NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Sociale wantoestanden Zware sirijd bij het bruggehoofd Sebastopol. De ontruiming van Sebastopol Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 11 MEI 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, Nc. 110, 2 pagina's. Adv«rtenti»-ta rl ef Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang- rijko korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Lezers schrijven yAN verschillende zijden ontvingen we klachten over de ontoereikendheid van de loonen om met de stijgende kos ten van levensonderhoud gelijken tred te houden. We geven onderstaand ruimte aan het protest van een werk nemer uit Assendelft, die zijn brief met vollen naam en adres onderteekende. Hij schrijft o.m.: ..Ik werk 'n de levensmiddelenvoor ziening in continu-arbeid. Ochtend middag- en nachtploeg, negen uren per ploeg, waarvan een half uur vschafttijd in mindering kan worden gebracht. En na 'n week werken ont vang ik dan 't geweldige bedrag van f 23,42, waarv^ dan loonbelasting er ziekengeld is afgetrokken. Ik ben ge trouwd en heb vrouw en kind. Nt kunt u wel nagaan, hoe of dat gaat. Huishuur, bakker, slager, kruidenier, brandstoffen en diverse verzekerin gen en wat nog meer alles moet betaald worden van dat hongerloon- tje. Komt de groenteboer, dan is alles even duur. En zoo is het met alles. Alles is duurder dan vóór den oor log. Toen was ik ongehuwd, maar verdiende wel 4 5 gulden per week meer. Veel is er niet te krijgen, maar wat er nog te krijgen is, kan nog niet eens gekocht worden vanwege geldgebrek. Bij de firma Is alles in het werk gesteld om loonsverhooging te verkrijgen. Maar de fabrlekscom- missie wordt weggestuurd met de boodschap, dat vanwege de overheid geen opslag mag worden gegeven. Of dtt waar is of niet, weet ik niet. Maar één ding weet ik wel zeker, dat het een greote schande is om arbei ders naar huis te sturen met een loon, dat verre beneden de norm is om een eenigszins menschwaardig be staan te kunnen leiden. En trekt nu maar te keer tegen de wantoe standen van vóór den oorlog, maar probeer mij dan eens uit te leggen, wat voor een toestand of dit dan is, waarin het niet mogelijk is om met den besten wil ter wereld en flink werken rond fe komen met het re sultaat van een gestadigen arbeid." o y^LLESZINS verklaarbare ontevreden heid, waaraan deze man uitdrukking geeft! Zij steunt ook op goede gronden. Ook wij hebben niet bijster veel waar deering voor de sociale politiek, die hier sedert jaar en dag gevoerd wordt. De loonverhoudingen zooals die hier te lande gelden, verschillen belangrijk in. nadeelig opzicht in vergelijking met die in Duiischland. Maar in hooger loonen zit niet de kneep van de hcerschende moeilijkheden. De groote fout vap de sociale wanverhouding hier te lande is gelegen in het feit, dat speciaal het halfslachtig gedoe van wat zich een Nederlandsche overheid noemt onvol doende de stijging van den levensstand- daard bestrijdt. Dat is niet alleen te wijten aan het ontbreken van een straf fe wetgeving, doch bovendien en vooral aan de uitvoerende organen, aan rech ters, politie, opsporingsambtenaren en het geheele apparaat» dat den dwingenden socialen plicht te vervullen heeft, een stijging van de kosten van levensonder houd met alle ten dienste staande mid delen te verhinderen. Aan den goed- willenden geest van dit apparaat ont breekt veel, omdat het meerendcel der betrokkenen geen geloof heeft in de sociale juistheid van den geestelijken ondergrond der noodzakelijke maatrege len. Het gros van deze met zooveel ver antwoordelijkheid belaste personen leeft nog in de oude liberalistische gedach- tenwereld. Zij zijn van meening, dat schaarsch geworden goederen in prijs moeten stijgen. Bovendien zijn zij niet voldoende overtuigd van de groote schuld, die zwarte handelaren en pnis- opdrijvers ten opzichte van de gemeen schap, speciaal van de minder draag- krachtigen, op zich laden. Bi) onze Vrijwilligers. - Met vertol naar huls tfy PK Kristoforitsch/O/H/P m Twee doodvonnissen. Wegens verboden wapen bezit en sabotage. 's-GRAVENHAGE. 10 Mei. Het bureau Wehrmachtsbefehlshaber In den Niederlanden deelt mede: De 24-jarige Gerard Frank Smits uit Hulsberg (Limburg) werd bij een huiszoeking in het bezit van een vuurwapen aan'getroffen, dat bij op een gegeven oogenblik tegen de Duitsche bezettende macht gebruiken wilde Hij is als saboteur ter dood ver oordeeld. De 23-jarige Dirk Plagmeyer uit Sassenheim had tezamen met an dere Nederlanders opdracht een mili tair object te bewaken. Hij verliet zijn post en beschadigde een onderdeel var het aan zijn bescherming toevertrouw de militaire object. Hij deed dit met de bedoeling, daardoor zijn gering schatting voor de Duitsche bezettende macht tot uitdrukking te brengen. Plagmeyer werd als saboteur eveneens ter dood veroordeeld. Het vonnis over Smits en Plagmeyer is met den kogel ten uitvoer gelegd. Flinke kerels .melden zich voor den strijd tegen het bolsjewisme. KEURINGEN WAFFEN SS, SS-WACHT BATAILLON, LANDSTORM NEDERLAND KRIEGSMARINE, GERMAANSCHE SS IN NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zullen de keuringen plaats hebben voor bovenstaande forma ties: 12 Mei 8—12 uur Arnhem, Café Royal. 12 Mei 15—18 uur Zwolle, Hotel GUtenbeek. 13 Mei 8—12 uur, Groningen. Heerestraat 46. 13 Mei 15—17 uur, Leeuwarden, Huize Scbaaf, Breedst.raat. 15 Mei 8—13 uur, Amsterdam, Dam 4. 16 Mei, 8—12 uur. Utrecht, N.V.-Huis, Oudcgracbt 245. 16 Mei, 15—17 uur, Amersfoort, SS-Wachtbataillon 3, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt, met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusscben 19—35 Jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bU de navol gende Nebenstellen der Waffen SS: Amsterdam. Dam 4; Alkmaar. Langests-56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Hcerenstraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30 en eveneens bU het SS-Ersatz kommando. Korte Vijverberg no. 5, Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine An- nahmestelle West, Utrecht, Plompetoreïigracht 24. De puinhoopen der stad in het kader der distancieeringsbewegingen ontruimd. Het Roemeensche JJEEL het Nederlandsche volk draagt aan deze sociale wanverhouding schuld. Het zijn de mentaliteit van ego isme, het gemis aan gemeenschapsbesef, het volslagen negeeren van verantwoor delijkheid ten opzichte van de maat schappelijke omstandigheden van zijn evennaaste, die de prijsstijging in Ne derland hebben veroorzaakt. Het gros van het Nederlandsche volk koopt en verkoopt zwart. En waren het dan nog normale prijzen! Dan zou het mom van patriottisme, waaronder alle sociale schurkerijen bedreven worden, nog tot zijn recht komen! Doch de zwarte prij zen in den zwarten handel zijn uitslui tend willig voor zwarte verdieners. De vroegere „bezitters" doen het met de hun overgebleven kapitalen; de met weermachtopdrachten en zwarten handel rijk geworden parvenu's smijten «net het geld, uit buitensporige winsten verkre gen. De normale fabrieksarbeider en de normale ambtenaar, die over geen enkel inkomen beschikken dan hetgeen zij door eerlijk werk, dat het daglicht niet schuwt, verdienen, zijn van dit alles de dupe. Daar komt nog bij, dat de salaris sen van ambtenaren en de loonen van arbeiders in de onzalige aanpa'ssingspe- riode van Colijn dermate omlaag ge drukt zijn, dat zij nauwelijks voldoen de koopkracht kunnen opbrengen om de neriodieke distributiebonnen in te lossen. Tal van goederen blijven in de concurrentie met nieuwe en vreemde koopkracht buiten hun bereik. Dat is een tergende wanverhouding, ergerlijk te meer, omdat de schuld hiervan uitsluitend en alleen op Neder landers terugvalt. De loonen kunnen en mogen inderdaad niet verhoogd worden, behoudens uitzonderingen voor de minst draagkrachtigen. Loonsverhooging zou slechts een verschuiving van de moei lijkheden beteekenen, IfOSTEN van le. sonderhoud mogen niet stijgen. Daar komt het op aan. Dat deze desondanks gestegen zijn, be- teekent een mislukking van de hier te lande gevoerde sociale politiek. Het beteekent vooral een falen van het be- staande Nederlandsche controle-appa raat ter noodzakelijke handhaving van de prijzen. Het bewijst een, leemte in de houding en mentaliteit van rechters, politie-autoriteiten en opsporingsambte naren. Daardoor blijkt een schrijnend gemis aan sociaal verantwoordelijk- heidsbewustzijn van het Nederlandsche volk in al zijn geledingen. Dit volk leeft nog steeds ondanks vier jaren oorlog en ondanks alle propaganda ter versteviging van het gemeenschapsbe sef volgens de oude gedragsregelen: ..Ieder voor zich en de duivel pakt de laatste". In het licht van zulke sombere, doch niettemin ware vaststellingen kan men niet bijsier optimistisch zijn ten aanzien van de toekomstige ontwikke- i ng hier te lande. HAMA. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 Mei. - Het opper bevel van de weermacht deelt mede: In het bruggehoofd van Sebastopol zijn Duitsche en Roemeensche troe pen nog steeds in zware gevechten met de opdringende bolsjewisten gewikkeld. In het kader van onze distancieeringsbewegingen werden de puinhoopen van de stad Sebasto pol ontruimd. Slagvliegtuigen vernietigden gisteren overdag 30 Sovjet-Russische pantser wagens. In luchtgevechten en door luchtdoelartillerie werden 10 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. In het gebied van Jassy, ten oosten van den Sereth en op den westelijken oever van de Moldau mislukten plaat selijke aanvallen der bolsjewisten Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vernietigden ten noorden van Moer- mansk drie Sovjet-Russische motortor- pedobooten, alsmede twee koopvaardij- vaartuigen van tezamen 2600 brt. Bij aanvallen op Duitsche steunpun ten in het hooge noorden verloren de bolsjewisten 19 vliegtuigen. Het Italiaansche front Aan het Italiaansche zuidelijke front werden verscheidene vijandelijke aan vallen afgeweerd Stoottroepen bliezen talrijke vijandelijke gevechtsposten op. Gevechtsvliegtuigen vielen met succes schepen bij het landingshool'd van Net- tuno "aan. Twee vrachtschepen van te zamen 5000 brt., twee vrij groote lan dingsvaartuigen èn een torpedojager werden zwaar getroffen. Een deel van deze schepen is waarschijnlijk vernie tigd. Bij zijn aanvallen op plaatsen In de bezette gebieden in hot westen enbij aanvallen in het gebied van Luxem burg en Saarbrücken verloor de vijand gisteren 19 vliegtuigen. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen op het stadsgebied van Berlijn. legerbericht BOEKAREST, 10 Mei. - Het Roe meensche legerbericht van 9 Mei luidt: Op de Krim duren de vijandelijke aanvallen op het bruggehoofd Sebasto pol voort. Zware gevechten zijn gaan de; 56 Sovjet-vliegtuigen werden neer geschoten. Aan den beneden-Dnjestr en in Bes- sarabië geen bijzondere gebeurtenissen In Moldavië, in het gebied ten noor den van Jfcssy, hevige vijandelijke aan vallen afgeslagen. Talrijke luchtaanvallen op België en Frankrijk. Maandagavond is de stad Brussel weer het voorwerp geweest van een Britsch-Amerikaanschen luchtaanval. Twee opeenvolgende golven bombar dementsvliegtuigen, die op een zeer groote hoogte opereerden, hebben eens te meer dood en vernieling onder de burgerbevolking gezaaid door het luk raak uitwerpen van tientallen brisant bommen. Talrijke woningcomplexen werden als het ware weggevaagd. Ook een hospitaal werd beschadigd. Dinsdagmorgen was het aantal doo iden reeds meer dan 100 en ware ruim 160 gewonden. Het aantal volle dig verwoeste of zwaar geteisterde woningen bedroeg circa 300. Dinsdagavond hebben Engelsch- Amerikaansche vliegtuigen Brussel op nieuw gebombardeerd. Verscheidene bewoonde wijken werden getroffen. Aanval op Groot-Luik. Zondagavond hebben Britsch-Ameri- kaansche vliegtuigen de Luiksche Ag glomeratie aangevallen. De arbeiders wijken werden zwaar beschadigd en een twintigtal personen werS onder het puin bedolven. Dinsdag werd een nieuwe aanval gedaan. Honderden ar beiderswoningen werden vernield beschadigd en talrijke slachtoffers lig gen nog onder het puin. Het scheikun dig laboratorium van de Universiteit van Luik is zwaar beschadigd en kerk Renory gedeeltelijk vernield. Aanval op stad in dc Ardennen. Het Anglo-Amerikaansche luchtwa- pen heeft Zondag en Maandagochtend bommen geworpen op een stad in de Ardenni-n en drie omliggende gemeen ten. Volksbuurten f-ri arbeiderswijken werden getroffen, terwijl talrijke hui zen en een meisjesschqol werden ver woest. Fe drie omliggende gemeenten werden hijzonder zwaar geteisterd. Tot nu toe zijn er reeds circa zevem-g dood-en en tweehonderd gewnnden. Kamerijk getroffen. Maandag is Kamerijk opnieuw ge bombardeerd. Er zijn vele dooden cn gewonden en er is groote schade ver oorzaakt. Nog kwamen berichten in van bom aanvallen op plaatsen bij Rouaan Rennes, VELE AMERIKAANSCHE BOMMEN WERPERS NEERGEHAALD. BERLIJN. Batterijen luchtdoelar tillerie der Duitsche luchtmacht heb ben met goede uitwerking deelgeno- men aan den afweer van formaties Amerikaansche vliegtuigen, die gister ochtend waren doorgedrongen tot het gebied der Oostelijke Alpen. Verschei dene viermotorige bommenwerpers stortten in het concentrische vuur der luchtdoel artillerie omlaag. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. 's-GR/fVENHAGE, 10 Mei. - Max Blokzijl spreekt in de serie Brandende Kwesties, uit te zanden op Donderdag 11 Mei 1944 over Hilversum I om 18.45 uur. De titel van dit praatje is: „Wat is er gaande in Brabant?" De Krim was reeds geruimen tijd als waardefactor afgeschreven. De Leider CNF/H. Schlld/Pax m De verjaardag van den Leider. UTRECHT, 10 Mei. Ter gelegen heid van den verjaardag van den .Lei der zullen heden, 11 Mei, in een zes tal groote steden in ons land openbare bijeenkomsten worden gehouden, waar ook vooraanstaande functionnarissen der Nationaal-Socialistische Beweging het woord zullen voeren. Te Utrecht wordt een bijeenkomst gehouden, waar op alle hiervoor in aanmerking ko mende leden van den Nationalen Jeugdstorm op plechtige wijze in de N.S.B. zullen worden opgenomen. Aan vang half twee. De Nederlandsche Om roep zendt om één uur over den zen der Hilversum 1 een rede uit van den secretaris-generaal der Beweging, ir. C. J. Huygen, onder den titel: „Mus- sert. Leider voor ons volk". Van vier tot vijf uur ontvangt de Leider alle leden der Beweging en nevenorganisa ties, die hem persoonlijk willen feli- citeeren met zijn 50sten verjaardag. BERLIJN. 10 Mei. (DNB) Het ver voer van de Duitsche en Roemeensche formaties uit Sebastopol naar het Duitsclj-Roemeensche vasteland is vol ledig gelukt en kan reeds thans een tactisch evenals technisch opmerkelij ke prestatie genoemd worden aldus begint de militaire correspondent het DNB. Martin Hallensleben, zijn be schouwing over de militaire situatie van heden. Hij schrijft verder: Nu de ontruiming van* dc stad en haven van Sebastopol door de Duitschers en Roe menen is voltrokken, kan openlijk ge sproken worden over de rol, die de Krim in den loop van de laatste maan den ten deel gevallen was in het be stek van de Duitsche oorlogvoering, In den loop van het geheel der ope raties was reeds maanden geleden dui delijk geworden, dat de Duitschers van plan waren bij vertragenden tegen stand in het Oosten de laatste hand te leggen aan de voorbere.dir.gen voor de groote acties van 1944. Het was op vallend. dat zij uit de toen reeds zicht baar t wordende concentratie van krach ten 'op alle gebieden van hun oor logvoering geen omvangrijk potentieel afzonderden voor de toen woedende veldslagen, maar het weerstandsver mogen hunner formaties in het Oosten kennende en terecht daarop vertrou wende hun leger geleidelijk terugleid den naar de Proeth. Toen men van Duitsche zijde de komende ontwikke ling koel en berekenend onder oogen zag, trok men ten gunste van de veilig stelling van* het militaire eindsucces waarvan men op grond der plannen voor 1944 volstrekt zeker is nuchter de eenig mogelijke consequentie en schreef de Krim als waardefactor af. Men ging derhalve successievelijk over tot een vermindering van de daar achtergelaten strijdkrachten, waarbij men zorg droeg voor camouflage deze? actie, en haalde allereerst de omvang rijke voorraden oorlogsmateriaal naa» Roemenië. Vervolgens ging men er tpc. over de bevolking van c'e Krim. voor zoover zij zich order Duitsche bescher ming had geplaatst, tezamen met de indertijd voor de bolsjewieken geluch te Kaukasiërs te redden. Er waren vol doende vaartuigen aanwezig om dit omvangrijke transport uit te voeren Dag en nacht voeren schepen, reeds in den tijd, toen bij Perekop en Kertsj de Duitseh-Roemeensche versperringsgren - DIEF SPRONG IN HET WATER EN VERDRONK. AMSTERDAM, 10 Mei. - Hedenoch tend te ongeveer 4 uur zagen eenige leden van de Landwacht op de Jacob van Lennepkade een man loopen, die 2 gonjezakken met goederen vervoer de. De man trachtte door in het water te springen aan zijn aanhouding te ont komen. Toen men hem na korten tijd op het droge had gebracht, bleek hij overleden te zijn. Daar de verdronkene geen papieren bij zich had, kon zijn identiteit nog niet worden vastgesteld De goederen, welke zich in de gonje zakken bevonden (levende konijnen rijwielbanden, laarzen enz.), bleken uit tuinhuisjes van perceelen in de Ka naalstraat te zijn ontvreemd. Via een leegstaand benedenhuis had de dief zich toegang verschaft. del nog niet was weggeschoven. Ook de daarop volgende troepenverschepin gen verliepen vlot. „Geringe verliezen voor de ontruimers. Er kan thans gezegd worden, dat er in de oorlogsgeschiedenis slechts wei nig voorbeelden zijn geweest voor d< ontruiming van een bijna geheel door het water omspoelde landstreek, welke zoo geringe verliezen van de ontrui mers en verhoudingsgewijs zoo zwart verliezen van de bezetters heeft ge- eischt. De hardnekkige en laaie ver dediging door de troepan, die het weg voeren moesten dekken, heeft tactisch een gunstige uitwerking gehad op den Duitschen zuidelijken vleugel op het vasteland. Toen de toestand op den Duitsch-Roemeenschen rechtervleugel geconsolideerd was, was het tijdstip gekomen voor een ontruiming van de- Krim. DIEVEN ACHTER SLOT EN GRENDEL. In den nacht van Maandag op Dins dag j.1. ontdekten twee surveilleerende politiebeambten te Amsterdam sporen van inbraak aan een schoenenzaak in de Damstraat. Vermoedende, dat d< bezoekers nog binnen vertoefden, vat ten zij in de omgeving post, met het resultaat, dat zij na korten tijd de drie dieven toen deze met vier volle zakken naar buiten kwamen kon den arresteeren. De zakken bleken pl.m. 100 paar schoenen te bevatten. Nieuws in 't kort. Gandhi's toestand. Naar Associated Press uit New-Delhi meldt, is Gandhi's toestand weer slechter geworden. Doodelijk ongeval op station. De 22- jarige slagersknecht Gy J. Hollegien uit Heino geraakte dezer aagen tusschen de buffers van twee spoorwagons bekneld, toen hij op het stationsemplacement te Zwolle bezig was met het inladen van kalveren en nog tusschen de wagens door trachtte te loopen, terwijl er mede ge rangeerd werd. II. werd met een inge drukte borstkas naar het ziekenhuis ver voerd, waar hij aan de gevolgen van 't ongeval overleden is. Scholier door auto overreden. Toen de autobus, die den dienst van Ootmar- sum van Oldenzaal onderhoudt, na her stel van een motordefect een proefrit, maakte, klom de scholier L. achterop den generator. Hij viel er af, toen dc wagen bij een wegkrulslng draaide, kwam onder de wielen en overleed spoe dig aan de gevolgen Door de tram aangereden. Gister zond half acht is op den Schenkweg te 's-Gravenhage de 9-jarige A N. C., toen hij een bal achterna liep, door de N.- Zuid-Hollandsche tram aangereden. De knaap is met een hoofdwond en hersen schudding rtaar het R.K. ziekenhuis over gebracht Oudste Inwoonster van Groningen over leden. Na een kort ziekbed is heden in den ouderdom van ruim 101 jaar de oudste inwoonster van stad en provincie Groningen, mevr A. Rooda—Westerhoff, overleden Op 28 Juli zou zij 102 jaar ge worden zijn. Doodelijk ongeval bg het spel. Zon dag kwam het 5-jarig zoontje van de fa milie Jolie ie Tilburg, toen het bij de buren aan het spelen was met zoo'n vaart tegen den kant van een deur te recht, dat het een ernstige schedelbasis- fractuur opliep. In den loop van den avond is het knaapje overleden. Distributie van scheermesjes. Mensch en dier.... Men behoeft geen oude mesjes meer in te leveren. 's-GRAVENHAGE, 10 Mei. - In den loop van Mei zullen weder 5 scheer mesjes beschikbaar worden gesteld voor iederen mannelijken ingezetene, die in het bezit is van een tabakskaart. In verband met de evacuaties sedert de vorige distributieperiode is het niet mogelijk, zooals aanvankelijk de bedoe ling was, aan de belangHebbendan basis van hun inschrijving voor eerste distributieperiode, voor de twee de maal scheermesjes te doen afleveren Er wordt daarom thans de volgende nieuwe regelilng getroffen: Elke belanghebende dient een nog door het Centraal Distributiekantoor bekend te maken bon van de tabaks- kaart tusschen 15 en 20 Mei a.s. leveren bij zijn leverancier (detaillist» Het is daarbij niet noodig 5 oude scheermesjes in te leveren, zooals vorige maal het geval was. De leveran cier (detaillist) geeft voor de in ont vangst genomen bonnen esn ontvangst bewijs. Zoodra de detaillist op de door hem ontvangen bonnen zal zijn bevoor raad, kan de belanghebbende tegen in levering van zijn ontvangstbewijs het hem toekomende aantal scheermesjes in ontvangst te nemen. Detaillisten, die nog over voorraad beschikken, mogen direct tot aflevering overgaan en be hoeven in dat geval uiteraard geen ontvangstbewijs voor de ingeleverde tabaksbonnen af te geven. Aangezien de inschrijvingsregisters van de eerste distributieperiode thant zijn vervallen, zijn de belanghebben den voor de nieuwe periode niet meer gebonden aan de detaillisten, bij wie zij zich voor de eerste periode hebben laten inschrijven. Het ontvangstbewijs, dat door den detaillist bij de inlevering van den bon is afgegeven, moet zorgvuldig worden bewaard, daar men s'eehts tegan in levering van dit ontvangstbewijs d< scheermesjes zal kunnen verkrijgen Op verzoeken om beschikbaarstelling scheermesjes in gevallen dat het ontvangstbewijs is verloren gegaan, kan niet worden :ngegaan. Met het oog op een zoo vlot mogelijke bevoorrading van de detaillisten asrdoor de scheermesjes zoo spoedig mogelijk ter beschikking van de be langhebbenden kunnen komen word! het publiek dringend aageraden de bennen in te leveren bij detaillisten, die gewend zijn dit rrtikel regelmatig te verhandelen Zooals detaillisten in fijne staa'wa- ren, drogisten, kappersbedrijven parfumeriezaken. WINKELIER TROK AAN HEI- KORTSTE EIND. De detaillist in luxe-, huishoudelijke en gebruiksvoorwerpen G. te .Bussum werkte de actie van de Prijsbeheer- sching om de prijzen van gebruiks- en huishoudelijke voorwerpen tot een re delijk peil terug te brengen, tegen door het afscheuren van één der bekende plakkaten. Tevens bad hij de aanwij- van de opsporingsambtenaren niet volledig uitgevoerd. Bij nader derzoek werd in den kelder en op den zolder van dezen winkelier een aan tal artikelen gevonden,' die hij voor- loopig niet wenschte te verkoopen, doch bestemd had voor geldbelegging en als reserve voor na den oorlog. Te vens vonden de opsporingsambtenaren ruime hoeveelheid boter en vet welke voor een deel in zijn bezit wa ren gekomen door ruiling tegen kop en schotels e.d. Tegen den winkelier proces-verbaal opgemaakt, terwijl de geheele winkelvoorraad in beslag is genomen en verwijderd zal worden. artikelen zullen tegen normale- prijzen de consumenten bereiken SCHAGEN AFSCHEID. P. H. Kapteijn. die jarenlang de Hervormde kerk te Schagen een toege wijd herder en wijs leeraar was, zal a.s Zondag afscheid van zijn gemeente ne men. GESLAAGD. Onze plaatsgenoot, de heer J. Raven Joh.z., adspirant-wegopzichter bij de N.V. Nederlandsche Spoorwegen, is bij het te Utrecht gehouden examen geslaagd voor opzichter van den weg bij genoemde maatschappij, Wieringermeer. In de zweef. - Oud en jong hebben de afgeloopen weken kunnen genie ten van den alhier staanden zweefmo len De belangstelling was zoo groot, dat de plaatsen reeds vroegtijdig voor een volgenden rit besproken werden Gedecoreerd f Toen hij voor de eerste maal het uniform der Waffen H aanhad, stapte hij trotsch als een pauw door de straten. Hij vertrok naar het front en kwam gedecoreerd terug. Nu was hij niet langer zoo maar een doodgewoon soldaat. Wat was hij trotsch op zijn onder scheiding - en met recht Doe als hij; maak iets van Uw leven.' Vul onderstaande bon in, U ontvangt dan nadere In lichtingen. Ergens aan één der grachten van Alkmaar zit een zwaan te broeden. Een wit wonder bij donker water. Een witte verzonkenheld temid den van het stcedsche gewoel. Een witte sierlijkheid, als de tot veer geworden zwenking van een zwevenden vogel. Een witte zwijgende schoonheid, verdiept in het geheime eener ko mende geboorte. Een witte genade voor de stad, die dit wonder aanschouwen mag. Maar rondom deze witte, teedere droomende voornaamheid isde jonge mensch! Een kapotte fluit ketel, een afgedankte hoed. een halve schoen, liggen en drijven in de nabijheid en alleen de bodem van het water weet wat de lieve jeugd nog méér geworpen heeft naar het broedende dier, dat als een besneeuwde vogel in den lente dag den raadselachtigen roep van zijn vogelziel gehoor schenkt en zijn eeuwigen plicht vervult. Is er in Alkmaar geen enkel groot mensch, die dat verhinderen kan? En in zóó'n wereld moet ik leven! OVIDIUS. Wieringen. „Jong Leven" naar Wieringen. De bekende tooneelvereeniglng „Jong Le ven" uit Noord-Scharwoude zal ln Con- cordia te Hippolytushoef op 4 Juni a.s. optreden met het tooneelwerk „Uw wil geschiede" van Henk Bakker. Slootdorp. Begrafenis wethouder. - Op Zater dag 6 Mei overleed in het ziekenhuis te Alkmaar de heer Adr. van Oers, In leven wethouder dezer gemeente. Het stoffelijk overschot wordt op Don derdag 11 Mei op de R.K. begraafplaats te Middenmeer ter aarde besteid. Nieuwe Niedorp. Kolven. - De jaarltjksche kolfwed- strijden van de Noordhollandsche zul len dit jaar wederom worden gehouden in de Kolfbaan van de Prins-Maurits. Er zal ln drie klassan worden gespeeld en niet in korps. Aanvang van de wedstrijden Zaterdagmiddag 10 Juni. Als voorwedstrijd wordt den vijftig- slagenwedstrijd gehouden. Een en ander zal voor de kolfliefhebebrs op ons dorp weer de moeite waard zijn. Floralla-vergadering. - Maandagavond 8 uur hield de Niedorper Huisvlijt- en Floraliavereen. haar jaarvergadering ten huize van den heer Kossen onder voorzitterschap van den heer Wessels. Uit het jaarverslag van den penning meester bleek, dat het afgeloopen jaar goed geboerd was. Een behoorlijk voor- deelig saldo was het resultaat. Door den heer de Jong werd verslag uitgebracht over het beheer der finan ciën. Alles was in de beste orde be vonden. Mevr. Winkel, periodiek af tredend als bestuurslid, werd bij accla matie met algemeene stemmen herko zen. Tot lid van de commissie tot het nazien der rekening werd benoemd dg, heer Houtkooper. Besloten vFffS diT jaar wederom een tentoonstelling te or- ganiseeren en wel op 16 en 17 Septem ber a«. De tentoonstelling zal de vol gende rubriek omvatten: planten, bloe men, huisvlijt, handwerk, van-oud- nicuw, fruit en een aparte rubriek voor wol. Voor de leden worden de volgende planten beschikbaar gesteld: Begonia-Petunia-Calangoé en Fuchsia of Geranium. Van de schooljeugd krij gen de meisjes een Lobelia en de jon gens een Salvia. Besloten werd een bijdrage te verleenen voor onderhoud en onkosten der schooltuintjes. Tevens werd besloten evenals vorig jaar de Dlanten voor de tentoonstelling op te talen. De deelnemers zullen echter be leefd worden verzocht hieraan t.en volle hun medewerking te verleenen, zulks met het oog op het slechte resultaat van het vorig jaar. Vóór de tentoonstel ling zal nogmaals een ledenvergadering worden gehouden. Na eenige bespre kingen van internen aard volgde slui ting. Koedijk. Schoolverbond. - Zaterdagavond was de zaal van Jac. Schuit geheel gevuld met de schooljeugd en haar ouders. Voor den jaarlijks terugkeerenden schoolavond is steeds bijzondere be-» langstelling. Thans werd door de jeugd opgevoerd het kindertooneelspel „De Kleermaker en de Kabouters". De aanwezigen hebben volop genoten van dit echte kindertooneelstukje, met de er in verschijnende kabouters en elfen. Alle medespelenden deden ten zeerste hun best om 't juiste spel weer te geven, wat na cllc bedrijf met eer. dank baar applaus werd beloond. Een viertal commissarissen had nog voor een verrassing als slot nummer gezorgd, wat danig de lach spieren deed werken. De huisvrouw Ti'ijn zal vooral bij de jeugd nog lang 'n lachende herinnering voortleven. Het Schoolverbond kan weer op een succesvollen avond terugzien, daar allen voldaan huiswaarts keerden. H eer-Hu eowaard. paar C. Pool—Asjes den dag van het 55- jarig huwelijk in alle stilte. Voor 5 jaar op hun gouden feest vier den zij dat op denzelfden dag als het echtpaar P MolKlesling. Als een tra gische bijzonderheid kan gelden, dat de heer Mol Juist op den dag van zijn 55- Jarig feest zal worden begraven. Schoorl. WOONPLAATS - Uitknippen en inzenden aan Ersatz-kommando Niederiande, Korte Vijverberg 5. Den Haag. Kinderkoor. Reeds lang werd het bestuur van Schoorls Gemengd Koor overstelpt met verzoeken om een Kin derkoor op te richten. De directeur, de heer C. Jonker, meende echter met het oog op zijn drukke werkzaamheden de leiding niet op zich te moeten nemen Eindelijk is hij nu gezwicht voor den aandrang en een koor is opgericht. Met 80 leden werd de eerste repetitie gehou den. Wel een verbluffend resultaat. We vernemen verder, dat Schoorls Gemengd Koor ën de eveneens onder leiding van den bekenden toonkunste naar Cor Jonker staande koren „Zang- lust" te Koedijk en „Zanglust" te St. Pancras druk aan het repeteeren zijn voor het a.s. concours van den Bond van. Gemengde Zangvereenigingen in Noord-Holland. Verduisteren v. 21.155.45 12 Mei: Zon op 5.49 uur, onder 31.24 uur. Maan op 0.50 uur, oWUr »M uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1