen. De middelen tol dit doel zijn: Be nutting van alle technische mogelijk heden ter verhooging van omvang en afzet van een zoo geschakeerd moge lijke productie. Bevordering van de techniek en haar grondslagen, het wetenschappelijk onderzoek, in ver houdingsgewijs veel grooteren omvang dan gebruikelijk was. Oprichting van dienovereenkomstige instituten en scholing van begaafden. Alles wat de menschheid bezit aan weermiddelen en wapenen, aan fabrie ken en ateliers schiepen ondernemen de, moedige, knappe koppen, wier geest, uitvindingsgenie en onderne mingslust in deze machines, werktui gen en chemicaliën stof 'geworden zijn. Zonder dezen stroom van geest en begaafdheid Wan een volk. dat op mo dern cultuurpeil wil leven, niet be staan. Tegenover iedere uitbreiding van het bevolkingsaccres staat als dwin gende noodzaak verhooging van de productie aan bestaansgoederen. Ont sporingen (overproductie aan de eene, gebrek aan de andere zijde) moeten vermeden worden door de leiding van bekwame technici, die daarbij beslis singen hebbe* te nemen naar gemeen schapsgezichtspunten, onder beper king van leiding tol. het strikt, nood zakelijke. Door toelating van voordeelen, die de ondernemingslust prikkelen, moe ten initiatieven in stand gehouden en vermeerderd worden. De prestatiestrijd rnoet dermate elastisch ingericht wor den. dat naar het voorbeeld van de natuur een selectie der bekwaamsten volgt. Het beginsel, loon naar prestatie, komt daarin tot zijn recht. Dezelfde volksche machten, die in de oudheid Pharao's en Romeinsche keizers van hun voetstuk stieten en in de Middeleeuwen de macht van koningschap, geestelijkheid cn adel breidelden ol' geheel vernietigden, zij zullen thans het klassenbevoorrechtc. kapitalistisch-fepdale, asociale systeem der maatschappelijke wanorde weg vagen. Het inhalen van den socialen achterstand op den voorsprong der technische revolutie der twee laatste eeuwen moet het resultaat van dezen oorlog zijn. ^nders stierven millioene vergeefs, werd voor niets honger e: ellende geleden, werd het offer vai onnoemelijk leed te vroeg gebracht. HAMA. Hei uitgaansverbod voor jongeren. Wij hebben er onlangs op gewezen hoe door een uitgaansverbod voor de jeugd de goeden met de kwaden wor den getroffen en de straf voor enkelen het overgroote deel der goedwillenden treft. Men straft hier niet allen omdat men op deze manier slechts de daders kan treffen, noch kan men verwachten, dat de jeugcl daardoor diegenen zal aan wijzen door wier eedrag op straat, in ijssalons, kroegen of cafétaria's hel overheidsoptreden hoofdzakelijk word .geoordeeld. De politie kent dc obscure gelegen heden. kent ook de jeugdige paria's te gen wier optreden de maatschappij be schermd moet worden en heeft tot op sporing en bestraffing daarvan de me dewerking der betrouwbare Holland- sche jeugd niet noodig. Toch treft al deze jongens en meisjes het bevel, dat zij met zonsondergang binnen moeten zijn. een straf, welke jongeren veel zwaarder drukt dan ouderen en die zij als onverdiend en larom als onrechtvaardig beschouwen. Men kan opmerken, dat zij thans ook niet in de verleiding kunnen komen om slechte voorbeelden na le volgen, maar bedenke, dat door onpsychologi sche straffen aan de goeden vaak meer •ordt Ijedorven clan aan de slechten verbeterd. Wanneer men dc jeugd tot verzet en daardoor tot ontduiking prikkelt, legt mén de kiem voor een misprijzing van overheidsmaatregelen in de latere ja ren. welke niet anders dan funest zal kunnen, zijn. x Men ziet- nu reeds in gemeenten met een uitgaansverbod voor de jeugd hoe in de lichte voorjaarsavonden de stra ten vol vroolijk spelende kinderen zijn. die op een waarschuwingssein plotse ling links en rechts in tuinen verdwij nen en lachend weer te voorschijn ko men als het gevaar een agent-op een fiets voorbij is Deze kinderen zijn door de verorde ning niet ..beschermd," maar reeds be dorven. omdat zij het niet alleen toe laatbaar, maar vanzelfsprekend achten, de politie op deze wijze om den tuin te leiden. Zal hun respect voor de voorschriften der overheid later dieper en ernstiger zi.in? Er is alle reden om daaraan te twij felen,' x De jeugd, die in dezen tijd zoo heel veel moet missen, die opgroeit in een milieu van zorg en gebrek en in het drukkend bewustzijn van voortdurend levensgevaar, heeft meer dan, ooit be hoefte aan sport en spel. aan vrijheid van beweging, aan een blij en ongs- dwongen samenzijn. In plaats daarv.an werden bijna vol wassen jongens en meisjes om negen uur naar binnen gestuurd 's zomers naar warme en vaak ongezellige ver trekken waar zij van achter de rui ten naar de wandelaars mogen kijken. x Vier jaren woedt reeds deze oorlog en niemand kan voorspellen hoe lang het nog kan duren eer allerlei verbods bepalingen niet meer van kracht zullen zijn. In deze jaren gaat voor talloos velen de mooiste tijd van hun jeugd voorbij cn als zij later terugkijken op hun/le ven.. zal juist het tijdperk, dat het zon- VOORPOSTENBOOTEN DER KR1EGSMARINE LOOPEN UIT. NEERLANDS JEUGD STRIJDT VASTBERADEN NAAST HAAR DUITSCHE KAMERADEN. EN VROOLIJK KLINKT VAN BOORD TOT BOORD WIJ VARF.N UIT ROND ZUID £/V NOORD; VOORUIT NU JONGENS. VLUG IN 'T WANT HET IS VOOR VOLK EN VADERLAND! Indiensttreding bij de Kriegsmarine 13 mogelijk voor iedcren Nederlander tusschen 17 45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahme- stelle West, Plompctorengracht 24, Utrecht; alle Hafen- en Ortslcomman- -lanturen en bij de verschillende tfy -Meldestellen in Nederland Er sterft een man Vandaag ïs het twintig jaar ge leden. dat' Adama'van Scheltema in Bergen stierf. Deze man was een mensch, dio, wanneer het moest, het minst mak kelijke deel wist te kiezen. Toen het ging om een eervollen loopbaan als geneesheer of een moeilijk be staan als dichter, nam hij het laatste, omdat zijn hart er hem toe dwong en het leven van een dichter is zwaarder dan van wi-en ook! Wij mogen hem er dankbaar voor blijven. Zijn zuivere, vaak kinderlijk-reine stem heelt; door ons land geklonken, en zij klinkt daar nóg. Uiterlijke fraaiheid heeft Adama van Scheltema niet gezocht; hij heeft zijn rijke ziel weggeschon ken. zooals zij was. zonder opsmuk, zonder terughoudendheid. Hij had het leven de lucht, de wolken, de sterren, de regen, de sneeuw, de menschen en de dieren mateloos lief en hij heeft daarvan op sehoo- ne en ontroerende wijze getuigd. Hij was groot als dichter: hij was bovenal echter groot in dat gene, waarin een eenvoudig mensch met een oprecht: hart en een eerlijk geweten groot kan z ij n. Een man in de wereld te zijn is goed. maar een ..mensch" te zijrw is beter! Adama van Scheltema was vóór alles - een mensch. OVIDIUS. nigste en zorgelooste .moest zijn een pe riode vol angst en gebrek vol voor schriften en "verboden blijken. In het korte leven van den mensch is elk uuc geluk dat in de jeugd gemist wordt een verlies van onschatbare waarde. Wij hebben er vroeger reeds op aan gedrongen de uitgaansverboden voor de jeugd welke men in de ccne ge meente wel en in de andere niet treft zoo spoedig mogelijk op tc heffen, en gelukkig is reeds een kentering ten goede te bespeuren. Troffen deze verboden tot dusver d<: jongens en meisjes tot den 20-jarigen leeftijd vele „meisjes" hebben op dien leeftijd zelf al een baby in di verse gemeenten is een verzachting in de bepalingen aangebracht, waarvoor met algemeene instemming is kennis genomen. In Schagen geldt het verbod .slecht.,: tot den 13-jarigen leeftijd, in Utrecht heeft de politiepresident thans een nieuwe beschikking uitgevaardigd, zoq- dat de 18- en 19-jarigen niet langer door de voorschriften worden getrof fen. de jeugd tot zonsondergang ook* na 9 uur buiten mag zijn en aan groepen van jeugdige personen collec tief ontheffing van het verbod kan worden verleend. Moge men ook in Alkmaar spoedig tot een verzachting der bepalingen ko men. Men zal daardoor de politie noodeloo- zen arbeid besparen, de jeugd niet lan ger tot verzet en ontduiking prikkelen, men zal en dat is het voornaamste de jongens en meisjes van dezen tijd in hun* vrije avonduren nog WJtfJfm en wat buitenlucht, nog wat vreugde en ontspanning kunnen geven. Dc misdeelde jeugd van dezen tijd kan daarop meer dan ooit haar rechten laten gelden. Admiraal Koga gesneuveld. De opperbevelhebber der Vereenigde Japansehe vloot, admiraal Koga, is in de uitoefening van zijn militaire plich ten in de eerste frontlinie gesneuveld. De mededeeling van hel Keizerlijke hoofdkwartier omtrent den dood van den admiraal vermeldt o.m Admiraal Mineitsji Koga, opperbe-ij velhcbber der Vereenigde vloot, is in Maart 1944 op zijn post oóerleden, toen hij aan het front uit een vliegtuig de operaties leidde. Admiraal Soëmoe To- joda is benoemd tot zijn opvolger en heeft zich reeds belast met liet opper bevel over de Vereenigde vloot. Nieuws in 't kort. Harnsteenklomp gevonden. Naar uit Limfjord wordt bericht, heeft een jon gen daar een stuk barnsteen gevonden, dat een kilogram woog en van voor treffelijke kwaliteit bleek te zijn. Stalin „eereburger". De marxistische burgemeester van Napels heeft stalin Roosevelt. Churcbill, F.isenhower, Mont- gomery en Clark het eereburgerschap van Napels aangeboden. Opbrengst van vruchtboom. - In Vor- arlborg heeft een W0-jarige appelboom in een tijdperk van 15 laar 18.750 kg. ap pels opgeleverd, wat een jaArgemiddelde van 1250 kg. beteekent. De grootste oogst was 2'iOO kilogram. Secret Service in Peking. In Peking heeft men verscheidene agenten van dé Secret Service in hechtenis genomen. De razzia's op- vijandelijke agenten Kvorden. nog voortgezet. Zware verliezen voor parlisanen. De zuiveringsactie op den Balkan heeft se dert September van het vorige jaar de communistische benden 70.352 dooden en 63.054 gevangenen gekost. Alleen in de maand April al verloren de benden 1 1.224 dooden en 4228 gevangenen. Verduister v. 21.156.u. .7 Mei.; Zon op 5.58, ouder 21.16 uur. Maan onder 6.11. op 20.10. 8 Mei: Zon op 5,56, onder 21.18 uur. Maan onder 6.33, op 21.24 (9.28 v.m.) Nederlandsche boeren en tuinders. Naar het Oosten vertrokken. Dinsdagavond is opnieuw een aantal Nederlandsche boeren en tuinders naar het Oosten vertrokken. Ditmaal waren het 40 man, allen Nederlanders, die reeds hun plicht, in het Oosten vervulden. Deze boeren en tuinders vormden in zeer korten tijd het deixle contingent, dat naar de landbouwgebieden in Óost- Europa is uitgetrokken, zo'odat er thans in totaal meer dan honderd man op nieuw zijn vertrokken. De Nederlandsche boeren en tuinders zullen thans worden ingezet op bedrijven van 100 tol 400 ha, dicht bij elkander gelegen, zoodat weldra gesproken zal kunnen worden van een Nederlandsch landbou w-centrum. Door de Nederlandsche Oosl-Compag- r.ic is met hel. oog daardp een klein z.g Betreuungs-Kommando uitgezonden, dat belast is mei' de behartiging' van de be langen dezer Nederlanders. De uitgezonden boeren en tuinders zijn bijeengekomen in hotel Hof van- Holland te Den Haag. Deze bijeenkomst was be legd door dc aTdeeling Oostzorg van het Nederlandsch Oost-Instituut en had ten doel de Nederlanders van voorlichting te dienen en hen op de hoogte te brengen van de maatregelen te hunner behoeve genomen. Voorts was gelegenheid om over den inzet van gedachten te wisse len en onderling ervaringen uit te dra gen. Op het station zijn de Nederlanders uit geleide gedaan. Het afscheid was hartelijk'en de stem ming uitstekend, hetgeen weer eens be wijst, dat de pioniersgeest; in ons volk nog niet uitgestorven is. BLIJF NIET OP STRAAT STAAN OM NAAR VLIEGTUIGEN TE KIJKEN. HET KAN U HET LEVEN KOSTEN. De Zuidwestpolder. ii. um Hoorn. Tegen de plannen in de omgeving van Hoorn- bestaan ernstige bezwaren, omdat daardoor de schoonheid van Hoorn langs hel geheele waterfront verloren zou gaan. Hoorn, als historisch monument, zou Hoorn niet meer zijn, wanneer de thans gedachte plannen werkelijkheid zouden worden. Algemeen wordt een groot meer vóór Hoorn, waarvan de zuidelijke grens on geveer loopt van Schardam naar De Nek, noodzakelijk geacht, üc afstand van Hoorn tot den dijk zal minstens drie kilometer moeten bedragen. Bij dit plan moet er voor worden gezorgd, dat zoo wel bij De Nek als bij Schardam goede verbindingswegen met den polder ont staan en dat in verband hiermede ook rekening- wordt gehouden met den we genaanleg in den polder, wat mogelijk is. omdat de indeeling van den polder nog gemaakt moet worden. De regeling is noodig voor Hoorn als centrumplaats. Om de strakke eentonigheid der lange dijken te breken moet getracht worden om door opspuiting van bagger te be vorderen. dat een goede bodem ontstaat, •voor een begroeiing mot boutgewas en riet of met een ter plaatse geëigende. Juiste vegetatie, terwijl voorts hier en daar ook door ópspuiting eilandjes zou den kunnen worden gevormd, die voorzien van een passende beplanting mede het landschapsschoon zeer zouden kunnen verhoogen. Van Hoorn naar Enkhuizen wordt een breed boezem- en vaarwater langs de kust noodig geacht, met hier en daar smalle meren tengevolge van de bochten in den dijk. Ook dit kustgedeelte moet met. zorg door aanplanling van passend houtgewas, riet enz. tot een schoon ge heel gemaakt worden Om het geheele kanaal- en merenplan tol volle schoonheid te brengen, wordt het gewensclil geacht reeds nu een land- s'chapsdeskundige aan le stellen, die zoo wel vocfr rie randen als voor de op le spuiten eilandjes een grondige studie maakt, zoowel van de indeeling als van de latere beplanting. Deze arbeid moet reeds nu worden begonnen, opdat vanaf het begin der droogmaking aan dit punt de volle deskundige aandacht kan worden geschonken.- Het .plan, om ter vervanging van het randlcanaal van Hoorn naar Enkhuïzen. een groot boezem- en scheepvaart kanaal door hel zuidelijk deel van Drechterland te maken wordt afgekeurd. Voor dit ka- naai zou een stropk gronris ter breedte van 107 30 meter noodig zijn: het kanaal zelf «:ou 56.50 meter breed moeten wor den: voor het geheele kanaal zou onge veer uo H.A land vereischt worden. De schoonheid van dat mooie gedeelte van West-Friesland zou door een dergelijk kanaal ernstig worden geschaad. Aangaande de plannen voor den Zuid westpolder. voorzoover deze betreffen 'i I.T-meer en3 de Gouwzee, sluiten boven genoemde organisaties zich geheel aan bij het door dé Verbonden Nederlandsche Watersportvereenigingeii aan den Dienst der Zuiderzeewerken uitgebracht advies. Vertrouwd wordt, dal het streven om mede te werken lot hel verkrijgen van een schoon geheel overal waardèering en medewerking zal genieten, omdat het geen beoogd wordt van zoo groote waar de is voor nu en voor de toekomst van land en volk. Gezien de kosten aan de droogmaking verbonden, die door bet Rijk moeten worden ge dragen, mag op die waardeering en medewerking ten volle aansfueek war den gemaakt. Te meer. omdat genoemde kanalen en meren gelegen zijn in de onmiddellijke nabijheid Van het dichtst bevolkte gedeelte van Nederland Am sterdam en omgeving en daarom ook van groote beteekenis als recreatie-oor den en voor de beoefening van de water sport. De Commissie voor Landschapsschoon in Hollands Noorderkwartier vraagt voor dit alles uw belangstelling en uw mede werking. Namens de Commissie, G. NOBEL. Voorzitter. te Lutjewinkel. Th. P. H. WORTEL. Secretaris, Bergerweg 78, Alkmaar. De tweede boterbon. Zooals op Vrijdag jl. wercl gepubli ceerd, zou op Zaterdag 6 Mei de tweede boterbon voor het tijdvak van 30 April tot en met 13 Mei '44 worden bekend gemaakt. In verband hiermede wordt thans de bon „Boter 19b" aangewezen. Deze bon is geldig tot entnet 13 Mei a.a. en geeft, evenals de reeds aangewezen bon ..Boter 19a" recht op het koopen van 125 gram boter of 125 gram mar garine of 100 gram bak- en braadvet of 1P0 gram rundvet. Men houde er reke ning mede, dat men genoegen zal moe ten nemen met het artikel, hetwelk de handelaar in voorraad heeft. Zee- en kustvisscherij aan vergunning gebonden. Zooals reeds is geschied met de I.Tssel- meervisscherij is thans ook blijkens in het Voedselvoorzieningsblad opgeno men verordeningen van het Bedrijfschap voor Visscherijproducten uitoefenen van de zee- en kustvisscherij van een vergunning van dit bedrijfschap afhan kelijk gesteld. Aan de vergunning kun nen voorwaarden verbonden worden. De nieuwe verordeningen regelen tevens den aanvoer van visch door zee- en kustvisschers. Belanghebbenden kunnen.in een offi- cieelp publicatie nadere gegevens vinden. ADRES VERANDERING COMMIS SARIAAT VOOR DE BELANGEN VAN DE V.M. NEDERL. WEERMACHT. De Commissaris voor de Belangen van de v.m. Nederlandsche Weermacht te 's-Gravenhage. Lange Voorhout 7, maakt bekend, dat met ingang van 1 Mei 1944. een gedeelte van zijn Commissariaat is verhuisd naar Velp. Het postadres is te rekenen van ge noemden datum af: Waldeck Pyrmont- 'aan 5 te Velp. NIEUWE POSTZEGELS. In de serie nieuwe frankeerzegel* met afbeeldingen van zeehelden zullen 15 Mei as. verschijnen de zegels van 17','j en 22'/s cent. respectievelijk met afbeeldingen van W. J. van Gent en Cornelis Evertsen. in grijs-blauwe en oranje-roode kleur, ontworpen door Hubert Levigne en Kuno Brinks. De serie is.lhans, op <1. /.egel van 25 cent na, vojjeijjg,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1