NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR 150 Kg. boter gestolen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Barean der Scbager editie: Sohagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 10 MEI 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 109, 2 pagina's. Advertentie - t a r I ef Prijs der gewone advertentie* in dese Editie 11 ct. per m.m. BIJ contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheel# oplage op aanvrage. Dese Courant verschijnt dagelijks. De vervaldag. UET is heden 10 Mei 1944 vier jaren geleden, dat de voormalige Neder- landsche regeering den wissel gepre senteerd kreeg voor een starre onaf- hankelijkheidspolitiek, die niet met de eischen des tijd6 geëvolueerd was. Op dien dag moest een politiek haar steek houdendheid en levensrechten bewijzen, die haar kracht in het isolement en in het laveeren tusschen de elkaar steeds meer oversnijdende belangen der na burige volkeren en ruimten gezocht had. Het statisch conservatisme van het Ncderlandsche volk, dat met het al te begrensde burgerlijke wezen van den volksaard overeenkwam, meende, dat hét in staat was. den eisch tot door tocht van Duitsche troepen te kunnen afwijzen, die krachtens hun historische roeping het in het nauw gebrachte erf goed der vaderen moesten verdedigen door een bezetting van de Neder! and- sche kuststrook en van de Nederland- sche ruimte, zooals dit door de mo derne strategie bindend werd voor geschreven. De Nederlandsche regee ring en het volk meenden tot die afwij zing gerechtigd te zijn door de kracht van een eigen weermacht en door te elfder ure ingeroepen hulp van ideologisch verwante en economisch en sociaal ge lijk gerichte nabuurvolkeren. Vi er-en-een-halve dag bleken vol doende om het waanzinnige van dit on dernemen aan te toonen. De gepresen teerde wissel kon niet gehonoreerd worden. De Nederlandsche weermacht was technisch en moreel voor de haar opgedragen taak niet opgewassen. De verwachte hulp bleef uit. De „kracht van het isolement", zooveel jaren ver afgood en in eigen boezem vertroeteld, bewees zich als een hopelooze fictie. De statische zelfstandigheidspolitiek van Nederland bleek ten overstaan van de dynamiek van het wereldgebeuren een foutieve constructie. "UOOR Nederland waren er twee mo gelijkheden geweest. Het had de consequentie van zijn rationeel beleefde sociale, politieke en economische ideologie kunnen trekken door van meet af aan de zijde van de Geallieerden te staan. Dan was het land waarschijnlijk van den beginne af slagveld geworden. In dat gcVal had Nederland de rol gespeeld, die met zijn nationale houding overeen kwam. Dan had het ook recht van spreken en had het moreel te allen tijde dit recht kun nen laten gelden. In het andere geval had Nederland van den beginne af een continentale oriënteering kunnen inslaan. Het had onder een beroep op zijn bloedverwant schap met het Duitsche nabuurvolk, waarmee het bovendien ook nog eeuwen lang met zulke nauwe geestelijke en stoffelijke banden verbonden is ge weest, een continentale politiek kun nen volgen. In het eene en het andere geval had een scherpe, maar dan vrijwillige positiekeuze kunnen volgen, zoo nauw de omstandigheden dit noodzakelijk maakten. De houding van Nederlandin het huidige conflict was hoe dan ook fout. De oorlogsverklaring aan Japan nadien was een te plompe correctie achteraf. Het kiezen van een standpunt in het conflict achtte de burgerlijke gezapig heid een te riskante onderneming. Het ideaal van een houding zooals in den eersten Wereldoorlog, toen naar beide zijden verdiend werd. was te verlok kend. Rationeel voelde Nederland zich ditmaal aan de Geallieerden verwant, doch het wilde de idylle van zijn iso lement door een min of meer geslaag de, door Conjunctuur bepaalde en sterk aangevochten neutraliteit overeind houden, toen de ontwikkeling van tech niek en verkeer, van politiek en eco nomie dit standpunt reeds lang over wonnen hadden. Dat was halfslachtig, onwaarachtig en moest zich wreken Eervol was deze houding geenszins. Een beroep op het gewapend verzet van zijn soldaten was onverantwoorde lijk. omdat de Nederlandsche regeering van te voren kon en had moeien we ten, dat de Nederlandsche wapenen on toereikend waren. Het is voor alle tij den een nimmer goed te maken fout, dat de Nederlandsche regeering zich door den loop der gebeurtenissen heeft laten overrompelen en dat ze door een onverantwoordelijk niet ingelicht zijn van geen zijde hulp en steun kon ver wachten. In zijn bewust nagestreefd isolement kreeg Nederland wat het verdiend had. Het werd onder den voet geloopenen in den steek gelaten. Het wereldgericht wees vonnis. De ont wikkeling der intusschen vier vervlo den jaren hebben dit vonnis kracht van bewijs geleverd- o 1IEEFT het Nederlandscjie volk uit de ontwikkeling der gebeurtenissen de consequenties getrokken? Ziet het de realiteiten van vandaag? Dat kan men moeilijk beweren. Het is nog steeds niet van den schok over de tragiek der gebeurtenissen van 10—15 Mei bekomen. Het mokt nog steeds over het verleden, waarvan het een terugkeer onder aftrek van enkele scherven, dus mogelijk in onbeschadig- den toestand verwacht. Het heeft nog steeds niet leeren beseffen, dat in Mei 1940 op dit continent een oude wereld instortte, die nimmer meer kan terug- keeren. Het meent nog steeds, dat de oorlog, die schijnbaar om nationalisti sche tendenzen is begonnen, ook met een nationalistisch resultaat zal eindi gen, d.w.z. dat het zijn oude ongerepte zelfstandigheid van de winnende par- ti; gelijk wie dat is, zal terugkrijgen Dat is een gevaarlijk waandenkbeeld, waartegen niet te veel gewaarschuwd kan worden. De diepere oorzaak van dezen oor log is de worsteling om grootere poli tieke en economische ruimten met an dere noemers dan die voor een natio- nalistischen staat gelden. In de tweede plaats moet het zoo langzamerhand duidelijk worden, dat het eindresultaat van dezen oorlog een socialistische ge meenschap moet zijn. En dan geen so cialistische gemeenschap van een half zacht eitje, met afgezaagde gemeen plaatsen en vervaalde leuzen, zooals „sociale gerechtigheid", ..eerbied voor den arbeid" enzoovoorts. Het gaat om de tenuitvoerlegging van een heel sa menstel van welomschreven socialis tische wetten. Aan de verschillende fronten wordt door millioenen niet gestreden om oude burgerlijke maatschappij weer op te richten met zijn standen, klassen schotjes en zoo meer. In de nieuwe Europeesche levensruimte, die onder de onnoemelijke offers van veel bloed en tranen in hard toeslaan gesmeed wordt, zal een socialistische gemeen- Flinke kerels melden zich voor den strijd legen het bolsjewisme. KEURINGEN \VAFFEN SS, .SS-WACHT BATAILLON, LANDSTORM NEDERLAND KRIEGSMARINE, GERMAANSCHE SS IN NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zullen de keuringen plaats hebben voor bovenstaande forma ties: II Mei 8—12 uur Den Boscb, Hotel Noord -Brabant, Markt 45. 11 Mei 1518 uur Vcnlo Deutscbes Haus, Egmondstraat 16. 12 Mei 8-12 uur Arnhem. Café Royal. 12 Mei 1518 uur Zwolle, Hotel Gütenbeck. 13 Mei 8—12 uur, Groningen, Hcerestraat 46. 13 Mei 1517 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 15 Mei 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 16 Mei, 8—12 uur, Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. 16 Mei. 15—17 uur, Amersfoort, SS-Wachtbataillon 3, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusscben 19—35 Jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier In de Waffen SS kan leder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bU de navol gende Nebenstellen der Waffen SS: Amsterdam. Dam 4; Alkmaar, Langestr.56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30 en eveneens t»0 het SS-Ersatz- kommando. Korte Vijverberg no. 5, Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine An- nahmestelle West. Utrecht, Plompetorengracht 24. Zware gevechten bij Sebastopol duren voort. Nieuwe ierreuraanvallen op hei Rijksgebied. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 9 Mei (DNB). Het opper bevel van de weermacht d^elt mede: „In het gebied van Sebastopol duren dc zware gevechten voort. Bij den afweer van krachtige vij andelijke luchtaanvallen werden door slag- en jachtvliegtuigen 46, door luchtdoelartillerie van de luchtmacht 10 andere Sovjctvlieg- tuigen neergeschoten. Ten Noorden van Jassy bleven vrij zwakke aanvallen der bolsje wisten zonder resultaat. Formaties Duitsche en Roemeenschc vliegtui gen bestookten ten Noorden van Tiraspol en ten Oosten van dc Se- reth gereedstaande vijandelijke troepen met goede uitwerking. In het landingshoofd van Nettuno werden enkele plaatselijke aanvallen van den vijand afgeslagen. Reserve luitenant ter zee eerste klasse Poll- mann. commandant van een duikboot- jager, heeft in de Middeliandsche Zee zijn twaalfde vijandelijke duikboot tot zinken gebracht. Formatie Sovjct-motortorpcdo- booten uiteengeslagen. Voor de kust van Noord-Noorwegen werd door lichte beveiligingsstrijd krachten der marine, in samenwerking met de luchtmacht, een formatie Sov- jet-motortorpedobooten uiteengeslagen: daarbij werd een motortorpedoboot vernietigd. Luchtdoelartillerie aan boord van schepen, beveiligingsvaar tuigen en luchtdoelartillerie van de marine, alsmede voor convooibescher- ming in den strijd geworpen jachtvlieg tuigen, schoten voor de Noorsche kust, boven de Oostzee en het Kanaal 13 vijandelijke vliegtuigen neer. Tcrrcuraanvallen. Amerikaansche bommenwerpers on dernamen gisteren overdag terreur- aanvallcn op het Rijksgebied. Zij wier pen op de Rijkshoofdstad en in het ge bied van Brunswijk brisant- en brand bommen neer. waardoor schade aan gebouwen en verliezen onder de be volking werden veroorzaakt. Luchtver dedigingsstrijdkrachten vernietigden bij deze aanvallen 86 Amerikaansche schap opgericht worden, waarin het geheele scala van socialistische eischen, zooals die o.a. in het programma van Salzburg belichaamd zijn, verwezen lijkt wordt. o VAN de noodzakelijkheid van de door braak van deze nieuwe politieke en sociale beginselen is het Nederland sche volk nog niet overtuigd. Het mokt en wrokt nog steeds over oude droom beelden, die niets dan droombeelden zijn. In de vier dagen, die op den tienden Mei 1940 volgden, stierf de idylle van een zelfstandige Nederland sche natie. Regeering en volk konden den loop der geschiedenis niet tot staan brengen. Zij konden den wissel niet honoreeren, die een oud streven voor een schijnbaar* ongerept einde al ler dagen zelfgenoegzaam uitgeschre ven had. Of regeering en volk voordien de neutraliteit al dan niet volkomen kuisch bewaard hadden en of het volk nadien in een stil of openlijk verzet een beroep op een in wezen fictief bondgenootschap met de Geallieerden deed al deze dingen spelen een on dergeschikte rol. Alle feiten van voor dien geschonden neutraliteit en nadien tentoongespreid verzet zijn bijkomstig heden. die het groote beeld slechts completeeren. niet fundamenteel ver anderen. Het koiht er voor het Nederlandsche volk op aan in andere politieke en sociale normen te denken en le leeren leven dan voorheen golden. Met voor beelden en door overtuigingskracht van redelijke argumenten moet men dit volk tot een nieuwe levenshouding opvoeden. Het gaat er om, dat het Nederland sche volk het besef leert verwerken, dat het zich. nochtans als eigen geslo ten volksgeheel, In een grootere ruim te moet aanpassen. Begrippen als neu traliteit. isolement, separatisme zijn verouderde en overleefde begrippen, die geen zin meer hebben. Het gaat evenmin om een oppervlakkig bond genootschap of een Jijdclijke belangen gemeenschap. Diepere banden, banden van biologischcn en zielkundigen aard met projecties tot in verre geslachten vormen de basis der komende grootere gemeenschap. o HE taak is ten overstaan van het ver- leden niet eenvoudig. Het is ook geen werk van vier jaren, doch het vereischt een volle generatie. Het Nederlandsche volk moet in de eerste plaats naar binnen een diepe sociale gemeenschapsgedachte leeren beleven. In politiek opzicht moet het tevens deze gemeenschapsgedachte ook r\og leeren splitsen in een gedeelte, dat voor het Nederlandsche volk be stemd is en in een gedeelte, dat het als bijdrage aan de gemeenschapsor- ganer van een grooter geheel moet af staan. Dit is een dubbele verdieping van de gemeenschapsgedaehte. te moeilijker, waar de aan den lOden Mei voorafgaande jaren en nadien vervlo den jaren hebben bewezen, dat het Ne derlandsche volk zelfs de kleinere en veel gemakkelijker te beleven ge meenschapsgedachte niet heeft aange leund, overeenkomstig de eischen des tijds. HAMA. vliegtuigen, waaronder 68 viermotorige bommenwerpers. Boven de bezette ge bieden in het Westen verloor de vijand nog 14 vliegtuigen. In den afgeloopen nacht wierpen enkele Britschc vliegtuigen bommen op Osnabrück". Het Roemeensche weermachtbericht. BOEKAREST. 9 Mei. - Het Roemeen- sche legerbericht luidt: Op de Krim zette de vijand zijn hevige aanvallen op het bruggenhoord Sebasto pol voort, doch werd afgeslagen. Een penetratie in den Z. sector werd opge heven. Honderddertig Sovjet-vliegtui gen werden neergeschoten. Aan den beneden-Dnjestr en in Bc-- sarabië geen bijzondere gebeurtenissen In Moldavië, ten O. van den Sereth namen Duitsche troepen een dominee- rende hoogte. 15 Sovjet-pantserwagens en 41 stukken Sovjet-geschut werden vernield en talrijke gevangenen ge maakt. Generaal Sergivici, comman dant van een infanteriedivisie, is op het slagveld gevallen. Britsche en Amerikaansche vliegtui gen ondernamen in den nacht van 7 op 8 Mei terreuraanvallen op de stad Boe karest, waarbij zij opnieuw schade in woonwijken veroorzaakten en slacht offers onder de burgerbevolking maak ten. Hoewel de ziekenhuizen op zeer in het oog vallende wijze met het roode kruis gekenmerkt waren, werden de meeste bij dagaanvallen door recht- streeksche treffers vernield, waardoor er talrijke slachtoffers onder de zieken en gewonden waren. Op 7 Mei overdag schoot het Roemeensche en het Duit sche luchtafweergeschut 14 vijandelijke bommenwerpers neer. Het Hongaarsche weermachtbericht. BOEDAPEST, 9 Mei. - Het weer- machtbericht luidt: Ten zuiden van dc Proeth zijn de aanvallen, die tot verbetering van ons' front werden ondernomen, succesvol verloopen. Een belangrijke terrein- sector met verscheidene belangrijke plaatsen werd door ons veroverd Een Sovjet-Russische tegenaanval werd afgeslagen. Ten noorden van, de Proeth ondernamen de bolsjewisten tegen en kele van onze sectoren hevige aanval len. Alle aanvallen werden met zware verliezen voor den vijand afgeslagen Sovjet-concentraties in het zuiden. BERLIJN, 9 Mei. - De A.N.P.-cor- respondent meldt: Het legerbericht geeft een voorloc- pige opsomming van de resultaten, die in dan grooteo slag tusschen Motdau en Proeth bereikt zijn. doch in welin gelichte kringen verklaart men. dat men binnen afzienbaren tijd met een wederopleving der gevechten in dezen sector rekening moet houden, daar de bolsjewisten versterkingen concentree- ren om hun hooge bloedige verliezen en de eveneens groote verliezen aan tanks weer aan te vullen. Ook in de andere sectoren van hei Z. front hebben Duitsche verkenners dergelijke concentraties bij deij vijand waargenomen. Bommen op België en Frankrijk. België en Frankrijk worden de laat ste weken voortdurend door'Anglo-Ame- rikaansche luchtaanvallen geteisterd. De stad Mechelen werd in één week tijds niet minder dan vijf maal tot object van een bomaanval gekozen en van 11 April tot C Mei 1944 werd de omgeving van Namen 11 maal gebombardeerd door de Anglo-Amerikaansche luchtmacht Er werden hier in totaal 29 personen gedood. De koning en koningin Elisabeth heb ben het nationale steunfonds voor ge- teisterden van bombardementen een gift doen toekomen van vijfhonderd duizend frank. Zijne eminentie kardi naal van IJoey heeft eveneens een gift gedaan van vijftigduizend frank. De Anglo-Amerikaansche luchtmacht heeft gisternacht voor de tiende maal in enkele dagen tijds een kleine plaats in het noordwesten van het departe ment Seine et Oise aangevallen. Deze aanval was zeer hevig. Men telt 40 doo- den en een 30-tal gekwetsten. Talrijke bommen vielen neer in een naburige gemeente, waar een hotel volledig werd vernield. Hier Kwamen 14 gasten om het leven. In de streek werden 300 wo ningen zwaar beschadigd. Tegen de omgeving van Rouaan wer den drie luchtaanvallen op één dag uitgevoerd. Luchtaanval op Brussel. Amerikaansche bommenwerpex's heb ben Maandagavond 'n terreuraanval op woonwijken van BrUjssel ondernomen. Dinsdagochtend waren er reeds 101 dooden en 61 zwaargewonden. Men verwacht, dat het aantal dooden nog zal stijgen. 300 woonhuizen werden volkomen vernield. Verduisteren v. 21.155.45 11 Mei. Zon op 5.51 u., onder 21.22 u. Maan onder 8.12 n., op 0.50 o. De jongste aanval op Berlijn. BEpLIJN, 9 Mei. - De B.-correspondent van het A.N.P. meldt: Neen, een christelijke rustdag is deze Zondag niet geweest. Ik heb hem ten minste voor een goed deel doorge bracht met het uitgraven van dooden en gevonden, met het naar het politie bureau brengen van kinderen, die hun ouders kwijtgeraakt waren en met het transporteeren van allerlei menschen op den bagagedrager van mijn trouwe Nederlandsche fiets, een verkeersvorm, welke in Duitschland bij de wet ver boden is, maar die onder de huidige abnormale omstandigheden getolereerd wordt. En dat alles had ik te danken aan de Noord-Amerikanen, die de Rijkshoofdstad onder uiterst slechte weersomstandigheden aangevallen heb ben. Op "ften tijdstip waarop andere menschen ter kerke plegen te gaan, zaaiden de Amerikanen vernietiging en dood onder ons. Eén ding heb ik vandaag wederom met groote zekerheid kunnen vaststel len: de verklaring, der Noord-Ameri kanen, dat hun vliegers een n et te overtreffen zuiverheid, nauwkeurigheid en trefzekerheid bezittan, is onjuist. Of het moet zijn, dat de Amerikaansche piloten inderdaad officieel het bevel krijgen de woonwijken der Duitsche bevolking te verwoesten en de fabrie ken te laten staan. Zoowel Zondag als Maandag is de burgerbevolking van Berlijn weer het voornaamste doel van den aanval ge weest, die voor 99 9 procent bun per soonlijke bezit trof. Wederom hebben brand- en brisantbommen velen dak loos gemaakt en wederom maar, ach, waarom zal men dit alles nog eens herkauwen? Waarom zal men nog eens een beschrijving gaan geven van een luchtaanval en zijn gevolgen, als men weet, dat slechts diegenen, die derge lijke staaltjes van humaniteit regel matig hebben meegemaakt, kunnen be vestigen, dat iedere beschrijving, hoe volmaakt zij ook moge zijn, toch nog niet. in de schaduw van de werkelijk heid kan staan, zooals ook een beschrij ving van de dappere houding der be volking slechts een ruwe schets van het groote en boven allen lof verheven geheel kan worden Man en vrouw doen niet voor elkander onder; het is alsof het verschil tusschen het sterke en het zoogenaamde zwakke geslacht weggevallen is. nu de dood ons bij tijd en wijle, als een bom gemeen-snerpend fluitend valt, gedurende eenige secon den de hand op den schouder legt. Op zulke oogenblikken breken in Berlijn wellicht muren. De harten worden ech- tei sterker en komen in opstand tegen dit ingemeene onrecht. De druk op Portugal. Een mislukte algemeene staking De illegale communistische partij in Portugal heeft Zondagavond in alle in- dustrleele centra van het land vlug schriften verspreid waarin tot een al gemeene staking werd aangespoord. De communisten waren van meening, dat door de beperking van den invoer van vitale producten door de Ang'.o- Amerikanen, de zaak reeds voldoende was voorbereid en dat Portugal thans door middel van de staking tot toege ven gedwongen zou kunnen worden De Portugeesche politie had tijdig maatregelen genomen om de stakingen te doen mislukken. Pogingen om aan den communistisehen oproep te vol doen, konden in eenige industriecentra in de provincie in de kiem en zonder bloedvergieten worden gesmoord. De officieuze „Diario da Manha" schrijft: Nu Portugal meer dan ooit is aangewezen op de voortbrengselen van zijn arbeid om aan de door den oorlog ontstane omstandigheden het hoofd te kunnen bieden, moet onbarmhartig worden opgetreden tegen ook maar dc Kleinste poging de orde te verstorei Land en volk wenschen slechts vrede, arbeid en orde en het is onbegrijpelijk, dat, een kleine minderheid zich door dergelijke holle frazen laat verleiden Het verlaten van het werk staat op Jit oogenblik gelijk met verraad in het zicht van den vijand. Het Portugeesche volk moet weten, dat een groep ver raders het volk in den rug aanvalt. Welke mogelijkheden? Waar komt een aanmelding voor het Langemarck-Studium practisch op neer? Het toelatingsexamen vindt plaats in een z.g schiftingskamp. Hier wordt de heele man beoordeeld. Niet de bolle boos in wiskunde heeft de beste kans, doch hij, die naast zijn wiskundigen aanleg ook toont, dat hij een kerel van stavast is, die het als rnensch waard is, dat hij tot verdere studie in staat wordt gesteld. Zij, die worden opgenomen, worden volgens hun prestaties inge deeld in twee groepen. De besten ontvangen een HBS-oplci- ding en studceren daarna aan een Uni versiteit of Hoogeschool. Dc studier richting blijft geheel Ier keuze van den cundidaat. De eigenlijke HBS-opleiding duurt ongeveer anderhalf tot twee jaar naar gelang van de vroeger genoten schoolopleiding of het. bijzondere pres tatievermogen. Zij, die zich meer tot een artistiek beroep voelen aangetrok ken', ontvangen een voorbereidende op leiding van een half tot één jaar en vertrekken dan naar een Academie voor Beeldende Kunsten of b.v. naar een Conservatorium. Tenslotte ontvangen diegenen, die bij een helder verstand toch meer op de praetijk van hun be roep zijn ingesteld, eveneens een voor opleiding van een half tot één jaar en studeeren dan verder aan een MTS een Middelbare Landbouwschool, een Zee vaartschool of aan een andere Middel bare Vakschool. Jongelui van 16—24 jaar, die meenen voor een dergelijke kostelooze oplei ding geschikt te zijn, kunnen inlich tingen aanvragen bij het Langemarck- Studium, Lange Vijverberg 8. Den Haag. Dit geldt eveneens voor hen, die in Duitschland werkzaam zijn. Nieuws in 't kort. Op een landmijn getrapt De 30-jarlge P Boot te 's-Gravenzande trapte bij het loopen ln een mijnenveld op een mijn, waardoor hij op slag werd gedood. BU brand omgekomen. Aan de Die- verenk onder Zwolle is een boerenschuur van den landobouwer M. Bomhof tot den grond toe afgebrand. In de puinen vond men later het geheel verkoolde lijk van den 18-jarigen zoon van Bomhof; ook eenig vee is omgekomen. Dure avond. Een Hagenaar, die in gezelschap van eenige vrouwen verschil lende café's had bezocht, heeft bij de po litie aangifte gedaan, dat hij daarbij een briljanten ring en dito dasspeld ter ge zamenlijke waarde van f 10.000 is kwijt geraakt De inentingsplicht. 's-GRAVENHAGE, 9 Mei. Krach tens reeds eerder afgekondigde beslui ten van den Secretaris-generaal van het Departement van Sociale Zaken, zijn de geneeskundige inspecteurs van de volks gezondheid bevoegd te bepalen, dat de bevolking in een door hen aan te wij zen gemeente in hun machtsgebied ver plicht is binnen een nader aan te geven termiin zich te doen inenten tegen typhus. paratyphus, diphterie of rood vonk. Inenting tegen diphterie en rood vonk kan slechts verplicht worden ge steld tot den 'J-jarigen leeftijd; voorts zijn kinderen beneden 2 jaar vrijgesteld van inentingsplicht. Ook bestond tot dusver de mogelijkheid, dat personen, die op grond van geneeskundige of godsdienstige motieven overwegende bezwaren tegen de inenting hadden, zich daaraan onttrokken. In het belang van een doeltreffende bestrijding der besmettelijke ziekten heeft de Secreta ris-generaal thans echter deze laatste mogelijkheid beperkt tot geneeskundige motieven, die evenwel slechts dan zul len worden aanvaard. Indien de bezwa ren der betrokkenen, of, wanneer het kinderen betreft, van degenen, die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefe nen, door een vanwege de gemeente aangewezen geneeskundige gerechtvaar digd worden bevonden. Tot dusver heeft de geneeskundige inspectie nog slechts in weinige gemeen ten, waaronder, voor wat diphterie be treft. Den Haag en aangrenzende ge meenten, gebruik gemaakt van de haar verleende bevoegdheid tot invoering van oen inentingsplicht SCHAGEN. Bestuurswijzigingen- Harenkarspel: Coöp. Boerenleenbank „Dirkshorn", B 133a. Andere wijzigingen: Bergen: K. M, Gerritsen, Kerkstraat 6, horlogemaker, enz., verplaatst naar: As sen, Singeistraat 14. Callantsoog: J. Dekker, Kolksluis C 10. post 't Zand. kruideniersbedrljf, overge gaan aan J. Dekker. Koedijk: P. Leijen. Benedenweg D 120, grossier 11} bloemen enz., rechtsvorm ge wijzigd. Langedijk: Fa. .7. Pcijs Sc Co.. Noord- Seharwoude. Oosterstraat 4, aérdappelen- en groentenhandel. rechtsvorm gewijzigd. N.V Hollandsche Brandwaarborg Mij.. Oudkarspel, Dorpsstraat A 137. handels- agentschappen gevestigd te Amsterdam en Rotterdam. Schagen: P. H. Roobol, Markt B 9, hotel enz. overgegaan aan wed. H. E. Rooboi— de Rooij. Noordscharwoade. Kostelooze inenting. Wegens het niet ontvangen van de entstof kon de inenting op 3 Mei j.1. niet doorgaan. Thans bestaat de gelegenheid tot in enten op 10 Mei (heden) te Zuid-Schar- woude te 2 uur n.m. in de voormalige O.L. School en te Noord-Scharwoude te 2 uur in de ULO-schooi. Zijpe. Brutale inbraak in de zuivel fabriek „De Dageraad" aan de Burgerbrug. Van de daders geen spoor. In den nacht van Zaterdag op Zondag is tc Burgerbrug een zeld zaam brutale diefstad gepleegd. Uit dc aldaar staande zuivelfabriek „De Dageraad" is namelijk niet minder dan 150 kilogram boter ge stolen. Tot nu toe ontbreekt van de(n) dader(s) ieder spoor. Door het uitsnijden van een ruitje aan de achterzijde van het gebouw hebben de dieven zich toegang tot de fabriek weten te verschaffen. Van daaruit was het niet moeilijk via de kaaskamer in den boterkeider te ko men. waarvan het deurslot werd uit gestoken. In dezen kelder stond de be- eerde buit. Een hoeveelheid tot een gewicht van 150 kilogram n.1. één vat. twee kisten en vier pakjes van een half pond werd medegenomen. Door eendraairaam, dat nu gemak kelijk van binnenuit was open te ma ken. werd het gestolene naar buiten getransporteerd. Reeds den volgenden morgen werd de inbraak ontdekt en onmiddellijk- MJ de politie aangifte gedaan. Daar evenwel iedere aanwijzing, die tot opsporing van de(n) dader(s) kon leiden, ontbrak, werd de Rijksspeurders- dienst van de Hcmhrug ontboden, die het onderzoek ter plaatse n vt een politie hond voortzette. Ook dit mocht he laas geen resultaat opleveren, zoodet men ten aanzien van dezen bijzonder brutalen diefstal volkomen in het duister tast. Men vermoedt, dat ter zake kundi- gen in dit geval aan het werk zijn geweest. Texel. Texelsche markt. - De vee-aanvoer aan de Texelsche markt was Maandag vrij groot, al komen er nog geen big gen of wolvee aan de markt. In de vrije markt werd ditmaal een 10-tal taXatle-koeien verhandeld, de prijzen liepen van 400 tot 600 per stuk. Verder bestond de aanvoer a. d. vrije markt uit konijnen en kippen. Voor de levering was de aanvoer van koeien ook vrij groot; er werden ver schillende zware dieren aangevoerd, een dier van bijna 900 kg. De totale aanvoer bestond uit: 10 taxatie-koeien 400—800; 30 konij nen (reg.pr. 1 per kg.); 10 kippén (reg.pr. 0.90 p. kg.) Voor de levering: 15 koeien, 1 varken en 41 n. kalveren. Harenkarspel. Een werkzaam leven. De bisschop van Haarlem, mgr. J. P. Huibers. heeft op verzoek eervol ontslag verleend aan den heer Jac. de Groot als kerkmees ter der parochie Tuitjenhorn! De heer De Groot heeft dit ambt 43 jaren be kleed. In zijn plaats is benoemd de heer W. A. Ligthart te Tuitjenhorn. Zoo langzamerhand is de heer De Groot begonnen „op te ruimenWan neer er iemand is. die de gemeen schap heeft gediend, is zeer zeker hU dat geweest. Maast zijn tuindersbedrijf wist hij tijd te vinden om in verschil lende colleges zitting te nemen en veelal werd hem bij deze „betrekkin gen" de administratie op de schou ders gelegd. Vele jaren was hij lid van den raad en wethouder der gemeente Haren karspel. terwijl hij na het overlijden van burgemeester Burger eenige maan den loco-burgemeester was. Na het overlijden van „meester" Blad volgde hij dezen op als kassier van de Boerenleenbank, waarvan hij voordien directeur of voorzitter was. Vanaf de oprichting vandeR.K school is hij hiervan tot 1 Mei j.1. secr.-pen ningmeester geweest. Voorts was hij administrateur van dc woningbouw- ver.. enz. enz., om van andere gewone „baantjes" maar niet te spreken. Al deze functies heeft hij op de meest accurate wijze vervuld. Voor velen was hij de vraagbaak en nooit werd er te vergeefs bij hem om raad aangeklopt. Thans meent hij te moeten heengaan en zijn werk aan jongere krachten te moeten overgeven. Tenslotte is het goed. dat men zijn plaats aan jongeren wil afstaan, het getuigt van een goed inzicht. Wij wenschen den eenvoudigen Jaap de Groot nog vele rustige jaren toe. Hii heeft het verdiend! Jaarvergadering IJsclub. - De iisclyb „Dirkshorn" heeft haar jaarvergSd^Bfi^ gehouden in café Rossen. Aanwezig waren 12 leden. Uit het jaarverslag bleek, dat er door het zachte weer in den afgeloopen winter geen activiteit is geweest. Het aantal leden bedraagt 129. De rekening gaf aan een batig saldo 1942-'43 van f 63,17. Totaal ontvang sten. inbegrepen batig saldo, f 96,85. Uitgaven f 7.—. Batig saldo f 89,85. Bij de gehouden bestuursverkiezing aft.r. de h.h. Jac. Manneveld, W. de Vet, E. Brommer en G. Kant werden her kozen met algemeene stemmen. Bij de gehoude rondvraag stelde de heer J. Manneveld voor om hen. die zonder reden weigeren het jaarlijksche kwartje te betalen, bij ijs een hooger bedrag te laten betalen. De vergadering ging hier mede aecoord en stelde dit bedrag vast op f 1.50 per gezinshoofd. Nadat C. v. d. Sluis geïnformeerd had naar het ma teriaal dat de ijsclub heeft en men hierop naar tevredenheid had geant woord, volgde sluiting. Onze ieekenaar bij den wedstrijd O.S.V.—D.O.S. NIET ALLEEN OP HET TERREIN, MAAR OOK IN BOOMEN EN OP EENDENHOK<EN, HEBBEN DE OOSTZANEKE) HUN O.S.V. ROEMLOOS TEN ONDER ZiENj GAAN NET BEK e>EEN. ZUIGEN» Re-EOS VAST IN HET MOÊ-QAS EN ZV) MOESTEN IN OOMORTlER (OEN JONÖLEÜR-GOOCHELAARVAN HET BRUINE MONSTER) EN 2tW MANNEN H0N MEERDERE. ERKENNEN/ - maar....naar.wj ter elfder ure VERNAMEN/,2AL O.S.V. OOOR Ai-uÊ. ÖE^CHIKLBARE PAARDE krachten UIT HET MOERAS WORDEN <56Tl^»;KEN EN 21CH NU 6AAN VOORBEREIDEN OM HET DOELPUNTEN TE LATEV QES^NS»,1 CP OE OOMBTAO.../

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1