NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Verbitterde gevechten voor Sebastopol. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 9 MEI 1944. 5CHAGER EDITIE. 88c Jaargang, No. 108, 2 pagina's. Advertentie- t ar I ef Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.ra. Bij contract binnen een jaar te gebrniken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Afweerslag iusschen Proeih en Moldavië voorloopig geëindigd. Talrijke ferreuraanvallen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 8 Mei. (DNB) Het opper bevel van de weermacht deelt mede: Voor Sebastopol viel de vijand ook gisteren onder hevig artillerie vuur niet sterke strijdkrachten aan. Terwijl het hem in den Zuidelijken sector gelukte na verbitterde ge vechten een penetratie tot stand te brengen, sloegen onze troepen in den Noordelijken sector alle vijan delijke aanvallen uiteen. Bij den afweer van krachtige aan vallen van vijandelijke slag- en jachtvliegtuigen vernietigden onze formaties jacht- en slagvliegtuigcn alsmede luchtdoelartillerie der luchtmacht 130 Sovjetrussische vliegtuigen. Luitenant Lambert schoot in lucht gevechten alleen 14 toestellen neer. De negende divisie luchtdoelartillerie, on der bevel van luitenant-generaal Pie kert heeft zich bij de zware afweerge- vechten op de Krim opnieuw bijzonder onderscheiden. Zij kon gisteren haar 1400ste neergeschoten vliegtuig rappor teeren. Ten Oosten van de Roemeensche Se- reth veroverden pantsergrenadiers in harde gevechten een domineerend heu- tvelterrein. Vijftien vijandelijke pant serwagens en 41 stukken geschut wer den vernietigd, talrijke gevangenen ge maakt. Tusschen Proeth en Moldavië is de op 26 April begonnen afweer slag voorloopig geëindigd. De door braak, die dc bolsjewisten met 20 infanterie- en verscheidene pant serdivisies tot stand trachtten te brengen, mislukte door den taaien, verbeten afweer der onder bevel van den generaal der infanterie Wöhler staande Duitsche en Roe meensche troepen, die door forma ties der Duitsche en Roemeensche luchtmacht in voorbeeldige wapen broederschap schitterend werden gesteund. De vijand leed niet alleen zware bloedige verliezen, doch verloor ook 386 pantserwagens, 92 stukken geschut en 100 vliegtuigen. In deze gevechten heeft zich de pantsergrenadierdivisie „Grossdeutschland" onder luitenant- generaal Von Mantéuffel bijzonder on- derscheiden. De strijd in Italië. Op het landingshoofd van 'Nettuno ondernam de vijand plaatselijke aan vallen, die afgeslagen werden. Verdra gend geschut bestookte met goede uit werking benzine- en munitie-oi^lag- plaatsen van den vijand. Terreuraan vallen. Britsch-Amerikaansche formaties bommenwerpers riébtten gisteren over dag en in den afgeloopen nacht ter- reuraanvallen op het stadsgebied van Boekarest, waar zij schade en verlie zen onder de bevolking vei-oorzaakten. Duitsche cn Roemeensche luchtverde digingsstrijdkrachten schoten veertien vijandelijke vliegtuigen neer. Bij gesloten wolkendek ondernamen talrijke Amerikaansche bommenwer pers een terreuraanval op de Rijks hoofdstad en op verscheidene plaatsen in West-Du itsdhland. Vooral in het stadsgebied van Berlijn ontstonden schade aan woonhuizen, cultureele in stellingen en verliezen aan personen. In den afgeloopen nacht wierpen en- Nieuwe terreuraanval op Berlijn. BERLIJN. 8 Mei. (DNB) - Krachti- ge formaties Amerikaansche bommen werpers zijn hedenochtend, gebruikma kend van een volkomen gesloten wol kendek, het gebied van het Duitsche Rijk binnengedrongen en hebben op nieuw een terreuraanval ondernomen op de Rijkshoofdstad. De aanval op Berlijn geschiedde zonder eenig zicht op den.grond. Ook uit Midden-Buitschland wordt melding gemaakt van uitgeworpen bommen. De formaties Amerikaansche bommenwerpers, die krachtige be scherming van jachtvliegtuigen had den. werden reeds aangevallen door krachten der Duitsche luchtverdedi ging, teen zij de grenzen van het Duit sche Rijk bereikten. Boven Midden- Duitschland ontwikkelden zich groote luchtslagen. De Duitsche luchtverdediging hee'ft, naar het. DNB verneemt, ondanks ge deeltelijke belemmering door slecht weer, ook bij dezen aanval weer een groot afweersucces kunnen behalen. Sterke formaties Duitsche jagers start ten voor de bestrijding der Amerikaan sche bommenwerpers vanaf de Duit sche grens tot aan het doelgebied en terug. Er werden volgens tot dusver ont vangen onvolledige berichten' 76 vijan delijke vliegtuigen, hoofdzakelijk vier motorige bommenwerpers, neergescho ten. De strijd in den Stillen Oceaan. TOKIO. 8 Mei. (DNB) Schout-bij- nacht Tanetsoegoe Sosa schrijft in de „Tokio Sjimboen", dat de oorlog in den Stillen Oceaan ernstige vormen aanneemt. De verliezen van den vij and mogen echter niet worden onder schat. Sedert h<_: uitbreken van den oorlog in Oost-Azië heeft de vijand het grootste deel van zijn "'vlootsterkte verloren. Wanneer het hem al gelukt is een deel daarvan te vervangen, dan is ook dit door de herhaalde slagen van de Japaners sedert den herfst sterk verminderd. Om de herhaalde nederlagen te compenseeren, voert de vijand op de hem het geschiktst voor komende punten in het groote gebied van den Zuidelijken Stillen Oceaan zijn operaties uit. Dit Is niets dan een po ging t'ot zenuwoorlog. De hoofdstrate gie der Anglo-Amerikanen volgt twee lijnen, ten eerste het afsnijden van den ravitailleeringsweg naar Rabaul en ten tweede een aanval op de Philippij- nen, die ten doel heeft een steunpunt te vormen aan de Ghineesche kust. Verduisteren v. 21.155.45 10 Mei. Zon op 5.53 u., onder 21.21 u. Maan onder 7.30 u., op 23.47 u. 11 Mei. Zon op 5.51 u., onder 21.22 u. Maan onder 8.12 u., op 0.50 u. kele Britsche vliegtuigen bommen in het gebied van Keulen en Düsseldorf. Door luchtverdedigingsstrijdkrachten werden bij deze aanvallen, alsmede bo- ben de bezette gebieden in het Westen 26 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 17 viermotorige bommenwerpers, ten val gebracht. ROEMEENSCH WEERMACHT- BERICHT. BOEKAREST. 8 Mei. (DNB) Het Roemeensche weermachtbericht van 7 Mei heeft den volgenden inhoud: Op de Krim heeft de vijand zijn met sterken steun van artilerie en vliegtui gen ingeleide aanvalsacties, vooral in den sector ten Noorden van het brug genhoofd van Sebastopol, voortgezet. Alle aanvallen werden afgeslagen. Van den benedenloop van den ^Dnjestr en van het Bessarabische front zijn eeen gebeurtenissen van belang te melden. In Moldavië werden zeer zwakke bolsjewistische aanvallen verijdeld. In den nacht van 6 op 7 Mei en in den loop van den dag hebben Anglo- Amerikaansche vliegtuigen Boekarest gebombardeerd. Er ontstonden branden in woonwijken en er werden ziekern huizen, scholen en talrijke woonhui zen verwoest. De bevolking leed ver liezen. Er werden verscheidene vijan delijke vliegtuigen néergeschoten. In den loop van den zesden Mei zijn 23 viermotorige vijandelijke bommenwer pers vernield. Onze jachtvliegers heb ben zich bijzonder onderscheiden. DE AMERIKAANSCHE DRUK OP ZWEDEN. STOCKHOLM. 8 MEI. (DNB) Vot gens een bericht int Washington heeft een speciale gevolmachtigde van de regeering der Ver. Staten zich naar Zweden begeven, om nog eens te pro' beeren, een beperking tot stand te brengen in de Zweedsche handelsbe trekkingen met Duitschland. Te Lon den verluidt in dit verband, dat indien Zweden weigert aan den geallieerden druk toe te geven, de volgende En- gelsch-Amerikaansche slap zou zijn. de Zweedsche kogellagörfabrieken op de zwarte lijst te plaatsen. Woudenberg bezoekt Nederlandsche arbeiders in Duitschland. AMSTERDAM, 8 Mei. - Duizenden Nederlandsche arbeiders hebben huis haard moeten verlaten, omdat de totale oorlog, v%lke voor het behoud van Europa en derhalve evenzeer ten behoeve van het Nederlandsche volk wordt gevoerd, hun arbeidsinzet over do grenzen eischt. Die arbeiders zijn ver weggetrokken naar Duitschland. Maar zij bëhooren nog steeds bij ons. Zij blijven, met ons verbond;n. Derhalve is de arbeids- aontleider. H. H. Woudenberg, weei naar Duitschland getrokken om de Ne derlandsche arbeiders toe te spreken en van die verbondenheid met hen ge tuigenis af te leggen. In Bremen zijn ruim 1400 Nederland sche arbeiders gekomen om te hooren, wat Woudenberg hun te zeggen heeft. Hi.i heeft onmiddellijk contact met de zaal. Hij spreekt ernstige woorden. De Nederlander dient zich boven de harde en vele moeilijkheden van den dag uit te bezinnen op de grootsche dingen van dezen tijd. Gewild of ongewild komt er een kentering in de zienswijze van her. Nederlandsche volk. Wij hebben in de groote ruimte van EUropa allen een taak te vervullen en daarbij dient de Nederlandsche werker zich te bezinnen op zijn deugden, op zijn erfeigenschappen, op de groote prestaties van ons voorgeslacht, waar van wij de nazaten zijn. Aan de fronten woedt dc oorlogs brand. Hier in Europa moet worden ge werkt Op de plaats, waar men werkt moet het socialisme worden beleefd Die socialistische idee werd geboren in het hart van een eenvoudigen arbei der en hij is de garant er voor. dat dat warme, bloedlevende. manlijke socia lisme verwezenlijkt zal worden. Als Woudenberg spreekt over de grootsche offervaardigheid van de Ne derlandsche jongens, die. n3ar het Oost front trokken uit liefde voor hun volk kan men in de zaal een speld hooren vallen. Elke arbeid, thans in Europa ver richt, en ook die van de Nederlandsche werkers in Duitschland, is van de grootste beteekenis. Er staan achter ons kinderen, die ons zullen vragen „Wat deedt gij voor ons?" De Europee- sche en derhalve ook de Nederlandsche cultuur moeten worden gered teeen aanvallen van het westersche kapita lisme en het oostersche bolsjewisme. Den volgenden dag spreekt Wouden berg in Nordhorn. Dan trekt bij naar Sande en overal, waar Nederlandsche arbeiders hem wachten wordt in ge spannen aandacht naar hem geluisterd De eenvoudige klare taal van den arbeidsfrontleider wordt verstaan. Zeer zeker zullen zijn woorden tot velerlei discussies aanleiding geven. Men heeft iets nieuws gehoord. En zoo zal Woudenberg verder gaan en hier in Nederland en in Duitsch land de boodschap brengen van het Arbeidsfront. Nieuws in 't kort. Saigon gebombardeerd. Het Ameri kaansche luchtwapen heeft in den nacht van 5 op 0 Mei Saigon gebombardeerd. Er zijn 282R dooden en 306 gewonden. In den nacht van 5 op 6 Mei werden ook Dangbrieu. Haiphong en de oevers van de Roode Rivier in het gebied van Hung- gen gebombardeerd door het Amerikaan sche luchtwapen. .In een zwembad verdronken. Zater dagavond na het verlaten van het bad door de zwemmers zag in het Brcdasche Sportfondsenbad een lid van het perso- ry?el bij de afscheiding van het diepe en het ondiepe gedeelte van het bad een menscbenlichaam liggen. Men kwam tot de ontdekking, dat het de reeds over leden 32-1ar1ge L. uit Breda was. die niet kon zwemmen en die zich slechts In het ondiepe gedeelte van het bad had -opge houden Te hulp geroepen doktoren kon den slechts den dood constateeren Bekneld geraakt. Tn de centrale werkplaats der Nederlandsche Spoorwe gen te Haarlem is de 48-1arige kraan drijver E. Jansen tusschen de bewegende deelen van een hüschkraan bekneld ge raakt Toen men hem had bevriid ble ken de levensgeesten reeds geweken. Bij onze Vrijwilligers. Aon het einde van de opleiding wordt de eed afgelegd ffy PK Falkowskl/O/H/P m Flinke kerels melden zich voor den strijd legen het bolsjewisme. KEURINGEN WAFFEN SS (WIKING). SS- WACHTBATAILLON, LANDSTORM NE DERLAND, KRIEGSMARINE, GERMVANSCHE SS IN NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: A Op de volgende data zullen de keuringen plaats hebben voor bdPcnstaande forma ties: 11 Mei 8—12 uur Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 11 Mei 1518 uur Venlo. Dcutschcs Hans, Egmondstraat 16. 12 Mei 8—12 uur Arnhem, Café Koyal. 12 Mei 15—IS uur Zwolle, Hotel Gljtenbcek. 13 Mei 8—12 uur, Groningen, Hecrestraat 48. 13 Mei 15—17 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 15 Mei 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 16 Mei, 8—12 uur, Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 215. 16 Mei, 15—17 uur, Amersfoort, SS-Wachtbataillon 3, Leusdcrweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 19—35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navol gende Nebenstellen der Waffen SS: Amsterdam. Dam 4; Alkmaar, Langcstr.5G: Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 40; Enschedé, Mengeloscliestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatz- kommando. Korte Vijverberg no. 5, Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine An- nahmestelle West, Utrecht, Plompetorengracht 24. VERZORGING VAN KINDEREN VAN LEDEN DER DUITSCHE WEER MACHT IN DE BEZETTE GEBIEDEN. 's-GRAVENHAGE. 8 Mei. Het Ver ordeningenblad no. 5 bevat de tweede Verordening van den Rijkscommissaris ter uitvoering van de' Verordening van den Führer betreffende de verzorging van kinderen van leden van de Duit sche weermacht in de bezette gebieden van 28 Juli 1942. Artikel 1 bepaalt: indien een kind recht heeft op den steun, als bedoeld in artikel 2 van de Verordening no. 21/1943 en indien gedurende den tijd. waarin dit het £eval is, ten gevolge van een stqornis van de gezondheid of van ziekte van het kind kosten ont staan voor: 1. een verblijf van het kind in een in richting of ziekenhuis ter zake. van geneeskundige behandeling,V 2. geneesmiddelen, eenvoudige medicij nen, medische behandeling en zie kenverpleging, welke aan het kind ten goede komen, dan worden deze kosten op verzoek vergoed, voor zoover deze noodzakelijk zijn en de vergoeding strekt tot be houd en ter bescherming van het uit oogpunt van ras waardevolle Germaan- sche erfgoed. VOORZIENINGSCOMMISSIES VOOsR SLACHTOFFERS VAN BOMAANVALLEN. Naar aanleic^ng van dc rampen, wel ke in Februari j.1. dc steden Arnhem en Nijmegen hebben getroffen, heeft de voorzitter der Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Gelderland zoo genaamde voorzieningscommissies in gesteld. die zich ten doel stellen om. in nauwe samenwerking met dc cen trale voorzieningscommissie té Rotter dam, de getroffen bevolking zoo spoe dig mogelijk van het meest noodzake lijke deel van het verloren gegane huisraad te voorzien. De voorziening van gedupeerden zal eventueel geschieden steunènde op de voorafgaande onderzoekingen van de ter plaatse werkende schade-enquête commissies. Deze voorzieningscdmmis- sies treffen dan de noodige maatrege len om tot aanvo'er van goedeiTn cn tot distributie daarvan onder de aan de commissie verbonden winkeliers over te gaan. Zij ijn gezin komt niets te kort. Reeds lang was hij van plan zich als vrijwilliger te melden, maar wat zou er van zijn gezin terecht komen als hij weg zou zijn Daar heeft hij eerst eens naar geïnformeerd en zie - dat viel geweldig mee. Zijn gezin komt niets te kort, daar wordt in ieder opzicht, nu en later voor gezorgd, zoowel wat salaris,, levensmiddelen, brandstof, enz. betreft. Toen trok hij de stoute schoenen aan. Doe het ook! Vul eerst onder staande bon in, U ontvangt dan nadere inlichtingen NAAM ADR"" WOONPLAATS Uitknippen en inzenden tan Enatz-kommando Niederlande, Korte Vijverberg 5. Den Haag. PRIJSVRAAG VOOR FILMSCENARIO 's-GRAVENHAGE. 8 Mei. Met de bedoeling te voorzien in de behoefte aan een goede Nederlandsche film, welke speciaal geschikt voor kin dervoorstellingen, heeft het Dep. van Volksvoorlichting en Kunsten een prijsvraag uitgeschreven voor de ver vaardiging van een scenario voor een speelfilm. geschikt voor kindervoor stellingen. Bij de samenstelling van het scenario moet er rekehing mee ge houden worden, dat de film een ver- tooningsduur moet hebben van circa 1.15 uur. Er wordt een aantal prijzen ter be schikking gesteld en wel een perste, prijs van 1000.—, welke uitsluitend wordt toegekend, indien volgens het oordeel van de jury het scenario voor practische verfilming in dezen tijd in aanmerking komt. een tweede prijs van 500.en vijf aanmoedigingsprij zen van 100.—. De aanvaarding van dezen prijs be- teekent niet afstand van rechten, zoo dat de schrijver nog ten volle aan spraak op zijn auteursrechten kan ma ken." Hij verplicht zich echter wel het scenario ter verfilming aan een Neder landsche productiemaatschappij af te staan tegen een redelijke vergoeding. Het is niet van te voren uitgesloten, dat ook andere bekroonde scenario's later voor verfilming in aanmerking kunnen komen. Inzendingen onder schuilnaam van sce nario's in drievoud, vergezeld van een gesloten enveloppe, mei den schuil naam van den inzender welke een briefje bevat met volledigen naam en adres van den inzender, kunnen ge schieden tot 1 Octobcr 1944 en moeten geadresseerd worden aan het Depar tement van Volksvoorlichting en Kun sten. afdeeling filmzaken. Prinsesse- gr^cht 21 te 's-Gravenhage. SCHAGEN. SCHAGEN II—HELDER III 3—0. Waarom andere spelers? Schagen If heeft haar tweeden pro motiewedstrijd togen Helder II met 3-0 gewonnen. Helder II kwam met een gewijzigd elftal uit. Vier spelers van de vorige week waren niet opgesteld, waaronder de beide uitstekende vleu gelspelers. Waarom Helder haar ploeg dusdanig verzwakte, is ons niet duide lijk. Vooral in prcinotie-wcdstrijrien komt men immers zoo sterk mogelijk uit. De wedstrijd was geheel voor de gastheeren, die hard voor de overwin ning- gewerkt hebben. Van Haren speel de een uitstekende partij, evenals de invaller-midvoor. AI spoedig maakte deze het eerste doelpunt. Na de rust was Schagen het meest in den aanval en drukte haar meerderheid uit in twee doelpunten. De invaller-midvoor iegde den grondslag voor een tweede doelpunt, terwijl hij zelf hel de^de voor zijn rekening nam. Vrij veel publiek woonde dezen be langrijken wedstrijd bij. De beslissin gen van den scheidsrechter waren meer dan eens aanvechtbaar, getuige zijn oneenigheid met de beide neutrale grensrechters. SCHAGEN I-WFC II 3—W - Ook dezen bekerwedstrijd den vierden in successie - wist Schagen op overtuigende wijze te winnen. Vóór de rust werd er zonder veel enthou siasme gespeeld. Alleen T. Schoon en G. Boontjes, speelden voor hetgeen ze waard waren. Schagen was voortdu rend sterker, maar wist haar over wicht niet in doelpunten uit te druk ken. Het samenspel werd te ver door gevoerd en tot een beslissend schot kwam het in deze periode niet. De rust kwam dan ook met blanken stand. Na de rust pakte Schagen energieker aan. Een door Schoorl goed opgezette aanval deed een fraai doelpunt ont staan, toen hij den bal handig af gaf aan Boontjes, die op zijn beurt scherp voer het doel plaatste, waarna Anneveldt onhoudbaar inkopte (1—0). Even later maakte WFC gelijk, toen Slikker den bal achter de doellijn van daan haalde. Opnieuw een fraaie ren van D. Schoorl, gevolgd door een voorzei en Peetoom kopte zeer fraai in (2—1). Daarna was het Anneveldt. die na eenig aarzelen den bal buiten het bereik van den doelman in den hoek plaatste (3—1). Met onveranderden stand kwam het einde van dezen prettigen wedstrijd, die door scheidsrechter Wit uitstekend werd geleid. Winkel. Voetbal. Vrijdagmiddag kregen de voetballers van de Winkeler Ulo-school de collega's uit Schagen op fcezoek. Tegen alle verwachtingen in moest Schagen dezen wedstrijd verliezen en wel met 1—3. Bravo, Winkel!! Geslaagd. - Voor de te Hoorn afge nomen examens voor melkcontroleur, uitgaande van de afd. Noord-Holland van de Rijkszuivelconsulentschappen. slaagden onze plaatsgenooten, de hee- ren J. Koeten te Winkel en H. R. Jon ker te Lutjewinkel. Dirkshom. Handbal. De handbalwedstrijd tusschen UDI-W1K I en DOKEV I ein digde in een 5—0-overwinning voor de eerste club. Harenkarspel. Dammen. - De stand van de damclub „Volharding" te Waarland is als volgj; Tweede klas. P. Dekker 14 8 3 3 19 B. Busker 12 7 4 1 18 Hi Kamper 7 3 3 1 9 D. v. d. Gul ik 13 3 3 7 9 S. Ruiter 8 2 2 4 6 F. Danenberg 6 13 2 5 J. Bakker 6 113 3 A. Zwagerman 7 114 3 Derde klas. P. Danenberg 14 11 2 1 24 N. Kok 15 9 1 5 19 W. Zwagerman 15 8 1 6 17 Joh. Jongkind 14 5 2 7 12 A. Plijter 14 5 2 7 12 K. Danenberg 14 4 3 7 11 S. Kok 14 4 2 8 10 P. Smit 14 4 1 9 9 OM HET DAMKAMPIOENSCHAP VAN WEST-FRIESLAND. N. Jol kampioen der eerste klasse Bij de wedstrijden om het damkam pioenschap van West-Friesland wist de heer N. Jol van Broek op Langendijk beslag te leggen op den kampioenstitel voor de eerste klasse. De uitslag luidt als volgt- 1. en kampioen N. Jol, Broek op Langendijk, 6 pnt.; 2., 3. en 4. Jb. Grootjes, Zuid-Scharwoude, G. J. Toe poel, AlkYnaar en W. Slrijbis, Broek op Langendijk, 4 pnt.; 5. P. Mienes, Oud karspel, 2 pnt. Anna Paalowna. 'I Oude Veer vergadert. - Het zwem bad 4 Juni open. .- Zondagmorgen ver gaderde de zwemclub ,,'t Oude Veer" bij den heer Slikker. In zijn openingswoord sprak de heer Sinke de verwachting uit, dat het ko mende jaar een succes-jaar voor 't Oude Veer zou worden. De' secretaris, de heer D. Kaan, deel de in zijn jaarverslag mede, dat men door welwillende medewerking van Witte Kruis erf Gemeentebestuur thans over een eigen clubgebouw kan be schikken. De heer J. van Duuren, penn., gaf een overzicht van den financieelen toe stand. Ook die is, met een bezit van ongeveer f 300, gezond. Op voorstel van het bestuur werd vervolgens de comm. W. Egmond tot 2den secr.-penn. be noemd en mej. C. Houtlosser tot comm. Dc kascommissie 1944 zal bestaan uit de heeren J. v. d. Goes en F. de Haan. Als voorzitter van den kring N. N.- Holl. van den Zwem- en Reddings hond kon de heer Kaan met trots vertellen, dat O.V. thans de grootste club is van den kring eu dat besloten is hier nationale wedstrijden te hou den. Men zal dus de eer hebben in de zweminrichting nationale kam pioenen aan den start te zien ver schijnen. De heer Kaan hield hierna een lezing, waarin het nut van het zwemmen jeugdtraining, sportiviteit en propagan da voor de zwemsport ter sprake kwa men. Hij waarschuwde tegen overge ven „zonnen" en deelde nog mede. dat., mocht het gelukken een duiktoren ,.op te duiken", ook nationale duikers op dc komende wedstrijden zullen dui ken. Nadat de kringwedstrijden op 16 Juli, school wedstrijden en O.V.-W.W. op 30 Juli waren gesteld én de 'officieele opening van het zwembad op 4 Juni was bepaald, sloot de heer Sinke deze geanimeerde, steeds in prettigen toon gehouden, vergadering. GYMNASTIEK-BEOEFENING WINT ALLERWEGEN VELD. Ondanks alle moeilijkheden, die ook onze turnwereld in deze bijzondere tij den ondervindt, blijft het N.G.V. met volle kracht werken aan de verdere verbreiding van de gymnastiek in ons land. Het ledental steeg in het jubileum jaar 1943 het Gymnast iekverbond be stond 75 jaar van 90,000 tot 110.000. Sportief Nederland heeft blijkbaar den •weg naar de alzijdige sportbeoefening, welke het turnen biedt, gevonden. Gymnastiek is sporv. en lichaamsoefe ning beide, sport voor degenen, die prestaties willen leveren, lichaamsoefe ningen voor de groote massa, die turnt om het lichaam fit te houden. Zoo moet dus gymnastiek middel blijven en niet doel alleen zijn, m.a.w. het turnen moet niet alleen in sport overgaan, want de prestaties van de enkele uitblin kers zullen door de massa niet kunnen worden bereikt en die prestaties zouden de massa afschrikken instede van hen te trekken tot de gymnastiek. Daarom moet de leiding bij gym nastiek in school, vereeniging of bedrijf zich steeds bij de keuze der oefenstof aan ernstige zelfbeperking blijven over geven. De massa moet turnen, een voudig gymnastisch werk, alzijdige li chaamsoefening bij uitnemendheid, die op den duur ook zonder dat super prestaties worden geleverd leiden tot het aankweeken en vormen van vier hoekpijlers in het wezen van den mensch: durf, moed, wilskracht en zelf vertrouwen. En daarmede komen wij van het li chamelijke op het geestelijke. Gym nastiek is niet alleen lichaamscultuur, maar wel degelijk ook geestesvormend en veredelend. Mens sana in corpore no, veel gebruikte, veel misbruikte zinspreuk der Ouden, maar ten allen tijde waar gebleven in den zuiveren zin des woords: een geèonde geest in een gezond lichaam. Zoo is deze spreuk al» tijd het devies geweest van het N.G.V. de landelijke organisatie, welke het turnwezen in Nederland regelt en dit op zoo voortreffelijke wijze doet. Het Gymnastiek Verbond houdt niet aan de oude principes vast, maar weet de bakens intijds te verzetten. De tech nische leiding is steeds paraat om de nieuwe vormen in de gymnastiek in te voeren. Nog steeds is het toestelturnen volgens de gebruikelijke systemen de Vooruitzichten. Dc nood kan den mensch vernuf tig maken. Gisteren ontmoette ik in den trein een juffrouw, die aan haar beenen kousen.... geschilderd had. En keurig! Ik zou het nooit gemerkt hebben, als zij het mij niet zelf ver teld had. Voelt U maar an me", zei ze. En, ziet, ik voelde aan haar. en ik voelde het blanke en bloedwarme been! Het biedt vooruitzichten. Straks ra er stellig een firma komen, die ad verteert. dat uit één enkel van haar potjes met witte verf tien zomertoi- letten te halen zijn voor dames van gemiddelde grootte, en uit één van haar potjes met zwarte verf zes smo kings voor heeren, die niet te lang en te dik zijn. Broeders en zusters, waar gaan wij heen? In elk geval zal er tegen dien tijd niet meer geklaagd kunnen worden, dat het pak te wijd en te slobberig zit. Nee. naar maat zal het zijn! OVIDIUS. J voornaamste oefenstof, maar daarnaast komen de grond- of bodemgymnastielc, aantrekkelijk werk zonder werktuigen voor mannen, en de rhythmische gym nastiek voor vrouwen, uitgevoerd op muziek, hoe langer hoe meer in trek. Deze nieuwe vormen bieden zooveel aantrekkelijks, dat zij momenteel de grootste propaganda voor het turnen vormen. En propaganda blijft het Ned. Gymn. Verbond steeds maken om te geraken tot het uiteindelijk doel: ieder Neder lander turner. Goed-geleide gymnastiek is immers een zegen voor ieders lichaam en meer dan ooit is het heden ten dage zaak orn ons. lichaam in de beste con ditie te houden. St. Maartensbrug. Rotkreupcl. Bij de schapen van den veehouder .1. J. Kossen alhier is rotkreupel geconstateerd. Wieringerwaard. Zaterdagavond vergaderde Boerenleenbank „Wlerir.gcrwn.ird" onder leiding van den heer H. K. Koster. Aan wezig waren 14 leden. Als cecr. werd de heer C. Rezelman aangewezen. Voor?, deelde mede, dat de toevloed van geld nog weer sterker is dan vorig jaar. 1 Januari 1942 was het bedrag bij de Cen trale Bank 38 milltoen: 1 Jan. '43 214 mil- lioen en 1 Jan. '44 430 millioen. Daardoor - spaargelden bedraagt vanaf 1 Jan. j.1. tot I' 3000 2'van' f 3000—f 10.000 1%. van f 10—f 15.000 gelden in loopende re kening tot f3000 Via. Het debet blijft onveranderd, n.1. 3 3/4%. Het Is nog de vraag of deze rente gehandhaafd kan blijven. Gedurende het le kwartaal '44 is er al weer veel meer ingebracht dan in het le kw. '43. De heer Boekol. lid der fin. comm., deelde mede, alles In orde te hebben bevonden en adviseerde tot goedkeuring. De kassier lichtte een en ander toe. o.a., dat de ontvangen spaargelden hadden bedragen 1 340 137.50 en terugbetaald was f367.091.25. De ge- heele rekening sloot op een bedrag van f 1.883.168.92 in ontvangst en uitgaaf. De balans had als eindcijfer een bedrag van f 900083.23. w.o. een saldo winst van f 2689.74. Onder dankzegging aan den kas sier en aan de fin. comm. voor hun be moeiingen werd de rekening aldus vast gesteld. Uit het jaarverslag bleek, dat de toevloed van gelden is aangehouden. Het totaal der spaargelden is gestegen van 510 tot 683 mille, terwijl vele rekening houders voor een beduidend bedrag cre dit zijn komen te staan. Nieuwe voor schotten zijn niet verstrekt. Het aantal uitstaande voorschotten is gedaald tot 7. Het ledental was op 31 Dec. 130, het aan tal spaarders 334. het aantal In loopende rekening 55. Het reservefonds bedroeg einde December £28166.87 Omtrent de voortdurende stijging van de aan de Boe renleenbanken toevertrouwde gelden werd nog melding gemaakt van de vol gende cijfers. De spaargelden van de bij de Centrale Bank aangesloten 730 plaat selijke banken zijn vanaf 31 Drc. '41 tot 31 Dee. '43 gestegen van 355 tot 610 mil lioen; de credit-saldi in 1. r. van 88—150 millioen: de voorschotten In hetzelfde tijdvak gedaald van 153100 millioen; de debetsaldi in 1. r van 60—35 millioen. De voorz. deelde voorts mede, dat. de gemaakte winst steeds aan het reserve fonds werd toegevoegd. Thans werd even wel voorgesteld om alleen düt gedeelte van de winst, dat niet door den fiscus wordt opgevorderd, aan het reservefonds loe te voegen. Conform besloten. De heer H. K. Koster werd herkozen als lid van het bestuur. De heer K. Zijp als lid van den Raad van Toezicht. De tivee oudste leden van- den Raad van Toezicht als twee plaatsverv«mgende be stuursleden. De heer K. Zijp bracht ver slag uit van de gehouden algem. verga dering. Als afgevaardigde en nl vervan ger werden wederom benoemd de hee ren K. Zijp en J. Bakker Sz. De fin. comm. bestaat uit de heeren Jb. Sleutel. P Wardenarfr en J. Vel. terwijl als pl. verv. lid werd gekozen de heer S. W. Schellinger. Zaidschartvoade. Tuinbouwvereeniging „De Toekomst". De tuinbouwvereeniging „De Toe komst" hield Vrijdagavond een ledenver gadering ten lokale van den heer W. Terburg, onder leiding van den heer S. de Boer Kz. Behandeld werd de beschrijvingsbrief voor de algemeene vergadering van de Langedijkcr Groenten Centrale. Men ging accoord met de prae-adviezen wel ke door het bestuur op de verschillende voorstellen zijn uitgebracht.. De voorzitter deelde mede, dat er nog machtiging aan de alg. verg. der L.G.C. zal worden gevraagd om het maximum bedrag dat aan de nieuwe sluis te Broek op Langendijk wordt bijgedragen, te ver- hoogen van f 400.tot f 550.met handhaving van het hiervoor vastgestel de percentage, n.1. 1/40 pet. van den om zet. De leden konden hiermede accoord gaan. Verder werden mededeelingen ge daan over den Juridischen Voorlich tingsdienst. Wanneer men iets voor de zen dienst heeft kan men hiervan op gave doen bij den heer S. de Boer Kz. Tot afgevaardigden werden de heeren J Klingeier, S. Groen en G. Engel ge kozen. Ook de bestuursleden, die geen lid van het marktbestuur zijn zullen de algemeene vergadering bezoeken. Broek op Langendijk. Op het drietal. Ds. M. C. Koole, Ned. Herv. predikant alhier, komt voor op het drietal voor de vacante predikants plaats der Ned. Herv. gemeente te Maas sluis. Kerkverkiezing. Bij de verkiezing ts de heer H. Eiland, alhier, gekozen tot diaken van de Doopsgezinde gemeente, in de plaats van den heer Jb. Kroon Ax.. die niet herkiesbaar was. De heer Eiland is tevens gekozen tot boekhouder. BLIJF NIET OP STRAAT STAAN OM NAAR VLIEGTUIGEN TE KIJKEN. WET KAN U HET LEVEN KOSTEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1