NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR „DE PARTIJ IN OORLOGSTIJD". Uitgave: «Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Sehager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrokening 66189. VRIJDAG MEI 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 111, 2 pagina's, A d v e r t e n 11 - t a r I a f Prijs der gewone advertentie* in deac Editie 11 ct. per m.m. BIJ contract binne.n een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheelc oplage op aanvrage. Deie Courant verschijnt dagelijks. Dr. Göbbels in „Das Reich" Hei naiionaal-socialisiisch regiem belichaamt den wil van hei volk. BERLIJN, 11 Mei (D.N.B.). In „Das Reich" publiceert rijksminis ter dr, Göbbels een artikel „De partij in oorlogstijd". Dr. Göbbels verklaart het verschil in .de houding van het Duitsche volk tegenover de oorlogs moeilijkheden tijdens den eersten en den huidigen wereldoorlog door er op te wijzen, dat het Duitsche volk van toen zonder leiding was, terwijl het thans met vaste hand geleid wordt, en dat niet alleen door een centrale in stantie, maar door tallooze leidings- posten in het land, die tot in de laatste cel van het laatste dorp reiken. Deze voor den oorlog belangrijke taak wordt volbracht door de partij. Er gebeurt in het openbare leven niets, waarop zij niet den grootsten invl ed hdeft. Zij staat midden in het volk en zorgt er voor, dat de' levensbehoeften van het volk eenerzijds en de oorlogs behoeften anderzijds voortdurend tegen elkander worden afgewogen. Onze staat, aldus de minister, wordt bestuurd en geleid volgens de beginse len van ons partijprogramma. Maar de staat is evenals de partij slechts een middel tot het doel. Doel van onzen partij-aifceid is het volk. Tegen ie vij andelijke beweringen brengt de minis ter nogmaals naar voren, dat de partij niet door geweld, maar door den wil van het volk aan de macht gekomen is. Het nationaal-socialistische regime be lichaamt den wil van het volk in een omvang, zooals in de geschiedenis vrij wel nooit het geval is geweest. Als de mocratie de gelijksoortigheid van den politieken wil van het volk en zijn lei ding beteekent, dan is het nationaal- socialisme de beste democratie der we reld. Taken van partij cn staat dui delijk afgebakend. De taken van oartij en staat zijn in de practijk zoo duidelijk afgebakend, dat er geen plaats is voor onvruchtbare debatten. De partij leidt het volk, de regeering den staat. De taak van de volksleiding is juist in den oorlog zoo veelomvattend geworden, dat over haar waarde en beteekenis nauwelijks nog getwist kan worden. Hier zijn milli- oenen vrijwilligers en in overwegende meerderheid onbezoldigde helpers aan den arbeid, die uit het zuiverste idea lisme hun volk dienen en geen andere eerzucht kennen dan voor zijn welzijn te zorgen. Hun gezag berust op hun prestatie en is in het geheele volk ver ankerd. De politieke wil van het volk wordt in hoofdzaak door hen gevormd. Op hen kan de Führer zich steeds ver laten. Zij zijn zijn politieke garde. De partij is het beste en meest idealisti sche deel van het volk. Zij onderscheidt zich van de groote massa niet zoozeer door de aanspraak op hoogere rechten, maar door de vervulling van hoogere plichten, zoowel in het vaderland als aan het front. In dezen qorlog, aldus vervolgt dr. Göbbels. kan slechts een volk. dat op den bodem van een duidelijk en onbe twistbaar, ideologisch gemotiveerd poli tiek geloof staat, zich handhaven. Dit geloof in het volk te verankeren, te onderhouden en te versterken, kan niet de zaak zijn van een staatsbestuur, maar slechts van de politieke leiding door de partij. Gebleken is, dat het na- tionaal-socialisme ln het Duitsche volk krachten heeft blootgelegd en steeds weer blootlegt, die wij zelf nog geens zins kenden. Die krachten vormen een aanvulling aan nationale energie en vastbeslotenheid, die voor de overwin ning van beslissend belang is. Juist daarom haten onze vijanden de partij en alles, wat in den staat, in de weermacht en in onze nationale leiding in het al gemeen stellig nationaal-socialistisch is. Duitschland kent geen crisis- symptomen. Zelfs in de meest critieke tijden kent Duitschland geen crisissymptomen. Op positie en stakingen zijn slechts denk baar in een klassenstaat, die geleid wordt in het belang van een bevoor recht bevolkingsdeel. Onze staat echter is een" staat voor het volksgeheel. Onze vijanden, aldus besluit dr. Göb bels, mogen ons op een of ander ma terieel terrein voor zijn, op het terrein van den volkswil en de nationale vast beradenheid staan zij hopeloos bij ons achter en hier zal de beslissing vallen. Daarop heeft de pai-.tij ons geheele volk voor te bereiden. Beproefd in strijd en crises, zal zij elke moeilijkheid over winnen In ten slotte over haar vijanden triomfeeren, Zooals de revolutie haar tijd noodig had, zoo heeft ook deze oor log zijn tijd noodig. Maar aan het einde staat ook hier de overwinning. Bij onze Vrijwilligers. Onze mannen bedienen de zware tanks, die zoo'p groot aandeel hebben gehad in den heldenstrijd om Kowe: hli PK Kraus/O/H/P m Flinke kerels melden zich voor den strijd tegen het bolsjewisme. KEURINGEN WAFFEN SS, SS-WACHTBATAILLON, LANDSTORM NEDERLAND KRIEGSMAKINE, GERMAANS CUE SS IN NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zuilen de keuringen plaats hebben voor bovenstaande forma ties: 13 Mei 8—12 uur, Groningen, Heerestraat 46. 13 Mei IS—17 uur,. Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 15 Mei 8—13 uur, Amsterdam, Dam 4. 16 Mei, 8—12 uur. Utrecht. N.V.-Huis, Oudegracht 245. 16 Mei, 15—17 uur, Amersfoort, SS-Wachtbataillon 3, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 19—35 Jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Warren SS kan ieder worden, dje na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de offlciers9pieidiDg heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de been- en terugreis zi)n verkrijgbaar bij de navol gende Nebenstcllcn der Waffen SS: Amsterdam Dam 4; Alkmaar. Langestr.56; Heerlen, Saroleastraat 25: Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatz- kommando, Korte Vijverberg no. 5, Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine An- nahmestclle West, Utrecht, Ploinpetorcngracht 24. Sovjet-bruggenhoofd aan beneden-Dnjestr opgeruimd. De Duitsche luchtmacht in het Oosten. BERLIJN, 11 Mei. - Sedert weken staat de luchtoorlog in het Oosten in het teeken van een buitengewoon groo ts Duitsche activiteit, die te opmerke lijker is, daar groote deelen der lucht macht gestationneerd zijn aan de fron ten in het zuidoosten, het zuiden, het westen en het hooge noorden. Ook "Woensdag hadden de Duitsche vliegers aan het oostelijke front weer een groot aandeel in de zware gevechten. Ster ke formaties opereerden zoowel in de at'weergevechten als tot steunverlee- ning aan eigen aanyallen. Bovendien werd de operatieve luchtoorlog tegen belangrijke aanvoercentra der bolsje wisten, die sedert begin April zeer is tcegenoirjen, voortgezet met krachtige aanvallen op groote stations in de Oekraïne De beteekenis van deze geconcen treerde bombardementen op aanvoer centra en verkeerspunten kan niet over schat worden, want juist in het voor jaar zijn de Sovjets meer dan anders óp de spoorwegen aangewezen tenge volge van den modderigen toestand der wegen in den zuidelijken sector. Hoe veel beteekenis de bolsjewisten zelf aan de gebombardeerde goederensta tions toekennen, blijkt- uit het feit, dat zij onmiddellijk na de aanvallen steeds weer de vernielingen zoo snel mogelijk trachten te herstellen met een massaal gebruik van arbeiders. Terreuraanvallen op Hongaarsch en Duitsch gebied. VIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 11 Mei. - Het opper bevel van de weermacht deelt mede: In het gebied ten westen van Scbastopol sloegen onze troepen gisteren tezamen met bataljons Roemeenschc bergjagers verbitterde aanvallen van sterke vijandelijke strijdkrachten af. Twintig Sovjet- pantserwagens werden vernietigd. Aan den beneden-Dnjestr braken onze divisies, door Duitsche cn Roemeenschc slagvliegtuigcn doel treffend gesteund, door een vijan delijke bruggcnhoofdstelling op den westelijken oever van de rivier heen, drongen diep in de artillerie stellingen door cn ruimden het ge heele bruggenhoofd op. De bolsjewisten leden zware, bloe dige verliezen en verloren meer dan 500 gevangenen, 163 stukken geschut-en granaatwerpers, alsmede talrijke andere wapens. Sterke formaties gevechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht de sta tions Sjepetowka en Proskoerof met succes aan. Er ontstonden zware bran den en vernielingen. Het onder bevel van majoor Antrup staande gevechts eskader heeft zich in den strijd aan het oostelijke front bijzonder onderschei den. In Italië. Tn het landingshoofd van Ncttuno stortten verscheidene vijandelijke aan vallen in het geconcentreerde afweer- vuur ineen. In de gevechten van de laatste dagen heeft zich hier de 10e compagnie van het Brandenburgsche grenadierregiment (mot.) 8 onder lei ding van eerste luitenant Thielmann bijzonder onderscheiden. Gewapende veerbooten van dê ma rine hebben in den nacht van 9 op 30 Mei ten zuidoosten van het eiland Etba vijandelijke motortorpedoboot tot zinken gebracht en verscheidene andere zwaar beschadigd. Sterke formaties gevechtsvliegtuigen ondernamen in den afgeloopen nacht een aanval op het vijandelijke eiland steunpunt Lissa, waardoor in hel ha vengebied ontploffingen en talrijke branden ontstonden. DE rOOLSCH— SOVJET-RUSSISCHE KWESTIE. STOCKHOLM, 11 Mei (D.N.B. Volgens onbevestigde berichten zou volgens „Svenska Dagbladet" de Pool sche priester Orlemanski, die onlangs een bezoek aan Stalin heeft gebracht, een voorstel van Stalin tot oplossing van het Poolsch—Sovjet-Russische con flict bij zich hebben. Volgens dit voor stel rouden de huidige Poolsche „minis ter-president" en de Poolsche emigran tencommissie hun functie behouden, en zou de commissie met een lid worden uitgebreid. Dit; zou een bekend Poolsch communist zijn, die zich op het oogen- bbk te Moskou bevindt. De Poolsche opperbevelhebber gene raal Sosnkowski zou aftreden en het opperbevel worden waargenomen door een driemanschap, bestaande uit een generaal der Poolsche strijdkrachten in Schotland, een generaal vdn het Pool sche leger in het midden-oosten en ge neraal Berling als vertegenwoordiger van het Poolsche leger in de Sovjet- Unie. In Poolsche kringen te Londen, zoo meldt het blad verder, beschouwt men Orlemanski zuiver als een communist, waarvan Moskou gebruik maakt, omdat aan zijn woorden, daar hij priester is, door vele Polen beteekenis wordt ge hecht, als zijnde boven partijpolitiek verheven. FORRESTAL OPVOLGER VAN KNOX. President Roosevelt heeft James For- xestal tot mirtister van Marine benoqmd, zoo meldt de Britsche Berichtendienst uit Washington. Forrestal is hiermede de opvolger geworden van den over leden kol. Frank Knox. De terugkeer van Von Papen. BERLIJN. 11 Mei (D.N.B.) In de Wilhelrristrasse wordt beves tigd, dat de ambassadeur Von Papen weer te Ankara is aangekomen. Ver wacht kan worden, dat. Von Papen van middag den Turkschen minister van buitenlandsche zaken op de hoogte zal stellen van de houding der rijksregee- ring ten aanzien van de maatregelen, welke Turkije, in strijd met. de bepalin gen van het verdrag met Duitschland, omtrent de levering van chroom heeft genomen. Ambassadeur Von Papen zal de opvatting van de rijksregeering over den daardoor ontstanen toestand tot uit drukking brengen. NEDERLANDSCIIE JONGENS. Opgelet! 's-GRAVENHAGE, 11 Mei.' Donder dag 38 Mei zal in Den Haag op Plein 1813 nr. 3 nog een keuring worden houden voor de eerstvolgende weer- sportkampen. Iedere Nederlandsche jongen heeft gelegenheid om tezamen met kameraden uit andere Cermaan- sche landen vier mooie voorjaarsweken door te brengen. Ook dezen keer zijn hieraan geen onkosten verbonden, zoo dat ook minder bedeelde jongens van deze gelegenheid kunnen profiteeren. Het bureau voor weersportkampen is geopend van 9 tot 14 uur. JEUGDSTORMERS VAN 18 JAAR IN DE N.S.B. OPGENOMEN. In den Stadsschouwburg te Utrecht werd gistermiddag een bijzondere plechtigheid gehouden. Vierhonderd leden van den Jeugdstorm, die den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, werden op indrukwekkende wijze door het afleggen van een gelofte opgeno men in de N.S.B. Verduisteren v. 21.155.45 13 Mei. Zon op 5.48 u„ onder 21.26 u. Maan op 1.47 n„- onder 10.03 u. Terreuraanvallen. Een vrij zwakke formatie vijandelijke bommenwerpers viel in den afgeloopen nacht het stadsgebied van Boedapest aan. Door de aanvallen van Ameri- kaansche bommenwerpers op zuidoost- Duitschland ontstonden vooral in Wie ner Neustadt schade en verliezen onder de bevolking. Hierbij, alsmede bij aan vallen op plaatsen in de bezette gebe den in het westen, werden 69 vijande lijke vliegtuigen, voor het meercndocl viermotorige .bommenwerpers, vernie tigd. Enkele -Britsche vliegtuigen wierper» in den afgeloopen nacht bommen neer op zuidwest-Duitsch gebied. ROEMEENSCH WEERMACHT- BERICHT. BOEKAREST. 11 Mei. (DNB). Het opperbevel van het Roemeensche le ger maakt d.d. 11 Mei bekend: Ten Westen van Sebastopol hebben Duitseh-Roemeensehe troepen sterke vijandelijke aanvallen afgeslagen. 20 bolsjewistische tanks werden vernield. Aan den benedenloop van den Dnjestr zuiverden Duitsche troepen met steun van het Duitsch-Rocmcensche lucht- wapen. volkomen het belangrijkste bruggenhoofd, dat de bolsjewieken ten Westen van de rivier hadden. De vij and leed bloedige verliezen. Er werden talrijke gevangenen binnengebracht en 100 kanonnen, 50 stukken pantseraf- weergeschul. talrijke granaatwerpers en ruim 200 machinegeweren buitge maakt. Aan het overige front van Bessara- bië en Moldavië geen belangrijke ge vechtshandelingen. Vordering van vrachtauto's. BELANGRIJK DEEL WEER IN DIENST VAN' NEDERLANDSCHE CIVIELE VERKEER. Het ligt in dc bedoeling van de Duitsche weermacht" de vrachtmotor rijtuigen, waarvoor geen rijvergun ning aanwezig is, tc vorderen. Na uitvoerige besprekingen met dc Duit sche autoriteiten is oi'creengckomcn, dat deze vrachtautomobielen, voor zoover zij niet door normale repara tie weder bedrijfsklaar gemaakt kun nen worden, niet door dc weermacht, doch door het Departement van Wa terstaat zullen worden gevorderd en door dit Departement zullen worden afgestaan aan de N.V. Cencmbe. Bovendien is de Duitsche weermacht bereid van de vrachtautomobielen, welke door normale reparatie weder bedrijfsklaar gemaakt kunnen worden, een belangrijk gedeelte af te staan aan het Nederlandsche civiele verkeer. Deze wagens zullen eveneens door het Departement van Waterstaat worden gevorderd en' worden afgestaan aan de N.V. Cenembe, die voor de haar toe gewezen auto's voor betaling van het door Nederlandsche taxateurs vastge stelde wasrdebedrag aan belanghebben den zorg draagt. De N.V. Cenembe zal de op deze wijze te harer beschikking gekomen motorrijtuigen bedrijfsklaar laten ma ker in r bestaande autoherstelplaatsen. Na reparatie worden deze in dienst gesteld van het Nederlandsche civiele verkeer. Door de Duitsche autoritei ten is uitdrukkelijk toegezegd, dat deze door haar niet in beslag zullen worden genomen. Deze motorrijtuigen zullen dan dienen ter vervanging van andere in bedrijf zijnde motorrijtuigen, die dringend al- geheele revisie behoeven of voor af keuring "in aanmerking komen, althans zoo lang de omstandigheden uitbreiding van hel aantal in het verkeer zijnde motorrijtuigen niet toelaten. Indien de oorspronke'ijke eigenaren van deze motorrijtuigen in het bezit zijn van een rijvergunning, zoodat het motorrijtuig onmiddellijk door hen in bedrijf zou kunnen worden gesteld, hebben deze voor aankoop van het door het Departement van Waterstaat van hen gevorderde motorrijtuig de voorkeur. Wereldrecord 4 x 110 yards. De na tionale technische commissie van de N. A. U. heeft de damesestafetteploeg, die op Hemelvaartsdag een aanval zal doen op het wereldrecord 4 x 110 yards, als volgt samengesteld: mevr. F. E. Blankers —Koen (Sagitta), mej. J. Aderna (Zee burg), mej. N. Timmer (Zeeburg) en mej. G. Koudye(Victoria). Inschrijving. Voor jongens en meisjes voor de Rcichsschulen. De Reichsschule voor jongens' te Valkenburg (Limburg) en de Reichs schule voor meisjes in Heyfhuizen (Limburg) zijn op 1 Sêeptember 1942 in navolging van de nationaal-politieke onderwijsinstellingen in het Rijk opge richt. Zij hebben tot ta„ een selectie goede Duitsche en Nederlandsche jon gens en meisjes door een veelomvatten de vorming van hun karakter-, licha melijke en geestelijke eigenschappen zóó op te leiden, dat zij tot bijzondere prestaties, in dienst van de volksge meenschap in staat zijn en de mede werking aan den opbouw van de Ger maan sche gemeenschap als bindend le vensdoel zien. Dc jongen, die de Reichsschule be zoekt moet in ieder opzicht tot vele prestaties in staat zijn en opgewassen tegen de eischen van een veelzijdige opleiding. Evenals de jongemannen moeten ook de meisjes van de Reichs schule lichamelijk kerngezond zijn, waardevolle karaktereigenschappen Hebben en goed begaafd zijn. Aan een zoo harmonisch mogelijk samengaan van deze eigenschappen wordt groote waarde gehecht. De opleiding duurt acht jaar,. Het oinddiploma geeft recht op het bezoe ken van de universiteit. De beroeps keuze is principieel vrij. Het onderwijs op de Reichsschulen richt zich naar het leerplan van de Duitsche Oberschulc, en omvat ook onderwijs in de Neder landsche taal. De Reichsschulen zijn onderwijsinstellingen der gemeenschap. Zij verschaffen kosteloos huisvesting en kleedirig, schoenen, ondergoed en uniform. Op vrije Zondagen en in de vacanties kunnen de jongens en meis jes hun ouders bezoeken. De economi sche positie van. de ouders speelt bij het opnemen van de jongens en meis jes geen rol. Van de ouders wordt al leen een volgens hun inkomen bere kende bijdrage tot het schoolgeld en een maandelijksch zakgeld verlangd. In ve le gevallen kan vrijstelling gegeven v» orden. Kinderrijke gezinnen behoeven geen bijdrage tot het schoolgeld te ge ven. Aanvragen tot toelating van 10- tot 14-jarige meisjes moeten gericht wor den tot de Reichsschule für Madchen in Heythuizen (Limburg). Aanvragen lot toelating vap 10- 14-jarige jongens moeten, gericht wor den tot de Reichsschule für Jungen in Valkenburg (Limburg). RADIOGROKTEN VOOR NEDERLANDERS IN HET OOSTEN. 's-GRAVENHAGE, 12 Mei. Dienst Perszaken van liet Nederlandsch Oost-instituut meldt: Reeds geruimen tijd wordt do6r de afdeeling voorlichting van het Neder landsch Oost-instituut ten behoeve van de Nederlanders in het oosten een ra dioprogramma verzorgd, dat door de Reichsrundfunk in Berlijn via den Do- nauzender (golflengte 325.4 m.) wordt uitgezonden. De uitzending, waarin nieuws en mededeellngen uit het vader land worden gegeven, geschiedt iederen Zondagavond van 21,— tot 21,15 uur in het kader van het programma „De stem voor Nederlanders in Duitschland en de bezette oostgebieden". Door deze programma's is hét 't Ne derlandsch Oost-institu't gelukt een band te leggen tusschen de Nederlan ders in den vreemde, met name vooral in het Oosten, en in het vaderland. De ze band zal in de toekomst nog worden verstevigd door het uitzenden van groe ten van familieleden. In samenwerking met den Nederland- schen Omroep zal n.1. a.s. Zaterdag 13 Mei een begin worden gemaakt met het opnemen van groeten van landgenooten. wier man. vader of verloofde, door be middeling der Nederlandsche Oost-com pagnie in het Oosten ia ingezet. Deze groeten zullen .in het Zondagavondpro gramma worden uitgezonden. De dienst Radio van het Nederla.idsch Oost-Instituut zal daartoe iedere weck een aantal familieleden van in het Oos ten ingezette Nederlanders uitnoodigen om in Hilversum hun groeten te komen- uitspreken. Het spreekt vanzelf, dat de mogelijk heid tot dit zeer nauwe contact, door de familieleden van de in het Oosten werkende Nederlanders met enthousias me is begroet en dat ook in het Oosten de Zondagavondprogramma's van het Nederlandsch Oost-instituut met nog grooter vreugde zullen worden beluis terd. Mussert's 50ste verjaardag. Gister vierde de Leider van het Ne derlandsche volk, Mussert, zijn vijftig stan verjaardag. Van den Domtoren wapperden de nationaal-socialistische vlaggen en uit de huizen van de natio- naal-socialisten in Utrecht waaide de N.S.B.-vlag. De festiviteiten van dezen dag be gonnen met het aanbieden van een boekwerk, dat geschreven is door ir. J Horaan van der Heiden, in samen werking met den heer J. M. Figee, secretaris van het Technische Gilde en welk boekwerk tot titel draagt: „Mus sert als ingenieur". Mussert sprak daarna zijn dank uit voor het boekwerk. In den schouwburg. In de groote zaifl van den schouw- burg waren alle medewerkenden van het Hoofdkwartier bijeen. Behalve me vrouw Mussert waren op deze samen komst. ook aanwezig vrijwel alle be langrijke functionnarissen der Bewe ging. Het was secretaris-generaal Huy» gen, die het eerst het. Woord voerde. Na namens de Beweging den Leider zijn gelukwenschen te hebben aange boden, toonde spreker aan, dat het be reiken van den 50sten verjaardag niét tot sombere gedachten moet stemmen Het is uw levenswerk, zeide hij o.a.. -e bouwen aan een schoone toekomst en dat werk moet gij nog voltooien. Mei vaste hand, aldus spr., hebt gij de Be weging geleid en ons den weg gewe zen, toen het noodlotsuur voor ons volk was aangebroken. Gij hebt ons geloof in het nieuwe Europa steeds weer op nieuw versterkt en verdiept. Uw woor- dan zijn eerlijk en eenvoudig, uw da den moedig en doelbewust. Namens de Beweging deed spreker de belofte, dat de leden der 'N.S.B. met vertrouwen op God. in goede en slechte uren hun lei.der trouw zullen blijven, als het moet tot den laatsten druppe- bloed. De gemachtigde voor de financiën, de heer van Bilderbeek. die hierna het woord voerde, bood den Leider een be drag in geld aan, bestemd voor het sociale werk van de Beweging, bijeen gebracht door de leden en begunstigers Alle nevenorganisaties hebben daartoe medegewerkt en zoo kon den Leider een bedrag van 151.250 worden over handigd. Vier van de jongste leden van den Jeugdstorm boden den Leider bloemen aan en een bedrag in geld, bijeenge bracht uit de spaarpotten der Ukkepul- leri, de Pullen en de Donsmeeuwen. De heer van Bilderbeek bood ten slotte "den Leider een inktstel aan, bestemd voor diens werkkamer in Den Haag. Mussert dankt De Leider bracht vervolgens dank voor alles, wat hem was aangeboden Hij sprak weer de hoop uit, dat men spoedig zou kunnen beginnen met het opbouwend werk, want het komt op daden aan. Wie, zich thans bekent tot het nationaal-soeialisme, stelt al een daad. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de fronten. Daar heeft men al getoond, goede soldaten te kunnen zijn en dat. Is van groot belang. In de tweede plaats hoopte Mussert dat de vele honderdduizenden, die thans nog geen lid van de Beweging zijn, maar wel willen medewerken aan de wederopstanding van ons volk spoedig in de gelegenheid zullen wor den gesteld, hun woorden in daden om te zetten. Met den wensch, dat het op- bouwerk niet {e lang meer op zich zou tften wachten, dat dan de soldaten van het front terug zullen zijn en dat dan de groote bijeenkomst in Lunteren zal kunnen volgen, bes'oot spreker zijn korte rede. Tenslotte bood nog het hoofd .van de afdeeling Vorming, de heer Nije, na mens deze afdeeling en het departe ment van Volksvoorlichting en Kunsten den Leider een proefdruk aan van een artikel over Werkeitdam, voorheen en thans. Gelukwenschen van den Führer voor Mussert. •s-GRAVENHAGE, 11 Mei. Do Füh- rer heeft den Leider het volgende telegram gezonden: Den heer A. Mussert, Utrecht, Ter srclegenheid van Uw vijftigstcn verjaardag bied ik U mijn oprechte gelukwenschen aan. Ik voeg hieraan mijn bcste wcnschcn toe voor Uw verderen succesvollen strijd voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het Nationaal-Socialisme. Voorts heeft Reichsleiter Bormann telegrafisch de gelukwenschen van de NSDAP en van de Partijkanselarij aangeboden. Het telegram luidt: Namens de Nationaal-Socialistische Duitsche Arbeiderspartij en als leider van de Partijkanselarij bied ik U op Uw vijftigsten verjaardag mijn hartelijke gelukwenschen aan. Tevens zend ik U mijn beste persoonlijke wensch-an. Aanpassing UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN. '-GRAVENHAGE, 11 Mei. De plaat selijke distributiediensten reiken van 14 Mei tot en met 10 Juni 1944 tegen overlegging van de oude distributie- stamkaarten en het daarbij behoorendt vervolginlegvel de volgende bonkaarten vooj- voedingsmidelen uit. Aan houders van een inlegvel K1V een bonkaart KA 407, aan houdërs van een inlegvel K3V een bonkaart KC 407, aan houders van een' inlegvel K4V een bonkaart KD 407 of een bonkaart KE 407 naar gelang zij geboren zijn tusschen 12 Junt 1940 en 11 Juni 1942, dan wel na 11 Juni 1942. Zij, die geboren zijn tus schen 14 Mei en 10 Juni van de jaren 1923, 1930 en 1940, dienen hun vervol- inlegvel te ruilen vóór het in ontvangst nomen van hun bescheiden. Man kan zijn kaarten uitsluitend af halen bij den distributiedianst der ge meente, waar men in het bevolkings register is ingeschreven. Een uitzonde- dering wordt gemaakt voor schippers woonwagenbewoners (voor zoover ij zijn opgenomen in het centraal bevol kingsregister), gedetacheerde mare- chaussee's, de vaste bevolking van kostscholen e. d. en voor hen, die ten sevolge van oorlogsomstandigheden tijdelijk elders verblijven. Bij de uitreiking der bonkaarten voedingsmiddelen wordt bon 29 van het vervolginlegvel ingenomen. Tevens wordt naast het vakje S7 van de stam kaart een diagonaal kruis geplaatst. Bij het in ontvangstnemen der kaarten ga men terstond na of met. alle bescheiden waarop men recht heeft, ontvangen heeft. Latere reclames worden niet in behandeling genomen. Mijn bakker draagt een jekker, dien hij naar rechts en naar links kan sluiten. En nu wil het geval, dat hij hem ook inderdaad soms naar rechts en naar links sluit, en hij doet dat niet willekeurig. Het hangt namelijk af van de wijk, waarin hij bedient. Het zit zoo: de linker rand van dien jekker ziet er zoo haveloos uit, dat hij niet meer te herstellen is; de rechter rand is echter nog keurig. Loopt hij nu in wat hij noemt de „volksbuurt", dan sluit hij zijn jekker naar rechts, zoodat de linker rand zichtbaar wordt loopt hij daarentegen in wat hij noemt de „deftige wijk", dan sluit hij naar links, zoodat de goede rechter rand te zien is. Een vernuftige methode van „aan passing." Wanneer hij bij mij aan de deur komt, hangt zijn jekker steevast open. Waarmee hij blijkbaar te ken nen wil geven, dat hij mij geen vleesoh en geen visch vindt OVIDIUS. j SCHAGEN. RIJKSPOSTSPAARBANK. In den loop der maand April werd op spaarbankboekjes aan het Postkan toor alhier en ressort ingelegd 97459,82 en terugbetaald 22513,03, zoodat er 74948,79 meer ingelegd is dan terugbetaald. Het aantal nieuw uitgegeven boekjes bedroeg 75. MARKTOVERZICHT. Op de taxatiemarkt was het ook Donderdag weer levendig. Er waren 50 stuks vee aangevoerd; ditmaal geen stambockkoeien. Van de 36 koeien wer den er 30 overgenomen tegen den pr-ri van 300ƒ575; acht pinken voor 175275 en 6 kalveren voor 30 - 85. Er waren veel aankoopvergun ningen uitgereikt en dat was gelukkig, want er was ook veel kooplust. Een nieuw ingevoerde methode, waarbij de koopers konden zien, welk beest werd aangeboden, scheen goed te voldoen. Voor de centrale werden aangevoerd 51 koeien, 3 stieren. 4 pinken. 3 gras- kalveren en 5 varkens. In tegenstelling met wat we gedacht hadden, waren er geen schapen of lam meren aangevoerd. Aankoopvergunnin gen bleken niet uitgereikt te zijn. Een 3-tal lammeren bleef onverkocht. Ook van de biggenmarkt valt niets te vermelden. Er waren heel veel jonge konijnen aangevoerd; de handel was ec'nt^r kalm; prijzen vanaf 2.50. Slachtprij- zen van konijnen en kippen v/aren nog onveranderd Wierinqsn. EK MOET EEN EINDE KOMEN AAN DE VEEDIEFSTALLEN. Naar wij vernemen, zijn er- deen - een aantal boeren plannen be raamd om tc komen tot het doen ophouden van de hand over hand toenemende veediefstallen. Men zou reeds- van plan zijn om een be drag van 1000.— gezamenlijk schikbaar te stellen. Dit bedrag dan bestemd voor dengene, die b® eventuecle diefstallen inlichtingen kan geven, welke aanleiding geven tot het opsporen van de(n) dadcr(s). Wij hopen, dat hierdoor een ein de zal 'komen aan deze laaghartige diefstallen. Geslaagd. De heer L. Nater, ambte naar -ter secretarie alhier, slaagde te Den Haag voor het eerste gedeelte (schrifte lijk examen) voor het diploma gemeente administratie I. „Kinderen van ons Volk". Boven genoemd tooneelspel van Antoon Coo- len werd. door het gezelschap Willem GoossensP opgevoerd in Cinema Do Haan voor een uitverkocht huis. Wie- 'ringen kende dit gezelschap al uit „De verloren Zoon" en de verwachtingen waren dan ook hoog gespannen. „Kinderen van ons Volk" was den gang naar de Cinema dan ook dubbel waard. Het diepbewogen spel laat ons het eenvoudige Brabantsche leven zien met al zijn lief en leed. Scherpe te genstellingen staan hier tegenover el kaar. Boven alles overheerscht de no bele figuur van den pastoor, die in het laatste bedrijf den vrede onder zijn parochianen weet te herstellen. Deze rol, uitgebeeld door Bram Boelé, heeft eiken toeschouwer tot diep in het hart geroerd. Vermelden we nog het sappige Brabantsche dialect, waar in gesproken werd:, dit gaf aan het geheel een bijzonder fijn cachet. Doopsgez. Gemeente. Wegens pe riodiek aftreden van den heer Jb. Lont 'J. Pzn. is tot diaken der Doops gezinde Gemeente gekozen de heer S. Wagemaker Ezn. Den Oever. Voet bekneld. Door het vallen van een rail raakte de voet van den heer H. Dikke, Zwinstraat alhier, bekneld. De dokter constateerde beenbreuk en achtte overbrenging naar het zieken huis te Hoorn noodzakelijk. Wieringermeer. Concert Kunstkring. Na enkele te genslagen ls de ""commissie tot het or- ganiseeren van concerten in de Wie ringermeer erin geslaagd wederom een concert vast te stellen en wel op Dinsdagavond 16 Mei. Optreden zullen de cellist Cornelis Preuyt, lid van het Röntgen-kwartet, en de pianiste Ma- deleine Margot, die hem begeleidt en in werken van Chopin en Ravel als so liste za) optreden. Het cello-program ma vermeldt werken van Bach. Schu- bert, Brahms, Schumann en anderen. Het concert heeft wederom plaats in Hotel Wieringermeer te Slootdorp, Zijpe. Vermakelijkheidsbelasting. De burge meester dezer gemeente heeft de belas ting op tooneelvecjoonlngen en andere openbare vermakelijkheden verhoogd tot 20V« van de entréeprtjzer». Naar wij ver nemen bedraagt deze belasting in ver schillende omliggende gemeenten evon- evens 20»/o of meer. Politie. Gevonden: kinderwant (rood en blauw), bruin lederen handschoen, bankbiljet van f 10 en oen bruine wol len want. Kerkelijk nieuws. In de vacature van kerkvoogd der Ned. Herv. Ge meente, ontstaan door het overlijden van den heer P. Kater, is voorzien door de benoeming van den heer G. Schufjt Kz. te St.-Maartensbrug, Tot viee-voorzitter der Kerkvoogdij werd gekoaen tW heer J. Pee4oo«n te Cwtasluk,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1