NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Uitzonderingstoestand voor het geval van een invasie. Laatste troepen van de Krim weggevoerd. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG IS MEI 1944. SCHAGER EDITIE. S8e Jaargang, No. 113, 2 pagina's. Advertentie-ta rl ef i Prijs der gewone advertenties in dere Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar tc gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. Dese Courant verschijnt dagelijks. Decreet van den Rijkscommissaris. In het Verordeningenblad van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsohe gebied is een decreet van den Rijkscommissaris opge nomen (no. 15-1944, verschenen 13 Mei 1944), waarin voor het bezette Nederlandsche gebied de uitzonderingstoestand wordt aangekondigd voor het geval, dat de militaire 'situatie In West-Europa bijzondere maatregelen vereischt. In dit geval zal op verzoek -an den Weermacht- bevelhebber in Nederland door den Rijkscommissaris voor het bezet te Nederlandsche gebied de uitzonderingstoestand worden afgekon digd. De bevolking zal hiervan door aanplakking en eventueel door een bekendmaking in de pers, door middel van den radio-omroep of door een andere wijze van bekendmaking, op de hoogte worden gebracht. Het decreet houdt een reeks van bepalingen in, die gelden voor den duur van den uitzonderingstoestand. In artikel 2 van het decreet wordt o.a. het volgende bepaald: (1Hij, die zich met den vijand inlaat, de kracht van het Groot- Duitsche Rijk en zijn bondgenooten benadeelt dan wel de uitvoering van een militaire opdracht verhindert, wordt gestraft met don dood. (2) Ieder verzet tegen maatregelen van de bezettende macht, iedere verstoring van de openbare orde, iedere benadeeling van het arbeids proces, ieder optreden, dat de voorziening in gevaar brengt wordt gestraft met den dood. (3) Poging en deelneming zijn op gelijke wijze strafbaar als het voltooide strafbare feit. (4) Indien de doodstraf in uitzonderingsgevallen, waarin bijzondere in den persoon van den beklaagde gelegen verzachtende omstandig heden bestaan, bovenmatig Is te achten, dan wordt gestraft met le venslange gevangenisstraf of met gevangenisstraf voor den tijd van niet minder dan 10 jaren, In alle gevallen kan naast de vrijheidsstraf of de doodstraf een geldboete tot een onbeperkt bedrag worden #p- gelegd. (5) Het nemen van maatregelen op het gebied van de Sicherhclts- polizel blijft onaangetast. Artikel 3 van het decreet bepaalt het volgende: (1) Ieder rechter, ambtenaar of ander lid van het personeel van een gerecht, een andere overheidsinstantie, een openbaren dienst of tyedrijf, een openbare instelling, inrichting of bureau, alsmede van een nlet-openbare instelling of Inrichting of van een nlet-openbaar bedrijf, waarin een belangrijke taak wordt vervuld dan wel voor den oorlog belangrijke opdrachten moeten worden uitgevoerd, iedere arts en apotheker, iedere vroedvrouw en iedere dierenarts moeten de werkzaamheden, die hun beroep of hun dienstbetrekking medebrengen, volgens de hiervoor gel dende bepalingen, in het bijzonder volgens de bijzondere beschikkingen van de bezettende macht, verder xxitoefenen en, Indien deze door over macht zijn onderbroken, dezelve terstond na opheffing van de belemme ringen hervatten. (2) Hij, die de werkzaamheden, die zijn dienstbetrekking of beroep medebrengen, in strijd met de bepalingen van het eerste lid niet of niet naar behooren uitoefent, dan wel in geval van onderbreking door over macht deze niet hervat, wordt gestraft met den dood. De in de artikelen 2 en 3 van het decreét genoemde strafbare feiten wor den op grond van de tot dusver geldende processueele voorschriften be recht, d.w.z. met toepassing van de thans geldende competentie-bepalingen door de Duitsche civiele gerechten, de krijgsraden en de SS- en Politie- gerechten, en eventueel door de militaire standgerechten. Met betrekking tot de werkzaamheid van de Nederlandsche Overheidsin stanties en bedrijven, enz. bevat het decreet in artikel 6 de volgende be palingen: (1) Alle Nederlandsche Overheidsinstanties, diensten, instellingen, bu- reau's, inrichtingen en bedrijven al dan niet van openbaar karakter voeren de aanwijzingen uit, die door militaire instanties of militaire commandanten rechtstreeks aan hen worden gegeven. (2) Dit geldt ook voor artsen, apothekers, vroedvrouwen en dieren artsen. Gedurende den uitzonderingstoestand zijn in artikel 7 de Commissaris- generaal voor bestuur en justitie als algemeen plaatsvervanger van den Rijkscommissaris en de Hoogere SS- en Politieleider en Commissaris- generaal voor de openbare veiligheid als plaatsvervanger van den Rijks commissaris voor politiezaken aangewezen. Beiden treffen de maatregelen die ter uitvoering van militaire opdrachten voor het civiele ressort nood zakelijk zijn. De bevoegdheden, die de beide plaatsvervangers van den Rijkscommis saris voor den duur van den uitzonderingstoestand bezitten, worden in artikel 8 van het decreet als volgt geregeld: (1) Bjj de uitoefening van de hun volgens artikel 7 toekomende be voegdheden kunnen de aldaar genoemde plaatsvervangers van den Rijkscommissaris binnen den kring hunner bevoegdheid rechts- en be- stuursvoorschVifteu u'tvaardigen. alsmede aan alle Duitsche en Neder- Irndsche Overheidsinstanties uiet inbegrip van de gerechten, aan alle diensten, instellingen, dienstbureau's, inrichtingen en bedreven al dan niet van openbaar karakter aanwijzingen geven. Voor de ge rechten geldt dit, voor zoover in andere voorschriften niet anders is bepaald, niet ten aanzien van de rechtelijke werkzaamheid. Eveneens kunnen aan artsen, apothekers, vroedvrouwen en dierenartsen aan wijzingen worden gegeven. (2) De door de plaatsvervangers van den Rijkscommissaris uitge vaardigde rechtsvoorschriften worden in het Verordeningenblad voor het bezette Nederlandscbe gebied afgekondigd, voor .oover niet om bijzondere redenen een afkondiging door middel van aanplakking, door den radio-omroep, door de pers of op andere wijze noodzakelijk is. Geschiedt de afkondiging van rechtsvoorschriften op verschillende wijze, dan treden de voorschriften in werking op het tijdstip van ue vroegste afkondiging. In overeenstemming met de in artikel 8 aangegeven volmachten van de plaatsvervangers van den Rijkscommissaris kunnen ook de gevolmach tigden van den Rijkscommissaris aan de in artikel'8 genoemde instanties en personen voor het gebied van hurf provincie, resp voor hun stad, aan wijzingen geven en voorloopige beschikkingen uitvaardigen. onze Vrijwilligers. Overal langs de kusten van geheel Europa houden onze Vrijwilliger» de wacht. Een onzer mannen aan het MG V, PK Wolss/O/H/P m Geallieerde waarschuwing aan Duitschland's bondgenooten. Duitschland los laten of de consequenties aanvaarden. Een G-5-organisatie geschapen. De diplomatieke correspondent van het DNB, dr. Slegfried Hom schrijft: Engeland, de Ver. Staten en de Sovjet-Unie hebben Vrijdag Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Finland aangemaand, met Duitsch land terstond te breken, of de con sequenties te dragen. Een hierover uitgegeven gemeenschappelijke ver klaring is, naar Reuter meldt, In scherpe woorden gehouden en ge lijktijdig in Londen, Washington en Moskou gepubliceerd. Zij vormt volgens Reuter het hoogtepunt van een aantal waarschuwingen, die Cordcll Huil den laatsten tijd tot de verschillende aangemaande staten heeft gericht. De pogingen van vijandelijke zijde, zoo vervolgt Hom, om door dreigemen ten de bondgenooten van Duitschland los te maken uit het afweerfront in 't Oosten en daarmede uit den oorlog te halen, zijn bekend. Zij heben niet het gewensche resultaat opgeleverd. Niet temin probeeren de tegenstanders door een nieuwen, massieven, propagandisti- schen, maar volkomen doorzichtigen truc, Duitschland van zijn bondgenoo ten te scheiden en daarmede de mili taire positie van Duitschland te ver zwakken. Engeland, de Ver. Staten en de Sov jet-Unie bevelen in hun verklaring den met Duitschland verbonden Staten aan om. door zich uit den oorlog los te maken „bij te dragen tot de overwin ning van de geallieerden", of de con sequenties te aanvaarden, die voort vloeien uit hun weigering om aan deze aanmaning gevolg te geven. Deze elsch kómt practisch hierop neer, de over winning van het bolsjewisme te be spoedigen, omdat de betrokken staten tot de zone behooren, die Moskou zich als uitsluitende Invloedssfeer heeft voorbehouden. Geheel Oost-Europa zou onder Sovjet-invloed komen! Dit komt bijzonder duidelijk tot uiting in de door Reuter gemelde bij zonderheden over een regeling voor de bezetting van de te veroveren gebieden door generaal Eisenhower. Hij heeft 'n z.g. G.-5-organisatie geschapen, waar aan de regeling der civiele aange'egen- heden bij de invasie zal zijn toever trouwd. Daarin wordt uitdrukkelijk verklaard, dat de Balkanianden, d.w.z. practisch ook het geheele Oosten en daarmede Finland, tot het bestuursgebied van de Sovjets behooren. In plaats van met de Duitsche troepen de bolsjewisten van Europa verwijde o te houden, ziuden Hongarije Roemenië. Bulgarije en F'n- land thans de bolsjewisten zelf het land binnenlaten en daarmede bijdra gen tot de vernietiging van het eigen ■staatsbestel. Nationale zelfmoord Deze aanmaning beteekent vo'gens de in bevoegde Duitsche kringen heer- schendf opvatting niets anders dan de uitnoodiging tot den nationalen zelf moord. Wanneer ir dè gemeensc ïap- pelijke verklari ig der ..geallieerden" gedreigd wordt met „noodlottige gevol gen en scherpe x oorwaarden", die Hongarije, Roemenië. Bulgarije en Fin.and in het geval van een we'gc- ring te verwachten zouden hebben, dan gelooft .i.en te Ber'ijn aan het be kende spreek-oord te moeten herlr- neren; ..Die Nürnberger hangen kei- nen, sie hëtten -hn der.n". De ultimatieve verklaring der geallieerden. In de' Wilhelmstrasse wordt de ul timatieve verklaring van Engeland de Ver. Staten, en de Sovjet-Unie aan Hongarije. Roemenië, Bulgarije en Fin land gekenmerkt als een plompe po ging om door een propagandistischen truc datgene te verkrijgen, wat door een militaire beslissing niet mogelijk is. De woordvoerder van het Auswar- tige Amt gaf als zijn overtuiging te kennen, dat de aan Duitschlands bond genooten gerichte eisch bij dezen de ontvangst zal vinden, die hij verdient. Het bewustzijn van de aan Duitsch lands zijde strijdende volkeren, dat zij werken aan hun vrijheid en die van Europa, wordt nog versterkt door het feit. dat Duitschland voor zijn bond genooten evenzeer met alle middelen zal opkomen als voor zich zelf. Dit bewustzijn is een kenmerkepd betere voorwaarde voor den strijd dan de te recht dubieuse toezeggingen van En- gelsche. Amerikaansche en Sovjet- Russische zijde. In dit verband wordt in de Wilhelmstrasse gewezen op het Zaterdag uitgegeven communiqué over de besprekingen van den Ffihrer met de Slowaaksche staatslieden, waarir. t standpunt van Duitschland tegenover de voor Europa's vrijheid strijdende staten tot uitdrukking komt. In dit communiqué wordt o m. ge zegd: Het bezoek van president dr. Tiso en de Slowaaksche staatslieden vond plaats in de hartelijke en vriend schappelijke sfeer, welke de Duitsch- Slowaaksche samenwerking en hu óige lotsgemeenschap kenmerkt sedert de zelfstandigheidsverklaring van den Slowaakschen slaat.' Wij zijn er van ove-.tuigd. dat Europa onoverwinnelijk is en dat de militaire en geestelijke ooncgvoering .'an Duitschland en zijn bondgenooten de vernietigingsplannen van den Joo.lsch-plutocratisch-bolsje- wistischen vijand te niet zal dien. Uitgestalde waren moeten worden geprijsd. Nadat op 10 Mei 1941 het prijsaandui- dingsbesluit was afgekondigd, waardoor de prijsaanduiding in principe voor den kleinhandel in levensmiddelen, textiel- goederen en lederwaren werd voorge schreven, zijn in den loop der jaren tel kens meer categorieën van klemhan delsbedrijven binnen dc werkingssfeer van dit besluit getrokken. Achtereen volgens kwamen de huurauto's, de klein, handelaars in vaste brandstoffen, de schoenmakers, de logiesbedrijven, de restaurants en café's, de Lloemi.ten, de vischverkoopcrs en de klompenherstel lers aan de beurt. In andere branches heerschte ten onrechte nog wel eens verschil van meening, of dit besluit ook op hen van toepassing was. Een publicatie in de Nederlandsche Staatscourant van 11 Mei 1944 maakte nu echter met één slag aan de nog bestaande onzekerheid op dit gebied een einde Bij wijze van uitvoeringsvoor schrift van het oorspronkelijke besluit is thans bepaald, dat prijsaanduiding is voorgeschreven voor alle artikelen, die zoodanig voor den verkoop zijn uitge stald, dat zij van den qpenbaren weg af zichtbaar zijn. zoodat dit besluit dus thans ook op de andere Jan de hier bovengenoemde takken van handel van toepassing is. Dit geldt ook voor die ar tikelen. die niet voor den verkoop, doch om andere redenen op dëzelfde wijze zijn uitgestald, wanneer in het betrok ken bedrijf gelijke of soortgelijke goe deren voor den verkoop aanwezig zijn. De bepalingen omtrent de Wi'ze van prijsaanduiding zijn dezelfde: Duidelijk zichtbaar en goed leesbaar; terwijl de reeds gegeven voorschriften op dit ge bied, inzooverre door dit nieuwe niet anders wordt bepaald, eveneens van kracht blijven Strijd om Sebastopol kostte Sovjets enorme verliezen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 14 Mei (D. N. B.) - Het opperbevel van de Weermacht deelt mede: Van de Krim zijn op 13 Mei de laatste Duitsch-Roemeensche troepen naar het vasteland overgebracht. Sedert den lsten November 1943 liepen daar de bolsjewisten met een veelvoudige overmacht storm op onze zwakke verdediging. Eerst in April was het noodzakelijk geworden onze troepen naar een nieuwen verdedigingsring rond Sebastopol terug te trekken. Ook daar mislukten met zeer zware, bloedige verliezen voor den vijand de verdere pogingen der bolsjewisten om met 29 infanteriedivisies, verscheidene artflleriedivisic-s, pantser- en marine-brigades den ring te verbreken en de Duitsche strijdkrachten te vernietigen. Formaties jacht- en slagvlicgtuigen en vliegende artillerie hebben den afweer- strijd der troepen voorbeeldig gesteund en daarbij alleen in den tijd van 8 April tot 12 Mei 604 vijandelijke vliegtuigen, 196 pantserwagens en 113 stukken geschut vernietigd. Eenheden der Duitsche en Roc- meensche marine en koopvaardij, alsmede transportformaties der luchtmacht hebben onder krachtjgen vjjandelijkcn afweer in een unieke overzetbeweging de op de Krim in den strijd gebrachte ver bonden troepen naar het vasteland .teruggebracht. Naam en adres op Uw fiets. Van 15 Mei af nemen de statiohs geen fietsen ter verzending meer aan, waaraan een label met naam en adres ontbreekt Teneinde het publiek tegemoet te komen, verkoopen de spoorwegen aan de stationsloketten houten la bels, voorzien van twee ijzeren draadjes, die men gemakkelijk aan de zadelveeren *an bevestigen. De ze stevige labels van triplex worden niettegenstaande de schaarschte aan materialen, die het velen onmoge lijk maakt zelf zoo'n label te ver vaardigen, tegen den uiterst lagen prijs van vijf cent beschikbaar ge steld. De Spoorwegen meenen hiermede den reizigers, die hun rijwiel met den trein wenschen te verzenden, een dienst te bewijzen, waardoor beide partijen. Je eigenaren van rij wielen. èn de Snoorwegen, gebaat zijn. Politiek weekpraatje. De tijd van het politiek weekpraatje, te zenden op Maandag 15 Mei over Hil versum I om 18.45 uur, is: „Groeiend besef". Bij Cassino hevige gevechten Aan den Beneden-Dnjestr ruimden onze troepen opnieuw een vijandelijk bruggehoofd op en vernietigden daarbij sterke Sovjet-strijdkrachten. De bolsje wisten verloren talrijke dooden. 750 ge vangenen werden binnengebracht, 44 stukken geschut, alsmede talrijke an dere wapens buitgemaakt of vernietigd. Het station Fastof werd in den afge- loopen nacht door sterke eskaders zware Duitsche gevechtsvliegtuigen aan gevallen. Er ontstonden talrijke branden en ontploffingen. Van het overige Oostelijke front wor den, behalve levendige plaatselijke ge vechtsactie in het voorterrein der Kar- pathen, geen bijzondere gebeurtenissen gemeld. Hevige strijd in Italië. Op het landingshoofd van Nettuno slechts geringe plaatselijke gevechts actie. De gevechten aan het Italiaansche Zuidelijke front werden vooral in het gebied ten Noorden van Castelforte en ten Zuiden van Cassino met toenemende hevigheid voortgezet. Onze troepen ver dedigden zich met voorbeeldige dapper heid, brachten den vijand zware, bloe dige verliezen toe en maakten talrijke gevangenen. Na harde gevechten geluk te het den vijand, die door geconcen treerde artillerie, sterke formaties pant serwagens en slagvliegtuigen werd ge steund, in een sector terrein te winnen. De slag duurt voort. In de vroege ochtenduren van den l4den Mei heeft een krachtige formatie gevechtsvliegtuigen het havengebied van Napels met goede uitwerking gebom bardeerd. Bij den afweer van vijandelijke lucht aanvallen op Boven-Italië en het ge bied in de nabijheid van het front werden tien vliegtuigen neergeschoten. Amerikaansche bommenwerpers vie len met krachtige bescherming van ja gers verscheidene plaatsen in het Oost zeegebied en in West-Duitschland aan. Vooral in de steden Stettin er, Osna- brück ontstonden schade en verliezen onder de bevolking. Daarbij, ajsmede boven de bezette gebieden in het Wes ten, werden 41 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Voor de Nederlandsche kust schoten patrouillevaartuigen, in den afgeloopen nacht een Hritsche motortorpedoboot in brand cn beschadigden verscheidene andere Legerbericht van Zaterdag. Het legerbericht van Zaterdag luidde: Onze achterhoeden bij Sebastopol wa ren gisteren nog in verbitterden strijd gewikkeld met den numeriek sterk over- machtigen vijand en dekten met voor- Flinke kerels melden zich voor den strijd tegen het bolsjewisme. KEURINGEN WAFFEN SS, SS-WACHT BATAILLON, LANDSTORM NEDERLAND KRIEGSMARINE, GERMAANSCHE SS IN NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data 2ul!en de keuringen plaats hebben voor bovenstaande forma ties: 15 Mei 8—13 uur, Amsterdam, Dam 4, 16 Mei, 8—12 uur, Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht. 245. 16 Mei, 1517 uur, Amersfoort, SS-Waehthatalllon 3, Leusdcrweg. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, dnur der opleiding, extra levensmiddelen, koleD etc. Personen tusscben 19—35 Jaar, die aanmeldlngsplichtig zün voor de tewerkstel ling, kunnen zlcli eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier In de Waffen SS kan ieder worden, die na minstens een Jaar diensttijd zün geschiktheid voor de officiersopleiding beeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bi) de navol gende Nebenstellen der Waffen SS: Amsterdam Dam 4-, Alkmaar, Langestr.S6; Heerlen, Saroleastraat 25i Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengeioschestraat 30 en eveneens bU het SS-Ersatz kommando, Korte Vijverberg no. S, Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marino An- nabmestelle West, Utrecht, Plompe toreniracbt 24. beeldige dapperheid het aftrekken van de Duitsch-Roemeensche formaties. Op den Westelijken Oever van de Moldau sloten Roemeensche formaties in harde gevechten deelen eener vijande lijke divifeie infanterie in en vernietig den die. De bolsjewieken leden zware bloedige verliezen en verloren ver scheidene honderden gevangenen. Sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht' het spoorwegknooppunt Caiinkowitsji aan en veroorzaakten door het massale uit werpen van brisant- en brandbommen uitgestrekte branden en omvangrijke verwoestingen. Aan de overige deelen van het Oostelijke front vonden geen gevechtshandelingen van beteekenis plaats. Uit het landingshoofd van Nettuno worden bij oplevende wederzijdsche ac-, tiviteit der artillerie slechts plaatselijke gevechten gemeld. Aan het Zuidelijke front ging de vij and ten Oosten van de Golf van Gaeta tot aan het gebied ten Noordwesten van Cassino met sterke trijdkrachten, on dersteund door hevig artillerievuur, tal rijke pantserwagens en slagvliegers, tot een aanval van afleiding en troepen binding in den grootsten stijl over. Er ontwikkelden zich zware gevechten, in den loop \ffoarvan eenige heuvelstellin gen meer dan eens van eigenaar ver wisselden. Door het optreden van nieuwe strijdkrachten aan beide zijden neemt de slag in hevigheid nog voort durend toe. Luchtoorlog woedt voort. Formaties vijandelijke bommenwer pers hebben gisteren aanvallen onder nomen op verscheidene havens aan de Italiaansche Westkust, vooral Genua. Door luchtdoelartillerie der luchtmacht werden 13 vijandelijke vliegtuigen neergéschoten. Eskaders ge vechtsvliegtuigen bombardeerden ir den nacht van 12 op 13 Mei twee vijan delijke vliegvelden aan de Oostkust van Corsica. In de inrichtingen van de vlieg velden en onder de geparkeerde vlieg tuigen ontstonden talrijke branden en verwoestingen. Sterke formaties Amerikaansche bom menwerpers ondernamen gisteren aan vallen op verscheidene plaatsen in Mid- aen-Duitschland en op Bruex. die schade en verliezen onder de bevolking ten gevolge hadden. In hevige lucht gevechten en door luchtdoelartillerie werden 91 Amerikaansche vliegtuigen, waaronder 78 viermotorige bommen werpers, neergeschoten. In den afgeloopen nacht viel een vrij zwakke formatie Brltsche bommenwer pers doelen in het Noord-Duitsche kust gebied en in België aan. 13 viermotorige vliegtuigen werden door nacht jagers neergeschoten. De aanhoudende sterke aanvallen van Brltsch-Amerikaansche bommenwerpers op de bezette Westelijke gebieden kun nen als voorbereiding van de invasie beschouwd worden. In den tijd van 1 tot 10 Mei verloor de vijand daarbij 182 vliegtuigen, waaronder 120 viermotorige bommenwerpers. Gandhi's toestand verergerd. Naar Associated Press meldt, is de gezondheidstoestand van Gandhi aan merkelijk slechter geworden Hij ligt geruimen tijd lang bewusteloos. In de naaste omgeving van den Mahatma maakt men zich steeds meer over de wending van de ziekte van Gandhi ongerust. Tn den ochtend van den 12en Mei kon hij slechts weinig woorden uitbrengen. Hij deelde mede zich nog nooit zoo ziek te hebben gevoeld als thans. Ik zag een bruid Een oud geloof zegt, dat degeen, die een bruid ziet, dien dag een gelukkigen dag heeft. Ik héb een bruid gcz'er. Over de schutting van een tuin. Zij was op klompen en stond onder een bloe semenden appelboom. Het was een wonderlijk gezicht. En ik heb geprobeerd iets van dat oude geloof in mijzelf herboren te doen worden Een bruid! Wie gevoelig is voor den klank van het ..woord" hoort reeds in het woord „bruid" de zingende stem van het kristal. Bruid! Er zit in het woord de lieflijkheid van een jongen lentedag, en de tee- derheid van een vlinder, die voor het eerst rond een bloem zweeft, en de fonkeling van een druppel water, waarin de zon speelt. Bruid! Het opent een vergezicht, waarop met lachende oogen en een hoopvol hart wordt gestaard. Ik heb een bruid gezien. Zij ging op klompen en stond bij een bloe semenden appelboom, die als een fontein zijn roze en geurige weelde wijd over haar hoofd sprenkelde. Ik heb gedacht aan het oude ge loof en ik heb gedacht aan veel schoons en veel goeds. En ik b n dien dag gelukkig ge weest! OVIDIUS. kJ Volewijckers bijna kampioen! Nog één puntje scheidt Volewijckers van den nationalen titel, maar dat eene puntje wordt natuurlijk veroverd in de twee resteerende wedstrijden De Volewijckers waren Zondag bij na de dupe geworden van onderschat ting van de tegenpartij, Longa. Immers, met de rust stond het al 4—0 voor de Amsterdammers en daarna deden ze het al te kalm aan. Ze hadden echter niet gerekend op het zuidelijke tem perament en begonnen vooral in de verdediging raar te knoeien, toen Pel- likaan cs. overrompelend aanvielen. Pas toen het 43 was, werdeQ de Am sterdammers weer wakker, bleven ech ter In de verdediging en er had nog van alles kunnen gebeuren, als niet de Longa-doelman een paar Dassen te veel met den bal gewandeld had. Dat kostte hem een vrijen trap en deze werd na eenige strubbelingen in een doelpunt omgezet. Zoo werd het 53. Als VUC nu maar verloren had van Hee renveen, was Volewijckers al kampioen geweest, doch de Haagsche club speel de gelijk. VUC nam in de eerste helft een 2—0 voorsprong, die echter bij het wisselen tot 2—1 gereduceerd was. In de tweede helft werd Heerenveen ster ker. maakte spoedig gelijk en in een periode van sterk Heerenveen-over- Wicht kwam het derde doelpunt juist aan den anderen kant Dc gelijkmaker liet niet lang op zich wachten (33) erv ofschoon Heerenveen ook daarna ster ker bleef, werd er niet meer gedoel punt. De stand is thans: Volewijckers 6 5 VUC 8 4 Heerenveen 7 2 Longa 6 2 Heracles 7 0 DOS wist in Utrecht met 21 van OSV te winnen en daardoor de eerste klasse weer binnen te treden. In tegen stelling met verleden week was OSV nu iets beter dan de thuisclub, die echter het geluk aan haar zijde had. In het Oosten is de beslissing ook ge vallen. Be Quick won met 21 van Borne en is nu onbert ikbaar geworden De oude Zutfensche club keert dus na vele jafen weer terug in de eerste .klas se, alsVitesse tenminste haar pro test niet wint. Want Vitesse heeft ver leden week geprotesteerd tegen het eenige doelpunt van Bè Quick. Mocht Vitesse dat protest winnen, dan zijn do kansen van de Arnhemsche club sterk vergroot. In het Zuiden heeft Limburgia de leiding genomen in de promotie-compe titie. maar Sitt. Boys en WV zijn nog lang niet uitgeschakeld. In ons rayon won MFC met 21 van Wieringerwaard, zoodat ADO '20 nog een zeer lastigen wedstrijd in Medem- blik tegemoet gaat. -Zou Heemskerk of Medemblik een derde 'dasser krijgen' Voorts werden nog enkele competi tie-restanten afgedaan, terwijl eenige bekerwedstrijden van de vierde ronde werden gespeeld. Men zie echter de uitslagen. UITSLAGEN. Distr.-wedstrijd: Oost—Zuid 0—1. Kamp. v. Ned.: VUC—Heerenveen 3—3; VolewijckersLonga 5—3. Prom. 2 kl.: DOS—OSV 2—1 (DOS le klesser); Borne—Be Quick 1—2 (Be Quick le klasser): WV—Limburgia 1—1; Sitt. Boys—TSC 8—0. Comp. 2e kl.: Santpoort—WFC 8—5; Alc. Victrlx—Alkm. Boys 4—2, Prom. 4e kl.: MFC— W'waard 2—1. Res. 3e kl.: Alkm. Boys 2—OSV 8 8—2 (Alkm. Boys kamp.) Bekerwedstrijden: VCS—BI. Wit 0—2: Willem II—Emma 3-0. Andere ultsl.: VroneDTS 10: LSW 2 DTS 2 1—1: DTS 3—"DTS 4 2—4: N.-Nle- dorp a—DTS a 3—1; DTS b—Con Zela 7-0. Handbal: Dokev 2—DTS 2 —03. Biljarten. DE RUYTER TWEEDE KLASSE KAMPIOEN. De jonge Waalwijker biljarter Kees de Ruyter is kampioen 2e klasse groot biljart geworden in het tournooi. dat Zaterdag en Zondag te Leeuwarden werd gehouden Tot Zaterdagavond had Hoogland (Alkmaar) de beste pa pieren, omdat hij een halve punt voor stond bij De Ruyter. In de beslissende Dartij tuschen beide spelers werd De Ruvter echter winnaar. Vijf spelers promoveeren naar de le klasse, t.w De Ruyter. Hoogland. We vers, v. d. Veen en Gehrels. De eindstand was: De Ruyter 5Vt 2081 127 133 16.8 1 10 26—8 2 10 17—15 3 6 15—19 3 5 11—14 7—20 Hoogland Wevers Van der Veen 4 2011 142 14.16 Gehrels Tegelaar Goderie Kremer 3Vi 1638 135 1511 137 95 11.02 1603 150 107 10.68 1442 144 70 10 01 Resp. gew. part., car., beurten, hoog ste serie, alg. gem. Radiorede van den Paus op Pinksteren? Naar men uit Vaticaanstad verneemt hoort men meer en meer spreken over een radiorede van den Paus op Pinkster zondag. Men vermoedt, dat de Paus op nieuw een oproep tot de oorlogvoeren den zal richten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1