NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Hernieuwde aanvallen op Sebastopol. Kennemerland in Mussert's hand. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 8 MEI 1944. SCHAGER EDITIE. Jaarang, No. 107. 2 pagina's. Advertentie - tart ef Prijs der gewone advertenties in dexe Editie 11 ct. per m.m. Bü contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. Dexe Courant verschijnt dagelijks. Bolsjewistische aanvallen ten O. van de Sereth stortten ineen. Roode Kruis-schip door Britsche vliegtuigen aangevallen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiRHER, 7 Mei. - Het opperbevel va» de weermacht deelt mede: Voor Sebastopol zette de vijand zfln zeer krachtig door artillerie en slagvliegtuigen gesteunde aan vallen vooral in den noordelijken sector voort. Zjj werden in heen- en-weergolvende gevechten afgc- slagen, plaatselijke penetraties wer- den afgegrendeld. Boven de Krim werden door jacht en slagvliegtuigen wederom 34 Sovjet vliegtuigen neergeschoten. In de ge vechten der laatste wek^n heeft kapi tein Von Lücken, bataljonscommandant bij een grenadierregiment, zich door buitengewone dapperheid onderschei' den. Ten noorden van Jassy, ten oosten van Polozk en ten zuiden van Pskof bleven vrij zwakke aanvallen der bolsjewisten zonder resultaat. In de periode van 4 tot 6 Mei verloren de bolsjewisten aan het oostelijke front 40 vliegtuigen. .Op het landingshoofd van Neltuno stortten verscheidene vrij hevige vijan delijke aanvallen in het. geconcentreer de afweervuur of in den strijd van kor ten afstand ineen. In den strijd tegen communistische benden op den Balkan verloor de vijand in de maand April 11 380 dooden, 3871 gevangenen en tal rijke overloopers. De luchtoorlog. 'Amerikaansche bommenwerpers de den gisteren weer een aanval op ver scheidene plaatsen in Roemenië. Vooral in het stadsgebied van Kroonstad ont stonden schade aan gebouwen en ver liezen onder de bevolking. Drie-en- twintig vijandelijke vliegtuigen, meest viermotorige bommenwerpers, werden neergeschoten. Hierbij onderscheidden Ecemeensche jachtvliegers zich bijzon der. Bij den afweer van vijandelijke luchtaanvallen op eigen convooien ver nietigden beschermingsvaartuigep der marine, scheepsafweergesohut en ma rine-artillerie voor de kust van Noor wegen en Nederland en op de Zwarte Zee 15 bommenwerpers en torpedovlieg tuigen. Voor de Zuid-Fransche kust vielen Britsche vliegtuigen het in Jienst van het Roode Kruis varende Spaansche s s. Christina aan, hoewel het duide lijk was gekenmerkt. De bemanning leed verliezen. Ook de commissaris van het internationale Roode Kruis werd gewond. Bij aanvallen van formaties vijande lijke bommenwerpers op het westelijke bezette gebied werden vijf vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In den afgeloopen nacht lieten en kele Britsche vliegtuigen bommen val len op West- en Zuidwest-Duitschland. Het legerbericht van Zaterdag luidt als volgt: Voor Sebastopol is de vijand, on der bijzonder hevig artillerievuur en met onafgebroken gebruik Van sterke strijdkrachten van het luclit- wapen weer tot den aanval overge gaan. Deze strandde op den taaien tegenstand en de vastberaden tegen aanvallen van formaties en een heden van het leger en de marine, benevens van Rocmeensche troepen. Duitschc jagers en slagvliegtuigen grepen doeltreffend in de gevechten in en schoten, zonder zelf verliezen te lijden, 30 Sovjet-Russische vlieg tuigen neer. Ten oosten van den Roemecn- sehen Sereth zijn ook gisteren ver scheidene vrij sterke aanvallen der bolsjewieken ineengestort in het geconcentreerde afweervuur. For maties gevechts- cn slagvliegers hebben ook hier met succes onzen afweer gesteund en 11 tanks ver nietigd. benevens talrijke stukken geschut en ravitailleeringsvaartui- gen van den vijand. De bestrijding van het bolsjewisti sche spoorwegverkeer is overdag en des nachts met succes voortgezet. Stér ke formaties Duitsche gevechtsvliegtui gen hebben in den afgeloopen nacht een geconcentreerden aanval gedaan op het station KiefDarnitsa. Er onston den zware verwoestingen in de sta- tlonsinstallaties. Uit het landingshoofd van Nettuno en van het front in Zuid-Italië wordt levendige wederzijdsche activiteit van strottroepen gemeld. Verscheidene vijandelijke steunpunten werden mei hun bemanning opgeblazen. Communistische benden uiteen geslagen. In Oost-Bosnië hebben Duitsche troe pen onder moeilijke terreinsomstandig heden en tegen hier en daar harden weerstand in vijf groote communis tische benden uiteengeslagen. Tegelij kertijd verijdelden Dqitsche en Bul- gaarsche troepen, gesteund door een heden van het Servische vrijwilligers- Komt er een invasie? BERLIJN, 6 Mei. - De b.-correspon- dent van van het A.N.P. meldt o.a.: De Meimaand heeft dit jaar een bij zonder cachet door de groote beslissin gen, welke allerwegen verwacht worden >on welke volg'"" de ultra-optimis ten althans een einde aan den oor log zftllen maken. Op het oogenblik is er een groote verandering bemerkbaar, een verande ring, welke begon gelijk een verita- bele Meiregen, heel kalm en rustig, om daarna steeds intensiever te worden en tenslotte tot zelfs in de hoogere regio nen der rijksregeering door te dringen de invasie-grap neemt, op het oogenblik een vooraanstaande plaats in de open bare verkeersmiddelen, aan de stam tafels der Berlijnscbe „Kneipen" in. En in de anders zoo ernstige en zakelijke departementen scljuwt men thans een kwinkslag op de invasie niet meer. Dit alles beteekent natuurlijk niet. dat Berlijn ten aanzien van de invas e zorgeloos is geworden. O, neen. Dat in geen geval. Maar aan den anderen kant moet men toch ook weer vaststel len. dat deze humor nooit een slecht teeken voor het moreel der bevolking kan zijn aan den vooravond van de grootste beslissingen, welke deze oor log waarschijnlijk zal kennen. corps en nationale Servische formaties, de poging van communistische benden cm vasten voet te krijgen in Servië. Amerikaansche bommenwerpers heb ben in den loop van gisteren aanvallen gedaan op Ploesti en Turnu Severin, welke schade en verliezen onder de be volking ten gevolge hadden. Door Duit sche en Roemeensche luchtverdedi- gingsstrijdkrachten werden 47 der aan vallende vliegtuigen, hoofdzakelijk viermotorige bommenwerpers, ten val gebracht. Terreuraanval op Berlijn. Formaties Amerikaansche bommen werpers hebben op Zondagmorgen, naar het D.N.B. verneemt, geprofiteerd van de boven geheel Noord-Europa heerschende slechte weersomstandig heden om opnieuw een terreuraanval te ondernemen op Berlijn. Zonder zicht wierpen de Amerikaansche bommen werpers talrijke bommen neer op het stadsgebied van Berlijn. Hierdoor ont stonden schade en verliezen onder de burgerbevolking. De Duitsche luchtver dediging was door een boven geheel Noord-Duitschland hangend wolkendek van verscheidene lagen, deels op zeer groote hoogte, aanzienlijk in den af weer belemmerd. Was Eden in Moskou? Het reeds in talrijke berichten in de wereldpers tot uiting gekomen ver moeden, dat de Britsche minister van Buitenl. Zaken, Eden, tijdens zijn re cente „verlof" te Moskou is geweest, is thans nadrukkelijk bevestigd dooi den Engelschen consul in Barcelona, die het volgende verklaarde: „Eden heeTt twee dagen in het Kremlin ver toefd om te trachten, Stalin's instem ming te verkrijgen voor een hernieuwd uitstel van het tweede front. Stalin heeft het Engelsch-Amerikaansche ver zoek categorisch van de hand gewezen cn opnieuw aangedrongen op de onver wijlde invasie in .het westen. In tegen stelling tot den vroegeren Russischen eisch, die altijd alleen betrekking had op de invasie in het westen, hebben de Russen thans een gelijktijdige landing aan de Kanaalkust en in het gebied van de Middellandsche Zee verlangd". De Spaansche concessies aan de geallieerden. MADRID, 6 Mei. (DNB). Een voor aanstaande persoonlijkheid van het Spaansche bedrijfsleven heeft aan den Madrileenschen vertegenwoordiger van het DNB over de tusschen Spanje en de, Anglo-Amerikanen bereikte over eenkomst o.a. verklaard, dat de Anglo- Amerlkaansche onderhandelaars van Spanje pas bepaalde concessies hadden gekregen, nadat zij drie maanden lang allo middelen van den politieleen en economische» druk te baat hadden ge nomen en door een regelrechte gedeel telijke blokkade Spanje aan den rand van een catastrophe hadden gebracht. Het ontbreken van benzine en olie heeft, in de derde maand der onder handelingen reeds tot een volledige stillegging der visscherijflottilles en der spoorwegmotorwagens geleid. De rayitailleering der Spaansche steden kwam daardoor ernsfig in gevaar. Niettemin heeft Spanje zich bij de onderhandelingen zeer hard getoond. Dat de geallieerden in het wolfram embargo voor Duitschland hun zin niet vplkomen hebben weten door t.e zet ten. is een bewijs voor de hardnekkig heid van het Spaansche standpunt. Ook omtrent het lot der Italiaansche oorlogsschepen werd pas een besluit genomen na het ontvangen van de uit spraak van een internationaal krijgs- gerecht, zoodat deze schepen in geen ge val gebruikt zullen worden bij de aan gekondigde invasiehandelingen. BOMMEN OP BOEKAREST EN- BELGRADO. Een sterke formatie Amerikaansche bommenwerpers heeft Zondag Eoekarest aangevallen. Reeds bij de nadering werd de formatie boven Zuid-Roemenië door Duitscne en Roemeensche jachtvliegtui gen in luchtgevechten gewikkeld, die voortduurden tot boven het gebied van den aanval. De zeer verspreid geworpen bommen troffen te Boekarest vooral de woonwijken. Volgens tot dusver ontvangen rappor ten werden alleen door Duitsche jagers meer dan tien viermotorige bommenwer pers neergeschoten. Een deel van "de binnengedrongen formatie viel nog de stad Belgrado aan en wierp daar even eens bommen. Tijdens de voortdurende luchtgevechten traden ook Roemeensche jagers met succes op. De vrijlating van Gandhi. Naar de Britsche berichtendienst uit Poena meldt, is Gandhi Zaterdagoch tend door den inspecteur-generaal van de gevangenis, na zijn vrijlating, naar Parnakoeti gebracht, het paleis van lady Thackersey, een oude bekende van Gandhi. Hier heeft hij tien jaar geleden, in Mei 1934, tien dagen gevast Een groote volksmenigte, die uit de dj.gbladen kennis gekregen had van fle vrijlating, verwachtte hem voor Par nakoeti. Na aankomst van Gandhi in Parna- kceti is een commqniqué uitgegeven, betreffende zijn gezondheidstoestand waarin gezegd wordt, dat Gandhi zich sedert 10 April onpasselijk heeft <*e- voeld. Op 14 April is een felle, zware koorts opgekomen. Een bloedproef heeft uitgewezen, dat er een zware malariainfectie was opgetreden. Door de koortsaanvallen, waarbij Gandhi telkenmale ijlt, is zijn bloeddruk ge daald en op dien lagen stand gebleven Gandhi is zeer zwak geworden en zi.,n nieren functionneeren slecht. Na zijn vrijlating ziet Gandhi er ondankr- zijn uitputting welgemoed uit. Behalve Gandhi is eveneens iiv vrijheid gestel i Miraben (miss Slade), de dochter van een Britschen admiraal, die Gandhi verscheidene* jaren verzorgd heeft. D? geneesheeren. dr. M. D. Gilder, die vroeger lid was van de regeering van Bombay, en dr. miss Soesjila Nayad die het communiqué hebben ondertee kend, zijn, evenals de secretaris van Gandhi, Pyarelal, vrijgelaten. Zij be vinden zich op het oogenblik bij Gandhi in Parnakoeti. Bij onze Vrij williger j. In goede kameraadschap wijden de'oudere Vrijwilligers de jongere In de frontgeheimen k* Ify PK Hoffmann/O/H/P m Flinke kerels melden zich voor den strijd legen het bolsjewisme. KEURINGEN WAFFEN SS (WIKING), SS- WACHTBATAILLON, LANDSTORM NE DERLAND, KRIEGSMARINE, GERMAAN SCHE SS IN NEDERLAND. Het SS-Ersatzkonimando deelt mede: Op dc.volgende data zullen de keuringen plaats hebben voor bovenstaande forma ties: JO Mei 8—12 uur Rotterdam, Deutsche Oberscliule, Westerlaan l. 11 Mei 8—12 uur Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 11 Mei 15—18 uur Venlo, Deutscbcs Haus, Egmondstraat 16. 12 Mei 8—12 uur Arnhem, Café Itoyal. 12 Mei 15—18 uur Zwolle, Hotel Gyténbeek. 13 Mei 8—12 uur, Groningen, Hecrestraat 46. 13 Mei 15—17 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat.' 15 Mei 8—13 uur, Amsterdam, Dam 4. 16 Mei, 8—12 uur, Utrecht. N.V.-Huis, Oudcgracbf. 215. 16 Mei, 15—17 uur, Amersfoort, SS-Wachtbataillon 3, Leusdcrweg. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen rt—35 jaar, die aanmeldlngsplichtig zUn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zUn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. ZUn schoolopleiding Is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor dc heen- en terugreis zUn verkrijgbaar bU de navol gende Nebenstellen der Waffen SS: Amsterdam. Dam 4; Alkmaar, Langestr.56: Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30 en eveneens bU liet SS-Ersatz- kommando, Korte Vijverberg no. 5, Den Haag. Voor de Krlegsmarine, Marine An- nahmestclle West, Utrecht, Plompctorengracht 24. Rede van den Leider in het Concertgebouw te Haarlem. Zaterdagavond heeft de Leider zi.in aangekondigde rede gehouden in de Gem. Concertzaal te Haarlem. De groo te zaal was geheel gevuld en ook in de bijzalen hadden belangstellenden een plaats gevonden. Het podium, dat met witte en blau we bloemen was versierd, droeg be halve de nationale en ^N.S.B.-kleuren en het door een wolfsangel bekroonde Haarlemsche wapen, de beide leuzen der propaganda-actie der N.S.B.: „Ons nationalisme Uw redding" en ,.Ons so cialisme Uw toekomst". Ook de zaal was met vlaggedoek versierd, o.m. met de spreuk: „Kennemerland in Mus sert's hand". De bijeenkomst werd geleid door den onderkringleider, A. J. Winter. Nadat de vlaggen der Beweging, W.A., Jeugd storm en S.S. waren binnengedragen, sprak de heer Frentrop, propaganda- inspecteur in Noord-Holland, een korte rede uit. waarin hij de beteekenis van de figuur van den Leider in het licht stelde en er o.m. op wees. dat het Mussert is geweest, die in de meest kritieke oogenblikken ons volk en ons land voor den neergang heeft bewaard. Eenmaal zal ons volk er hem dank oor weten, dat hij ons lot van nu en voor de toekomsf ten beste heeft ge leid. Te acht uur betrad de Leider met ge volg de zaal en werd, nadat de natio nale vlag was binnengedragen, namens de N.S.B. te Haarlem begroet door den kringleider, G. E.-M. Janssen, die hem verzekerde, dat kring Kennemerland- Zuid zich tijdens deze propaganda-ac- tie als één man zal beijveren dat Ken nemerland in Mussert's hand kome. Rede van Mussert. Hierna kreeg de Leider het woord. Er zijn. aldus Mussert, bij allo ove rige verschillen, twee soorten van menschen, de egoïsten en de gemeen- schapsmenschen. De eerstgenoemden bekommeren zich niet om andermans nooden en wat een ander wedervaart interesseert, hen niet. Zij hebben geen oog voor het offer, dat zoovele ande ren aan de andere zijde brengen. De breede massa is van goeden wil le en verlangt ernaar, het land op geheven te zien uit den staat van ver nedering. De vraag, die voor ons N.S.B.'ers overheerschend is. is hoe wij deze 'breede massa de verzekerd heid kunnen geven die zij behoeft en de overtuiging, dat zij moet werken Keuring Germaansche Weersportkampen. De eerstvolgende keuring voor de Germaansche Weersportkampen is vastgesteld op Woensdag 10 Mei 1944 van 9—14 uur. Plein 1813 nr. 3, te Den Haag. In aanmerking komen alle gezonde jongens, die den leeftijd van 16 jaar bereikt hebben. Profiteer ool< eens van deze 4 weken ontspanning sport, velddienst, enz. in de prachtige bergstreken van Duitschland. Inlichtingen: Aanmcldingsbureau voor Germaansche Weersportkampen Koningslaan 9. Utrecht. Nieuws in 't kort. Gewapende communistische militie- in Algiers. Naar Ofi uit Tanger meldt, zal de communistische partij met toe stemming van het dissidentencomitë te Algiers een gewapende militie oprichten met een sterkte van 100.000 man.' Deze communistische militie zal als een po- lltietroep beschouwd worden en gecom mandeerd worden door Gaulistlsche of ficieren. die deelgenomen hebben aan een cursus van drie maanden in de Sov jet-Unie Vulcanische uitbarsting in Mexico. Naar de Britsche berichtendienst uit Mexico stad meldt, zijn de bewoners van het stadje Parangaricutiro in den staat Mlchoacan Vrijdagavond uit de stad ver trokken. toen een lavastroom van een nieuwe uitbarsting v.an den vulkaan. Pa- riutin de straten begon binnen te vloeien. Naar verluidt worden door den vulkaan geweldige massa's lava uitgestort, die zich voortbewegen met een snelheid van rond 25 meter per uur. en offers moet brengen om te geraken tot de vervulling van het ideaal van een vrij Nederland. Spr. begaf zich hierna in een histo rische beschouwing. Rusland wil de geheele wereld en ook ons land. door dringen met het bolsjewisme, een stre ven. waaraan Europa in de eerste plaats ten offer moest vallen. Een revolutie in Europa. Dit verklaart, dat in Europa een re volutie ontstond om het volksche socia lisme. Het kan geen verwondering wekken, dat wij in dezen revolutietijd denkên aan de Fransche revolutie, doch men vergete nooit, dat de Fransche omwenteling via het liberalisme leidde tot kapitalisme en klassenstrijd en dat de revolutie van dezen tijd zich richt op betere waarden. Marx moge gezegd hebben: De arbeiders hebben geen va derland, het nationaal-socialisme zegt: De arbeiders hebben wel degelijk een vaderland. Wat internationaal is, dat is het kapitalisme. Alleen het volk, verbonden aan zijn bodem, is natio naal. Het nationaal-socialisme vraagt alleen wat kan bijdragen tot samen bundeling van het volk en wat het kan weerhouden van uiteenvallen in allerlei partijen en richtingen. Een volk, dat in onderlinge tweedracht leeft, kan zich nimmer naar buiten ontwikkelen. Het gaat niet om Dantzig. of om den Corridor. Het gaat om het volksche socialisme en om de vraag, of dit zich zal kunnen handhaven in een zelfstan dig Europa dan wel, of Europa ten of fer zal vallen aan Sovjet-Rusland en Amerika. En nü zijn wij Europeanen en wij zullen dat ^blijven en wij gaan met Eu ropa te gronde, als de zege aan deze twee wereldmachten zou toevallen. En van deze zege zullen wij zeker zijn, als Sovjet-Rusland zijn eischen, reeds in gewilligd door Engeland en Amerika, verwezenlijkt krijgt. Wat het lot van ons land dan wel zal zijnniet al leen wij nationaal-socialisten. maar de heeren aan den overkant der Noord zee hebben het antwoord op deze vraag gegeven: Nederland wordt gede gradeerd tot bruggenhoofd van Ame rika. Een vcreenigd Europa kan ons behouden. Voor dit lot kan slechts een ver- een'gd Europa ons behoeden. Zoo me nig land ging te gronde, doordat het een prooi werd van vreemde besprin- gers. Europa staat thans aan den rand van den afgrond* en de tegenstellingen der Europeesche landen zullen haar oplossing moeten vinden in het besef van Europeesche eenheid, een Europa, waarin geen oorlog meer zal zijn en dat sterk genoeg is om veilig te wezen voor vreemd geweld. Tot hei. aandeel van Nederland in dezen strijd wekt de N.S.B. ons .volk op. Zij heeft daarbij vóór 1940 nooit anders dan tegenstand ontmoet en het gevolg is niet uitgebleven. Zoo hier geen Duitsche weermacht stond, ons land zou reeds lang slagveld zijn en als in onze dagen wordt gesproken van een invasie, dan zal er geen steen op den anderen blijven en honderdduizen den van ons volk zullen zich bevinden tusschen de twee. machtigste legers der wereld. En daarom aldus spr. is het zoo goed, dat hier de Nederland- sche vlag voor U staat, gedragen door een lid van den Landstorm, die zich heeft opgemaakt." om onze kust te ver dedigen! (Applaus). De Leider wendde zich tenslotte lof zijn kameraden en wees hen op den plicht te strijden en te volharden juist in dezen tijd, die zoo moeilijk is en die zooveel doet aanschouwen, dat niets met nationaal-socialisme te maken heeft, wat onze tegenstanders ook mo gen smalen. Ons geloof is, dat ons volk niet te gronde zal gaan. maar zal groeien en dat het gelouterd het nieu we Europa zal binnengaan. Met hel zingen van het zesde cou- olet van het Wilhelmus werd de bij eenkomst besloten. Verduisteren v. 21.155.45 9 Mei: Zon op 5.54, onder 21.19. Maan onder 6.39. op 22.36. 10 Mei: Zon op 5.53, onder 21.21. Maan onder 7.32, op 23.47. Dit jaar gee'n Over-IJ-sche eersteklasser. Z.V.V. promoveert. We zijn, wat de voetbalsport betreft, weer een stapje dichter bij het einde en al mag het misschien^lvat voorbarig klinken, Noord-Holland boven het IJ zal het ook dit jaar zonder een eerste klasser moeten doen. OSV, dat rayon vertegenwoordigt, verloor na melijk den eersten promotiewedstrijd thuis tegen DOS met niet minder dan 05 en aangezien zoo noodig het doel- gemiddelde beslist, mogen we wel aan nemen, dat de club van Dumortler aan Utrecht weer een eerste klasser be' zorgt. De Zaanstreek is natuurlijk wel een tweede klasser rijker geworden; dat kon ook moeilijk anders, aangezien twee Zaansche derdeklas-kampioenen om een plaatsje in de 2e klasse stre den. ZVV was de gelukkige, dank zjj een gelijk spel tegen Zaandijk. Wat de wedstrijden om den nationa- len titel betreft, kunnen we gevoegelijk heel kort zijn. VUC was met het ver zwakte elftal niet opgewassen tegen Lon- ga en verloor thuis met 23. Heeren- veen bewaart blijkbaar haar beste spel voor de uitwedstrijden. Nu wist het thuis gelijk te spelen tegen Heracles, dat nog steeds geen overwinning heeft be haald in deze landscompetitie. De stand is thans: Volewijckers 5 4 0 1 8 21—5 VUC 7 4 1 2 9 14—12 Longa 5 2 1 2 5 8- Heerenveen 6 2 1 3 5 1216 Heracles 7 0 3 4 3 7—20 Zooals gezegd, verloor OSV met 05 van DOS en deze cijfers zijn duidelijk genoeg. OSV zou in Utrecht al met min stens 60 moeten winnen, om te promo- veeren en er zal wel niemand zijn, die op zoo'n zege durft te hopen ZVV en Zaandijk speelden gelijk. Geen der beide voorhoeden wist te doel punten. Dank zij de groote overwinning, welke ZVV eenige weken geleden op Helder behaalde, was het doelgemiddel- de in haar voordeel en zoo zien we thans een der oudste clubs in Noord- Holland weer terugkeeren in de 2e klas se. ZVV is met Alcmaria de oudste club die voor de propageering van de voet balsport veel gedaan heeft. Moge deze Zaansche club weer een waardige twee de Klasser blijken te zijn! In het Noorden viel ook een beslis sing. Emmen won weliswaar met 10 van Frisia, doch de Leeuwarder club behaalde vorige week een veel grootere zege op Emmen en promoveert dus. Ook een van de oude garde! In onze omgeving was daar verder nog de verdiende overwinning van ADO '20 op Wieringerwaard, zoodat Wieringer- uitgesloten is voor de promotie. ADO's kansen zijn daarentegen zeer fraai ge worden. Schagen 2 wist Helder 3 weliswaar met 3—0 te kloppen, maar he' kampioen schap viel den wlderschen ten deel, zoodat deze nu herrecht hebben, om het volgend seizoen in de res. 3e klasse uit te komen. Er zijn verder nog eenige competitie wedstrijden gespeeld, maar voor deze verwijzen we naar het uitslagenlijstje. N.V.B.-beker. Nog enkele regels over de bekerwed strijden. Allereerst een verrassing: de bekerhoudster 1943, Ajax, verloor giste ren in het Stadion met 3—1 van Blauw wit; een uitslag, dien vrijwel niemand verwacht had. Hollandia, dat zoo goed de 3e ronde had bereikt door twee sterke tweede klassers uit te schakelen, stelde thans teleur door met 5—1 van de Meteoor te verliezen. Daarmede is ook de laatste club uit onze omgeving den bekerdood gestorven. EDO liet zich verrassen door DWV, dat met 21 in Haarlem won en dus de 4e ronde bereikte. UW klopte het ster ke HVC me^20 en Terrasvogels kwam in de volgende ronde door een gelijk spel (2—2) tegen £>VVO. Het geval-de Harder. De V.U.C.-speler de Harder, die, zoo als men weet, geschorst is, heeft aan een A.N.P.-verslagfjever zijn standpunt uiteengezet: „Het frappantste in- deze heele kwes tie is wel", aldus Bertus, „dat ik mijn schorsing uit de courant moest ver nemen. Eerst later kreeg ik van bet bestuur van V.U.C. een brief, waarL stond, dat ik geschorst was wegens mijn gedrag in den wedstrijd de Vole wijckersy.U.C. Iedereen kan zien, dat dit onjuist moet zijn. Het ligt waarachtig toch niet aan mij, dat deze wedstrijd werd verloren. Reeds na 25 minuten was de stand 4- 0 in ons nadeel en voordien had ik practisch geen. bal gehad. Het is te begrijpen, dat men een dergelijken achterstand niet meer kan irloopen. Ik wil echter direct toegeven, dat ik niet- zoo gespeeld heb als anders, doch hiervan was het volgend? de oorzaak: voer den wedstrijd kwam de voorzit ter van onze vereeniging in de kleed- ten*, greep mij bij mijn jas en maakte mij eenige verwijten, welke ongegrond waren. Onze aanvoerder Stam heeft toen de zaak gesust, doch het kwaad was reeds geschied, Het mo;eel *vas uit de ploeg en ik self was gedepri meerd, hetgeen ongetwijfeld eenigs- N. V. B. Uitslagen van Zondag 17 Mei. Kampioenschap van Nederland: Heeren veen—Heracles 2—2; V.U.C.—Longa 2—3. Promotieconipctitie 2e KI.: OSV—DOS 0—5. 2e klasse A.: Alkm. Boys—ZFC 2—2, HBCKFC 1—1, WFC—De Kennemers 5—2 2e klasse B.: Hercules—Hilversum 30; AFCDe Spartaan 2—1. Promotie 2e klasse distr. III: Be Quick Vltesse 1—0. Promotie 2c klasse, distr. V: Emmen— Frisia 1—0 (F. promoveert). Promotiecompetitie 3c klasse, district I: ZW—Zaandijk 0—0 (ZVV 2e klasser); TOG—Zwaluwen Vooruit 1—0 (TOG 2e kb. 3e klasse B.: Halfweg—Kinhelm 2—2. Promotiecompetitie 4c kl., district I: Wieringerwaard—ADO '20 1—2; SLTO— IVV 2—1 (SLTO 3e klasser); CDN—MSV '19 3-0. Vierde klasse A, district I: Atlas—N. Nledorp, N.N. n.o.g. „NOORDHOLLANDSCHE". Schagen 2—Helder 3 3—0: LSW-BKC 1—1: DTS 4—VZV 2 4—2: DTS-Jun.—Alk- maar-jun. 70; DTS a—N. Niedorp 00; DTS bLSW b 5—0. N.V.B.-beker 2e ronde: Blauw-Wlt—Ajax 3—1. 3e ronde: EDO—DWV 1—2: UW—HVC 2—0: Meteoor—Hollandia 5—1; OVVO—Ter rasvogels 2=2. Handbal. Olympia 2—DTS 2 0-6; -Ude-Wik-Do- kev 5—0. zins in mijn spel tot uiting is gekomen, hoewel ik toch nog het eenige doejpunt heb gemaakt." .Waarom is uw broer cigenfljk ge schorst?" Dat zit zoo: mijn broer en ik weiken in IJmuiden en hebben Don derdag 27 April daar een onderling partijtje gespeeld, waaronder ook spe lers van Stormvogels waren. Nu ls het eigenaardige van het geval, dat mijn broer is geschorst, omdat hij dezen wedstrijd heeft gespeeld, doch Ik niet en bij mijn weten ook niet de spelers ver Stormvogels. Blijkbaar was het gedrag van mijn broer in den wedstrijd Volewijckers—V.U.C. wel goed ge weest, zoodat naar een ander motief moest worden uitgezien. In ieder geval klopt hier iets niet en ik begrijp van de situatie niets. Ik heb thans ean brief aan het bestuur geschreven om opheldering en ik wacnt nu maar rustig af. Of ik weer voor V.U.C. zal uitkomen, zal ervan afhan gen hoe de zaak verder wordt gere geld. In ieder geval verwacht ik gere habiliteerd te worden." O.S.V.—D.O.S. 0—5. D.O.S. is practisch gesproken opnieuw eerste klasser. Door een sprekende overwinning van 5—0 op O.S.V. in'Oost- zaan in den eersten promotiewedstrijd, veroverden de Utrechtenaren een dus- denigen voorsprong, dat zij zich eigen lijk reeds eerste klasser kunnen noe men, want zij mogen nu a.s. Zondag op eigen veld met vier doelpunten ver schil verliezen, zonder daarvan nadee- lige gevolgen te ondervinden. De „kanaries" waren in alle opzich ten de meerderen van hun rivalen, wier techniek en tactiek feitelijk nieta te beteekenen hadden. Dumortler was weer de groote man Hij speelde met den bal en met zijn tegenstanders. Elke aanval werd door hem op een waarlijk grootsche wijze geleid. Hij legde ook den grondslag voor alle doelpunten, waarvan het eerste reeds enkele minuten na het be gin kwam. Na een hoekschop van de Leur kopte Piet den bal handig door naar Meeuwsen, die Engel van dicht bij kon passeeren (1—0). Dumortler zelf bracht den stand nog vóór de rust op 3—0. De Oostzaners waren in het veld niet de minderen. Zelfs meestal '1n den aanval. Hun voorhoede stond ech ter zonder leider machteloos tegenover een verdediging, die zichzelf overtrof Ook in de tweede helft was het ini tiatief meestentijds bij de blauw-zwar- ten De doelpunten ontstonden echter tóch tegen hen. Bij verrassende uitval len ontstonden twee strafschoppen en de Leur benutte ze om den eindstand op 5—0 te brengen. DRUKKE SPORTZONDAG TE WIERINGERWAARD. De sportwedstrijden, welke Zondag den geheelen dag op het gemeentelijk sportpark te Wieringerwaard werden ge houden, zijn niet in het voordeel van de Wieringerwaarders verloopen. *s Mor gens verloren de dames den handbal- wedstrijd tegen het sterke Simson uit Amsterdam, waardoor definitief be slist werd, dat de Noordelingen niet naar de le klasse promoveeren. Het tweede elftal van Olympia verloor eveneens, zij het dan ook met kleiner verschii dan het eerste. De voetballers speelden des middags hun promotiewedstrijd tegen ADO uit Heemskerk en konden ook geen succes boeken. De voetballers zijn dus ook uit geschakeld voor de promotie. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat noch de handbalsters, noch de voetbal lers werkelijk rijp waren voor promo tie en dat het vermoedelijk voor de clubs beter is, om eerst nog een jaar in hun oude afdeeling te spelen. Ze doen dan meer routine op en hun techniek kan zich dan rustiger ontwikkelen. Het is trouwens lang geen gekke prestatie' om een gelijkwaardige tegenstander te zijn van de clubs uit de groote steden! OlympiaSimson 14. Vóór de rust was er niet zoozeer spra ke» van een groot verschil tusschen de beide ploegen. Weliswaar was Simson technisch iets beter, doch ze wist dat niet in een voorsprong uit te drukken. De rust kwam dan ook met een 11 gelijk spel. Na de hervatting was Simson veel sterker en al spoedig viel de eigenlijke beslissing, toen de Amsterdamsche meis jes' een veiligen voorsprong namen. Ze wonnen tenslotte met 4—1. Het spel der thuisclub was niet slecht, doch de techniek bleek nog niet vol doende. Met eere werd echter verloren. De reserves van Olympia speelden,te gen DTS 2 en verloren met 02. Wieringerwaard—ADO 11. Vrijwel direct na den aftrap doelpunt te ADO en de thuisclub had toen even moeite, om in haar spel te komen. Wel dra was er echter van merkbaar krachts verschil geen sprake meer en na ruim een kwartier kwam de gelijkmaker, die volkomen verdiend was. Geleidelijk werd ADO sterker, doordat haar tech niek beter was en het was nog vóór de rust duidelijk, dat Wieringerwaard ten slotte de mindere zou moeten zijn. Na de thee begon echter de thuisclub met een serie goede aanvallen en haar spel was heel wat beter dan in de eerste helft. Het leek er zelfs op. dat ADO uit gespeeld raakte. Echter, de zenuwachtig heid in da W.-achterhoede de doelman was de eenige die rustig speelde, was oorzaak, dat ADO nog eenige kansen kreeg. Haar linksbuiten, een zeer snelle speler, die echter zeer goed door den jeugdigen Buning werd gehouden, ont snapte eens aan zijn bewaking en wist toen aan ADO opnieuw de leiding te geven. Wieringerwaard zette toen alles op den aanval, doch slaagde er niet ln om gelijk te maken. En toen een van haar beste spelers, Schenk, vervangen moest worden, was de kans op den ge lijkmaker heelemaal verkeken. De scheidsrechter leidde uitstekend. HET WESTELIJK ELFTAL VOOR DEN TECHNISCHEN DAG. De opstelling van het Westelijk elf tal voor den Technischen' Dag op Zon dag 21 Mei tegen het Noordelijk elftal in Sneek luidt als volgt: Doel: Kraak (Stormvogels). Achter: Caldenhove (DWS) en Van der Heyde (Feyenoord). Midden: Van Buitenen (Hermes- DVS). Kuppen en De Vroet (beiden Feyenoord). Vóór: Fischer (Ajax). Dumortler (DOS), De Jongh (Volewijckers). Smit (HBC) en Neuteboom (ADO).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1