NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR DE SLAG OM SEBASTOPOL Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 13 MEI 1944. SCHAGER EDITIE. 88c Jaargang, No. 112, 4 pagina's. Advertentie - ta rief Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Ten afscheid. Een Grieksch wijsgeer heeft aan het begin van de geschiedenis van hel Avondland de diepe levenswijsheid formuleerd: „Alles stroomt". Dichter bij huis heeft de populaire zanger Coos Speenhof datzelfde benaderd in zijn uitspraak: ,.'t Ts anders!'' Met deze pa ranimfen ter zijde besluit ik met dit artikel mijn verleden jaar October be gonnen werkzaamheid als overzicht schrijver bij het „Dagblad voor Noord- Holland". De Franschen zeggen: „Partir, c mourir un peu" (Scheiden, dat is een beetje sterven). Zoo is het. De weemoed over dit afscheid wordt geaccentueerd door de omstandigheden, waaronder dit moet plaats vinden en door het de zerzijds al te levendig besef, dat de ge stelde taak van voorlichting omtrent het gebeuren dichtbij en veraf onver vuld is. Tal van problemen in deze problo- menrijke dagen zijn onbesproken geble ven. Ik vraag er mijn lezers excuus voor, die mijn werk met zooveel goede raadgevingen ondersteunden. Ook al wa ren die „raadgevingen" niet steeds in even vriendelijke pewoordingen gesteld en vond ik vaak in de toegezonden en- veloppen suggestieve schavotjes, waar bij de emblemen van „bijltjesdag" ver- vaarlijker leken dan ze in gemoedelijke ironie in ontvangst werden genomen. Zulke epistels zijn me hoewel ze kennelijk anders bedoeld waren zeer nuttig geweest. Zij hebben mij op den bodem der werkelijkheid gehouden, als een al te ijverig enthousiasme een ga lop inzette, waar een slakkenganget.ic het tempo diende te zijn, Men schrijft tenslotte voor de lezers en niet voor zichzelf of voor ambtelijke belangstel ling. De taak van een journalist in dit tijdsgewricht is geen gemakkelijke. Daarbij is het vertrouwen van dc le zers. dat zich in goed bedoelde critiek uit. haast onmisbaar om het gestelde doel te benaderen. Het geschrevene van den journalist zoo heb ik het hier reeds vroeger geformuleerd moet ge schat worden <n de mate van eerlijkheid, waarin het gegeven wordt. Lezers speu ren instinctief gauw genoeg dat blijkt uit toegezonden brieven of het ge schrevene door een overtuiging gedra gen wordt of dat het maar napraten is of een min of meer zelfstandig ver werkt parafraseeren over gemeenplaat sen. De vele lezers, die mij in den betrek kelijk korten tijd van mijn werkzaam heid hier zoo ruimschoots vertrouwen schonken, dank ik van ganscher harte. Voor hun medeleven en hun verdieping in de hedendaagsche problemen, waar voor niemand onverschillig mag zijn, omdat ze elkeen aangaan. Er wordt vaak zoo roekeloos met maatstaven van pro en anti rondgesmeten. Alle Neder landers willen in den grond van de zaak hetzelfde. Zij willen vasthouden aan hun geestelijk en stoffelijk lcul- tuurpeil, aan hun maatschappelijke verworvenheden, die ze uit eigen daad kracht geschapen hebben, Nederland gaat onder een zware cri sis gebukt. Dit is geen staatkundige cri sis alleen, doch een crisis van levens beschouwing, een crisis van kuituur, die heel het Avondland, de geheele be schaafde wereld, omvat. Er zijn mensehen, die in 24 uren ge rijpt worden: anderen hebben vjor het herwaardeeringsproces maanden en ja ren noodig. Maar het is ook waar, dat de inventarisatie van een warenhuis meer tijd in beslag neemt clan van een melkslijterij. Niemands standpunt, noch dat van de vroegrijpen, noch dat van de bedachtzamen is te laken of te prij zen, mits het eerlijk en welgefundeerd is. Ieder oordeelt paar aanleg en mo gelijkheden, natuurlijke gegevens, waar op slechts weinige uitverkorenen in vloed kunnen uitoefenen. De zin van het leven is de strijd om een menschwaardig bestaan, Dc zin der geschiedenis, dat deze strijd om hei bestaan niet door den eenling, doch slechts door een georganiseerde samen leving overwonnen kan worden De inhouden der begrippen „menschwaar dig" en „georganiseerde samenleving" evolueeren voortdurend als de behoef ten van een kind. dat tot volwassene- opgroeit. De levensbeschouwing, die den inhoud van deze begrippen be paalt, is als een organisme, dat jeugd, bloei en verval doormaakt om door kinderen en kindskinderen in een na tuurlijke „dialectiek" der dingen weer herboren te worden. Doch anders. Wanl alles stroomt. De droom van het menschelijkc ver sland. deze hoogste aardsche gave, is een wereld, waarin het begrip der nood zakelijkheid van volutie, de ont vankelijkheid voor een voortdurende harmonische voortontwikkeling in ver beterende veranderingen dusdanig den mensch ohysiek en psychisch door- deesemd heeft, dat een revolutie over bodig is. Op dit stramien doorbordu rende zou zelfs een snijpunt met de kerngedachte van het ideeëngoed van Groen van Prinsterer gevonden kun nen worden. Dit moge absurd klinken. Doch juist de verstandelijke vermogens stellen den mensch in staat een brug over alle verschillen, ook de biologi sche te slaan. Wat ten aanzien van de dierwereld geldt waarom zou dit niet ten overstaan van medemenschen toe gepast kunnen worden? De chaos dezer dagen is in diepste wezen daarop terug te voeren, dat het verstand dat in dien het ook niet evolueert onverstand wordt in een al te verstard dogma tisme en in een te bekrompen begren zing van bevattelijkheden, dus in over schatting van het bereikte „en niet verder" de«.bioIogische realiteiten van de menschelijkc natuur heeft verwaar loosd. Doch om de nuchterheid mijner lezers niet voor een laatste maal al te zeer op de proef te stellen, eindig ik hier in ongeschokt vertrouwen op de juistheid van het ideeëngoed, dat ik in deze kolommen verdedigd heb e i dal als idee zal overwinnen, hoe ook deze gigantische strijd nis werk van men- schenhanden zal afloopen. HAMA. De stem der SS. Luistert op Zondag 14 Mei van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilver sum I op golflengte 415 Meter naai de slem der SS, onderwerp „Moeder dag". 8ij onze Vrijwilligers. - Groote vriendschap bestaat er tusschen onze mannen en de viervoetige helpers in de oerwouden van he» hoog# Noorden hh PK Blaurock/O/H/P m Flinke kerels melden zich voor den strijd tegen het bolsjewisme. KEURINGEN WAFFEN SS, SS-WACH1 BATAILLON. LANDSTORM NEDERLAND KRIEGSMARINE, GERMAA N'SCHE SS IN NEDERLAND. Het SS-Ersatzkonmiando deelt mede: Op de volgende data zullen de keuringen plaats bebben voor bovenstaande forma ties: 15 Mei 813 uur, Amsterdam. Dam 1. 16 Mei. 812 uur, Utrecht, N.V.-Huis. Oudegracbt 245. 16 Mei. 15—17 uur. Amersfoort. SS-Wachtbataillon 3, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot dc verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen Personen tusschen 19—35 Jaar. die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstel ling. kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier til de Waffen SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heert bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bh de navol gende Nebenstellen der Waffen SS. Amsterdam Dam 4; Alkmaar. Langcstr.56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Hecrcstraat 46: Enschedé. Hengeloschestraat 311 en eveneens bij het SS-Ersalz- kommando. Korte Vijverberg no. 5, Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine An- nahmestelle West. Utrecht. Plompetorengracht 24. Hardnekkig verzet van Duitsch-Roemeensche formaties. Ten zuiden van Polozk sterke bolsjewistische benden vernietigd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 Mei (DNB). Hel opperbevel van de weermacht deelt mede: „In ons verkleind bruggehooi'd ten westen van Sebastopol boden de Duitsch-Roemeensche formaties ook gisteren den met overmachtige strijdkrachten aanstormenden vijand hardnekkig verzet, waarbij zij een vrjj groot aantal pantserwagens stukschoten. Voor Toeapse boorde een duikboot een Sovjet-torpedöboot in den grond. Bij het opruimen van het vijandelijke bruggehoofd aan den beneden Dnjestr, waarvan gisteren melding werd ge maakt. hebben de onder bevel van den generaal der infanterie Buschenhagen staande troepen 7 vijandelijke infante- riedevisies alsmede onderdeelen van een artillerie- en luchtafweerdivisie uiteengeslagen. Behalve duizenden ge sneuvelden verloren de bolsjewisten 2600 gevangenen, meer dan 600 stukken geschut en granaatwerpers, 334 mitrail leurs alsmede talrijke andere wapens :n oorlogsmateriaal. In het achterwaartschc gebied ten zuiden van Polozk hebben formaties van het leger en de politie, tezamen met vrijwilligers uit dit gebied af' om- stig, bij moeilijke weers- en terreins omstandigheden. door gevechts- en slag vliegtuigen van do luchtmacht schitte- •nd gesteund, sterke bolsjewistische benden in harde gevechten, die drie we ken hebben geduurd, omsingeld en ver nietigd. Do vijand 'eed zware, bloedige •erliezen En werden ruim 6000 dooden geteld; 6700 gevangenen werden ge maakt. 102 bendenkampen, 264 kazemat- en gevechlsposten vernield en ijke zware en lichte wapens, alsme de omvangrijk oorlogsmateriaal werden buitgemaakt of vernietigd. Bij herhaalde aanvallen van bolsje- islische vliegtuigen op een Duitsch convooi voor de kust van noo.d-Noor- wegen werden zestien vijandelijke vlieg tuigen door jagers en luchtdoelartillcrie an boord van schepen neei geschoten Een eigen beveili.gingsvaartuig ging verloren. Dc strijd in Italië In Italië ondernam de vijand ten zui den van Aprillia en ten oosten van de Golf van Gaeta talrijke vrij zwakke invallen, die met zware bloedige ver- Verduisteren v. 21.155.45 14 Mei. Zuu up 5.46 u„ ouder 21.27 u. Maan up 2.33 u., onder 11.15 u. 15 Mei. Zon op 5.44 uur, onder 21.29 uur. Maal» op 3.JU ws& onder 12.32 hmi De Sovjet-Unie en Noorwegen. Volgens inlichtingen uit verschillende bron heeft de Sovjet-Unie Engeland en Amerika den wensch te kennen gege- aan een eventueele bezetting van Noorwegen deel te nemen, Dit bericht wordt ook door den Londenschen corres pondent van de „Tal" gegeven. De Sovjet-Unie laat thans ook aan spraken op de vorming van steunpun- n in Noorwegen hooren. In verband daarmede trekt een door alle Stockholmsche bladen gepubliceerde mededeeling de aandacht, dat er thans het noorden van Scandinavië reeds een Sovjet-Russische infiltratie merk baar is. waarbij niet alleen Sovjet-Rus- stsche partisanen, doch ook de Russische oebel een rol zouden spelen In Berlijnsche politieke kringen trekt het optreden van Moskou tegenover de Noouschc uitgeweken rege ring de aan dacht. Ongetwijfeld zijn Groot-Britlan- nië en de Ver. Staten, zoo verklaart door dit nieuwe optreden der Sov jet-Unie onaangenaam verrast, daar zij tot dusverre Noorwegen als in hun be langensfeer gelegen beschouwden Thans blijkt, dat het Kremlin met zijn aspira ties naar Scandinavië buiten de afspra ken van Teheran is gegaan Zweedsclic persstem. „Stockholm Tidningen" schrijft met betrekking lot de Sovjet-Russische ver langens inzake het gebruik van Sovjet troepen op Noorseh gebied, dat de Rus sische wensch ongetwijfeld onaangena me gevoelens bij dc openbare meening der westelijke mogendheden heeft ge wekt. Het is niet uitgesloten, dat men in vele kringen dezelfde gedachte heeft als de Finnen, n.1. dat men nooit weet of de bolsjewisten eenmaal bezet gebied weer zullen verlaten. Zweden heeft alle reden deze ontwikkeling waakzaam ga de te slaan. liezen voor den vijand werden afgesla gen. Lichte Duitsche vlootstrijdkrach- len brachten in de Adriatische Zee een vrij groot vijandelijk motorschip tot zin ken. De strijd tegen communisti sche benden. In den strijd tegen communistische benden op den Balkan heeft de 39ste Kroatische infanterie-divisie, waarbij Duitsch opleidingspersoneel is inge deeld. onder leiding van luitenant-gene raal Nickel in de laatste vier maanden een groot gedeelte van het Kroatische kernland bevrijd. De communisten ver loren in deze gevechten 3000 dooden en 1200 gevangenen, 16 stukken geschut, 185 mitrailleurs, talrijke ravilaillee- ringskampen en amunitie werden buit gemaakt of vernietigd. Formaties Duitsche lorpcdovliegtui- gen vielen op 11 Mei des avonds in het zeegebied ten oosten van Algiers een vijandelijk ravitailleeringsconvooi aan en brachten 7 vrachtschepen met een gezamenlijken inhoud van 49000 brt. en een torpedojager tot zinken. Twaalf vrachtschepen van tezamen 86000 brt., een groot, tankschip, een lichte kruiser, alsmede twee torpedojagers werden beschadigd. Amerikaansche bommenwerpers vie len gisteren in den laten namiddag plaatsen in zuidwest-Duitschland aan. Vooral in Saarbrücicen ontstonden scha de en verliezen onder de bevolking. 31 vijandelijke vliegtuigen werden vernie tigd Nog 16 vliegtuigen werden neer geschoten bij nachtelijke aanvallen op de bezette gebieden in het westen. Patrouillevaartuigen beschadigden in den nacht van 10 op 11 Mei voor de Nederlandsche kust twee Britsche mo- lorlorpcdoboolen zoo zwaar, dat zij waarschijnlijk verloren zijn gegaan.. Een eigen patrouillevaartuig is gezonken". Tcrreuraanvallen. Amerikaansche jachtvliegtuigen boven zuidwest-Duitschland. Amerikaansche jachtvliegtuigen voor den langen afstand, die gisternamiddag tot boven Z.W -Duitschlard doordron- cp ondernamen in jchetrvlucfei aan vallen op de landelijke bevolking. Daarbij werden in de omgeving van Mülhausen 22 personen, hoofdzakelijk vrouwen en kinderen, gedood. Een grooter aantal werd gewond. Vcrwoestinecn in Brussel. Donderdagmiddag zijn „zij" terugge komen. Opnieuw werden de Brussel- sehe stadswijken getroffen. Opnieuw werden honderden huizen met den grond gelijk gemaakt of beschadigd Opnieuw werden tientallen personen gedood en tientallen gewond. Vreeselijker nog. dan l ij hel bom bardement van. Maandag j.1 zijn de aangerichte verwoestingen. Do s'raten ziin door het geweld der ontploffingen opengereten en de waterleidingen ge sprongen. Geheele complexen werden weggevaagd. En over de geteisterde ec hteden hangt dc karakteristieke stof- hicht, die den adem doet stokken Weer zijn geheele wijken der Belgi sche hoofdstad in rouw gedompeld. Hei is nog te vroeg om zich reeds een vol ledig beeld van dc verwoest7"gen te kunnen geven, die er uiterst omvang rijk uitzien. In totaal zouden een veertigtal dooden te betreuren zijn. terwijl ook het aantal zwaargewonden die in zie kenhuizen moesten worden opgenomen. Luchtaanvallen op Belgische steden. Donderdagmiddag hebben Anglo- Amerikaansche vliegtuigen wederom Mechelen aangevallen. Dinsdag werden de steden Nljvel en La Louvlère door de Angelsaksische luchtmacht geteisterd. In de laatste stad werden 12 personen gedood en 50G woonhuizen vernietigd. Zondag werd hei Brabantsche stadje Aarschol door Anglo-Amerikaansehe bommen getroffen. Er zij» 27 doocen en 40 zwaargekwetsten te betreuren. Kinriei-evacuatie uit Boekarest, De Suciale instellingendie onder leiding staan van mevrouw Maria Antonescu, hebben maatregelen genomen om onge veer 10,000 kinderen tusschen 5 en 14 jaar buiten Boekarest onder »e brengen» Nieuw kanon en sterke bombardementsvloot door Sovjets gebruikt. De ontruiming van Sebastopol heeft tc Berlijn hoogstens in zooverre sensatie ge wekt, dal volgens de laatste berichten over den strijd om deze havenstad de hardnekkige tegenstand der Duitsch-Roe meensche troepen nog wel eenige dagen scheen te zullen duren. Het extra-bericht van het opperbevel der Duitsche weer macht, waarin indertijd de verovering van Sebastopol door generaal-vcldmaar- schalk Von Manstein wereldkundig werd gemaakt, sprak over „de sterkste land en zeevesting der oorlogsgeschiedenis" en het kan weinig verbazing wekken, dat niet alleen Stalin daaraan in zijp spe- ciaien dagorder heeft herinnerd, maar dat deze omschrijving van de weergaloo- ze wijze, waarop de Sovjets Sebastopol hadden versterkt, thans het hoofdmotief uitmaakt zoowel van dc Sovjet-Russische als van de Engelsch-Amerikaansche pro paganda. In bevoegde Duitsche militaire klingen heeft men noch vóór, noch 11a het begin van den definitieven Sovjet-Russischen aanval op de Klim meer gesproken over Sebastopol als „de sterkste land- en zee vesting der oorlogsgeschiedenis". Integen deel, nadat twee Sovjet-Russische legers met een geweldige overmacht aan men- schen en materiaal bij Kertsj en Perekop den toegang tot dc Krim hadden gefor ceerd, waarop de Duitsch-Roemeensche verdediging zich op Sebastopol terugtrok, heeft men er te Berlijn den nadruk op gelegd, dat de grootste Zwaï te-Zec-haven geenszins als ecu positie van den eersten rang kon worden beschouwd. De enorme Vestingwerken, die Sebastopol indertijd beschermden waren grootendeels door de divisies van generaal Von Manstein ge slecht en wat er tenslotte nog overbleef, werd door de Sovjets zelf opgeblazen. Hel ligt voor de hand, dal de Duitschers latei' nieuwe versterkingen hebben opge worpen, doch deze hadden slechts een beperkt doel, zooals heel hel bezethou- den van de Krim slechts een beperkt doel heeft: gehad. Het Duitsche hoofd kwartier besloot de Klim zoolang moge lijk tc houden om hier Sovjet-strijdkrach ten te binden, die het Russische opperbe vel anders naar de slagvelden aan gene zijde van den Dnjepr had kunnen diri- geeren. Dc noodzaak van evacuatie. Na de ontruiming van dc Krim moest Se bastopol zoo lang mogelijk worden ge houden om zooveel mogelijk Duitsche en Roemeensche soldaten over de Zwarte Zee te kunnen evacueeren. Een Duitsche frontverslaggever deed de opzienbarende mededeeling. dat de Duit schers niet alleen al hun materiaal en troepen, doch ook de geheele burgerbe- TITO VRAAGT SOLDATEN. „Maarschalk" Tito zou, volgens inlich tingen uit welingelichte bron, aan de regeenngen te Londen, Washington en Moskou, naar de Londensche correspon dent van „Morgon Tidningen" meldt, verzocht hebben bij Badoglio te willen inlervenieeren voor het beschikbaar stel len van 20.000 soldaten. NEDERLANDSCHE JONGENS. Opgelel' 's-GRAVENHAGE, 11 Mei. - Donder dag 18 Mei zal in Den Haag op Plein 1813 nr. 3 nog een keuring worden ge houden voor de eerstvolgende weer- sportkampen. Iedere - Nederlandsche jongen heeft gelegenheid om tezamen met kameraden uit andere Germaan- sche landen vier mooie voorjaarsweken door te brengen. Ook dezen keer zijn hieraan geen onkosten verbonden, zoo dat ook minder bedeelde jongens van deze gelegenheid kunnen profiteeren. Het bureau voor weersporlkampen is geopend van 9 tot 14 uur. Mussert's 50ste verjaardag. 's-GRAVENHAGE. 12 Mei. Te 's-Gravenhage nam de Leider gisteren de gelukwenschen in ontvangst van dc Duitsche autoriteiten, alsmede van zijn gemachtigden voor staatsaangelegen- heden en van olficieelc vertegenwoor digers van overheidsinstellingen. De Rijkscommissaris, Rijksminister Seyss Inquart. was de eerste, die zijn gelukwenschen kwam aanbieden. Hij deed zijn wenschen vergezeld gaan van zijn portret met opdracht. Commissaris-generaal Ritterbusch las den Leider den tekst voor van de tele grafische gelukwenschen van den Ftih- rër, van Reichsleiter Bormann en Reichsorganisationsleiter dr. Ley en overhandigde als persoonlijk geschenk de „Atlas van de zeehavens der Ba- taafsche Republiek, die van Batavia en Onrust." Voorts kwamen den Leider compli menteeren de Commissarissen-generaal dr. Wimmer en SS-Obergruppenführer und Genci'al der Polizei Rauter. Deze laatste bracht de gelukwenschen van den Reichsführer SS Himmler over. Als geschenk van dezen ontving de Leider het dricdeelige werk van Terwen over het „Koninkrijk der Nederlan den". Ook vertegenwoordigers van staat en partij boden hun gelukwen schen aan, Van Nederlandsche zijde maakten hun opwachting de gemachtigden van den Leider voor staatsaangelegenheden. eenige secretarissen-generaal van de partementen en deputaties van het Ne derlandsche Arbeidsfront. van den Landstand, van den Ncderlandschen Volksdienst, van den Ncderlandschen Arbeidsdienst en van de Nederlandsche politie. Tot. besluit der viering van zijn vijf tigste» verjaardag 'heeft de Leider Donderdag een kameru-dschapssvond te Maastricht bijgewoond volking uit Sebastopol hebben geëva cueerd. Sebastopol is totaal verwoest. Het Duit sche legerbericht zegt uitdrukkelijk, dat slechts de puinhoopen van de stad ont ruimd ztjn, terwijl ook de gebruikelijke toevoeging ,.tia de vernietiging van alle militaire installaties" ontbreekt. Generaal Wasilcwskl. die den stormaan val op Sebastopol persoonlijk heeft ont worpen en van Moskou uit geleid, heeft dezelfde tactiek gevolgd als die waarmee in den herfst van hel vorige jaar de doorbraak van den „ijzeren ring om Leningrad" is geforceerd. Dc bekende radiospreker van het Duitsche hoofdkwar tier, luil-gcneraal Dittmar, verklaarde hieromtrent voor eenige leden van de buitenlandsche pers te Berlijn, dat dc Sovjets voor dit doel een nieuw kanon met het ongebruikelijke kaliber van 17 cm. hebben geconstrueerd. Dit kanon, dat op groote schaal is geproduceerd, wordt door hen gebruikt: om de verster kingen van den tegenstander stuk voor stuk te vernietigen. Deze doeltreffende methode kan slechts in zeer speciale ge vallen worden toegepast Immers, zij verelscht ten eerste moeilijke en tijdroo- vende transporten en ten tweede een front, waar geen storingen door verras sende vijandelijke aanvallen te duchten ztjn. Beide factoren waren voor Sebas topol aanwezig. Vc-rmclding verdient voorts nog het feit, dat de Sovjets bij den slag om Sebasto pol een geheel nieuw element in den strijd hebben gebracht, n.1. een zeer sterke bombardementsvloot. Het hoofd kwartier te Moskou heeft steeds een kennelijke voorkeur aan den dag gelegd voor snelle zwaargepantserde jachtkrui- sers van verschillende types, die de voor. ste linies van den tegenstander niet bom bardeerden wat bij de tegenwoordige ingravingstaetick overigens weinig effect oplevert doch met machinegeweren en hoordka'nonnen bestookten, wat niet al leen troepenconcentraties maar ook bat terijen en tanks noodlottig kan worden Bij den aanval op Sebastopol nu traden er aan Sovjet-Russische zijde schier on afgebroken zooveel sterke formaties bom menwerpers op, als men volgens de ver klaringen van bevoegde Duitsche spre kers aan het Oostelijk front boven een enkel bepaald punt tot dusverre nog niet heeft waargenomen. De Frontzorgactie. Denk on collecte. de groote, landelijke 's-GRAVENHAGE, 13 Mei. De leid ster van Frontzorg, mevrouw E. Kroel- lerSchaefer, deelt ons het volgende mede: De mededeeling in de pers inzake de groote opbrengst der Frontzorg- avonden georganiseerd door de WA, zou mogelijk den indruk kunnen wek ken, alsof Frontzorg thans in geld zou zwemmen. Niets is minder waar, hoe erkentelijk Frontzorg is voor den gel- delijken steun, die haar in zoo rijke mate werd verleend, de zorg voor dc frontkameraden in denruimslen zin des woords, het zijn er tienduizen den verslindt sommen en het is be grijpelijk. dat de kas na geregelde en flinke aderlatingen, steeds aanvulling behoeft. Behalve het noodzakelijke apparaat dat dg administratie en correspondantie verzorgt, verricht door het geheele land een staf van medewerkers zijn taak geheel belangeloos. Evenals zulks van zelfsprekend het geval is met de actie der WA voor het organiseeren van Fronlzorgavonden gedurende hel win terseizoen. Er zijn echter aan de organisatie de zer avonden zelf zeer hooge kosten verbonden. De toegangskaarten tot deze Frontzorgbijeenkomst.cn worden b.v. voor een belangrijk deel gratis aan de familie der frontstrijders ter be schikking gesteld, terwijl in sommige gevallen de reiskosten der familieleden ook ten laste van Frontzorg kor.isn. Voor de kindervoorstellingen en laza retconcerten geldt, dat zij geen inkom sten opleveren en de kosten hier van ten deele door Frontzorg worden ge dragen. De beroepsartisten, die aan deze uit voeringen en concerten hun medewer king verleenen worder uiteraard nor maal gehonoreerd. Van alle inzamelingen wordt steeds 20 pet. van de ontvangsten aan de districten afgestaan, die daarmede in de gelegenheid gesteld worden, naast de algemeene Frontzorg, de fronlkamera- dan uit deze geldmiddelen te ver zorgen. Momenteel is het circus Mandera op tournee door het geheele land. Voorts bestaat hel voornemen, om de kinderen der frontstrijders geduren de de Pinkstervacantie een gezellige» middag te bezorgen, ook het St. Nico- laasfecst en Kerstmis mogen vanzelf sprekend nietonopgemerkt voorbij gaan. Dit zijn slechts enkele grepen uit het werk, de verzending van tien duizenden pakketen, waarmede een uitgave van honderdduizenden guldens i? gemoeid, werd reeds vroeger aan gestipt. Dc inkomsten zijn dus zeer belangrijk, maar de uitgaven houden hiermede ge lijken tred. zal dus het werk van Frontzorg op dezelfde schaal voortgang vinden, dan blijf ik rekenen op den- zelfden geldelijken steun als tot dus ver ondervonden. In hel bijzonder geldt zulks voor de groote landelijke collecte welke met medewerking van vele in stanties op 27 Mei a.s. gehouden za' worden. Le Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss Inquart, wenscht den Leider geluk mei diens 50sten verjaardag. SS Bildberichter Sopp m Despoot in zwem broek.... Wij leven in een waterland. Vreemd, dat er dan toch nog zoo veel menschen zijn, die niet zwem men kunnen. Eén mijner allerbeste vrienden kon het ook niet en heeft dat altijd als een gemis gevoeld. Op het midden van den reistocht van zijn leven, om met den heer Dante te spreken, heeft hij zich echter nog in badkleedij gestoken en bestu deert thans naarstig den arm- en beenslpg. Ik heb hem zien oefenen. Het was een schoon gezicht. Mijn vriend, die den naam geniet in het gewone dagelijusche leven een mond te hebben „van hier tot aan den overkant", is in het water erg zwijgzaam en doel gedwee aan den hengel wat de blonde instructrice, die met een zwevenden glimlach zijn gestumper aanziet, hem gelast. Aardig zoo'n door het water ge temde geweldenaar! Men beweert, dat aan een gene raal op pantoffels weinig heldhaf tigheid is. Maar aan een donde renden huis- en bureaudespoot, die voor het eerst in een zwembroek rondstapt, is nog minder heldhaf tigheid. Toch hoop ik. dat hij volhoudt en dat vele anderen zijn voorbeeld zullen volgen! OVIDIUS. J HOOFDREDACTIE. Met ingang van 16 Mei treedt als Hoofdredacteur van ons blad op de heer H. J. M. Schröder, van Apeldoorn; de politiek-redacteur, de heer H. J. J. Marinus, neemt op gelijken datum afscheid van ons blad. DISTRIBUTIE VAN SCHEERMESJES. Bon R 07 van tabakskaart Inleveren. 's-GRAVENHAGE. 12 Mei. Mannelijke personen, die een tabaks- kaart bezitten, worden in de gelegenheid gesteld 5 scheermesjes per persoon te koopen, wahrtoe bon R 07 van de tabaks- kaart van Maandag 15 tot en met Vrijdag 19 Mei bij een kleinhandelaar in scheer mesjes moet worden ingeleverd. Zij, die in gebreke bltjven dezen bon tijdig in te leveren, komen niet voor het betrekken van scheermesjes in aanmerking. EXTRA ZEEP, EENHEIDSZEEP EN WASCHPOEDER VOOR VUILEN ARBEID 's-GRAVENHAGE, 12 Mei. Personen, die z.g. vullen arbeid ver richten, komen voor de Ge en 7e periode 1944 (14 Mei tot 8 Juli 1944) voor de ge bruikelijke rantsoenen eenheidszeep en waschpoeder in aanmerking, In verband niet het feit, dat thans de extra rantsoe nen eenheidszeep en waschpoeder per 2 distributieperioden, in plaats van por t.vee kalendermaanden worden uitgereikt, wordt de aandacht van belanghebbenden er op gevestigd, dat zij met de voor de Ge en 7c periode uitgereikte rantsoenen ook gedurende de 8e periode (dus tot 5 Augustus 1944) dienen toe te komen. DE NIEUWE BONNEN. (Uitknippen en bewaren). Van 14 Mei tot en met 27 Mei. Brood: 21A en 22A, elk 4 rants.; 21B en 22B, elk 1 rants. Beschuit: 21 en 22, elk 1 rants. beschuit. Bloem: 121 en 122, elk 1 rants. bloem, brood of gebak. Peulvruchten: 123, 250 gr. Vermicelli: 124, 100 gr. Kindervoedsel: D41. 250 gr. gort; E 41, 250 gr. kindermeel of voe dingssuiker. Boter: 21A en 21B, elk '/i rants. boter. Kaas: 125, 100 gr. 20-f- of mag. kaas. Melk: 21 en 22 (13/4 1.). Taptemelk: 21 en 22 (13/4 1.) Vlcesch: 21A en 22A, elk 1 rants.; 21B en 22B, elk 1/4 rants. Aardappelen: 21 en 22, elk 2 kg. Toeslag 21 en 22. elk 1 kg. (21 Aard. en 21 Toeslag geldig t.m. 20 Mei). Suiker: 126 en 127, elk 500 gr. Jam: 128, 250 gr. Versnaperingen: 21, 150 gr. Tabak: 21 en 22, elk 1 rants. Shag-, Pijp- of Pruimtabak. Eenheidstoilctzeep: 129, 1 rants. Toiletzeep: E 43 Res.. 1 rants. Waschpoeder: 130. 1 rants.; C 42, D 42. E 42 Res., 1 rants. (Deze bonnen voor zeep en wasch poeder zijn geldig t.m. 10 Juni). Bijzondere rantsoenen: Boter: B 44, C 44, D 44 en E 44 Res., Vs rants. boter. Op alle bonnen mag reeds op 13 Mei worden gekócht, uitgezonderd vleesch en aardappelen. De bon 20 B Boter blijft geldig t.m. 27 Mei. TOELICHTING OP DE BONNENLIJST. 's-GRAVENHAGE. 12 Mei. Van 14 tot en met 27 Mei a.s. geven de bonnen „Algemeen 126" en „Algemeen 127' elk recht op het koopen van S00 gram suiker. Zooals reeds eerder werd bekend gemaakt is deze grootere hoe veelheid niet te beschouwen als een ex tra rantsoen, doch als een voorschot. Men houde er dus rekening mede. dat men een gedeelte van deze suiker zal moeten gebruiken in de maanden September of October, wanneer geen bon voor suiker zal worden aangewezen. Voorts geven gedurende bovengenoemd tijdvak de boterbonnen 21A en 21B bet den recht op 125 gram boter. Voor per sonen beneden den leeftijd van 21 jaar zijn bovendien de bonnen „Reserve B44. C44. D44 en E44" aangewezen voor een bijzonder rantsoen van 125 gram boter. Op de vleeschbonnen 21 en 22 kan men reeds op Maandag 15 en Dinsdag 16 Met a.s vleesch en vleeschwaren koopen. Op de tabaksbonnen 21 en 22 is uitslui tend shagtabak, pijptabak of pruimtabak verkrijgbaar. Sigaren, cigarillos en siga retten kan men op deze bonnen niet koo pen. Het ridderkruis voor wijlen groot-admi raal Koga. De Führer heeft aan den Tenno het onderstaande telegram gezon den: „Uwe Majesteit. Diep onder den in druk van liet heldhaftige optreden van Uwen vlootvoogd, groot-admiraal Ynelt6.ii Koga on uit waardeering voor zijn his torische verdiensten in den geroeen- schsppelljken strijd van onze wapen* heb k den gesneuvelden held het ridderkruis net het eikenloof van het ijzeren kruis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1