DAGBLAD VOOR Verwacht Duitsche legerleiding binnenkort een invasie? TJitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189, DINSDAG 16 MEI 1944. SCHAGER EDITIE 88e Jaargang, No. 114, 2 pagina's. Advertentie-tar I ef Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Deze Courant verschijnt dagelijks. Kanaalkust komt allereerst in aanmerking. Het weermachtbericht van Zaterdag meldde, dat de talrijke luchtaanvallen der laatste dagen op doelen in de - bezette gebieden in West-Europa als de voorbereiding der van geallieerde zijde te verwachten invasie kunnen wor den béschouwd. Hiermede is, zoo schrijft de Bcrljjnsche ANP-correspondent, voor de eerste maal officieel de verwachting geuit, dat de Invasie zal plaatsvinden. Het woord zelf is in Duitsche beschouwingen reeds herhaalde lijk gebezigd, doch werd dan steeds aangeknoopt aan uitlatingen van Anglo-Amerikaansche zijde, die de aankondiging van grootscheepsche mili taire operaties op hei continent inhielden. Deze uitlatingen zijn van Duitsche zijde steeds zonder meer weergggeyen en het eenige commentaar, dat er aan werd vastgeknoopt, was dat, als de invasie zou komen hetgeen in het midden werd gelaten deze de Dultschers niet onvoorbereid zou vinden. In het officieele communiqué van het Duitsche opperbevel is thans echter duidelijk uitgesproken, dat de Invasie wordt verwacht en dit kan een aan wijzing zijn, dat de Duitsche legerleiding haar op korten termijn tegemoet ziet. Als zoodanig is dc desbetreffende zinsnede in het weermachtbericht dan ook niet zonder beteekenis. Zij vormt in zekeren zin de officieele be krachtiging van de talrijke artikelen, die juist de laatste dagen in de Dnitsche pers zijn verschenen en waarin het Duitsche volk op den ernst van het oogenblik gewezen en op te verwachten offensieve operaties der geallieerden voorbereid wordt. Luchtbombardementen in Frankrijk en België. De verwachting, dat de geallieerden tot de invasie zullen overgaan, moti veert het opperbevel der Duitsche weermacht met het groote aantal luchtaanvallen op de bezette gebieden in het westen in de periode van 1 tot 10 Mei. Weliswaar richt zich de activi teit der Engelsch-Amerikaansche luchtmacht eigenlijk reeds sedert Pa- schen in versterkte mate tegen ver keersknooppunten in West-Europa, vooral in Noord-Frankrijk en België, daarnaast ook in het Duitsche ch- terland, doch sedert den len Mei is de intensiteit dezer aanvallen dermate opgevoerd, dat de Duitsche legerlei ding hieraan zekere conclusies ten aanzien van de verdere militaire plan nen cjer geallieerden heeft meenen te kunnen vastknoopen. Natuurlijk zal zij er zich wel voor wachten, een oordeel uit te spreken omtrent het tijdstip, waarop zij de invasie verwacht, doch de voorteekenen wijzen er op, dat aan de onzekerheid op dit punt wel eens binnen niet al te langen tijd een einde zou kunnen komen. De natuurlijke omstandigheden zijn in de komende dagen gunstiger dan óver eenigen tijd: de nachten worden niet door maan licht verhelderd en de hooge vloed is gunstig voor landingsoperaties aan het vlakke strand. Kanaalkust komt in aanmerking. 'Het feit, dat in het bijzonder het verkeersnet en de vliegvelden in Nrd- Frankrijk en België het doelwit der Anglo-Amerikaansche luchtaanvallen zijn, doet de Kanaalkust in de eerste plaats in aanmerking komen als mo gelijk invasiegebied. Zooals evenwel Luchtaanvallen op Frankrijk. Het Engelsch-Amerikaansche lucht- wapen heeft Zaterdag een aanval ge daan op een stad in Noord-Frankrijk. Tengevolge van dit bombardement werden 49 lijken onder de puinhoopen vandaan gehaald. Te Rijssel hebben de reddingsbriga des bij het voortzetten van den oprui mingsarbeid opnieuw 27 lijken onder de puinhoopen van getroffen gebouwen gevonden, waardoor het aantal dooden als gevolg van het bombardement van 11 Mei tot gestegen is. Een vijftiental lichamen bevinden zich nog onder de puinhoopen. Anderzijds wordt medegedeeld, dat bij het bombardement op 12 Mei van een voorstad vair Rijssel 16 dooden vielen en 20 personen gewond werden. Tot nu toe telt fnen te Rijssel en om geving 223 dooden. worden geworpen. Ook van Duitschen kant kan men op het gebied van nieu we wapens nog verrassingen verwach ten, die voor den beslissenden strijd in petto zijn gehouden. Strjjd in Italië afleidings van Duitsche" zijde verklaard wordt, lt men op alle punten van het Europee- sche vasteland op landingen voorbe reid. Het bombardeeren der vliegvel den op Corsica door Duitsche bom menwerpers kan als bewijs gelden, dat de Duitsche legerleiding ook eventu- eele plannen, die de tegenstander voor een aanval op de zuidelijke kus ten koestert, reeds in het stadium der voorbereiding tracht te verijdelen. e afweermaatregelen der Duit- schcrs richten zich niet alleen tegen landingen van zee uit. Het is namelijk aan te nemen, dat de geallieerden op zeer groote schaal van luchtlandings troepen gebruik zullen maken", tenein de. niet uitsluitend aangewezen te zijn op een frontalen aanval op de verde digingswerken,. die de Duitschers over al aan de door hen bezette kusten hebben aangelegd. In het algemeen koesteren, de geallieerden, blijkens hun uitlatingen, van hun luchtwapen groote verwachtingen. Echter ook een over wicht in de lucht is, naar daartegen over van Duitsche zijde betoogd wqrdt, geen garantie voor het welslagen der operaties te land, zooals het verloop van den strijd in Italië, met name bij Cassino, genoegzaam heeft aangetoond. Overigens bestaat er reden aan te ne men, dat van Duitsche zijde bij een invhsie ook tot dusver zorgvuldig ge spaarde reserves in den strijd zullen Of het weder oplaaien van den strijd in Italië in verband te brengen is met het verwachte algemeenc offensief der geallieerden, m.a.w. hiertoe de inlei ding vormt, laat men Li Duitsche mi litaire kringen vooralsnc in het mid den. De ophef, dien de Engelsch-Ameri kaansche propaganda van de hervat ting der aanvallen van het vijfde Amerikaansche en achtste Britsc'ne le ger maakt, moet den indruk wekken, datfcle beslissende strijd een aanvang heeft genomen, doch hoewel de aan vallen grootsch opgezet zijn en met een overvloed van materiaal worden, on dernomen, spréékt men in Duitsche militaire kringen nog niet van eeh offensief. Men beschouwt de aanval len, die zich vooralsnog alleen tegen de Duitsche stellingen tusschen de Golf van Gaeta en Cassino richten, als een poging, Duitsche strijdkrach ten te binden in verband met moge lijke plannen der geallieerden, elders in Italië of op andere Curopeesehe fronten operaties op nog grootere schaal uit te voeren. De strijdkrachten onder het opper bevel van den Engelschen generaal Alexander hebben, dank ziji. hun gewel dige overmacht weliswaar terrein kunnen winnen, doch deze terrein winst is bij derf hevigen, door de om standigheden begunstigden, Duitschen tegenstand, vooralsnog tot enkele ki lometers beperkt 'gebleven. De bijzón der felle strijd omvat tót dusver slechts een vierde van het geheele zuidelijke Italiaansche front tusschen Thyrreensche en Adriatische Zee, doch Duitsche militaire kringen houden re kening met de mogelijkheid, dat hij zich ook tot andere sectoren zal uit breiden. Zijn ouders zijn goed verzorgd Dat is een geruststelling, nu hij weet. dat er voor zijn ouders gezorgd wordt. Hij had al lang gepopeld om dienst te nemen als vrijwilliger, maar wat zou er van zijn ouders worden, alt weg is? Toen heeft htf eersi eens geïnformeerd. Dat viel geweldig mee, ;zóodat hij mei een gerust hart vertrok. Doe ajs hij en vul onderstaan de bon in. U ontvangt dai. nadere inlichtingen. NAAM ADRES.. WOONPLAATS Uitknippen co inzenden aan Emtz-kommando Niederlandc. Korte Vijverberg 5. Den Haag Politieagent door arrestant beschoten. Maandagavond werd de 32-jarige Van Z. uit Staphorst door den 26-ja- rigeii politieagent A. Ridder te Dellt aangehouden, omdat hij zich met klaar blijkelijk oneerbare bedoelingen in het Westland te Delft ophield. Aanvanke lijk ging de man gewillig mee, doch in de ^oppensteeg, dicht bij het bureau van politie, trok hij plotseling een pistool en loste twee schoten op den agent, die in den schouder en in den bu.k levensgevaarlijk werd getroffen- De dader zette hel daarna op een ioop.en, doch kou nabij de Peperstraat door een anderen agent worden gegre pen Uij is ln verzekerde bewaring ge steld. Rijkscommissaris spreekt. BIJ BEëEDIGING VAN DUITSCHE ROODE-KRUIS ZUSTERS. ARNHEM, 15 Mei. In de Concert zaal „Musis Sacrum" heeft. Zondag ochtend in aanwezigheid van den Rijks commissaris. Rijksminister Seyss-In- quart, een plechtigheid plaats gevon den ter gelegenheid van de beëediging van 378 zusters van 't Duitsche Roode- Kruis, wier taak het zal zijn hier te lande gewonde en zieke soldaten te verplegen. In een toespraak, die zich in het bij zonder richtte tot de te beëedigen zus ters, legde de Rijkscommissaris er voor namelijk den nadruk op. dat in dezen geweldigen tijd oneindig veel meer van de menschen wordt geëischt dan al leen een eenvoudig plicht-gevoel. Het lot, waarover thans beslist wordt, zal den loop der geschiedenis voor eeuwen bepalen, en in het bewustzijn van dit feit worden persoonlijke belangen nie tigheden. Onzen vijanden kan worden voorgehouden, dat niet 'slechts het lot van het Duitsche volk op het spel staat, doch dat van de geheele menschheid, en dat allen, die de levensmogelijk heden van dit volk willen vernietigen, de geheele menschheid schade toebren gen. Met recht kunnen wij ons der halve dragers van het lot der mensch heid noemen. Bijna 100 millioen Duit schers voelen zich geroepen, den strijd tot het uiterste door te zetten en on der hen gevoelen ook de vrouwen het niet slechts als haar plicht, doch als een innerlijke behoefte mede te arbei den aan het lot. Zeer i- het bijzonder zijn zij er toe geroepen het leven te hoeden en te beschermen. Moge in wezen de beslissing reeds lang ten gunste van Duitschland geval len zijn, toch staat ons nog een strijd te wachten van meedoogenlooze hard heid. Nog dit jaar moeten de -amengebalde krachten tot ontlading komen en in het bewustzijn, dat in geval van een neder laag de wereld voor ons niet meer waard is om in te leven, garen wij al onze krachten bijeen, om de beslissing met vertrouwen tegemoet te zien. Daar om windt ons de gedachte aan de in vasie niel op; zij vervult ons met ver wachting en vastberadenheid. Wij 'allen zullen onzen plicht doen. De algemeene leider van rt Duitsche Roode Kruis in Nederland, dr. Reutec, gaf vervolgens een kort overzicht van de geschiedenis van fiet Duitsche Roo de Kruis. Vervolgens legden alle zus ters, terwijl de aanwezigen opstonden, den eed af. De plechtigheid werd besloten met '1 zingen der volksliederen en eerf„Sieg Heil" op den Führer. Verduisteren v. 21.305.45. 17 Mei. Zon op 5.41 u., onder 21.32 u. Maan op 4.08 u., onder 15.11 u. Voorspel van de invasie. Martin Hallenslebeh, de militai re correspondent van het DNB, brengt den grooten slag aan het Z.-Italiaansche front, die thans nog in een beginstadium verkeert, in ver band met het Anglo-Amerikaan- sehe luchtoffensief tegen de noor delijke en westelijke kust van Frankrijk, welk offensief hij een voorspel van dc invasie noemt. Het doel van de Britsch-Ameri- kaansche onderneming in het ge bied, tusschen Mintnrno en Cassino, zoo schrijft hij, is de. Duitsche lei ding volkomen duidelijk. Hetgeen op het oogenblik in dit gebied ge schiedt, is strikt genomen slechts ren poging om de eigenlijke Britsch-Amerikaansche plannen te verdoezelen. De Duitsche bewegin gen tijdens Zaterdag en Zondag schijnen dan ook voorgeschreven te zijn door den wil om eerst den vij and tot een volledige ontplooiing van zijn krachten te laten komen en de artilleriewals in het voorter rein te laten doodloopen De Anglo-Amerikaansche aanvals- operatie is derhalve dan ook in het ge bied van San Angelo n het door de Duitschers prijsgegeven terrein kun nen komen en wel ter diepte van tot dusver, slechts twee tot drie kilometer. De slag begint echter pas. Ondertusschen begint de activiteit in het bruggehoofd NettunoAnzio en in. de kustwateren van de Thyrreen sche Zee levendiger te worden. De eerstvolgende veertien dagen zullen menige opheldering verschaffen over kwesties, die de beide oorlogvoerende partijen thans nog onbeantwoord la ten. De Duitsche leiding schijnt overi gens de invasie niet te beschouwen als een onderneming, die zich wat betreft tijd en -vorm als één geheel zal afspe len. Men gelooft, in Berlijn voldoende te weten, dat de invasie zich zal be dienen van verschillende vormen en verschillende tijdstippen. Zware verliezen der Anglo- Amerikanen. De sedert 12 Mei in den westelijken sector van het Zuid-Italiaansche front aanvallende Anglo-Am jrikanen heb ben in de eerste 48 uur reeds zóó zwa re verliezen geleden, dat hun aanvals- kracht duidelijk merkbaar vermin derde. De in den sector van Minturno in ge vangenschap geraakte Amerikaansche sergeant Roger u. Alkin uit Chicago verklaarde- ..Generaal Alexander had ons zeer uorke bescherming door de artillerie. vecnlsvliegiuigen en pant serwagen >'oo'd Desondanks werd ons regiment reeds op den tweeden das van den strijd /olkomen in de pan ge hakt. Het vuur van de Duitsche artil lerie en granaatwerpers was vreese- lijk doih steed- weer moesten wij door den hagel van granaten heen rennen. Op den avond van den tweeden dag waren wij 50 meter vooruitgekomen. De gevechtspost van ons bataljon had echter een voltreffer gekregen. De commandant en zijn staf waren onmid dellijk dood. Het bataljon zelf was op enkele mannen na. die in Duitsche ge vangenschap raakten, in de pan ge hakt. Alleen in ons aanvalsgebïcd heb ik meer dan 200 gesneuvelde Ameri kaansche soldaten geteld. Zij waren allen in het vuur van dc Duitsche ar tillerie gevallen". Hevige strijd in Italië. Luchtaanval op Bristol. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 15 Mei. (DNB) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan den benedenloop van den Dnjestr werden verscheidene door pantserwagens ondersteunde plaat selijke aanvallen der Sovjets afge slagen. Aan de overige deelen van hel Oostelijke front slechts geringe ge vechtsbedrijvigheid tusschen de Kar- pathen en den bovenloop van den Dnjestr, alsmede ten zuiden van dc iSerczina. Duitsche torpedomotorbooten brach ten bij een nachtelijkeu aanval in de Finsche Golf bij het eiland La- vansaari een bolsjewistisch bcwa- kingsvaartuig tot zinken. Aan het Zuid-Italiaansche front heeft de vijand ook gisteren zijn met het grootste gebruik van menschen en materiaal geleide aanvallen voortge zet. Na verbitterde gevechten, waarbij de vijand alleen ten zuiden van Cas sino vijftig pantserwagens verloor, hebben onze troepen zich in den zui- delijksten frontsector enkele kilometers naar het westen op een voorbereide grendelstelling gedistanqieerd. De Obergeïreite Albert Bruekner in een compagnie vAlschermpanteerjagers schoot binnen 24 uur tijds zes vijande lijke pantserwagens stuk. Italiaansche torpedomotorbooten brachten in de wateren van Anzio een vijandelijk .korvet tot zinken. Door boordafweergeschut van een Duitsch schip werd ten westen Van Livorno een vijandelijke torpedomotorboot tot zinken gebracht en een andere zwaar beschadigd. In den afgeloopen nacht hebben en kele Britsche vliegtuigen bommen ge worpen op Keulen. Een sterke formatie zware Duilsphe gevechtsvliegtuigen ondernam in de eerste ochtenduren van 15 Mei een ge- concentreerden aanval op Bristol. r>e kommodore van een jachteskader, kolonel Walter Oesau. die voor 117 overwinningen in de lucht op Britsch- Amerikaansche tegenstanders door den Führer met het eikenloof met zwaar den bij het ridderkruis van het ijzeren kruis was onderscheiden, heeft in een luchtgevecht den heldendood gevori-. den. Met hem verliest de luchtmacht één van haar voortreffelijkste jacht- vliegers en formatieleiders. Nieuws iu 'f kort. Varkens en distilleerderij ln beslag ge nomen. In samenwerking met C.C.D.- ambtcnaren heeft de politie te Soest bij A. G. B. aldaar twee varkens, vier kg wol en een spinnewiel in beslag geno men. Voorts werd er te zijnen huize aan getroffen een complete distilleerderij, 40 a 50 liter overgehaalde Jenever, een paar tellen ontkiemde rogge en een baal sui ker. Ook dit alles werd in beslag geno men. A. B. G. is voortvluchtig. De me deplichtige J. M. werd gearresteerd. Inbraak in kousenfabrlek. Hoewel er een nachtwaker ln het gebouw aanwezig was. hebben inbrekers zich Zondagnacht toegang verschf ft tot een kousenfabriek te Htlvevsüm. De dieven zijn binnenge komen door een dakraam, dat zij via een brandladder hadden bereikt. Uit de opslagplaats op den zolder is een groo te partij kousen en sokken gestolen. De daders hebben het perceel weqf langs de brandladder verlaten. De Brusselsche gemeentescholen geslo ten. -ï- Gelet op het bestendig gevaar, veroorzaakt door de luchtbombardemen ten. worden, op bevel van den schepen van openbaar •onderwijs, alle gemeente scholen van Groot-Brussel tot nader be vel gesloten. Acht gouden echtparen te Tilburg. Dezer dagen hebben te Tilburg op één dag niet minder dan acht echtparen hun 50-J;rig huwelijksfeest gevierd. een slappeling kruipt onder moeder s rokken. een jongen met pit vaart uit om te knokken' Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlander tusschen 17-45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Manneannahme- stelle West, Plonysetorengracht 24. Utrecht; alle hiaten- en Ortskomman- danturen en de verschillende vi -Meldestellen in Nederland. Gebruik van telefoon aansluitingen. 's-GRAVENHAGE. 15 Mei. Her- haaldelijk is gebleken, dat de nog aan gesloten telei'oonahonné's in dc distric ten, waarin de niet noodzakelijke tele foonaansluitingen buiten gebruik zijn gesteld, in de meening verkeeren hun aansluiting ter beschikking van derden te kunnen stellen. Deze meening is on juist.. Aangeslotenen, die hun aanslui ting behouden hebben op grond 'van de bestaande richtlijnen. mogen deze slechts gebruiken voor hun eigen tele fonisch verkeer. Het is ten strengste verboden de aansluiting ter beschikking te stellen van een ander of berichten voor derden aan te nemen. Dit verbod geldt niet; a. wanneer de spreker tot de bezetten de macht behoort; b. wanneer het berichten geldt, die overgebracht worden voor bureaux of leden van de bezettende macht; c wanneer het berichten geldt, waar van de overbrenging voor de bezet tende macht van gewicht is; d. wanneer een noödtoestand (bericht geving, aan de politie of brandweer, oproepen van een geneesheer, enz.) In deze gevallen is het veeleer dc plicht, van ellcen aangeslotene het ge bruik van zijn toestel toe te staan. Bij vergrijp tegen de vorenstaande bepalingen wordt de aansluiting •den abonné onmiddellijk afgesloten en opgeheven, afgezien van de nog verder toe te passen maatregelen. Telegram van Elias aan Mussert. Ter gelegenheid van den verjaardag van ir. Mussert;, Leider der N.S.B.D.N., heeft miv H. Elias, leider der Belgische eenheidsbeweging V.N.V., het volgend telegram gezonden aan den Leider der N S.B.D.N.: ..Mr. H. Elias. leider der eenheidsbe weging V.N.V., biedt aan Leider Mussert zijn oprechte heilwenschen aan, naar aanleiding van zijn SOsten verjaardag. Moge weldra de gemeen schappelijke overwinning aan Uzelf en aan Uwe Beweging de mogelijkheid bieden tot de wederopstanding van ons Nederlandsche volk. Houzee". Recht Ik beleefdehet Zaterdagmiddag in den trein van Amsterdam naar Alkmaar. Een heer en ciamtdie later in Zaandam de coupé verlieten naman plaats in een compartimen1 en legden meteen met hoed en tasch beslag op de twee plaatsen tegenover hen, terwille' van vrien- dan, die nog komen moesten. Het liep vol. Iedereen, die op de belegde' plaat sen wees, werd door mevrouw met een charmant stemmetje medege deeld, dat deze plaatsen reeds be zet waren. In de gang van den wagon ver drongen de reizigers zich inmid dels voor een staanplaats. De trein vertrok zonder dat de vrienden waren gekomen. Meneer en mevrouw natuurlijk zeer geblameerd en genoodzaakt booze woorden in ontvangst te neman van reizigers, die hun ver weten en volkomen terecht dat hun handelwijze hoogst onbe hoorlijk geweest was. Maar nu het grappige. Meneer zat een boekje te lezen, dat hij, naar ik hem tegen zijn vrouw hoorde zeggen, juist gekocht had. Toevallig kon ik den titel lezen. Het heette „Wijsbegeerte van het Recht." Meneer heeft er goed aan gedaan zich dit werkje aan te schaffen, want wat „recht" en „fatsoen" is weet hij nog niet. En het zou nut tig zijn wanneer mevrouw ham bij gelegenheid zijn les eens overhoor de; dan stak zij er misschien ook wat van op! OVIj^tlJS. j Hemelvaartsdag. Wegens den Hemelvaartsdag zal dit blad a.s. Donderdag niet verschijnen. Met het inzenden van de kopie, vooral van de Predikbeurten, gelieve men daarmede rekening te houden. Verlof opnieuw uitgesteld. De Generalbevollmachtigte für den Arbeitseinsatz Gauleiter Sauckel heeft, naar „Het Volk" meldt, in ver band met het naderen van den beslis senden slag om Europa het bij veror dening van 2 Maart 1944 ingestelde verbod tot het gaan met verlof voor- loopig verlengd. Ook de arbeiders, die reeds een plaats in de verloftreinen hadden bemachtigd, zullen dus voorloopig hun verlof opnieuw moeten uitstel len. Na de ambachtsschool. Onze ambachtsschool voorziet in een behoefte. Wie niet geheel vreemd is in ons onderwijswezen, weet dat naast de m.u.l.o. de ambachtsschool wel de hoofd- afneemster is van onze nlannelijke ar beidersjeugd, die de lagere school gaat verlaten. Al brengt het voor menig ouderpaar ernstige geldelijke moeilijkheden mede. deze vrij langdurige opleiding tp bekos tigen, toch wijst de practijk uit, dat in de meeste gevallen de studie tot aan het diploma kan worden voortgezet. Dan echten komt de groote vraag wat nu? de m.t.s. kan dikwijls niet be kostigd worden en dus is het antwoord gemakkelijk gevonden: een betrekking. Zekerf, de meesten wenschen ook niet anders. Ze hebben eigenlijk den top van hun geestelijk prestatievermogen reeds bereikt; en zien hun toekomst klaar afgebakend voor zich liggen. Uit hen groeit het groote leger van de kundige vaklui, waarop onze geheele industrie is gebaseerd. Al die anderen echter en het zijn er telkenjare honder den. die wel verder zouden willen stu- dceren en het ook wel kunnen, begin nen dan den moëizamen pelgrimstocht via zelfstudie, schriftelijke lessen, avond-m.t.s. enz. naar een haast onbe reikbaar doel. Al te vaak echter is de flnancieele onmacht, het gebrek aan tijd of aan een rustige studiegelegenheid grooter dan hun goede wil. Op deze wijze zijn reeds tallooze goede krach' ten geheel of gedeeltelijk voor de sa menleving verloren gegaan en elk jaar. neemt hun aantal nog toe. Het- Langemarck-Studium biedt hier de reddende hand. Iedere jorige kerel tusschen 16 en 24 jaar. die bewijzen ban. dat hij boven de middelmaat ligt, wordt door deze instéllihg voortgehol pen. Niet alleen m.t.s., ook de tchni- sche hoogeschool staat dan voor hem open. Inlichtingen hierover zijn te ver krijgen bij het Langemarck-Studium. Lange Vijverberg 8, Den Haag. RENTEBIJSCHRIJVING RIJKSPOSTSPAARBANK. üe rentebijschrijving op de spaar bankboekjes van de Rijkspostspaarbank zal geleidelijk weder voortgang kunnen hebben. Daartoe kunnen in bepaalde maanden uitgegeven boekjes weer worden opgezonden aan de Rijkspost spaarbank te Amsterdam. SCHAGEN. Afscheid ds. P. H. Kapteyn. Voor een geheel bgzet kerkgebouw heeft ds. P. H. Kapteyn Zondagmorgen afscheid genomen van zijn gemeente. Na den dienst werd de scheidende predikant in hartelijke bewoordingen toegesproken door ds.^Van Biemen liit Haarlem (tot voor kort te Barsinger- horn) én als vriend én namens den ring van predikanten. Namens den ker- keraad werd het woord gevoerd door Joh. de Veer en namens de evangeli satie door den heer N. Hoogschagen. Van de- gelegenheid, om persoonlijk afscheid te nemen, werd door zeer ve len gebruik gemaakt. Gewijd concert. Zondagmiddag verleende het Ned. Herv, Kerkkoor o.l.v. den heer N. Snel zijn medewerking aan den namiddag- dienst. De heer Hartog te Zaandam opende met een orgelsolo: Praeludium et Fu ga van Bach. Rustig, eenvoudig ge speeld. met een prachtig slot kon dit nummer ons ten zeerste bekoren, be ter dan het tweede nummer van Cesar Franck. Het orgel leende zich minder goed voor dit mooie nummer. Het Kerkkoor zong daarno met veel bezieling. Er werd beschaafd gezongen met een 'zeer goede uitspraak. Meer malen vielen de prachtige nuaneee- ringen op. die de bekwame dirigent in de verschillende nummers wist te leg gen. De fijne trekjes uit de verschil lende partijen kwam zeer goed uit en er werd een fraai geheel bereikt. Öe alten konden ons het meest be koren om hun warm jtimbre en hun zui verheid. Hel e eiste nummer was wel zeer mooi. terwijl Tenebrae opviel door zijn fijne pianissimo's en prachtige nuan ceering. In het laatste nummer trad mevrouw Van EssenRooker op als soliste. Zij h.eeft een heldere, zuivere sopraan en zong uitstekend. Zij oefene zich in scherpe articulatie en zuivere uit spraak. De heer Moyer was een warme bari ton. die vooral in het. tweede gedeelte van zijn solo goed voldeed. Hetorkestje begeleidde zeer be- heerscht. maar was soms wat onzui ver. Ds. Kapteyn nam met eenige gevoel volle woorden afscheid van zijn koor. Hij sprak zijn dank uit aan alle mede werkenden en aan de zeer vele aan wezigen. die het kerkgebouw geheel vulden. Hij schilderde, hoe het bestaan van een dergelijk kdor van grooten steun is voor de kerkelijke gemeente. Als voorzitter van het koor had hij zich over den snellen .toeloop in het laatste iaar wel eens zorgen gemaakt. Maar door de bezielende leiding van den di recteur had de kwaliteit van den zang niet onder de kwantiteit van het leden aantal geleden. Wij kunnen dit ten volle onderschrij ven. Er werd uitstekend gezongen en het gebodene stond op hoog peil. Het moe* voor den scheidenden predikant dan ook een groote voldoening zijn te weten, dat hij. mede door zijn ener gieke leiding, dit koor tot een derge lijk peil heeft opgewerkt. (Westenberg). JAN HUISMAN EN DE VROOLIJKE WEST-FRIETEN. Vrijdag j.1. trad in de zaal van den neer Igesz alhier bovengenoemd gezel schap op. Medewerking verleenden Tommy en Leny Bouwman. De avond stond op een zeer goed peil. Speciaal het duo Bouwman komt een woord van hulde toe. Ook Jan Buisman en zijn West-Frie zen konden ons zeer goed voldoen, terwijl de muzikale begeleiding bij den heer Zoetelief in goede handen was. Jammer, dat het gezelschap niet voor een volle zaal optrad. De aanwezigen hebben zich eenige uren kostelijk ge amuseerd en toonden dat in hun gulle bijvalsbetuigingen. Alkmaar. DE VEEVORDERING. De markt leverde heden een bijzon der fleurig beeld. Niet minder dan 230 runderen -van goede kwaliteit werden voor de levering aangevoerd. In hoofd zaak waren dit contractkoeien. Van daar het groote aantal. Voorts bestond de aanvoer uit 34 handelskoeien, die op aankoopvergun ningen werden toegewezen tegen prij zen die varieerden van 400600. De aanvoer van nuchtere kalveren bestond uit 180 stuks. Noordscharwoade. U.L.O. - Voor de Uloschool van de gemeente -Langedijk hebben zich 34 nieuwe leerlingen aangemeld. Een gouden bruiloft. - Zondag heeft het echtpaar P. Koeman en T. Koeman- de Wit, alhier onder groote belangstel ling zijn 50-jarig huwelijksfeest ge vierd. Beiden zijn nog heel kras. Toen wij hen met dit heugelijke feit kwamen fe- liciteeren. was de bruid, die 73 Jaren telt. druk bezig in haar huishouding, die zij nog geheel alleen bestiert. Ook de bruigom was bij huis, maar ondanks zijn 75 jaren gaat hij toch iederen dag nog met zijn inwonenden ongetrouw- den zoon mee naar hun 'land. Hij wil het werk 'er niet aangeven en -staat zijn mannetje nog gerust. Als je zoo'n driekwart eeuw geleefd hebt, kun je veel vertellen. Nu, de heer -Koeman wist ook nog veel te verhalen van den z.g. gouden ouden tijd. Zoo iets zul je ook niet zoo gauw vergeten. Hij her innerde zich nog heel goed, dat hij als jong broekje met den baas mee moest t.e bloemkoolsnijden of te „wor telen". waarbij het dan om 1 of 2 uur 's morgens of liever 's nachts beginnen was. Dat waren lange dagen en voor een zeer laag loon. Gelukkig is daarin in den loop van de jaren Verbetering gekomen, want dat was ook nret alles, Maar je kunt er oud bij worden, merk te de bruigom lachend op. Het knecht zijn stond hem als jongen al niet aan en zijn plan om voor zichzelf té be ginnen is nu ruim een halve eeuw ge leden in vervulling gegaan. Al dien tijd heeft hij, trouw terzijde gestaan door de bruid, n^pt pleizier gewerkt en- hij hoopt dit nog eenige jaren te mogen doen. Moge deze wensch yervuld werdsn. Broek op Langendijh. Bedankt. - Ds. M. C. Koolè, Ned. Herv. predikant alhier, heeft voor het beroep naar Overschie bedankt, Oadeshiis. Ontslag. Mej. G. Jonker alhier heeft in verband met haar benoeming tot onderwijzeres te Arnhem eervol ontslag gevraagd als onderwijzeres aan de o. 1. school te Oudesluis. Zijpe. Uitbreidingsplan. De burgemees ter is dezer dagen overgegaan tot vast stelling van een uitbreidingsplan voor deze gemeente, met bebouwingsvoor schriften. De hierop betrekking heb bende stukken zijn ter gemeentesecre tarie ter inzage nedergelegd. Benoeming. Mej. J. van der Veen. godsdienstonderwijzeres bij de Ned. Herv. Gemeente alhier, is in gelijke fur.ctie benoemd te Leeuwarden, zulks met ingang van 1 Juli a.s. Barsingerhom. Veefonds Barsingerhom. In de gehouden vergadering van het vee fonds ..Barsingerhom" werd de omslag over het afgeloopen kwartaal bepaald op f 0.50 per koe. Benoemd. Onze plaatsgenoot, de heer H. P. Stelma, onderwijzer aan de o. -1. school alhier, is met ingang van 15 Juli a.s. benoemd tot onderwijzer aan een u.l.o. school te Emmen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1